Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za podnošenje prijava kandidata za Organizatora konferencija i drugih sličnih skupova

MINISTARSTVO PROSVETE I NAUKE

Konkurs za podnošenje prijava kandidata sa teritorije Republike Srbije za Organizatora konferencija i drugih sličnih skupova kao pomoć Ministarstvu prosvete i nauke Republike Srbije u organizaciji događaja i putovanja

Konkurs se raspisuje za kandidata koji će biti pružalac usluga za organizovanje događaja i putovanja povezanih sa aktivnostima tokom razvoja Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji i njenog plana implementacije. Pružalac usluge organizovaće događaje (seminare, konferencije i sl.) i podneće Ministarstvu prosvete i nauke fakturu sa finalnim troškovima za sve pružene usluge uključujući i svoju proviziju nakon završetka događaja. Organizator konferencija i drugih skupova će pružati usluge na različitim lokacijama u Srbiji.

• obavljanje procesa selekcije i predlaganje pogodnih mesta za održavanje događaja u gradovima koje odabere Ministarstvo prosvete i nauke, konačan izbor mesta održavanja biće napravljen u dogovoru sa Ministarstvom prosvete i nauke,
• iznajmljivanje sale u dogovoru sa Ministarstvom prosvete i nauke za određeni događaj (seminar, konferencija i sl.),
• dostavljanje preliminarnog budžeta za svaki događaj posebno, u zavisnosti od usluga koje zahteva Ministarstvo prosvete i nauke,
• obezbeđivanje relevantne tehničke opreme (laptop, projektor, flipčart, papiri, olovke, usluge prevodioca i sl.) u zavisnosti od vrste samog događaja,
• obezbeđivanje dovoljno štampanog materijala za učesnike događaja, sadržaj materijala će dostaviti Ministarstvo prosvete i nauke u dogovorenom vremenu u zavisnosti od prirode i veličine događaja,
• organizacija posluženja na pauzama za kafu,
• vođenje evidencije prisutnih učesnika,
• obezbeđivanje prevoza, uključujući karte, smeštaja i hrane za eksperte koji prisustvuju javnim raspravama ili drugim događajima koji se održavaju van Beograda, ili u Beogradu ako eksperti žive van Beograda, kao i povraćaj putnih troškova (koji moraju biti deo Finansijske ponude pružaoca usluge) ako je to potrebno.

Pravo učešća
Postupak javne nabavke je otvoren za bilo koje pravno lice koje želi da da ponudu za obavljanje zadatka i koje je osnovano u Srbiji i u slučaju da poseduje:
• ekonomski i finansijski kapacitet – ponuđač mora biti u mogućnosti da dokaže stabilnu finansijsku poziciju i kao dokaz mora se obezbediti izjava o ukupnom prometu za prethodne tri godine, i
• tehnički i profesionalni kapacitet – ponuđač mora da poseduje sledeći tehnički kapacitet da bi izvršio ugovor:
– najmanje 3 godine iskustva u oblasti organizovanja konferencija,
– pogodan kancelarijski prostor za izvršenje ugovora,
– članstvo u nacionalnoj i bar dve međunarodno priznate profesionalne asocijacije.

Sledeći dokazi o ispunjavanju ovih uslova moraju biti obezbeđeni:
– detaljna lista glavnih usluga pruženih u poslednje 3 godine uključujući i ime organizacije/kompanije za koju događaj organozovan, vreme, mesto i vrednost događaja,
– detaljan opis prostorija u kojima će tim profesionalnog organizatora konferencija i drugih događaja raditi, kancelarijska oprema, računarska oprema i telekomunikaciona oprema, i
– lista članstva u nacionalnoj i međunarodno priznatoj profesionalnoj asocijaciji.

PONUDA
Ponuda treba da se podnese koristeći sledeće obrasce:

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3
Obrazac 4-7

Na osnovu ovog konkursa izvršiće se izbor Organizatora konferencija i drugih skupova u okviru projekta “Program modernizacije škola“ koji finansira Evropska investiciona banka.

Rok za dostavu dokumenata: 5 dana od datuma objavljivanja konkursa (14. novembar 2011. godine)

Link

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva

 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE,

Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u lovnoj 2011/2012. godini

I.
Raspisuje se konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u lovnoj 2011/2012. godini (u daljem tekstu: Konkurs), u iznosu od 60.000.000 dinara, za sledeće programe, odnosno projekte:

1) program izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje mesa divljači na strateški i funkcionalno značajnim lokacijama;

2) program zaštite i unapređenja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači sa aspekta prihrane i sprovođenja preventivne zdravstvene zaštite (primena mineralizovanih briketa soli, startera, grovera, vitaminsko-mineralnih dodataka hrani, koncentrata sa odgovarajućim procentom proteina za određenu vrstu divljači, medikamenata za dehelmintizaciju i drugih sredstava radi unapređenja prihrane i zdravstvene zaštite divljači);

3) program revitalizacije stanja u lovištima koja su u toku lovne 2010/ 2011. i 2011/2012. godine pretrpela štete od elementarnih nepogoda (poplave, požari, suša, zemljotresi i slično);

4) ostali projekti i programi od značaja za razvoj lovstva Republike Srbije.

II.
Zahtev za dodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije (u daljem tekstu: Zahtev) za radove pod brojevima 1), 2) i 3) iz tačke I. Konkursa mogu podneti pravna lica sa područja Republike Srbije, izuzev pravnih lica sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine, koja dostave dokaz o izvršenim uplatama naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači u lovnoj 2011/2012. godini (u daljem tekstu: Korisnik sredstava).

Zahtev za radove pod brojem 4) mogu podneti pravna lica sa područja Republike Srbije koja se bave unapređivanjem lovstva (u daljem tekstu: Korisnik sredstava).

III.
Zahtev se podnosi u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada br. 1.

Rok za dostavljanje Zahteva po ovom Konkursu je 22. novembar 2011. godine.

IV.
Uz Zahtev, Korisnik sredstava je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

1) Za radove pod brojem 1) iz tačke I. Konkursa:
− program izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje mesa divljači, sa projektnom dokumentacijom koja sadrži tehničko-tehnološki projekat sa kalkulacijom troškova sa PDV- om za svaki objekat iz programa;
− dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog organa, za dobijanje dozvole za izgradnju/adaptaciju objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje mesa divljači na utvrđenoj lokaciji;
− dokaz o pokrenutom postupku kod ministarstva nadležnog za veterinarstvo za dobijanje saglasnosti na uslove koje, po podnetom programu, mora da ispunjava objekat za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekat za obradu i rasecanje mesa divljači;
− dokaz o obezbeđenom sopstvenom učešću u visini minimum 30% od kalkulacije troškova sa PDV – om iz programa;

2) Za radove pod brojem 2) iz tačke I. Konkursa, za koje se izdvajaju sredstva u visini do 125.000,00 dinara, po programu (na osnovu odnosa brojnih stanja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači i predviđenih normativa ishrane iz planskog dokumenta za te vrste divljači, kao i odnosa brojnih stanja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači i neophodnih medikamenata za sprovođenje preventivne zdravstvene zaštite):
− program sa jasno navedenim ciljevima i merama zaštite i unapređenja gajenih lovostajem zaštićenih vrsta krupne divljači sa aspekta prihrane i sprovođenja preventivne zdravstvene zaštite,
− izvode iz Lovne osnove za lovnu 2010/2011. godinu (obrasci E1-E7) i iz Godišnjeg plana gazdovanja za lovnu 2011/2012. godinu, iz kojih se mogu utvrditi optimalni fondovi utvrđeni bonitiranjem, matični fondovi utvrđeni brojanjem, brojna stanja na početku i na kraju lovne sezone, normativ ishrane za divljač, planirana i realizovana nabavka i/ili proizvodnja hrane i lekova za divljač, planirani i realizovani utrošak hrane i lekova za divljač, kao i ekonomsko-finansijski plan gazdovanja lovištem.
− specifikacija troškova na izradi programa, sa PDV- om.

3) Za radove pod brojem 3) iz tačke I. Konkursa:
− program sa jasno navedenim ciljevima i merama za revitalizaciju stanja u lovištu u kome je registrovana šteta od elementarnih nepogoda,
− izvode iz Lovne osnove za lovnu 2010/2011. godinu (obrasci E1-E7) i iz Godišnjeg plana gazdovanja za lovnu 2011/2012. godinu, iz kojih se mogu utvrditi optimalni fondovi utvrđeni bonitiranjem, matični fondovi utvrđeni brojanjem, realni prirasti, stanja na početku i na kraju lovne sezone, planirani i realizovani odstreli, gubici, kao i stanja lovno-uzgojnih i lovno-tehničkih objekata u lovištu (čeke, hranilišta, ograde, uzgajališta, volijere i sl);
− izvod iz Hronike lovišta u kojoj je korisnik lovišta evidentirao elementarnu nepogodu u toku lovne 2010/ 2011. i 2011/2012. godine, koja je nanela štetu datom lovištu,
− dokaz o dejstvu elementarnih nepogoda, na osnovu uvida na terenu i izveštaja dobijenih od nadležnih organa (hidrometeorološki, seizmološki zavod, specijalizovane službe MUP-a za vanredne situacije i dr.);
− akt korisnika lovišta o postupku utvrđivanja štete od elementarnih nepogoda, sa procenom štete po vrstama divljači, lovno-uzgojnim i lovno-tehničkim objektima u lovištu i prikazanom strukturom površina pogođenih elementarnim nepogodama.
− specifikacija troškova na izradi programa, sa PDV- om.

4) Za radove pod rednim brojem 4) iz tačke I. Konkursa:
− projektne ciljeve i zadatke;
− dokaz o kadrovskoj osposobljenosti (broj i stručne kvalifikacije lica angažovanih na izradi projekta ili programa, stručne reference nosioca projekata ili programa i sl) i tehničkoj opremljenosti za rad na projektu, odnosno programu kojim se unapređuje lovstvo,
− planirane aktivnosti na izradi projekta, odnosno programa, sa dinamikom izvršenja,
− definisane nadležnosti angažovanih lica u realizaciji istog,
− svrha i način korišćenja dobijenih rezultata – efekti,
− rok izrade;
− specifikacija troškova na izradi projekta, odnosno programa, sa PDV- om.

5) Pored dokumentacije navedene pod 1), 2), 3) i 4), dostaviti:
− odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
− izjavu odgovornog lica da sa podnetim programom/projektom nije konkurisao kod nekog drugog davaoca sredstava za te namene, i
− kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, kao i podatke o matičnom broju, PIB-u i tekućem računu.

V.
Zahtevi koji se ne podnesu u predviđenom roku, kao i zahtevi uz koje nije priložena dokumentacija navedena u Konkursu, neće se uzeti u razmatranje.

VI.
Ugovorom koji zaključuje Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume sa Korisnikom sredstava za određene vidove rada, utvrđuje se pravo korišćenja sredstava iz tačke I. ovog Konkursa, a u zavisnosti od priliva sredstava i dinamike izvršenja za pojedinu vrstu rada.

VII.
Ovaj konkurs objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Link

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Rok za podnošenje zahteva po ovom javnom pozivu ističe 5. decembra 2011. godine.

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 35.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, rešenja, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa na osnovu kojih se realizuje konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 5.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i ukupna dokumentacija koja se odnosi na sprovedene faze u realizaciji programa;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 5.000.000,00 dinara.

Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 15.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume i dokumentacija na osnovu koje je utvrđena visina zahtevanog iznosa sredstava.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 21.500.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;
– finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 15.000.000,00 dinara.

Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine sa svim predviđenim i neophodnim saglasnostima i dozvolama, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da pre dostavljanja zahteva za učešće u raspodeli sredstava, kako bi on bio uzet u razmatranje, dostavi izveštaj o realizaciji ciljeva i načinu utroška sredstava koja su joj odobrena po ranijim javnim pozivima ili delimični izveštaj ukoliko je realizacija u toku.

Jedinica lokalne samouprave (opština, grad i grad Beograd) može po jednom javnom pozivu podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja.

Zahteve za dodelu sredstava sa potrebnom dokumentacijom za cilj za koji se podnosi i popunjenim propisanim obrascem iz člana 17. Uredbe (koji se može preuzeti u Ministarstvu, IV sprat, soba 3 ili sa sajta Ministarstva), Odlukom o budžetu za godinu u kojoj se zahtev podnosi, završnim računom za prethodnu godinu, Odlukom o opštinskoj upravi i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Preuzmite obrazac za dostavljanje podataka jedinica lokalne samouprave.

Link

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj i unapređenje lokalnih socijalnih usluga

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj i unapređenje lokalnih socijalnih usluga

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.
Prioriteti Ministarstva rada i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu su – (1) Podrška uspostavljanju novih kao i podrška unapređenju postojećih usluga za namenjenih unapređenju položaja i kvaliteta života posebno osetljivih grupa ( deca i mladi sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, stari itd) (2) Podrška i unapređenje inovativnih međusektorskih socijalnih usluga (3) Podrška i unapređenje modela praćenja lokalnih socijalnih usluga (monitoring i evaluacija)

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja i organizacije, čiji programi će doprineti  ostvarivanju prioriteta Konkursa, a u partnerstvu sa Centrima za socijalni rad, Republičkim ustanovama socijalne zaštite ili lokalnim samoupravama. Partnerstvo lokalnih udruženja sa jednom od navedenih institucija je preduslov Konkursa.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekata dostave do 19.11.2011. godine u 16 časova.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti
Ministarstvu rada i socijalne politike
SEKTOR ZA BRIGU O PORODICI I SOCIJALNU ZAŠTITU
Beograd, Nemanjina 22

isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.

Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 orginalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1. Smernice za podnosioce projekta (91.5 kB)
2. Upustvo za popunjavanje predloga projekta (74.5 kB)
3. Upustvo za izradu budžeta projekta (107 kB)
4. Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta (91.5 kB) – (obavezno popuniti)
5. Aneks 2 – Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta (69 kB) – (obavezno popuniti)
6. Aneks 3 – Obrazac za narativni prikaz budžeta (40.5 kB) – (obavezno popuniti).

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regionau

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regionau 2012. godini

I
Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljamaregiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

Cilj konkursa je: ostvarivanje i unapređivanje prava pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona na informisanje na maternjem jeziku i očuvanje srpskog jezika,nacionalnog i kulturnog identiteta.

II
Uslovi za učešće na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna licai preduzetniciregistrovaniza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja, u navedenim zemljama. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasilau navedenim zemljama.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik  koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenjeo registraciji pravnog lica  ili preduzetnika;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane  za produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 240,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11).

III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
•    održivost projekta.

Posebni kriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
•    doprinosočuvanju i  razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
•    informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata  društva(informisanje i edukacijadece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupaitd.);
•    radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati do 30. novembra 2011. godine.

Prijavese podnose u 4primerka na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, za Konkurs u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona..

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2012. godine

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanomkonkursubiće objavljenona internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i  dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Obrazac 1

Obrazac 2

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom  u 2012. godini

I
Predmet konkursaje: sufinansiranje štampanih,audio i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom i sufinansiranje programskih sadržaja javnih glasila koji su namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom.

Cilj konkursaje: podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetomi podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

II
Uslovi za učešće na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom, osnivači javnih glasila, kao i pravna licai preduzetniciregistrovaniza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila (obavezno  za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja).

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenje o registraciji organizacije OSI;
•    rešenjeo registraciji pravnog licaili preduzetnikau  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 240,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11).

III
Osnovnikriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
•    održivost projekta.

Posebni kriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva;
•    značaj projekta za informisanje osoba sa invaliditetom;
•    kvalitet, originalnost, aktuelnost i dostupnost većem broju korisnika;

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 600.000,00 dinara.

Ukoliko je učesnik konkursa za jedan projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati do 30. novembra 2011. godine.

Prijavese podnose u 4primerka na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa oblasti javnog informisanjaosoba sa invaliditetom.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2012. godine.

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanomkonkursubiće objavljenona internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Obrazac 1

Obrazac 2

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa izoblasti javnog informisanjau

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa izoblasti javnog informisanjau 2012.godini
I
Predmet konkursaje: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.
Cilj konkursaje:podrškaostvarivanju  prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

II
Usloviza učešće na konkursu: pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna licai preduzetniciregistrovaniza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.
Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenjeo registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 240,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11).

III
Osnovnikriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
•    održivost projekta.

Posebni kriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
•    informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata  društva(informisanje i edukacijadece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupaitd.);
•    aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, borba protiv korupcije itd.);
•    doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
•    očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
•    stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
•    unapređenje proizvodnje i objavljivanja opštih informativnih i specijalizovanih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim i regionalnim zajednicama.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati do 30. novembra 2011. godine.

Prijavese podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa  u oblasti javnog informisanja.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2012. godine.

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanomkonkursubiće objavljenona internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i  dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Obrazac 1

Obrazac 2

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjinau 2012.godini

I
Predmetkonkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina.
Ciljkonkursa je: podrška ostvarivanjuprava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška proizvodnji i distribuciji štampanih, audio i audiovizuelnih radova na jezicima nacionalnih manjina, podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanjanacionalnih manjina.

II
Uslovi za učešće na konkursu: pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila,pravna lica i preduzetnici registrovaniza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.
Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.
Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.
Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik  koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenjeo registraciji pravnog licaili preduzetnika  u  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 240,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11).

III
Osnovni kriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
•    održivost projekta.

Posebni kriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina;
•    unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti  kulture, nauke i obrazovanja;
•    informisanje i edukacijadece i mladih;
•    jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina;
•    uvođenje novih informacionih tehnologija, dostupnost većem broju korisnika;
•    programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati do 30. novembra 2011. godine.

Prijavese podnose u 5 primeraka na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2012. godine

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 5 primeraka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanomkonkursubiće objavljenona internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Obrazac 1

Obrazac 2

Link

Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Sektor za
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije
za 2012. godinu

Projekti NIP-a mogu se prijavljivati od 1. novembra do 15. decembra 2011. godine.

PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA
Projekat može da prijavi ministarstvo, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Projekat se prijavljuje elektronskim putem tako što se popunjava Obrazac 1 – Prijava projekta za NIP na internet stranici www.mnip.gov.rs.
Projekti koji nisu prijavljeni na ovaj način neće se razmatrati.
Projekti u okviru kojih se realizacija zaključenih ugovora nastavlja u 2012. godini, kao i projekti sa preostalim ugovornim obavezama, moraju se prijaviti na isti način.

PRIORITET NIP-a
Strateški prioritet, čijem ostvarenju treba da doprinesu projekti NIP-a, je razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom razvoju, rastu zaposlenosti i podizanju standarda građana, sa ciljem postizanja ravnomernijeg regionalnog razvoja.

PREDMET FINANSIRANjA
Sredstvima NIP-a finansiraju se infrastrukturni nacionalni, regionalni, međuopštinski i lokalni projekti.
Sredstva NIP-a mogu se koristiti i za izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije samo u slučaju nacionalnih i regionalnih projekata.

USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Sufinansiranje
Realizacija projekata NIP-a predviđa obavezno sufinansiranje projekata u zavisnosti od vrste, i to na sledeći način:

– Za nacionalne projekte ne postoji obaveza sufinansiranja. Predlagači nacionalnih projekata su ministarstva.

– Regionalni i međuopštinski projekti finansiraju se sredstvima NIP-a uz obavezno sufinansiranje od strane predlagača u iznosu od 10 do 50% predračunske vrednosti investicije, a u zavisnosti od značaja projekta, stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave koje predlažu projekat, mogućnosti sufinansiranja iz drugih izvora (budžeta ministarstava, finansijskih planova javnih preduzeća, direkcija, javnih ustanova, sredstava stranih međunarodnih organizacija i dr.). Predlagači regionalnih/ međuopštinskih projekata su ministarstva, autonomne pokrajine i više jedinica lokalne samouprave grupisanih po tehničko-tehnološkim kriterijumima, odnosno zajedničkim ciljevima.

– Za lokalne projekte čiji predlagači su jedinice lokalne samouprave svrstane u četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti (Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu, „Službeni glasnik RS“, broj 69/2011): Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Rekovac, Svilajnac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava i Čoka ne postoji obaveza sufinansiranja.

– Za programski projekat „Sanacija infrastrukture u slučaju vanrednih situacija“, za koji su predlagači projekata jedinice lokalne samouprave na čijim teritorijima je potrebno sanirati posledice vanrednih situacija koje su nastale, u smislu odredaba Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 111/09), kao posledica „vanredne situacije“, odnosno „elementarne nepogode“ ili „katastrofe“, a koja okolnost je u svakom konkretnom slučaju utvrđena i aktom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, ne postoji obaveza sufinansiranja.

U predračunsku vrednost investicije uključiti samo procenjene troškove izvođenja radova sa uračunatim PDV.

Minimum tehničke spremnosti i neophodna dokumenta/akta

Radi efikasnije realizacije projekata NIP-a u 2012. godini ovlašćeni predlagač je dužan da obezbedi odgovarajuća dokumenta/akta:

1. Lokacijsku dozvolu,
2. Građevinsku dozvolu,
3. Glavni projekat sa izvršenom tehničkom kontrolom (na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola),
4. Dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik“ RS, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 US i 24/11),
5. Potrebna rešenja i saglasnosti,
6. Potvrdu da će biti obezbeđen deo sredstava za sufinansiranje projekta NIP-a u toku naredne budžetske godine, sa navedenom pozicijom i ekonomskom klasifikacijom, odnosno strukturom i nazivom prihoda,
7. Potpisan međuopštinski akt o saradnji jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnog/međuopštinskog projekta.

Sredstva NIP-a ne mogu se koristiti za:
1. Kupovinu i zakup zemljišta i objekata, naknadu za građevinsko zemljište i druge takse i naknade,
2. Nabavku opreme, osim u slučaju kada je nabavka opreme sastavni deo infrastrukturnog projekta,
3. Tekuće održavanje, amortizaciju i troškove tekućeg poslovanja,
4. Troškove izrade akata i strateških dokumenata, troškove upravljanja projektima NIP-a i troškove reklama i promocija,
5. Troškove špedicije i skladištenja,
6. Subvencije,
7. Bankarske poslove, troškove garancija, troškove lizinga, troškove osiguranja,
8. Troškove konverzije, gubitke koji nastaju pri konverziji, kamate na dug, zaostale kamate, kao i druge finansijske troškove,
9. Novčane kazne, finansijske penale i troškove sudskih postupaka.

ODABIR PROJEKATA
Nepotpuna prijava projekta, prijava projekta koja ima druge formalne nedostatke i prijava projekta koja nije blagovremena neće se razmatrati.
Odabir projekata obaviće se u skladu sa Uredbom o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi („Službeni glasnik RS“, broj 29/08 i 49/09).

KONTAKT
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za NIP poziva ovlašćene predlagače da prijave projekte, kao i jedinice lokalne samouprave, da u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama, prijave regionalne i međuopštinske projekte, kako bismo pokrenuli ravnomerniji regionalni razvoj.

Osobe za kontakt:
1. Za nacionalne, regionalne i međuopštinske projekte
Gordana Marković
tel. 011/ 333-41-73

2. Za lokalne projekte
Nemanja Isailović
tel. 011/ 333-41-18

3. Za započete projekte koji su delom ili u celini finansirani sredstvima Zajma
za opštinsku i regionalnu infrastrukturu Evropske investicione banke
Boris Šćekić
tel. 011/333-41-49, mob. 063/411-371

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za NIP
Vlajkovićeva 10
Beograd

Link

Studijsko putovanje – javne nabavke

SKGO

Studijsko putovanje – javne nabavke

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Javne nabavke ” koje će se održati od 14. do 16. decembra 2011. godine u Briselu.
Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti javnih nabavki.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do pet predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do utorka, 08. novembra 2011. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Dokumenti za preuzimanje

Link