Arhiva ‘Konkursi’

Otvoreni poziv auto kućama

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Otvoreni poziv auto kućama za učešće u programu dodele bespovratnih sredstava u cilju podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila

1. Predmet poziva
Pozivaju se auto kuće koje su zainteresovane za učešće u programu dodele
bespovratnih sredstava u cilju podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila
u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije da dostave Fondu
prijavu u skladu sa uslovima navedenim u ovom pozivu.
Fond će podržati ovaj program bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu do
20.000.000,00 dinara.

2. Korisnici bespovratnih sredstava
Korisnici bespovratnih sredstava su auto kuće koje su kod Agencije za privredne
registre registovane za obavljanje ove delatnosti i ispunjavaju uslove poziva.

3. Namena
Fond će auto kućama koje se jave na ovaj poziv isplaćivati iznos od 100.000,00 dinara
u apsolutnom iznosu za svako prodato vozilo:
– na električni pogon,
– na hibridni pogon,
– sa emisijom CO2 (ugljen-dioksid) ispod 100 g/km (u kombinovanom ciklusu),
a do raspodele ukupnih sredstava namenjenih ovom pozivu (20.000.000,00 dinara).

4. Dokumentacija (u originalu ili overenoj fotokopiji)
– prijava (u slobodnoj formi) u kojoj je potrebno navesti naziv i sedište auto kuće,
matični broj i PIB, broj računa i ime banke, faks i e-mail i lice ovlašćeno za
zastupanje
– rešenje o upisu u registar privrednih subjekata kod APR iz kojeg se vidi da je auto
kuća registrovana za obavljanje delatnosti prodaje motornih vozila,
– OP obrazac,
– zvaničan katalog sa asortimanom vozila iz tačke 3. ovog poziva.

5. Realizacija
Ovaj poziv objaviće se u Službenom glasniku Republike Srbije, dnevnom listu
„POLITIKA“ i na internet strani Fonda za zaštitu životne sredine:
www.sepf.gov.rs.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26.
Upravni odbor Fonda doneće odluku o listi auto kuća koje ispunjavaju uslove za
učešće u ovom programu, nakon čega će se zaključiti ugovori sa auto kućama.

Auto kuće koje sa Fondom zaključe ugovore podnosiće zahteve za dodelu sredstava u
iznosu od 100,000,00 dinara uz koje prilažu:
– ugovor o kupoprodaji između kupca vozila i auto kuće,
– potvrda o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (za vozila na
električni i hibridni pogon) odnosno sertifikat o saobraznosti vozila – COC (za
vozila sa emisijom CO2 ispod 100 g/km u kombinovanom ciklusu),
– račun za prodato vozilo,
– dokaz o prenosu sredstava na račun auto kuće (izvod iz banke)
– dokaz da je na vidnom mestu istaknuto (u katalogu, auto salonu, oglasu, reklami)
obaveštenje da je Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije u cilju
podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila dodelio 100.000,00 dinara
apsolutnom iznosu za svako prodato vozilo.

Dodatne informacije: tel: 011/22-77-442,
Kontakt osoba: Nikola Orlović nikola.orlovic@sepf.gov.rs

Link

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za IV kvartal 2011. i 2012. godinu.
Podsticajna sredstva dodeljuju se u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/2010, 101/2010 i 86/2011).

2. Korisnici sredstava
Na javni kokurs mogu se prijaviti:
– operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10), odnosno potvrdu o ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa,
– kolektivni operateri za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom,
– proizvođači plastičnih kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona.

3. Dostavljanje prijava
Konkurs je otvoren od 01.01.2012. do 31.01.2013. godine.

Tekst konkursa

Prijava za konkurs

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata

Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama osnovanim radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih poraca,  da  podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije za 2012. godinu.

Prioritet u ovom pozivu jeste unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji kao i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, kroz pružanje podrške projektima u oblasti:

1.    psihosocijalne rehabilitacije boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca;
2.    negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE:

 • deluju na području Republike Srbije
 • su osnovane radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,
 • upisane su u Registar udruženja kod nadležnog organa;
 • imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta, a za predloge projekata koji se odnose na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/zavodi nastupaju u partnerstvu sa njima;
 • vode uredno finansijsko poslovanje;

PRIJAVA PROJEKATA

Svaka organizacija može prijaviti najviše tri projekta koje će realizovati u 2012. godini.
Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta je do 1.000.000,00 dinara.

Dokumentacija:

  • projekat se prijavljuje svaki zasebno, na za to predviđenom obrascu
  • predlog budžeta se dostavlja za svaki projekat zasebno, na za to predviđenom obrascu
  • ukoliko se predlog projekta odnosi na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/organizacije, prednost će imati programi/projekti koji se sprovode u partnerstvu sa tom institucijom/ustanovom/organizacijom Obrazac 3 – model ugovora o partnerstvu

 

 • izveštaj o urednom finansijskom poslovanju u 2010. godini (završni račun).
 • detaljno razrađen elaborat za svaki od projekata
 • original ili overena kopija  rešenja o registraciji;

Prijavu za učešće na javnom pozivu po konkursu podnosi ovlašćeno lice nevladine organizacije i ono je odgovorno  za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Kriterijumi za ocenu predloženih projekata su:

• Aktuelnost i održivost projekta;
• Doprinos koji projekat ima u ostvarenju ciljeva
• Doprinos unapređenju i razvoju Republike Srbije;
• Učešće partnerskih institucija/ustanova/zavoda;
• Iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje projekta;
• Kompetetnost podnosioca projekta;
• Opremljenost podnosioca projekta;
• Kvalitet dosadašnjeg rada na projektima koje je finansiralo Ministarstvo;

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA
Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta.
Indirektni odnosno režijski troškovi (tekući, redovni troškovi vezani za rad same organizacije), iz Obrasca 2 – Budžet projekta, ne mogu preći 25 % od predloženog budžeta  projekta.

Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za :

 • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
 • pokrivanje dugovanja;
 • namirivanju pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 • kupovinu zemlje i izgradnja objekata;
 • kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima.
 • individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
 • kupovinu vozila;
 • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana;

Tokom realizacije odobrenih projekata finansijer će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih projekata.

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju projekta kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ali i ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.

Finansiranje projekata se vrši na godišnjem nivou, mesečnim isplatama u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENjE PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA

Zainteresovane organizacije, dužne su da predloge programa/projekata dostave najkasnije do 06. februara 2012. godine u 12 časova.

Predlog projekta dostavlja se  na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji su dostavljeni bez CD -a ili mimo propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Predlog projekata dostavlja se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u, u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4a, Beograd, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: ”NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”.

Obrasci za prijavu dostupni su na web adresi www.minrzs.gov.rs Ministarstva rada i socijalne politike.

Zakasnele prijave, kao i nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uslove iz ovog Poziva neće se razmatrati.

Komisija će  doneti predlog odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2012. godine, a nakon toga, Ministarstvo će sa podnosiocima istih zaključiti ugovore o finansiranju realizacije projekata .

Ovaj Poziv objavljuje se u Službenom glasniku i na web adresi www.minrzs.gov.rs

Link

Novo lice Kanjiže – Poziv na prezentaciju tri turističke infrastrukturalne studije

U utorak, 17. januara 2012. god., sa početkom u 10:00 časova u velikoj sali Gradske kuće u Kanjiži, biće predstavljene tri turističke infrastrukturalne studije, koje predstavljaju novo i savremeno gledište na uređenje štranda na Tisi u Kanjiži, na uređenje Glavnog trga i Glavne ulice, kao i Ribarskog trga u Kanjiži.

Opština Kanjiža ovim putem poziva građane da prisustvuju i da se upoznaju sa planiranim ambijentom Kanjiže u budućnosti.

Prezentacije će biti održane na mađarskom, a prevod na srpski jezik će biti obezbeđen.

Dotične studije su jedan od glavnih rezultata srpsko-rumunskog IPA prekograničnog projekta “Povećanje turističkog kapaciteta banatskog regiona”, koji traje do juna 2012, i kofinansiran je od strane EU. Projektni partneri su: Banat Ripensis iz Žombolje (Rumunija), grad Pančevo i opština Novi Kneževac.

O projektu ovde možete naći opširnije informacije.

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Comenius, Leonardo da Vinci, Erazmus i Gruntvig
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi. Program podržava saradnju obrazovnih institucija, mobilnost učesnika obrazovnog procesa, te priprema učestvovanja u evropskom tržištu rada.

Poziv je otvoren u okviru 4 potprograma:
•    Comenius koji se odnosi na predškolsko, osnovno i opšte srednje obrazovanje
•    Leonardo da Vinci koji se tiče svih aspekata srednjeg stručnog obrazovanja
•    Erazmus koji se odnosi na aktivnosti u okviru visokog obrazovanja i
•    Gruntvig koji se odnosi na obrazovanje odraslih.
Učesnicima iz Republike Srbije su dostupni tzv centralizovani delovi potprograma koji se odnose na multilateralne projekte, mreže i pridružene mreže.
•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih ustanova, resorna ministarstva, nevladine organizacije, preduzeća, privredne komore, ustanove neformalnog obrazovanja, škole stranih jezika i sve ostale organizacije koje na bilo koji način mogu doprineti realizaciji ciljeva projekta.
•    Finansiranje: U zavisnosti od potprograma. Maksimalno učešće EU jeste do 75% projekta.
•    Trajanje projekta: Od jedne do tri godine
•    Rok za prijavu: 2. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru Transverzalnih potprograma
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi.

Transverzalni potprogram je deo Programa za celoživotno učenje koji povezuje različite nivoe obrazovanja i čine ga projekti za podršku obrazovanju Roma, projekti za unapređenje nastave stranih jezika, za primenu informacionih i komunikacionih tehnologija u obrazovanju, za postizanje sinergije već finansiranih projekata i širenje dobrih praksi i mreže za razmenu dobrih praksi u oblasti celoživotnog učenja.

•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih ustanova, resorna ministarstva, nevladine organizacije, preduzeća, privredne komore, ustanove neformalnog obrazovanja, škole stranih jezika i sve ostale organizacije koje na bilo koji način mogu doprineti realizaciji ciljeva projekta
•    Finansiranje: Od 150000 do 200000 EUR godišnje
•    Trajanje projekta: Od dve do tri godine
•    Rok za prijavu: 1. mart 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet

EVROPSKA UNIJA

Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet

•    Naslov programa: Program za celoživotno učenje – Javni poziv za projekte u okviru potprograma Jean Monnet
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program za celoživotno učenje (LLP) predstavlja program saradnje u oblasti obrazovanja Evropske unije kojim se podržava razvoj svih nivoa obrazovanja. Cilj LLP je stvaranje društva znanja, održivi ekonomski razvoj, jača društvena kohezija u Evropi.

Jean Monnet koji se odnosi na Evropske integracije i koji obuhvata 3 ključne aktivnosti: tzv Jean Monnet aktivnosti (Jean Monnet moduli, Jean Monnet katedre, Ad personam Jean Monnet katedre, centri izuzetnosti, informativne i istraživačke aktivnosti, informativne i istraživačke aktivnosti u vezi sa izučavanjem EU u školama, udruženja profesora i istraživača stručnjaka za EU, multilateralne istraživačke grupe), podršku evropskim institucijama i podršku evropskim asocijacijama.

Jean Monnet projekti su namenjeni visokoškolskim institucijama unutar i izvan EU, ali i asocijacijama profesora i istraživača, kao i Evropskim asocijacijama koje su aktivne u domenu obrazovanja i obuka na evropskom nivou i šire. Svi Jean Monnet projekti dele se na projekte koji se odnose na izvođenje nastave i projekte koji se odnose na naučnu i istraživačku delatnost.

Institucije iz Srbije mogu da konkurišu za svih 7 vrsta projekata prvog dela potprograma.

•    Aplikanti: Sve vrste obrazovnih institucija kao i različite institucije i organizacije koje su od značaja za obrazovanje i obuke.
•    Finansiranje: Maksimalno učešće EU jeste do 75% projekta.
•    Trajanje projekta: Od jedne do tri godine
•    Rok za prijavu: 15. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2012/index_en.php

Link

Izvor

Poziv gradovima/opštinama za uspostavljanje i učešće u radu mreže “Unapređene decentralizovane usluge”

SKGO

Poziv gradovima/opštinama za uspostavljanje i učešće u radu mreže “Unapređene decentralizovane usluge”

SKGO u saradnji sa Asocijacijom lokalnih i regionalnih vlasti Norveške (KS) i Centrom za liberalno demokratske studije (CLDS), uz podršku Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške, sprovodi trogodišnji projekat „Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti”.

Cilj projekta je da se pruži podrška u integrisanju preuzetih decentralizovanih funkcija i javnih usluga, kako bi bile uspostavljene perspektive dalje decentralizacije u oblastima obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite na lokalnom nivou.

U okviru projekta predviđeno je uspostavljanje 3 mreže – Unapeđene decentralizovane usluge – (Decentralised Service Improvement networks) radi unapređenja decentralizovanih usluga kroz proces učenja, poređenje dostignuća, pružanje mentorske i ekspertske podrške kroz razmenu evropskih i nacionalnih primera dobre prakse i iskustava. Mreže će omogućiti zaposlenima u lokalnoj samoupravi da uče jedni od drugih, da diskustuju i usaglase se oko najboljeg načina za primenu primera dobre prakse u cilju unapređenja usluga.

Mreže će omogućiti lokalnim samoupravama da formulišu zajednički osnov za poređenje rezultata načina korišećnja resursa na dinamičan i efikasan način. Odabir gradova/opština za direktno učešće na projektu u ovoj fazi baziraće se prvenstveno na spremnosti lokalne samouprave da aktivno učestvuje na ovom projektu.

Molimo Vas da u cilju sprovođenja projekta i uspostavljanja mreže prijavite za učešće najkasnije do 27.01.2012. 

U prilogu se nalazi prijavni formular koji elektronskim putem možete poslati na email adresu maja.knezevic@skgo.org ili milos.zivanovic@skgo.org ili faksom na 011 3221-215.

Molim Vas da za dodatne informacije vezane za učešće u radu mreže i projektne aktivnosti kontaktirate koordinatorku mreže Maju Knežević, tel. 011 3223-446.

Prijavni formular

Link

15. Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

SIEPA

15. Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Na osnovu člana 16. stav 2. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija (“Službeni glasnik RS” broj 42/11 i 46/11), Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisala je 15. po redu Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, proizvodnje uglja i sintetičkih vlakana.

Rok za slanje prijava za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu je do 27. januara 2012. godine.

Dokumentacija dostavljena nakon isteka ovog roka neće se uzimati u obzir.

Svu neophodnu dokumentaciju i više informacija naći ćete na našoj stranici namenjenoj finansijskoj podršci za investitore.

Link

Besplatni kurs engleskog jezika članovima, volonterima i zaposlenima u kancelarijama za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs Britanskog saveta za besplatni kurs engleskog jezika članovima, volonterima i zaposlenima u kancelarijama za mlade

Ministarstvo omladine i sporta u saradnji sa Britanskim Savetom poziva Kancelarije za mlade da se prijave za aktivniost na projektu Aktivni Građani – Engleski jezik za međunarodnu saradnju.

Rok za prijavu je 15. januar 2012. godine.

Formular za prijavu možete preuzeti ovde.

British Council će izabrati izmeđju 7 i 10 KZM koji će dobiti priliku da besplatno ponude kurs engleskoj jezika svojim članovima, volonterima i zaposlenima. Takođe pored standardnog učenja engleskog jezika (u učionici), zainteresovanim kancelarijama za mlade ćemo ponuditi i online verziju kursa “English for IT”.

Link