Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE RASPISUJE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2012. godinu

Rok za podnošenje prijave je 30.03. 2012. godine.

Konkursna dokumentacija
Formular za prijavu

Link

Konkurs za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova  koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti  jedinica lokalnih samouprava na teritoriji  AP Vojvodine

I
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2012. godini projekte na realizaciji prioriteta iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, u ukupnom iznosu od 36.000.000,00 dinara, (po ekonomskim klasifikacijama: 15.000.000,00 dinara – 4631 tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 21.000.000,00 dinara – 4632 kapitalni transferiostalim nivoima vlasti).

Sredstva iz stava 1. dodeliće se za sufinansiranje projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, realizacijom prioriteta iz lokalnih strateških planova, koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života putem jačanja lokalne samouprave kao koordinatora i nosioca lokalnog ekonomskog razvoja.

II

CILjEVI KONKURSA

Opšti cilj ovog Konkursa je ujednačavanje stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, realizacijom prioriteta iz lokalnih strateških planova koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života putem jačanja lokalne samouprave kao koordinatora i nosioca lokalnog ekonomskog razvoja.
Specifični ciljevi:
–    Podsticanje inicijativa za funkcionalno povezivanje opština pri razvoju i uspostavljanju novih usluga za građane
–    Modernizacija lokalne uprave primenom informaciono – komunikacionih tehnologija
–    Unapređivanje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora radi podsticaanja ekonomskog razvoja
Najviši iznos koji može biti finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu po pojedinačnom projektu koji će se realizovati samo u jednoj jedinici lokalne samouprave je 1.000.000,00 dinara
Najviši iznos koji može biti finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu po pojedinačnom projektu koji je podnet u partnerstvu i realizovaće se u dve ili više jedinica lokalne samouprave je 1.500.000,00 dinara.
Jedinice lokalne samouprave za realizaciju projekta su u obavezi da obezbede sopstveno učešće. Visina minimalnog iznosa potrebnog za sufinansiranje projekta je 15%. Jedinice lokalne samouprave mogu obezbediti učešće na projektu iz sopstvenih izvora podnosioca predloga projekta, sredstava partnera ili nekih drugih izvora.
Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

III

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

A) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da su jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine
  • Da su direktno odgovorne za pripremu i relizaciju projekta
  • Da su usvojile Strategiju lokalnog održivog razvoja ili su u postupku pripreme, ali poseduju usvojen lokalni strateški dokument u kom su obuhvaćeni prioriteti iz oblasti za koju se konkuriše.
  • Da su obezbedile sredstva za sufinansiranje projekta
  • Da imaju potrebna prateća akta kojim dokumentuju sredstva obezbeđena za sufinansiranje
  • Da su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju

B) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine kao partnerom

C) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci predloga projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa Udruženjima građana ili razvojnom agencijom.

D) Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

E) Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

F) Podnosilac predloga projekta ne može podneti više od jednog projekta.

G) Jedinice lokalne samouprave, udruženja građana, razvojne agencije mogu biti partneri na najviše dva predloga projekta.

H) Korisnici sredstava mogu da dodeljuju ugovore podugovaračima. Podugovarači nisu partneri i usmeravanje sredstava podleže Zakonu o javnim nabavkama.

Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

Uz prijavu na konkurs obavezno dostaviti:
–    Fotokopiju Potvrde o poreskom indentifikacionom broju.
–    Fotokopiju Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa.

Konkurs, Smernice za podnosioce predloga projekta, Obrazac predloga projekta i ostali prilozi mogu se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs
Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku, jedan original i dve   kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 05. mart 2012. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Proveru i procenu prijava će izvršiti Komisija za procenu koju će rešenjem formirati Sekretar Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Rešenje o projektima koji će biti sufinansirani donosi Sekretar na preporuku Komisije.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs .

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju  bespovratnih sredstava za sufinansiranje Projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava  na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-4542 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2012. godini

 

Konkursna dokumentacija

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini

Konkursna dokumentacija

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

Konkursna dokumentacija

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

Konkursna dokumentacija

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

Konkursna dokumentacija

Konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Konkursna dokumentacija

Konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

Konkursna dokumentacija

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu

1.    Predmet

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu («Službeni glasnik RS» br.101/2011) i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za kredite za podsticanje kvaliteta turističke ponude za 2012. godinu ( «Službeni glasnik RS» broj 8/2012). Za ove namene u budžetu za 2012. godinu predviđeno je 100.000.000,00 dinara.

2.    Osnovni ciljevi

Sredstva će se koristiti za finansiranje projekata unapređenja kvaliteta turističke ponude, što obuhvata:
–    izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih
kapaciteta, restorana i objekata sportsko  rekreativnog i zabavnog sadržaja;
–    restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
kapacitete ugostiteljske ponude;
–    nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plovnih i plutajućih
objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
–    unapređenje marketinga domaće turističke ponude;
–    dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.

3.    Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1.    Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2.    Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3.    Poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. glasnik RS“, br. 41/09).

4. Kriterijumi za ocenu projekata

Ocena projekata vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2) usklađenost projekta sa propisima o minimalno tehničkim i sanitarno higijenskim uslovima za  uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata;
3) očekivani doprinos unapređenju standarda i kvaliteta turističke ponude;
4) ekonomska opravdanost projekta;
5) finansijsko stanje i kreditna sposobnost podnosioca zahteva;
6) nivo razvijenosti opštine na kojoj se projekat realizuje;
7) usklađenost arhitekture i gabarita objekta sa ambijentalnom celinom.

5. Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.

U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja i sledeću dokumentaciju:
1.    Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a za privredno društvo i preduzetnika;
2.    Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP ;
3.    Rešenje o upisu privrednog društva i preduzetnika u Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre, odnosno Rešenje o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09);
4.    Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
5.    Potvrdu banke o prometu na tekućim računima za prethodnu godinu i za tekući period ove godine, za privredno društvo i preduzetnika;
6.    Investicioni program urađen po metodologiji Fonda za razvoj Republike Srbije, ne stariji od šest meseci (www.fondzarazvoj.gov.rs);
7.    Odluku nadležnog organa o usvajanju investicionog programa;
8.    Dokaz o vlasništvu na zemljištu/objektu u koji se ulaže, odnosno dokaz o pravu zakupa. Ukoliko je nepokretnost u zakupu, neophodno je da zakup traje minimalno 6 meseci nakon dospeća poslednjeg anuiteta, odnosno minimalno 6 godina i 6 meseci;
9.    Idejni projekat;
10.    Predmer i predračun radova urađen od strane ovlašćenog lica ili privrednog društva registrovanog za tu vrstu delatnosti, sa navedenom adresom objekta i vrstom radova koji će se izvoditi na konkretnom objektu;
11.    Ugovore ili ponude za izvođenje radova sa priloženom specifikacijom radova, kao i profakture isporučilaca opreme;
12.    Registrovane finansijske izveštaje (završne račune) za prethodne dve godine za privredno društvo i preduzetnika; bruto bilans za tekuću godinu zaključno sa mesecom koji prethodi mesecu podnošenja zahteva;
13.    Dokaze o postojanju realnih instrumenata obezbeđenja urednog vraćanja       kredita: – ukoliko se nudi hipoteka na nepokretnosti, dokaze o vlasništvu na istim (original kopije plana iz katastra, izvod iz zemljišnih knjiga sa vlasničkim i teretnim listom ili izvod iz lista nepokretnosti, ne stariji od 30 dana ili tapija sa posedovnim listom i potvrdom suda da na imovini nema tereta); – pismo o namerama poslovne banke da izda bankarsku garanciju;
14.    Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti, ne stariju od 6 meseci, urađenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka sa spiska sudskih veštaka čije su procene prihvatljive za Fond za razvoj Republike Srbije (www.fondzarazvoj.gov.rs), ukoliko se kao instrument obezbeđenja vraćanja kredita nudi hipoteka na nepokretnosti;
15.    Potvrdu MUP-a, odnosno nadležnog suda da u prethodne dve godine nisu pravosnažno kažnjavani za prekršaj ili privredni prestup, za privredno društvo i preduzetnika;
16.    Potvrdu o izmirenim poreskim obavezama, izdatu od strane Poreske uprave, ne stariju od 30 dana.

Celokupna dokumentacija priložena uz zahtev se dostavlja u dva primerka.

6. Uslovi i način odobravanja sredstava

O zahtevu za korišćenje kreditnih sredstava, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje Komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Komisija ne razmatra nepotpune zahteve i zahteve koji nisu ocenjeni pozitivno od strane Fonda za razvoj Republike Srbije. Izuzetno, Komisija može razmatrati sve zahteve koji kao sredstvo obezbeđenja urednog vraćanja kredita nude bezuslovnu bankarsku garanciju.
Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem kreditnih sredstava uređuju se Ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik kreditnih sredstava. Minimalni iznos odobrenih kreditnih sredstava za poljoprivredna gazdinstva i preduzetnike je 500.000 dinara a za mala i srednja privredna društva  je 2.000.000 dinara.
Učešće kreditnih sredstava u finansiranju projekta ne može biti veće od 50% ukupne vrednosti projekta. Kreditna sredstva se mogu koristiti za finansiranje osnovnih sredstava, kao i trajnih obrtnih sredstava do iznosa 20% vrednosti osnovnih sredstava.

7. Kreditni uslovi

Kreditna sredstva realizuju se preko Fonda za razvoj Republike Srbije, sa
kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, uz valutnu klauzulu.
Rok otplate kreditnih sredstava je 60 meseci po isteku odložnog roka
koji traje 12 meseci i računa se od dana prvog povlačenja sredstava.

Otplata kreditnih sredstava vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju 31. marta, 30. juna, 30. septembra i 31. decembra u godini.

Instrumenti obezbeđenja vraćanja kredita su:
1.    sopstvena solo menica i hipoteka na nepokretnosti – građevinskom objektu ili građevinskom zemljištu u privatnoj svojini, u odnosu 1:1 na ukupnu vrednost odobrenih kreditnih sredstava, ili
2.     sopstvena menica sa avalom poslovne banke, ili
3.    garancija poslovne banke.

8. Ugovor o korišćenju sredstava

Po izvršenoj proveri validnosti i vrednosti ponuđenih nepokretnosti   za obezbeđenje kredita,  Fond će zaključivati ugovor sa korisnicima kredita u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora između Ministarstva i korisnika sredstava. Ukoliko korisnik ne zaključi ugovor sa Fondom u  predviđenom roku, ugovor zaključen sa Ministarstvom smatraće se ništavim.

9. Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar  kralja Aleksandra 15, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.
Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.
Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 01.09.2012. godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855271.

Link