Arhiva ‘Konkursi’

Program Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)

u saradnji sa

Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine

poziva sve zainteresovane lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine da se uključe u Program Certifikacija opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Javni poziv je otvoren od 20. decembra 2010. godine, a pravo učešća na konkursu imaju sve zainteresovane lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

Prijavu dostaviti poštom najkasnije do 21.1.2011. godine na adresu NALED-a, Zetska 4a/2, 11000 Beograd, ili na e-mail adresu certifikacija@naled-serbia.org.

Zajednička komisija NALED-a i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova Vlade AP Vojvodine će izabrati lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje će bez nadoknade pristupiti Programu certifikacije opština sa povoljnim poslovnim okruženjem.

Dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona:
011/32 21 999 i putem e-mail adrese naled@naled-serbia.org, radnim danima od 9:00 do 17:00 časova.

Lokalne samouprave-kandidati prijavni formular i ostalu dokumentaciju mogu preuzeti sa sajta NALED-a:
Prijavni formular
Uputstva za kandidate

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2011. godini.

RASPODELA SREDSTAVA

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 30.500.000,00  dinara.

USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 15. februar 2011. godine.

 • Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.
 • Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
 • Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
 • Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
 • Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
 • Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
 • Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
 • Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

NAČIN APLICIRANjA

 • Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane odstrane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnimobrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od utorka 04. januara 2011. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
 • Uz prijavu se obavezno podnosi :
 1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
 2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
 3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
 • Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
 • Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za propise, upravu i nacionalne zajednice 21000 Novi Sad Bulevar Mihaila Pupina 16.

ZA KONKURS

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Link

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova za 2011. godinu

MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE SRBIJE i FILMSKI CENTAR SRBIJE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova za 2011. godinu

Pravo učešća na konkursu imaju sva zainteresovana pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskom i srodnim pravima („Službeni glasnik RS“ br. 104/09) kao i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa u smislu Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“ br. 97/08 i 53/10), a koji pri tom ispunjavaju i posebne uslove utvrđene ovim konkursom.

Učesnici konkursa mogu konkurisati isključivo projektima koji se u smislu odredaba Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva, mogu smatrati domaćim kinematografskim delom, odnosno koji u tom smislu zadovoljavaju sledeće uslove:

 • da je producent dela državljanin Republike Srbije ili pravno lice sa sedištem u Republici Srbiji, registrovano u skladu sa zakonima Republike Srbije za obavljanje delatnosti proizvodnje kinematografskih dela, sa većinskim udelom srpskog kapitala i u kome su reditelj i scenarista i značajan broj članova autorske, glumačke, saradničke i izvođačke ekipe državljani Republike Srbije, sa značajnim učešćem srpskog jezika ili jezika nacionalnih manjina;

Zainteresovani učesnici konkursa, obavezni su da uz prijavu na konkurs dostave odgovarajuću dokumentaciju vezanu za projekat kojim konkurišu i to: konkursnu dokumentaciju na formularima Filmskog centra Srbije, završnu verziju scenarija, sinopsis, scenario sa likovnim predlošcima (za animirani film), rediteljsku eksplikaciju, biografiju reditelja i autora scenarija, biografiju producenta, odnosno profil producentske kuće, sa potpunim izvodom iz Agencije za privredne registre (ne starijim od tri meseca), dokaz o regulisanim autorskim pravima, kopije ugovora zaključenih sa scenaristom i rediteljem, finansijski plan filma, odnosno predračun filma, plan finansiranja, očekivani priliv sredstava; relevantne dokaze za zatvaranje finansijske konstrukcije, ukoliko ih poseduju u ovoj fazi konkursa (bankarske garancije, garantovani novac iz stranih fondova, koprodukcioni ugovor sa inostranim producentima, potvrde o posedovanju odgovarajućih tehničkih kapaciteta ili dokaze o učešću pravnih lica koje takve kapacitete poseduju i sl.), vremenski plan realizacije filma, zaključno sa terminom izrade prve tonske kopije filma (odgovarajućeg mastera u digitalnoj formi). Pored prethodno navedene dokumentacije reditelji – debitanti dostavljaju dosadašnje radove na DVD formatu, a minimum jedan kratki igrani film ili srednjemetražni igrani film, koji je javno prikazan, kao i preporuku renomiranog reditelja.

U cilju ostvarivanja prava učešća na konkursu, zainteresovani učesnici moraju da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:

 • Pravna lica i preduzetnici – učesnici konkursa, moraju biti upisana u odgovarajući registar Agencije za privredne registre koji se vodi za teritoriju Republike Srbije, sa registrovanom delatnošću proizvodnje kinematografskih dela, šifra delatnosti 5911 i 5912. Kao dokaz ispunjenja navedenih uslova, pravna lica prilikom prijave na ovaj konkurs, prilažu fotokopiju rešenja o registraciji.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture, obuhvaćene odredbama člana 22. Zakona o kulturi, odnosno „indirektni korisnici budžeta“, direktor, članovi Upravnog i Nadzornog odbora Filmskog centra Srbije, članovi Konkursne komisije, revizor, zaposleni u Filmskom centru Srbije, lica angažovana na osnovu ugovora za obavljanje poslova iz delatnosti Filmskog centra Srbije, kao i sva druga lica koja su na bilo koji način povezana sa organizovanjem konkursa ili dodelom sredstava.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju producenti i reditelji, dobitnici sredstava za domaći dugometražni igrani film na prethodnom konkursu za 2010. godinu.

Na ovom konkursu nemaju pravo učešća ni fizička ili pravna lica, koja su trenutno, ili su bila povezana upravljački, kapitalom ili kao zastupnici, sa licima, koja uprkos pravnosnažnoj sudskoj presudi, donetoj zbog neplaćenih dospelih ugovornih obaveza prema Filmskom centru Srbije, nisu ispunila te obaveze zbog stečaja, prinudnog poravnanja, blokade, likvidacije, ili drugih razloga na strani tih lica, i to dok te obaveze ne izmire, odnosno do isteka roka od pet godina od pravnosnažnosti pomenute presude.

Na ovaj konkurs nije dozvoljeno aplicirati sa naručenim filmovima, nastavnim filmovima, filmovima namenjenim marketingu i reklami.

Podnosioci prijava na konkursu za domaći dugometražni film mogu konkurisati samo sa jednim projektom.

Prilikom podnošenja prijave na ovaj konkurs, podnosioci imaju mogućnost konkurisanja sa projektima u jednoj od tri kategorije:

 • debitantski film;
 • niskobudžetni igrani film;
 • ostali filmovi.

Rok za prijem prijava po konkursu iznosi 30 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnim novinama „ Večernje novosti“ i na internet sajtu Filmskog centra Srbije, zaključno sa 28. januarom 2011. godine.

Po isteku roka za prijem prijava po konkursu, odluku o dobitnicima sredstava doneće Konkursna komisija za domaće dugometražne filmove imenovana od strane Upravnog odbora Filmskog centra Srbije, dok će konačnu odluku o konkretnoj visini novčanih sredstava koja će biti dodeljena svakom od izabranih projekata doneti Upravni odbor Filmskog centra Srbije.

Po donošenju odluke i objavljivanju rezultata konkursa, Filmski centar Srbije sa dobitnikom sredstava po konkursu zaključuju ugovor kojim se precizno i na detaljan način regulišu međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava odobrene finansijske podrške, vremenskim trajanjem prava na korišćenje sredstava.

Učesnici konkursa podnose konkursnu dokumentaciju na srpskom jeziku, u jednom štampanom primerku i jednom identičnom primerku u elektronskoj formi u pdf formatu i to neposredno, u sedištu Filmskog centra Srbije ili putem pošte. Prijava mora biti potpisana i overena od strane producenta i parafirana od strane reditelja na svakoj strani. Podnete prijave i prateća dokumentacija se ne vraćaju.

Zainteresovani učesnici po konkursu obavezni su da svoje prijave dostave u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ne otvarati – prijava po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova u kategoriji…“, na adresu: Filmski centar Srbije, Beograd, Zagrebačka 9/3.

Prijave sa konkursnom dokumentacijom se mogu dostaviti neposredno, predajom ovlašćenom licu ili preporučenom pošiljkom. Neblagovremene, otvorene i neispravne prijave neće biti razmatrane.

Podnošenjem prijave i propisane konkursne dokumentacije po raspisivanju konkursa, podnosilac istovremeno potvrđuje da je upoznat i da prihvata odredbe Pravilnika o postupku sprovođenja konkursa za sufinansiranje projekata iz oblasti filmskog stvaralaštva Filmskog centra Srbije.

Kompletan obrazac konkursne dokumentacije može se preuzeti u prostorijama Filmskog centra Srbije, od 10 do 16 časova svakog radnog dana, ili na internet sajtu Filmskog centra Srbije: www.fcs.rs, a na zahtev podnosioca prijave čije je sedište van teritorije grada Beograda, konkursna dokumentacija može biti dostavljena poštom ili elektronskom poštom.

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti putem kontakt telefona 011/2625-131 ili putem elektronske pošte preko adresa bristic@fcs.rs, kontakt osoba – Bojana Ristić.

USAID – Agribusiness Project

USAID – Agribusiness Project

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške marketinškim i promotivnim aktivnostima u agrobiznisu

USAID Agrobiznis projekat je petogodišnji program stručne i finansijske podrške lancima vrednosti u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije u Srbiji, koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID). Osnovni cilj USAID Agrobiznis projekta je podizanje konkuretnosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, povećanje prodaje i otvaranje novih radnih mesta.

U sklopu finansijske podrške, USAID Agrobiznis projekat organizuje program finansijske podrške poljoprivredno-prehrambenim firmama i zadrugama, čiji je cilj unapređenje vlastitog marketinga i promocije na domaćem i stranom tržištu, i koji se na teritoriji Republike Srbije bave proizvodnjom svežeg i prerađenog povrća, jagodastog i drvenastog voća, mesa i mesnih prerađevina, posebnih sireva, kajmaka i drugih mlečnih proizvoda, pećuraka, lekovitog bilja i šumskih plodova.

Individualna podrška po firmi ili zadruzi iznosi 25,000 američkih dolara za finansiranje do 50% ukupnih troškova marketiniških i promotivnih usluga. Svaka aktivnost mora biti završena u periodu od godinu dana od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Sredstva se dodeljuju po principu refundacije stvarnih troškova, koje ostvari primalac bespovratnih sredstava tokom realizacije odobrenog projekta. Poljoprivredno-prehrambene firme i zadruge, čiji se proizvodni i/ili prerađivački kapaciteti nalaze u nedovoljno razvijenim područjima Srbije sa visokom stopom nezaposlenosti, imaće prednost u dodeli bespovratnih sredstava.

Zainteresovane poljoprivredno-prehrambene firme i zadruge treba da dostave svoje prijave i svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa zahtevima opisanim u dokumentu pod nazivom „Finansijska podrška (grantovi) za marketing i promotivne aktivnosti u agrobiznisu – Opis programa i kriterijumi”, na sledeću poštansku adresu:
USAID AGROBIZNIS PROJEKAT Ref. Grants Program for Marketing and Promotional Activities Internacionalnih brigada 57, 11 000 Beograd

Detaljne informacije o programu i uslovima za dobijanja bespovratnih sredstava, kao i obrasce za prijavu možete naći na Internet adresi
http://www.agrobiznis.net/serbian/31/javni-pozivi-konkursi/
ili putem elektronske pošte na sledećoj
e-adresi: Slavenko_Djokic@agrobiznis.net

Javni poziv za dostavljanje aplikacija biće otvoren najdalje do 15. februara 2011. godine, tj. do ispunjenja kvote predviđene ukupnim budžetom za ovaj program finansijske podrške.
USAID Agrobiznis projekat ravnopravno tretira sve podnosioce zahteva, bez obzira na pol, versku i nacionalnu pripadnost.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa sprečavanje štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu  bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA SPREČAVANjA I OTKLANjANjA ŠTETNIH POSLEDICA NASTALIH EKSPLOATACIJOM MINERALNIH SIROVINA NA TERITORIJI AP VOJVODINE

Sredstva za ovu namenu planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2010. godinu (”Sl.list APV” broj 20/2009, 18/2010-rebalans) i obezbeđena su po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina na teritoriji AP Vojvodine u 2010. godini.

Cilj dodele sredstava po ovom Konkursu je:

 1. 1. Uvođenje novih tehnologija i opreme u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva) koji za cilj imaju:

–  smanjenje količine sirovine po jedinici gotovog proizvoda;

–  korišćenje sekundarnih sirovina i otpada (posebno građevinskog);

–  smanjenje potrošnje energije po jedinici gotovog proizvoda;

–  uvođenje obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje;

–  smanjenje emisije štetnih gasova pre svega ugljendioksida;

–  prečišćavanje otpadnih (rudničkih) voda i njihovo ponovno korišćenje;

–  zaštita kopova od podzemnih i površinskih voda.

 1. 2. Rekultivaciju i revitalizacija napuštenih kopova;
 2. 3. Efektivnije korišćenje raspoloživih hidrogeotermalnih resursa u energetske svrhe.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava po ovom oglasu imaju:

 1. Javna preduzeća koja sprovode režim zaštite i upravljaju zaštićenim prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine i u čijim se granicama nalaze napušteni rudarski objekti; površinski kopovi i podzemne prostorije, bez titulara.
 2. Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice u AP Vojvodini, na čijoj teritriji se nalaze napušteni rudarski objekti bez titulara, a u cilju sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica od rudarske delatnosti i eksploatacije mineralnih sirovina
  1. Privredni subjekti koji se bave eksploatacijom mineralnih sriovina i ispunjavaju uslove propisane Zakonom o geološkim istraživanjima (”Sl.glasnik RS” broj 44/95) i Zakonom o rudarstvu (”Sl.glasnik RS” broj 44/95, 34/06, 104/09) i podzakonskih akata donetih na osnovu ovih zakona.

U 2010.godini za navedene namene planirana su sredstva za javna preduzeća koja sprovode režim zaštite i upravljaju prirodnim dobrima na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 30.000.000,00 dinara; za transfer ostalim nivoima vlasti u iznosu od 50.000.000,00 dinara, i za subvencije privrednim subjektima 40.000.000,00 dinara.

Javna preduzeća koja upravljaju zaštićenim prirodnim dobrom uz podnetu prijavu podnosi:

– Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;

– Izvod iz Agencije za privredne registre;

– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim prostornim planovima;

– uslove nadležnog organa za zaštitu prirode za realizaciju planiranih radova;

–  Dokaz da se napušteni kop nalazi na zemljištu koje je u granicama zaštićenog prirodnog dobra i da su na predmetnom kopu trajno obustavljeni radovi.

Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice uz podnetu prijavu podnose:

Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;

– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim urbanističkim planovima odnosno  mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoje tehnički uslovi za realizaciju planiranih radova;

– Dokaz o vlasništvu ili službenosti na zemljištu.

–  Dokaz da se napušteni kop nalazi izvan aktivnog eksploatacionog polja i da su na predmetnom kopu  radovi izvođeni od strane privrednog subjekta koji je  međuvremeno trajno prestao da radi i brisan je iz APR.

Privredni subjekti uz prijavu podnose:

– Projekat urađen od strane ovlašćene organizacije, a koji naročito sadrži: opis zatečenog stanja, vrstu i obim projektovanih radova, ciljeve i efekte u vidu naturalnih i vrednosnih pokazatelja i parametara koji se postižu njihovom realizacijom, iznos ukupnih sredstava potrebnih za izvođenje radova i izvore iz kojih se obezbeđuju, dinamiku izvođenja radova, način praćenja realizacije projekta;

– Akt nadležnog organa za urbanizam da je konačna namena prostora usklađena sa odgovarajućim urbanističkim planovima odnosno  mišljenje nadležnog organa za poslove urbanizma da postoje tehnički uslovi za realizaciju planiranih radova;

– Dokaz o vlasništvu ili službenosti na zemljištu

– Izvod iz registra privrednih subjekata;

– Potvrdu o bilansnim rezervama, ne stariju od četiri godine;

– Odobrenje za eksploataciju;

– Dokaz da izmiruju naknadu za korišćenje mineralnih sirovina (na način propisan Pravilnikom o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina-(”Sl.glasnik RS” broj 102/2006, 46/2010);

– Dokaz da se napušteni kop nalazi izvan aktivnog eksploatacionog polja i/ili da su na predmetnom kopu trajno obustavljeni radovi pre stupanja u posed sadašnjeg vlasnika.

– Prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv za dobro izvršenje radova u visini odobrenih bespovratnih sredstava (dostavlja se samo za odobrene projekte pre potpisivanja ugovora).

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od učesnika konkursa, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova ili da se uslovi provere na licu mesta.

Lokalne samouprave (opštine) i mesne zajednice i privredni subjekti mogu podneti najviše dve prijave projekta tokom jedne kalendarske godine, a pod uslovom da su radovi po već odobrenom projektu u celini realizovani, kao i da su dostavljeni i usvojeni konačni tehnički i finansijski izveštaji.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% vrednosti investicije prema priloženoj projektnoj dokumentaciji. Preostali iznos vrednosti investicije obezbeđuju sami učesnici.

Maksimalan iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je 4.000.000,00 dinara.

Javna preduzeća koja upravljaju zaštićenim prirodnim dobrima u čijim se granicama nalazi veći broj napuštenih rudarskih objekta mogu podneti integrisani projekat za više objekata s tim da pojedinačna vrednost po jednom objektu ne može biti veća od 4.000.000,00 dinara.

Zajednički kriterijumi za ocenjivanje i izbor prioritetnih projekta su: sprečavanje i trajno otklanjanje štetnih posledica od eksploatacije mineralnih sirovina, obezbeđivanje višenamenskog korišćenja rekultivisanih i revitalizovanih prostora, unapređenje tehnološkog procesa rada u cilju sprečavanje negativnih uticaja na životnu sredinu i održivog korišćenja neobnovljih resursa, veće sopstveno učešće i kraći rokovi za početak i završetak projektom predviđenih radova.

Posebni kriterijumi za ocenu ispunjenosti uslova za finansiranje projekata iz oblasti korišćenja geotrmalnih resursa na području AP Vojvodine iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su od strane Saveta za geotermalnu energiju obrazovanog Rešenjem pokrajinskog sekretara za energetiku i mineralne sirovine broj 115-02-00100/2009-01 od 08.05.2009.godine i objavljeni su na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za enregetiku i mineralne sirovine.

Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih sredstva ostvarenih po osnovu prihoda od naknade za korišćenje mineralnih sirovina.

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

Odluka pokrajinskog sekretara je konačna. Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti učesnike konkursa. Sekretarijat nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na odluku se ne može uložiti žalba ili drugi pravni lek.

Prijave na Konkurs se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za enrgetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ne otvarati-Prijava na Konkurs za Projekte koji imaju za cilj sprečavanje i otklanjanje štetnih posledica nastalih eksploatacijom mineralnih sirovina, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

Korisnici sredstava čiji su Projekti prihvaćeni od strane Komisije zaključuju ugovore sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstva, način i uslovi plaćanja kao i druga pitanja u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, soba 59 i 62), na telefone broj  021/487-4118 i 487-4492 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: branislava.vasic@vojvodina.gov.rs. i tatjana.stojanov@vojvodina.gov.rs


Link

Javnipoziv za ulaganje u energetske projekte

PKB KORPORACIJA a.d. – BEOGRAD

Javni poziv za prikupljanje ponuda potencijalnih investitora za ulaganje u energetske projekte na bazi obnovljivih i kombinovanih izvora energije

I Sirovinska osnova
PKB Korporacija je najveće poljoprivredno preduzeće u Republici Srbiji čije osnovne proizvodne kapacitete čine:
– u ratarstvu 21.000 ha obradivih površina
– u stočarstvu 21.000 grla goveda različitih kategorija.

Organizujući proizvodnju u navedemim kapacitetima PKB Korporacija raspolaže značajnim količinama biomase različitog oblika i porekla, koja se kao obnoaljivi izvor može koristiti za proizvodnju energije i to:

1. za proizvodnju biogasa i na bazi njega proizvodnju elekgrične i toplotne energije,
2. za proizvodnju toplotne energije na bazi sagorevanja biljnih ostataka nakon ubiranja useva, kao što su: kukuruzovnia i sojina slama.

3. za kombinovanu proizvodnju energije na postojećoj infrastrukturi.

II Osnovna koncepcija projekata
1. Projekat proizvodnje biogasa
PKB Korporacija raspolaže na godišnjem nivou sa:
– 160.000 tona čvrstog goveđeg stajnjaka sa oko 16% suve materije
– 10.000 tona pšenične slame koje je kao prostirka umešana u stajnjak. Ukupna masa od 170.000 tona čini godišnju sirovinsku osnovu za proizvodnju biogasa. Po saznanjima PKB Korporacije, dvostepeni digestori daju veći stepen iskorišćenosti biomase i veći prinos biogasa po jedinici biomase unete u digestor, te se sugeriše opredeljenje za dvostepeni tip digestora.

Biogas bi se koristio u kogenerativnom postrojenju za proizvodnju električne energije koja bi se prodavala EPS-u po stimulativmim cenama shodio Uredbi Vlade Republike Srbije.
Toplota od hlađenja i otpadna toplota iz kogeneratora, koristiće se za grejanje poslovnog prostora u industrijskoj zoni PKB Korporacije.
Lokacija postrojenja za proizvodnju biogasa predviđena je blizu industrijske zone, pored asfaltnog puta i opremljena je vodom i elekgričnom energijom za start postrojenja.

Nakon proizvodnje biogasa i separacije  tečne faze – tečnogmase izašle iz digestora, ostaje oko 150.000 m đubriva sa značajnim sadržajem NPK elemenata za koju se mora naći rešenje lagerovanja, manipulacije i korišćenja u skladu sa ekološkim standardima za očuvanje prirodne sredine i resursa u užoj i široj zoni projekta.

Kao moguća rešenja tečne faze nameću se:
a) lagerovanje u pokrivenim bazenima kapaciteta za šestomesečni rad ) i stacionarnim cevovodom sa hidrantima zapostrojenja (oko 80.000 m priključivanje opreme za navodnjavanje (tifoni), tečnu fazu razvesti po okolnim obradivim površinama u jesenjoj i prolećnoj kampanji radova (koje traju po oko 30 dana).
b) izgraditi postrojenje za prečišćavaje otpadnih voda i prečišćavanje tečne faze do kvaliteta druge kategorije vode, koja bi se onda mogla ispustiti u okolne drenažne – irigacione kanale.

Potencijalni investitor, kao strateški partier PKB Korporacije, za realizaciju projekta biogasa treba da ponudi:
– oblik saradnje i uloge strateških partnera u realizaciji projekta (finansiranje, zajedničko ulaganje, izgradnja postrojenja u celosti samostalno uz poslovnu saradlju sa PKB Korporacijom i sl.),
– predlog tehničko-tehnološkog rešenja, sa opisom tehnološkog postupka, tip digestora, bilanse inputa i autputa (biogasa, SN4, električne i toplotne energije),
– kapacitete pojedinih objekata u postrojenju: broj i kapacitet digestora, instalisanu snagu i broj kogeneratora, broj i kapacitet bazena za tečnu fazu, potrebne povrišče za đubrenje tečnom fazom i sl.,
– način manipulacije i rešenja tečne faze,
– procenu obima i strukture ukupnih investicionih ulaganja,
– dinamiku realizacije projekta.
– ocenu rentabiliosti projekga.
– obaveze strateških partiera u realizaciji projekta.

2. Projekat proizvodnje toplotne energije na bazi sagorevanja biljnih ostataka
Osnovu projekta čine godišnja masa biljnih ostataka koja se može ložiti u energetskom postrojenju i to:
– sojina slama (iznad postojećih potreba PKB Korporacije) 3.000 tona
– kukuruzovina 6.000 tona
– ostalo 600 tona

Biomasa bi se u PKB Korporaciji presovala u „big-bale“ oblika kvadra i težine oko 200 kg ili „rolo-bale“ oblika valjka približno iste težine, a u zavisnosti od predviđenog oblika ložišta i gorionika.
Svrha postrojenja je da u zimskom periodu proizvodi toplotnu energiju za grejanje javnih ustanova u Padinskoj skeli i shodno kapacitetu, proazvodnih objekata PKB-a.
Razmotriti mogućnost instaliranja kogeneratora odgovarajućeg kapaciteta koji bi u toku letnje sezone proizvodio električiu energiju.

Ponudom dati:
– kapacitet postrojenja i energetski bilans,
– ulogu i obavezu investitora i PKB Korporacije,
– opis tehničkog rešenja, posebno načina sagorevanja biomase,
– način manipulacije i deponovanja pepela,
– procenu investicija po obimu i strukturi ulaganja,
– ocenu rentabilnosti projekta.
Lokacija postrojenja je predviđena u Padinskoj skeli i u potpunosta je infrastrukturno opremljena.

4. Proizvodnja energije na postojećoj infrastrukturi
Postojeće energetske potrebe PKB Korporacije su:
– u zimskom periodu 12 miliona MJ sa ujednačenom potrošnjom u toku perioda.
– i letnjem periodu 3.5 miliona MJ.
Traži se strateški partier za ulaganje u energetske objekte na postojećoj infrasgrukturi u cilju obezbeđenja energetskih potreba PKB Korporacije.

III Rok za prijavljivanje i davanje ponude
Rok za prijavljivanje i davanje ponude je 20 dana od dana objavljivanja ovog javiog poziva.

IV Prijave na Poziv
Na Poziv se mogu prijaviti domaća i strana pravna lica čija je delatnost: inženjering i izgrzdnja energetskih objekata iz Poziva, finansijski inženjering i izgradnja objekata uz prezentaciju osnovnih podataka i referenci inženjering kompanije koja bi projektovala i izvodila u celosti ili delimično projekte iz ovog Poziva.

Uz Prijave i Ponudu na ovaj javni poziv, potencijalni investitori treba da dostave:
– izvod iz sudskog registra kompanije,
– kratak opis delatnosti kompanije sa najvažnijim referencama,
– dokaze o godišnjem prihodu i finansijskom rezultatu poslovalja.

Navedene podatke treba da daju i firme kooperanti (iz oblasti finansijskog ili investicionog inženjeringa) koje zajedno sa kompanijom koja se prijavljuje na Poziv učestvuju u realizaciji projekta.
Prijave sa ponudom se mogu dostaviti pojedinačno za jedan ili oba projekta iz Poziva.
Prijave sa ponudom (ponudama) dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA – ne otvarati“, na adresu PKB Korporacije ili ličnom dostavom na pisarnicu PKB Korporaiije.
PKB Korporacija nema obavezu da sklopi ugovor o izgradnji ili bilo kakvoj saradnji ni sa jednom kompanijom koja se prijavi po ovom javnom pozivu.
PKB Korporacija nema obavezu nadoknade bilo kakvih troškova kompanijama koje se prijave po ovom javnom pozivu, bez obzira kakvi su rezultati Poziva i kakve će odluke PKB Korporacija dometi na bazi rezultata ovog jvnog poziva.
Za evengtalno potrebne dodatne informaiije, ukoliko PKB Korporacija njima raspolaže, možete se obratiti Sektoru za plan i razvoj PKB Korporacije na telefon 011/8871-468,
faks 011/8871-843 ili e-mail: pkbaop@pkb-sr.com
PKB Korporacija

Sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2011. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:

 1. zaštita, očuvanje i prezentacija nepokretnog kulturnog nasleđa;
 2. zaštita, očuvanje i prezentacija arheološkog nasleđa;
 3. zaštita, očuvanje i prezentacija muzejskog nasleđa;
 4. zaštita, očuvanje i prezentacija arhivske građe;
 5. zaštita, očuvanje i prezentacija nematerijalnog nasleđa;
 6. zaštita, očuvanje i prezentacija stare i retke bibliotečke građe;
 7. bibliotečko-informacione delatnosti.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, unapređivanja, razvijanja, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe Republike Srbije.

Cilj konkursa je očuvanje, unapređenje, razvoj i održiva upotreba kulturnog nasleđa i razvoj bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji, na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju komisije za izbor projekata.

Merila za izbor projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji se može preuzeti sa Internet stranice Ministarstva kulture, odeljak Propisi.

Opšti uslovi konkursa

Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522), koji ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost.

Na Konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti, u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Prijave na Konkurs dostaviti:

 1. poštom ili lično na Pisarnici Ministarstva kulture (adresa: Ministarstvo kulture, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom «Konkurs za kulturno nasleđe», pojedinačno za svaki projekat;
 2. u 4 primerka na Obrascu za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe za 2011. godinu (u daljem tekstu Obrazac za sve oblasti konkursa), uz koji se obavezno u JEDNOM primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II – OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti na Internet stranici Ministarstva kulture, odeljak Konkursi.

Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94).

Obrazac za prijavu na Konkurs podnosi se i u elektronskom obliku, na adresu: dusica.zivkovic@kultura.gov.rs, sa odgovarajućom naznakom:

“Prijava na konkurs – nepokretno kultuirno nasleđe“
“Prijava na konkurs – arheološko nasleđe“
„Prijava na konkurs – muzejsko nasleđe“
“Prijava na konkurs – nematerijalno kultuirno nasleđe
„Prijava na konkurs – arhivsko nasleđe“
„Prijava na konkurs – bibliotečko-informaciona delatnost“
„Prijava na konkurs – stare i retke bibliotečke građe“

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 11. decembra 2010. godine do 11. januara 2011. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici Ministarstva kulture, odeljak Konkursi.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, telefon: 011/3398-514, svakog radnog dana od 8.30 do 16.30 časova.

Link

Konkurs za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I MEĐUOPŠTINSKU SARADNJU

Konkurs za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju sufinansiraće u 2010. godini međuopštinske prioritetne projekate koji doprinose poboljšanju kvaliteta života građana i usklađivanju razvoja jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 5.484.194,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2010. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, broj 20/2009 i 18/2010) u razdelu 20 Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Ciljevi konkursa

Sredstva iz tačke I. dodeliće se za sufinansiranje projekata za:

–      podsticanje inicijativa za funkcionalno povezivanje opština u pojedinim oblastima,
–      osposobljavanje ljudskih resursa za realizaciju međuopštinskih razvojnih projekata,
–      unapređenje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora,

Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju učestvovaće najviše do 90% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 3.000.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora ili iz drugih izvora. Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

Uslovi za učešće na konkursu

 1. Pravo učešća na konkursu kao podnosioci predloga projekta,  imaju jedinice lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine
 2. Nosioci predloga projekta moraju da konkurišu u partnerstvu sa još najmanje jednom jedinicom lokalne samouprave. Nosioci predloga projekta mogu da konkurišu u partnerstvu i sa udruženjem građana sa sedištem u AP Vojvodini registrovane u Republici Srbiji.
 3. Prijave na konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrascima popunjenim u skladu sa Smernicama za izradu predloga projekta. Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice.Pokrajinskog sekretarijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju: www.samouprava.vojvodina.gov.rs
 4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.  Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
 5. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15. decembar 2010. godine.
 6. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.
 7. Pokrajinski sekretarijat za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.
 8. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekreatijata za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.
 9. Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje međuopštinskih prioritetnih projekata na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju.

Za sva pitanja vezana za proceduru prjavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: psloksam@gmail.com ili putem telefona 021/487 46 86 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Konkurs za stipendiranje mladih istraživača

MINISTARSTVO ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje mladih istraživača – postdoktoranata radi usavršavanja u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu u 2011. godini

Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj (u daljem tekstu: Ministarstvo) će stipendirati postdoktorsko usavršavanje do 20 mladih istraživača – doktora nauka u prestižnim naučnoistraživačkim organizacijama u inostranstvu.

Stipendije će biti dodeljene kandidatima koji ispunjavaju sve uslove konkursa, a koji su doktorirali u sledećim oblastima nauka:

* Prirodne nauke;
* Tehničko – tehnološke nauke;
* Biotehničke nauke;
* Medicinske nauke;
* Društvene nauke;
* Humanističke nauke.

Ministarstvo će dodeliti po dve stipendije najbolje rangiranim kandidatima u svakoj od navedenih šest oblasti, a preostale stipendije će biti dodeljene najbolje rangiranim kandidatima sa zajedničke liste, koja će se formirati nakon izbora prvih 12 kandidata.

Pravo učešća na konkursu ima mladi istraživač – doktor nauka koji ispunjava sledeće uslove:

–    zaposlen je u registrovanoj organizaciji iz člana 104. stav 1. Zakona o
naučnoistraživačkoj delatnosti;
–       angažovan je na naučnoistraživačkom projektu Ministarstva u tekućem ciklusu istraživanja;
–       rođen je 1969. godine ili kasnije;
–       zna engleski, odnosno jezik zemlje u kojoj će se usavršavati;
–       ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo će dodeliti stipendije mladim istraživačima za postdoktorsko usavršavanje u inostranstvu koje će se realizovati u periodu od najduže šest meseci. Usavršavanje po odobrenoj stipendiji se može realizovati u roku od godinu dana od dana donošenja odluke.

Izbor kandidata izvršiće se u skladu sa opštim uslovima i posebnim kriterijumima koji su objavljeni na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs

Kandidat podnosi, zajedno sa registrovanom organizacijom u kojoj je zaposlen, PRIJAVU na konkurs odn. poseban obrazac – popunjen, svojeručno potpisan i overen u registrovanoj organizaciji, kao i neophodnu dokumentaciju.

Obrazac za prijavu na konkurs kao i pregled neophodne dokumentacije, sa detaljnijim podacima o opštim uslovima učešća i posebnim kriterijumima za odobravanje postdoktorskih stipendija mladim istraživačima-doktorima nauka i procedurom konkurisanja, može se preuzeti sa sajta Ministarstva ili neposredno u Ministarstvu – Sektor za razvoj naučnoistraživačkih kadrova, Nemanjina 22-26, krilo C, IV sprat/ kancelarija broj 8.

Detaljnije informacije se mogu dobiti preko telefona: 011/363-1908  i 2686-963, kao i na sajtu Ministarstva: www.nauka.gov.rs.

PRIJAVA na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se Ministarstvu preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Republičkih organa,

Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom «prijava na konkurs za postdoktorske stipendije».

Konkurs je otvoren 60 dana od dana objavljivanja.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 28. januarom 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu Ministarstva, a svi kandidati prijavljeni na konkurs kao i registrovane organizacije u kojima su zaposleni, pisanim putem će biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Link

Konkurs za učešće u Programu “Druga šansa”

MINISTARSTVO PROSVETE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za podnošenje prijava osnovnih škola sa teritorije Republike Srbije, zainteresovanih za učešće u projektu „Druga šansa – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji” (u daljem tekstu „Druga šansa“) koji se realizuje uz finansijsku podršku predpristupnih fondova EU IPA 08.

Projekat se odnosi na pilotiranje trogodišnjeg nastavnog plana i programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (uzrast iznad 15 godina). Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih je organizaciona i programska integracija osnovnog obrazovanja i stručnog obučavanja. Ono je namenjeno svima onima koji su stariji od 15 godina, a nisu stekli osnovno obrazovanje ili stručnu osposobljenost u zakonski predviđenom vremenu. Osnovne informacije o projektu nalaze se na internet adresi Ministarstva prosvete Republike Srbije (www.mp.gov.rs).

Učestvujući u projektu izabrane škole ostvaruju mogućnost da:

 • realizuju nove programe osnovnog obrazovanja odraslih koji mogu da- odgovore na potrebe društvene zajednice za unapređenjem znanja i veština odraslih ljudi, njihovim zapošljavanjem i uključivanjem u društvenu zajednicu;
 • osposobe nastavnike za implementaciju programa osnovnog obrazovanja odraslih i obezbede njihovu punu uposlenost;-
 • u realizaciji nastave koriste didaktičke priručnike i materijale za- učenje posebno razvijene za potrebe uspešne implementacije programa funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih;
 • dobiju osposobljenog pedagoškog (andragoškog) asistenta čija je- osnovna funkcija da nastavnicima pruže podršku u radu, a polaznicima podršku u učenju i prevazilaženju barijera u učenju;
 • kroz odvojeni ugovor, u dogovoru sa Ministarstvom prosvete, dobiju odgovarajuću tehničku opremu.

Procedura prijavljivanja

Za učešće u projektu mogu se prijaviti sve osnovne škole i škole za osnovno obrazovanje odraslih sa teritorije Republike Srbije (izuzimajući Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju).
Za učešće u projektu škole se prijavljuju u pisanoj formi tako što dostavljaju neophodnu dokumentaciju koja je sastavni deo ovog konkursa.

Konkursna dokumentacija

Podnosilac prijave je dužan da uz prijavu priloži dokumentaciju kojom dokazuje ispunjenost uslova za učešće škole u projektu:

1. Prijava za učešće u Projektu „Druga šansa – Razvoj sistema funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u Srbiji”
2. Pismo o namerama – overeno Pismo o namerama od strane lokalne zajednice, filijale za zapošljavanje, opštinskog centra za socijalni rad i najmanje dve srednje stručne škole iz neposrednog okruženja, kojim se izražava podrška osnovnoj školi za učešće u projektu (obrazac br.2);
3. Podaci o licima bez potpunog osnovnog obrazovanja u sedištu škole:
3.1 Overena potvda lokalne samouprave (Odeljenje za društvene delatnosti) o broju lica, starijih od 15 godina, bez potpunog osnovnog obrazovanja (obrazac br.3);
3.2 Overena potvrda lokalne filijale za zapošljavanje o broju nezaposlenih lica bez potpunog obrazovanja u sedištu škole (obrazac br. 4);
3.3 Overena potvrda opštinskog centra za socijalni rad o broju lica korisnika materijalne pomoći, starijih od 15 godina, a sa nezavršenim osnovnim obrazovanjem (obrazac br.5);
3.4 Podaci o učenicima koji nisu završili osnovnu školu u poslednjih 10 godina (obrazac br.6, tabela br.1);
3.5 Izjava direktora OŠ o verodostojnosti podataka o učenicima koji nisu završili osnovnu školu u poslednjih 10 godina (obrazac br.7);
4. Podaci o nastavnicima osnovne škole koji se mogu angažovati u realizaciji
nastave za tri odeljenja odraslih polaznika (obrazac br.8, tabela br.2);
5. Izjava direktora osnovne škole o posedovanju odgovarajućeg prostora i opreme
(obrazac br.9);
6. Odluka Nastavničkog veća o učešću u projektu „Druga šansa“ (obrazac br.10);
7. Odluka Školskog odbora o spremnosti škole za učešće u projektu „Druga
šansa“ (obrazac br.11).

Prijava za učešće u projektu i odgovarajući prilozi moraju biti u potpunosti popunjeni. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Ovde možete preuzeti konkursnu dokumentaciju.

Dostavljanje prijave

Rok za podnošenje prijave i dostavljanje dokumentacije je do 25.12.2010. godine.
Prijavni formular popunjen u potpunosti i odgovarajući prilozi, moraju biti dostavljeni u pisanoj formi preporučenom poštom i elektronski, na adresu nadležne Školske uprave, kao i na sledeću adresu:

Ministarstvo prosvete Republike Srbije
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd
8 sprat, kancelarija 29, SA NAZNAKOM: Konkurs za škole „Druga šansa“ (Mirjana Milanović).

Napomena:
Prijave i priložena dokumentacije se ne vraćaju.

Po isteku roka za dostavu prijava, Komisija za izbor škola, će izvršiti izbor škola. Rezultati izbora biće objavljeni na internet stranici Ministarstva prosvete Republike Srbije. Škole koje budu izabrane za učešće u projektu biće blagovremeno obaveštene o narednim projektnim aktivnostima.
Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete se obratiti na telefon 011/363 10 91 ili e-mail: mirjana.milanovic@mp.gov.rs.

Škole izabrane za učešće u projektu su dužne da:

 • prikupe najmanje tri odeljenja odraslih (75 polaznika) bez završene- osnovne škole i uključe ih u nastavu u školskoj 2011/12. (po jedno odelenje za I – IV razred, V i VI razred , VII i VIII razred).
 • obezbede potreban broj nastavnika za rad sa tri odeljenja odraslih u- školskoj 2011/12. i omoguće njihovo učešće na obukama za implementaciju obrazovnog programa koje će organizovati Projekat pre početka školske godine;
 • obezbede neophodne prostorne i tehničke uslove za realizaciju nastave sa odraslima;
 • aktivno sarađuju sa lokalnom zajedniciom, lokalnom filijalom za- zapošljavanje, centrom za socijalni rad, nevladinim organizacijama, u organizaciji nastave i prevazilaženju barijera u učenju polaznika;
 • obezbede učešće srednjih stručnih škola iz svog neposrednog okruženja- za realizaciju stručnih obuka koje su sastavni deo funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih.

Kriterijumi za izbor škola

Izbor škola za učešće u projektu «Druga šansa» izvršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. Stepen socijalno-ekonomskog razvoja opštine u kojoj se škola nalazi. Stepen socijalno ekonomskog razvoja se određuje na osnovu kombinacije indeksa razvoja (Welfare Index), stope nezaposlenosti i nivoa obrazovanja populacije starije od 15 godina u datoj opštini. Kombinovanje ovih pokazatelja omogućuje ujednačenu zastupljenost osnovnih škola iz ruralnih i urbanih područja Srbije u projektu;
2. Broj stanovnika u opštini, starijih od 15 godina, bez potpunog osnovnog obrazovanja (1. do 8. razred), u sedištu škola, a koji su potencijalni polaznici osnovnog obrazovanja odraslih;
3. Mogućnost škole da obezbedi potreban broj nastavnika za realizaciju nastave sa tri odeljenja odraslih;
4. Posedovanje odgovarajućeg prostora i opreme u školi koji obezbeđuju ambijent za učenje za najmanje 75 odraslih polaznika (tri odeljenja odraslih);
5. Zainteresovanost lokalnih partnera (lokalna zajednica, lokalne filijale za zapošljavanje, centra za socijalni rad i srednjih stručnih škola) za implementaciju Projekta;
6. Motivisanost školskog tima (direktor, nastavnici, stručni saradnici) da učestvuje u Projektu, što podrazumeva:
spremnost da se podrži pedagoški asistent u prikupljnju najmanje 75 polaznika (da bi se formirala tri odeljenja), izvrši upis polaznika i obezbedi minimalna stopa osipanja tokom nastave;
uspostavljanje školskog tima za implementaciju projekta u roku od dve nedelje od dana izbora škole za učešće u projektu;
uspostavljanje lokalnog partnerskog tima za podršku polaznicima u prevazilaženju socijalnih barijera i barijera u učenju;
učestvovanje u obukama i drugim aktivnostima koje organizuje Projekat;
učešće u procesu testiranja, revizije i ažuriranja nastavnog plana i programa fukcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (uključujući stručno obrazovanje i osposobljavanje).

Prednosti

Prilikom donošenja konačne odluke o izboru škola vodiće se računa o:
nivou privredne (ne)razvijenosti regiona /opštine – prednost će imati škole sa nižim nivoom razvijenosti,-
broju nastavnika sa nepunim radnim vremenom u osnovnoj školi koja konkuriše i ostalim osnovnim školama u lokalnoj zajednici,-
stopi nezaposlenosti lica bez potpunog osnovnog obrazovanja,-
potrebama tržišta rada za kratkotrajnim oblicima obrazovanja,-
broju i vrsti srednjih stručnih škola u bližem okruženju.-

Link