Arhiva ‘Konkursi’

Ekonomsko osnaživanje žena

UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za podnošenje predloga projekata u oblasti ekonomskog osnaživanja žena na lokalnom nivou

Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada i socijalne politike u saradnji sa International Management Group (IMG) uz finansijsku podršku Švedske objavljuje konkurs za dodelu grantova organizacijama civilnog društva.

Na ovaj konkurs se mogu prijaviti sve preduzetnice i sva privredna društva koja se bave razvojem ruralnog turizma i koja su  u isključivom ili većinskom vlasništvu žena ili su u pitanju privredni subjekti gde je većina zaposlenih ženskog pola, a koje su registrovane u Agenciji za privredne registre.

U okviru ovog konkursa finansiraće se aktivnosti čiji je cilj unapređenje sadržaja registrovanih seoskih domaćinstava i gazdinstava koja se bave turizmom, kako bi se unapredila njihova ponuda turističkih usluga i time osnažio ekonomski položaj žena. Kao dodatni cilj, očekuje se da ovim projektom unapredi promocija Srbije kao turističke destinacije, promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i unapređenje  turističko – ugostiteljske ponude.

Ovim konkurskom naročito se ohrabruju žene iz višestruko diskriminisanih grupa da uzmu učešće u podnošenju predloga projekata.

Vrednost pojedinačnih projekata ne sme prelaziti ukupan iznos od 15 000 evra (u dinarskoj protivvrednosti).

Osnovnu dokumentaciju ovog konkursa možete preuzeti ovde, nju čine:
•                Formular za prijavu predloga projekta – Dokument 1
•                Tabelarni budžet – Dokument 2
•                Narativni budžet – Dokument 3
•                Pravila konkursa i smernice za podnošenje predloga projekta
•                Uputstvo za popunjavanje budžeta

Prijave je potrebno dostaviti na predviđenim obrascima dokumenata.

Formulari, pravila i uputstvo su dostupni na engleskom i srpskom jeziku. U slučaju bilo kakvog odstupanja, engleska verzija je važeća.

Dokumentacija se može preuzeti sa sajtova Ministarstva rada i socijalne politike (www.minrzs.gov.rs), International Management Group (www.img-int.org deo „News“) kao i na sajtu www.gendernet.rs. Prijave dostaviti poštom ili lično na sledeću adresu:

International Management Group
Za: SWE17 konkurs
Vladimira Popovića 6
11070 Novi Beograd

Krajnji rok za prijem prijava je 27.01.2012. godine do 12 časova.

Naknadno pristigle prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti elektronskom poštom na adresu gender@img-int.org

Link

Konkurs za mentore i asistente mentora

Mentor i asistent mentora za pružanje podrške odabranim organizacijama za pripremu projekta inkluzije Roma finansiranih iz fondova EU

Za potrebe projekta “Pristup fondovima Evropske unije za Rome (Make the Most of EU Funds for Roma)” koji sprovode Grupa 484, Evropski pokret u Srbiji i Romski centar za razvoj demokratije uz podršku Instituta za otvoreno društvo (OSI Budimpešta), pozivaju se zainteresovani kandidati da dostave izraze zainteresovanosti za pružanje konsultantskih usluga:

 

•    MENTOR ZA PRUŽANjE PODRŠKE ODABRANIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIPREMU PROJEKTA INKLUZIJE ROMA FINANSIRANIH IZ FONDOVA EU

•    ASISTENT MENTORA ZA PRUŽANjE PODRŠKE ODABRANIM ORGANIZACIJAMA ZA PRIPREMU PROJEKTA INKLUZIJE ROMA FINANSIRANIH IZ FONDOVA EU

Više informacija možete pronaći u priloženim PDF dokumentima.

Link

Javni poziv za učešće u programu „Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom interneta”

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Javni poziv za učešće u programu „Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom interneta”

Pozivaju se pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije i fizička lica koja su državljani Republike Srbije (u daljem tekstu: predlagači) da konkurišu za sredstva iz Programa rasporeda i korišćenja sredstava za nagradni konkurs: „Unapređenje komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta” (po zaključku Vlade od 24. novembra 2011. godine), u skladu sa uslovima iz ovog poziva.

Predlagač može biti i grupa fizičkih lica.

Jedan predlagač može da predloži najviše jedan projekat.

Predmet predloženog projekta treba da bude softverska aplikacija koja je dostupna posredstvom Interneta kao veb aplikacija i/ili kao aplikacija za mobilne telefone, a koja unapređuje komunikaciju građana i organa javne vlasti, odnosno doprinosi ostvarenju zakonskih prava građana.

Organ javne vlasti je državni organ, organ teritorijalne autonomije, organ lokalne samouprave i organizacija kojoj je povereno vršenje javnih ovlašćenja, kao i pravno lice koje osniva ili finansira u celini, odnosno u pretežnom delu, država, teritorijalna autonomija ili lokalna samouprava.

Prijavljeni projekti konkurišu za novčane nagrade i to:
•    Tri prve nagrade u iznosu od 500.000,00 dinara
•    Deset drugih nagrada u iznosu od 300.000,00 dinara
•    Dvadeset trećih nagrada u iznosu od 150.000,00 dinara

Sve novčane nagrade su navedene u neto iznosu.

Ukoliko je predlagač nagrađenog projekta grupa fizičkih lica, iznos nagrade se deli ravnopravno na sva lica iz grupe.

POSTUPAK PRIJAVE

Detaljni uslovi za učešće, kriterijumi za ocenjivanje, kao i detaljno uputstvo i obrazac prijave za podnošenje prijave za Program mogu se preuzeti u elektronskom obliku na sledećoj vezi: Obrazac prijave projekta

Za predloženi projekat je potrebno popuniti obrazac prijave u elektronskom obliku, odštampati ga i potpisati.

Prijavljivanje obaviti na sledeći način:
1. Popunjen, odštampan i potpisan obrazac prijave za Program dostaviti na adresu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, Sektor za informaciono društvo, sa naznakom „Prijava za program unapređenja komunikacije građana i organa javne vlasti posredstvom Interneta – NE OTVARATI“.

Elektronsku kopiju prijave priložiti na zasebnom kompakt disku.

2. Obrazac „Obaveštenje o prijavi“ nakon slanja prijave poštom, odnosno neposrednog dostavljanja prijave, poslati elektronskom poštom na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs

Rok za podnošenje prijava je 17. februar 2012. godine u 15:00 sati. Blagovremenom će se smatrati samo prijava prispela do navedenog datuma i vremena.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs ili telefonom na 011/2020 086.

Link

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za  2011 godinu

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  (u daljem tekstu: Sekretarijat) dodeliće u 2011. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 33.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih aktivnosti:

1. Izradu i realizaciju programa i projekata izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači, objekata za obradu i rasecanje divljači na strateški-funkcionalnim lokacijama, u iznosu do 15.000.000,00 dinara.

2.     Realizacija programa zaštite i unapređenja, gajenja lovostajem zaštićene sitne i krupne divljači sa posebnim osvrtom
–    na prihvatilišta za fazanske piliće i
–    izgradnju i rekonstrukciju lovno-tehničkih objekata,
u iznosu do 15.000.000,00 dinara.

3.    Izgradnju prihvatilišta za napuštenu i životno ugroženu divljač, u iznosu do 3.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na konkursu imaju:

Za sredstva iz tačake 1. i 2. –  Korisnici lovišta sa teritorije AP Vojvodine.
Za sredstva iz tačke 3. –  Javna preduzeća korisnici lovišta registrovani na teritoriji AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija za sve podnosioce prijave su:

–    Prijava na konkurs;
–    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
–    Fotokopija rešenja o upisu u registar u agenciji za privredne registre;
– Fotokopija PIB obrasca;
– Fotokopija rešenja o dodeli lovišta na korišćenje

Pored navedene dokumentacije podnosioci prijava prilažu i sledeću dokumentaciju:

 Za tačku 1.

–    Program izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje divljači, sa projektnom dokumentacijom koja sadrži tehničko-tehnološki projekat sa kalkulacijom troškova sa PDV- om za svaki objekat iz programa;
–    Dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog organa, za dobijanje dozvole za izgradnju/adaptaciju objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekata za obradu i rasecanje divljači na utvrđenoj lokaciji;
–    Dokaz o pokrenutom postupku kod ministarstva nadležnog za veterinarstvo za dobijanje saglasnosti na uslove koje, po podnetom programu, mora da ispunjava objekat za privremeno skladištenje odstreljene divljači i/ili objekat za obradu i rasecanje divljači;
–    Overen izvod iz godišnjeg plana odstrela visoke divljači za lovnu 2011/2012 godinu.

Za tačku 2.   

–    Premer i predračun radova sa skicom prihvatilišta ili izgradnju i rekonstrukciju lovno-tehničkih objekata, sa iskazanim troškovima materijala i rada sa PDV.

Za tačku 3.

– Dokaz o pokrenutom postupku kod ministarstva nadležnog za veterinarstvo za     dobijanje saglasnosti na uslove koje, po podnetom programu, mora da ispunjava objekat za prihvatanje napuštene i životno ugrožene divljači;
–    Dokaz o pokrenutom postupku kod nadležnog organa, za dobijanje dozvole za izgradnju/adaptaciju objekata za prihvatanje napuštene i životno ugrožene divljači i
–    Projekat izgradnje ili adaptacije objekata za prihvatanje napuštene i životno ugrožene divljači, sa projektnom dokumentacijom koja sadrži kalkulaciju troškova sa PDV- om.

Učesnici konkursa podnose prijavu na konkurs koju mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, I sprat, soba 43) ili sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom  je zaključno sa 12.12.2011. godine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivedu i šumarstvo.

U slučaju potrebe Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijum za ocenu prijava je kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Prednost prilikom dodele sredstava imaće korisnici koji su izvršili uplatu naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači u lovnoj 2011/2012. godini.

Sredstva po tački 1. ovog konkursa dodeliće se onim korisnicima lovišta koji, pored ostalih uslova, ispunjavaju i uslov da imaju planirani godišnji odstrel visoke divljači ne manji od 150 komada.

Sredstva po tački 2. ovog konkursa dodeliće se korisnicima lovišta do iznosa od 300.000,00 dinara za prihvatilišta fazanskih pilića, odnosno do iznosa od 500.000,00 dinara za izgradnju i rekonstrukciju lovno-tehničkih objekata.

Konačnu odluku o dodeli sredstava po svim tačkama donosi pokrajinski sekretar za poljoprivedu, vodoprivredu i šumarstvo.

Rok za završetak aktivnosti po odabranim projektima je godinu dana od dana doznake sredstava.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava, kao i uslovi i način korišćenja sredstava regulisaće se ugovorom.

Prijave se podnose na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16,  sa naznakom „Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva 2011“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se ne vraća.
Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/ 487-44-07

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije-2011

Rok za dostavljanje predloga projekata je 07. decembar 2011. godine.

Konkursna dokumentacija

Link

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje godišnjeg programa mera kod odgajivačkog program

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

 

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2011. godinu.

 

Konkurs traje: od 01. 12. 2011 do  08. 12. 2011. godine

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za raspodelu sredstava za održavanja lokalnih i regionalnih izložbi stoke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za raspodelu sredstava za održavanja lokalnih i regionalnih izložbi stoke u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2011. godinu

Sredstva za sufinansiranje i refundiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi stoke u AP Vojvodini održanih u 2011. godini, ukupno iznose 2.000.000,00 dinara. Pravo na podnošenje prijave za korišćenje sredstava imaju udruženja građana – organizatori izložbi stoke, čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Predviđena raspodela sredstava za organizovanje izložbi goveda, ovaca i koza, kopitara i svinja vršiće se po vrstama stoke i to:
Govedarstvo 600.000,00
Ovčarstvo i kozarstvo 400.000,00
Kopitari 900.000,00
Svinjarstvo 100.000,00
UKUPNO, dinara 2.000.000,00

Planirana, a nerealizovana sredstva kod izložbi pojedinih vrsta stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na izložbe druge vrste stoke u okviru ukupno planiranih sredstava.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;
2. Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre;
3. Fotokopija PIB obrasca;
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. Fotokopije: Računa, Izvoda od banke o utrošku sredstava, Naloga blagajni za isplatu sredstava.

Sufinansiranje i refundiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškovi prevoza i osiguranja životinja, troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora, ozvučenje, mediji, bina, nagrade za najbolja grla i izrada pehara, medalja, plaketa, gravura, lenti, rozeti, diploma, zahvalnica i kataloga; rad komisije za ocenu stoke, dežurnog veterinara i radnika.

Sekretarijat će prihvatiti zahteve za već održane izložbe stoke u toku 2011. godine.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 08.12.2011. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom: “Konkurs za izložbe stoke”.

Tekst Konkursa i Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/456-267.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs o raspodeli sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetskih resursa domaćih životinja u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2011. godinu

Sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara su namenjena za sufinansiranje dela troškova unapređenja rada kod vlasnika genetskih resursa domaćih životinja i očuvanje od izumiranja ovih retkih rasa stoke. Pravo na ostvarivanje sredstava imaju samo ona udruženja građana, čiji su članovi vlasnici genetskih resursa (autohtonih rasa) domaćih životinja i čije se sedište nalazi na teritoriji AP Vojvodine.

Ova sredstva su namenjena za subvencionisanje udruženja građana odnosno za očuvanje, održivo korišćenje i unapređenje načina odgajivanja autohtonih rasa domaćih životinja, i to: Govedarstvo (Podolac i Buša), Svinjarstvo (Mangulica) i Ovčarstvo (Vitoroga žuja i Čokanska cigaja), čija su grla pod kontrolom osnovnih, regionalnih i glavne odgajivačke organizacije (Tabela 1).

Planirana, a nerealizovana sredstva kod pojedine vrste i autohtone rase stoke, na osnovu prispele konkursne dokumentacije, mogu se odlukom Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo preusmeriti na drugu vrstu i autohtonu rasu stoke u okviru ukupno planiranih sredstava za ove namene.

Ukoliko se prijavi veći ili manji broj grla, nego što je predviđeno konkursom, tada će cena po jedinici mere biti srazmerno niža ili viša.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se nalazi na sajtu Sekretarijata;
2. Komisijski zapisnik o održanoj selekcijskoj smotri kod genetskih resursa overen od strane osnovne, regionalne i glavne odgajivačke organizacije;
3. Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre;
4. Fotokopija PIB obrasca;
5. Fotokopija kartona deponovanih potpisa.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Potrebna konkursna dokumentacija podnosi se zaključno sa 08.12.2011. godine, na sledeću adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom: “Konkurs za genetske resurse”.

Tekst Konkursa i Prijava na konkurs nalaze se na sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/456-267.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih vatrogasnih domova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za adaptaciju i rekonstrukciju postojećih vatrogasnih domova u ukupnom iznosu do 20.000.000,00 dinara.

Finansira se adaptacija i rekonstrukcija objekata vatrogasnih društava, sa teritorije AP Vojvodine, bez prava promene namene.

Korisnici sredstava su dobrovoljna vatrogasna društva.

Potrebna dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat
–    Za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
–    Za  rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Elaborat koji treba da sadrži tehnički opis, predmer i predračun radova
4)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat
5)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
6)    Fotokopija PIB obrasca
7)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
8)    Fotokopija lične karte odgovornog lica

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Obrazac ”Prijava na konkurs” može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 12. decembrom  2011. godine putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA VATROGASNE DOMOVE“ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za salašarski i vinski turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za salašarski i vinski turizam u ukupnom iznosu do 69.000.000,00 dinara

1.1. Adaptacija i rekonstrukcija salaša
Finansira se: adaptacija i rekonstrukcija objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture.

Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva (samo fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva).

Potrebna  dokumentacija:
1)     Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:
– za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
–     za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat
7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu
8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza po osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

1.2. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma za degustaciju vina

Finansira se: izgradnja, adaptacija ili rekonstrukcija vinskih podruma za degustaciju vina na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: pravna lica i preduzetnici sa područja AP Vojvodine koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji su upisani u Vinarski registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ako imaju u vlasništvu, odnosno u zakupu ili u kooperaciji vinograd.

Potrebna dokumentacija:
1)     Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:
–    za izgradnju: Građevinska dozvola
–    za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
–    za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Fotokopija rešenja o upisu u Vinarski registar i registracioni broj
5)    Dokaz o izvršenoj prenameni poljoprivrednog u građevinsko zemljište (samo za poljoprivredno zemljište)
6)    Dokaz o pravu svojine odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat
7)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
8)    Fotokopija PIB obrasca
9)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
10)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
11)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza po osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

Sredstva će se dodeljivati za projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.
Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata
Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.

Obrazac ”Prijava na konkurs” može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 12. decembrom 2011. godine putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA SALAŠARSKI I VINSKI TURIZAM“ i „NE OTVARATI“.

ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju