Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za salašarski i vinski turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za salašarski i vinski turizam u ukupnom iznosu do 69.000.000,00 dinara

1.1. Adaptacija i rekonstrukcija salaša
Finansira se: adaptacija i rekonstrukcija objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture.

Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva (samo fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva).

Potrebna  dokumentacija:
1)     Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:
– za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
–     za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat
7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu
8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza po osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

1.2. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma za degustaciju vina

Finansira se: izgradnja, adaptacija ili rekonstrukcija vinskih podruma za degustaciju vina na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: pravna lica i preduzetnici sa područja AP Vojvodine koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji su upisani u Vinarski registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ako imaju u vlasništvu, odnosno u zakupu ili u kooperaciji vinograd.

Potrebna dokumentacija:
1)     Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:
–    za izgradnju: Građevinska dozvola
–    za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
–    za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Fotokopija rešenja o upisu u Vinarski registar i registracioni broj
5)    Dokaz o izvršenoj prenameni poljoprivrednog u građevinsko zemljište (samo za poljoprivredno zemljište)
6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat
7)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
8)    Fotokopija PIB obrasca
9)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
10)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
11)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza po osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

Sredstva će se dodeljivati za projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata
Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.

Obrazac ”Prijava na konkurs” može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 12. decembrom 2011. godine putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA SALAŠARSKI I VINSKI TURIZAM“ i „NE OTVARATI“.

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih pijaca i vašarišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs izgradnja novih  i rekonstrukcija postojećih pijaca i vašarišta u ukupnom iznosu do 28.400.000,00 dinara

Finansira se: izgradnja novih, kao i rekonstrukcija postojećih seoskih pijaca i vašarišta, sa teritorije AP Vojvodine.
Korisnici sredstava su opštine, mesne zajednice i javna komunalna preduzeća

Potrebna dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Odluka nadležnog organa opštine odnosno Odluka Saveta mesne zajednice o realizaciji projekta
3)    Saglasnost opštine (ukoliko je podnosilac zahteva mesna zajednica)
4)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat :
–    za izgradnju: Građevinska dozvola
–    za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
5)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat
7)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
8)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.

Obrasci ”Prijava na konkurs” i ”Saglasnost opštine” mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 12. decembrom  2011. godine putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA PIJACE I VAŠARIŠTA“ i „NE OTVARATI“.

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Potrebnu konkursnu dokumentaciju možete preuzrti ovde

Edukacija i stručno usavršavanje aktivnog poljoprivrednog stanovništva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju aktivnosti:

EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANjE AKTIVNOG POLjOPRIVREDNOG STANOVNIŠTVA u ukupnom iznosu do 6.000.000,00 dinara

Ovim konkursom finansira se: organizovanje treninga, seminara i obuka.
Pravo učešća na konkurs imaju: udruženja građana vezana za poljoprivrednu proizvodnju (udruženja voćara, vinogradara, vinara, povrtara i poljoprivrednika), ribolovačka udruženja, ekološka udruženja, etno udruženja, udruženja žena na selu i dobrovoljna vatrogasna društva sa područja AP Vojvodine.

Potrebna  dokumentacija:

1)    Prijava na konkurs
2)    Program edukacije (tema, ciljevi, vreme i mesto održavanja, kalkulacija troškova)
3)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
4)    Fotokopija PIB obrasca
5)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
6)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
7)    Fotokopija Statuta udruženja građana

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.
Obrazac ”Prijava na konkurs” može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bul. Mihajla Pupina 16/I, Novi Sad) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 08. decembrom  2011. godine putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA EDUKACIJU“ i „NE OTVARATI“.

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link

Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija u okviru IPA

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I JAVNIH RADOVA REPUBLIKE BUGARSKE u saradnji sa KANCELARIJOM ZA EVROPSKE INTEGRACIJE VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija u okviru IPA

Objavljuju drugi poziv za prikupljanje predloga projekata u cilju promovisanja prekogranične saradnje između Bugarske i Srbije uz finansijsku podršku Programa prekogranične saradnje Bugarska -Srbija u okviru IPA. U kviru ovog poziva za prikupljanje predloga projekata na raspolaganju su odobrena sredstva od EUR 8.741.808 za predloge zajedničkih projekata iz Bugarske i Srbije.

Predlozi projekata treba da se odnose na jednu od navedenih prioritetnih oblasti:
1.    Razvoj infrastruktura malog obima
2.    Unapređenje kapaciteta za zajedničko planiranje, rešavanje problema i razvoj

Krajnji rok za dostavu predloga je 20. februar 2012. godine, u 16 časova po lokalnom vremenu u Bugarskoj.

Preuzimanje dokumenta

Konkurs za otkup publikacija objavljenih 2011. godine za potrebe javnih biblioteka

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Konkurs za otkup publikacija objavljenih 2011. godine za potrebe javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije

Konkurs se raspisuje na osnovu člana 76.Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, br. 72/09)i Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 57/10).

Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva izvršiće otkup odabranih naslova prvih izdanja publikacija objavljenih u 2011. godini na srpskom jeziku i jezicima nacionalnih manjina u Republici Srbiji, u štampanoj i/ili elektronskoj formi (CD/DVDizdanja) za mrežu javnih biblioteka na teritoriji Republike Srbije.
Otkupljivaće se publikacije od značaja za kulturu i umetnost iz sledećih kategorija:
1. domaća savremena književnost (proza, poezija, esej, drama, kritika)
2. prevodna književnost (proza, poezija, esej, drama, kritika)
3. književnost za decu i omladinu (proza, poezija, drama)
4. umetnost (istorija, teorija i kritika umetnosti)
5. humanističke i društvene nauke u oblasti kulture

Prilikom  otkupa neće se uzimati u obzir referensna literatura (rečnici, enciklopedije, leksikoni, priručnici, udžbenici i sl.), slikovnice i publikacije za decu predškolskog uzrasta.

Publikacija namenjena otkupu treba da ispunjava izdavačke i bibliotečke standarde, i to:
•    mora sadržati oznaku kataloškog zapisa CIPi međunarodni standardni broj (ISBN), napomenu sa naslovom originala i vlasnikom autorskih prava kod prevoda;
•    mora biti označeno ime autora, imena drugih saradnika, naslov, odnosno naslov na izvornom jeziku i ostali podaci o izvorniku ako je publikacija prevod, ime prevodioca, koje je izdanje po redu, ime urednika publikacije, naziv i sedište izdavača i štamparije, mesto i godina štampanja, broj primeraka publikacije (tiraž);
•    knjige moraju biti kvalitetno odštampane i povezane;
•    elektronske publikacije (CD/DVD)moraju biti sa odštampanim bibliografskim podacima, upakovane u plastičnu kutiju.

Procedura otkupa podrazumeva dvostepenu selekciju koju u prvom stepenu obavlja Komisija za otkup publikacija,obrazovana od strane Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva. Selekcija publikacija na jezicima nacionalnih manjina vršiće se na osnovu predloga nacionalnih saveta nacionalnih manjina.  U drugom stepenu, izbor će izvršitii same biblioteke prema svojim potrebama, na osnovu predloženog spiska Komisije za otkup publikacija.

Otkup dela tiraža vršiće se prema sledećim kriterijumima:
1. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima  iz budžeta Republike Srbije, odnosno budžeta autonomne pokrajine, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 75% knjižarskog rabata, a uvećanoj za 8% PDV.
2. Publikacije čije je izdavanje sufinansirano sredstvima iz budžeta jedinica lokalne samouprave ili sredstvima obezbeđenim od donacija i sponzorstava, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 55% knjižarskog rabata, a uvećanoj za 8% PDV. Pod istim uslovima otkupljivaće se i publikacije koje su sufinansirane na republičkim konkursima za sufinansiranje izdavanja kapitalnih dela u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti, kao i izdanja štampana u tiražu od 3000 i više primeraka.
3. Publikacije za čije je izdavanje izdavač obezbedio sredstva iz sopstvenih prihoda, otkupljivaće se po prodajnoj knjižarskoj ceni umanjenoj za 35% knjižarskog rabata, a uvećanoj za 8% PDV.

Troškove dostavljanja publikacija bibliotekama snose izdavači. Cene navedene u ponudi ne mogu se naknadno menjati. Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva donosi Odluku o raspodeli sredstava izdavačima na osnovu usvojenog budžeta za 2012. godinu.Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva izvršiće isplatu sredstava izdavaču posle potpisivanja ugovora,  a izdavač je dužan da kao dokaz o izvršenoj obavezi dostavi PTT otpremnice sa naznačenim adresama biblioteka koje primaju publikacije, kao i potvrde biblioteka da su primile tražene publikacije u količini koju su trebovale na otkupu.
Izdavači podnose prijave za konkurs na adresu: NARODNA BIBLIOTEKA SRBIJE, Beograd, Skerlićeva 1, sa naznakom: “Otkup knjiga”.

Uslovi konkursa
Pravo učešća na Konkursu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Republike Srbije koja se bave izdavačkom delatnošću.

Izdavač prilikom podnošenja prijave prilaže:
1.    dva primerka popunjenog obrasca Upitnika za otkup publikacija objavljenih 2011. godine, koji se može preuzeti sa Internet adresa Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva(www.kultura.gov.rs)i Narodne biblioteke Srbije(www.nb.rs);
2.    dokaz da je preduzeće registrovano za obavljanje izdavačke delatnosti (za pravna lica);
3.    spisak objavljenih publikacija prijavljenih za otkup(saimenom  autora, naslovom, godinom izdanja i prodajnom knjižarskom cenom);
4.    jedan primerak izdanja koje izdavač prijavljuje za otkup (napomena: primerak publikacije je sastavni deo konkursne dokumentacije i ne vraća se podnosiocima);
5.    potvrdu o predaji obaveznog primerka Narodnoj biblioteci Srbije, odnosno Biblioteci Matice srpske ako je sedište izdavača u Vojvodini;
6.    dokaz o izvršenoj uplati republičke administrativne takse (Zakon o republičkim administrativnim taksama, “Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10,50/11 i 70/11)uplatni račun: 840-742221843-57, poziv na broj  97 50-016; namena: Tarifni broj 1, iznos: 240,00 dinara.

Prijave na Konkurs podnose se od 25. novembra 2011. godine  do  25. decembra 2011. godine.

Neće se uzimati u razmatranje prijave koje se dostave posle navedenog roka, kao i prijave sa nepotpunom dokumentacijom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Narodnoj biblioteci Srbije, na telefon:  011/30 88 983 ili na e-mail:otkup@nb.rs i u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva, na telefon: 011/33 98 ili na e-mail: t.bojovic@kultura.gov.rs

Link

Podsticajna sredstva prehrambenoj industriji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za finansiranje projekata deklarisanja odsustva alergena u proizvodima sa izradom analize odsustva unakrsne kontaminacije alergenima u pogonima prehrambene industrije

Na osnovu člana 7. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sa razdela 23. Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, aktivnost 04. Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda-APF, finansiraće se projekti deklarisanja odsustva alergena-glutena u proizvodima sa izradom analize odsustva unakrsne kontaminacije alergenima u pogonima prehrambene industrije u ukupnom iznosu do 2.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju:

1.    Privredna društva sa teritorije AP Vojvodine koja se bave proizvodnjom prehrambenih proizvoda široke potrošnje.

Ovim konkursom finansiraće se projekti: Deklarisanja odsustva alergena-glutena u proizvodima sa izradom analize odsustva unakrsne kontaminacije alergenom-glutenom u pogonima prehrambene industrije.

Potrebna dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs;
2.    Predlog projekta (treba da sadrži: naziv, detaljan opis projekta, metodologiju i strukturu troškova projekta);
3.    Ugovor sa ustanovom koja ima akreditovanu laboratoriju ili ugovor sa akreditovanom laboratorijom, koja u obimu akreditacije ima metodu za određivanje sadržaja glutena u prehrambenim proizvodima sa limitom kvantifikacije 10 mg/kg ili manje;
4.    Kopiju rešenja o akreditaciji laboratorije i izvod iz obima akreditacije laboratorije kojim se potvrđuje da je metoda za određivanje sadržaja glutena u prehrambenim proizvodima akreditovana;
5.    Metoda kojom se pokazuje limit kvantifikacije 10mg/kg ili manje;
6.    Overenu izjavu ustanove ili akreditovane laboratorije da ima zaposlene u stalnom radnom odnosu, eksperte tehnologe koji će biti angažovani na izradi analize odsustva unakrsne kontaminacije glutenom u pogonu podnosioca prijave;
7.    Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju za podnosioca prijave;
8.    Fotokopija kartona deponovnih potpisa za podnosioca prijave;
9.    Fotokopija rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre za podnosioca prijave.
10.     Obim proizvodnje kontrolisanih proizvoda u 2010. godini (kartica materijalnog knjigovodstva o gotovom proizvodu).

Rok za realizaciju projekta 30. 04. 2012 godine.

Prava i obaveze između Korisnika sredstava, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Stručne službe za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, regulisaće se  ugovorom.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine na predlog Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su:

1.    Obim proizvodnje kontrolisanih proizvoda,
2.    Broj vrste proizvoda na kojima je planirano deklarisanje odsustva glutena,
3.    Limit kvantifikacije za određivanje glutena u ugovorenoj laboratoriji,
4.    Visina troškova po vrsti proizvoda na kom je planirano deklarisanje odsustva glutena.

 Način podnošenja prijave na konkurs:

Konkurs se objavljuje u „Službenom listu AP Vojvodine“, dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava za konkurs podnosi se na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46a ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom  dostavlja se poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa u zatvorenoj koverti, zaključno sa 05.12.2011. godine,  na adresu: Stručna služba za realizaciju programa privrednog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br.16 sa naznakom „Za konkurs“- program “Fond za promociju izvoza poljoprivrednih proizvoda – APF”, ne otvaraj. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati. Dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na telefon: 021/487-4416.

Link

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća

VLADA SRBIJE

Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća

Vlada Srbije objavila je u najnovijem broju “Službenog glasnika” Uredbu o uslovima i načinu korišćenja podsticaja kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća i podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom vrednošću u 2011. godini.

Iznos podsticaja, koji se dodeljuju kao bespovratna sredstva bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, ne može biti veći od tri miliona dinara po korisniku, precizirano je u Uredbi.

Minimalna vrednost investicije u proizvodnju mleka, mesa, voća, grožđa i povrća, lekovitog i začinskog bilja i gljiva mora iznositi 50.000 dinara, a u preradu mleka, mesa, voća i povrća 100.000 dinara.

Korisnik može podneti samo jedan zahtev za jednu ili više namena u proizvodnji, ili samo jednu za preradu. Zahev se podnosi Upravi za agrarna plaćanja, uz dokaze o izmirenju poreskih obaveza i dugova po ranijim subvencijama, kao i ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova.

Proizvođači rakije i vina treba da dostave dokaz o upisu u registar, a sakupljači lekovitog bilja i šumskih polodova odgovarajuću dozvolu. Takođe je potreban dokaz o vlasništvu ili zakupu objekata ili zemljišta. Uredba je stupila na snagu 19. novembra.

Preuzmite Uredbu sa zahtevom

Javni poziv za izbor preduzetnica koje će biti korisnici usluga mentoring

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za izbor preduzetnica koje će biti korisnici usluga mentoring

U okviru projekta Mentori ženskog preduzetništva u Srbiji, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije objavljuju

Javni pozivza izbor dvadeset preduzetnica koje će biti korisnice usluge mentoringa
Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije realizuju dvogodišnji projekat „Mentori ženskog preduzetništva“ u okviru kojeg će dvadeset preduzetnica imati mogućnost da unapredi svoje poslovanje korišćenjem usluga mentoringa.

Korisnik mentoring usluga je preduzetnica koja:
– ima svoje preduzeće ili preduzetničku radnju i posluje najmanje  jednu, a najviše četiri godine
– ima najmanje jednog zaposlenog i stalno unapređuje svoje poslovanje
– ima potrebu za podrškom mentora kako bi se  što bolje pripremila za preduzetničke  izazove i prevazišla ih na najbolji mogući način

Ukoliko ste zainteresovani da budete korisnica mentoring usluga, potrebno je da dostavite:
– radnu biografiju, popunjenu prijavu i izjavu o istinitosti priloženih informacija (obrasce prijave i izjave možete preuzeti na www.narr.gov.rs i www.poslovnezene.org.rs)

Korisnice mentoring usluga imaće priliku da:
– dobiju besplatnu kontinuiranu pomoć mentora kako bi unapredile svoje poslovanje
– promovišu svoje poslovanje
– doprinesu razvoju ženskog preduzetništva u svom regionu i državi

Prijave se dostavljaju poštom, lično ili putem elektronske pošte:
Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Nacionalni centar Zaječar, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar ili
Kancelarija Beograd, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11000 Beograd
e-mail: wem@narr.gov.rs

Rok za slanje prijava je 16. decembar 2011. godine.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj:
Sonja Manojlović 011/2060-851
Dragana Ugrenović, 011/2060-832
ili wem@narr.gov.rs.

Konkursna dokumentacija

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi
u 2012. godini, u vrednosti od 2.500.000 dinara

Pod programima i projektima u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine podrazumevaju se programi i projekti u kulturi i projekti umet-ničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na:
– organizovanje kulturnih događanja (programa, koncerata, festivala, takmi-čenja, savetovanja, susreta i izložbi) značajnih za očuvanje kulturnog iden-titeta i razvoja kulturnog života Opštine
– očuvanje i negovanje narodnih običaja
– učešće na takmičenjima i festivalima
– podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada
– izdavanje knjiga i časopisa
– prevod knjiga
– izdavanje CD-a i audio vizuelnih izdanja.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi:
– ustanove kulture,
– amaterska kulturno-umetnička društva i
– drugi subjekti u kulturi kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, pri-vredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kul-turi i druga pravna lica i subjekti u kulturi.

Subjekti u kulturi iz stava 1. ovog člana imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Opštine.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji za dodelu sredstava u oblasti kulture na obrascu „PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” (obrazac br. 1).

Za svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Podnosilac prijave uz obrazac br. 1. prilaže:
– dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekat u kulturi registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnos-ti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
„PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” se može skinuti i sa zvanične internet stranice opštine.

Prijave se podnose u štampanom obliku predajom u Uslužnom centru Opštin-ske uprave opštine Kanjiža ili poštom na adresu: Kanjiža, Glavni trg 1, sa naznakom da se u pošiljci nalazi konkursna dokumentacija za kulturu.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

Rok za prijavu: 12. decembar 2011. u 15.00 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;
•    da im je sedište u Republici Srbiji;
•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;
•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga:

Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 16.12.2011.godine u 16 časova. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs