Arhiva ‘Konkursi’

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2011. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine.

Visina subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novo otvorenom radnom mestu.
Dodatak na  subvenciju  u visini od 20.000,00 dinara (ukupni iznos subvencije: 150.000,00 dinara) dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava lice starije od  50 godina.
U toku trajanja Javnog poziva poslodavac može samo jednom podneti zahtev za dodelu subvencije.
Izuzetno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahteva i dodela subvencije, pod uslovom da isti u momentu zaključenja ugovora kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza dostavi garanciju banke u iznosu subvencije ili hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:
–    da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
–    da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
–    da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt  registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu na neodređeno vreme kod poslodavca – podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 meseci;
–    da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:
–    državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije,  udruženja građana i neprofitne organizacije;
–    podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva  i dr;
–    korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema nacionalnoj službi ili pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova;
–    privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/10);
–    podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos na neodređeno vreme prestao u periodu kraćem od 6 meseci do dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
–    zahtev sa biznis planom;
–    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
–    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
–    potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
–    poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
–    završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja se zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt  registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine;
–    obrazložen zahtev

nadležnog organa lokalne samouprave u slučajevima navedenim u alinejama 4. i 5. Uslova za podnošenje zahteva.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica – mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).
U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Predlog Odluke o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta donosi direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Saglasnost na predlog Odluke daje direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje.
Odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica, na osnovu Predloga i Saglasnosti, donosi Pokrajinski sekretar  za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije, odnosno najkasnije do 15. novembra tekuće godine zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
–    dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se  zapošljava (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
–    odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza i
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa
–    pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:

1.    ZA PREDUZETNIKA:
–    za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima,
–    za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 650.000,00 dinara, može priložiti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja).
–    za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

  • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije, ili
  • ugovorno jemstvo.

2.    ZA PRAVNO LICE:
–    za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
–    za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

  • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava subvencije za otvaranje novih radnih mesta dužan je da:
–    zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;
–    redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora.

Korisnik sredstava dužan je da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati celokupan iznos subvencije.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili organizacione delatnosti u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.psrzrp.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link

zp8497586rq

Subvencija za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u  AP Vojvodini u 2011. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u    jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, a u cilju obavljanja novoregistrovane delatnosti na teritoriji AP Vojvodine.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom (osim za osnivanje zadruge) svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 160.000,00 dinara.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za korišćenje subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje se ostvaruje pod uslovom da je lice:
-prijavljeno na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), na teritoriji AP Vojvodine, najmanje mesec dana pre podnošenja zahteva i
– završilo instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije, a u cilju podizanja nivoa informisanosti i kompetentnosti za otpočinjanje sopstvenog posla.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija,
–  za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja  i dr;
– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– ukoliko lice nije ispunilo raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnosti polova.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
–  zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nacionalna služba proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana unapred definisanih kriterijuma. Prioritet u dodeli subvencija utvrđuje se na osnovu ocene biznis plana.
Prioritet u postupku odobravanja ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Predlog Odluke o dodeli subvencij

e  za samozapošljavanje nezaposlenih lica donosi direktor filijale NSZ.
Saglasnost na predlog Odluke daje direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje
Odluku o dodeli subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, na osnovu Predloga i Saglasnosti,  donosi pokrajinski sekretar za rad, zapošljvanje i ravnopravnost polova.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar  za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva, u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 31.11. tekuće godine zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (ukoliko nije naveden datum otpočinjanja delatnosti u rešenju o upisu u registar, potrebno je dostaviti i rešenje o otpočinjanju delatnosti);
– fotokopija rešenja o PIB-u;
– fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
– sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
– fotokopija ugovora o otvaranju tekućeg računa ili kartice istog;
– fotokopija kartona deponovanih potpisa;
– fotokopija lične karte korisnika sredstava i
– fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
– pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza i to:
– dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjima, ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije, ili
– garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65  godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon donošenja odluke, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava subvencije za samozapošljavanje dužan je da:
– registrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti i
– redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci i dostavi dokaze o uplati doprinosa.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati celokupan iznos subvencije.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili  putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.psrzrp.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Link

zp8497586rq

Podsticaji proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

MINISTASRTVO POLJOPRIVREDE

Uredba o utvrđivanju i ostvarivanju prava na podsticaje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu objavljeno u „Službenom glasniku RS”, broj 14/11 od 4. marta 2011. godine

Član 1.
Ovom uredbom utvrđuje se obim, uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za 2011. godinu.

Član 3.
Pravo na korišćenje podsticaja iz člana 2. ove uredbe ima pravno lice i preduzetnik, kao i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom u skladu sa posebnim propisom (u daljem tekstu: izvoznik), koji u 2011. godini izvezu, odnosno koji su izvezli u 2010. godini i naplatili poljoprivredne i prehrambene proizvode domaćeg porekla u skladu sa zakonom kojim se uređuje devizno poslovanje.

Fizičko lice iz stava 1. ovog člana, pravo na korišćenje podsticaja iz ove uredbe ima samo za izvoz sopstvenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Robom domaćeg porekla, u smislu ove uredbe, smatra se roba čije je domaće poreklo u skladu sa propisima odredio nadležni organ.

Za proizvode iz tar. br. 2204, 2205 i 2208 Carinske tarife podsticaji iz člana 2. ove uredbe isplaćuju se samo ako su proizvedeni od grožđa i voća koji potiču sa teritorije Republike Srbije.

Član 4.
Izuzetno od člana 3. ove uredbe, pravo na korišćenje podsticaja iz člana 2. ove uredbe ne odnosi se na:
1) izvoz ostvaren u okviru kompenzacionih poslova i poslova posredovanja u spoljnotrgovinskom prometu;
2) izvoz robe domaćeg porekla na teritorije zemalja potpisnica Sporazuma o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi (CEFTA 2006);
3) izvoz kvalitetnih penušavih vina i vina od svežeg grožđa na tržište Evropske unije u okviru preferencijalne kvote.

Član 5.
Osnovicu za obračun podsticaja iz ove uredbe predstavlja dinarska protivvrednost deviza naplaćenih za izvezenu robu po odbitku stranih troškova (bankarski troškovi, troškovi provizije, prevoza, osiguranja, iznosa carinskih dažbina plaćenih za robu koja je uvezena radi proizvodnje robe za izvoz i slično).

Osnovica iz stava 1. ovog člana utvrđuj

e se primenom zvaničnog srednjeg kursa koji važi na dan podnošenja Narodnoj banci Srbije zahteva za korišćenje podsticaja iz ove uredbe.

Član 6.
Radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe izvoznik podnosi Narodnoj banci Srbije dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova za korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe, u roku od 90 dana od dana sticanja prava iz člana 3. stav 1. ove uredbe.

Za proizvode iz člana 3. stav 4. ove uredbe uz dokumentaciju iz stava 1. ovog člana dostavlja se zapisnik poljoprivrednog inspektora kojim se utvrđuje poreklo grožđa i voća od kojih su proizvedeni.

Član 7.
Narodna banka Srbije propisuje dokumentaciju i obrazac o ispunjenosti uslova za korišćenje podsticaja na osnovu ove uredbe.

Član 8.
Narodna banka Srbije proverava podnetu dokumentaciju i obrazac iz člana 6. ove uredbe i ako utvrdi da su ispunjeni uslovi za ostvarivanje prava iz ove uredbe overava propisani obrazac koji, sa pregledom kontrolisanih i overenih obrazaca, dostavlja izvozniku.

Ako Narodna banka Srbije utvrdi nepravilnosti u podnetom obrascu i dokumentaciji pozvaće izvoznika da te nepravilnosti otkloni u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana prijema poziva za otklanjanje nepravilnosti.

Član 9.
Zahtev za korišćenje podsticaja iz ove uredbe podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, Hajduk Veljkova 4-6, 15000 Šabac (u daljem tekstu: Uprava), za svaki tarifni broj iz člana 2. ove uredbe.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:
1) obrazac overen od strane Narodne banke Srbije o ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava iz ove uredbe, u originalu;
2) pregled kontrolisanih i overenih   obrazaca.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Upravi na odlučivanje u roku od 30 dana od dana izrade pregleda kontrolisanih i overenih obrazaca.

Član 10.
Podsticaji iz ove uredbe isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim aktom Vlade kojim se vrši raspodela i korišćenje sredstava za te namene.

Član 11.
Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 12.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Link

zp8497586rq

Genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Uredba o raspodeli i korišćenju podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini

Član 1.
Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticaja za genetsko unapređenje stočarstva u 2011. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.
Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima fizičko lice ako:
1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) kao nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava sa aktivnim statusom, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10 i 89/10 – u daljem tekstu: Pravilnik);
2) je prijavilo vrstu i brojno stanje životinja i gazdinstvo na kojem drži ili uzgaja životinje, u skladu sa Pravilnikom;
3) je vlasnik grla za koje podnosi zahtev za podsticaje ili je vlasnik grla član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva podnosioca zahteva;
4) ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i da je od 14. avgusta 2010. godine do 19. avgusta 2011. godine uplatio iznos od najmanje 42.818 dinara po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika.

Član 3.
Pravo na korišćenje podsticaja, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ima i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji nema utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda ako:
1) na dan 31. decembra 2009. godine i nadalje ima prebivalište na teritoriji opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada  u poljoprivredi  („Službeni glasnik RS”, br. 3 /10, 6/10 i 13/10); 2) je podneo zahtev za grla koja drži i uzgaja na gazdinstvu sa teritorije opštine, odnosno grada koji pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Član 4.
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na korišćenje podsticaja ako su kvalitetna priplodna grla prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva pod kontrolom pravnih lica ovlašćenih za poslove selekcije (u daljem tekstu: odgajivačke organizacije) i posle ocenjivanja i razvrstavanja kvalitetnih priplodnih grla u klase u skladu sa Zakonom o stočarstvu („Službeni glasnik RS”, broj 41/09) i ako se koriste za proizvodnju mleka i mesa ili služe za dalju reprodukciju na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva.

Član 5.
Podsticaji se isplaćuju u vidu novčanih iznosa po grlu kvalitetne priplodne domaće životinje i to za goveda, ovce, koze i svinje, do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade kojim se uređuje raspodela i korišćenje sredstava subvencija u oblasti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 6.
Podnosilac  zahteva  ostvaruje  pravo  na  podsticaje  jednom  u  toku
godine.

Ispunjenost uslova iz stava 1. ovog člana, utvrđuje se na osnovu podataka iz Registra.

Član 7.
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje, u zavisnosti od vrste stoke, i to za sledeći broj grla:
1)   najmanje   jedno,   a   najviše   30   grla,   za   kvalitetne   priplodne prvotelke;
2) najmanje četiri grla, a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave, odnosno za područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi najmanje tri, a najviše 100 grla, za kvalitetne priplodne krave;
3)    najmanje 30 grla, a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne ovce;
4)    najmanje 10 grla, a najviše 150 grla, za kvalitetne priplodne koze;
5)    najmanje  15  grla,  a  najviše  100  grla,  za  kvalitetne  priplodne krmače.

Član 8.
Podsticaji  se  utvrđuju po  grlu,  u zavisnosti  od  vrste  stoke,  i  to u iznosu od:
1)    25.000 dinara za kvalitetne priplodne prvotelke;
2)    25.000 dinara za kvalitetne priplodne krave;
3)    4.000 dinara za kvalitetne priplodne ovce i koze;
4)    4.000 dinara za kvalitetne priplodne krmače.

Član 9.
Podnosilac zahteva ostvaruje pravo na podsticaje u iznosu od 50% iznosa sredstava utvrđenih u članu 8. ove uredbe, u slučaju da grla iz člana 7. ove uredbe za koja je podneo zahtev otuđi u tekućoj godini, pod uslovom da su ta grla provela na poljoprivrednom gazdinstvu podnosioca zahteva najmanje šest meseci u tekućoj godini.

Član 10.
Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja iz člana 8. tačka 1) ove uredbe podnosi se kvartalno Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava) na Obrascu 1 – Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za kvalitetne priplodne prvotelke za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, i to:

1) za treći kvartal (1. jul – 30. septembar 2011. godine) – od 1. oktobra do 15. oktobra 2011. godine;

2) za četvrti kvartal (1. oktobar – 31. decembar 2011. godine) – od 1. januara do 15. januara 2012. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izvod iz registra teladi za kvalitetne priplodne prvotelke za koja se podnosi zahtev, overen od strane odgajivačke organizacije.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja iz člana 8. tač. 2), 3) i 4) ove uredbe podnosi se Upravi na Obrascu 2 – Zahtev za podsticaje za genetsko unapređenje stočarstva za 2011. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo, najkasnije do 15. jula 2011. godine.

Uz zahtev iz stava 3. ovog člana podnosi se izvod iz glavne matične evidencije stoke za kvalitetna priplodna grla za koja se podnosi zahtev, overen od strane odgajivačke organizacije.

Uprava, po službenoj dužnosti, u saradnji sa nadležnim organima pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2011. godinu od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave.

Uprava, posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva i priloženih dokumenata i podataka o prijavljenoj vrsti i brojnom stanju životinja i gazdinstva na kojem se životinje drže ili uzgajaju iz Registra, u saradnji sa nadležnim organima utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom.

Član 11.
Isplatu podsticaja iz člana 8. ove uredbe vrši Uprava korisniku podsticaja na namenski račun otvoren kod poslovne banke, po sprovedenom postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na korišćenje podsticaja.

Član 12.
Isplata podsticaja iz člana 8. tač. 1), 3) i 4) ove uredbe vrši se u propisanim ukupnim iznosima.
Isplata podsticaja iz člana 8. tačka 2) ove uredbe vrši se u visini od 50% od propisanog iznosa podsticaja, a isplata ostatka podsticaja izvršiće se u zavisnosti od priliva raspoloživih sredstava namenjenih za ove podsticaje.

Član 13.
Ako se utvrdi da je korisnik podsticaja dao neistinite podatke u zahtevu iz člana 10. st. 1. i 3. ove uredbe, a ti podaci imaju uticaja na ostvarivanje prava na podsticaje, gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticaja za koji se obračunava zatezna kamata.

Član 14.
Novčanom kaznom od 700.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – odgajivačka organizacija ako overi izvod iz člana 10. st. 2. i 4. ove uredbe, na osnovu kojih korisnik podsticaja ostvari pravo na podsticaje, a ne ispunjava uslove predviđene ovom uredbom.
Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.
Novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – korisnik podsticaja ako ostvari pravo na podsticaje, a ne ispunjava uslove iz člana 2. ove uredbe.

Član 15.
Sprovođenje ove uredbe nadzire ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 16.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Link

zp8497586rq

Krediti za preduzetnike po programu fonda za 2011.godinu

FOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti za preduzetnike po programu fonda za 2011.godinu

Uslovi za korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju preduzetnici registrovani u Agenciji za privredne registre, koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa gubitkom.

Maksimalni iznos kredita iznosi 5.000.000,00 dinara, a minimalni 500.000,00 dinara.

Kreditna sredstva će se odobravati pod sledećim uslovima:

– kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou, ukoliko je sredstvo obezbeđenja kredita garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 4,5% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule,
–    rok otplate je do 4 godine i odloženim rokom otplate do jedne godine,
–    tromesečna otplata kredita.

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrše najkasnije šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit, uz dostavljanje adekvatnih dokaza o prethodno izvršenim ulaganjima.

Obaveza korisnika kredita je da u periodu korišćenja kredita ne smanjuje broj zaposlenih radnika.

Sredstva po ovom Programu se koristiti za kreditiranje svih privrednih grana osim za:

–    kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje
–    proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme
–    organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti
–    za proizvodnju i promet bilo kojim proizvodom ili aktivnostima koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita su:

–    garancija ili avalirane menice poslovne banke;  ili
–    menica i menično ovlašćenje dužnika
–    menica i menično ovlašćenje jemca/pristupioca dugu (ukoliko postoji jemstvo/pristupanje dugu drugog privrednog subjekta
–    menica i menično ovlašćenje osnivača/akcionara dužnika
–    hipoteka prvog reda na nepokretnostima-u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita, zavisno od vrste hipotekovane nepokretnosti, može iznositi:
1)    do 80% tržišne vrednosti stambenog prostora (stanovi i porodične kuće);
2)    do 70% tržišne vrednosti poslovnih zgrada i poslovnog prostora (kancelatrije, upravne zgrade, ugostiteljski i trgovački objekti, hladnjače, benzinske pumpe i sl.);
3)    do 50% tržišne vrednosti proizvodnih i industrijskih objekata, hala, magacina, mlinova, silosa, garaža, pomoćnih objekata i sl;
4)    do 70% tržišne vrednosti građevinskog zemljišta;
5)    do 50% tržišne vrednosti poljoprivrednog i šumskog zemljišta

–    zaloga na poizvodnoj opremi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 70% tržišne vrednosti nove opreme i do 50% tržišne vrednosti opreme starije od dve godine
–    zaloga na akcijama privrednog društva, koje se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 40% tržišne vrednosti, s tim da nominalna vrednost akcija koje se zalažu mora biti jednaka ili veća od iznosa potraživanja Fonda;
–    zaloga na obveznicama stare devizne štednje u odnosu na čiju tržišnu vrednost visina odobrenog kredita može iznositi do 90% tržišne vrednosti obveznica u momentu zalaganja;
–    cesija potraživanja državnih institucija i privrednih društava, ukoliko iznos potraživanja pokriva celokupan iznos potraživanja Fonda.

Link

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet  konkursa

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, za IV kvartal 2010. i 2011. godinu.

Podsticajna sredstva dodeljuju se u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/2010 i 101/2010).

2. Korisnici  sredstava
Na javni kokurs mogu se prijaviti:

– operateri postrojenja za ponovno iskorišćavanje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10), odnosno potvrdu
о    ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa
–    kolektivni operateri za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom.

3. Konkursna dokumentacija

3.1. Konkursna dopkumentacija za pojedinačne operatere:

1)    prijava za dodelu podsticajnih sredstava  (www.sepf.gov. rs),
2)    dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom, odnosno potvrdu o ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa
3)    zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,
4)    kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao do konačnog zbrinjavanja
5)    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpad do konačnog zbrinjavanja, u periodu iz prethodne tačke (nalaz se izdaje na osnovu dozvole za tretman otpada, dokumenata o kretanju otpada,
kapaciteta opreme za reciklažu, evidencije nastalih materijalnih tokova posle reciklaže, vođenja propisane dokumentacije i opšte ocene o postupanju sa predmetnim otpadom, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, merama naloženim rešenjem o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i svih drugih relevantnih elemenata),

3.2.    Na javni konkurs za dodelu sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme može se prijaviti kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom:
1) čiji osnivački kapital je najmanje u visini godišnjih troškova tretmana otpadne opreme u količini ne manjoj od kapaciteta postrojenja kojim upravlja kolektivni operater;
2) koji upravlja najmanje jednim postrojenjem za tretman otpadne električne i elektronske opreme ili ga kontroliše i na čije je ime izdata dozvola za tretman električnog i elektronskog otpada;3)    koji upravlja postrojenjem ili postrojenjima koja su uključena u sertifikovani sistem zaštite životne sredine (EMAS).

Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava kolektivni operater prilaže:

1)    plan upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom;2)    dozvole za rad postrojenja za tretman otpadne električne i elektronske opreme koje je izdao nadležni organ, u skladu sa zakonom;
3)    zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada od električne i elektronske opreme;
4)    kvartalni izveštaj o količini otpada od električne i elektronske opreme za koje je kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom obezbedio tretman do konačnog zbrinjavanja;
5)    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je kolektivni operater za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u postrojenjima za tretman otpadne električne i elektronske opreme obezbedio tretman do konačnog zbrinjavanja, u skladu sa propisom koji uređuje način i postupak upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (nalaz se izdaje na osnovu dozvole za tretman otpada, dokumenata o kretanju otpada, kapaciteta opreme za reciklažu, evidencije nastalih materijalnih tokova posle reciklaže, vođenja propisane dokumentacije i opšte ocene o postupanju sa predmetnim otpadom, u skladu sa važećom zakonskom regulativom, merama naloženim rešenjem o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu i svih drugih relevantnih elemenata),

4. Iznos podsticajnih  sredstava
4.1. Podsticajna sredstva dodeljuju se u sledećim iznosima:

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 15.300,00 dinara po toni,
–    za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.000,00 dinara po toni,
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 9,00 dinara po kilogramu,
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 13,50 dinara po kilogramu
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosivih akuulatora ili startera – 135,00 dinara po kilogramu
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne električne i elektronske opreme u 2010. godini – 55,00 dinara po kilogramu za svih deset razreda električne i elektronske opreme

4.2. Podsticajna sredstva kolektivnom operateru za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom za investiciju u nova postrojenja za upravljanje otpadnom električnom i    elektronskom opremom:

1)    u  prvoj  godini  investicije  u  visini  80%  vrednosti  investicije  ali  ne  više  od 75% od iznosa koji su na ime naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada uplatile članice kolektivnog operatera za isti period,
2) u drugoj godini investicije u visini 40% vrednosti investicije ali ne više od 37,5% od iznosa koji su na ime naknade za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada uplatile članice kolektivnog operatera za isti period.

Kolektivnom operateru za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom podsticajna sredstva se mogu dodeliti samo za investiciju u nova postrojenja za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom koja ne može biti manjeg kapaciteta na godišnjem nivou od količine proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, a koje članice kolektivnog operatera stavljaju godišnje na tržište Republike Srbije.

Uz prijavu za dodelu podsticajnih sredstava kolektivni operater prilaže:

–    glavni projekat postrojenja na koji je saglasnost dalo ministarstvo nadležno za poslove životne sredine,
–    ugovore s izvođačima radova i dobavljačima opreme,
–    izveštaj o izvedenim radovima sa izdatim situacijama i originalnim računima.

5. Realizacija dodeljenih sredstava

Odluke o dodeli podsticajnih sredstava donosi Upravni odbor Fonda. Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom podsticajnih sredstava zaključiti ugovor. Podsticajna sredstva su bespovratna.

6. Dostavljanje  prijava
Konkurs je otvoren do 31.12.2011. godine.

Prijave se podnose na obrascu „Prijava za dodelu podsticajnih sredstava“. Prijave se obavezno podnose i u pisanoj i u elektronskoj formi.

Prijave u pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom iz tačke 3. Konkursa dostavljaju se na adresu: Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom: „Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava“.
Prijave u elektronskoj formi šalju se na adresu: podsticajnasredstva@sepf.gov.rs
Nepotpune prijave kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija iz tačke 3. Konkursa neće se razmatrati.

Link

Dugoročno kreditiranje razvojnih programa u oblasti poljoprivrede

FOND ZA RAZVOJ AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročno kreditiranje razvojnih programa
u oblasti poljoprivrede na teritoriji ap vojvodine u 2011. godini

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

2. NAMENA SREDSTAVA
Po ovom konkursu krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:
–    nabavke poljoprivredne mehanizacije, opreme, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata, višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada, nabavku opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda, nabavke opreme za zaštićeni prostor
–    uvođenja sertifikacije
–    izgradnje i rekonstrukcije sistema za navodnjavanje
–    izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta
–    izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.
Sredstva po ovom konkursu nisu namenjena za kupovinu građevinskih objekata, zemljišta i za obrtna sredstva.

3. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine.

4. USLOVI KREDITIRANjA
•    mogući odobreni iznos kredita: od 200.000,00  do 10.000.000,00 dinara
•    sopstveno učešće: najmanje 50% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja ili najmanje 50%  predračunske vrednosti ukupne investicije (bez obrtnih sredstava)
•    rok vraćanja kredita: 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen period mirovanja otplate kredita u trajanju od:
–    24 meseca za finansiranje nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i za finansiranje programa u oblasti voćarstva i vinogradarstva i zasnivanja ostalih višegodišnjih zasada
–    12 meseci za finansiranje  ostalih namena.
U periodu mirovanja otplate kredita obračunava se interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope i pripisuje osnovnom dugu.

•    primena valutne klauzule
•    kamatna stopa:
–    2,8% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom ili avaliranim menicama
–    4,2% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
•    anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno
•    instrumenti obezbeđenja kredita:
•    garancija poslovne banke ili
•    menice avalirane od strane poslovne banke ili
•    založno pravo prvog reda na nepokretnostima, i to:
–    založno pravo prvog reda na građevinskim objektima u korist Fonda u 2,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu od  1.000.000,00 dinara i nižem iznosu
ili
–    založno pravo prvog reda na poljoprivrednom zemljištu u privatnoj svojini, svojini privrednih društava ili zadružnoj svojini (zadružna svojina u skladu sa članom 49. Zakona o zadrugama) u korist Fonda, u 1,5 puta većoj vrednosti od odobrenog iznosa kredita, kojim se mogu obezbediti krediti u iznosu od 5.000.000,00 dinara i nižem iznosu.

Krediti u iznosu višem od 5.000.000,00 dinara obezbeđuju se isključivo garancijom poslovne banke ili  menicama avaliranim od strane poslovne banke.

5. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA
Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju zahteve i obrasce i podnose kreditnu dokumentaciju u jednoj od opštinskih kancelarija Fonda po uplatama:
1.    naknade za obradu kreditnog zahteva u iznosu od 3.000,00 dinara
2.    naknade za korišćenje usluga Kreditnog biroa u iznosu od 205,00 dinara
Navedene uplate potrebno je izvršiti na račun Fonda broj 335-9776-24.

5.1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Učesnici konkursa podnose sledeću dokumentaciju:
1.    Popunjeni obrazac zahteva sa dokazom o uplati navedenih troškova
2.    Popunjenu i potpisanu saglasnost za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
3.    Popunjen i potpisan obrazac upitnika za finansijsku analizu
Ukoliko će nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava svojim kreditom učestvovati u zajedničkoj investiciji više udruženih nosioca gazdinstava, pored navedenog obrasca, koji dostavljaju pojedinačno, dostavljaju i Poslovni plan za zajedničku investiciju, urađen po metodologiji Fonda.
Metodologija Fonda za izradu Poslovnog plana preuzima se u opštinskoj kancelariji Fonda.
4.    Potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava i izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava-struktura biljne proizvodnje i stočnog fonda
5.    Fotokopiju lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
6.    Broj tekućeg računa i potvrdu poslovne banke o prosečnom stanju i prometu na računu gazdinstva u prethodnih godinu dana
7.    Fotokopije saobraćajne dozvole za mehanizaciju
8.    Fotokopije ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta
9.    Predračun predmeta kreditiranja
10.    Kod izgradnje i adaptacije građevinskih objekata – lokacijsku dozvolu i građevinsku dozvolu, odnosno potvrdu o podnetom zahtevu za izdavanje građevinske dozvole, izdate od strane nadležnog organa uprave i dokumentaciju sa predmerom i predračunom radova na izgradnji/adaptaciji objekata
11.    Dokaz o unetih 50%  predračunske vrednosti investicije (bez obrtnih sredstava)
–    račune o izvršenim ulaganjima uz dokumentaciju o izvršenom  plaćanju (izvodi sa tekućeg računa  na kojima su evidentirana plaćanja) ili
–    procenu vrednosti sa naznačenim periodom izvršenih ulaganja ovlašćenog procenitelja.
Navedena ulaganja moraju biti u okviru investicije koja se finansira traženim kreditom i moraju biti izvršena u poslednjih godinu dana.
Tražioci kredita koji će svoje učešće ostvariti putem plaćanja najmanje 50% predračunske  vrednosti predmeta kreditiranja, nisu u obavezi dostavljanja dokumentacije pod ovom tačkom.
12.    Fotokopije poslednjih izdatih rešenja nadležnih organa o utvrđenim obavezama po osnovu javnih prihoda
13.    Potvrde nadležnih organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne starije od 30 dana.

14.    Dokumentaciju za obezbeđenje kredita:
Hipoteka:
–    Izvod iz zemljišnih knjiga ili katastra za nepokretnosti koje su predmet hipoteke, ne stariji od 30 dana.
Nakon završene ocene kreditnog zahteva od strane Fonda potrebno je dostaviti i sledeću dokumentaciju za uspostavljanje hipoteke:
–    Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijom ponuđene nepokretnosti (građevinskog objekta, voćnjaka ili vinograda)
–    Fotokopiju lične karte vlasnika i supružnika svih vlasnika nepokretnosti
–    Potvrda o izdavanju vinkulirane polise osiguranja višegodišnjih zasada (voćnjaka ili vinograda) u korist Fonda, ukoliko su zasadi obuhvaćeni procenom zemljišta koje je predmet hipoteke.
Bankarska garancija ili avalirane menice:
–    Pismo o namerama izdavanja garancije, odnosno avaliranja menica od strane poslovne banke.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja planiranih sredstava.

Lokalne opštinske kancelarije neće primati zahteve:
–     koji su podneti nakon iskorišćenja planiranih sredstava
–    čija dokumentacija nije kompletna.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u opštinskim  kancelarijama Fonda i u Fondu za  razvoj AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova 11.

Link

Sradstva za očuvanje i unapređenje zdravlja Roma

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Javni poziv zainteresovanim organizacijama za prijavu predloga projekata radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim očuvanju i unapređenju zdravlja Roma

1. CILjEVI JAVNOG POZIVA

Konkurs za projekte iz „Dekade Roma” realizuje se u periodu od 1. marta do 15. marta 2011.godine.

Od predloženih projekata se očekuje da rešavaju neki od zdravstvenih problema Roma u Srbiji, a na osnovu ciljeva iz Akcionog plana za zdravlje Roma koji je usvojila Vlada Republike Srbije 2009.godine u okviru „Dekade Roma”

Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pristupiće se kvalitetnijem planiranju projekata, počev od unapređenja konkursnih procedura i kriterijuma za odabir projekata u smislu njihove doslednije primene do bolje usklađenosti projekata i projektnih aktivnosti sa realnim potrebama u lokalnoj romskoj zajednici. Jedan od koraka u tom pravcu je korišćenje vodiča kroz konkursnu proceduru za zainteresovane zdravstvene ustanove i udruženja za pripremu projekata.

2. PRIORITETI NOVOG KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređenje položaja Roma („Sl. glasnik RS” broj 27/09), rezultati analize i sagledavanje iskustava iz prethodnih projekata, podaci i pokazatelji o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti romske populacije.

Javni poziv će se realizovati i projekti prijavljivati kroz 2 komponente:

Komponenta A

1.Projekti prijavljeni u okviru komponente A treba direktno da doprinesu ostvarivanju cilja:
a)Poboljšanje zdravstvene zaštite Roma iskazanom u akcionom planu za zdravstvo
b)Poboljšanje ostvarivanja prava Roma na zdravstvenu zaštitu Finansijska podrška je namenjena onim projektima zdravstvenih ustanova i zavodima za javno zdravlje koji će biti sprovedeni u partnerstvu sa udruženjima i imati vidljiv efekat  na zdravlje romske populacije.

Prioritetne oblasti su:
Imunizacija
Antenatalna zaštita Romkinja, zdravlje trudnice i novorođenčeta
Reproduktivno i seksualno zdravlje Nega i ishrana dece, prevencija neuhranjenosti i anemije, imunizacija
Prevencija bolesti zavisnosti
Prevencija, rano otkrivanje i lečenje crevnih i drugih zaraznih bolesti
Prevencija i rano otkrivanje faktora rizika za hronična nezarazna oboljenja (HNO) Stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina
Edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja specifičnih potreba romske populacije u cilju smanjenja diskriminacije, samo kao deo projekta
Specifični problemi u lokalnoj zajednici vezani za zdravlje Roma

Ko može da konkuriše za komponentu A?
U okviru komponente A nosioci projekata mogu biti domovi zdravlja koji projekat sprovode u partnerstvu sa udruženjima

Komponenta B

2. Projekti prijavljeni u okviru komponente B treba da doprinesu ostvarivanju cilja:
unapređenje uslova životnog okruženja u romskoj zajednici.

Finansijska podrška namenjena je onim projektima zavoda za javno zdravlje koji će se sprovoditi u partnerstvu sa udruženjima,  baviti ispitivanjem higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima i njihovim uticajem na zdravlje romske populacije. Rezultat ovih projekata će biti:
– preporuke za preduzimanje konkretnih mera za uklanjanje uzroka pojave i širenja zaraznih i drugih bolesti od posebnog socijalno-medicinskog značaja u romskim naseljima,
– preduzimanje aktivnosti lokalne samouprave po datim preporukama

Prioritetne oblasti su:

Procena higijensko epidemioloških uslova u romskim naseljima i stvaranje bezbednog okruženja

Zaštita zdravlja Roma, sakupljača sekundarnih sirovina – rizici i kako se zaštititi

Ko može da konkuriše za komponentu B?
U okviru komponente B nosioci projekata mogu biti instituti i zavodi za javno zdravlje koji projekat sprovode u partnerstvu sa nevladinom organizacijom.

3. OPŠTI KRITERIJUMI

Pravo na prijavu projekta u okviru komponente A imaju zdravstvene ustanove i zavodi/instituti za javno zdravlje u saradnji sa udruženjima. Domovi zdravlja u kojima su angažovani zdravstveni medijatori mogu da konkurišu za one oblasti koje ne obezbeđuje zdravstveni medijator: ( edukacija zdravstvenih radnika radi upoznavanja specifičnih potreba romske populacije u cilju smanjenja diskriminacije; stomatološka zdravstvena zaštita Roma od 19-65 godina).

U okviru komponente B projekte mogu prijaviti zavodi/instituti i zavodi za javno zdravlje u saradnji sa najmanje jednim udruženjem.

Koliko projekata može da prijavi jedna zdravstvena ustanova?
Svaka od navedenih zdravstvenih ustanova u saradnji sa najmanje jednim udruženjem  ima pravo da prijavi jedan ili više projekata, za različite prioritetne oblasti.

Pored opštih, zdravstvena ustanova treba da ispunjava i sledeće uslove:
1. Zdravstvena ustanova mora da bude u mreži zdravstvenih ustanova Republike Srbije
2. Projekat koji zdravstvena ustanova prijavljuje mora biti usmeren ka stvarnim, prethodno                                             utvrđenim  zdravstvenim potrebama Roma u zajednici u kojoj se sprovodi
3. Zdravstvena ustanova je odgovorna za sprovođenje projekta i spremna da preuzme javnu  odgovornost za obavljanje poslova i zadataka u toj oblasti
4. Ministarstvu zdravlja podnosi mesečni izveštaj o aktivnostima sprovođenja projekta
5. Zdravstvena ustanova po završetku projekta mora dostaviti završni stručni i finansijski izveštaj za kalendarsku godinu i predložiti procenu mogućeg finansiranja nakon isteka  ugovora o finansiranju iz sredstava budžeta
6. Zdravstvena ustanova mora dostaviti spisak članova upravnog i nadzornog odbora kao i podatke o koordinatoru doma zdravlja  koji je odgovoran za sprovođenje projekta

Koliko projekata može da prijavi jedna opština?
Jedna opština može dobiti i projekat instituta i zavoda za javno zdravlje i doma zdravlja.

4. NAČIN FINANSIRANjA

Nosioci projekta će biti zdravstvene ustanove, u čijim je prijavama projekta jasno vidljiva saradnja između ustanove i udruženja. Na njihov račun će ići odobrena sredstva za projekat. Iste su dužne da u skladu sa projektnim aktivnostima deo sredstava prebace na račun udruženja po potrebi.

5. PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja. Svakom projektu će biti dodeljeno maksimalno po 300.000 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti uplaćena nosiocu projekta. Nakon završetka projekta, u sklopu završnog izveštaja, dostavlja se detaljan narativni i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture).

6. TRAJANjE PROJEKATA

Trajanje projekata za komponentu A i B je do kraja kalendarske godine

7. KONKURSNA DOKUMENTACIJA I NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane zdravstvene ustanove prijavljuju projekte popunjavanjem obrasca M-3 dostupnog na veb stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite Obrazac M-3) .Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom  u tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na jednom CD – u. Pored obaveznih dokumenata, dostavljaju se u jednom primerku i ostala prateća dokumenta: Sporazum o saradnji zdravstvene ustanove i udruženja i spisak članova Upravnog i Nadzornog odbora zdravstvene ustanove. Prijave moraju biti potpisane od strane odgovornih lica zdravstvene ustanove i udruženja.

8. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava po ovom pozivu je do 15.03.2011. godine

Popunjeni obrazac s kompletnim prilozima, treba poslati isključivo poštom, uz napomenu za konkurs „UNAPREĐENjE ZDRAVLjA ROMA U 2011. godini“ i  poslati na adresu:

Ministarstvo zdravlja,
Grupa za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu
Nemanjina 22 – 26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministartsvu zdravlja je
Dr Dubravka Šaranović Racić,
Broj telefona:(011)3631-376; Email: dubravka.saranovic@zdravlje.gov.rs

9. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Link

Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Javni poziv „podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

1. za prijavu programa/projekata i skupova stručnih organizacija, saveta  i udruženja
2. za finansijsku podršku i pokroviteljstvo ministarstva zdravlja

Programe/projekte  mogu  prijaviti sve  zainteresovane  organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz budžeta namenjenim aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim Javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, zagovaranja, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.

1. OPŠTI USLOVI PRIJAVE
Svako  udruženje čija je delatnost od opšteg dobra u Republici Srbiji ima pravo da  se  prijavi  na  ovaj  Javni  poziv.  Programi/projekti  i  skupovi  će  se  uzeti u obzir za finansiranje, ako udruženje zadovoljava sledeće opšte uslove:

– Registrovano je i deluje na području Republike Srbije;
– Udruženje treba da ima aktivno telo upravljanja (skupština, upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku i administrativnu kontrolu;
– Udruženje treba da ima ljudske i materijalne resurse za sprovođenje prijavljenog projekta/programa ili organizaciju skupa;
– Delatnost udruženja nije finansirana drugim propisima;
– Jedna od delatnosti udruženja mora da bude povezana sa zdravljem ili sa zdravstvenom zaštitom stanovništva.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da  ispunjava i sledeće posebne uslove:
– Udruženje treba da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova u toj oblasti;                                                         –
– Udruženje mora da navede Ministarstvo zdravlja u programu skupa  i svim pratećim publikacijama,  kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

2. PREDNOST U FINANSIRANjU IMAĆE  NEVLADINA UDRUŽENjA KOJA:
– Uključuju korisnike u razvoj i praćenje programa/projekta;
– Prijave programe/projekte ili/i skupove sa novim inicijativama, rešenjima ili intervencijama u zajednicama;
– Razvijaju solidarnost i saradnju s drugim udruženjima i ostalim partnerima (državnim upravnim organizacijama i/ili jedinicama lokalne i regionalne samouprave na čijem području se program/projekat sprovodi, drugim stručnim institucijama i donatorima);
– Svoje programe/projekte usmeravaju na osobe, grupe i zajednice;
– U svoj rad uključuju volontere;
– Dokumentuju sufinansiranje prijavljenog programa/projekta ili skupa od strane lokalne i/ili regionalne samouprave prilikom prijave (pismo namere o sufinansiranju i preporuka);
– Prijave program/projekat ili skup koji je usklađen s nacionalnim strategijama ili nacionalnim programima

3. PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite Republike Srbije  2010-2015. godine.

Prioritetne oblasti su:
1. reproduktivno zdravlje
2. zdravlje dece i mladih
3. podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
4. mentalno zdravlje
5. bolesti zavisnosti
6. zdravlje starih
7. zdravlje invalida
8. zdravlje Roma
9. sprečavanje nasilja u porodici
10. smanjenje svih oblika diskriminacije nad ženama
11. prevencija hroničnih nezaraznih bolesti

4. ŠTA NIJE OBUHVAĆENO OVIM KONKURSOM?

Programi/Projekti koji se ne mogu prijaviti na ovaj Konkurs su:
– Aktivnosti zdravstvenih ustanova pošto su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili budžeta Ministarstva zdravlja;
– Naučno-istraživački programi/projekti (za njih je odgovorno Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja);
– Štampanje autorskih monografija;
– Kulturne manifestacije;
– Pojedinačna i grupna stručna usavršavanja u zemlji i  inostranstvu.

5. PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija  projekta  vršiće  se  na  osnovu  ugovora  zaključenih  između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja. Svakom projektu će biti dodeljeno maksimalno do 300.000 dinara.

Po  potpisivanju  ugovora,  sredstva  će  biti  uplaćena  nosiocu  projekta.  Nakon završetka projekta,  u  sklopu  završnog  izveštaja,  dostavlja  se  detaljan narativni i finansijski  izveštaj  uz  koji  se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture). Izveštaji moraju biti potpisani od strane osobe koja ga sačinjava, koordinatora projekta i ovlašćenog lica i overeni pečatom udruženja.

6. NAČIN PRIJAVE

Sva zainteresovana udruženja mogu svoje programe/projekte ili skupove da prijave na priloženom obrascu M 4 uz detaljan opis predloženih aktivnosti.

Minimalni  iznos  koji  se  može  odobriti  u  kategoriji  programa/projekta  ili organizacije  skupa  je 20.000,00 dinara, a najviši 300.000,00 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

U  slučaju  kada  se  traži  samo  pokroviteljstvo, neophodno je da zahtev bude upućen na memorandumu  udruženja,  sa  pečatom  i potpisom predsednika  udruženja.

Zakasnele prijave, nepotpune prijave ili na drugi način podnesene prijave  koje  nisu u skladu sa uslovima iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

Obrasci za prijavu zajedno s detaljnim uputstvima za prijavljivanje mogu se naći: na veb stranici Ministarstva zdravlja: http://www.zdravlje.gov.rs

(Preuzmite Obrazac M4)

Popunjeni obrazac M 4 s kompletnim prilozima, treba poslati isključivo poštom, uz napomenu  ” KONKURS ZA UDRUŽENjA”  i  poslati na adresu:

Ministarstvo zdravlja,
Sektor za zdravstvenu zaštitu
Grupa za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu
Nemanjina 22 – 26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja je
Dr Dubravka Šaranović Racić,
Broj telefona:(011)3631-376

Email: dubravka.saranovic@zdravlje.gov.rs

7. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava programa/projekata udruženja za finansijsku podršku u okviru raspoloživih sredstava Državnog budžeta u 2011. godini je 15 dana od dana objave Javnog poziva. Prijave za konkurs bi trebalo da stignu najkasnije do 17. 03. 2011. godine.

Ministarstvo  zdravlja  Republike  Srbije  će  spisak  prihvaćenih  projekata  za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od petnaest dana po isteku roka za prijavu projekata.

 

Link

Prijava projekata za realizaciju programa “Srbija protiv raka”

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju  Nacionalnog programa «Srbija protiv raka», koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije- Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove, specijalizovane organizacije i udruženja koje se bave poslovima prevencije, ranog otkrivanja preventabilnih malignih tumora (rak grlića materice, rak dojke i rak debelog creva) i lečenjem malignih tumora.

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. smanjenju broja novoobolelih od malignih bolesti;
2. smanjenju broja umrlih od malignih bolesti;
3. poboljšanju ranog otkrivanja malignih bolesti;
4. unapređenju  dijagnostike i lečenja malignih bolesti;
5. unapređenju kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica;
6. obezbeđenju osobama obolelim od malignih bolesti odgovarajućeg standarda usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite
7. unapređenju naučnih istraživanja u onkologiji;
8. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa «Srbija protiv raka»;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama  sekundarnog/tercijarnog nivoa koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu, gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

– Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija za ukupno 20 kandidata ( u maksimalnom iznosu od 5000 evra po kandidatu ), a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

Projekte mogu dostaviti:
1. Zdravstvene ustanove koje su u  Planu mreže zdravstvenih ustanova;
2. Specijalizovane organizacije koje se bave promotivnim aktivnostima, kampanjama ( medijske kuće, specijalizovane agencije i dr);
3. Strukovna i druga  udruženja  koje se bave edukacijom zdravstvenih radnika i stanovništva u cilju podizanja svesti o značaju prevencije i  ranog otkrivanja malignih oboljenja.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU

Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1. Projekti čiji su izlazni rezultati merljivi na osnovu utvrđenih indikatora;
2. Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program «Srbija protiv raka», Nacionalni program prevencije karcinoma dojke, Nacionalni program prevencije karcinoma debelog creva, Nacionalni program prevencije karcinoma grlića materice, Strategija za palijativno zbrinjavanje).

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M-1 i M-2 dostupnog na veb stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom, uz napomenu  «Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite «Srbija protiv raka» i to tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u.

(Preuzmite Obrazac M1)
(Preuzmite Obrazac M2)

Uz prijavu za projekat pod tačkom 8. zdravstvena ustanova dostavlja i :
– listu izabranih kandidata koja koja je utvrđena na osnovu  navedene procedure;
– okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije).

Adresa :

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sekretarijat ministarstva
Ul. Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja
dr Dubravka Šaranović Racić

011 363 13 76

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok podnošenja predloga projekata je do 20.03.2011.godine

5. ROK I NAČIN  OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Link