Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža i izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti “Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u AP Vojvodini”, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 20.610.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011), za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža i izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini.

Podsticajna sredstva namenjena su isključivo za:

1. Izgradnju optičke telekomunikacione infrastrukture u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine
2. Izradu Glavnog projekta za izgradnju optičke telekomunikacione infrastrukture u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine

Ciljevi dodele podsticajnih sredstava su:

– Razvoj telekomunikacione infrastrukture u opštinama i gradovima u AP Vojvodini
– Podizanje konkurentnosti privrede
– Privlačenje domaćih i stranih investicija
– Otvaranje novih radnih mesta
– Obezbedjenje pristupa domaćim i stranim podsticajnim fondovima

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izgradnju optičke telekomunikacione mreže na osnovu izradjenog Glavnog projekta.

2. Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izradu Glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini.

3. Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za za izgradnju optičke telekomunikacione mreže na osnovu dostavljenog Glavnog projekta ili za izradu Glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine.

4. Ukoliko je opština ili grad već dobila podsticajna sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za privredu za izradu glavnog projekta, prijava opštine ili grada za izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža se neće razmatrati.

5. Prijave na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža, kao i za izradu Glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine, podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili na sajtu: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

6. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža i izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini″, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

7. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ”Dnevnik”.

8. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

9. Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

10. Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijih prijava će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

11. Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli podsticajnih sredstava doneće pokrajinski sekretar za privredu, uz predhodno pribavljeno mišljenje komisije.

12. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

13. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon: 021/487-43-16, putem faksa: 021/557-084 ili elektronskom poštom: sanja.maksimovic@vojvodina.gov.rs

Pruzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2012. godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2012. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja turizma i sa ekonomske klasifikacije 481-Dotacije nevladinim organizacijama imaju neprofitne institucije za projekte razvoja turizma, ako se tim projektima obezbeđuje:
•    promocija Srbije kao turističke destinacije, promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora, unapređenje receptivno turističko – ugostiteljske ponude;
•    razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;
•    edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
•    izrada planske i projektne dokumentacije (prostorni planovi, strategijski master planovi, urbanistički planovi i sl.), razvojni planovi restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture i turističke suprastrukture;
•    izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
•    uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);
•    uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
•    izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
•    rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, turistički kampovi, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
•    realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu  čvrstog otpada itd.).

Kriterijumi za  korišćenja sredstava

Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2)    razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3)    razvoj turističkih prostora;
4)    adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5)  stepen razvijenosti opštine.

Uslovi i način korišćenja sredstava

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd,  isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta, budžet projekta,  vreme realizacije projekta.

Zahtev za korišćenje subvencija za finansiranje infrastrukturnih projekata sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, imovinsko-pravni status lokacije/objekta, plan finasiranja projekta u tekućoj budžetskoj godini, pregled osnovnih aktivnosti u toku celokupne realizacije projekta, specifikacija planiranih troškova, pregled već realizovanih aktivnosti u okviru projekta, plan javnih nabavki, opravdanost projekta i  listu rizika.

Učešće subvencija i dotacija u finansiranju promotivnih aktivnosti turističkih prostora, turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu i projekata unapređenja postojeće turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, ne može biti veće od 50 % od ukupne vrednosti projekta.

Podnosilac zahteva može, sa izuzetkom infrastrukturnih projekata, da ostvari pravo na korišćenje subvencije, odnosno dotacije, samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 01.12.2012. godine.

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje subvencija i dotacija, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija i dotacija navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i korisnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855213.

Link

Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

Predloge aktivnosti međunarodne saradnje prijavljuju registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije  AP Vojvodine, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci Sekretarijata, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 3.500.000,00  dinara za 2012. godinu.

Prijava predloga aktivnosti međunarodne saradnje sadrži:

  • Naziv institucije podnosioca predloga aktivnosti međunarodne saradnje
  • Naziv predloga aktivnosti međunarodne saradnje
  • Ime i prezime rukovodioca aktivnosti međunarodne saradnje iz AP Vojvodine
  • Naziv programa za koji se konkuriše
  • Naziv partnera iz inostranstva
  • Saglasnost stranog partnera o predlogu zajedničkog projekta (relevantni deo iz predloga projekta koji se odnosi na učesnike na projektu za već prijavljene projekte odnosno pismo o namerama ili adekvatan dokument za projekte koji su u fazi pripreme)
  • Relevantni deo iz predloga projekta sa sledećim podacima: opšti podaci o projektu, kratak sadržaj projekta, osnovne projektne aktivnosti i ciljevi koji će se postići projektom kao i spisak institucija učesnica na projektu, što će biti korišćeno kao osnovni materijal za pribavljanje mišljenja eksperata koji će dati relevantnu ocenu ( do 10 strana)

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u dva primerka na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs  Tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje i uputstvo za prijavu nalazi se na  sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs).

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom i pravilnikom o sufiansiranju aktivnosti međunarodne saradnje.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 021/487-4576 mr Dragici Koldžin ili pitanje poslati na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs

Link

Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni  konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2012. godini

U cilju podsticanja naučnog stvaralaštva i razmene naučno-stručnih dostignuća od značaja za AP Vojvodinu, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj sufinansiraće organizovanje naučno-stručnih skupova za registrovane naučno-istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima.

Organizatori naučno-stručnog skupa, izuzetno, mogu biti i druge organizacije i udruženja, u slučaju da manifestacija koju organizuju ima za cilj prezentaciju i afirmaciju nauke, ukoliko za to dobiju pismenu podršku relevantne naučne institucije.

Ukoliko skup organizuje studentska organizacija, isti se može sufinansirati isključivo u delu koji ima elemente izlaganja rezultata naučnog rada.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
–    da je doneta odluka Nastavno-naučnog veća, odnosno Naučnog veća ili odgovarajućeg organa naučno-istraživačke organizacije o organizovanju naučno-stručnog skupa i finansijskom planu,
–    da je organizator naučno-stručnog skupa obezbedio operativno-tehničke uslove za organizovanje skupa:
a) odgovarajući prostor,
b) informaciono-tehničku podršku, i
c) izvore sredstava kojim se realizuje finansijski plan
skupa,
–    da su konstituisani organizacioni i programski odbor skupa, i
–    da je prihvaćen program skupa.

Prednost u sufinansiranju skupova imaće: skupovi na kojima se prezentuju rezultati u vezi sa realizacijom regionalnih naučno-istraživačkih projekata Vlade AP Vojvodine, interdisciplinarni skupovi, skupovi sa međunarodnim učešćem, skupovi sa više organizatora, skupovi posvećeni prezentaciji i evaluaciji recenziranih naučno-stručnih radova, skupovi za koje je organizator skupa pripremio osnovni materijal za skup – zbornik radova sa skupa ili abstrakt za skup i zbornik radova neposredno posle skupa.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Vlade AP Vojvodine i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 8.900.000,00 dinara za 2012. godinu.

Ovaj Javni poziv je otvoren u toku cele godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

Overene i potpisane Prijave sa dokumentacijom (dva primerka) se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”za naučno-stručne skupove”, najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Za dodatne informacije možete se obratiti Aleksandru Mihajlovu, na telefon 021 /487-4575, ili  na e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Link

Javni konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni  konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2012. godini

U cilju realizacije aktivnosti poboljšanja položaja naučno-istraživačkih radnika u AP Vojvodini, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati učešće naučnih radnika i studenata na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu, kao i studijski boravak studenata na patrnerskim univerzitetima u okviru projekta Campus Europae, do 300 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate.

Ovaj konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave za tekuću godinu se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa. Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na organizaciju ili tip skupa.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
1.    Da prijavu podnose:

  • registrovana naučno-istraživačka organizacija u kojoj je kandidat zaposlen, ili
  • mladi istraživači ili redovni studenti i studenti postdiplomskih studija, koji su  pokazali posebne rezultate na fakultetima gde realizuju školovanje, a koji imaju odluku nadležne institucije o upućivanju na naučni skup ili usavršavanje u inostranstvu odnosno za studijski boravak na partnerskim univerzitetima u okviru projekta Campus Europae. Prijave za ovu kategoriju kandidata podnosi matični fakultet.

2.    Da je učešće na međunarodnom naučnom skupu u funkciji ostvarivanja i unapređivanja naučnog i tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine i uspostavljanja međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti naučno-istraživačke delatnosti i tehnološkog razvoja.

3.    Da prijavljeni kandidat ima nastavno-naučno ili istraživačko zvanje (izuzev kandidata čiji su rad ili rezultati, prema mišljenju Stručnog saveta, preporuka za upućivanje na naučni skup ili usavršavanje), da ima rad prihvaćen za usmeno izlaganje, izlaganje po pozivu ili poster uz potvrdu organizatora skupa, a ukoliko nije izlagač, a njegov boravak je u cilju afirmacije nauke i tehnološkog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine, poziv za učešće na skupu (usavršavanju) ili potvrdu o prihvatanju rada odnosno dokument iz kojeg se vidi da se nalazi na listi učesnika skupa.

4.    Da je rad prethodno verifikovan od strane Nastavnog veća fakulteta, Naučnog veća instituta, odnosno odgovarajućeg tela.

Prednost prilikom odlučivanja imaće kandidati koji učestvuju u radu na svetskim kongresima, ili predsedavaju stručnim sekcijama; kandidati koji saopštavaju rezultate od značaja za međuregionalne projekte AP Vojvodine; kandidati koji u prethodnoj kalendarskoj godini imaju jedan rad u referentnom časopisu međunarodnog značaja ili dva rada u prethodne dve godine; mladi istraživači (asistenti pripravnici i istraživači pripravnici do 32 godine, magistri nauka do 40 i doktori nauka do 45 godina života).

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Vlade AP Vojvodine i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 11.500.000,00 dinara za 2012. godinu.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na naučnom skupu” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u dva primerka i na e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima, usavršavanjima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje na naučnim skupovima, usavršavanjima i boravku u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate.

Za dodatne informacije možete se obratiti Mart Đukić, na telefon 021 /487-46-33, ili  na e-mail: marta.sinko@vojvodina.gov.rs

Preuzmite ceo tekst konkursa i potrebnu dokumentaciju

Konkurs projektnih ideja

AIESEC

Konkurs projektnih ideja

Okupi tim i utiči na zapažene probleme u svojoj zajednici.

Iskoristi priliku da prisustvuješ seminaru koji će ti dati smernice kako se piše projekat, učestvuj na konkursu projektnih ideja i obezbedi sredstva za realizaciju svog projekta! Ostvari saradnju sa vodećim kompanijama u zemlji, upoznaj se sa njihovom politikom društveno odgovornog poslovanja i realizuj svoj projekat!

Ovo je prilika da stekneš praktično iskustvo iz projektnog menadžmenta, sarađuješ sa kompanijama i da dugoročno utičeš na promene u svojoj zajednici.

Ko može da podnese predlog projekta?

Predlog projekta mogu podneti:
•    udruženja (udruženja koja imaju za članove mlade od 18 do 29 godina starosti) registrovana na teritoriji Republike Srbije
•    grupa pojedinaca od 18 do 29 godina starosti (3 ili više pojedinaca). U ovom slučaju grupa pojedinaca će imati obavezu da registruje svoje udruženje nakon objavljivanja rezultata. Budžetom će biti predviđeni troškovi osnivanja udruženja, a grupa pojedinaca će uz smernice od strane AIESEC-a otvoriti svoje udruženje koje će im omogućiti da, posle realizacije projekta, nastave sa društvenim angažmanom, ukoliko to žele.

 

Za registrovana udruženja, pored popunjene projektne dokumentacije, potrebno je poslati i kopiju akta o registraciji i statuta.

Za grupe pojedinaca dovoljno je poslati popunjenu projektnu dokumentaciju.

Trajanje konkursa
Konkurs projektnih ideja otvoren je. do 15. marta 2012. u 18 časova. Do kraja marta objavićemo najbolje projekte.

Dokumentacija za prijavljivanje
U okviru kog budžeta se podnosi projekat?
Projekti ocenjeni kao najbolji od strane komisije koju čine predstavnici partnerskih kompanija i AIESEC-a dobiće sredstva.
Projektne ideje finansiraju partnerske kompanije u iznosu od 1000 evra u dinarskoj protivvrednosti. U tom okviru treba koncipirati ceo projekat.
Postoji mogućnost dodatnog finansiranja iz fondacija ili posebnim dogovorom, međutim podneseni projekti moraju biti u okviru ovog iznosa.

Trajanje projekta

Sve projektne aktivnosti se moraju završiti do 31.12.2012.
Najbolje ideje biće finansirane od strane vodećih kompanija  pri čemu ćete realizovati svoj projekat uz podršku i mentorstvo vodećih kompanija i AIESEC-a!

Ukoliko imate nedoumice ili treba vam savet, obavezno nas kontaktirajte.

Projektne ideje (ceo popunjeni projektni paket) slati do 15.3.2012. u 18 časova na odgovorni.mladi@gmail.com . U naslovu napisati za koju temu ste se odlučili. (“Utičem na održivu ekonomiju kroz obnovljive izvore energije!”, ” Utičem na održivost društva kroz volonterizam mladih!” ili ” Utičem na zaštitu životne sredine!”).

Ukoliko želite da se konsultujete u vezi Vaše projektne ideje možete nas posetiti u terminu konsultacija, svakog petka od 10h do 11:30h u kancelariji AIESEC-a Srbije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Preuzmi fajl sa dodatnim objašnjenjima
Preuzmi formular za prijavu projektne ideje
Preuzmi obrazac za CV članova tima

Link

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta – garantni potencijal do 300.000.000.00 dinara –

1.
Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnoj liniji RAZVOJNE BANKE VOJVODINE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka). namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda onih nosilaca registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koji u vlasništvu imaju ispod 50 hektara.

2.
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica
– nosioci registrovanih porodičnih poljo-privrednih gazdinstava, koji ispunjavaju sledeće minimalne uslove:
• prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
• otvoren namenski tekući račun u Banci,
• manje od 70 godina života na dan otplate poslednjvg anuiteta,
• manje od 50 hektara poljoprivrednog zemlji-šta u sopstvenom vlasništvu.

3.
Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu zemljišta sa prijavom na Konkurs Garancijskog fonda AP Vojvodine za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Zahtev).
Zahtev po ovom Konkursu podnosi se Banci, u svim Filijalama. koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, a koje su navedene u tački 7. u ovom Konkursu. Učesnici Konkursa uz Zahtev podnose i sledeću dokumentaciju:
– Overen predugovor, odnosno ugovor o kupo-prodaji poljoprivrednog zemljišta;
– Dokaz o otvorenom računu kod Banke i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja kao namenskog tekućeg računa registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;
– Fotokopiju Potvrde o izvršenoj registraciji porodičnog poljoprivrednog gazdinstva izdatu od strane Ministarstva finansija RS;
– Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede RS;
– Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
– Rešenje o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
– Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze do dana podnošenja Zahteva;
– Fotokopije ličnih karata podnosioca Zahteva i članova domaćinstva (obe strane);
– Potvrda o prihodima članova domaćinstva;
– Izjava o povezanim licima (obrazac Banke);
– Potpisana i overena saglasnost i zahtev za izdavanje izveštaja Kreditnog biroa;
– Potvrde drugih poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
– Osnov korišćenja zemljišta -Izvod iz zemljišnjih knjiga ili prepis lista nepokretnosti, ugovori o zakupu;
– Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa.

4.
Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos od 50% ukupnog potraživanja Banke no kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) odobrenom pod sledećim uslovima:
• Rok vraćanja kredita: do 7 godina, od dospeća prvog anuiteta;
• Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, do maksimalnog iznosa od 15.000.000,00 dinara, sa valutnom klauzulom;
• Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora,
• Prevremena otplata kredita: 0%;
• Otplata kredita: u jednakim polugodišnjim anuitetima. i to 15.06. i 15.12. u godini.

Za kredite puštene u korišćenje do 30.04. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.06. iste godine.
Za kredite puštene u korišćenje u periodu od 30.04. do 31.10. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.12. u tekućoj godini. Za kredite puštene u korišćenje nakon 31.10. u tekućoj godini prvi anuitet dospeva za plaćanje 15.06. naredne godine.

Banka od dana puštanja kredita u korišćenje do dana početka otplate kredita obračunava interkalarnu kamatu i navedenog datuma istu pripisuje kreditu. Otplata anuiteta (glavnica i kamata) vrši se u dinarskoj protivvrednosti EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa NBS na dan plaćanja dospelog anuiteta.
• Kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno (EKS od8,10%);
• Naknada Banke: 0,5% od iznosa odobrenog kredita koja se plaća jednokratno unapred;
• Bez učešća i depozita.

5.
Kao sredstva obezbeđenja urednog vraćanja dospelih obaveza prema Fondu i Banci služiće:
• blanko sopstvene menice Korisnika kredita za Banku i Fond, sa klauzulom “bez protesta”;
• hipoteka 1. reda na poljoprivrednom zemljištu u minimalnom odnosu vrednosti 1:1,3 na odobreni iznos kredita (glavnica kredita), konstituisana u korist Banke na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu) i u korist Fonda na 50% ukupnog potraživanja (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu)

Dokumentacija neophodna za zasnivanje hipoteke:
• Izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 8 dana) za nepokretnosti koje se nalaze na pod-ručju na kojem su na snazi zemljišne knjige Suda, ili Prepis lista nepokretnosti nadležne službe za katastar nepokretnosti (ne stariji od 8 dana) za područjv na kojem je ustrojen katastar nepokretnosti u formi potpunog upisa shodno važećem propisu;
• Obavezna procena tržišne vrednosti nekretnine ovlašćenog sudskog veštaka upi-sanog u Registar stalnih sudskih veštaka za oblast poljoprivrede ili građevinarstva na osnovu Rešenja Ministarstva pravde ili Procena vrednosti poljoprivrednog zemlji-šta od strane Poreske Uprave.

6.
Provizija Fonda: 0,5% na garantovani iznos kredita, a najmanje 5.000,00 dinara, jednokratno unapred. a počev od drugog anuiteta 0,25% obračunata na iznos ostatka garantovanog duga i plativa po dospeću anuiteta kredita u roku od 5 dana od dana izdavanja fakture Fonda. Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Fonda broj: 335-17051-24.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.
Nepotpuni, neblagovremeni i neuredni Zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

7.
Učesnici Konkursa svoju zainteresovanost za odobravanje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva RAZVOJNOJ BANCI VOJVODINE a.d. Novi Sad: Glavna filijala Novi Sad, Novi Sad, Bulevar oslobođenja 49, teleofon: (021) 442-625
Filijala Bačka Palanka, Bačka Palanka, Žarka Zrenjanina 45, telefon: (021) 752-707
Filijala Inđija, Dušana Jerkovića 5, telefon: (022) 555-803
Filijala Temerin, Novosadska 377. teleofon: (021) 844-611
Filijala Vrbas, Maršala Tita 47, telefon: (021) 794-255
Glavna filijala Ada, Ada, Lenjinova 19, telefon: (024) 853-411
Filijala Bečej, Borisa Kidriča 52. teleofon: (021) 691-55-28
Filijala Senta, Glavni trg 3, telefon: (024) 815-627
Glavna filijala Subotica, Subotica, Trg cara Jovana Nenada 2, telefoon: (024) 552-018
Filijala Bačka Topola, Maršala Tita 40, telefon: (024) 714-679
Glavna filijala Sombor, Sombor, Kralja Petra I 7, telefon: (025) 421-080
Filijala Kula, Josipa Kramera 10, telefon: (025) 722-233
Glavna filijala Zrenjanin, Zrenjanin, Kralja Petra I 3, telefon: (023) 563-737
Filijala Kikinda, Nemanjina 9, telefon: (0230) 402-370
Glavna filijala Sremska Mitrovica, S. Mitrovica, Trg Vojvođanskih brigada 12, telefon: (022) 610-658
Filijala Ruma, Glavna 111, telefon; (022) 433-530
Filijala Šid, Školska 1, telefon: (022) 719-020
Glavna filijala Pančevo, Pančevo, Nikole Tesle 9, telefon: (013) 304-500
Filijala Vršac, Vršac, Sterijina20, teleofon: (013) 801-280

Dodatne informaiije mogu se dobiti radnim danom na telefon Fonda: (021) 489-37-00 i na navedene telefone filijala Banke i teleofone u sedištu Banke: (021) 488-4634 i 488-4457. Obrazac Zahteva može se preuzeti u Banci na navedenim adresama, ili sa sajta Fonda i Banke. Tekst Konkursa je objavljen i na sajtu Fonda, www.garfondapv.org.rs i sajtu Banke, www.rbv.rs

Link

Otvoren konkurs za nagradu “Aurea 2012”

POSLOVNI PORTAL “EKAPIJA”

Otvoren konkurs za nagradu “Aurea 2012”

Poslovni portal “eKapija”, krajem marta, po četvrti put za redom, izabraće investiciju godine u Srbiji, a konkurs za nagradu “Aurea 2012” počinje 30 januara 2012. godine.

Urednički tim “eKapije” započeo je selekciju kandidata, a zainteresovane kompanije se mogu prijaviti i same popunjavanjem formulara koji je dostupan na stranici www.aurea.rs

Za nagradu “Aurea 2012” može se kandidovati kompanija koja je u prethodnoj kalendarskoj godini realizovala inovativan, društveno koristan i finansijski isplativ projekat u Srbiji.

Nakon analize pristiglih prijava, projekti koji uđu u uži izbor ovogodišnjeg takmičenja biće predstavljeni na portalima www.ekapija.com i www.aurea.rs, a o pobedniku će odlučiti stručni i nepristrasni žiri, dok će jedan glas dati i čitaoci “eKapije” i posetioci portala aurea.rs, glasanjem putem Interneta.

– Srbija će biti bolje i bogatije društvo samo kada svako bude radio onoliko koliko on može za dobrobit naše zajednice. Mediji tu mogu mnogo da učine radeći svoj deo, dajući svoj doprinos, a to je da kroz svoju delatnost promovišu prave vrednosti. U vremenu kada su mnoge nagrade i medijska pažnja komercijalizovani, “Aurea” predstavlja iskren pokušaj “eKapije” i njenih medijskih partnera, da promovišu istinski dobre projekte, projekte o kojima se često mnogo ne priča, ali koji svakako zaslužuju pažnju. Kriterijumi nagrade “Aurea” su odabrani, tako da izdvajaju isključivo projekte koji su dobri za održivu budućnost Srbije jer, na duže staze, mi možemo da se razvijamo samo ako smo inovativniji, ako vodimo računa o svojoj zajednici/sredini i ako ulažemo u projekte koji imaju čvrstu finansijsku konstrukciju i perspektivu – istakao je Zdravko Lončar, direktor “eKapije”.

Osim glavne nagrade “Aurea 2012”, biće dodeljena i dva specijalna priznanja: za inovativnost i za društvenu korisnost, a nagrade će biti uručene na svečanosti 28. marta u beogradskom “Aeroklubu”.

Poslovni portal “eKapija” nagradu “Aurea” organizuje u okviru opredeljenja ka društveno korisnom poslovanju i bez finansijskog interesa, sa namerom da promoviše i podrži projekte značajne za održiv razvoj srpske privrede.

Rok za prijavu projekata je 24. februar 2012.

Za više informacija pogledajte www.aurea.rs

Link

Poziv za podnošenje prijava – Opštinske finansije – Paketi podrške opštinama

MSP IPA 2007

Opštinske finansije – Paketi podrške opštinama

Poziv za podnošenje prijava

Program Podrške opštinama MSP IPA 2007 „Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga“ koji finansira Evropska unija, a realizuje konzorcijum koji predvodi GIZ International Services, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština  raspisuje

Otvoreni poziv za podnošenje prijava za pakete podrške opštinama.

Otvoreni poziv se raspisuje za sledeće oblasti:
1.    Programsko budžetiranje
2.    Elementi  Plana kapitalnih investicija  (PKI) uključujući dugoročno finansijsko planiranje
3.    Municipalne obveznice

MSP IPA 2007 projekat će ponuditi tehničku podršku koja uključuje pružanje obuke i seminara, direktnu obuku na radnom mestu, pomoć u organizaciji radnih grupa i svih drugih vidova pomoći koja će biti pružena od strane tima sastavljenog od međunarodnih i eksperata iz Srbije.

Rok za dostavljanje prijava je 27. februar 2012. godine.  

Dokumente i uputstva za popunjavanje prijave možete preuzeti OVDE

Informacije i pomoć u popunjavanju prijave dostupne su putem telefona na 011 328 41 60 i 062 330 429 i putem elektronske pošte na adresu mirjana.knezevic@msp-ipa2007.org ili c2prijava@msp-ipa2007.org

Link

ISC objavljuje konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru Fonda za inovacije

INSTITUT ZA ODRŽIVE ZAJEDNICE

ISC objavljuje konkurs za podnošenje predloga projekata u okviru Fonda za inovacije

Institut za održive zajednice (ISC) sprovodi sedmogodišnji program Inicijative zagovaranja građanskog društva (CSAI) kojim podržava građansko društvo u Srbiji u nastojanju da pomogne građanima da preuzmu odgovornost i ostvare svoj uticaj na zajednicu u kojoj žive. Putem grantova, obuke i mogućnosti umrežavanja, ovaj program pomaže inicijativama građana i organizacijama građanskog društva da delotvornije iznesu svoje prioritete, kao i da koordinišu svoje aktivnosti sa državom i privatnim sektorom kako bi značajno poboljšali kvalitet života ljudi. Ovаj progrаm je reаlizovаn uz podršku аmeričkog nаrodа preko Američke аgencije zа međunаrodni rаzvoj (USAID)
Svrha ovog poziva organizacijama građanskog društva (OGD) je da podstakne uvođenje novih i inovativnih pristupa, tema i/ili resursa u rešavanju relevatnih problema u Srbiji.

Grantovi će biti dodeljeni kreativnim predlozima projekata koji podstiču građane da se angažuju i omogućavaju im da utiču na pozitivne promene u svojim zajednicama.

Preporučujemo OGD dа u okviru svojih predloga projekata rаzrade strаtegiju interаkcije sа javnošću koristeći Internet, društvene medije i nove tehnologije. Tаkođe, podržаvаmo i druge vrste inovаtivnih projekata koji ne morаju biti u vezi sa novim tehnologijama, kаo što su korišćenje novih metoda/modela javnog zаgovarаnja, podizаnja svesti, jačanja podrške građana i sl.

Iznos pojedinačnog granta će se kretаti od 15.000 do 25.000 dolаrа, u zаvisnosti od potrebа projektа.

Više informаcijа o konkursu možete nаći u Pozivu zа podnošenje predloga projekata, koji možete preuzeti sа sаjtа ISC-a.

Grantovi u okviru Fonda za inovacije će se dodeljivati u kontinuitetu do 1. maja 2012. godine, bez rokova za podnošenje. Predlozi projekata se mogu podneti ISC-u bilo kad u toku godine.

Link