Arhiva ‘Konkursi’

Raspisan konkurs za popisivače

Republički zavod za statistiku objavio je danas javni poziv građanima, koji su zainteresovani da učestvuju u predstojećem Popisu stanovništva kao popisivači, da se prijave u opštini ili gradu u kojem stanuju, od 15. do 19. avgusta.

Kandidati moraju da budu državljani Srbije, da su stari najmanje 18 godina i da poseduju najmanje srednje obrazovanje i čitak rukopis. Uslov je i da dobro poznaju teren, odnosno stanovanje na teritoriji naselja za koje se prijavljuju.

Zainteresovani kandidati dužni su da se lično prijave u prostorijama popisne komisije, na taj način što će popuniti Prijavu za učešće u popisu. Adrese na kojima se zainteresovani kandidati mogu prijaviti i radno vreme popisnih komisija, biće blagovremeno objavljeni na sajtu RZS-a.

RZS je ranije najavio da će tokom Popisa stanovništva d 1. do 15 oktobra, angažovati više od 50.000 popisvača, instruktora, kontrolora i supervizora.

Na konkurs za instruktore, koji je završen, prijavilo se 29. 654 lica.

Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, na osnovu Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje Strategije, Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 101/2010), Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Sl. glasnik RS“ broj 20/2011), Razdeo 64. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, glava 64.2 Uprava za ljudska i manjinska prava, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, deo sredstava namenjen sprovođenju Dekade inkluzije Roma i Odluke direktora Uprave za ljudska i manjinska prava broj 401-01-27/2011-02 od 27. jula 2011. godine objavljuje Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava.

Ceo tekst konkursa sa prilozima možete preuzeti ovde.

Konkurs je otvoren do 26.08.2011. godine.

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadranskog Programa prekogranične saradnje

DIREKTORAT IPA JADRANSKOG PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE, ABRUCO REGIJA, UPRAVA ZA MEĐUNARODNE POSLOVE U SARADNJOM SA KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE. NACIONALNIM TELOM U REPUBLICI SRBIJI I NACIONALNIM TELIMA U OSTALIM ZEMLJAMA UČESNICAMA U PROGRAMU (ALBANIJA, BOSNA I HERCEGOVINA, REPUBLIKA HRVATSKA, REPUBLIKA GRČKA, REPUBGŠKA ITALIJA, CRNA GORA I REPUBLIKA SLOVENIJA)

Drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Jadranskog Programa prekogranične saradnje

finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije i sufinansiranog od strane zemalja učesnica u Programu. Ukupan iznos raspoloživih EU sredstava za ovaj poziv iznosi 69.684.615 evra.

Republika Srbija je u fazi postepenog izlaska iz Programa čime se podnosiocima projekata iz Srbije omogućava da do kraja 2015. godine učestvuju u akivnostima iz oblasti institucionalne saradnje u okviru sledećih programskih prmoriteta:

1. Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja;
2. Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika;
3. Dostupnost i mreže.

Vodeći podnosilac predloga projekta mora dostaviti kompletnu prijavu Zajedničkom tehničkom sekretarijatu Programa do 02. novembra 2011. godine.

Prijavna dokumentacija i detaljma uputstva za aplikamte uključujući i način donošenja prijave mogu se preuzeta sa sajta Programa; www.adriaticipacbc.org. Pored osnovnih informacija o Programu i Pozivu, obaveštenju o datumu i mestu održavanja informativnog seminara ćete naći na www.evropa.gov.rs (pod IPA Cross Border Cooperation Serbia) i na sajtu Programa.

Takmičenje u izradi najboljeg biznis plana

USAID

Takmičenje u izradi najboljeg biznis plana

U okviru podrške za razvoj preduzetništva mladih u agrobiznisu, USAID Agrobiznis projekat pokreće program dodele bespovratnih sredstva studentima i  srednjoškolcima, koji su uspešno završili programe poslovne obuke pod pokroviteljstvom USAID Agrobiznis projekta, na Poljoprivrednim fakultetima u Beogradu i Novom Sadu, Agronomskom fakultetu u Čačku, kao i u srednjim školama u okviru programa “Dostignuća mladih Srbije.”

Pravo da učestvuju u programu dodele bespovratnih sredstava imaju mladi uzrasta izmenu 15 i 24 godina, koji planiraju da se u sklopu svog biznis plana bave proizvodnjom i preradom sledećih proizvoda:
1. Sveže i preraneno povrće, jagodičasto i drvenasto voće
2. Proizvodi od mesa
3. Posebni sirevi, kajmaci i drugi mlečni proizvodi
4. Pečurke
5. Lekovito bilje i šumski plodovi

Kod podnošenja zahteva za dodelu besporvratnih sredstava, zainteresovani studenti I srednjoškolci, koji ispunjavaju gorenavedene kriterijume, treba da imaju u vidu sledeća pravila USAID Agrobiznis projekta:

•Podnosilac zahteva može da traži najviše $15,000 za svoj projekat.

•Bespovratna sredstva su obezbenena za najmanje 20 najboljih biznis planova.

•Primalac bespovratnih sredstava može biti samo pravno lice (preduzeće, komercijalno poljoprivredno gazdinstvo, i sl.) registrovano kod Agencije za privredne registre. U trenutku podnošenja zahteva, podnosilac može biti neregistrovan ili u procesu registracije, ali pravo da koristi bespovratna sredstva imaće tek po obavljenoj registraciji.

•Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti dostavljen u formi propisanoj od strane USAID Agrobiznis projekta, popunjen elektronski u skladu sa instrukcijama koje se nalaze u formi (videti formu u prilogu). Zahtev treba dostaviti u pisanoj formi (potpisan i overen), kao i na CD-u. Poželjno je da forma zahteva bude popunjena na engleskom jeziku.

•Nabavku tražene opreme obavlja isključivo USAID Agrobiznis projekat.

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi preciznu tehničku specifikaciju za opremu
koja se nabavlja iz bespovratnih sredstava. Precizna tehnička specifikacija
podrazumeva opis opreme u sledećim kategrijama: opšte karakteristike (dimenzije,
boja, vrsta materijala, i sl.), tehničke karakteristike i performanse (snaga, kapacitet I sl), kao i druge specifične karakteristike, koje imaju značaj kod nabavke opreme.

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi najmanje tri pisane ponude od strane
odgovarajućih dobavljača, za svaku navedenu stavku budžeta ili budžet u celini.
Ponude za traženu opremu moraju biti uporedive, i moraju sadržati kontakt
informacije ponunača, biti na memorandumu firme, overene pečatom i potpisom.

•Kod podnošenja zahteva, neophodno je definisati najviše tri komada opreme, koja će biti predmet nabavke iz bespovratnih sredstava. Podnosilac zahteva može da traži više od tri komada opreme, samo u slučaju menuzavisnih komponenti koje čine jedan sistem funkcionalnim.

•Tražena oprema mora biti proizvedna i dopremljena prvenstveno iz SAD-a i Srbije, a ako takva oprema ne postoji u ove dve zemlje, onda u obzir dolazi nabavka iz
zemalja regiona i EU.

•Podnosilac zahteva mora da pruži jasno obrazloženje opravdanosti investicije po
kriterijumima USAID Agrobiznis projekta, a na osnovu podataka iz biznis plana.
Shodno tome, podnosilac zahteva mora dostaviti kvantifikovane projekcije rezultata
bespovratne pomoći za period od godinu dana od dana sprovonenja predloženih
aktivnosti, koristeći listu indikatora iz propisane forme zahteva (porast prodaje,
otvaranje novih radnih mesta, itd.).

•Podnosilac zahteva je dužan da dostavi i svu dodatnu dokumentaciju neophodnu za obradu aplikacije, koja nije navedena u propisanoj formi u prilogu, a koju bude tražilo osoblje USAID Agrobiznis projekta.

•Zahtev za dodelu bespovratnih sredstava mora biti u potpunom saglasju sa
elementima biznis plana u smislu budžeta, korisnika bespovratnih sredstava i
projektovanih rezultata.

•Bespovratna sredstava se ne mogu korisiti za nabavku žive stoke, sadnica, pesticida, nubriva, motornih vozila, korištene opreme, farmaceutskih proizvodi, luksuzne opreme, sredstava za kontracepciju, kao i opreme za osmatranje, modifikaciju vremena, kocku i proizvodnju alkohola. Takone, bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za rekonstrukciju postojećih granevinskih objekata i izgradnju novih granevinskih objekata.

•Bespovratna sredstva moraju biti iskorištena tako da ne narušavaju životnu sredinu, i da su u skladu sa svim prikladnim nacionalnim, pokrajinskim i lokalnim zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine, a koje nisu zabranjene menunarodnim sporazumima.

•Poslovne aktivnosti i sredstva podnosioca zahteva ne smeju biti predmet bilo kakve parnice ili spora sa bilo kojim pravnim ili fizičkim licem.

•Primalac bespovratnih sredstava je obavezan da prijavi prihode ostvarene zahvaljući dodeljenim bespovratnim sredstvima u toku trajanja projekta. Takone, podnosilac zahteva mora da navede u svojoj aplikaciji ili biznis planu na koji način će iskoristiti prihode stečene zahvaljujući dodeljenim sredstvima.

Svi zainteresovani, koji imaju pravo učešća u programu dodele bespovratnih sredstava, dužni su da dostave zahteve za dodelu bespovratnih sredstava, u skladu sa gore navedenim uputstvima, najkasnije do 31. avgusta 2011. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa dodelom sredstava mogu se dobiti putem telefona u kancelarijama USAID Agrobiznis projekta u Beogradu, Nišu, Čačku i Novom Sada ili na email adresu: office@agrobiznis.net

Uputstva i detaljne informacije

Prijava

Link

Konkurs za dugoročno finansiranje podsticaja izvozno orijentisane proizvodnje

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročno finansiranje podsticaja izvozno orijentisane proizvodnje

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele sredstva je stvaranje uslova za podsticanje i privlačenje stranih investicija i ulaganja u pokretanje proizvodnje kroz upošljavanje postojećih kapaciteta, izgradnju novih proizvodnih pogona i otvaranje novih radnih mesta radi povećanja privredne aktivnosti i zaposlenosti u AP Vojvodini, podizanja stepena konkurentnosti i povećanja izvoza.

2. NAMENA SREDSTAVA

Po ovom konkursu krediti će se odobravati za kupovinu zemljišta radi izgradnje i izgradnju novih proizvodnih kapaciteta, kupovinu i rekonstrukciju postojećih proizvodnih kapaciteta i njihovo opremanje.

Pravo učešća imaju pravna lica – privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:
–    da su registrovana kod Agencije za privredne registre Republike Srbije,
–    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine i kod kojih se sedište matičnog preduzeća nalazi van teritorije Republike Srbije
–    da su sa većinskim privatnim kapitalom – kapitalom matičnog preduzeća.

Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva za finansiranje programa po ovom konkursu nisu namenjena za finansiranje proizvodnje i prometa roba i usluga koja se, prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

3. USLOVI KREDITIRANjA

  • mogući odobreni iznos kredita: do 50.000.000,00 dinara
  • sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50% predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
  •  rok vraćanja kredita: pet godina u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita od 12 meseci.

U periodu mirovanja kredita obračunava se interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope i pripisuje osnovnom dugu.

  • primena valutne klauzule
  • kamatna stopa: 2,8% na godišnjem nivou
  • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
  • instrumenti obezbeđenja kredita

–    garancija poslovne banke ili
–    menice avalirane od strane poslovne banke.
Pored navedenih instrumenata obezbeđenja, obaveza korisnika je da dostavi i odgovarajući (ugovoreni) broj blanko sopstvenih menica.

4. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Podnosioci zahteva po ovom konkursu preuzimaju obrasce zahteva i saglasnosti i predaju kreditnu dokumentaciju u Fondu za razvoj AP Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11, po izvršenim uplatama:
1.    naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 10.000,00 dinara
2.    naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa: 1.200,00 dinara.
Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

4.1.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

1.    Popunjen obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenih iznosa
2.    Popunjen obrazac saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3.    Poslovni plan urađen po metodologiji Fonda ili studija opravdanosti investicije. Metodologija za izradu poslovnog plana preuzima se u Fondu za razvoj AP Vojvodine ili sa internet prezentacije Fonda, www.vdf.org.rs.
Investitor koji je korisnik kredita po ovom konkursu u obavezi je da zaposli najmanje onaj broj radnika koji je naveden u poslovnom planu, odnosno studiji.
4.    Predračun predmeta kreditiranja
5.    Kod kupovine zemljišta ugovor o kupovini zemljišta
6.    Kod izgradnje ili rekonstrukcije građevinskih objekata – lokacijska i građevinska dozvola, odnosno potvrda o podnetom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, izdate od strane nadležnog organa uprave i dokumentaciju sa predmerom i predračunom radova na izgradnji-rekonstrukciji objekata.
7.    Fotokopija osnivačkog akta
8.    Rešenje o upisu pravnog lica u registar Agencije za privredne registre
9.    Rešenje o utvrđivanju poreskog identifikacionog broja – PIB
10.    Potvrde poslovnih banaka o prosečnom stanju i prometu na računu u prethodnih šest meseci, odnosno za period poslovanja
11.    Fotokopije finansijskih izveštaja matičnog preduzeća za prethodne tri poslovne godine sa prevodom na srpski jezik, overenim od strane sudskog tumača
12.    Dokaz o unetih 50% predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
–    dokumentaciju o izvršenim ulaganjima matičnog preduzeća ili partnera
–    račune i dokumentaciju o izvršenom plaćanju (izvodi sa tekućih računa na kojima su evidentirana plaćanja).
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i moraju biti izvršena u poslednjih godinu dana.
Podnosioci zahteva koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije navedene pod ovom tačkom.
13.    Dokumentacija za obezbeđenje kredita
–    Pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke.

Prioritet u dodeli sredstava imaju podnosioci zahteva:
–    koji realizacijom projekta omogućuju zapošljavanje većeg broja radnika
–    koji u strukturi planiranih prihoda iskazuju veći udeo prihoda od izvoza
–    čiji projekat se realizuje na teritoriji nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Fond slobodno odlučuje o odobrenju kredita.

Fond zadržava diskreciono pravo da, u cilju očuvanja sredstava Fonda, odobri ili ne odobri traženi kredit i nije u obavezi da u slučaju neodobrenja kredita daje obrazloženje podnosiocu kreditnog zahteva.

Usmene informacije koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Konkursu ne obavezuju Fond.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za razvoj AP Vojvodine, Novi Sad, Hajduk Veljkova 11,  tel: 021/4830-656; faks 021/4830-668; e-mail: sonja.jovic@vdf.org.rs .

Link

Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2011. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas  

za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2011. godinu. Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 100.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine. Tekst javnog oglasa i zahtev možete preuzeti ovde

Rok: 30.09.2011. godine.

 

Link

Konkurs za nevladine organizacije 2011.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2011. godini za realizaciju projektnih aktivnosti saveza studenata, strukovnih organizacija i udruženja građana u 2011. godini, a iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva i projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo za učešće na konkursu:
1. Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovani savezi studenata, strukovne organizacije i udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Potrebna dokumentacija:
2. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtovima Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs. i www.arhiurb.vojvodina.gov.rs. (obrazac možete preuzeti ovde) Prilikom konkurisanja podneti i Rešenje o upisu saveza, organizacije ili udruženja u Registar.

3. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

4. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

5. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Kriterijumi za dodelu sredstava:   

6. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 200.000,00 dinara.

7. Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu za projekte iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva iznosi 1.000.000,00 dinara, a za projekte koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine iznosi 1.930.000,00 dinara.

8. Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV”, u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet sajtu Sekretarijata.

9. Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
– nova i kreativna rešenja problema u oblasti arhitekture, urbanizma,  graditeljstva i zaštite životne sredine, posebno biodiverziteta;
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške; –   broj učesnika nosioca projekta;
– visina sopstvenog učešća;
– procenat učešća ili sufinansiranja iz drugih izvora –  ukoliko je za  izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora i
– opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

10.  Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom list „Dnevnik” do  30.08.2011. godine,
– donošenje odluke o dodeli sredstava: 12.09.2011. godine,
– rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.12.2011. godine, –  rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.01.2012. godine,
– objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:                     19.09.2011. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:   

11. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

12. O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke.

13. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

14. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:             

15. Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.arhiurb.vojvodina.gov.rs i www.eko.vojvodina.gov.rs). Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs nevladinih organizacija” ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Olivia Tešić na telefon 021/487-4486).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Dodela bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2011.

godini za realizaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za:    

I Su/finansiranje izrade prostornih planova jedinica lokalne samouprave, planova generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000 stanovnika i projektno-tehničke dokumentacije infrastrukturnih objekata lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, u cilju podsticanja planskog uređenja prostora i stvaranja kvalitetnih preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Su/finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva) kao i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera (sredstva su opredeljena za nabavku opreme i uređaja koji služe unapređenju sistema upravljanja otpadom) u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 dinara, u cilju ispunjenja  obaveza jedinica lokalnih samouprava u skladu sa  članom 97. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10) i ciljeva Nacionalne strategije upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine („Službeni glasnik RS”, broj 29/10) u pogledu povećanja broja stanovnika obuhvaćenih sistemom sakupljanja otpada i razvijanja sistema primarne selekcije otpada.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac za tačku 1. možete preuzeti ovde  ; obrazac za tačku 2. možete preuzeti ovde) Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:

– ZA TAČKU I: odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa donetu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11), od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave ili predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta, odnosno izjavu predsednika opštine/grada o stepenu prioriteta investicije prema strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave ili nekom drugom važećem dokumentu za izradu projektno-tehničke dokumentacije,

–  ZA TAČKU I: informaciju o lokaciji ili lokacijsku dozvolu za izradu projektno-tehničke dokumentacije, u skladu sa članom 53. ili 54. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11),

–  ZA TAČKU II: odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa donetu od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave, odnosno predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta,

–  ZA TAČKU II: potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom,

–  ZA TAČKU I  i II: fotokopiju PIB obrasca,

–  ZA TAČKU I  i II: fotokopiju kartona deponovanih potpisa,

–  ZA TAČKU I  i II: izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,

–  ZA TAČKU I i II: izjavu da je ugovor o izradi planske ili projektno – tehničke dokumentacije, odnosno nabavku opreme ili uređaja potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planske ili projektno-tehničke dokumentacije).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–    broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana, odnosno broj stanovnika u naseljenim mestima za koje se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija za infrastrukturne objekte,
–   stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–      stepen završenosti-usklađenosti planskog dokumenta po Zakonu o planiranju i izgradnji, –      visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije, odnosno nabavke opreme ili uređaja,
–   opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–     dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik” do 01.11.2011. godine,
–     donošenje odluke o dodeli sredstava:  15.09, 14.10. i 15.11.2011. godine,
–     rok izvršenja ugovorene obaveze: 6 meseci od dana potpisivanja ugovora,
–     objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:
21.11.2011. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV”, u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet sajtu Sekretarijata.
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.
O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave na konkurs i utvrđuju predlog odluke.
Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno nabavku opreme ili uređaja podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
Nakon realizacije ugovorenih obaveza jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.arhiurb.vojvodina.gov.rs i www.eko.vojvodina.gov.rs).
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Za konkurs – Su/finansiranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine” ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba za prijave iz tačke I ove odluke je Đorđe Vidicki na telefon: 021/487-4529, a kontakt osoba za prijave iz tačke II ove odluke je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Tekst konkursa

Javni poziv lokalnim samoupravama

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 31.500.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 4.500.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i ukupna dokumentacija koja se odnosi na sprovedene faze u realizaciji programa;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 4.500.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 13.500.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume;
– dokumentacija na osnovu koje je utvrđena visina zahtevanog iznosa sredstava.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 22.500.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;
– finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 13.500.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine sa svim predviđenim i neophodnim saglasnostima i dozvolama, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da pre dostavljanja zahteva za učešće u raspodeli sredstava, kako bi on bio uzet u razmatranje, dostavi izveštaj o realizaciji ciljeva i načinu utroška sredstava koja su joj odobrena po ranijim javnim pozivima ili delimični izveštaj ukoliko je realizacija u toku.
Jedinica lokalne samouprave (opština, grad i grad Beograd) može po jednom javnom pozivu podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja.
Zahteve za dodelu sredstava sa potrebnom dokumentacijom za cilj za koji se podnosi i popunjenim propisanim obrascem iz člana 17. Uredbe (koji se može preuzeti u Ministarstvu, IV sprat, soba 3 ili sa sajta Ministarstva), Odlukom o budžetu za godinu u kojoj se zahtev podnosi, završnim računom za prethodnu godinu, Odlukom o opštinskoj upravi i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Preuzmite obrazac za dostavljanje podataka jedinica lokalne samouprave.

Link

Procurement forecast for international tender procedures

Contract title: Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for project: “Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river”

Publication reference: EuropeAid/EuropeAid/131776/D/SUP/RS

download-link