Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje projekata sanacije i rekultivacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata sanacije i rekultivacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u sufinansiranju projekata sanacije i rekultivacije deponija čvrstog komunalnog otpada i izgradnje transfer stanica.

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od:
– 200.000.000,00 dinara za sanacije deponija,
– 200.000.000,00 dinara za izgradnju transfer stanica.
Sredstva koja se ne rasporede po jednom predmetu konkursa mogu se rasporediti po drugom.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „Danas“, na internet strani Fonda www.sepf.gov.rs, i internet strani Stalne konferencije gradova i opština(SKGO) www.skgo.org.

2. Korisnici sredstava
Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.
Jedinice lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.
Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija
– popunjen i overen obrazac Prijave projekta (www.sepf.gov.rs),
– popunjen upitnik u Slap bazi na internet strani SKGO

Napomena: Upitnik se popunjava direktno na internet strani SKGO, odnosno SLAP bazi preko Slap koordinatora. Kao dokaz za tvrdnje navedene u Upitniku, Fondu je potrebno dostaviti odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.
– kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:
1. plan upravljanja otpadom,
2. važeći urbanistički plan kojim su definisana pravila uređenja i pravila građenja, koji obuhvata lokaciju deponije/transfer stanice,
3. revidovan glavni projekat (fotokopija naslova, sadržaja, predmera i predračuna),
4. saglasnost na projekat sanacije (izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja),
5. rešenje o davanju saglasnosti na studiju o proceni uticaja transfer stanice na životnu sredinu ili rešenje o nepristupanju izradi studije o proceni uticaja na životnu sredinu (izdaje nadležni organ),
6. odluka Veća o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,
7. vlasnički list (izvod iz katastra),
8. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer stanice,
9. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima (krediti, međunarodne donacije itd.),
10. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,
11. potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,
12. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

4. Dostavljanje prijava
Prijave se podnose na obrascima „Prijava projekta“ koja se može preuzeti sa internet strane Fonda. Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose u elektronskoj formi (sa skeniranim potpisom i pečatom), ili ako to nije moguće u pismenoj formi.

Konkurs je otvoren do 04.10.2011. godine

Prijave u pismenoj formi sa dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostavljaju se na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd.
sa naznakom: „Poziv za javno prikupljanje prijava radi neposrednog učestvovanja Fonda u sufinansiranju projekata sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada/izgradnje transfer stanica.“ – ne otvarati.
Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i nedeljko.curic@skgo.org. U polju Subject napisati tip projekta na koji se prijava odnosi (npr: sanacija deponije)i naziv i sedište podnosioca prijave.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati od strane Fonda.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje
Kriterijumi za bodovanje dati su u Obrascu za ocenu – SLAP sistem ocenjivanja po SLAP upitniku koji su sastavni deo konkursne dokumentacije (www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava
Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od 50.000.000,00 dinara.
Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011/2012. godini.
Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija
Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.

Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.

Kontakt osoba: Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896).

Link

Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je javno prikupljanje prijava jedinica lokalne samouprave radi
ostvarivanja prava na neposredno učestvovanje Fonda za zaštitu životne sredine u
sufinansiranju izrade tehničke dokumentacije (glavnog projekta) za:
– sanaciju deponija čvrstog komunalnog otpada,
– izgradnju transfer stanica

Fond će po ovom konkursu dodeliti sredstva do ukupnog iznosa od 30.000.000,00 dinara.

Poziv će biti objavljen u „Službenom glasniku RS“, dnevnom listu „Danas“, na internet
strani Fonda www.sepf. gov.rs i internet stranici SKGO www.skgo.org

2. Korisnici sredstava
Korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove utvrđene ovim konkursom.
Jedinice lokalne samouprave ne mogu podnositi prijave za projekate za koje su im ranije dodeljena sredstva po konkursima Fonda.
Ukoliko se konkuriše za više predmeta konkursa za svaki se podnosi posebna prijava.

3. Konkursna dokumentacija
– popunjen i overen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta (www.sepf. gov.rs),
– popunjen upitnik u Slap bazi na internet strani SKGO

Napomena: Upitnik se popunjava direktno na internet strani SKGO, odnosno SLAP bazi preko Slap koordinatora. Kao dokaz za tvrdnje navedene u Upitniku, Fondu je potrebno dostaviti odgovarajući dokaz za svaki bodovani kriterijum. U slučaju nedostavljanja dokumentacije kriterijumi neće biti bodovani.
– kompletna dokumentacija koja se odnosi na projekat i kriterijume konkursa:
1. plan upravljanja otpadom,
2. odluka Veća o određivanju pravnog lica kome je povereno upravljanje projektom,
3. vlasnički list (izvod iz katastra),
4. dokaz o pravu korišćenja na zemljištu na kojem se planira izgradnja transfer
stanice,
5. dokaz o namenski izdvojenim sopstvenim sredstvima za finansiranje predmeta
konkursa (fotokopija lokalnog budžeta) i ostalim obezbeđenim sredstvima
(krediti, međunarodne donacije itd.),
6. dokaz o raspodeli prihoda ostvarenih po osnovu naknada za zagađenje životne
sredine iz čl. 85. Zakona o zaštiti životne sredine,
7. potvrda JKP o procentu pokrivenosti stanovništva uslugom sakupljanja otpada,
8. ugovor sa strateškim partnerom o obavljanju delatnosti sakupljanja i deponovanja
otpada (ukoliko jedinica lokalne samouprave ima zaključen takav ugovor).

4. Dostavljanje prijava
Prijave se podnose na obrascima „Prijava projekta“ koja se može preuzeti sa internet strane Fonda. Prijave sa pratećom dokumentacijom se podnose u elektronskoj formi (sa skeniranim potpisom i pečatom), ili ako to nije moguće, i u pismenoj formi.
Prijave u pismenoj formi sa konkursnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:
Fond za zaštitu životne sredine, Nemanjina 22-26, Beograd
sa naznakom: „Javni konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije“ – ne otvarati.

Prijave u elektronskoj formi dostavljaju se na adrese prijavaprojekata@sepf.gov.rs i
nedeljko.curic@skgo.org. U polju Subject napisati tip projekta na koji se prijava odnosi
(npr. tehnička dokumentacija za sanaciju deponije) i naziv i sedište podnosioca prijave.

Konkurs je otvoren do 04.10.2011. godine

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave uz koje nije dostavljena
dokumentacija neophodna za ocenu prijave neće se razmatrati.

5. Uslovi i kriterijumi za bodovanje
Kriterijumi za bodovanje dati su u Obrascu za ocenu – SLAP sistem ocenjivanja po SLAP upitniku koji su sastavni deo konkursne dokumentacije(www.sepf. gov.rs, www.skgo.org).

6. Odobravanje sredstava
Sredstva Fonda dodeljuju se u skladu sa brojem ostvarenih bodova, koji predstavljaju
procenat sufinansiranja odobrenih aktivnosti iz projektne prijave (ne uzima se u obzir
ukupna vrednost projekta, već samo vrednost odobrenih aktivnosti), a najviše do iznosa od:
– 800.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za sanacije deponija čvrstog komunalnog otpada,
– 1.500.000,00 dinara za tehničku dokumentaciju za izgradnju transfer stanica.

Odobrena sredstva su bespovratna i dostupna za korišćenje u 2011/2012. godini.
Uslov za korišćenje sredstava Fonda jeste obezbeđenje srazmernog dela sopstvenih
sredstava.

7. Rok za donošenje odluke o izboru i realizacija
Odluke o dodeli sredstava donosi Upravni odbor Fonda u roku od 90 dana od isteka roka za dostavljanje prijava.
Na osnovu odluke Upravnog odbora, Fond će sa korisnikom sredstava potpisati ugovor kojim će definisati način korišćenja sredstava, način kontrole namenskog trošenja sredstava, dinamiku dodele sredstava, rok realizacije projekta, ostala međusobna prava i obaveze.
Kontakt osoba: Dragan Vasiljević (011 21 69 368, 064 64 19 896)

Link

Javni poziv za izbor deset preduzetnika/preduzetnica koji će pružati usluge mentoringa

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za izbor deset preduzetnika/preduzetnica koji će pružati usluge mentoringa

Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Udruženje poslovnih žena Srbije realizuju dvogodišnji projekat „Mentori ženskog preduzetništva“ u okviru kojeg će izabrati i obučiti deset preduzetnika/preduzetnica koji će pružati pomoć preduzetnicama koje su u početnoj fazi poslovanja ili imaju poteškoća u vođenju sopstvenog posla.

Budući mentori treba da:
– aktivno upravljaju privrednim subjektom koji je u njihovom većinskom ili manjinskom vlasništvu, tj. da su na rukovodećim funkcijama privrednog subjekta,
– vode sopstveno poslovanje najmanje pet godina,
– budu spremni da prenesu svoje znanje i iskustvo,
– imaju pozitivan stav i veruju u svoje ideje.

Ukoliko ste zainteresovani da budete mentori, potrebno je da dostavite:
– radnu biografiju, popunjenu prijavu i izjavu o istinitosti priloženih informacija (obrasce prijave i izjave možete preuzeti na www.narr.gov.rs i www.poslovnezene.org.rs)

Deset izabranih mentora imaće priliku da:
– pohađaju obuku za mentore na osnovu metodologije koju je Nacionalna agencija za regionalni razvoj razvila sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju JICA,
– budu deo Evropske mreže mentora ženskog preduzetništva,
– promovišu svoje poslovanje učešćem na konferencijama, seminarima i sajmovima u zemlji i inostranstvu,
– prenesu svoje znanje i iskustvo preduzetnicama i na taj način doprinesu razvoju ženskog preduzetništva i uopšte ekonomskom razvoju Srbije.

Prijave se dostavljaju poštom, lično ili putem elektronske pošte:
Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Nacionalni centar Zaječar, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar ili
Kancelarija Beograd, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11000 Beograd
e-mail: wem@narr.gov.rs
Rok za slanje prijava je 7. oktobar 2011. godine.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, Sonja Manojlović 011 20 60 851, Dragana Ugrenović, 011 20 60 832 ili wem@narr.gov.rs.

Konkursna dokumentacija
Obrazac 1. Prijava
Obrazac 2. Izjava

Konkurs za podnošenje nacrta projekata za program Mi smo na mreži!

BCIF

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Mi smo na mreži!

Za program Mi smo na mreži! mogu se prijaviti lokalna udruženja građana koja se bave omladinskim pitanjima i čiju većinu članstva čine mladi od 15-30 godina, omladinske grupe koje deluju pod okriljem registrovanih udruženja građana ali imaju samostalne aktivnosti u odnosu na organizaciju čiji su deo i neformalne omladinske grupe sa maksimalnim iznosom budžeta do 200.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na upotrebu novih medija, društvenih mreža i informacionih tehnologija za podsticanje omladinskog aktivizma i participacije, usmeravanje pažnje na važne lokalne probleme i teme, pronalaženje odgovarajućih rešenja i podsticanje ljudi da aktivno učestvuju u njihovom sprovođenju.

Osnovni cilj programa Mi smo na mreži! je osnaživanje mladih ljudi da koriste nove medije, društvene mreže i informacione tehnologije kao sredstvo za podsticanje aktivizma među svojom generacijom i u svojoj zajednici i povećanje aktivnog učešća mladih u društvenim promenama.

Rok za podnošenje nacrta projekata je  29. oktobar 2011. godine.

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na stranici programa Mi smo na mreži!, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@bcif.org.

Link

Javni poziv zdravstvenim ustanovama i udruženjima

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv

Za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja.

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i  udruženja koja svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti i to:
1. prevenciji faktora rizika;
2. pravovremenom prepoznavanju kardiovaskularnih bolesti;
3. unapređenje dijagnostike;
4. smanjenje smrtnosti i invaliditeta od kardiovaskularnih bolesti;
5. unapređenje kvaliteta života obolelih.

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. skriningu i ranom otkrivanju kardiovaskularnih  bolesti;
2. unapređenju zbrinjavanja i rehabilitacije pacijenata obolelih od kardiovaskularnih bolesti (poboljšanje uslova nege pacijenata);
3. realizaciji promotivnih kampanja koje doprinose podizanju svesti  populacije o važnosti  i mogućnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti;
4. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvene zaštite za bolesti  srca i krvnih sudova pod sledećim uslovima:

a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite;
c) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže;
d) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacije u maksimalnom iznosu od 5000 evra (u dinarskoj protiv vrednosti) po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom, donosi odluku o izboru kandidata za usavršavanje.

Projekte mogu prijaviti:
1. Zdravstvene ustanove koje su u Planu mreže zdravstvenih ustanova
2. Specijalizovane organizacije koje se bave promotivnim aktivnostima, kampanjama i dr (medijske kuće,specijalizovane agencije, i dr.);
3. Strukovna i druga udruženja koja se bave edukacijom zdravstvenih radnika i stanovništva u cilju podizanja svesti o značaju  prevencije faktora rizika, pravovremenom prepoznavanju i lečenju kardiovaskularnih bolesti.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU

Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1. Projekti čiji su izlazni rezultati aktivnosti  merljivi na osnovu utvrđenih indikatora;
2. Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine)

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na veb stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce: obrazac M1, obrazac M2). Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom, uz napomenu  «Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti» i to tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u. Uz prijavu za projekat pod tačkom 5. zdravstvena ustanova dostavlja i :
– listu izabranih kandidata koja je utvrđena na osnovu  navedene procedure;
– okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije).

Adresa :
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sekretarijat ministarstva
Ul. Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Kontakt osoba u Ministarstvu zdravlja
Dr Vladimir Čakarević
011 3614-666

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok za podnošenje predloga projekata je do 30.09.2011.godine

5. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Link

Javni poziv za diplomirane inženjere poljoprivrede

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Javni poziv za diplomirane inženjere poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede obaveštava sve zanteresovane diplomirane inženjere poljoprivrede koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije da će resorno ministarstvo organizovati obuku u periodu od 20. do 29. septembra 2011. godine, u poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama na teritoriji Republike Srbije.

Diplomirani inženjeri poljoprivrede u četiri dana proći će obuku kroz tri modula:
– savetodavne veštine i tehnike,
– sticanje znanja u oblasti programa podsticajnih mera države za unapređenje poljoprivrede i sticanje veštine prezentacije benefita pri korišćenju kredita u oblasti poljoprivrede,
– procena potreba poljoprivrednih proizvođača.

Svi zainteresovani diplomirani inženjeri poljoprivrede mogu se javiti poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi koja je najbliža mestu njihovog prebivalištva.

Prijava se vrši telefonskim putem najkasnije do 19. septembra 2011. godine a provera dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u obuci vrši će se neposredno pre početka obuke od strane poljoprivredne savetodavne i stručne službe u kojoj se obuka sprovodi.

Dokaz koji je potrebno poneti sa sobom je diploma ili uverenje o završenom fakultetu.

Dodatne informacije možete dobiti na kontakt telefone: 011/3348399; 011/3348054.

Ceo dokument Javnog poziva možete pogledati ovde.

Link

Konkurs za dodelu kredita za početnike „supERSTEp“

ERSTE BANKA

Konkurs za dodelu kredita za početnike „supERSTEp“

Erste Bank a.d. Novi Sad pokreće pilot projekat „supERSTEp“ koji je namenjen obrazovanim, nezaposlenim mladim osobama u Srbiji. Pilot projekat se realizuje u partnerstvu sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i uz podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta. Ideja programa je da podstakne mlade ljude da se aktiviraju u rešavanju problema nezaposlenosti u Srbiji i da poboljša finansijsku inkluziju.

Cilj programa
Cilj programa „supERSTEp“ je da podrži obrazovane i nezaposlene mlade koji žele da pokrenu sopstveni posao. Erste Banka će da dodeli 10 „supERSTEp“ kredita u pojedinačnom iznosu do 500.000 dinara pod posebno povoljnim uslovima za kandidate koji budu izabrani u procesu selekcije.

Osnovni kriterijumi za prijavu:
•    da se radi o osobama starosti do 30 godina;
•    da su nezaposleni i evidentirani u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili su podneli zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini;
•    da poseduju najmanje VI stepen stručne spreme,
•    da podnesu biznis plan.

Prioritet će imati poslovne ideje koje imaju inovativan karakter ili doprinose rešavanju nekog od problema našeg društva.

Obuka
Nezaposlena lica čiji zahtevi budu izabrani na osnovu predloga Komisije biće u obavezi da pohađaju dvodnevnu obuku u organizaciji NSZ i Erste Banke. Obuka će biti organizovana u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Nakon završene obuke, kandidatima će biti omogućeno da podnesu zahtev za kredit u Erste Banci, koja donosi konačnu odluku o finansiranju.

Uslovi

Namena: Finansiranje inicijalnih potreba novoosnovanih preduzeća ili preduzetnika

Korisnici: Privredni subjekti koji su dobili pozitivnu odluku o odobrenju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica koji raspisuje Nacionalna služba za zapošljavanje, ili su podneli zahtev za dodelu subvencija za samozapošljavanje u 2011.

Valuta: RSD

Minimalni iznos: /

Maksimalni iznos: 500.000 RSD

Period: do 36 meseci uz mogućnost odobrenja grace perioda do 6 meseci. Grace period je uključen u period otplate kredita

Visina nominalne kamatne stope: RKS +  6%

Način vraćanja: Rate – mesečno

Vrsta kamatne stope: Promenljiva

Naknada za obradu kreditnog zahteva: /

Instrumenti obezbeđenja:
– blanko solo menice potpisane i overene od strane podnosioca zahteva  sa meničnim ovlašćenjem
– ugovorno ovlašćenje (u dva primerka) podnosioca zahteva
– zaloga na opremu koja je predmet kupovine (ukoliko je namena nabavka opreme)

Prijem zahteva:
Zahtev popunjen u dva primerka možete predati u bilo kojoj filijali Erste Banke ili poslati poštom na adresu:
Sektor komunikacija
Za program „supERSTEp“
Milutina Milankovića 11b
11070 Novi Beograd

Preuzmite zahtev

Zahtev  je potrebno popuniti u celosti, a dodatne informacije ili pojašnjenja možete da dobijete u NSZ.

Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2011. godine.

Proces razmatranja prijava trajaće oko mesec dana od datuma zatvaranja Konkursa.

Obrada zahteva
Nacionalna služba za zapošljavanje vrši obradu podnetih zahteva i proveru ispunjenosti osnovnih uslova, a zahteve koji ispunjavaju uslove proslediće Komisiji na dalje razmatranje. Komisija koju čine predstavnici Erste Banke, NSZ, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta vršiće uži izbor.
Prilikom izbora uzeće se u razmatranje i zahtevi kojima je odobrena subvencija za samozapošljavanje od NSZ po Javnom pozivu nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2011. godini, a koji ispunjavaju uslove ovog Programa.

Link

Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za kontrolu proizvoda sa oznakama geografskog porekla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za kontrolu proizvoda sa oznakama geografskog porekla

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede na osnovu Zakona o oznakama geografskog porekla, Rešenja o ovlašćivanju broj 119-01-56/2011-09 i Zakona o državnoj upravi objavljuje Javni poziv za ovlašćivanje pravnih lica za sprovođenje kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla.

Cilj javnog poziva je ovlašćivanje sertifikacionih tela radi uspostavljanja sistema kontrole kvaliteta i posebnih svojstava poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa oznakama geografskog porekla, tako što se utvrđuje usklađenost kvaliteta i posebnih svojstava proizvoda, način proizvodnje proizvoda i poreklo sirovine, sa podacima sadržanim u specifikaciji, odnosno elaboratu, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oznake geografskog porekla.

Za dodatne informacije u vezi sa ovim javnim pozivom možete se obratiti na telefon 011/3622 312 .

Dokument Javnog poziva možete pogledati i preuzeti ovde

Prijave za javni poziv podnose se do 28. oktobra 2011. godine.

Link

Javni poziv za podnošenje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2012. godini

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima

Prijavljivanje projekata za finansiranje izgradnje, rekonstrukcije,
adaptacije i sanacije sportskih objekata u 2012. godini

 

I PRIJAVA

Projekte mogu da prijave gradovi i opštine, odnosno jedinice lokalne
samouprave, kao i ustanove (škole i javna preduzeća koja su osnovana radi
obavljanja sportske delatnosti).

Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava Obrazac za
prijavu projekta (OPP-1).
Obrazac za prijavljivanje zainteresovani mogu
preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta (www.mos.gov.rs) ili
lično. Na zahtev, obrazac se može dobiti i faksom.

II USLOVI

Podnosilac je dužan da uz popunjen obrazac prijave projekta (OPP-1)
dostavi dokaze o minimumu tehničke spremnosti i o posedovanju neophodne
dokumentacije/akta:

1. dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;
2. lokacijsku dozvolu;
3. predmer i predračun radova overen od strane inženjera sa licencom
Inženjerske komore Srbije;
4. potvrdu da će budžetom jedinice lokalne samouprave ili ustanove za
2012. godinu biti obezbeđena sredstva za relizaciju projekta (za javnu
nabavku, nadzor, tehnički pregled i uknjižbu);
5. glavni projekat i građevinsku dozvolu ukoliko postoje;

Rok za prijavu projekta i dostavljanje dokumentacije je 1. novembar
2011.godine.

Nepotpune, neblagovremene, kao i prijave projekta koje imaju druge
formalne nedostatke neće se razmatrati.

III PRIORITETI

Prilikom odabira, prioritet će se dati projektima za koje je pribavljen
glavni projekat i građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava
izvođenje radova i čija će realizacija biti okončana do decembra 2012.
godine, kao elemente koji omogućavaju brži početak realizacije projekta.

Ministarstvo zadržava pravo da prilikom razmatranja projekta ne prihvati
projekte jedinica lokalne samouprave, odnosno ustanova:

1. koje nisu dostavile dokaz Ministarstvu omladine i sporta da su
uknjižile vrednost izgrađenih, rekonstruisanih, saniranih ili
adaptiranih sportskih objekata u prethodnim godinama;
2. koje nisu ispunile ugovorne obaveze po osnovu odobrenih projekata u
prethodnim godinama;
3. čiji projekat je bio odabran u prethodnim godinama, ali saradnja nije
bila na zadovoljavajućem nivou ili
4. ako nije prijavljen registrant i nije izvršen upis u Registar
sportskih objekata Republike Srbije (koji vodi Ministarstvo
omladine i sporta u saradnji sa Republičkim zavodom za sport).

IV KONTAKT

Sektor za upravljanje projektima
Bulevar Mihajla Pupina 2 (Palata “Srbija”),
kancelarija broj 9, prizemlje, istočno krilo
11070 Novi Beograd
T-F. 011 311-73-78;
E. projekti@mos.gov.rs

Ministarstvo omladine i sporta poziva ovlašćene podnosioce da prijave
projekte popunjavanjem obrasca OPP-1 i dostavom dokumentacije iz tačke II
ovog javnog poziva na adresu:

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
Sektor za upravljanje projektima
Bulevar Mihajla Pupina broj 2
11070 Beograd
http://www.mos.gov.rs/

Link

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju u Republici Srbiji

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2011. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 5.000.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o rebalansu budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (“Službeni list APV”, broj 8/2011) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2011. godine u Republici Srbiji.
Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu septembar – decembar 2011. godine izlagati na medjunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na odredjenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi izlagača na medjunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
• troškovi zakupa, opremanja i vodjenja štanda i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
• 400.000,00 dinara za zakup, opremanje i vodjenje štanda po kompaniji,
• 200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

3. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na medjunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima najkasnije do 21. septembra 2011. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Konkurs

Upitnik