Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj i unapređenje lokalnih socijalnih usluga

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata za razvoj i unapređenje lokalnih socijalnih usluga

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.
Prioriteti Ministarstva rada i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu su – (1) Podrška uspostavljanju novih kao i podrška unapređenju postojećih usluga za namenjenih unapređenju položaja i kvaliteta života posebno osetljivih grupa ( deca i mladi sa smetnjama u razvoju, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, stari itd) (2) Podrška i unapređenje inovativnih međusektorskih socijalnih usluga (3) Podrška i unapređenje modela praćenja lokalnih socijalnih usluga (monitoring i evaluacija)

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Lokalna udruženja i organizacije, čiji programi će doprineti  ostvarivanju prioriteta Konkursa, a u partnerstvu sa Centrima za socijalni rad, Republičkim ustanovama socijalne zaštite ili lokalnim samoupravama. Partnerstvo lokalnih udruženja sa jednom od navedenih institucija je preduslov Konkursa.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima.

Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije, su dužne da predloge projekata dostave do 19.11.2011. godine u 16 časova.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti
Ministarstvu rada i socijalne politike
SEKTOR ZA BRIGU O PORODICI I SOCIJALNU ZAŠTITU
Beograd, Nemanjina 22

isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.

Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 orginalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1. Smernice za podnosioce projekta (91.5 kB)
2. Upustvo za popunjavanje predloga projekta (74.5 kB)
3. Upustvo za izradu budžeta projekta (107 kB)
4. Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta (91.5 kB) – (obavezno popuniti)
5. Aneks 2 – Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta (69 kB) – (obavezno popuniti)
6. Aneks 3 – Obrazac za narativni prikaz budžeta (40.5 kB) – (obavezno popuniti).

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regionau

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regionau 2012. godini

I
Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljamaregiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

Cilj konkursa je: ostvarivanje i unapređivanje prava pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona na informisanje na maternjem jeziku i očuvanje srpskog jezika,nacionalnog i kulturnog identiteta.

II
Uslovi za učešće na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna licai preduzetniciregistrovaniza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja, u navedenim zemljama. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasilau navedenim zemljama.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik  koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenjeo registraciji pravnog lica  ili preduzetnika;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane  za produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 240,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11).

III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
•    održivost projekta.

Posebni kriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
•    doprinosočuvanju i  razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
•    informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata  društva(informisanje i edukacijadece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupaitd.);
•    radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati do 30. novembra 2011. godine.

Prijavese podnose u 4primerka na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, za Konkurs u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona..

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2012. godine

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanomkonkursubiće objavljenona internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i  dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Obrazac 1

Obrazac 2

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom  u 2012. godini

I
Predmet konkursaje: sufinansiranje štampanih,audio i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom i sufinansiranje programskih sadržaja javnih glasila koji su namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom.

Cilj konkursaje: podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetomi podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

II
Uslovi za učešće na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom, osnivači javnih glasila, kao i pravna licai preduzetniciregistrovaniza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila (obavezno  za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja).

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenje o registraciji organizacije OSI;
•    rešenjeo registraciji pravnog licaili preduzetnikau  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 240,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11).

III
Osnovnikriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
•    održivost projekta.

Posebni kriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva;
•    značaj projekta za informisanje osoba sa invaliditetom;
•    kvalitet, originalnost, aktuelnost i dostupnost većem broju korisnika;

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 600.000,00 dinara.

Ukoliko je učesnik konkursa za jedan projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati do 30. novembra 2011. godine.

Prijavese podnose u 4primerka na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa oblasti javnog informisanjaosoba sa invaliditetom.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2012. godine.

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanomkonkursubiće objavljenona internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Obrazac 1

Obrazac 2

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa izoblasti javnog informisanjau

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa izoblasti javnog informisanjau 2012.godini
I
Predmet konkursaje: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.
Cilj konkursaje:podrškaostvarivanju  prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja.

II
Usloviza učešće na konkursu: pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna licai preduzetniciregistrovaniza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.
Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenjeo registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 240,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11).

III
Osnovnikriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
•    održivost projekta.

Posebni kriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
•    informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata  društva(informisanje i edukacijadece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupaitd.);
•    aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, borba protiv korupcije itd.);
•    doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
•    očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
•    stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
•    unapređenje proizvodnje i objavljivanja opštih informativnih i specijalizovanih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim i regionalnim zajednicama.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati do 30. novembra 2011. godine.

Prijavese podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa  u oblasti javnog informisanja.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2012. godine.

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanomkonkursubiće objavljenona internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i  dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Obrazac 1

Obrazac 2

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjinau 2012.godini

I
Predmetkonkursa je: sufinansiranje proizvodnje i/ili distribucije programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina.
Ciljkonkursa je: podrška ostvarivanjuprava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška proizvodnji i distribuciji štampanih, audio i audiovizuelnih radova na jezicima nacionalnih manjina, podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanjanacionalnih manjina.

II
Uslovi za učešće na konkursu: pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila,pravna lica i preduzetnici registrovaniza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.
Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.
Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.
Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik  koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenjeo registraciji pravnog licaili preduzetnika  u  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 240,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 97 50-016, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11).

III
Osnovni kriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;
•    održivost projekta.

Posebni kriterijumiza ocenjivanje projekata su:
•    originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina;
•    unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti  kulture, nauke i obrazovanja;
•    informisanje i edukacijadece i mladih;
•    jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina;
•    uvođenje novih informacionih tehnologija, dostupnost većem broju korisnika;
•    programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati do 30. novembra 2011. godine.

Prijavese podnose u 5 primeraka na adresu: Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2012. godine

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 5 primeraka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanomkonkursubiće objavljenona internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Obrazac 1

Obrazac 2

Link

Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA
Sektor za
NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije
za 2012. godinu

Projekti NIP-a mogu se prijavljivati od 1. novembra do 15. decembra 2011. godine.

PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA
Projekat može da prijavi ministarstvo, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.
Projekat se prijavljuje elektronskim putem tako što se popunjava Obrazac 1 – Prijava projekta za NIP na internet stranici www.mnip.gov.rs.
Projekti koji nisu prijavljeni na ovaj način neće se razmatrati.
Projekti u okviru kojih se realizacija zaključenih ugovora nastavlja u 2012. godini, kao i projekti sa preostalim ugovornim obavezama, moraju se prijaviti na isti način.

PRIORITET NIP-a
Strateški prioritet, čijem ostvarenju treba da doprinesu projekti NIP-a, je razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom razvoju, rastu zaposlenosti i podizanju standarda građana, sa ciljem postizanja ravnomernijeg regionalnog razvoja.

PREDMET FINANSIRANjA
Sredstvima NIP-a finansiraju se infrastrukturni nacionalni, regionalni, međuopštinski i lokalni projekti.
Sredstva NIP-a mogu se koristiti i za izradu planske i projektno-tehničke dokumentacije samo u slučaju nacionalnih i regionalnih projekata.

USLOVI PRIJAVLjIVANjA
Sufinansiranje
Realizacija projekata NIP-a predviđa obavezno sufinansiranje projekata u zavisnosti od vrste, i to na sledeći način:

– Za nacionalne projekte ne postoji obaveza sufinansiranja. Predlagači nacionalnih projekata su ministarstva.

– Regionalni i međuopštinski projekti finansiraju se sredstvima NIP-a uz obavezno sufinansiranje od strane predlagača u iznosu od 10 do 50% predračunske vrednosti investicije, a u zavisnosti od značaja projekta, stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave koje predlažu projekat, mogućnosti sufinansiranja iz drugih izvora (budžeta ministarstava, finansijskih planova javnih preduzeća, direkcija, javnih ustanova, sredstava stranih međunarodnih organizacija i dr.). Predlagači regionalnih/ međuopštinskih projekata su ministarstva, autonomne pokrajine i više jedinica lokalne samouprave grupisanih po tehničko-tehnološkim kriterijumima, odnosno zajedničkim ciljevima.

– Za lokalne projekte čiji predlagači su jedinice lokalne samouprave svrstane u četvrtu grupu prema stepenu razvijenosti (Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu, „Službeni glasnik RS“, broj 69/2011): Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Rekovac, Svilajnac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava i Čoka ne postoji obaveza sufinansiranja.

– Za programski projekat „Sanacija infrastrukture u slučaju vanrednih situacija“, za koji su predlagači projekata jedinice lokalne samouprave na čijim teritorijima je potrebno sanirati posledice vanrednih situacija koje su nastale, u smislu odredaba Zakona o vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“, broj 111/09), kao posledica „vanredne situacije“, odnosno „elementarne nepogode“ ili „katastrofe“, a koja okolnost je u svakom konkretnom slučaju utvrđena i aktom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, ne postoji obaveza sufinansiranja.

U predračunsku vrednost investicije uključiti samo procenjene troškove izvođenja radova sa uračunatim PDV.

Minimum tehničke spremnosti i neophodna dokumenta/akta

Radi efikasnije realizacije projekata NIP-a u 2012. godini ovlašćeni predlagač je dužan da obezbedi odgovarajuća dokumenta/akta:

1. Lokacijsku dozvolu,
2. Građevinsku dozvolu,
3. Glavni projekat sa izvršenom tehničkom kontrolom (na osnovu kojeg je izdata građevinska dozvola),
4. Dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik“ RS, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 US i 24/11),
5. Potrebna rešenja i saglasnosti,
6. Potvrdu da će biti obezbeđen deo sredstava za sufinansiranje projekta NIP-a u toku naredne budžetske godine, sa navedenom pozicijom i ekonomskom klasifikacijom, odnosno strukturom i nazivom prihoda,
7. Potpisan međuopštinski akt o saradnji jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnog/međuopštinskog projekta.

Sredstva NIP-a ne mogu se koristiti za:
1. Kupovinu i zakup zemljišta i objekata, naknadu za građevinsko zemljište i druge takse i naknade,
2. Nabavku opreme, osim u slučaju kada je nabavka opreme sastavni deo infrastrukturnog projekta,
3. Tekuće održavanje, amortizaciju i troškove tekućeg poslovanja,
4. Troškove izrade akata i strateških dokumenata, troškove upravljanja projektima NIP-a i troškove reklama i promocija,
5. Troškove špedicije i skladištenja,
6. Subvencije,
7. Bankarske poslove, troškove garancija, troškove lizinga, troškove osiguranja,
8. Troškove konverzije, gubitke koji nastaju pri konverziji, kamate na dug, zaostale kamate, kao i druge finansijske troškove,
9. Novčane kazne, finansijske penale i troškove sudskih postupaka.

ODABIR PROJEKATA
Nepotpuna prijava projekta, prijava projekta koja ima druge formalne nedostatke i prijava projekta koja nije blagovremena neće se razmatrati.
Odabir projekata obaviće se u skladu sa Uredbom o postupku po kome se biraju projekti za Nacionalni investicioni plan i postupku po kome se Nacionalni investicioni plan sprovodi („Službeni glasnik RS“, broj 29/08 i 49/09).

KONTAKT
Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za NIP poziva ovlašćene predlagače da prijave projekte, kao i jedinice lokalne samouprave, da u saradnji sa regionalnim razvojnim agencijama, prijave regionalne i međuopštinske projekte, kako bismo pokrenuli ravnomerniji regionalni razvoj.

Osobe za kontakt:
1. Za nacionalne, regionalne i međuopštinske projekte
Gordana Marković
tel. 011/ 333-41-73

2. Za lokalne projekte
Nemanja Isailović
tel. 011/ 333-41-18

3. Za započete projekte koji su delom ili u celini finansirani sredstvima Zajma
za opštinsku i regionalnu infrastrukturu Evropske investicione banke
Boris Šćekić
tel. 011/333-41-49, mob. 063/411-371

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja – Sektor za NIP
Vlajkovićeva 10
Beograd

Link

Studijsko putovanje – javne nabavke

SKGO

Studijsko putovanje – javne nabavke

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Javne nabavke ” koje će se održati od 14. do 16. decembra 2011. godine u Briselu.
Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti javnih nabavki.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do pet predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do utorka, 08. novembra 2011. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Dokumenti za preuzimanje

Link

Obrazovni program “Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU”

KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Obrazovni program “Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU”

Konkurs za prijem polaznica i polaznika na obrazovni program “Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” otvoren je u okviru projekta “Jačanje kapaciteta uprave za pristupanje Srbije Evropskoj uniji” koji realizuju Beogradska otvorena škola i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Projekat podržava Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Norveške kroz program bilateralne saradnje Vlada Kraljevine Norveške i Republike Srbije.

Konkurs je otvoren do 2. decembra 2011. godine.

Program je namenjen zaposlenima u lokalnoj samoupravi, državnoj i pokrajinskoj upravi, javnim preduzećima, razvojnim agencijama i drugim javnim institucijama koji su u svojim svakodnevnim poslovima uključeni u proces upravljanja projektim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU i lokalni socio-ekonomski razvoj;

Cilj projekta je jačanje kapaciteta regulatornih tela lokalne, regionalne i državne uprave Srbije za uspešno sprovođenje i primenu praktičnih politika Evropske unije u procesu evropskih integracija.


Program
Upravljanje projektnim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU” realizovaće se u dva navrata za dve grupe od po 30 polaznika. Obuka za prvu grupu polaznika izvodiće se u periodu od 23. do 27. januara 2012. godine, dok obuka za drugu grupu biće realizovana od 13. do 17. februara 2012. godine.

Učešće na programima obuke je besplatno, a troškovi nastavnog materijala, prevoza, smeštaja i ishrane će biti pokriveni od strane organizatora.

Molimo vas da kolegama i saradnicima iz vaše lokalne samouprave ili institucije u kojoj ste zaposleni a koji su uključeni u proces upravljanja projektim ciklusom u projektima finansiranim od strane EU i lokalni socio-ekonomski razvoj prosledite informacije o izvođenju novog obrazovnog programa i na taj način podržite ovu obrazovnu inicijativu Beogradske otvorene i Kancelarije za evropske integracije.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Link

Izvoznik godine 2011

SIEPA

Izvoznik godine 2011 najboljim izvoznicima koji uspešno promovišu našu privredu u svetu

Po osmi put SIEPA odaje priznanje dodelom nagrade za najbolje izvoznike u kategorijama:

  • NAJBOLJI IZVOZNIK GODINE
  • NAJBOLJI NOVI IZVOZNI PROIZVOD –  nagrada
  • OSVAJANJE NOVOG IZVOZNOG TRŽIŠTA – nagrada
  • NAJBOLJI IZVOZNIK u kategoriji malih i srednjih privrednih društava
  • SPECIJALNA NAGRADA ZA NAJBOLJU ŽENU PREDUZETNIKA

Pravo učešća imaju sva izvozna privredna društva sa centrom poslovnih aktivnosti na teritoriji Republike Srbije.

O dobitnicima ovogodišnje nagrade Izvoznik godine odlučivaće stručna komisija u sastavu: potpredsednik Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović, predstavnik Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja, profesor na Ekonomskom fakultetu Beogradskog Univerziteta Saša Veljković i direktor Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) Božidar Laganin, koji je ujedno i predsednik komisije.

Prijavu možete da preuzmete OVDE.

Za dodatne informacije možete se obratiti:
Ines Novosel  ines.novosel@siepa.gov.rs  ili
Marija Vukosavljević  marija.vukosavljevic@siepa.gov.rs
ili putem telefona: 011/3398-772; 3398-550; 3398-774.

Rok za podnošenje prijava je 28. novembar 2011. godine.

Prijave slati na adresu:
SIEPA
Nagrada IZVOZNIK GODINE 2011
Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd

ili putem mail-a:  izvoznik_godine@siepa.gov.rs

Prijave koje stignu nakon ovog datuma neće se uzeti u razmatranje.

Link

Konkurs za najuspešniji tim hotelskog domaćinstva u Srbiji

GRUPACIJA MENADŽERA HOTELSKIH DOMAĆINSTAVA,
UDUŽENJE  ZA TURIZAM I UGOSTITELJSTVO PRIVREDNE KOMORE SRBIJE I REDAKCIJA ČASOPISA ZA SAVREMENO HOTELIJERSTVO I TURIZAM “TURISTIČKI SVET”

Konkurs za najuspešniji tim hotelskog domaćinstva u Srbiji za 2010/2011. godinu u Akciji pod nazivom “Ambasadori dobre usluge”

Na osnovu Pravilnika o organizovanju i dodeli priznanja prijave za učešće na konkursu mogu da podnesu pravna i fizička lica, uz odgovarajuće obrazloženje, do 4. novembra 2011.godine.

Na osnovu odluke Stručnog žirija, priznanje u vidu plakete i bronzane statuete – autorski rad Milana Kličkovića, biće dodeljeno na VIII forumu menadžera hotela ihotelskih domaćinstava 23. novembra 2011. godine.

Predloge za priznanje dostaviti:
Udruženju za turizam i ugostiteljstvo PKS – 011/ 33 00 972, ranka.okicic@pks.rs i
Redakciji časopisa “Turistički svet” – 011/26 24 996, turistickisvet.press@gmail.com
Ljiljana Rebronja

Privredna komora Srbije
Resavska 13-15, 11000 Beograd
tel: (+381 11) 3300-900
faks (+381 11) 3230-949
www.pks.rs