Arhiva ‘Konkursi’

Poziv za sertifikaciju pružalaca poslovnih usluga u Srbiji

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Poziv za sertifikaciju pružalaca poslovnih usluga u Srbiji

Rok za prijavu: utorak, 31. decembar 2014.

Inicijativa Projekta EU Unapređenje inovativnosti i konkurentnosti MSPP (ICIP), Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalne agencije za regionalni razvoj

Svrha
Cilj ove inicijative je da prema međunarodnim standardima proceni i sertifikuje individualne pružaoce usluga za podršku poslovanju i konsultante koji rade sa MSPP, kao i da im pruži mogućnost da budu prepoznati kao stručni profesionalci posebno osposobljeni za rad sa MSPP. Svrha je da se MSPP obezbedi kvalitetna i proverena podrška poslovnih konsultanata kroz programe i mere koje sprovode Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Ko može da se prijavi?
Sertifikacija je otvorena za svakog pružaoca usluga poslovne podrške koji radi sa MSPP kao konsultant, trener, ili savetnik. Kandidati treba da imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva, relevantne akademske/profesionalne kvalifikacije i želju za kontinuiranim profesionalnim razvojem.

Proces
Sertifikacija je u skladu sa postojećom međunarodnom praksom i sastoji se od sledećih koraka:

1. Prijavljivanje (registracija) zainteresovanih
2. Podnošenje prijava
3. Pregled prijave
4. Test znanja
5. Razgovor sa kandidatom
6. Sertifikacija (ako su koraci 3-5 zadovoljavajući)
7. Nastavak profesionalnog razvoja i monitoring
8. Ponovna sertifikacija nakon 2 godine (ako je korak 7 zadovoljavajući)

Sertifikacija je zasnovana na ispunjavanju ključnih kriterijuma za efikasan rad sa MSP. Ovim procesom biće obuhvaćeni opšti savetnici, konsultanti i treneri koji mogu da rade sa MSP na projektima strateškog poslovnog razvoja od start-up, preko početne faze razvoja do rasta i internacionalizacije, kao i specijalizovani pružaoci usluga, odnosno konsultanti koji pružaju podršku MSP u užim i specijalizovanim oblastima kao što su uvođenje standarda kvaliteta, razvoj ljudskih resursa, finansijski menadžment, tehnologije itd. Ulogu sertifikacionog tela u Srbiji ima Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Konsultanti koji uspešno prođu proces sertifikacije biće upisani u registar kao autorizovani pružaoci usluga za nacionalne programe podrške MSP i istovremeno će biti predstavljeni na namenskom veb portalu za MSP.

Kako se registrovati i prijaviti
Registracija počinje 23. januara 2012. na internet sajtu: www.icip-serbia.org

Link

Finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede
iz budžeta opštine Kanjiža

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2012. godinu iznosi: 1.500.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) u oblasti poljoprivrede sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“ br. 12/2008) za ostvarenje projekata u oblasti poljoprivrede kao što su: organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, zaštita interesa, edukacija i stručno savetovanje, marketing, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja (zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodične farme), prekogranična saradnja.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno koje imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije.

Nevladina organizacija može učestvovati sa najviše dva projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža.

Projekat mora biti završen do 31.12.2012. godine i u okviru navedenog roka takođe mora da se preda i detaljni obračun projekta.

Nevladine organizacije koje ne dostave izveštaj o realizaciji projekta u roku iz prethodnog stava nemaju pravo učešća na konkursu u naredne tri godine, odnosno neće biti razmatrano njihovo učešće na konkursu.

Ukoliko su odobrena sredstva nenamenski utrošena, korisnici sredstava su dužni da vrate uplaćena sredstva.

Vrednost traženih sredstava iz budžeta opštine Kanjiža ne sme biti manja od 20.000,00 dinara niti veća od 500.000,00 dinara, po projektu.

Nevladina organizacija je dužna da obezbedi sopstveno učešće u novcu u visini od 10 % vrednosti projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 do 15,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni Trg br. 1. (soba br. 2. – šalter br. 7) ili sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/dokumenti/2012/obrazac_prijave_poljoprivr_nvo2012.doc)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1. obrazac prijave
2. biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3. fotokopiju rešenja o upisu organizacije u Registar
4. fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO (Poljoprivreda), na adresu Glavni Trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.
Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875 – 166 lok. 303 kod Bimbo Mihalja ml.

Rok za podnošenje prijava je 06.02.2012. godine, do 15,00 časova.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata su:
1. usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa
2. ostvareni rezultati NVO prethodnih godina i materijalna i kadrovska opremljenost
3. broj članova NVO
4. saradnja sa lokalnom zajednicom

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na ne odgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail-a i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati / bodovati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Nakon donošenja odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2012. godine, sa podnosiocima istih će se zaključiti ugovori o finansiranju realizacije projekata.
Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža za 2012. godinu biće doneta u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža biće objavljena u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

Link

Finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2012. godinu iznosi: 16.400.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“ br. 12/2008) za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:
1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Odlukom predsednika opštine od dana 18.01.2012. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža po javnom konkursu u 2012. godini utvrđene su oblasti pod rednim brojevima: 2., 6., 7., 11. i 13.
Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije (u daljem tekstu: nevladine organizacije). Pravo učešća imaju samo one organizacije čiji delokrug se ne realizuje prvenstveno u oblasti kulture ili poljoprivrede i to potvrđuju rešenjem o upisu organizacije u Registar.

Nevladina organizacija može učestvovati sa najviše 2 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2012. godine.
Nevladina organizacija je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10 % vrednosti projekta iz drugih izvora za realizaciju projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs), odnosno svakog radnog dana u terminu od 7.00 do 15.00 časova, u zgradi Skupštine opštine, u Kanjiži, Trg glavni br. 1., u kancelariji br. 26.

Konkursna dokumentacija sadrži:
1. obrazac prijave
2. biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3. fotokopiju rešenja o upisu organizacije u Registar
4. fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO, na adresu Trg glavni br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom pisarnici Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 873–249 kod Vranić Varadi Livije.

Rok za podnošenje prijava je 06.02.2012. godine, do 15.00 časova.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata su:
1. usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa od 1–10 bod.
2. ostvareni rezultati NVO prethodnih godina i materijalna i
kadrovska opremljenost od 1–10 bod.
3. održivost projekta od 1–10 bod.
4. saradnja sa lokalnom zajednicom od 1–10 bod.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na ne odgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail-a i nepotpisane prijave, neće se razmatrati.

Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati / bodovati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Nakon donošenja odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2012. godine, sa podnosiocima istih će se zaključiti ugovori o finansiranju realizacije projekata.
Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža za 2012. godinu biće doneta u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža biće objavljena u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

Link

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2012. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2012. godini

Sredstva u visini od 5.000.000,00 dinara se dodeljuju za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža.

Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti javnog informisanja imaju osnivači javnih glasila (novina, radio programa, televizijskih programa i dr.) – ustanove, privredna društva, fondovi, fondacije udruženja građana i ostale organizacije iz oblasti javnog informisanja – koji vrše delatnost javnog informisanja na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine.

Uslov za podnošenje prijave na konkurs je da osnivač javnog glasila:
1. ima registrovano sedište na teritoriji Opštine,
2. a slučaju da nema registrovano sedište na teritoriji Opštine da vrši dnevno informisanje o aktuelnim temama od interesa za građane Opštine, odnosno da program/projekat doprinosi raznolikosti medijskih sadržaja, pluralizmu ideja i vrednosti i u skladu je sa visokim etičkim standardima i standardima kvaliteta.

Osnivač televizijskog programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje televizijskog signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opština (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje, u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom.

Osnivač radio programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje radio signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opštine (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje u skladu sa zakonom.

Merila i kriterijumi za izbor programa i projekata u oblasti javnog informisanja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine su:
– programi, projekti i članci koji se bave radom i aktivnošću lokalne samouprave – naročito manifestacije, kulturni i drugi programi lokalne samouprave od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji se bave svakodnevnim pitanjima od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji doprinose afirmaciji vrednosti zajedničkog života, multikulturalnosti i multikonfesionalnosti na teritoriji Opštine.

Prijava na konkurs podnosi se Komisiji na obrascu „Prijava na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja” (Obrazac broj 1) koji je dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs), a može se preuzeti i lično, radnim danima od 7-15 časova u kancelariji br. 21. Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Prijave se podnose u štampanom obliku, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom, na adresu: Opštinska uprava opštine Kanjiža, 24420 Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „ Komisiji za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja“.

Za svaki program (programsku šemu) odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:
– dokaz o podnosiocu prijave – izvod iz registra u kojem je podnosilac prijave registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.

Osim navedenih dokaza osnivač televizijskog programa dužan je da priloži i:
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom i
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja).

Osnivač radio programa dužan je da priloži i:
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja);
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom.

Rok za predaju prijava je 6. februar 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu opštine Kanjiža” i na zvaničnoj internet stranici Opštine (www.kanjiza.rs).

Korisnici sredstava dužni su da u roku od 15 dana po završetku programa odnosno projekta za koji su dodeljena budžetska sredstva, a najkasnije do 31.01. naredne kalendarske godine, podnesu izveštaj o realizaciji tih programa odnosno projekata i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava Komisiji na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Opštine (Obrazac broj 2). Izveštaji se podnose u štampanom obliku, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom, na adresu Opštinska uprava opštine Kanjiža, 24420 Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „Komisiji za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja“.

Link

Finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2012. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2012. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 20/2011) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Podnosioci zahteva konkurišu sa najviše dva projekta.

Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom realizuju se do kraja kalendarske godine.

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 1/2011), podnosioci programa/projekata za koje se traže sredstva iz budžeta opštine Kanjiža su sportske organizacije – klubovi.

Podnosioc zahteva treba da ispunjava sledeće OPŠTE USLOVE:
1. da ima sedište na teritoriji opštine Kanjiža
2. da je član Sportskog saveza opštine Kanjiža
3. da klub ima osiguran prostor za treninge i održavanje takmičenja (uz zahtev se prilaže fotokopija ugovora o zakupu, korišćenju i sl. ili fotokopija lista nepokretnosti)
4. da je klub uključen u redovni sistem takmičenja granskog saveza (kao dokaz se prilaže završni bilten lige za ekipne sportove odnosno završni bilteni pojedinačnih takmičenja koja ulaze u sistem finansiranja)
5. da predsednik i organi kluba imaju važeće mandate (prilaže se izvod iz zapisnika sa sednice na kojoj je izabran predsednik i organi kluba)

Podnosioc zahteva treba da ispuni i sledeće POSEBNE USLOVE:
1. sportski stručnjaci koji neposredno realizuju aktivnosti u okviru programa/projekata moraju imati najmanje srednje obrazovanje u oblasti sporta i odgovarajuću licencu izdatu od strane strukovnog saveza.
2. da imaju urednu evidenciju o članstvu – koju dokazuju listom članova kluba koju su potpisali članovi kluba, a za maloletne članove kluba listu potpisuje jedan od roditelja.

2. PROGRAMI/PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU
Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju/sufinansiraju se:
1. programi/projekti sportskih klubova
2. organizacija sportskih manifestacija
3. programi/projekti iz oblasti školskog sporta
4. sportsko-rekreativne aktivnosti osoba s posebnim potrebama
5. rekreativni projekti/programi
Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze ugovornih strana definišu se ugovorom koji zaključuje korisnik budžetskih sredstava sa predsednikom opštine Kanjiža.

3. NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sportskom savezu opštine Kanjiža na obrascima (OS-1) koji su objavljeni na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža i Sportskog saveza opštine Kanjiža.

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Sportski savez opštine Kanjiža, Narodni park br. 4., 24420 Kanjiža ili neposredno u prostorijama Sportskog saveza na navedenoj adresi.

SPORTSKI KLUBOVI KOJI SU PODNELI DOKUMENTACIJU SPORTSKOM SAVEZU OPŠTINE KANjIŽA U SKLADU SA ODREDBAMA PRETHODNO VAŽEĆEG PRAVILNIKA, PODNOSE SAMO OBRAZAC OS-1 I DOPUNSKU DOKUMENTACIJU.

4. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PROGRAMA/PROJEKATA
Kriterijumi za ocenjivanje i bodovanje programa/projekata su:
1. ostvareni rezultati u prethodnoj godini 0-20 bodova
2. tradicija sporta u opštini 0-20 bodova
3. masovnost – broj aktivnih/registrovanih članova 0-20 bodova
4. značaj za opštinu 0-20 bodova
5. materijalna i kadrovska opremljenost 0-20 bodova
Maksimalan broj bodova je 100.

5. ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I ODLUČIVANjE PO ZAHTEVIMA
Konkurs je otvoren do 06.02.2012. godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Obradu podnetih zahteva vrši Sportski savez opštine Kanjiža, nakon čega Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje programa u oblasti sporta vrši izbor programa/projekata koji se predlažu za finansiranje/sufinansiranje i dostavlja predsedniku opštine predlog akta o izboru programa/projekata i raspodeli sredstava u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva. Akt o izboru programa/projekata je konačan i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Nakon konačnosti akta o izboru programa/projekata sklapa se ugovor sa podnosiocima zahteva. Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.
Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sportskom savezu opštine Kanjiža na telefon 024/874-733 odnosno na mobilni 064 8062 158.

Link

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2012. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.500.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2010) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2012. godine u Republici Srbiji.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, kao i turističke organizacije, klasteri, udruženja gradjana, fondovi i ostale javne neprofitne institucije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu januar-mart 2012. godine izlagati na medjunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na odredjenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na medjunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
• troškovi zakupa, opremanja i vodjenja štanda i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
a.    400.000,00 dinara za zakup, opremanje i vodjenje štanda po kompaniji,
b.    200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

3. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na medjunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 31. januara 2012. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Upitnik

Link

Podsticaja sredstva za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2012. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 7.000.000,00 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2012. godine.

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, kao i turističke organizacije, klasteri, udruženja građana, fondovi i ostale neprofitne institucije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu januar-juni 2012. godine izlagati na sajmovima u Evropi.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:

•    troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
•    troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

•    do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po kompaniji, a najviše do 500.000,00 dinara
•    do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 200.000,00 dinara

3. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.

Krajnji rok za dostavu prijava je 31. januar 2012. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Upitnik

Link

Konkurs u okviru programa „Kalendar ljudskih prava 2012”

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LAKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs u okviru programa „Kalendar ljudskih prava 2012”

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lakalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, raspisuju Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji za prvu fazu programa „Kalendar ljudskih prava 2012”

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima i savezima udruženja (u daljem tekstu: udruženja) registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još dva udruženja. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Upravi za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim grupama građana, kao što su: pripadnici nacionalnih  manjina; osobe sa invaliditetom; žene; deca i mladi; grupe ugrožene na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije, i druge ugrožene i/ili ranjive grupe građana.

2.    Borba protiv diskriminacije i podizanje svesti javnosti o značaju tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja različitosti.

3.    Unapređenje i zaštita ljudskih prava u kontekstu obeležavanja međunarodnih praznika i datuma u skladu s programom „Kalendar ljudskih prava 2012”,  koji promoviše Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava. Reč je o programu koji podrazumeva da svaki mesec u godini bude posvećen, odnosno obeležen nizom aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih prava. Izbor oblasti/teme prati međunarodne praznike Ujedinjenih nacija kao i druge praznike koji se obeležavaju na međunarodnom nivou.

Rok: 10.02.2012. godine.

Tekst Konkursa i konkursna dokumentacija

Link

Sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, uskladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za 2012. godinu, sufinansiragradove i opštine na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalne samouprave)u ukupnom iznosu od 126.000.000,00 dinara (slovima:stodvadesetšestmilionadinara)za programe i mere aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa Lokalnim akcionimplanom zapošljavanja, i to za:
– zapošljavanje pripravnika ili stručne prakse;
– javne radove;
– dodatne obuke i obrazovanje.

CILjEVIFINANSIRANjA:
– podizanje kapaciteta Lokalnih samouprava kroz učešćeu obazbeđivanju dela sredstava za finasiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanjau Lokalnoj samoupravi;
– povećanje zaposlenosti,
– povećanje nivoa obrazovanja nezaposlenih,
– socijalna inkluzija,
– uspostavljanje stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti,
– podrška pomoći nezaposlenim licima u aktivnom traženjuposla,
– uključivanje nezaposlenih lica u programe dodatnogobrazovanja i obuke,
– podsticanje zapošljavanja mladih,
– podrška smanjenju neformalnog rada,
– unapređenje sistema obrazovanja i obuka i usklađivanjasa potrebama tržišta rada,
– unapređenje socijalnog dijaloga i jačanje uloge socijalnihpartnera,
– podrška ravnopravnosti polova u pogledu zapošljavanjai zarada, podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih kategorija,
borba protiv diskriminacije posebno ugroženih kategorija prilikom zapošljavanjai dr.

USLOVI JAVNOG POZIVA:
• formiran lokalni savet za zapošljavanje;
• donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu sa programima ili merama aktivne politike zapošljavanja i prioritetimai ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja lokalnog tržišta rada;
• obezbeđen iznos sredstava za programe ili mere aktivnepolitike zapošljavanja (pripravnika ili stručne prakse; javne radove; dodatne obukei obrazovanje).

KRITERIJUMI
• stepen razvijenosti Lokalne samouprave;
• indikatori na lokalnom tržištu rada;
• predviđeni efekti programa ili mera i ekonomska opravdanost.

PRIORITETI
– zapošljavanje ili radno angažovanje većeg broja mladih nezaposlenih lica;
– podizanje kapaciteta znanja i veština nezaposlenihlica;
– javni radovi, naročito humanitarnog i socijalnog karaktera (negovateljstvo).

DOKUMENTACIJA
• Zahtev za finansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2012. godinu;
• Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja;
• Odluka nadležnog organa o formiranjulokalnog saveta za zapošljavanje.

Dokumentacija sa zahtevom za finansiranje programa ili mera aktivne politikezapošljavanja u 2012. godini jedinice Lokalne samouprave,se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanjei ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom “Javnipoziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji AutonomnePokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja”.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.psrzrp.aov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatuza rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Konkursje otvoren do 31.01.2012. godine.

ODLUČIVANjE
1. Odluku o dodeli sufinansiranihsredstava izabranim Lokalnim samoupravama, donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanjei ravnopravnost polova, na predlog Pokrajinskog saveta za zapošljavanje, u rokuod 10 dana, počev od dana isteka roka za podnošenje zahteva.
2. Nakon prijema odluke iz tačke1. ovog odeljka, izabrana Lokalna samouprava će, u roku od 8 dana, potpisati sporazumsa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojimće se regulisati međusobna prava i obaveze, način doznačavanja sredstava Lokalnimsamoupravama, rok za raspisivanja konkursa/javnih poziva i druga prava i obavezeu realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja Lokalne samouprave.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Javnog poziva mogu se dobitiu Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 10.

Javni poziv

Zahtev

Link

Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

•    Naslov programa: Evropa za građane
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Glavna svrha ovog programa jeste premostitii jaz između građana i EU finansijskim pomoćnim sredstvima kojim se potpomažu aktivna evropska građanska prava. Namenjen je podsticanju saradnje građana i njihovih organizacija iz različitih zemalja.

Poziv je otvoren u okviru Akcije 1 – Aktivni građani za Evropu i prateće mere 1.2 – Mreže gradova pobratima.

Lokalne vlasti se redovno suočavaju sa novim problemima i učestvuju u implementaciji različitih politika, koje su često povezane sa razvijanjem politike na evropskom nivou. Umrežavanje opština po pitanju zajedničkih interesovanja pokazalo se kao važno sredstvo  za omogućavanje informativnih rasprava i razmenu dobre prakse.

Pobratimljenje je čvrsta veza koja spaja opštine; dakle, potencijal mreža koje su stvorene serijama veza gradova pobratima treba da se koriste za razvijanje tematske dugotrajne saradnje. Evropska komisija podržava razvijanje takvih mreža, koje su važne za omogućavanje strukturne, intenzivne i višestruke saradnje i koje, na taj način, doprinose maksimiziranju uticaja programa.

Očekuje se da Projekti mreža pobratimljenih gradova:
•    Integrišu spektar aktivnosti oko zajedničkih interesa subjekta(ata)  koji će se adresirati u kontekstu  prioriteta programa i biti od značaja za evropske integracije;
•    Proizvedu sredstva komunikacije u kontekstu ovih događaja, a u cilju promovisanja strukturnog i održivog tematskog umrežavanja i diseminacije rezultata akcija;
•    Definišu ciljne grupe za koje su odabrane teme posebno važne i aktivno uključuju članove zajednice u datu oblast (tj. stručnjake, lokalna udruženja, građane i udruženja građana kojih se ova tema direktno tiče, itd.);
•    Posluže kao osnova za buduće inicijative i akcije između gradova koji učestvuju po pitanju zadatih tema ili budućih tema od zajedničkog interesa.

•    Aplikanti: Mogući aplikanti su
o    Gradovi/opštine ili njihove zajednice ili mreže pobratimi;
o    Ostali nivoi lokalnih/regionalnih vlasti;
o    Federacije/udruženja lokalnih vlasti.

Projekat mora da uključi opštine iz najmanje 4 zemlje učesnice od kojih je namanje jedna članica EU.
•    Finansiranje: Najniži iznos granta je 10000 EUR, a najviši 150000 EUR.
•    Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 15. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Izvor