Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2012. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2012. godini

Sredstva u visini od 5.000.000,00 dinara se dodeljuju za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža.

Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti javnog informisanja imaju osnivači javnih glasila (novina, radio programa, televizijskih programa i dr.) – ustanove, privredna društva, fondovi, fondacije udruženja građana i ostale organizacije iz oblasti javnog informisanja – koji vrše delatnost javnog informisanja na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine.

Uslov za podnošenje prijave na konkurs je da osnivač javnog glasila:
1. ima registrovano sedište na teritoriji Opštine,
2. a slučaju da nema registrovano sedište na teritoriji Opštine da vrši dnevno informisanje o aktuelnim temama od interesa za građane Opštine, odnosno da program/projekat doprinosi raznolikosti medijskih sadržaja, pluralizmu ideja i vrednosti i u skladu je sa visokim etičkim standardima i standardima kvaliteta.

Osnivač televizijskog programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje televizijskog signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opština (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje, u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom.

Osnivač radio programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje radio signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opštine (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje u skladu sa zakonom.

Merila i kriterijumi za izbor programa i projekata u oblasti javnog informisanja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine su:
– programi, projekti i članci koji se bave radom i aktivnošću lokalne samouprave – naročito manifestacije, kulturni i drugi programi lokalne samouprave od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji se bave svakodnevnim pitanjima od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji doprinose afirmaciji vrednosti zajedničkog života, multikulturalnosti i multikonfesionalnosti na teritoriji Opštine.

Prijava na konkurs podnosi se Komisiji na obrascu „Prijava na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja” (Obrazac broj 1) koji je dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs), a može se preuzeti i lično, radnim danima od 7-15 časova u kancelariji br. 21. Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Prijave se podnose u štampanom obliku, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom, na adresu: Opštinska uprava opštine Kanjiža, 24420 Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „ Komisiji za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja“.

Za svaki program (programsku šemu) odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:
– dokaz o podnosiocu prijave – izvod iz registra u kojem je podnosilac prijave registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.

Osim navedenih dokaza osnivač televizijskog programa dužan je da priloži i:
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom i
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja).

Osnivač radio programa dužan je da priloži i:
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja);
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom.

Rok za predaju prijava je 6. februar 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu opštine Kanjiža” i na zvaničnoj internet stranici Opštine (www.kanjiza.rs).

Korisnici sredstava dužni su da u roku od 15 dana po završetku programa odnosno projekta za koji su dodeljena budžetska sredstva, a najkasnije do 31.01. naredne kalendarske godine, podnesu izveštaj o realizaciji tih programa odnosno projekata i dostave dokaze o namenskom korišćenju finansijskih sredstava Komisiji na obrascu koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Opštine (Obrazac broj 2). Izveštaji se podnose u štampanom obliku, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom, na adresu Opštinska uprava opštine Kanjiža, 24420 Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „Komisiji za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja“.

Link

Finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2012. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2012. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 20/2011) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta od interesa za opštinu Kanjiža u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara.

Podnosioci zahteva konkurišu sa najviše dva projekta.

Aktivnosti obuhvaćene programom/projektom realizuju se do kraja kalendarske godine.

1. PODNOSIOCI ZAHTEVA
U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu finansiranja potreba u oblasti sporta („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 1/2011), podnosioci programa/projekata za koje se traže sredstva iz budžeta opštine Kanjiža su sportske organizacije – klubovi.

Podnosioc zahteva treba da ispunjava sledeće OPŠTE USLOVE:
1. da ima sedište na teritoriji opštine Kanjiža
2. da je član Sportskog saveza opštine Kanjiža
3. da klub ima osiguran prostor za treninge i održavanje takmičenja (uz zahtev se prilaže fotokopija ugovora o zakupu, korišćenju i sl. ili fotokopija lista nepokretnosti)
4. da je klub uključen u redovni sistem takmičenja granskog saveza (kao dokaz se prilaže završni bilten lige za ekipne sportove odnosno završni bilteni pojedinačnih takmičenja koja ulaze u sistem finansiranja)
5. da predsednik i organi kluba imaju važeće mandate (prilaže se izvod iz zapisnika sa sednice na kojoj je izabran predsednik i organi kluba)

Podnosioc zahteva treba da ispuni i sledeće POSEBNE USLOVE:
1. sportski stručnjaci koji neposredno realizuju aktivnosti u okviru programa/projekata moraju imati najmanje srednje obrazovanje u oblasti sporta i odgovarajuću licencu izdatu od strane strukovnog saveza.
2. da imaju urednu evidenciju o članstvu – koju dokazuju listom članova kluba koju su potpisali članovi kluba, a za maloletne članove kluba listu potpisuje jedan od roditelja.

2. PROGRAMI/PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU
Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju/sufinansiraju se:
1. programi/projekti sportskih klubova
2. organizacija sportskih manifestacija
3. programi/projekti iz oblasti školskog sporta
4. sportsko-rekreativne aktivnosti osoba s posebnim potrebama
5. rekreativni projekti/programi
Način raspolaganja sredstvima iz budžeta grada i druge obaveze ugovornih strana definišu se ugovorom koji zaključuje korisnik budžetskih sredstava sa predsednikom opštine Kanjiža.

3. NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sportskom savezu opštine Kanjiža na obrascima (OS-1) koji su objavljeni na zvaničnom sajtu opštine Kanjiža i Sportskog saveza opštine Kanjiža.

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Sportski savez opštine Kanjiža, Narodni park br. 4., 24420 Kanjiža ili neposredno u prostorijama Sportskog saveza na navedenoj adresi.

SPORTSKI KLUBOVI KOJI SU PODNELI DOKUMENTACIJU SPORTSKOM SAVEZU OPŠTINE KANjIŽA U SKLADU SA ODREDBAMA PRETHODNO VAŽEĆEG PRAVILNIKA, PODNOSE SAMO OBRAZAC OS-1 I DOPUNSKU DOKUMENTACIJU.

4. KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PROGRAMA/PROJEKATA
Kriterijumi za ocenjivanje i bodovanje programa/projekata su:
1. ostvareni rezultati u prethodnoj godini 0-20 bodova
2. tradicija sporta u opštini 0-20 bodova
3. masovnost – broj aktivnih/registrovanih članova 0-20 bodova
4. značaj za opštinu 0-20 bodova
5. materijalna i kadrovska opremljenost 0-20 bodova
Maksimalan broj bodova je 100.

5. ROK ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA I ODLUČIVANjE PO ZAHTEVIMA
Konkurs je otvoren do 06.02.2012. godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Obradu podnetih zahteva vrši Sportski savez opštine Kanjiža, nakon čega Komisija za sprovođenje postupka javnog konkursa za finansiranje programa u oblasti sporta vrši izbor programa/projekata koji se predlažu za finansiranje/sufinansiranje i dostavlja predsedniku opštine predlog akta o izboru programa/projekata i raspodeli sredstava u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje zahteva. Akt o izboru programa/projekata je konačan i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Nakon konačnosti akta o izboru programa/projekata sklapa se ugovor sa podnosiocima zahteva. Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.
Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sportskom savezu opštine Kanjiža na telefon 024/874-733 odnosno na mobilni 064 8062 158.

Link

Podsticajna sredstva za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2012. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.500.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2010) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januara, februara i marta 2012. godine u Republici Srbiji.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, kao i turističke organizacije, klasteri, udruženja gradjana, fondovi i ostale javne neprofitne institucije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu januar-mart 2012. godine izlagati na medjunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na odredjenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na medjunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
• troškovi zakupa, opremanja i vodjenja štanda i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
a.    400.000,00 dinara za zakup, opremanje i vodjenje štanda po kompaniji,
b.    200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

3. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na medjunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 31. januara 2012. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Upitnik

Link

Podsticaja sredstva za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2012. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 7.000.000,00 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2012. godine.

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, kao i turističke organizacije, klasteri, udruženja građana, fondovi i ostale neprofitne institucije (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu januar-juni 2012. godine izlagati na sajmovima u Evropi.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:

•    troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
•    troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:

•    do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po kompaniji, a najviše do 500.000,00 dinara
•    do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 200.000,00 dinara

3. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.

Krajnji rok za dostavu prijava je 31. januar 2012. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Upitnik

Link

Konkurs u okviru programa „Kalendar ljudskih prava 2012”

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LAKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs u okviru programa „Kalendar ljudskih prava 2012”

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lakalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, raspisuju Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji za prvu fazu programa „Kalendar ljudskih prava 2012”

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima i savezima udruženja (u daljem tekstu: udruženja) registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još dva udruženja. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Upravi za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim grupama građana, kao što su: pripadnici nacionalnih  manjina; osobe sa invaliditetom; žene; deca i mladi; grupe ugrožene na osnovu rodnog identiteta i seksualne orijentacije, i druge ugrožene i/ili ranjive grupe građana.

2.    Borba protiv diskriminacije i podizanje svesti javnosti o značaju tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja različitosti.

3.    Unapređenje i zaštita ljudskih prava u kontekstu obeležavanja međunarodnih praznika i datuma u skladu s programom „Kalendar ljudskih prava 2012”,  koji promoviše Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava. Reč je o programu koji podrazumeva da svaki mesec u godini bude posvećen, odnosno obeležen nizom aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih prava. Izbor oblasti/teme prati međunarodne praznike Ujedinjenih nacija kao i druge praznike koji se obeležavaju na međunarodnom nivou.

Rok: 10.02.2012. godine.

Tekst Konkursa i konkursna dokumentacija

Link

Sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, uskladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja za 2012. godinu, sufinansiragradove i opštine na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalne samouprave)u ukupnom iznosu od 126.000.000,00 dinara (slovima:stodvadesetšestmilionadinara)za programe i mere aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa Lokalnim akcionimplanom zapošljavanja, i to za:
– zapošljavanje pripravnika ili stručne prakse;
– javne radove;
– dodatne obuke i obrazovanje.

CILjEVIFINANSIRANjA:
– podizanje kapaciteta Lokalnih samouprava kroz učešćeu obazbeđivanju dela sredstava za finasiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanjau Lokalnoj samoupravi;
– povećanje zaposlenosti,
– povećanje nivoa obrazovanja nezaposlenih,
– socijalna inkluzija,
– uspostavljanje stabilnog i održivog trenda rasta zaposlenosti,
– podrška pomoći nezaposlenim licima u aktivnom traženjuposla,
– uključivanje nezaposlenih lica u programe dodatnogobrazovanja i obuke,
– podsticanje zapošljavanja mladih,
– podrška smanjenju neformalnog rada,
– unapređenje sistema obrazovanja i obuka i usklađivanjasa potrebama tržišta rada,
– unapređenje socijalnog dijaloga i jačanje uloge socijalnihpartnera,
– podrška ravnopravnosti polova u pogledu zapošljavanjai zarada, podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih kategorija,
borba protiv diskriminacije posebno ugroženih kategorija prilikom zapošljavanjai dr.

USLOVI JAVNOG POZIVA:
• formiran lokalni savet za zapošljavanje;
• donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu sa programima ili merama aktivne politike zapošljavanja i prioritetimai ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja lokalnog tržišta rada;
• obezbeđen iznos sredstava za programe ili mere aktivnepolitike zapošljavanja (pripravnika ili stručne prakse; javne radove; dodatne obukei obrazovanje).

KRITERIJUMI
• stepen razvijenosti Lokalne samouprave;
• indikatori na lokalnom tržištu rada;
• predviđeni efekti programa ili mera i ekonomska opravdanost.

PRIORITETI
– zapošljavanje ili radno angažovanje većeg broja mladih nezaposlenih lica;
– podizanje kapaciteta znanja i veština nezaposlenihlica;
– javni radovi, naročito humanitarnog i socijalnog karaktera (negovateljstvo).

DOKUMENTACIJA
• Zahtev za finansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2012. godinu;
• Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja;
• Odluka nadležnog organa o formiranjulokalnog saveta za zapošljavanje.

Dokumentacija sa zahtevom za finansiranje programa ili mera aktivne politikezapošljavanja u 2012. godini jedinice Lokalne samouprave,se dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanjei ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom “Javnipoziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave na teritoriji AutonomnePokrajine Vojvodine, za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja”.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.psrzrp.aov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatuza rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Konkursje otvoren do 31.01.2012. godine.

ODLUČIVANjE
1. Odluku o dodeli sufinansiranihsredstava izabranim Lokalnim samoupravama, donosi Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanjei ravnopravnost polova, na predlog Pokrajinskog saveta za zapošljavanje, u rokuod 10 dana, počev od dana isteka roka za podnošenje zahteva.
2. Nakon prijema odluke iz tačke1. ovog odeljka, izabrana Lokalna samouprava će, u roku od 8 dana, potpisati sporazumsa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojimće se regulisati međusobna prava i obaveze, način doznačavanja sredstava Lokalnimsamoupravama, rok za raspisivanja konkursa/javnih poziva i druga prava i obavezeu realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja Lokalne samouprave.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Javnog poziva mogu se dobitiu Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 10.

Javni poziv

Zahtev

Link

Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

EVROPSKA UNIJA

Poziv u okviru programa Evropa za građane – Mreže gradova pobratima

•    Naslov programa: Evropa za građane
•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Evropska unija
•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Glavna svrha ovog programa jeste premostitii jaz između građana i EU finansijskim pomoćnim sredstvima kojim se potpomažu aktivna evropska građanska prava. Namenjen je podsticanju saradnje građana i njihovih organizacija iz različitih zemalja.

Poziv je otvoren u okviru Akcije 1 – Aktivni građani za Evropu i prateće mere 1.2 – Mreže gradova pobratima.

Lokalne vlasti se redovno suočavaju sa novim problemima i učestvuju u implementaciji različitih politika, koje su često povezane sa razvijanjem politike na evropskom nivou. Umrežavanje opština po pitanju zajedničkih interesovanja pokazalo se kao važno sredstvo  za omogućavanje informativnih rasprava i razmenu dobre prakse.

Pobratimljenje je čvrsta veza koja spaja opštine; dakle, potencijal mreža koje su stvorene serijama veza gradova pobratima treba da se koriste za razvijanje tematske dugotrajne saradnje. Evropska komisija podržava razvijanje takvih mreža, koje su važne za omogućavanje strukturne, intenzivne i višestruke saradnje i koje, na taj način, doprinose maksimiziranju uticaja programa.

Očekuje se da Projekti mreža pobratimljenih gradova:
•    Integrišu spektar aktivnosti oko zajedničkih interesa subjekta(ata)  koji će se adresirati u kontekstu  prioriteta programa i biti od značaja za evropske integracije;
•    Proizvedu sredstva komunikacije u kontekstu ovih događaja, a u cilju promovisanja strukturnog i održivog tematskog umrežavanja i diseminacije rezultata akcija;
•    Definišu ciljne grupe za koje su odabrane teme posebno važne i aktivno uključuju članove zajednice u datu oblast (tj. stručnjake, lokalna udruženja, građane i udruženja građana kojih se ova tema direktno tiče, itd.);
•    Posluže kao osnova za buduće inicijative i akcije između gradova koji učestvuju po pitanju zadatih tema ili budućih tema od zajedničkog interesa.

•    Aplikanti: Mogući aplikanti su
o    Gradovi/opštine ili njihove zajednice ili mreže pobratimi;
o    Ostali nivoi lokalnih/regionalnih vlasti;
o    Federacije/udruženja lokalnih vlasti.

Projekat mora da uključi opštine iz najmanje 4 zemlje učesnice od kojih je namanje jedna članica EU.
•    Finansiranje: Najniži iznos granta je 10000 EUR, a najviši 150000 EUR.
•    Trajanje projekta: Maksimalno trajanje projekta je 24 meseca.
•    Rok za prijavu: 15. februar 2012. godine
•    Internet adresa / email: http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2012/index_en.php

Izvor

Otvoreni poziv auto kućama

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Otvoreni poziv auto kućama za učešće u programu dodele bespovratnih sredstava u cilju podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila

1. Predmet poziva
Pozivaju se auto kuće koje su zainteresovane za učešće u programu dodele
bespovratnih sredstava u cilju podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila
u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije da dostave Fondu
prijavu u skladu sa uslovima navedenim u ovom pozivu.
Fond će podržati ovaj program bespovratnim sredstvima u ukupnom iznosu do
20.000.000,00 dinara.

2. Korisnici bespovratnih sredstava
Korisnici bespovratnih sredstava su auto kuće koje su kod Agencije za privredne
registre registovane za obavljanje ove delatnosti i ispunjavaju uslove poziva.

3. Namena
Fond će auto kućama koje se jave na ovaj poziv isplaćivati iznos od 100.000,00 dinara
u apsolutnom iznosu za svako prodato vozilo:
– na električni pogon,
– na hibridni pogon,
– sa emisijom CO2 (ugljen-dioksid) ispod 100 g/km (u kombinovanom ciklusu),
a do raspodele ukupnih sredstava namenjenih ovom pozivu (20.000.000,00 dinara).

4. Dokumentacija (u originalu ili overenoj fotokopiji)
– prijava (u slobodnoj formi) u kojoj je potrebno navesti naziv i sedište auto kuće,
matični broj i PIB, broj računa i ime banke, faks i e-mail i lice ovlašćeno za
zastupanje
– rešenje o upisu u registar privrednih subjekata kod APR iz kojeg se vidi da je auto
kuća registrovana za obavljanje delatnosti prodaje motornih vozila,
– OP obrazac,
– zvaničan katalog sa asortimanom vozila iz tačke 3. ovog poziva.

5. Realizacija
Ovaj poziv objaviće se u Službenom glasniku Republike Srbije, dnevnom listu
„POLITIKA“ i na internet strani Fonda za zaštitu životne sredine:
www.sepf.gov.rs.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Beograd, Nemanjina 22-26.
Upravni odbor Fonda doneće odluku o listi auto kuća koje ispunjavaju uslove za
učešće u ovom programu, nakon čega će se zaključiti ugovori sa auto kućama.

Auto kuće koje sa Fondom zaključe ugovore podnosiće zahteve za dodelu sredstava u
iznosu od 100,000,00 dinara uz koje prilažu:
– ugovor o kupoprodaji između kupca vozila i auto kuće,
– potvrda o homologaciji koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (za vozila na
električni i hibridni pogon) odnosno sertifikat o saobraznosti vozila – COC (za
vozila sa emisijom CO2 ispod 100 g/km u kombinovanom ciklusu),
– račun za prodato vozilo,
– dokaz o prenosu sredstava na račun auto kuće (izvod iz banke)
– dokaz da je na vidnom mestu istaknuto (u katalogu, auto salonu, oglasu, reklami)
obaveštenje da je Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije u cilju
podsticanja kupovine ekološki prihvatljivih vozila dodelio 100.000,00 dinara
apsolutnom iznosu za svako prodato vozilo.

Dodatne informacije: tel: 011/22-77-442,
Kontakt osoba: Nikola Orlović nikola.orlovic@sepf.gov.rs

Link

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava Fonda za zaštitu životne sredine za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu, za IV kvartal 2011. i 2012. godinu.
Podsticajna sredstva dodeljuju se u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/2010, 101/2010 i 86/2011).

2. Korisnici sredstava
Na javni kokurs mogu se prijaviti:
– operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje, odnosno tretman otpada koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10), odnosno potvrdu o ispunjenosti uslova za dobijanje dozvole izdatu od strane nadležnog organa,
– kolektivni operateri za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom,
– proizvođači plastičnih kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona.

3. Dostavljanje prijava
Konkurs je otvoren od 01.01.2012. do 31.01.2013. godine.

Tekst konkursa

Prijava za konkurs

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata

Ministarstvo rada i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama osnovanim radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih poraca,  da  podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije za 2012. godinu.

Prioritet u ovom pozivu jeste unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji kao i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, kroz pružanje podrške projektima u oblasti:

1.    psihosocijalne rehabilitacije boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca;
2.    negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE:

 • deluju na području Republike Srbije
 • su osnovane radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,
 • upisane su u Registar udruženja kod nadležnog organa;
 • imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta, a za predloge projekata koji se odnose na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/zavodi nastupaju u partnerstvu sa njima;
 • vode uredno finansijsko poslovanje;

PRIJAVA PROJEKATA

Svaka organizacija može prijaviti najviše tri projekta koje će realizovati u 2012. godini.
Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta je do 1.000.000,00 dinara.

Dokumentacija:

  • projekat se prijavljuje svaki zasebno, na za to predviđenom obrascu
  • predlog budžeta se dostavlja za svaki projekat zasebno, na za to predviđenom obrascu
  • ukoliko se predlog projekta odnosi na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/organizacije, prednost će imati programi/projekti koji se sprovode u partnerstvu sa tom institucijom/ustanovom/organizacijom Obrazac 3 – model ugovora o partnerstvu

 

 • izveštaj o urednom finansijskom poslovanju u 2010. godini (završni račun).
 • detaljno razrađen elaborat za svaki od projekata
 • original ili overena kopija  rešenja o registraciji;

Prijavu za učešće na javnom pozivu po konkursu podnosi ovlašćeno lice nevladine organizacije i ono je odgovorno  za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Kriterijumi za ocenu predloženih projekata su:

• Aktuelnost i održivost projekta;
• Doprinos koji projekat ima u ostvarenju ciljeva
• Doprinos unapređenju i razvoju Republike Srbije;
• Učešće partnerskih institucija/ustanova/zavoda;
• Iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje projekta;
• Kompetetnost podnosioca projekta;
• Opremljenost podnosioca projekta;
• Kvalitet dosadašnjeg rada na projektima koje je finansiralo Ministarstvo;

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA
Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta.
Indirektni odnosno režijski troškovi (tekući, redovni troškovi vezani za rad same organizacije), iz Obrasca 2 – Budžet projekta, ne mogu preći 25 % od predloženog budžeta  projekta.

Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za :

 • promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
 • pokrivanje dugovanja;
 • namirivanju pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
 • stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
 • kupovinu zemlje i izgradnja objekata;
 • kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima.
 • individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
 • kupovinu vozila;
 • retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana;

Tokom realizacije odobrenih projekata finansijer će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih projekata.

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju projekta kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ali i ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.

Finansiranje projekata se vrši na godišnjem nivou, mesečnim isplatama u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENjE PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA

Zainteresovane organizacije, dužne su da predloge programa/projekata dostave najkasnije do 06. februara 2012. godine u 12 časova.

Predlog projekta dostavlja se  na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji su dostavljeni bez CD -a ili mimo propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Predlog projekata dostavlja se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u, u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike, Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4a, Beograd, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: ”NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”.

Obrasci za prijavu dostupni su na web adresi www.minrzs.gov.rs Ministarstva rada i socijalne politike.

Zakasnele prijave, kao i nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uslove iz ovog Poziva neće se razmatrati.

Komisija će  doneti predlog odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2012. godine, a nakon toga, Ministarstvo će sa podnosiocima istih zaključiti ugovore o finansiranju realizacije projekata .

Ovaj Poziv objavljuje se u Službenom glasniku i na web adresi www.minrzs.gov.rs

Link