Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
o    Maksimalan iznos kredita 10.000 evra
o    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,

o    JAGODASTE VOĆNE VRSTE ( jagoda, malina, kupina, ribizla, ogrozd, dud, aronija i aktinidija),
– grejs period u trajanju od 24 meseca, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
– rok otplate kredita 36 meseci
– otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 7 rata).

o    JABUČASTE VOĆNE VRSTE (jabuka, dunja, mušmula i oskoruša ) i KOŠTIČAVE VOĆNE VRSTE (šljiva, breskva, kajsija, nektarina, višnja)
– grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
– rok otplate kredita 24 meseca
– otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

o    JEZGRASTE VOĆNE VRSTE (orah, leska, badem i kesten) i DEFICITARNE VOĆNE VRSTE ( kruška, trešnja)
– grejs period u trajanju od 48 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
– rok otplate kredita 12 meseci
– otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču registrovanog za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
•    originalni predračun sa specifikacijom za nabavku voćnih sadnica iskazan u dinarskom iznosu koji će izdavati dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju voćnih sadnica;
*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;
•    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
•    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
•    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.
•    kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima
Konkurs je otvoren od 26. februara 2012. do 19. marta 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom «Za konkurs»

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijava

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
o    Maksimalan iznos odobrenog kredita 10.000,00 evra
o    Fond neće odobravati iznos manji od 1.000,00 evra
o    grejs period u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    rok otplate kredita 24 meseci,
o    otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Kreditiraće se:
1. Fond će kreditirati  deklarisane i sertifikovane lozne kalemova i ožiljene standardne reznice.
2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi,
3.Pocinkovana žica
4.Opremu u vinogradarstvu –(sudovi, prese, burad itd.)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www. fondpolj. vojvodina. gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
•    originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati  dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
•    originalni predračun sa specifikacijom za  nabavku stubova, žive i opreme u vinogradarstvu
*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;
•    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije
•    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
•    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.
•    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 26. februara 2012.  do 19. marta 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom «Za konkurs»

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta i opreme

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
–    maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
–    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
–    rok otplate 36 meseci,
–    grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
–    otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–    procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 26. februara 2012. do 19. marta 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu kredita za nabavku opreme za pčelarstvo

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih  rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
–        za nabavku pčelinjih rojeva, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
–    za nabavku novih košnica u standardu, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
–     za nabavku nove opreme za pčelarstvo, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima
–    za nabavku kamiona sa prikolicom registrovanom za pčelarenje, minimalan iznos kredita od 1.000 evra a maksimalan iznos  do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 24 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata) i rokom otplate od 18 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima. Korisnik kredita je u obavezi da nakon odobrenja kredita dostavi Fondu atest vozila od strane ovlašćene ustanove, u roku od 90 dana, od dana puštenja kredita u tečaj.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.
Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava- podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
–    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
–    procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa  fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.

–   kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima

Konkurs je otvoren od 26. februara 2012 do 19. marta 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,2% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

–     za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
–     za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava–podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
–    uverenje poreske uprave o izmirensoti naknade za odvodnjavanje, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 26. februara 2012. do 19. marta 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za unapredjenje zaštite potrošačaKonkurs za dotacije nevladinim organizacijama za unapredjenje zaštite potrošača

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za unapredjenje zaštite potrošača na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

U cilju unapredjenja zaštite potrošača,Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće programe unapredjenja zaštite potrošača u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 1.000.000,00 dinara,obezbedjenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu na poziciji 86,ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama,4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1.    Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja i savezi udruženja za zaštitu potrošača sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine koji su upisani u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača iz čl.129.Zakona o zaštiti potrošača (u daljem tekstu:udruženja i savezi),za sufinansiranje projekata za unapredjenje zaštite potrošača u oblasti nepoštenog poslovanja.
2.    Na konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
3.    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave,prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica,kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
4.    Rok za podnošenje prijava je 14.mart 2012. godine.
5.    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
– Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu,isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata.Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu,Bulevar Mihajla Pupina br.16 u Novom Sadu,na III spratu,soba broj 58 od 9-13 časova svakog radnog dana,ili na web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu: www.spriv.vojvodina.gov.rs

– Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:Pokrajinski sekretarijat za privredu,Bulevar Mihajla Pupina br.16,21000Novi Sad,sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za unapredjenje zaštite potrošača» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.Na poledjini koverte navesti naziv,adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave,kao i ime osobe za kontakt.

– Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Rešenje o registraciji podnosioca prijave
2. Potvrda o izvršenoj registraciji
3. Rešenje o upisu u Evidenciju udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača
4. Ugovor o otvorenom računu u banci

Odlučivanje po prijavama
– Odluku o dodeli dotacija nevladinim organizacijama za unapredjenje zaštite potrošača u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće,na predlog Konkursne komisije,pokrajinski sekretar za privredu,u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.
– Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze,ukupan iznos podsticajnih srestava,način i uslovi plaćanja,podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava,kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.
– Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4480 ili 456-424,faks:021/557-084.

Link

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za 2012. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2012. godini, sufinansirati  programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Za ove namene, Finansijskim planom Sekretarijata, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 16.204.507,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA

A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja

1.    za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 4.300.000, 00 dinara,
2.    za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 4.489.299,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    naknade iz budžeta za obrazovanje, kao što su takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, edukativni kampovi i susreti učenika,  ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje, za ostvarivanje programa bezbednosti učenika, za uvođenje bilingvalne nastave, negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje njihove tradicije, osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada;
•    usluge informisanja, kao što su štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja jubileja;
•    materijal za obrazovanje; i
•    usluge usavršavanja zaposlenih u vidu edukacije nastavnog kadra kroz učešće na seminarima, savetovanjima.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Nevladine organizacije

1.    za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 3.602.825,00 dinara,
2.    za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 3.812.383,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;
•    obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja;
•    dotiranje stručnih skupova i seminara iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
•    dotiranje takmičenja iz nastavnih predmeta čiji su inicijatori nevladine organizacije;
•    ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
•    dotiranje realizacije projekata u cilju osavremenjavanja nastavnih planova i programa, uvođenja inovacija u obaveznom, izbornom i fakultativnom nastavnom procesu i slobodnim aktivnostima, i
•    dotiranje projekata koji imaju za cilj negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje tradicije.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1.    značaj programa/projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini;
2.    troškovi, koji su potrebni za programe/projekte koji se realizuju tokom tekuće 2012 godine;
3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa/projekta.

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:
1.       detaljan opis programa/projekta sa osnovnim podacima (naziv programa/projekta, cilj programa/projekta, mesto održavanja, vreme održavanja, organizator, tema/oblast/aktivnosti, ishodi, održivost programa/projekta, ciljna grupa/učesnici, pozivno pismo, program realizacije aktivnosti i sl.);
2.    detaljan finansijski plan programa/projekta;
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom    delatnosti za koju je ustanova (nevladina organizacija) registrovana;
4.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANjE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANjA

O dodeli sredstava korisnicima odlučuje pokrajinski sekretar nadležan za obrazovanje na predlog Komisije za sprovođenje konkursa, koja razmatra pristigle zahteve. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Neće se uzimati u razmatranje ni oni zahtevi podnosilaca kojima su, tokom tekuće 2012. godine, već dodeljena finansijska sredstva iz budžeta AP Vojvodine za realizaciju istog programa/projekta.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata (Upitnik sa prilozima), overeni i potpisani od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Sredstva za sufinansiranje programa/projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati samo za one programe/projekte koji će se realizovati tokom tekuće 2012. godine.
Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu. Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početak realizacije programa/projekta. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije programa/projekta.

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV”, u dnevnom listu «Dnevnik» i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Prijave sa  potrebnom dokumentacijom  se podnose na adresu:  
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
„Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg
obrazovanja u AP Vojvodini“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika sa prilozima, se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Link

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa (projekata) u oblasti studentskog standarda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje programa (projekata) u oblasti studentskog standarda – uvođenje, nadogradnja i održavanje haccp i iso sistema u studentskim centrima  u AP Vojvodini za 2012. godinu

Sekretarijat će, u skladu sa Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2012. godini, finansirati/sufinansirati programe (projekte) u oblasti studentskog standarda – uvođenje, nadogradnju i održavanje HACCP i ISO sistema u studentskim centrima u AP Vojvodini. Za ove namene planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju studentski centri u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:
•    uvođenje sistema HACCP i ISO u studentske centre,
•    nadogradnja sistema HACCP i ISO u studentskim centrima i
•    održavanje sistema HACCP i ISO u studentskim centrima.

USLOVI KONKURSA:
I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1.    ukupni troškovi potrebni za realizaciju programa (projekata),
2.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekata).

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1.       kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj i značaj  programa/projekta, opis, mesto primene, vreme realizcije i sl.);
2.    detaljan finansijski plan programa (projekta);
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom    delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANjE O ZAHTEVIMA I NAČIN APLICIRANjA

O dodeli sredstava korisnicima po sprovedenom postupku, odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice rešenjem, na predlog Komisije za sprovođenje konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren do 15. marta 2012. godine.

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV”, u dnevnom listu “Dnevnik” i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.

Konkurs za finansiranje projekata udruženja mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje projekata udruženja mladih

1. CILj KONKURSA
Ministarstvo omladine i sporta smatra civilni sektor jednim od najznačajnijih
partnera u sprovođenju omladinske politike. Od svog osnivanja do danas,
Ministarstvo omladine i sporta je uključilo oko 300 udruženja u različite
aktivnosti i finansiralo 620 programa i projekata.
Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade 09. maja 2008.
godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje 22. januara 2009. godine, Strategiju
karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u martu 2010. godine. Pored
toga, Narodna skupština Republike Srbije usvojila je prvi srpski Zakon o
mladima 5. jula 2011. godine, u toku Međunarodne godine mladih. Sva ova
dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih, institucija i organa nadležnih za
mlade. U izradi Nacionalne strategije za mlade, na različite načine, uzelo je
učešća oko 16.000 mladih, a u izradi Zakona, preko 2.500 mladih.
Jedan od bitnih procesa u planiranju i zastupanju interesa mladih jeste i
podizanje njihovih kapaciteta i umrežavanje kako bi efikasno mogli da učestvuju
u sprovođenju omladinske politike. Kontinuirana podrška Ministarstva
omladine i sporta udruženjima mladih i za mlade kroz konkurse za finansiranje
aktivnosti kojima se ralizuju ciljevi Nacionalne strategije za mlade, je
istovremeno i podrška mladima da se uključe u proces donošenja odluka i
kreiranja politika koje se bave pitanjima mladih. Ministarstvo je u prethodne
četiri godine organizovalo dugoročnu obuku za 84 udruženja iz oblasti pisanja
projekata i upravljanja projektnim ciklusom, a finansiralo i pružilo mentorsku
podršku tokom realizacije 65 projekata koja su udruženja razvila kao rezultat
organizovanih obuka.
U cilju pružanja podrške za razvoj omladinskog aktivizma, a na osnovu
Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o
finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u
oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), Ministarstvo
omladine i sporta objavljuje Konkurs za finansiranje projekata udruženja
mladih u cilju podizanja kapaciteta. Time se obezbeđuje finansijska porška za
realizaciju projekata onim udruženjima mladih koja su uspešno prošla obuku iz
oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim ciklusom.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za
2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 –
Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta,
aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje
sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za
2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Na konkurs se mogu prijaviti udruženja mladih koja ispunjavaju sledeće uslove:
1. da su registrovana na teritoriji Republike Srbije;
2. da su upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za
mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu
vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i
njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) koju vodi Ministarstvo
omladine i sporta;
3. da su njihove projektne ideje odobrene na „Konkursu za podizanje kapaciteta
omladinskih udruženja – obuka iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i
upravljanje projektnim ciklusom“ iz 2011. godine i da su uspešno prošla
obuku iz oblasti pripreme (pisanja) projekata i upravljanja projektnim
ciklusom koje je organizovalo Ministarstvo.

MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PROJEKTA
Maksimalni iznos sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekta u
okviru ovog konkursa ne može biti veći od 150.000,00 dinara po projektu.
Ukupna vrednost projekta može da bude veća od iznosa traženog od Ministarstva
omladine i sporta, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su
lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz
međunarodnih fondova i sl., pri čemu je važno da se tražena sredstva ne
preklapaju, ali i da je sufinansiranje obezbeđeno i proverljivo.
Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju projekta, u skladu
sa ugovorom koji se zaključuje između Ministarstva omladine i sporta i nosioca
projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju projekta ili
Ministarstvu dostavlja izjavu da će za realizaciju projekta koristiti postojeći
namenski račun na kome nema sredstava i koji će koristiti samo za realizaciju
ovog projekta, kada ga Ministarstvo omladine i sporta obavesti da je projekat
odobren, radi potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Sa namenskog računa se
pokrivaju svi troškovi projektnih aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA
Prilikom planiranja budžeta treba imati u vidu da je neophodno je da se u predlog
projekta uključe i predvide aktivnosti u cilju informisanja mladih o
planiranim aktivnostima projekta, kao i predviđeni odgovarajući publicitet i
promocija projektnih aktivnosti kojima se naglašava finansijska podrška od
strane Ministarstva omladine i sporta, kao obavezna aktivnost sa vremenskom
dinamikom i opredeljenim ljudskim i finansijskim resursima.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 26. mart 2012. godine.

BLIŽI USLOVI I KRITERIJUMI KONKURSA

Konkurs za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade u gradovima i opštinama Srbije

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade u gradovima i opštinama Srbije

1. CILj KONKURSA
Ministarstvo omladine i sporta smatra civilni sektor jednim od najznačajnijih
partnera u sprovođenju omladinske politike. Od svog osnivanja do danas,
Ministarstvo omladine i sporta je uključilo oko 300 udruženja u različite
aktivnosti i finansiralo 620 programa i projekata.
Vlada Republike Srbije donela je Nacionalnu strategiju za mlade 09. maja 2008.
godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje 22. januara 2009. godine i Strategiju
karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u martu 2010. godine. Pored
toga, Narodna skupština Republike Srbije donela je prvi srpski Zakon o
mladima 5. jula 2011. godine, u toku Međunarodne godine mladih. Ovim zakonom
uređene su mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna
pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje
društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i
interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.
Sva ova dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih i institucija i organa
nadležnih za mlade. U izradi Nacionalne strategije za mlade, na različite
načine, uzelo je učešća oko 16.000 mladih, a u izradi Zakona, preko 2.500 mladih.
Uvažavajući značaj konsultativnog procesa u Zakonu o mladima predviđeno je
aktivno učešće mladih kako u pripremi Strategije, tako i u njenoj realizaciji i
definisano je da Ministarstvo usmerava i prati sprovođenje Strategije na
lokalnom nivou.
U cilju podsticanja udruženja mladih i udruženja za mlade i njihovih saveza
da učestvuju u sprovođenju omladinskih aktivnosti usmerenih ka
ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i ka podršci mladima
u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala
na ličnu i društvenu dobrobit, a na osnovu Zakona o mladima („Službeni
glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa
ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni
glasnik RS”, broj 8/12), Ministarstvo omladine i sporta objavljuje Konkurs za
sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade u gradovima i
opštinama Srbije.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije
za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 –
Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta,
aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i
korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i
sporta za 2012. godinu.__

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja
za mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na
teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju
udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom
o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja
za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi
Ministarstvo omladine i sporta.

PARTNERSTVO
Nosioci projekta mogu da realizuju projekat u saradnji sa partnerima.

KRITERIJUMI KOJI SE ODNOSE NA BUDžET PROJEKTA
MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PROJEKTA
Udruženja i savezi mogu da, u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima,
konkurišu za sledeća sredstva, odnosno vrednosti projekata:
1. do 1.000.000,00 dinara
2. do 700.000,00 dinara
3. do 500.000,00 dinara
4. do 300.000,00 dinara
Ukupna vrednost projekta može da bude veća od iznosa traženog od Ministarstva
omladine i sporta, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su
lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz
međunarodnih fondova i sl., pri čemu je važno da se tražena sredstva ne
preklapaju, ali i da je sufinansiranje obezbeđeno i proverljivo.
Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju tog projekta, u
skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Ministarstva omladine i sporta i
nosioca projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju
projekta ili Ministarstvu dostavlja izjavu da će za realizaciju projekta
koristiti postojeći namenski račun na kome nema sredstava i koji će koristiti
samo za realizaciju ovog projekta, kada ga Ministarstvo omladine i sporta
obavesti da je projekat odobren, radi potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Sa
namenskog računa se pokrivaju svi troškovi projektnih aktivnosti. Sredstva sa
ovog računa ne mogu se prenositi na račune partnera na projektu.

Konkurs će biti otvoren do utroška raspoloživih sredstava za ovu namenu, a
najduže do 01. juna 2012. godine.

BLIŽI USLOVI I KRITERIJUMI KONKURSA