Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za subvencionisanje klaster organizacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju, poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenja konkurentnosti MSP u toku 2012. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 6.000.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za  2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) subvencionisaće troškove klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju, poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenja konkurentnosti sektora MSP.

Uslovi Konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju:

•    Klaster organizacije odnosno poslovna udruženja registrovana u APR-u i Fondovi, koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama. (u daljem tekstu: klasteri)

•    Klasteri sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i kojima je većina članica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

•    Klasteri koje sačinjavaju minimum 9 malih i/ili srednjih preduzeća i tri potporne institucije (razvojne agencije, školske ili visokoškolske ustanove, instituta, itd)

•    Klasteri koji u toku 2012. godine nisu koristili sredstva drugih državnih organa za aktivnosti za koje traže podsticajna sredstva.

Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi klaster organizacija, a maksimalno do 1.500.000,00, dinara bez PDV-a, po klasteru

•    Troškovi operativnog rada kancelarije, a odnose se na uspostavljanje organizacione strukture, upravljanje klaster organizacijom, zajedničke sastanke i pripremu ostalih zajedničkih aktivnosti i uspostavljanje info kontakt tačke za sve članice
•    Troškovi razvoja informacionog sistema za komunikaciju među članovima, kao i uspostavljanje zajedničkih servisa koji će unaprediti konkurenstonst članica
•    Troškovi organizovanja “B2B” sastanaka i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera
•    Troškovi angažovanja stručnih lica, odnosno specijalizovanih organizacija za pripremu i pisanje projekata za konkurse Evropske unije (IPA, FP7,…), kao i za ostale zajedničke razvojne projekte
•    Troškovi organizovanja studijskih poseta klaster organizacijama u regionu i inostranstvu za predstavnike članica klastera
•    Troškovi sopstvenog učešća klastera u projektima po osnovu opredeljenih ili dobijenih sredstava  putem EU fondova u 2012. godini, a koji se odnose na unapređenje konkurentnosti privrede

Prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenju konkurentnosti MSP, podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima najkasnije do 23. marta 2012. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba  broj 4, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs za KLASTERE” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.
Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenju konkurentnosti MSP doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.
Korisnik sredstava (klaster) zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu  kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja,  podnošenje izveštaja o realizovanim aktivnostima, kao i druga pitanja koja su u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.
Odobrena sredstva će korisnicima biti preneta na račune u skladu sa prilivom sredstava u Budžet AP Vojvodine u 2012. godini.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4302.

Link

Konkurs za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i privatnim preduzećima od interesa za privredni razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i privatnim preduzećima od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

I. Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sredstva su namanjena za subvencionisanje javnih nefinansijskih preduzeća i organizacija od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine, u 2012. godini u ukupnom iznosu od 400.000,00 dinara. Sredstva su obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu na poziciji 92 , ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, 4511 – tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

II. Za subvencije privatnim preduzećima od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sredstva su namenjena za subvencionisanje privatnih preduzeća u cilju razvoja privrede, unapredjenja konkurentnosti, unapredjenja i razvoja procesa poslovanja, medijskog praćenja privrednih aktivnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu na poziciji 93 , ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 30.000.000,00 dinara, ekonomska klasifikacija 4542- kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 10.000.000,00 dinara , iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.
Konkurs za dodelu sredstava iz tačke I i II predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Uslovi konkursa
1. Pravo učešća na konkursu imaju registrovana javna nefinansijska preduzeća i organizacije, preduzetnici, mala i srednja preduzeća sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, unapredjenja konkurentnosti, unapredjenja i razvoja procesa poslovanja, medijskog praćenja privrednih aktivnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

3. De minimis državna pomoć ne može da se dodeli: za vadjenje uglja, za nabavku drumskih teretnih vozila u privrednim subjektima koji obavljaju usluge prevoza tereta, privrednim subjektima u teškoćama, za podsticanje izvoza, odnosno za uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za druge tekuće rashode povezane sa izvoznom delatnošću, za davanje prednosti domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode.

4. De minimis državna pomoć može da se dodeli pojedinačnom privrednom subjektu u visini do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a u sektoru drumskog saobraćaja u visini do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, u bilo kom periodu u toku tri uzastopne godine.

5. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

6. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja

– Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 u Novom Sadu, na II spratu, soba broj 7 od 9-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www.spriv.vojvodina.gov.rs
– Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Prijava za konkurs za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i subvencije privatnim preduzećima za razvoj privrede“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa ponosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

– Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Rešenje o registraciji podnosioca prijave
2. Potvrda o izvršenoj registraciji
3. Ugovor o otvorenom računu u banci

Odlučivanje po prijavama

– Odluka o dodeli subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i subvencija za preduzetnike, mala i srednja preduzeća za razvoj privrede u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa, koju će u pismenoj formi dostaviti korisniku sredstava, čime ga obaveštava da je dobio de minimis državnu pomoć, kao i o iznosu te pomoći. Ujedno će Pokrajinski sekretarijat za privredu zatražiti od korisnika srestava da ga, u pisanoj formi, obavesti o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u predhodnom periodu.
– Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dodeli sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.
– Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4892 ili 021/456-885, faks 021/557-084.

Link

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

Sredstva su namenjena za razvoj receptivnog turizma, kroz podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima iz sektora turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini u ukupnom iznosu od 20.300.000,00 dinara, planiranim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012 godinu («Službeni list APV», broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) na poziciji broj 104, ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 15.300.000,00 dinara i 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 5.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1.    Pravo učešća na Konkursu imaju preduzetnici, mala i srednja preduzeća iz sektora turizma sa sedištem u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, registorvani u Agenciji za privredne registre, za sufinansiranje projekata razvoja receptivnog turizma na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini, ako se tim projektima obezbeđuje:
-unapređenje konkurentnosti sektora turizma,
-unapređenje receptivne turističko-ugostiteljske ponude,
-investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu,
-unapređenje i razvoj procesa poslovanja,
-nabavka opreme

2.    Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

3.    Sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti /de minimis državna pomoć/ u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći /»Službeni glasnik RS», br. 13/2010, 100/2011/

4.    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

5.    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoju odluku.

6.    Protiv ove odluke Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek

7.    Konkurs se objavljuje u dnevnom listu «Dnevnik», Novi Sad.

8.    Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu «Dnevnik», Novi Sad.

9.    Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Kriterijumi za dodelu subvencija
Dodela subvencija za sufinansiranje projekta razvoja receptivnog turizma na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1. stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Vojvodine – Marketing strategijom turizma Vojvodine;
2. razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3. razvoj turističkih prostora;
4. poboljšanje kvaliteta turističko-ugostiteljskih objekata i usluga kroz primenu novih tehnologija – e-turizam, propisa o standardizaciji i kategorizaciji idr.

Način apliciranja
Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnom obrascu: Prijava na Konkurs, uz koju se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 10-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava na Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Fotokopija Rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre podnosioca prijave;
2. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju/ PIB/;
3. Fotokopija Ugovora o otvorenom računu u banci;
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. Bilans stanja i Bilans uspeha za prethodni period
6. Potvrda o izmirenim porezima i doprinosima /ne starija od 3 meseca/
7. Izjava podnosioca prijave da su dati podaci u Prijavi tačni

Odlučivanje po prijavama

Razmatranje prispelih prijava vršiće Konkursna komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu.

Odluku o dodeli subvencija privatnim preduzećima za projekte razvoja receptivnog turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina.gov.rs

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dodeli sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link

شات

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisalo je „Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2012. godini čiji su nosioci nevladine organizacije”, u iznosu od 15,5 miliona dinara. Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana najviše do 500 hiljada dinara po projektu.

Ministarstvo će sufinansirati projekte od javnog interesa, koji mogu doprineti unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine.

Projekti se mogu odnositi na:
•    popularizaciju, podsticanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine (informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo, festivali, kampanje, ekološke izložbe);
•    unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih vidova obrazovnih aktivnosti (seminari, stručni skupovi);
•    realizaciju projekata usmerenih ka rešavanju pojedinačnog problema ili teme  u oblasti očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine (zaštita i održivi razvoj prirodnih resursa; zaštita prirode; biodiverzitet,  zaštita ozonskog omotača; klimatske promene; upravljanje otpadom (izuzev projekata koji se odnose na akcije čišćenja i uređenja prostora) i druge oblasti iz delokruga Ministarstva;
•    druge aktivnosti od javnog interesa kojima se doprinosi zaštiti životne sredine

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2012. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3132-936

Tekst konkursa, obrazac prijave za sufinansiranje projekta i uputstvo sa detaljnijim informacijama mogu se preuzeti OVDE.

 

Konkurs – službena upotreba jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2012. godinu

Sredstva u iznosu od 6.650.000,00 (slovima: šestmilionašestopedesethiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

* organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
* mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
* drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština I gradova – korisnici budžetskih sredstava, iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

* osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;
* troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

* broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;
* procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;
* ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
* postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
* kontinuitet u finansiranju projekata od strane

Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15. aprila 2012. godine.

Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.ounz.vojvodina.gov.rs.

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave na konkurs se dostavljaju u dva primerka sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ukoliko se konkuriše po jednom osnovu, ukoliko se istovremeno konkuriše i po drugom osnovu, prijave se dostavljaju ukupno u četiri primerka, sa četiri overene izjave.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave, a nedostatak nije po ukazivanju otklonjen, ili se ne odnose na konkursom predviđene namene ili su podnete od strane neovlašćenih lica.

Korisnik se obavezuje da odobrena srestva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a neutrošena sredstva da virmanski vrati budžetu na odgovarajuću poziciju Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Korisnik se obavezuje da o utrošku dodeljenih sredstava podnese izveštaj odmah a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

1. Kontakt podaci Sekretarijata:
Republika Srbija – Autonomna Pokrajina Vojvodina
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT
ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE
21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 16
Tel.: +381 21 487 4213, 421 444
Faks:+381 21 557 074

 2. Osoba zadužena za prijem prijava:
Danica Lučić
Tel: 021 487 4451;
Faks: 021 557 074
Web adresa:
www.ounz.vojvodina.gov.rs

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

NVO konkurs za dodelu sredstava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine

U cilju unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine sufinansiranje programe unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine.
Sredstva za dotacije nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama   u oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011) u ukupnim iznosom od 789.040,00 dinara

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije i udruženja građana i ostale neprofitne institucije u oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije, promocije pronalazača, istraživača i mladih talenata i edukacije u vezi novih izvora energije i racionalne upotrebe energije na području AP Vojvodine i čiji su ciljevi, aktivnosti, programi i projekti usmeren na sektor energetike.

2. Svaki učesnik konkursa može podneti jednu prijavu.
Maksimalni iznos  dotacije iznosi: 150.000,00 dinara

3. Rok za podnošenje prijava na konkrus je  27.mart 2012.godine

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs-dotacije nevladinim organizacijama” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu na konkurs (obrazac je sastavni deo dokumentacije i može se preuzeti sa sajta www.psemr.vojvodina.gov.rs ili u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine kancelarija broj 59/II) se obavezno podnosi:
-Izvod iz APR
-Statut učesnika konkursa

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava na predlog Konkursne komisije, donosi Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

7.Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-4492.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

I. Cilj konkursa je razvoj usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

II. Prioriteti konkursa su uspostavljanje usluga socijalne zaštite, unapređenje već uspostavljenih usluga socijalne zaštite i razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite za sledeće ciljne grupe korisnika:
1.    deca i mladi,
2.    deca sa smetnjama u razvoju,
3.    odrasle osobe sa invaliditetom,
4.    stari.

III. Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja čiji će projekti doprineti  ostvarenju cilja konkursa, odnosno čiji su projekti u skladu sa definisanim priorotetima konkursa, kao i u skladu sa Smernicama koje su sastavni deo ovog konkursa i objavljene su na internet stranici Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije  www.minrzs.gov.rs.

IV. Uslov za učešće na konkursu je partnerstvo udruženja sa centrom za socijalni rad, republičkom ustanovom socijalne zaštite ili sa jedinicom lokalne samouprave u kojoj se sprovodi projekat.

V. Sredstva za finansiranje projekata obezbeđena su u Budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 27.191.109,00 (slovima: dvadeset sedam miliona sto devedest jedna hiljada sto devet) dinara.

VI. Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 (slovima: milion petstotina hiljada) dinara.

VII. Dužina trajanja projekata ne može biti kraća od šest niti duža od devet meseci.

Krajnji rok za dostavu prijava je 23.mart .2012. godine u 14 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

شات

Podsticajna sredstva za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće projekte razvoja receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 9.000.000,00 dinara, planiranim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu («Službeni list APV», broj 23/2011, 3/2012-rebalans ) na poziciji broj 105, ekonomska klasifikacija 463- transferi ostalim nivoima valasti, 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 9.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa

1.    Pravo učešća na Konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini.
2.    Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom.
3.    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.
4.    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoju odluku.
5.    Protiv ove odluke Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek.
6.    Konkurs se objavljuje u dnevnom listu «Dnevnik», Novi Sad.
7.    Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu «Dnevnik», Novi Sad.
8.    Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Kriterijumi za dodelu podsticajnih sredstava

Dodela podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:

1.    Stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Vojvodine – Marketing strategijom turizma Vojvodine;
2.    Razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3.    Razvoj turističkih prostora;
4.    Poboljšanje kvaliteta turističko-ugostiteljskih objekata i usluga kroz primenu novih tehnologija-e-turizam, propisa o standardizaciji i kategorizaciji i dr.
5.    Organizovanje turističkih manifestacija

Način apliciranja

Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnom obrascu: Prijava na konkurs, uz koju se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.  Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 10-13 časova svakog radnog dana ili na web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijava na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za Konkurs za dodelu  podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Odlučivanje po prijavama

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u  Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina. gov.rs

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju   podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link

ahj

Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja mladih

Krajnji rok za podnošenje prijava je 09. maj 2012. godine.

Konkursnu  dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Link

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. april 2012. godine.

Konkursnu  dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Link