Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje medijske kampanje

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Poziv na konkurs za finansiranje medijske kampanje

Pozivaju se agencije, kompanije i organizacije da podnesu predloge za kreativno rešenje i implementaciju dve medijske kampanje čiji je cilj:

 • Promocija tolerancije i prevencija diskriminacije u Republici Srbiji
 • Integracija Roma i ostalih nacionalnih manjina u Republici Srbiji

Potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 • ·
Predlog   projekta   (kreativni   koncept,     metodologija   i   vremenski   okvir
implementacije  projekta).   Predlog  je  potrebno  dostaviti  u  word   ili  pdf
 • ·
formatu i ne bi trebalo da bude duži od 10 stranica po kampanji.
Budžet za kampanju koji obuhvata osnovne stavke. Maksimalni iznos sredstava
 • ·
za obe kampanje je ukupno 50.000 eura.
Biografija koordinatora/ke projekta i kontakt podaci.
 • ·
Opis delovanja agencije/kompanije/organizacije koja podnosi predlog projekta
 • ·
(dosadašnji projekti, ciljevi organizacije, show-reel i sl.)
Fotokopija Rešenja o registraciji agencije/organizacije/kompanije.

Vremenski okvir kampanje – od momenta postizanja dogovora o sadržaju (sa namerom što skorijeg početka) do 31.maja 2011. godine.

Predloge i prateću dokumentaciju potrebno je poslati najkasnije do 04.oktobra 2010. godine u 17.00 časova, na i-mejl adresu office@hmrserbia.rs

Podnete prijave razmatra komisija sačinjena od predstavnika tima projekta „Implementacija prioriteta u oblasti ljudskih prava i nacionalnih manjina“ finansiranog od strane Evropske Unije i Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Molimo potencijalne aplikante da ne zovu telefonom. Svi zainteresovani treba da napišu svoj predlog i daju svoju ponudu. Za ovu prijavu nije dat formular, već aplikanti treba da u ograničenom prostoru svoje aplikacije u slobodnoj formu predstave svoje kreativne ideje, jasnoću izražaja i najbolji odnos između uloženih sredstava i dobijenog efekta.

Napomena: samo koordinatori projekata koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Dodatne informacije mogu se naći na internet adresi Ministarstva za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs

Detalji o projektu:

SPROVOĐENjE PRIORITETA U OBLASTI POŠTOVANjA LjUDSKIH PRAVA I ZAŠTITE NACIONALNIH MANjINA

Projekat “Sprovođenje prioriteta u oblasti poštovanja ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina” finansiran je od strane Evropske Unije unutar programa predpristupne pomoći IPA 2007. Vrednost projekta je 1.5 miliona evra a period implementacije je osamnaest meseci u vremenu od decembra 2009 do juna 2011. godine. Cilj projekta je da pruži podršku srpskoj vladi u ispunjavanju međunarodnih obaveza u oblasti poštovanja ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina. U okviru projekta, pored ostalih aktivnosti Ministarstvo za ljudska i manjinska prava treba da dobije novu računarsku opremu i programe koji će stvoriti nove kapacitete u obradi podataka u vezi sa ljudskim i manjinskim pravima a deo opreme biće obezbeđen i za nedavno izabrane savete nacionalnih manjina.

Projekat se sprovodi od strane konzorcijuma predvođenim kompanijom GDSI Limited i ima četiri komponente:

Prva komponenta – tiče se izgradnje kapaciteta Ministarstva za ljudska i manjinska prava i njegove jače povezanosti sa drugim republičkim organima i državnim institucijama. Aktivnosti unutar ove komponente uključuju seriju radionica, podršku i obuke u procesu izrade strateških dokumenata, konferencije o određenim pitanjima i organizovanje studijskih poseta međunarodnim istitucijama iz oblasti ljudskih prava u Ženevi, Hagu, Strazburu i Varšavi.

Druga komponenta usredsređena je na podršku vladi i naročito Ministarstvu za ljudska i manjinska prava da razvije i uspostavi efektivan sistem za praćenje stanja ljudskih prava i zaštite nacionalnih manjina. Predviđeno je značajno unapređivanje tehnoloških uslova rada, tj. računarske hardverske i softverske opreme. U tom kontektstu, tehnička podrška projekta podrazumeva davanje saveta i smernica kako bi omogućila ministarstvu i njegovim partnerima da razviju stabilan sistem za monitoring i da naprave baze podataka za efikasniji rad.

Treća komponenta – U procesu razvijanja sistama za monitoring, ministarstvo će poboljšati saradnju sa lokalnim vlastima. Projektom je predviđeno izvođenje obuka za odabranu grupu opština u oblasti ljudskih prava – instrumenata, politika, praksi koje se na tom planu primenjuju na međunarodnom, evropskom i nacionalnom nivou. Efekasan sistem za zaštitu i unapređenje ljudksih prava iziskuje dobru koordinaciju i partnerske odnose između svih nivoa vlasti u državi i postoji namera da se kroz ove aktivnosti inicira partnerski odnos koji će se nastaviti i posle završetka projekta.

U trećoj komponenti predviđen je rad i sa Nacionalnim savetima nacionalnih manjina, koji predstavljaju oblik zaštite kolektivnih prava nacionalnih manjina u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika. Posebna pažnja posvećena je jačanju organizacionih, tehničkih i finansijskih kapaciteta Nacionalnih saveta kako bi što bolje zastupali interese svojih zajednica.

Četvrta komponenta Projekat će dati širi fokus na ljudska i manjinska prava putem organizovanja medijske kampanje kako bi se promovisale tolerancija i nacionalne manjine u Srbiji.

Konkurs “Prva šansa”

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Konkurs za realizaciju stručnog osposobljavanja i zapošljavanja mladih

Program zapošljavanja mladih „Prva šansa 2010”

Program zapošljavanja mladih „PRVA ŠANSA” podrazumeva volontersku praksu u trajanju od tri meseca i zasnivanje radnog odnosa radi stručnog osposobljavanja pripravnika u trajanju od narednih 12 meseci.

Učešćem u Programu poslodavac ostvaruje pravo:

1. da angažuje, radi realizacije volonterske prakse u trajanju od 3 meseca, potreban broj mladih kojima NSZ isplaćuje novčanu pomoć  u mesečnom iznosu od 10.000 dinara i vrši uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom;

2. da zasnuje radni odnos u svojstvu pripravnika sa određenim brojem lica koja su realizovala volontersku praksu;

3. na refundaciju zarade za pripravnike, i to:

–       neto zarade u mesečnom iznosu od:
I   20.000 dinara, za pripravnika sa najmanje četvorogodišnjim visokim  obrazovanjem,

II 18.000 dinara, za pripravnika sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,

III 16.000 dinara, za pripravnika sa srednjim obrazovanjem i

–       troškova doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.

.

Nivo obrazovanja
Zarada pripravnika Zarada
Ukupno Refundira NSZ Obaveza  poslodavca
VSS 20.000 32.439 29.850 2.589
VŠS 18.000 29.075 26.829 2.246
SSS 16.000 25.712 23.807 1.905
.

Pravo učestvovanja na konkursu imaju:

POSLODAVCI:

–       iz privatnog sektora;

–       koji su solventni;

–       koji redovno izmiruju obaveze po osnovu socijalnog osiguranja zaposlenih;

–       koji imaju kadrovskih i drugih kapaciteta za stručno osposobljavanje lica;

NEZAPOSLENA LICA:
–       koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica NSZ-a;

–       sa srednjim, višim i visokim nivoom obrazovanja;

–       bez radnog iskustva u struci;

–       starosti do 30 godina.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Poslodavac podnosi:

–       Zahtev za učešće u Programu (na obrascu NSZ);

–       Dokument o registraciji (Izvod iz Agencije za privredne registre);

–       Izveštaj nadležne banke koja obavlja poslove platnog prometa o solventnosti (potvrda o prometu na tekućem računu) korisnika sredstava za poslednja tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

–       Dokaz o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je podnet zahtev (kopije overenih PP OPJ i PP OD obrazaca).

OBAVEZE POSLODAVACA

–       Da sa licem zaključi  ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (volonterskoj praksi) u roku od 15 dana od dana dostavljanja Odluke o dodeli sredstava;

–       Da sa NSZ zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i zapošljavanju mladih u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (volonterskoj praksi) sa licem;

–        Da zasnuje radni odnos za rad na istim ili srodnim poslovima sa određenim brojem lica koja su realizovala volontersku praksu u skladu sa ugovorom i NSZ dostavi dokaze u roku od 30 dana;

–       Da zadrži lice u radnom odnosu u trajanju od najmanje 12 meseci po isteku stručnog osposobljavanja;

–       Da održi najmanje isti broj zaposlenih tokom perioda trajanja Programa u odnosu na prosečan broj zaposlenih u kvartalu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva.

PODNOŠENjE ZAHTEVA

Zainteresovani poslodavci podnose zahtev najbližoj organizacionoj jedinici NZS  prema mestu rada lica ili sedištu poslodavca.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih može u program uključiti maksimalno do 2 lica, a poslodavci koji imaju preko 10 zaposlenih mogu u program uključiti maksimalno do 20% od ukupnog broja zaposlenih.

NSZ zadržava pravo da traži dodatnu dokumentaciju o ispunjenosti konkursnih uslova.

ODLUČIVANjE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Donošenje odluka po Programu će se vršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Prednost pri odlučivanju imaće zahtevi kojima se nakon završetka volonterske prakse preuzima obaveza zapošljavanje većeg broja pripravnika.

O međusobnim pravima i obavezama između NSZ i poslodavca zaključuje se ugovor.

OSTALE INFORMACIJE

Obrazac Zahteva za finansiranje programa se može  dobiti u organizacionim jedinicama NZS ili na web sajtu www.nsz.gov.rs

Informacije o programu se mogu dobiti u pozivnom centru NSZ na telefone: za poslodavce 0901 300 301; za nezaposlena lica 0800 300 301, na web sajtu www.nsz.gov.rs i u organizacionim jedinicama NSZ .

Konkurs je otvoren do 07.10.2010. godine.

Konkurs za snimanje kratkometražnih filmova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za  snimanje  kratkometražnih igranih, dokumentarnih, dokumentarno – igranih  i animiranih filmova  u  Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini  u 2010. godini u produkciji Udruženja  građana

RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju kratkometražnih igranih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih  i animiranih filmova u ukupnom iznosu od 1.250.000,00 dinara.

(Po ekonomskoj klasifikaciji korisnika 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijma)

KRITERIJUMI

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće filmove koji su:

 • Od posebnog kulturnog značaja za razvoj filma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
 • Predstavljaju vrhunski sadržinski umetnički doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
 • Koji reklamiraju opšte kulturno nasleđe Autonomne Pokrajine Vojvodine i Republike Srbije;
 • Doprinose afirmaciji mladih stvaralaca i privlačenju talenata iz Republike Srbije ili evropskog ekonomskog područja;
 • Svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
 • U kojima se kreativno primenjuju nove tehnologije, alternativni smerovi i istraživanja u oblasti filmske umetnosti.

USLOVI

1. Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo udruženja građana  registrovana za obavljanje delatnosti u kulturi  (u daljem tekstu: producent) i čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Jedan producent može podneti konkursnu dokumentaciju samo za jedan programski sadržaj.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za sufinansiranje snimanja  kratkometražnih igranih, dokumentarnih, dokumentarno – igranih  i animiranih filmova  u  Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini  u 2010. godini Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu, uz koji se prilaže ostala potrebna dokumentacija i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na web adresi: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 13. do 27. septembra 2010. godine.

Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU

Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa u oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini:

(1) Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća  i

(2) Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa u 2010. godini

Konkurs se raspisuje u cilju podsticanja proizvodnje programskih sadržaja u oblasti kulture i umetnosti, kao i praćenja događaja i objavljivanja informacija, mišljenja i ideja o pojavama i ličnostima u oblasti kulture i umetnosti o kojima javnost ima opravdan interes da bude informisana. Televizijske stanice, u okviru svojih programskih sadržaja, kreiraće emisije u kojima će obuhvatiti kulturu i umetnost.

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu sufinansiraće u 2010. godini proizvodnju  programskih sadržaja u oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih manjina i etničkih grupa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u ukupnom iznosu od 7.500.000,00 dinara, i to za Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća, sredstva u ukupnom iznosu od  6.500.000,00 dinara (po ekonomskoj klasifikaciji rashoda 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima) i

za Konkurs za nevladine organizacije – emitere TV programa,  sredstava u iznosu od  1.000.000,00 dinara (po ekonomskoj klasifikaciji rashoda 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijma)

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1 Na  konkurs se mogu prijaviti isključivo emiteri televizijskog programa koji imaju dozvolu za emitovanje programa  – privatna preuzeća i nevladine organizacije, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Jedan emiter može podneti konkursnu dokumentaciju samo za jedan
programski sadržaj.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Prijave za Konkurs podsticanje proizvodnje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina i etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini: (1) Konkurs za emitere TV programa – privatna preduzeća  i (2) Konkurs za nevladine organizacijeemitere TV programa u 2010. godini Pokrajinskog sekretarijata za  kulturu, uz koji se prilaže ostala potrebna dokumentacija i može se  preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu ili na web adresi: www.kultura.vojvodina.gov.rs

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 13.  do 27. septembra 2010. godine.

Javni poziv za prijavljivanje projekata za NIP za 2011. godinu

MINISTARSTVO ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

Javni poziv za prijavljivanje projekata za Nacionalni investicioni plan Republike Srbije za 2011. godinu

Nacionalni investicioni plan (NIP) je jedan od instrumenata Vlade koji omogućava ekonomski razvoj Srbije i unapređenje standarda građana.

Projekti se mogu prijavljivati od 15. septembra do 01. novembra 2010. godine.

I PRIJAVLjIVANjE PROJEKATA

Projekat može da prijavi ministarstvo, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Projekat se prijavljuje elektronskim putem tako što se popunjava Obrazac 1 – Prijava projekta za NIP na internet stranici Ministarstva ( www.mnip.gov.rs). Projekti koji nisu prijavljeni na ovaj način neće se razmatrati.

Projekti NIP-a čije se sprovođenje nastavlja u 2011. godini (ranije odobreni projekti) moraju se prijaviti na isti način.

II PRIORITETI NIP-a

Prilikom odabira projekata koji će se finasirati iz sredstava NIP-a u 2011. godini prioritet će imati projekti koji se odnose na:

Razvoj infrastrukture koja će doprineti održivom privrednom razvoju, rastu zaposlenosti i podizanju standarda građana, sa ciljem postizanja ravnomernijeg regionalnog razvoja.

III USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Sufinansiranje

Realizacija projekata NIP-a predviđa obavezno sufinansiranje projekata u zavisnosti od vrste projekta i stepena razvijenosti lokalne samouprave, i to na sledeći način:

Nacionalni projekti se finansiraju u celokupnom iznosu sredstvima NIP-a, Regionalni projekti se finansiraju sredstvima NIP-a uz obavezno sufinansiranje od strane lokalnih samouprava u iznosu od 20% od predračunske vrednosti investicije (sa PDV-om), Lokalni projekti se finansiraju sredstvima NIP-a uz obavezno sufinasiranje projekata od strane lokalnih samouprava, i to na sledeći način:

1. Lokalne samouprave: Apatin, Arilje, Bačka Palanka, Bačka Topola, Beograd, Beočin, Bečej, Valjevo, Vrbas, Vrnjačka Banja, Vršac, Gornji Milanovac, Zrenjanin, Inđija, Jagodina, Kanjiža, Kikinda, Kosjerić, Kragujevac, Kruševac, Kula, Lajkovac, Niš, Novi Sad, Pančevo, Pećinci, Pirot, Požarevac, Senta, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Subotica, Temerin, Užice, Čajetina, Čačak i Šabac, u obavezi su da obezbede sufinansiranje projekata u iznosu od 50% od predračunske vrednosti investicije (sa PDV-om);

2. Lokalne samouprave: Ada, Aleksandrovac, Bač, Bački Petrovac, Bor, Vranje, Zaječar, Kladovo, Kraljevo, Lapovo, Loznica, Lučani, Novi Bečej, Novi Kneževac, Odžaci, Paraćin, Požega, Ruma, Sokobanja, Titel, Topola, Ćuprija i Šid, u obavezi su da obezbede sufinansiranje projekata u iznosu od 35% od predračunske vrednosti investicije (sa PDV-om);

3. Lokalne samouprave: Aleksinac, Aranđelovac, Bajina Bašta, Batočina, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Despotovac, Dimitrovgrad, Žabalj, Ivanjica, Irig, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Leskovac, Ljig, Majdanpek, Mali Iđoš, Negotin, Nova Varoš, Novi Pazar, Opovo, Priboj, Prokuplje, Raška, Svilajnac, Sečanj, Smederevska Palanka, Srbobran, Trstenik, Ćićevac, Ub i Čoka, u obavezi su da obezbede sufinansiranje projekata iznosu od 20% od predračunske vrednosti investicije (sa PDV-om);

4. Lokalne samouprave: Alibunar, Babušnica, Bela Palanka, Bela Crkva, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žabari, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Knić, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Crnja, Osečina, Petrovac, Plandište, Preševo, Prijepolje, Ražanj, Rača, Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin i Crna Trava nisu u obavezi da obezbede sufinansiranje predloženih projekata.

5. Lokalne samouprave sa teritorije autonomne pokrajine Kosovo i Metohija: Vitina, Vučitrn, Glogovac, Gnjilane, Gora, Dečani, Đakovica, Zvečan, Zubin Potok, Istok, Kačanik, Klina, Kosovo Polje, Kosovska Kamenica, Kosovska Mitrovica, Leposavić, Lipljan, Novo Brdo, Obilić, Orahovac, Peć, Podujevo, Prizren, Priština, Srbica, Suva Reka, Uroševac, Štimlje i Štrpce nisu u obavezi da obezbede sufinansiranje predloženih projekata.

U  predračunsku vrednost investicije uključiti samo procenjene troškove izvođenja radova sa uračunatim PDV-om.

Minimum tehničke spremnosti i neophodna dokumenta/akta

Radi efikasnije realizacije projekata NIP-a u 2011. godini ovlašćeni podnosilac je dužan da obezbedi odgovarajuća dokumenta/akta:

 1. Akt o urbanističkim uslovima/Lokacijsku dozvolu,
 2. Glavni projekat,
 3. Građevinsku dozvolu/Rešenje o odobrenju za izvođenje radova,
 4. Neophodne dozvole i saglasnosti,

– Potvrdu da će biti obezbeđen deo sredstava za sufinansiranje projekta NIP-a u toku naredne budžetske godine,

– Potpisan Akt o saradnji jedinica lokalnih samouprava u realizaciji regionalnog projekta.

Ovlašćeni podnosioci nacionalnih i regionalnih projekata nisu u obavezi da obezbede glavni projekat.

Sredstva NIP-a se mogu koristiti za izradu projektno-tehničke dokumentacije samo u slučaju nacionalnih i regionalnih projekata.

V KONTAKT

Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan poziva ovlašćene podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Obrasca 1 – Prijava projekta za NIP na internet stranici Ministarstva ( www.mnip.gov.rs), kako bismo zajedno realizovali projekte i pokrenuli razvoj zemlje i lokalnih samouprava.

Osobe za kontakt:

1. Za lokalne projekte lokalnih samouprava navedenih u delu III USLOVI PRIJAVLjIVANjA u 1, 2. i 3. grupi Vuk Rončević, tel. 011/ 333-41-74

2. Za lokalne projekte lokalnih samouprava navedenih u delu III USLOVI PRIJAVLjIVANjA u 4. i 5. grupi Nemanja Isailović tel. 011/ 333-41-19

3. Za nacionalne i regionalne projekte Gordana Marković tel. 011/ 333-41-79 Ministarstvo za Nacionalni investicioni plan, Vlajkovićeva 10, Beograd


Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji AP Vojvodine u 2010. godini

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:

1. unapređenje upravljanja otpadom – nabavka opreme za organizovano odnošenje smeća i jačanje kapaciteta reciklažne industrije:

 • kante zapremine 120 litara za sakupljanje i odnošenje smeća iz individualnih domaćinstava;
 • kontejneri/posude za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada i posebnih tokova otpada;

2. indikativna kontrola kvaliteta vazduha u naseljenim mestima koja nisu pokrivena mrežom automatskih stanica:

 • merenje;
 • studija stanja;

3. monitoring akvatičnih ekosistema i izradu studije stanja zaštićenih područja;

4. monitoring zemljišta u Vojvodini:

 • merenje kvaliteta zemljišta;
 • studija stanja;

5. ekološka edukacija i promocija i aktivnosti na podizanju zaštitnih zelenih pojaseva;

6. unapređenje sistema sakupljanja i iznošenja otpada iz zaštićenih prirodnih dobara;

7. unapređenje čuvarske službe u zaštićenim područjima, aktivne mere zaštite, sanacija i revitalizacija, promocija zaštićenih prirodnih dobara;

8. monitoring osetljivih ekosistema i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine;

9. aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine u AP Vojvodini, edukacija lokalnog stanovništva o zaštiti i unapređenju stanja životne sredine, obeležavanje Međunarodne godine biodiverziteta na lokalnom nivou.

Opšti uslovi konkursa:

Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:

a)      lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 5. i 9.);

b)      registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 5. i 9.);

c)       upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervat prirode, predeo izuzetnih odlika i park prirode sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 6. i 7.);

d)      registrovane stručne organizacije, fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 3., 4., 8. i 9.)

Podnosioci prijave na konkurs mogu za jednu projektnu oblast konkurisati samo sa jednim projektom.

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Sekretarijata: www.eko.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje projekata je 27. septembar 2010. godine.

Link

Konkurs za mala i srednja preduzeća

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih krediti  za  kupovinu  nove opreme poreklom iz Republike Italije

– GARANTNI POTENCIJAL    150.000.000,00 DINARA –

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji koju je Vlada republike Italije odobrila za realizaciju projekta „Program razvoja privatnog sektora kao podrške malim i srednjim preduzećima kroz sistem domaćih banaka“, a koja je namenjena za kupovinu nove opreme poreklom iz Republike Italije.

Pravo uĉešća na konkursu imaju PRAVNA LICA, MALA I SREDNJA PREDUZEĆA koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine; Minimum 65% kapitala preduzeća u privatnom vlasništvu; Ima pozitivan finansijski izveštaj;
 • Raspolaţe perspektivnim projektom i Planom investicije;
 • Posluje najmanje 2 godine u delatnosti za ĉije finansiranje traţi sredstva kredita; Zapošljava manje od 250 lica;
 • Ima godišnji obrt manji od 50 miliona evra i/ili bilansnu sumu manju od 43 miliona evra;
 • Hemaju uĉešće u svom kapitalu odnosno odluĉivanju, drugog pravnog lica koje se svrstava u kategoriju velikih preduzeća, veće od 25%.
 • Kao i druge uslove definisane poslovnom politikom Banke.

Uĉesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Garancijskog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine izraţavaju putem podnošenja Zahteva.

Zahtev za odobrenje kredita i izdavanje garancija po ovom Konkursu moţe se podneti nadleţnim Direktorima za poslovanje sa privredom i Savetnicima za mali biznis u ekspoziturama Banca Intesa a.d. Beograd, koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a navedene su u ovom Konkursu.

Krediti i garancije se neće odobravati za finansiranje:

 • poreza, carina i poreza na dodatu vrednost koji se plaćaju u zemlji, trgovine, lizinga, osiguravajućih društava i finansijskih institucija,
 • investicija u svrhu aktivnosti u oblasti zabave, kocke, stambenih nepokretnosti,
 • investicija u oblasti industrije oruţja i municije, duvana i duvanskih proizvoda, proizvodnje i prerade ţestokih pića i proizvoda obuhvaćenih zabranom uvoza ili izvoza iz odgovarajućih zemalja na osnovu vaţećih zakona ili meĊunarodnih ugovora ili sporazuma.

Učesnici Konkursa uz zahtev podnose i sledeću dokumentaciju:

 • Popunjen, potpisan i overen zahtev za kredit i odobrenje garancije od strane lica ovlašćenog za zastupanje; Popunjen, potpisan i overen formular Upitnika od strane lica ovlašćenog za zastupanje;
 • Potpisana i overena saglasnost za povlaĉenje izveštaja Kreditnog biroa NBS; Fotokopija overenih kompletnih Finansijskih izveštaja za poslednje dve godine; Zakljuĉni list na poslednji dan tromeseĉja koje prethodi podnošenju zahteva za kredit;
 • Kartoni deponovanih potpisa tekućih raĉuna banaka (za banke kod kojih ima otvorene tekuće raĉune); Potvrde banaka kod kojih ima otvorene raĉune o ostvarenom prometu i proseĉnom stanju na dinarskim i deviznim raĉunima;
 • Fotokopija osnivaĉkog akta i statuta;
 • Izvod iz registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, ne stariji od 10 dana; Overen potpis lica ovlašćenih za zastupanje (OP obrazac) i Odluka o imenovanju lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopija Odluke o razvrstavanju preduzeća po veliĉini;
 • Potvrda Poreske uprave o izmirenju obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda do dana podnošenja zahteva;
 • Fotokopija liĉne/ih karte/i lica ovlašćenih za zastupanje;
 • Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleţe zakonskoj obavezi sastavljanja istih;
 • Profaktura i (ili) ugovor o kupoprodaji predmeta kreditiranja od inoprodavca, Dokaz o uplati troškova sprovoĊenja Konkursa.

Po ovom Konkursu garancije će se izdati na iznos od 50% kredita ( glavni dug uvećan za redovnu kamatu) u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banke, odobrenog pod sledećim uslovima:

Rok otplate: do 8 godina u okviru kojeg je obuhvaćen period mirovanja otplate od najviše 2 godine;

Iznos kredita: minimalno 50.000,00 Eur-a, a maksimalno do 150.000,00 Eur-a pri ĉemu će se finansirati fakturna vrednost opreme bez uraĉunavanja troškova carine i PDV-a;

Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na raĉun inoprodavca po osnovu profakture, fakture ili ugovora o kupoprodaji, potvrde o poreklu robe koja se uvozi izdate od strane Privredne komore Italije i dr.;

Nominalna kamatna stopa: fiksno 4,9% na godišnjem nivou;

Naknada Banke: 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred – pre realizacije kredita;

Prevremena otplata kredita: 0 %;

Otplata kredita: u jednakim polugodišnjim ratama ukljuĉujući i kamate;

Troškovi Fonda za sprovoĎenje Konkursa: 10.000,00 dinara.

Kao sredstva obezbeĊenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Banci i Garancijskom fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine sluţiće:

 • 10 blanko sopstvenih menica korisnika kredita za Banku;
 • 10 blanko sopstvenih menica korisnika kredita za Fond;
 • 4 Ovlašćenja direktnog zaduţenja za Banku;
 • 4 Ovlašćenja direktnog zaduţenja za Fond;
 • Hipoteka 1. reda na nepokretnostima u minimalnom odnosu 1:2 na iznos glavnice kredita, ako je predmet hipoteke graĊevinski objekat, a 1:1,5 na iznos glavnice kredita, ako je predmet hipoteke poljoprivredno zemljište, konstituisana u korist Banke na 50% ukupnog potraţivanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i zateznu kamatu) i u korist Fonda na 50% ukupnog potraţivanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i zateznu kamatu);
 • Zaloţno pravo na predmetu kreditiranja; Solidarno jemstvo povezanih pravnih lica;
 • I drugi instrumenti obezbeĊenja u skladu sa odlukom nadleţnog tela za odluĉivanje Banke i Fonda.

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:

Izvod iz zemljišnih knjiga ( ne stariji od 8 dana ) za nepokretnosti koje se nalaze na podruĉju na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadleţne sluţbe za katastar nepokretnosti ( ne stariji od 8 dana ) za podruĉje na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno vaţećem propisu;

Obavezna procena trţišne vrednosti nekretnine ovlašćenog sudskog veštaka upisanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede ili graĊevinarstva rešenjem Ministarstva pravde, ne starija od godinu dana, ili Procena vrednosti poljoprivrednog zemljišta od strane Poreske Uprave za poslednju fiskalnu godinu pre podnošenja zahteva za odobrenje ovog kredita..

Dokumentacija neophodna za zasnivanje založnog prava na predmetu kreditiranja:

Profaktura/faktura/ugovor o kupoprodaji prodavca koja sadrţi broj šasije i broj motora vozila (mašine) koja je predmet nabavke;

Izjava korisnika kredita, potpisana i overena od strane ovlašćenog lica pod kriviĉnom i materijalnom odgovornošću o punom kasko osiguranju predmeta kreditiranja ĉim se za to steknu uslovi i vinkulacija polise osiguranja na kreditora/garanta.

Na ime pokrića troškova sprovoĎenja konkursa, uĉesnik konkursa uplaćuje iznos od 10.000,00 dinara na tekući račun Fonda broj:160-118074-98.

Provizija za izdavanje garancije po ovom Konkursu iznosi: 0,5% od vrednosti izdate garancije, jednokratno unapred pre izdavanja garancije i 0,25% na 1/2 iznosa ostatka garantovanog duga prema Planu otplate kredita, unapred, u dinarskoj protivvrednosti EUR-a obraĉunatoj po srednjem kursu NBS na dan dospeća rate kredita;

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.


Link

Konkurs za odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

I Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu do 252.200.000,00 dinara,

II Uređenje atarskih puteva u ukupnom iznosu do 285.000.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se u celosti iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

I Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže koja je u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs;
 2. Fotokopija PIB obrazca;
 3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 4. Odluka saveta mesne zajednice o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
 5. Saglasnost grada / opštine;
 6. Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa trasama kanala koji se rade, predmer i predračun radova);
 7. Načelna saglasnost JVP „Vode Vojvodine“ na elaborat uređenja kanalske mreže.

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

II Uređenje atarskih puteva

Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine koje pristupaju uređenju atarskih puteva, pri čemu prioritet imaju prijave za postavljanje tvrde podloge od tucanika, šljunka ili sličnog materijala i izrade otresišta.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs;
 2. Fotokopija PIB obrazca;
 3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 4. Odluka saveta mesne zajednice o uređenju atarskih puteva;
 5. Saglasnost grada / opštine
 6. Elaborat uređenja atarskih puteva (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa deonicama atarskih puteva koje se uređuju, predmer i predračun radova).

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak radova po odabranim prijektima je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za završetak radova može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Obrazac „Prijava na konkurs“ i obrazac „Saglasnost grada/opštine“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 05.10.2010. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom za konkurs- odvodnjavanje i uređenje atarskih puteva“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs za podizanje poljozaštitnih pojaseva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sisetma i lovnih remiza

Ukupno raspoloživa sredstva koja će se rasporediti putem konkursa do iznosa od 45.600.000,00 dinara.

Korisnicima sredstava za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 65%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su svojim godišnjim programima zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza i koji su doneli odluku o podizanju poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza.

Potrebna dokumentacija:

 1. Prijava na konkurs, overena i potpisana od ovlašćenog lica;
 2. Fotokopija PIB obrazca;
 3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
 4. Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2010. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza;
 5. Akt kojim je nadležni organ grada, odnosno opštine usvojio projektno tehničku dokumentaciju za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza;
 6. Odluku nadležnog organa grada, odnosno opštine o pristupanju realizaciji radova na podizanju poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza po usvojenoj projektno tehničkoj dokumentaciji;
 7. Izvođački projekat kao i izvod iz projektno tehničke dokumentacije za podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza;

Izvođački projekat treba da sadrži: tekstualni deo, tabelarni deo i skicu

 1. Tekstualni deo Izvođačkog projekta sadrži mesto i površinu izvođenja radova (opštinu, katastarsku opštinu, katastarsku parcelu), opis ekoloških prilika, tehnologiju izvođenja sadnje, vrstu, količinu i starost sadnog materijala po hektaru i ukupno, krajnji rok za izvršenje podizanja poljozaštitnih pojaseva. Posebno navesti subjekte koji će biti nosioci poslova nege i zaštite nakon podizanja poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza.
 2. b. Tabelarni deo Izvođačkog projekta sadrži ekonomsko finansijsku analizu sa posebno iskazanom ukupnom cenom koštanja, obezbeđenim sopstvenim sredstvima i iznosom za koji se konkuriše.
 3. c. Skica površine na kojoj se planira izvođenje radova sa pravcem pružanja poljozaštitnih pojaseva.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu i odabir prijava je ukupno stanje šumovitosti na teritoriji gradova i opština.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 05.10.2010. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom konkurs – podizanje poljozaštitnih pojaseva, agrošumskih proizvodnih sistema i lovnih remiza“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-07 .

Link

Bespovratna sredstva za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u finansiranju rekonstrukcije i izgradnje objekata za proizvodnju ribe bespovratnim sredstvima, u ukupnom iznosu do 128.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se isključivo objekati za proizvodnju ribe (rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici i ribnjaci za sportski ribolov).

Korisnicima sredstava za rekonstrukciju i izgradnju ribnjačkih površina se dodeljuju sredstva iz budžeta AP Vojvodine u obimu do 100 % vrednosti projekta.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:

Pravo da konkurišu imaju pravna lica sa teritorije AP Vojvodine, koja su registrovana ili ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti  mrešćenja i uzgoja ribe u ribnjacima (delatnost 05020) ili slatkovodne akvakulture (delatnost 0322).

Potrebna dokumentacija za rekonstrukciju ribnjačkih površina:

 1. Prijava na konkurs;
 2. Overena kopija PIB obrazca;
 3. Izvod o registru privrednog subjekta (Agencija za privredne registre);
 4. Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
 5. Overena kopija Rešenja – saglasnosti da je objekat izgrađen u skladu sa veterinarsko – sanitarnim uslovima – registracija objekta;
 6. Overenu kopiju vodoprivredne dozvole i dokaz o plaćenim vodoprivrednim naknadama;
 7. Dokaz o vlasništvu na parcelama ribnjačkih površina (izvod iz zemljišno – knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu ribnjačkih površina (najmanje 10 godina);
 8. Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane odgovornog projektanta;
 9. Predračun izvođača radova.

Potrebna dokumentacija za izgradnju objekata za proizvodnju ribe:

 • Prijava na konkurs;
 • Overena kopija PIB obrazca;
 • Overena kopija kartona deponovanih potpisa;
 • Izvod o registru privrednog subjekta (Agencija za privredne registre);
 • Dokaz o vlasništvu na parcelama neobradivog poljoprivrednog zemljišta (izvod iz zemljišno-knjižnog uloška ili izvod iz lista nepokretnosti) ili overena kopija ugovora o višegodišnjem zakupu neobradivog poljoprivrednog zemljišta (najmanje 10 godina);
 • Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati projekat izgradnje ribnjačkih površina (lokacijska dozvola, dokaz da je podnet zahtev za izdavanje građevinske dozvole ili građevinska dozvola);
 • Investiciono – tehničku dokumentaciju sa predmerom i predračunom, izrađenom od strane odgovornog projektanta;
 • Rešenje o odobrenju za gradnju – građevinska dozvola i ugovor sa odgovornim izvođačem radova (za ribnjačke objekte čija je izgradnja u toku).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, faza realizacije projekta i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za okončanje aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za završetak radova može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 14.10.2010. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom “”za konkurs-rekonstrukcija i izgradnja ribnjaka””.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-18.

Link