Arhiva ‘Konkursi’

Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2011. godinu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU I VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas  

za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2011. godinu. Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 100.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine. Tekst javnog oglasa i zahtev možete preuzeti ovde

Rok: 30.09.2011. godine.

 

Link

Konkurs za nevladine organizacije 2011.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2011. godini za realizaciju projektnih aktivnosti saveza studenata, strukovnih organizacija i udruženja građana u 2011. godini, a iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva i projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo za učešće na konkursu:
1. Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovani savezi studenata, strukovne organizacije i udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Potrebna dokumentacija:
2. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtovima Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs. i www.arhiurb.vojvodina.gov.rs. (obrazac možete preuzeti ovde) Prilikom konkurisanja podneti i Rešenje o upisu saveza, organizacije ili udruženja u Registar.

3. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.

4. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

5. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Kriterijumi za dodelu sredstava:   

6. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 200.000,00 dinara.

7. Ukupan iznos predviđenih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu za projekte iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva iznosi 1.000.000,00 dinara, a za projekte koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine iznosi 1.930.000,00 dinara.

8. Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV”, u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet sajtu Sekretarijata.

9. Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
– nova i kreativna rešenja problema u oblasti arhitekture, urbanizma,  graditeljstva i zaštite životne sredine, posebno biodiverziteta;
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške; –   broj učesnika nosioca projekta;
– visina sopstvenog učešća;
– procenat učešća ili sufinansiranja iz drugih izvora –  ukoliko je za  izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora i
– opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

10.  Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom list „Dnevnik” do  30.08.2011. godine,
– donošenje odluke o dodeli sredstava: 12.09.2011. godine,
– rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.12.2011. godine, –  rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.01.2012. godine,
– objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:                     19.09.2011. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:   

11. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

12. O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke.

13. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

14. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:             

15. Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.arhiurb.vojvodina.gov.rs i www.eko.vojvodina.gov.rs). Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs nevladinih organizacija” ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Olivia Tešić na telefon 021/487-4486).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Dodela bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2011.

godini za realizaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za:    

I Su/finansiranje izrade prostornih planova jedinica lokalne samouprave, planova generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000 stanovnika i projektno-tehničke dokumentacije infrastrukturnih objekata lokalnih samouprava sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, u cilju podsticanja planskog uređenja prostora i stvaranja kvalitetnih preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

II Su/finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva) kao i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera (sredstva su opredeljena za nabavku opreme i uređaja koji služe unapređenju sistema upravljanja otpadom) u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 dinara, u cilju ispunjenja  obaveza jedinica lokalnih samouprava u skladu sa  članom 97. Zakona o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”, broj 36/09 i 88/10) i ciljeva Nacionalne strategije upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine („Službeni glasnik RS”, broj 29/10) u pogledu povećanja broja stanovnika obuhvaćenih sistemom sakupljanja otpada i razvijanja sistema primarne selekcije otpada.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac za tačku 1. možete preuzeti ovde  ; obrazac za tačku 2. možete preuzeti ovde) Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:

– ZA TAČKU I: odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa donetu, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11), od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave ili predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta, odnosno izjavu predsednika opštine/grada o stepenu prioriteta investicije prema strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave ili nekom drugom važećem dokumentu za izradu projektno-tehničke dokumentacije,

–  ZA TAČKU I: informaciju o lokaciji ili lokacijsku dozvolu za izradu projektno-tehničke dokumentacije, u skladu sa članom 53. ili 54. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11),

–  ZA TAČKU II: odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa donetu od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave, odnosno predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta,

–  ZA TAČKU II: potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom,

–  ZA TAČKU I  i II: fotokopiju PIB obrasca,

–  ZA TAČKU I  i II: fotokopiju kartona deponovanih potpisa,

–  ZA TAČKU I  i II: izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,

–  ZA TAČKU I i II: izjavu da je ugovor o izradi planske ili projektno – tehničke dokumentacije, odnosno nabavku opreme ili uređaja potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planske ili projektno-tehničke dokumentacije).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–    broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana, odnosno broj stanovnika u naseljenim mestima za koje se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija za infrastrukturne objekte,
–   stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–      stepen završenosti-usklađenosti planskog dokumenta po Zakonu o planiranju i izgradnji, –      visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije, odnosno nabavke opreme ili uređaja,
–   opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–     dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik” do 01.11.2011. godine,
–     donošenje odluke o dodeli sredstava:  15.09, 14.10. i 15.11.2011. godine,
–     rok izvršenja ugovorene obaveze: 6 meseci od dana potpisivanja ugovora,
–     objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:
21.11.2011. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV”, u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet sajtu Sekretarijata.
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.
O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave na konkurs i utvrđuju predlog odluke.
Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno nabavku opreme ili uređaja podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
Nakon realizacije ugovorenih obaveza jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.arhiurb.vojvodina.gov.rs i www.eko.vojvodina.gov.rs).
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Za konkurs – Su/finansiranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine” ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba za prijave iz tačke I ove odluke je Đorđe Vidicki na telefon: 021/487-4529, a kontakt osoba za prijave iz tačke II ove odluke je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Tekst konkursa

Javni poziv lokalnim samoupravama

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 31.500.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa koji se odnose na konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.
Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 4.500.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i ukupna dokumentacija koja se odnosi na sprovedene faze u realizaciji programa;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 4.500.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 13.500.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume;
– dokumentacija na osnovu koje je utvrđena visina zahtevanog iznosa sredstava.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 22.500.000,00 dinara.
Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;
– finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.
Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 13.500.000,00 dinara.
Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine sa svim predviđenim i neophodnim saglasnostima i dozvolama, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da pre dostavljanja zahteva za učešće u raspodeli sredstava, kako bi on bio uzet u razmatranje, dostavi izveštaj o realizaciji ciljeva i načinu utroška sredstava koja su joj odobrena po ranijim javnim pozivima ili delimični izveštaj ukoliko je realizacija u toku.
Jedinica lokalne samouprave (opština, grad i grad Beograd) može po jednom javnom pozivu podneti zahtev za raspodelu sredstava radi ostvarivanja najviše dva cilja.
Zahteve za dodelu sredstava sa potrebnom dokumentacijom za cilj za koji se podnosi i popunjenim propisanim obrascem iz člana 17. Uredbe (koji se može preuzeti u Ministarstvu, IV sprat, soba 3 ili sa sajta Ministarstva), Odlukom o budžetu za godinu u kojoj se zahtev podnosi, završnim računom za prethodnu godinu, Odlukom o opštinskoj upravi i Aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, jedinice lokalne samouprave podnose Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Komisiji za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava, Beograd, Birčaninova 6, u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Preuzmite obrazac za dostavljanje podataka jedinica lokalne samouprave.

Link

Procurement forecast for international tender procedures

Contract title: Supply of GIS Software and supporting IT and GPS equipment for project: “Building up and actuation of a Hungarian-Serbian cross-border flood and inland water protection system along the Tisza river”

Publication reference: EuropeAid/EuropeAid/131776/D/SUP/RS

download-link

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža       

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2011 godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
– maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
– rok otplate 36 meseci,
– grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda obračunava se interkalarna kamata,
– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom ovlašćenog dobavljača opreme kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
– originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
– original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
– izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
– potvrdu poreske uprave o izmirenosti obaveza po osnovu katastarskog prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 17. jula 2011. do 17. septembra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Link

Konkurs za dodelu kredita za nove objekte za skladištenje žitarica

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nove objekte za skladištenje žitarica     

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa, podnih skladišta).
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
– maksimalan iznos kredita 20.000 evra,
– minimalni iznos kredita 10.000 evra,
– rok otplate 48 meseci,
– grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda obračunava se interkalarna kamata
– otplata kredita se vrši šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme i izvođaču radova.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
– originalni predračun dobavljača opreme i izvođača radova iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa); kao i predmer i predračun radova sačinjen od strane preduzeća koje je ovlašćeno-registrovano za tu vrstu delatnosti
– kod izgradnje silosa i podnih skladišta potrebno je priložiti lokacijsku i građevinsku dozvolu izdatu od strane nadležnog organa uprave, kao i odobrenje za izgradnju;
– original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
– izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
– potvrdu poreske uprave o izmirenosti obaveza po osnovu katastarskog prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 17. jul 2011. do 17. oktobra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Link

Konkurs za dodelu kredita za nabavku teladi

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku teladi       

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2011 godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
– maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
– Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 5.000 evra,
– rok otplate 12 meseci,
– korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
– originalni predračun registrovanog dobavljača kvalitetne teladi za tov iskazanom u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
– original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
– izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
– potvrdu poreske uprave o izmirenosti obaveza po osnovu katastarskog prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
– procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 17. jula 2011. do 17. septembra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata udruženja građana za dodelu grantova

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou- DILS” objavljuje
Poziv za podnošenje predloga projekata udruženja građana za dodelu grantova

Projekat “Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou” (DILS – Delivery of Improved Local Services) finansira se iz Zajma Svetske banke/Međunarodne banke za obnovu i razvoj 7510 YF. Projekat realizuju Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo prosvete i nauke i Ministarstvo rada i socijalne politike, a njegovi osnovni ciljevi su unapređivanje kvaliteta, dostupnosti i efikasnosti  usluga na lokalnom nivou.

Deo sredstava Zajma opredeljen je za finansiranje  projekata koji za cilj imaju unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, u obliku grantova  namenjenih zainteresovanim udruženjima građana čije aktivnosti su usmerene na poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.

Ovaj poziv objavljuje se za podnošenje predloga projekata koji imaju za cilj unapređenje kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom i podrška razvoju njihovih aktivnosti usmerenih na socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom kroz poboljšani  pristup uslugama.

Za sredstva granta mogu da konkurišu zainteresovana udruženja građana koja zadovoljavaju sledeće kriterijume:
•     Da su registrovana udruženja građana;
•     Da im je sedište u Republici Srbiji;

Trajanje projekta ne može biti duže od 6 meseci.

Ukupna suma opredeljena  za finansiranje  projekata iznosi 300.000,00 evra.

Svi obrasci i obavezna dokumentacija kao i poželjna prateća dokumentacija su dostupni na  sledećim internet adresama: www.dils.gov.rs  i   www.minrzs.gov.rs.
Ministarstvo rada i socijalne politike je pripremilo Smernice za pripremu predloga projekta koji pruža detaljna uputstva  za podnosioce predloga projekata.

•   Aneks 1 – Obrazac za pisanje predloga projekta MOLSP DILS (92.5 kB)
•   Aneks 2 – Obrazac budžeta projekta 2011[1] (42.5 kB)
•   Aneks 3 – Narativni budžet[1] (69.5 kB)
•   Aneks 4 – Uputstvo za pisanje predloga projekta MOLSP DILS (63 kB)
•   Aneks 5 – Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta (112 kB)
•   Smernice za podnosioce predloga projekata MRSP DILS (88 kB)

Svim zainteresovanim udruženja građana se preporučuje da prouče Smernice i svoje predloge projekata pripreme u skladu sa uputstvima koja se odnose na  specifične ciljeve konkursa.

Predlog projekta se podnosi u dva štampana primerka (overeni primerak i kopija), i u elektronskom formatu (isključivo na CD-u), sa svim prilozima koji čine osnovnu dokumentaciju definisanu u Smernicama.

Prijavu na konkurs podnosi  nosilac projekta u zapečaćenoj koverti na adresu: MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, Nemanjina 22-26,  11 000 Beograd. Na koverti obavezno treba naznačiti: “Prijava za konkurs Ministarstva rada i socijalne politike, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom i projekta «Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou» – DILS, zatim puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Rok za podnošenje predloga projekta je 19. avgust 2011. godine.

Blagovremeno dostavljenim predlozima će se smatrati  preporučene pošiljke predate pošti najkasnije do navedenog roka, bez obzira na datum prispeća u Ministarstvo rada i socijalne politike.

Kontakt osoba: Milica Jukić (milica.jukic@minrzs.gov.rs), telefon:  011 361-6130.

Link

Finansiranje izrade i revizije investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja – fekalna i atmosferska kanalizacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti: Finansiranje izrade i revizije investiciono-tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja – fekalna i atmosferska kanalizacija

u ukupnom iznosu do 37.700.000,00 dinara. Sekretarijat će u finansiranju projekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 2.500.000,00 dinara

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 100% vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju Opštine, mesne zajednice, javna komunalna preduzeća, javna preduzeća i druga privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne vodoprivredne delatnosti  sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Odluka učesnika konkursa o realizaciji projekta;
5.    Saglasnost Grada/Opštine.
6.    Tehnička dokumentacija  obavezno treba da sadrži: Projektni zadatak, Ponudu za izradu projekta, Tehnički opis, Situacioni plan sa trasama glavnih vodova, Izvod iz katastra ili izjavu o rešenim pravno-imovinskim odnosima o predmetnim parcelama;
7.  Potvrda o registraciji kod nadležnog organa (Potvrdu prilažu JKP, JP i Privredna društva)

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su: razvijenost opštine i kvalitet podnete konkursne dokumentacije i da je učesnik konkursa dostavio Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su pristigli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.
Učesnicima na konkursu, za koje se donese odluka o učešću u finansiranju, odobrena sredstva će se uplaćivati preko uplatnih računa Gradova/Opština po redosledu sa liste.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak aktivnosti po konkursu je 9 (devet) meseci od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs i tekst saglasnosti Grada/Opštine mogu se preuzeti  sa sajta  Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 06.08.2011. godine, putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „za konkurs – Finansiranje izrade projektne dokumentacije“

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Odluka po ovom konkursu doneće se najkasnije 45 dana po zatvaranju konkursa.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone:021/487-44-30, 063/113-73-62 064/274-22-73 Osoba za kontakt: Veljko Komad,načelnik-savetnik pokrajinskog sekretara.

Download Konkurs