Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs z Horse With Sore Back Muscles a sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000 dinara.

Konkursom za sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori odobravaju se sredstva za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u susednim državama Autonomne Pokrajine Vojvodine, i to: Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji (u daljem tekstu: dijaspora).

Sredstva se odobravaju u cilju: uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u registrovanim javnim glasilima, razvoja javnih glasila, unapređenja programskih sadržaja javnih glasila, podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u dijaspori na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja  i negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja jezičke kulture.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansira projekte najviše do 75% vrednosti projekta.

PREDMET, CILj I KRITERIJUMI
Predmet konkursa je sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa srpskog naroda u dijaspori u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je sufinansiranje proizvodnje novih i obnovljenih programskih sadržaja javnih glasila u dijaspori značajnih za ostvarivanje interesa pripadnika srpskog naroda koji živi u dijaspori, što podrazumeva uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim javnim glasilima koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje srpskog naroda, značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda, kvalitet, aktuelnost,  kreativnost, eksperiment u žanru, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Predloženi projekat se mora realizovati preko registrovanog javnog glasila čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.
Ukoliko je učesnik na konkursu registrovan za produkciju, ali ne i za emitovanje, mora imati potpisan ugovor sa registrovanim javnim glasilom koje će emitovati medijski proizvod.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovani osnivači javnih glasila i pravna lica registrovana za audio i video produkcije na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u navedenim zemljama.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Horse With Sore Back Muscles

Finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje će u 2012. godini finansirati ili sufinansirati tekuće popravke i održavanje, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke u ukupnom iznosu od 8.800.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 3.200.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 5.600.000,00 dinara – 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).
Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke koje imaju za cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju, prezentaciju projekata iz oblasti kulture, poboljšavanje uslova rada ustanova kulture, popunjavanja i obnavljanja knjižnog fonda javnih opštinskih biblioteka u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Tematske oblasti:
1)    tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture i
2)    nabavku knjiga za biblioteke.
Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim projektom za:
–    tekuće popravke i održavanje
–    nabavku opreme i
–    nabavku knjiga za biblioteke.

Prijava na Konkurs podnosi se isključivo za:
1)    tematsku oblast tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture na obrascu Upitnik za prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini  i
2)    tematsku oblast nabavku knjiga za biblioteke na obrascu Prijava na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih  biblioteka u AP Vojvodini u 2012. godini.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku za prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini, odnosno u Prijavi na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih  biblioteka u AP Vojvodini u 2012. godini.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik za prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini odnosno u Prijavi na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih biblioteka u AP Vojvodini u 2012. godini, odgovara podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Podsticanje proizvodnje filmova i emitovanje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za podsticanje proizvodnje filmova i emitovanje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti

Sekretarijat će sufinansirati proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i emitovanje televizijskih programa u kulturi i umetnosti u 2012. godini, u ukupnom iznosu od 19.400.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2012. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i emitovanje televizijskih programa u kulturi i umetnosti u ukupnom iznosu od 19.400.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 16.200.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima i 3.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Opšti uslovi za prijavljivanje na Konkurs se utvrđuju prema tematskim celinama konkursa:

1)    Na Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova se mogu prijaviti samo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova.
2)    Na Konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova se pored privatnih preduzeća mogu prijaviti i nevladine organizacije registrovane za obavljanje delatnosti u kulturi.
3)    Na Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa u oblasti kulture i umetnosti mogu  se prijaviti isključivo emiteri televizijskog programa koji imaju dozvolu za emitovanje programa  – privatna preduzeća i nevladine organizacije, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascima Upitnika za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i na obrascu Prijave za Konkurs podsticanje proizvodnje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini, koji se mogu preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2012. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2012. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine koji se odnose na:

1. festivale (u okviru tačaka 2.- 7.)
2. muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice, ples)
3. likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice)
4. književno stvaralaštvo (manifestacije, nagrade, kolonije)
5. pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, radionice, nagrade)
6. filmske prezentacije i filmske radionice
7. video i multimedijalno stvaralaštvo
8. međuregionalnu saradnju (u okviru tačaka 1.- 7.)

a u ukupnom iznosu od 125.580.000,00  dinara.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu ili pretežnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

2. Podnosilac prijave može da učestvujer na Konkursu sa najviše četiri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
-izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
-fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
-fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
-zvaničan dokaz o računu u banci i
-svi prilozi koji su navedeni u Upitniku

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti u AP Vojvodini u 2012. godini

RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2012. godini izdavačku delatnost u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 15.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima 7.100.000,00 dinara, 4631 –  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 1.300.000,00 dinara, 4651 Ostale tekuće dotacije i transferi 4.600.000,00 i 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama 2.500.000,00 dinara) i to u sledećim oblastima:

1.    OBJAVLjIVANjE PRVIH IZDANjA KNjIGA OD ZNAČAJA ZA KULTURU I UMETNOST U AP VOJVODINI (na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih zajednica, prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski i jezike nacionalnih zajednica, prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih zajednica, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih zajednica na neki drugi jezik nacionalnih zajednica, a iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

2.    OBJAVLjIVANjE ČASOPISA KOJI SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ KULTURE I UMETNOSTI U AP VOJVODINI (časopisa za kulturu, književnost i umetnost, časopisa za omladinu i časopisa za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku i/ili jezicima nacionalnih zajednica .

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Pravo učešća na konkursu za objavljivanje prvih izdanja knjiga imaju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje izdavačkom delatnošću, a na konkursu za  objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti mogu da učestvuju izdavači i druga pravna lica  čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, a koja svojom delatnošću značajno doprinose razvoju i promociji kulture, književnosti i umetnosti u AP Vojvodini (u daljem testu: Podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini Podnosilac prijave može podneti najviše pet (5) prijava, a za sufinansiranje objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini, Podnosilac prijave može podneti najviše tri (3) prijave.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i Upitnika za sufinansiranje objavljivanje časopisa od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara Podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2012. godini

I. RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2012. godini projekte i programe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 37.120.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 17.920.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 19.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), za sledeće tematske oblasti:

•    Zaštita nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa 16.440.000,00 dinara
•    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba 11.000.000,00 dinara
•    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba
u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj  1.000.000,00 dinara
•    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih zajednica 5.600.000,00 dinara
•    Programi tradicionalnih manifestacija 3.080.000,00 dinara

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANjE

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 1.900.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje  sufinansira najviše do 80% vrednosti projekta.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI
Predmet konkursa je sufinansiranje:
– stručnih skupova koji se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka;
– medijskih festivala.

Cilj konkursa je: edukacija novinara i drugih medijskih stručnjaka, stalno praćenje zakonske regulative, razmena iskustava u oblasti javnog informisanja, afirmacija novinarstva i upoznavanje stručne javnosti sa medijskim proizvodima.

Kriterijumi su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

II USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila, profesionalna novinarska udruženja, katedre za medije pri fakultetima koji edukuju medijske stručnjake, novinarske škole, stručne agencije u oblasti informisanja koje imaju sedište u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Na konkursu ne mogu učestvovati podnosioci prijava koji su u teškoćama u skladu sa čl. 81. st. 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10).

Osnivač javnog glasila, odnosno privredni subjekat u teškoćama je onaj privredni subjekat koji nije sposoban da vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može dobiti od svojih vlasnika/deoničara ili poverilaca ili iz drugih izvora spreči gubitke, a koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno ugrozili njegov opstanak. Za privredni subjekat se smatra da je u teškoćama ukoliko ispunjava bilo koji od navedenih uslova:
(1) u slučaju privrednog subjekta sa ograničenom odgovornošću, ako je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala,
(2) u slučaju privrednog subjekta u kojem najmanje jedno lice ima neograničenu odgovornost za dugove privrednog subjekta, ukoliko je u prethodnih 12 meseci kapital prikazan u finansijskim izveštajima smanjen za više od 50%,
(3) nezavisno od oblika privrednog subjekta, ukoliko ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.

Ukoliko nije ispunjen ni jedan od uslova zbog kojih se smatra da je privredni subjekat u teškoćama, može se smatrati da je osnivač javnog glasila u teškoćama ukoliko su očigledni pokazatelji koji ukazuju da se radi o privrednom subjektu u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine.

Novoosnovani privredni subjekat čiji je period poslovanja kraći od tri godine neće se smatrati da je u teškoćama u tom periodu, osim ako je u pitanju mali ili srednji privredni subjekat koji ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.
Podnosioci prijave mogu podneti samo jedan predlog projekta.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI
Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje.

Konkursna komisija neće razmati:
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu
–    neblagovremeno podnete prijave
–    projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja
–    nepotpune prijave
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva Sekretarijata, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata uz prateću dokumentaciju.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo.

Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje  www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Nosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. februara 2012. godine.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM
Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    izjava odgovornog lica da podnosilac prijave nije u teškoćama u smislu čl. 2. tač. 5.

Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10), koja se nalazi u sastavu obrasca za prijavu.

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:  
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje,  Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

2. Jedan primerak putem elektronske pošte na: mediji.psinf@gmail.com

sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

Korisnik sredstava je dužan da  projekat realizuje do 31. decembra 2012. godine.

Sredstva se  koriste isključivo za namene za koja su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje dostavi izveštaj o realizaciji projekta i  dokaz o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 021/487-42-74

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJ

Konkurs za sufinansiranje projekata javnog informisanja

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 45.125.000 dinara

Konkursom za sufinansiranje projekata javnog informisanja odobravaju se sredstva za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u pisanim ili elektronskim javnim glasilima, koji se distribuiraju ili emituju u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine, uključujući i Internet stranice upisane u registar javnih glasila.

Sredstva se odobravaju za sledeće namene: sufinansiranje proizvodnje novih i obnovljenih programskih sadržaja, afirmaciju multikulturalnosti, razvoj višejezičnosti i interkulturalizma u javnim glasilima značajnim za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine, što podrazumeva uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim javnim glasilima na srpskom jeziku i na jezicima nacionalnih zajednica, koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, manjinske društvene grupe, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, zaštitu životne sredine.
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje  sufinansira najviše do 75% vrednosti projekta.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI

Predmet konkursa je: sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa građana Vojvodine u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je podizanje kvaliteta i raznovrsnosti javnog informisanja, afirmacija multikulturalnosti, razvoj interkulturalizma, podsticanje višejezičnih programa, unapređenje programskih sadržaja javnih glasila, razvoj obrazovanja i negovanje jezika i kulture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, informisanje o evropskim vrednostima i razvijanje građanske svesti kreiranjem i proizvodnjom novih sadržaja ili putem poboljšanja i inoviranja postojećih sadržaja, koji se odnose posebno na aktuelnu ekonomsku i ukupnu društvenu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, zatim položaja mladih i starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine i održivi razvoj, afirmaciju demokratskih principa i druge aktuelne teme.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje građana Vojvodine na nivou Pokrajine, regiona, grada ili opštine, kvalitet, kreativnost, aktuelnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika i programi višejezičnog, multikulturnog i interkulturalnog sadržaja.

II USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila koje je od posebnog značaja za javno informisanje građana Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila upisanih u Registar javnih glasila pri Agenciji za privredne registre, kao i  audio i video produkcije koje imaju potpisane ugovore o emitovanju sa emiterima radijskog i televizijskog programa, koji su upisani u Registar javnih glasila.

Na konkursu ne mogu učestvovati :
–    osnivači javnih glasila koji većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    medijski proizvodi koji se distribuiraju/emituju preko javnih glasila koja većinu prihoda ostvaruju od pretplate ili druge mesečne nadoknade za svoje usluge,
–    osnivači javnih glasila koji primaju subvenciju po drugom osnovu iz Budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Podnosioci prijave  mogu podneti samo jedan predlog projekta po javnom glasilu.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI
Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje.

Konkursna komisija neće razmatrati:
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu,
–    neblagovremeno podnete prijave,
–    projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje projekata podsticanja javnog informisanja,
–    nepotpune prijave,
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih,
–    prijave sa nepotpunom dokumentacijom,
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata.
Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije, i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo. Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje : www.kultura.vojvodina.gov.rs

Podnosioci prijava će pisanim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. februara 2012. godine.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM
Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: : www.kultura.vojvodina.gov.rs

Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu osnivača u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar javnih glasila
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    potpisan ugovor o emitovanju sa emiterima radijskog i televizijskog programa (za audio i video produkcije), koji su upisani u Registar javnih glasila.

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:  
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom za Konkurs za podsticanje javnog informisanja.
2.    Jedan primerak putem elektronske pošte na:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com
sa naznakom za Konkurs za podsticanje javnog informisanja.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do 31. decembra 2012. godine i da Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje dostavi izveštaj o namenskom utrošku sredstava, najkasnije 15 dana nakon realizacije projekta, na formularima koji se mogu naći na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje: www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 021/487 42 74.

Link

Poziv za sertifikaciju pružalaca poslovnih usluga u Srbiji

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Poziv za sertifikaciju pružalaca poslovnih usluga u Srbiji

Rok za prijavu: utorak, 31. decembar 2014.

Inicijativa Projekta EU Unapređenje inovativnosti i konkurentnosti MSPP (ICIP), Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalne agencije za regionalni razvoj

Svrha
Cilj ove inicijative je da prema međunarodnim standardima proceni i sertifikuje individualne pružaoce usluga za podršku poslovanju i konsultante koji rade sa MSPP, kao i da im pruži mogućnost da budu prepoznati kao stručni profesionalci posebno osposobljeni za rad sa MSPP. Svrha je da se MSPP obezbedi kvalitetna i proverena podrška poslovnih konsultanata kroz programe i mere koje sprovode Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Ko može da se prijavi?
Sertifikacija je otvorena za svakog pružaoca usluga poslovne podrške koji radi sa MSPP kao konsultant, trener, ili savetnik. Kandidati treba da imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva, relevantne akademske/profesionalne kvalifikacije i želju za kontinuiranim profesionalnim razvojem.

Proces
Sertifikacija je u skladu sa postojećom međunarodnom praksom i sastoji se od sledećih koraka:

1. Prijavljivanje (registracija) zainteresovanih
2. Podnošenje prijava
3. Pregled prijave
4. Test znanja
5. Razgovor sa kandidatom
6. Sertifikacija (ako su koraci 3-5 zadovoljavajući)
7. Nastavak profesionalnog razvoja i monitoring
8. Ponovna sertifikacija nakon 2 godine (ako je korak 7 zadovoljavajući)

Sertifikacija je zasnovana na ispunjavanju ključnih kriterijuma za efikasan rad sa MSP. Ovim procesom biće obuhvaćeni opšti savetnici, konsultanti i treneri koji mogu da rade sa MSP na projektima strateškog poslovnog razvoja od start-up, preko početne faze razvoja do rasta i internacionalizacije, kao i specijalizovani pružaoci usluga, odnosno konsultanti koji pružaju podršku MSP u užim i specijalizovanim oblastima kao što su uvođenje standarda kvaliteta, razvoj ljudskih resursa, finansijski menadžment, tehnologije itd. Ulogu sertifikacionog tela u Srbiji ima Nacionalna agencija za regionalni razvoj.

Konsultanti koji uspešno prođu proces sertifikacije biće upisani u registar kao autorizovani pružaoci usluga za nacionalne programe podrške MSP i istovremeno će biti predstavljeni na namenskom veb portalu za MSP.

Kako se registrovati i prijaviti
Registracija počinje 23. januara 2012. na internet sajtu: www.icip-serbia.org

Link

Finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede
iz budžeta opštine Kanjiža

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2012. godinu iznosi: 1.500.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) u oblasti poljoprivrede sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“ br. 12/2008) za ostvarenje projekata u oblasti poljoprivrede kao što su: organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, zaštita interesa, edukacija i stručno savetovanje, marketing, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja (zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodične farme), prekogranična saradnja.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno koje imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije.

Nevladina organizacija može učestvovati sa najviše dva projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža.

Projekat mora biti završen do 31.12.2012. godine i u okviru navedenog roka takođe mora da se preda i detaljni obračun projekta.

Nevladine organizacije koje ne dostave izveštaj o realizaciji projekta u roku iz prethodnog stava nemaju pravo učešća na konkursu u naredne tri godine, odnosno neće biti razmatrano njihovo učešće na konkursu.

Ukoliko su odobrena sredstva nenamenski utrošena, korisnici sredstava su dužni da vrate uplaćena sredstva.

Vrednost traženih sredstava iz budžeta opštine Kanjiža ne sme biti manja od 20.000,00 dinara niti veća od 500.000,00 dinara, po projektu.

Nevladina organizacija je dužna da obezbedi sopstveno učešće u novcu u visini od 10 % vrednosti projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 do 15,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni Trg br. 1. (soba br. 2. – šalter br. 7) ili sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/dokumenti/2012/obrazac_prijave_poljoprivr_nvo2012.doc)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1. obrazac prijave
2. biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3. fotokopiju rešenja o upisu organizacije u Registar
4. fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO (Poljoprivreda), na adresu Glavni Trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.
Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875 – 166 lok. 303 kod Bimbo Mihalja ml.

Rok za podnošenje prijava je 06.02.2012. godine, do 15,00 časova.

Kriterijumi za ocenjivanje predloga projekata su:
1. usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa
2. ostvareni rezultati NVO prethodnih godina i materijalna i kadrovska opremljenost
3. broj članova NVO
4. saradnja sa lokalnom zajednicom

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnete na ne odgovarajućem obrascu ili za namene suprotne ovom konkursu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail-a i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocenjivati / bodovati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Nakon donošenja odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2012. godine, sa podnosiocima istih će se zaključiti ugovori o finansiranju realizacije projekata.
Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža za 2012. godinu biće doneta u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa.

Odluka o izboru projekata NVO koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža biće objavljena u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža, najkasnije u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora.

Link