Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs projektnih ideja

AIESEC

Konkurs projektnih ideja

Okupi tim i utiči na zapažene probleme u svojoj zajednici.

Iskoristi priliku da prisustvuješ seminaru koji će ti dati smernice kako se piše projekat, učestvuj na konkursu projektnih ideja i obezbedi sredstva za realizaciju svog projekta! Ostvari saradnju sa vodećim kompanijama u zemlji, upoznaj se sa njihovom politikom društveno odgovornog poslovanja i realizuj svoj projekat!

Ovo je prilika da stekneš praktično iskustvo iz projektnog menadžmenta, sarađuješ sa kompanijama i da dugoročno utičeš na promene u svojoj zajednici.

Ko može da podnese predlog projekta?

Predlog projekta mogu podneti:
•    udruženja (udruženja koja imaju za članove mlade od 18 do 29 godina starosti) registrovana na teritoriji Republike Srbije
•    grupa pojedinaca od 18 do 29 godina starosti (3 ili više pojedinaca). U ovom slučaju grupa pojedinaca će imati obavezu da registruje svoje udruženje nakon objavljivanja rezultata. Budžetom će biti predviđeni troškovi osnivanja udruženja, a grupa pojedinaca će uz smernice od strane AIESEC-a otvoriti svoje udruženje koje će im omogućiti da, posle realizacije projekta, nastave sa društvenim angažmanom, ukoliko to žele.

 

Za registrovana udruženja, pored popunjene projektne dokumentacije, potrebno je poslati i kopiju akta o registraciji i statuta.

Za grupe pojedinaca dovoljno je poslati popunjenu projektnu dokumentaciju.

Trajanje konkursa
Konkurs projektnih ideja otvoren je. do 15. marta 2012. u 18 časova. Do kraja marta objavićemo najbolje projekte.

Dokumentacija za prijavljivanje
U okviru kog budžeta se podnosi projekat?
Projekti ocenjeni kao najbolji od strane komisije koju čine predstavnici partnerskih kompanija i AIESEC-a dobiće sredstva.
Projektne ideje finansiraju partnerske kompanije u iznosu od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti. U tom okviru treba koncipirati ceo projekat.
Postoji mogućnost dodatnog finansiranja iz fondacija ili posebnim dogovorom, međutim podneseni projekti moraju biti u okviru ovog iznosa.

Trajanje projekta

Sve projektne aktivnosti se moraju završiti do 31.12.2012.
Najbolje ideje biće finansirane od strane vodećih kompanija  pri čemu ćete realizovati svoj projekat uz podršku i mentorstvo vodećih kompanija i AIESEC-a!

Ukoliko imate nedoumice ili treba vam savet, obavezno nas kontaktirajte.

Projektne ideje (ceo popunjeni projektni paket) slati do 15.3.2012. u 18 časova na odgovorni.mladi@gmail.com . U naslovu napisati za koju temu ste se odlučili. (“Utičem na održivu ekonomiju kroz obnovljive izvore energije!”, ” Utičem na održivost društva kroz volonterizam mladih!” ili ” Utičem na zaštitu životne sredine!”).

Ukoliko želite da se konsultujete u vezi Vaše projektne ideje možete nas posetiti u terminu konsultacija, svakog petka od 10h do 11:30h u kancelariji AIESEC-a Srbije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Preuzmi fajl sa dodatnim objašnjenjima
Preuzmi formular za prijavu projektne ideje
Preuzmi obrazac za CV članova tima

Link

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – garantni potencijal do 300.000.000.00 dinara –

1.
Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka). namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda onih nosilaca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji u vlasništvu imaju ispod 50 hektara.

2.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica
– nosioci registrovanih porodičnih poljo-privrednih gazdinstava, koji ispunjavaju sledeće minimalne uslove:
• prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
• otvoren namenski tekući račun u Banci,
• manje od 70 godina života na dan otplate poslednjvg anuiteta,
• manje od 50 hektara poljoprivrednog zemlji-šta u sopstvenom vlasništvu.

3.
Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu zemljišta sa prijavom na Konkurs Garancijskog fonda AP Vojvodine za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Zahtev).
Zahtev po ovom Konkursu podnosi se Banci, u svim Filijalama. koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a koje su navedene u tački 7. u ovom Konkursu. Učesnici Konkursa uz Zahtev podnose i sledeću dokumentaciju:
– Overen predugovor, odnosno ugovor o kupo-prodaji poljoprivrednog zemljišta;
– Dokaz o otvorenom računu kod Banke i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS;
– Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;
– Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
– Rešenje o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
– Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze do dana podnošenja Zahteva;
– Fotokopije ličnih karata podnosioca Zahteva i članova domaćinstva (obe strane);
– Potvrda o prihodima članova domaćinstva;
– Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
– Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa;
– Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
– Osnov korišćenja zemljišta -Izvod iz zemljišnjih knjiga ili prepis lista nepokretnosti, ugovori o zakupu;
– Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa.

4.
Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos od 50% ukupnog potraživanja Banke no kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) odobrenom pod sledećim uslovima:
• Rok vraćanja kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta;
• Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, do maksimalnog iznosa od 15.000.000,00 dinara, sa valutnom klauzulom;
• Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora,
• Prevremena otplata kredita: 0%;
• Otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima. i to 15.06. i 15.12. u godini.

Za kredite puštene u korišćenje do 30.04. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.06. iste godine.
Za kredite puštene u korišćenje u periodu od 30.04. do 31.10. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12. u tekućoj godini. Za kredite puštene u korišćenje nakon 31.10. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.06. naredne godine.

Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do dana početka otplate kredita obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu. Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta.
• Kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno (EKS od8,10%);
• Naknada Banke: 0,5% od iznosa odobrenog kredita koja se plaća jednokratno unapred;
• Bez učešća i depozita.

5.
Kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Fondu i Banci služiće:
• blanko sopstvene menice Korisnika kredita za Banku i Fond, sa klauzulom “bez protesta”;
• hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom odnosu vrednosti 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), konstituisana u korist Banke na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:
• Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na pod-ručju na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područjv na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
• Obavezna procena tržišne vrednosti nekretnine ovlašćenog sudskog veštaka upi-sanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede ili građevinarstva na osnovu Rešenja Ministarstva pravde ili Procena vrednosti poljoprivrednog zemlji-šta od strane Poreske Uprave.

6.
Provizija Fonda: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred. a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda. Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Fonda broj: 335-17051-24.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.
Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

7.
Učesnici Konkursa svoju zainteresovanost za odobravanje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad: Glavna filijala Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 49, teleofon: (021) 442-625
Filijala Bačka Palanka, Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 45, telefon: (021) 752-707
Filijala Inđija, Dušana Jerkovića 5, telefon: (022) 555-803
Filijala Temerin, Novosadska 377. teleofon: (021) 844-611
Filijala Vrbas, Maršala Tita 47, telefon: (021) 794-255
Glavna filijala Ada, Ada, Lenjinova 19, telefon: (024) 853-411
Filijala Bečej, Borisa Kidriča 52. teleofon: (021) 691-55-28
Filijala Senta, Glavni trg 3, telefon: (024) 815-627
Glavna filijala Subotica, Subotica, Trg cara Jovana Nenada 2, telefoon: (024) 552-018
Filijala Bačka Topola, Maršala Tita 40, telefon: (024) 714-679
Glavna filijala Sombor, Sombor, Kralja Petra I 7, telefon: (025) 421-080
Filijala Kula, Josipa Kramera 10, telefon: (025) 722-233
Glavna filijala Zrenjanin, Zrenjanin, Kralja Petra I 3, telefon: (023) 563-737
Filijala Kikinda, Nemanjina 9, telefon: (0230) 402-370
Glavna filijala Sremska Mitrovica, S. Mitrovica, Trg Vojvođanskih brigada 12, telefon: (022) 610-658
Filijala Ruma, Glavna 111, telefon; (022) 433-530
Filijala Šid, Školska 1, telefon: (022) 719-020
Glavna filijala Pančevo, Pančevo, Nikole Tesle 9, telefon: (013) 304-500
Filijala Vršac, Vršac, Sterijina20, teleofon: (013) 801-280

Dodatne informaiije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda: (021) 489-37-00 i na navedene telefone filijala Banke i teleofone u sedištu Banke: (021) 488-4634 i 488-4457. Obrazac Zahteva može se preuzeti u Banci na navedenim adresama, ili sa sajta Fonda i Banke. Tekst Konkursa je objavljen i na sajtu Fonda, www.garfondapv.org.rs i sajtu Banke, www.rbv.rs

Link

Otvoren konkurs za nagradu “Aurea 2012”

POSLOVNI PORTAL “EKAPIJA”

Otvoren konkurs za nagradu “Aurea 2012”

Poslovni portal “eKapija”, krajem marta, po četvrti put za redom, izabraće investiciju godine u Srbiji, a konkurs za nagradu “Aurea 2012” počinje 30 januara 2012. godine.

Urednički tim “eKapije” započeo je selekciju kandidata, a zainteresovane kompanije se mogu prijaviti i same popunjavanjem formulara koji je dostupan na stranici www.aurea.rs

Za nagradu “Aurea 2012” može se kandidovati kompanija koja je u prethodnoj kalendarskoj godini realizovala inovativan, društveno koristan i finansijski isplativ projekat u Srbiji.

Nakon analize pristiglih prijava, projekti koji uđu u uži izbor ovogodišnjeg takmičenja biće predstavljeni na portalima www.ekapija.com i www.aurea.rs, a o pobedniku će odlučiti stručni i nepristrasni žiri, dok će jedan glas dati i čitaoci “eKapije” i posetioci portala aurea.rs, glasanjem putem Interneta.

– Srbija će biti bolje i bogatije društvo samo kada svako bude radio onoliko koliko on može za dobrobit naše zajednice. Mediji tu mogu mnogo da učine radeći svoj deo, dajući svoj doprinos, a to je da kroz svoju delatnost promovišu prave vrednosti. U vremenu kada su mnoge nagrade i medijska pažnja komercijalizovani, “Aurea” predstavlja iskren pokušaj “eKapije” i njenih medijskih partnera, da promovišu istinski dobre projekte, projekte o kojima se često mnogo ne priča, ali koji svakako zaslužuju pažnju. Kriterijumi nagrade “Aurea” su odabrani, tako da izdvajaju isključivo projekte koji su dobri za održivu budućnost Srbije jer, na duže staze, mi možemo da se razvijamo samo ako smo inovativniji, ako vodimo računa o svojoj zajednici/sredini i ako ulažemo u projekte koji imaju čvrstu finansijsku konstrukciju i perspektivu – istakao je Zdravko Lončar, direktor “eKapije”.

Osim glavne nagrade “Aurea 2012”, biće dodeljena i dva specijalna priznanja: za inovativnost i za društvenu korisnost, a nagrade će biti uručene na svečanosti 28. marta u beogradskom “Aeroklubu”.

Poslovni portal “eKapija” nagradu “Aurea” organizuje u okviru opredeljenja ka društveno korisnom poslovanju i bez finansijskog interesa, sa namerom da promoviše i podrži projekte značajne za održiv razvoj srpske privrede.

Rok za prijavu projekata je 24. februar 2012.

Za više informacija pogledajte www.aurea.rs

Link

Poziv za podnošenje prijava – Opštinske finansije – Paketi podrške opštinama

MSP IPA 2007

Opštinske finansije – Paketi podrške opštinama

Poziv za podnošenje prijava

Program Podrške opštinama MSP IPA 2007 „Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga“ koji finansira Evropska unija, a realizuje konzorcijum koji predvodi GIZ International Services, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština  raspisuje

Otvoreni poziv za podnošenje prijava za pakete podrške opštinama.

Otvoreni poziv se raspisuje za sledeće oblasti:
1.    Programsko budžetiranje
2.    Elementi  Plana kapitalnih investicija  (PKI) uključujući dugoročno finansijsko planiranje
3.    Municipalne obveznice

MSP IPA 2007 projekat će ponuditi tehničku podršku koja uključuje pružanje obuke i seminara, direktnu obuku na radnom mestu, pomoć u organizaciji radnih grupa i svih drugih vidova pomoći koja će biti pružena od strane tima sastavljenog od međunarodnih i eksperata iz Srbije.

Rok za dostavljanje prijava je 27. februar 2012. godine.  

Dokumente i uputstva za popunjavanje prijave možete preuzeti OVDE

Informacije i pomoć u popunjavanju prijave dostupne su putem telefona na 011 328 41 60 i 062 330 429 i putem elektronske pošte na adresu mirjana.knezevic@msp-ipa2007.org ili c2prijava@msp-ipa2007.org

Link

ISC objavljuje konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru Fonda za inovacije

INSTITUT ZA ODRŽIVE ZAJEDNICE

ISC objavljuje konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru Fonda za inovacije

Institut za održive zajednice (ISC) sprovodi sedmogodišnji program Inicijative zagovaranja građanskog društva (CSAI) kojim podržava građansko društvo u Srbiji u nastojanju da pomogne građanima da preuzmu odgovornost i ostvare svoj uticaj na zajednicu u kojoj žive. Putem grantova, obuke i mogućnosti umrežavanja, ovaj program pomaže inicijativama građana i organizacijama građanskog društva da delotvornije iznesu svoje prioritete, kao i da koordinišu svoje aktivnosti sa državom i privatnim sektorom kako bi značajno poboljšali kvalitet života ljudi. Ovаj progrаm je reаlizovаn uz podršku аmeričkog nаrodа preko Američke аgencije zа međunаrodni rаzvoj (USAID)
Svrha ovog poziva organizacijama građanskog društva (OGD) je da podstakne uvođenje novih i inovativnih pristupa, tema i/ili resursa u rešavanju relevatnih problema u Srbiji.

Grantovi će biti dodeljeni kreativnim predlozima projekata koji podstiču građane da se angažuju i omogućavaju im da utiču na pozitivne promene u svojim zajednicama.

Preporučujemo OGD dа u okviru svojih predloga projekata rаzrade strаtegiju interаkcije sа javnošću koristeći Internet, društvene medije i nove tehnologije. Tаkođe, podržаvаmo i druge vrste inovаtivnih projekata koji ne morаju biti u vezi sa novim tehnologijama, kаo što su korišćenje novih metoda/modela javnog zаgovarаnja, podizаnja svesti, jačanja podrške građana i sl.

Iznos pojedinačnog granta će se kretаti od 15.000 do 25.000 dolаrа, u zаvisnosti od potrebа projektа.

Više informаcijа o konkursu možete nаći u Pozivu zа podnošenje predloga projekata, koji možete preuzeti sа sаjtа ISC-a.

Grantovi u okviru Fonda za inovacije će se dodeljivati u kontinuitetu do 1. maja 2012. godine, bez rokova za podnošenje. Predlozi projekata se mogu podneti ISC-u bilo kad u toku godine.

Link

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”pravo na prvu šansu”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za prijavljivanje projekata za realizaciju akcije ”pravo na prvu šansu”

Pravo konkurisanja imaju sva lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. da su državljani Republike Srbije,
 2. da imaju prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 3. da su zvanje doktora nauka stekli u skladu sa barem jednim od navedenih                modaliteta:
  – u okviru akreditovanih doktorskih studija,
  – prema ranije važećim propisima,
  – nostrifikacijom zvanja stečenog na studijama u inostranstvu prema važećim propisima u zemljisticanja zvanja,
  – bez nostrifikacije zvanja stečenog na studijama u inostranstvu, ako je ono stečeno na univerzitetu koji je među prvih 1000 prema Šangajskoj listi,
 4. da poseduju ažuriran karton naučnog radnika kao deo jedinstvene baze podataka istraživača u AP     Vojvodini koju vodi Sekretarijat,
 5. da nisu u radnom odnosu, ili da su radno angažovani sa manje od 50% radnog vremena.

Kandidati koji ispunjavaju navedene uslove podnose predlog naučno-istraživačkog odnosno primenjeno-istraživačkog projekta u trajanju do 12 meseci.

Elementi projekta moraju biti povezani sa elementima odbranjene doktorske disertacije ili sa drugim naučno-istraživačkim referencama kandidata.

Projekat se usmerava ka jednoj ili najviše dve od sledećih naučnih oblasti:
1) Tehničko-tehnološke nauke
2) Prirodno-matematičke nauke
3) Medicinske nauke i fizička kultura
4) Biotehnologija i poljoprivreda
5) Društvene i humanističke nauke
6) Pravne i ekonomske nauke i
7) Uređenje i zaštita životne sredine.

Kandidat mora imati preporuku najmanje jednog naučnog radnika, čija je ukupna citiranost prema međunarodnoj bazi Science Citation Index – Wos, a na osnovu podataka Referalnog centra Matice Srpske, odnosno baze podataka Sekretarijata, preko 10, ili čiji je ukupni faktor kompetencije na osnovu Kriterujuma za utvrđivanje i ocenu istraživača za ciklus istraživanja 2010.-2014. Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije, preko 20.

Prijava na konkurs podnosi se u formi Obrasca prijave čiju sadržinu propisuje Sekretarijat, a koja je dostupna na internet prezentaciji Sekretarijata.

Sredstva za realizaciju programa ”Pravo na prvu šansu” predviđena su budžetom Autonomne Pokrajine Vojvodine, a obim sredstava utvrđuje se finansijskim planom Sekretarijata. Za ove namene Finansijskim planom Sekretarijata planirana su sredstva u iznosu od 40.000.000,00 dinara za 2012. godinu.

Potrebna dokumentacija:

 • Potpisan Obrazac prijave, u dva primerka, kao i jedan primerak u elektronskoj formi
 • Uverenje o državljanstvu Republike Srbije
 • Kopija važeće lične karte (kao dokaz prebivališta na teritoriji AP Vojvodine)
 • Uverenje o stečenom zvanju doktora nauka
 • Uverenje o nezaposlenosti, ili ugovor o radnom angažovanju sa nepunim radnim vremenom (do 50%)

Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja do 31. marta 2012. godine.

Potrebna dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom ”Pravo na prvu šansu” na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bul. Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Za dodatne informacije možete se obratiti Biljani Juribašić, na telefon 021/487-4636, ili na e-mail: biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Sprоvоđеnjе mеrа, аktivnоsti ili uslugа nа lоkаlnоm nivоu zа rоmsku pоpulаciјu

TIM ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA

Pоziv lokalnim samoupravama zа učеšćе u rаzmеni primеrа dоbrе prаksе: Sprоvоđеnjе mеrа, аktivnоsti ili uslugа nа lоkаlnоm nivоu zа rоmsku pоpulаciјu

Temа zа rаzmеnu primеrа dоbrе prаksе је Sprоvоđеnjе mеrа, аktivnоsti  ili uslugа nа lоkаlnоm nivоu zа rоmsku pоpulаciјu. Тim zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе sirоmаštvа, uz pоdršku Švајcаrskе аgеnciје zа rаzvој i u sаrаdnji sа Stаlnоm kоnfеrеnciјоm grаdоvа i оpštinа (SKGО), pоkrеnuо је iniciјаtivu zа rаzmеnu iskustаvа i primеrа dоbrе prаksе kоја trеbа dа dоprinеsе sоciјаlnоm uklјučivаnju i smаnjеnju sirоmаštvа nа lоkаlnоm nivоu.

U nоvеmbru i dеcеmbru prоšlе gоdinе оdržаnа su prvа dvа skupа iz оblаsti Fоrmulisаnjа pоlitikа, mеrа i оdlukа nа lоkаlnоm nivоu nа оsnоvu pоdаtаkа i istrаživаnjа i Dugоtrајnе nеgе i zbrinjаvаnjа –  uslugе pоmоć u kući zа stаrе.
Slеdеćа tеmа zа rаzmеnu primеrа dоbrе prаksе је Sprоvоđеnjе mеrа, аktivnоsti  ili uslugа nа lоkаlnоm nivоu zа rоmsku pоpulаciјu. Prеdnоst ćе imаti primеri iz оblаsti zdrаvstvа, sоciјаlnе zаštitе, оbrаzоvаnjа, zаpоšlјаvаnjа i stаnоvаnjа.

Pоzivаmо zаintеrеsоvаnе prеdstаvnikе lоkаlnih sаmоuprаvа dа u оkviru tеmе “Sprоvоđеnjе mеrа, аktivnоsti ili uslugа nа lоkаlnоm nivоu zа rоmsku pоpulаciјu ” dоstаvе svоје primеrе dоbrе prаksе. Skup nа kоmе ćе  оpštinе prеdstаviti primеrе dоbrе prаksе, ćе sе оdržаti оd 20. dо 22. fеbruаrа 2012. gоdinе nа Zlаtibоru u hоtеlu Моnа.

Skup ćе biti u fоrmi dvоdnеvnе rаdiоnicе gdе ćе sе krоz intеrаktivni rаd rаzmеnjivаti iskustаvа svih učеsnikа. Lоkаlnе sаmоuprаvе kоје budu pоzvаnе dа učеstvuјu nа skupu trеbа dа dеlеgirајu pо tri učеsnikа i tо prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе, kооrdinаtоrа zа rоmskа pitаnjа i оsоbu kоја dirеktnо rаdi sа rоmskоm pоpulаciјоm nа sprоvоđеnju mеrа, аktivnоsti ili uslugа zа pоbоlјšаnjе pоlоžаја rоmskе pоpulаciје.

Primеrе dоbrе prаksе prеmа dеfinisаnim kritеriјumimа izаbrаćе kоmisiја kојu činе prеdstаvnici Тimа zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i Stаlnе kоnfеrеnciје grаdоvа i оpštinа. Оd pristiglih priјаvа bićе оdаbrаnо ukupnо 10 оpštinа kоје ćе učеstvоvаti nа dvоdnеvnоm skupu nа Zlаtibоru.

Rоk i nаčin dоstаvlјаnjа priјаvа zа primеrе dоbrе prаksе:

Rоk zа dоstаvu prеdlоgа је 3. fеbruаrа 2012. gоdinе. Primеri dоbrе prаksе sе dоstаvlјајu nа srpskоm јеziku, pоpunjаvаnjеm prilоžеnоg fоrmulаrа  u еlеktrоnskој fоrmi. Priјаvе slаti nа i-mејl: marjan.banduka@clds.rs, а zа dоdаtnа pitаnjа јаviti sе Маrјаnu Bаnduki nа brој tеlеfоnа 011 3221 586.

Fоrmulаr sа smеrnicаmа zа priјаvlјivаnjе primеrа dоbrе prаksе nаlаzi sе ovde: Formular za prijavu.

Fоrmulаr mоrа dа budе pоtpisаn оd strаnе оvlаšćеnоg licа iz lоkаlnе sаmоuprаvе.

Link

Javni poziv za Program ranog razvoja

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program ranog razvoja

•    Naslov programa: Program ranog razvoja

•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Fond za inovacionu delatnost

•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program ranog razvoja je namenjen privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja poseduju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu. Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje tržišno orijentisanih inovativinih tehnologija i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije.

•    Aplikanti: Aplikant mora biti privatno mikro ili malo preduzeće, osnovano u Srbiji, pre ne više od 2 (dve) godine, u vreme prijave, sa većinskim srpskim vlasništvom.

•    Finansiranje: Odobreno finansiranje u okviru Programa ranog razvoja će pokrivati maksimalno 85%, sve do iznosa od EUR 80,000 od ukupno odobrenog budžeta projekta. Minimum 15% od ukupno odobrenog budžeta projekta, mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, po mogućstvu privatnih izvora, nezavisno od Fonda.

•    Trajanje projekta: Projekat koji aplicira za Program ranog razvoja mora biti planiran za period od 12 meseci i može biti iz svih polja nauke i tehnologije, u svim industrijskim sektorima.

•    Rok za prijavu: 31. avgust 2012. godine

•    Internet adresa / email: www.inovacionifond.rs

Link

Izvor

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

SKGO

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

U sklopu realizacije projekta Program podrške opštinama IPA 2007 – Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga, koji u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalnom konferencijom gradova i opština sprovodi konzorcijum koji predvodi GIZ International Services, a koji finansira Evropska unija raspisuje se:

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

Pravo na učešće u pozivu za podnošenje prijava imaju gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji.

Zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u okviru realizacije projekta Program podrške opštinama IPA 2007 – Dobra, uprava, planiranje i pružanje usluga, mogu da apliciraju za sledeće pakete podrške:

1. Uvođenje novog modela organizacione strukture u opštinskoj/gradskoj upravi;
2. Unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima;
3. Unapređenje kvaliteta usluga koje gradske i opštinske uprave pružaju građanima;
4. Razvoj/unapređenje uslužnih centara.

Paketi podrške opštinskim i gradskim upravama podrazumevaju pružanje EKSPERTSKE podrške i stručnog znanja u ključnim prioritetnim oblastima uz primenu različitih modaliteta.

Rok za dostavljanje prijava je 24. februar 2012. godine.

Dokumentaciju i uputstva za apliciranje možete preuzeti sa internet prezentacije projekta Program podrške opštinama IPA 2007- Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga (link http://www.msp-ipa2007.org/sr/c3prijava )

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa podnošenjem prijava možete kontaktirati:

Info centar – paketi podrške opštinskim i gradskim upravama
Telefon: 011/ 32- 84-160, 32- 84-916
e-mail: bojana.ristic@giz.de

Link

Sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs z Horse With Sore Back Muscles a sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000 dinara.

Konkursom za sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori odobravaju se sredstva za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u susednim državama Autonomne Pokrajine Vojvodine, i to: Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji (u daljem tekstu: dijaspora).

Sredstva se odobravaju u cilju: uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u registrovanim javnim glasilima, razvoja javnih glasila, unapređenja programskih sadržaja javnih glasila, podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u dijaspori na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja  i negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja jezičke kulture.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansira projekte najviše do 75% vrednosti projekta.

PREDMET, CILj I KRITERIJUMI
Predmet konkursa je sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa srpskog naroda u dijaspori u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je sufinansiranje proizvodnje novih i obnovljenih programskih sadržaja javnih glasila u dijaspori značajnih za ostvarivanje interesa pripadnika srpskog naroda koji živi u dijaspori, što podrazumeva uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim javnim glasilima koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje srpskog naroda, značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda, kvalitet, aktuelnost,  kreativnost, eksperiment u žanru, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Predloženi projekat se mora realizovati preko registrovanog javnog glasila čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.
Ukoliko je učesnik na konkursu registrovan za produkciju, ali ne i za emitovanje, mora imati potpisan ugovor sa registrovanim javnim glasilom koje će emitovati medijski proizvod.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovani osnivači javnih glasila i pravna lica registrovana za audio i video produkcije na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u navedenim zemljama.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Horse With Sore Back Muscles