Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

Konkursna dokumentacija

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu

1.    Predmet

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu («Službeni glasnik RS» br.101/2011) i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu ( «Službeni glasnik RS» broj 8/2012). Za ove namene u budžetu za 2012. godinu predviđeno je 100.000.000,00 dinara.

2.    Osnovni ciljevi

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude, što obuhvata:
–    izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih
kapaciteta, restorana i objekata sportsko  rekreativnog i zabavnog sadržaja;
–    restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
kapacitete ugostiteljske ponude;
–    nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih
objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
–    unapređenje marketinga domaće turističke ponude;
–    dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

3.    Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1.    Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2.    Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3.    Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 41/09).

4. Kriterijumi za ocenu projekata

Ocena projekata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za  uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) očekivani doprinos unapređenju standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) ekonomska opravdanost projekta;
5) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;
6) nivo razvijenosti opštine na kojoj se projekat realizuje;
7) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.

U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:
1.    Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za privredno društvo i preduzetnika;
2.    Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP ;
3.    Rešenje o upisu privrednog društva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, odnosno Rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
4.    Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
5.    Potvrdu banke o prometu na tekućim računima za prethodnu godinu i za tekući period ove godine, za privredno društvo i preduzetnika;
6.    Investicioni program urađen po metodologiji Fonda za razvoj Republike Srbije, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
7.    Odluku nadležnog organa o usvajanju investicionog programa;
8.    Dokaz o vlasništvu na zemljištu/objektu u koji se ulaže, odnosno dokaz o pravu zakupa. Ukoliko je nepokretnost u zakupu, neophodno je da zakup traje minimalno 6 meseci nakon dospeća poslednjeg anuiteta, odnosno minimalno 6 godina i 6 meseci;
9.    Idejni projekat;
10.    Predmer i predračun radova urađen od strane ovlašćenog lica ili privrednog društva registrovanog za tu vrstu delatnosti, sa navedenom adresom objekta i vrstom radova koji će se izvoditi na konkretnom objektu;
11.    Ugovore ili ponude za izvođenje radova sa priloženom specifikacijom radova, kao i profakture isporučilaca opreme;
12.    Registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za privredno društvo i preduzetnika; bruto bilans za tekuću godinu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva;
13.    Dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja urednog vraćanja       kredita: – ukoliko se nudi hipoteka na nepokretnosti, dokaze o vlasništvu na istim (original kopije plana iz katastra, izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ili izvod iz lista nepokretnosti, ne stariji od 30 dana ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta); – pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju;
14.    Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, ne stariju od 6 meseci, urađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj Republike Srbije (www.fondzarazvoj.gov.rs), ukoliko se kao instrument obezbeđenja vraćanja kredita nudi hipoteka na nepokretnosti;
15.    Potvrdu MUP-a, odnosno nadležnog suda da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za privredno društvo i preduzetnika;
16.    Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama, izdatu od strane Poreske uprave, ne stariju od 30 dana.

Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda za razvoj Republike Srbije. Izuzetno, Komisija može razmatrati sve zahteve koji kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja kredita nude bezuslovnu bankarsku garanciju.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dinara a za mala i srednja privredna društva  je 2.000.000 dinara.
Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih sredstava, kao i trajnih obrtnih sredstava do iznosa 20% vrednosti osnovnih sredstava.

7. Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa
kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka
koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:
1.    sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava, ili
2.     sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili
3.    garancija poslovne banke.

8. Ugovor o korišćenju sredstava

Po izvršenoj proveri validnosti i vrednosti ponuđenih nepokretnosti   za obezbeđenje kredita,  Fond će zaključivati ugovor sa korisnicima kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u  predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom smatraće se ništavim.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar  kralja Aleksandra 15, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.
Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 01.09.2012. godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855271.

Link

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mest

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini

 

Tekst poziva

 

Zahtev za biznis planom

Link

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2012. godini

 

Tekst poziva

 

Zahtev za biznis planom

 

Link

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA
Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 30.500.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA
Rok za podnošenje prijava je 20. mart 2012. godine.
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.
• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
• Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III. NAČIN APLICIRANjA
• Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima I pravilima može se preuzeti od ponedeljka 20. februara 2012. godine u
prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs

• Uz prijavu se obavezno podnosi :
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.

• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;

• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihaila Pupina 16.
ZA KONKURS

Konkursna dokumentacija

Formular za prijavu

Link

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2012. godine

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija, udruženja građana, Kancelarija za mlade, lokalnih samouprava i ustanova radi realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

1. Oblast: OBRAZOVANJE MLADIH
• Podrška učešću učeničkih/studentskih parlamenata u unapređenju nastavnog sadržaja i razvoju programa vannastavnih aktivnosti i obuke;
•  Programi neformalnog obrazovanja (seminari, radionice…);
• Afirmacija školskog sporta, sa ciljem učešća što većeg broja učenika/ca, posebno onih koji se ne bave sportom u sportskim klubovima;
• Jačanje kapaciteta mladih za upotrebu interneta za učenje i sticanje znanja i unapređenje računarske pismenosti među mladima.

Maksimalni iznos koji se odobrava za svaku od navedenih aktivnosti  je 200.000,00 dinara.

2. Oblast: ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
• Obuka mladih za planiranje karijere, pisanje radne biografije (CV), sastavljanje motivacionog pisma i ponašanja na razgovoru o zaposlenju sa poslodavcem;
•Treninzi za usvajanje veština pregovaranja, prezentacije, poslovne komunikacije, korspodencije i sl.;
• Obuke za pisanje biznis planova (preduzetništvo);

Maksimalni iznos koji se odobrava 200.000,00 dinara

• Promocija postojećih i novouvedenih programa zapošljavanja mladih (prvo zaposlenje – pripravnici/ce, novo zapošljavanje i dr.) ili promocija programa za samozapošljavanje mladih (preduzetništvo);

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara.

•Jačanje kapaciteta udruženja građana koja se bave pitanjima zapošljavanja i samozapošljavanja mladih;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 200.000,00 dinara.

• Organizovanje stručne prakse učenika i studenata na zavrsnim godinama, upoznavanje sa dobrim praksama (poslodavci i obrazovne ustanove);

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara.

3. Oblast: ZDRAVLJE MLADIH
• Programi zaštite zdravlja mladih u školskim sredinama prema modelu „Obrazovne ustanove usmerena na zdravlje“;
• Metode savremene kontracepcije i zaštite reproduktivnog zdravlja, putem socijalnog marketinga i socijalnih mreža;
• Testiranje na PPI i HIV/AIDS i učiniti ga dostupnijim;
• Zaštita mentalnog zdravlja mladih i smanjivanje diskriminacije prema mladima sa poremećajima mentalnog zdravlja, putem socijalnog marketinga i socijalnih mreža;
• Podrška radu Savetovališta za mlade pri Domovima zdravlja.

Maksimalni iznos koji se odobrava za svaku od navedenih aktivnosti je 150.000,00 dinara

4. Oblast: KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH
• Podrška projektima mladih i za mlade u oblastima savremenog umetničkog i amaterskog stvaralaštva u službi interkulturalnog dijaloga maldih u AP VojvodiniM;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 250.000,00 dinara

• Seminari za formalne i neformalne grupe mladih o upravljanju kulturnim događajima;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 120.000,00 dinara

5. Oblast: AKTIVNO UKLJUČIVANJE MLADIH U DRUŠTVO, IZGRADNJA CIVILNOG DRUŠTVA, VOLONTERIZAM
• Konferencije, tribine, panel diskusije za razmenu iskustava primera dobre prakse aktera uključenih u APPM u APV;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 120.000,00 dinara

• Umrežavanje učeničkih parlamenata;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150,000,00 dinara

• Podrška udruženjima mladih radi podizanja funkcionalnih kapaciteta i kompetencija za upravljanje projektima;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 250.000,00 dinara

• Razvojni projekti kontinualnog karaktera Lokalnih Kancelarija za mlade;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara

• Kampanje, promocije značaja uključivanje mladih u politički život.

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara

6. Oblast: MOBILNOST I INFORMISANJE MLADIH
•Istraživanje informativnih potreba mladih (Uslov: obuhvatititi celokupnu teritoriju AP Vojvodine);

Maksimalni iznos koji se odobrava je 300.000,00 dinara

• Projekti koji doprinose mobilnosti mladih, radi razmene i sticanja iskustava u oblastima predviđenih Akcionim planom za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 100.000,00 dinara

• Osnivanje info-punktova radi informisanja mladih o postojećim omladinskim inicijativama i programima;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara.

• Informisanje mladih u oblastima praktičnih pitanja iz svakodnevnog života, slobodnog vremena, sporta, kulturnih aktivnosti, putovanja, Evropske i internacionalne mogućnosti za mlade;

Maksimalni iznos koji se odobrava je 150.000,00 dinara.

• Realizacija informativno-obrazovnih programa za mlade (Uslov: partnerstvo između omladinske organizacije i medija, kao i izveštavanje o projektima podržanih ovim konkursom, vidljivost Akcionog plana za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014);

Maksimalni iznos koji se odobrava je 300.000,00 dinara

7. Oblast: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
• Akcije očuvanja i unapređenja stanja životne sredine namenjenih mladima u ruralnim i nerazvijenim sredinama;
• Sprovođenje regionalnih i međunarodnih projekata u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja korišćenjem obnovljivih izvora energije i primene mera energetske efikasnosti, a u cilju edukacije mladih i podizanja svesti;
• Edukativni programi (seminari, treninzi, kampovi) u ruralnim i nerazvijenim sredinama.

Maksimalni iznos koji se odobrava za svaku od navedenih aktivnosti je  150.000,00 dinara.

8. Oblast: SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA
• Podržati raznovrsne usluge socijalne zaštite za mlade kao što su “pomoć u kući”, “dnevni centar/boravak” i sl.;
• Kulturne aktivnosti za mlade iz osetljivih grupa;
• Podržati predbračno savetovalište za mlade ili savetovališta za brak i porodicu;
• Kampanje i promotivne aktivnosti usmerene ka promovisanju rodne ravnopravnosti, različite neformalne aktivnosti ka osvešćivanju rodne ravnopravnosti.

Maksimalni iznos koji se odobrava za svaku od navedenih aktivnosti  je 250.000,00 dinara

9. Oblast: BEZBEDNOST MLADIH
• Promocija bezbednosne kulture kroz kulturne i sportske aktivnosti;
• Edukativni kampovi i obuke u cilju stvaranja bezbednijeg školskog okruženja;
• Podizanje nivoa svesti mladih o rizicima na internetu ili sajber nasilju kroz izradu spotova, organizovanje okruglih stolova, tribina i dr.

Maksimalni iznos koji se odobrava za svaku od navedenih aktivnosti je 180.000,00 dinara.

Dokument Akcionog plana plitike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014 možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs

Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o postupku dodele sredstava za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

USLOVI KONKURSA:
1.    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
2.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
3.    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2012. god.”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu. Navesti oblast za koju se konkuriše!
4.    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 13.700.000,00 dinara
5.    Rok podnošenja prijave je 06. mart 2012. godine
6.    Projekat ne može trajati kraće od 30 dana i duže od 9 meseci, a najkasnije do 20. decembra 2012. godine.
7.    Jedna organizacija može da konkuriše sa više projekata
Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs

 

Link

Raspodela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni poziv za podnošenje zahteva jedinica lokalne samouprave za raspodelu dela sredstava iz namenskih primanja budžeta Republike koja se ostvaruju priređivanjem igara na sreću, a koriste za finansiranje lokalne samouprave

Raspodela sredstava se vrši za ostvarivanje sledećih ciljeva:

1. Učešće u obezbeđivanju nedostajućeg dela sredstava u punom ili delimičnom iznosu za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za život građana na njenoj teritoriji.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje za ostvarivanje navedenog cilja: 35.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri projekat, u vezi sa kojim je podnet zahtev za raspodelu sredstava, doprinosi ostvarivanju izvornih poslova jedinice lokalne samouprave;
– u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta, u kom roku se predviđa završetak započetog projekta;
– stvarni doprinos projekta poboljšanju životnog standarda i uslova života građana na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– projektna dokumentacija, dozvole, rešenja, saglasnosti i drugi akti nadležnih organa na osnovu kojih se realizuje konkretan projekat;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave kojim se odobravaju sredstva za realizaciju konkretnog projekta;
– izveštaj nadzornog organa koji sadrži podatke: u kojoj fazi se nalazi projekat, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetog projekta, koja je ukupna finansijska vrednost projekta i u kom roku se predviđa završetak započetog projekta.

Zahtev za raspodelu sredstava se može odnositi samo na realizaciju jednog određenog projekta od posebnog značaja.

2. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa racionalizacije ili osposobljavanja organa lokalne samouprave.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 5.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– broj, starosna i kvalifikaciona struktura zaposlenih u organima lokalne samouprave u vreme podnošenja zahteva i u godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih;
– ukupan iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– podaci o broju, starosnoj i kvalifikacionoj strukturi zaposlenih u organu lokalne samouprave za navedene vremenske periode;
– program racionalizacije, koji se sprovodi saglasno promenama unutrašnjeg uređenja, odnosno osposobljavanja organa u jedinici lokalne samouprave, overeni obračuni potrebnih sredstava, pregledi o pojedinačnom i ukupnom iznosu sredstava potrebnih za naknade za višak zaposlenih ili za osposobljavanje i ukupna dokumentacija koja se odnosi na sprovedene faze u realizaciji programa;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave koji sadrži iznos budžetskih sredstava namenjenih za socijalna davanja, kao i za stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenih.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave koja je pogođena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 5.000.000,00 dinara.

Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– visina štete koja je pričinjena elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– izveštaj nadležnog organa sa podatkom o proceni visine pričinjene štete elementarnom nepogodom ili drugom nesrećom većih razmera.

4. Pružanje tehničke i druge pomoći u cilju modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 15.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– stepen tehničke opremljenosti, kao i potreba za podizanjem postojećeg nivoa opremljenosti organa jedinice lokalne samouprave;
– doprinos korišćenja ovih sredstava ostvarivanju ciljeva reforme lokalne samouprave, njihov uticaj na efikasnost pružanja usluga građanima i obavljanje poverenih poslova;
– uticaj na podsticanje novih investicija i donacija koje doprinose razvoju jedinice lokalne samouprave.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– elaborat koji sadrži detaljno obrađene pokazatelje za sve navedene kriterijume i dokumentacija na osnovu koje je utvrđena visina zahtevanog iznosa sredstava.

5. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji različitih oblika solidarnosti sa licima koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i sa licima sa posebnim potrebama i pomoći socijalno-humanitarnim organizacijama na njihovoj teritoriji.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 23.000.000,00 dinara.

Kriterijumi za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– u kojoj meri postoji potreba da se pruži pomoć jedinici lokalne samouprave za finansiranje različitih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima, kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji, za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava;
– ukupan iznos sredstava potrebnih za realizaciju Plana i programa finansiranja konkretnih oblika solidarnosti i pomoći, odnosno programa i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava poboljšanju položaja lica i organizacija kroz realizaciju konkretnih oblika solidarnosti i pomoći koje predviđa Plan i program finansiranja;
– ukupan iznos budžetskih sredstava koja su predviđena za te namene.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– Plan i program finansiranja konkretnog oblika solidarnosti i pomoći za lica koja su u suštinski nejednakom položaju sa ostalim građanima kao i za lica sa posebnim potrebama, odnosno programa i aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija na njihovoj teritoriji za koji je podnet zahtev za dodelu sredstava, koji sadrži detaljno obrađene navedene kriterijume;
– finansijska, pravna, tehnička i druga dokumentacija o ispunjavanju uslova za finansiranje konkretnih oblika solidarnosti i pomoći i dokumentacija neophodna za njihovu realizaciju;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za navedene namene.

6. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u realizaciji programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih, akcionih i sanacionih planova, kao i projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine.

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuju za ostvarivanje navedenog cilja: 15.000.000,00 dinara.

Kriterijum za utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava:
– opis i ocena stanja životne sredine;
– predviđene dugoročne i kratkoročne mere za sprečavanje, ublažavanje i kontrolu zagađivanja;
– procena uticaja na zdravlje ljudi u slučaju ugrožene životne sredine;
– nosioci, način, dinamika i sredstva za realizaciju programa, planova odnosno projekata i aktivnosti;
– doprinos korišćenja ovih sredstava zaštiti životne sredine.

Potrebna dokumentacija koju su zainteresovane jedinice lokalne samouprave dužne da podnesu uz zahtev za dodelu sredstava:
– program zaštite životne sredine, lokalni akcioni ili sanacioni plan, projekat iz oblasti zaštite životne sredine ili plan i program aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine sa svim predviđenim i neophodnim saglasnostima i dozvolama, sve u zavisnosti od namene sredstava za koju se zahtev podnosi;
– izveštaj nadležnog organa jedinice lokalne samouprave koji sadrži podatke u kojoj fazi je realizacija programa zaštite životne sredine, odnosno lokalnih akcionih i sanacionih planova ili projekata i aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, koliko je sredstava potrebno za realizaciju započetih poslova i u kom se roku predviđa završetak poslova za koje se podnosi zahtev za dodelu sredstava;
– izvod iz budžeta jedinice lokalne samouprave ukoliko je jedinica lokalne samouprave opredelila sredstva za ove namene.

Link

Bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti rada, zapošljavanja i ravnopravnosti polova

 

Konkurs je otvoren do 5. marta 2012. godine.

Tekst konkursa

Obrazac

Link

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa invaliditetom

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju osobe sa  invaliditetom i/ili asistenti u 2012. godini

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa
odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih osoba sa
invaliditetom sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem
tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje
preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje
određanog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija
divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).
Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje
Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada
koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan), broj lica koja se
zapošljavaju i broj lica kojima se pruža asistencija.

Detaljan pregled konkursa i konkursna dokumentacija

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje
sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe
za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva
sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje
imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć
starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih
nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i
unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje
Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.
Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja
sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se
zapošljavaju.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu – izvođaču
javnog rada sredstva za:
– zaradu nezaposlenim licima,
– troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica,
– troškove sprovođenja javnih radova i
– troškove obuke.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u
visini od:
– 20.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa I i II stepenom stručne spreme;
– 22.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa III i IV stepenom stručne spreme;
– 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa V i VI stepenom stručne spreme;
– 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa VII stepenom stručne spreme.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica
uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec
angažovanja.

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec
angažovanja u visini od:
– 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih,
humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
– 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i
obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i
prirode.

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 90% ukupnih
sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno
socijalno osiguranje, a preostalih 10% sredstava nakon završetka javnog rada i
ispunjenja ugovornih obaveza.

4. Naknada troškova organizovanja obuke
U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za
sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja
javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.
Poslodavac – izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke,
u jednokratnom iznosu od 50.000,00 dinara po javnom radu.
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u
skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i
odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom
prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg
odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade
utvrđene ovim javnim konkursom.

III OBLASTI SPROVOĐENjA
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
– socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno
ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog
nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj,
bibliotečkoj i turističkoj delatnosti, poslovi ažuriranja baza podataka i
drugi poslovi;
– održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga,
mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata
od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja –
poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi;
– održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera,
kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda,
čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i
održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za
uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i
drugi poslovi.

IV PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
– organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave
– javne ustanove i javna preduzeća
– privredna društva
– preduzetnici
– zadruge
– društvene organizacije
– udruženja građana.

Uslovi
Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da
ostvari pod uslovom da:
– zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili
nezaposlenog u stanju socijalne potrebe;
– je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti
javnog rada (termin plan);
– je izmirio ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze
čija je realizacija u toku.

Dokumentacija za podnošenje prijave:
– prijava za javne radove na propisanom obrascu;
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko
podnosilac prijave nije registrovan u APR;
– mišljenje lokalnog saveta za zapošljavanje ili mišljenje nadležnog
organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o opravdanosti
izvođenja javnog rada, ukoliko podnosilac prijave raspolaže istim;
– fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u
oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i
zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku
lokaciju);
– spisak lica korisnika usluga – za podnosioce javnih radova iz oblasti
socijalnih i humanitarnih delatnosti;
– interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove –
ukoliko poslodavac izvođač javnog rada organizuje obuku;
– dokaz o učešću u finansiranju, ukoliko se sprovođenje javnih radova
finansira od strane nadležnog organa teritorijalne autonomije, lokalne
samouprave ili iz drugih izvora.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze, relevantne za
odlučivanje o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, nadležnoj
organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog
rada, odnosno prema sedištu poslodavca, u slučaju kada poslodavac nema
registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada,
neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj
organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu
www.nsz.gov.rs.

V DONOŠENjE ODLUKE
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i
bodovanja podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

Provera podnetih prijava
Nacionalna služba vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru
ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje
razmatrati.

Bodovanje podnetih prijava
Prilikom bodovanja prijave za javne radove uzimaju se u obzir sledeći
kriterijumi: oblast sprovođenja, dužina trajanja javnog rada, ukupan planirani
broj nezaposlenih lica, učešće lokalne samouprave, organa teritorijalne
autonomije ili drugih izvora u finansiranju javnih radova, prethodno
korišćena sredstva Nacionalne službe za javne radove, ocena ostvarene
saradnje sa izvođačem javnog rada po prethodnim konkursima i procena važnosti
podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje
filijale.

Bodovna lista se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale danom
objavljivanja Javnog konkursa.

Nacionalna služba zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi
izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim
iznosom sredstava koji je opredeljen za filijalu.

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi direktor Nacionalne
službe, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Nacionalne službe.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe i poslodavac – izvođač javnog rada
zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
– sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza
– potvrda banke o otvorenom namenskom računu
– karton deponovanih potpisa i
– termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje
javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno
početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu.

Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre
datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana
donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza
1. ZA PREDUZETNIKA:
– dve istovetne blanko lične menice sa jednim žirantom, sa meničnim
ovlašćenjem.
2. ZA PRAVNO LICE:
– dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.
U slučaju da je poslodavac – izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i
nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih
obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za
realizaciju javnog rada.
Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65
godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno
od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost
(preduzetnik).

VII OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da:
– zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu
najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog
odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana
prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim
nezaposlenim licem za prostalo vreme trajanja ugovora;
– organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i
zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
– mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući
račun lica;
– mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada
zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
– Nacionalnoj službi dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju
javnog rada;
– Nacionalnoj službi dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za
troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;
– dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama lica na
sprovođenju javnog rada nakon završene obuke;
– Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid
u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za
realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.
U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane
ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu
kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VIII OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici
Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, tel: 0901-300-
301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 29.02.2012.godine.

Link