Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs – službena upotreba jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2012. godinu

Sredstva u iznosu od 6.650.000,00 (slovima: šestmilionašestopedesethiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

* organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
* mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
* drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština I gradova – korisnici budžetskih sredstava, iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

* osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;
* troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

* broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;
* procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;
* ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
* postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
* kontinuitet u finansiranju projekata od strane

Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15. aprila 2012. godine.

Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.ounz.vojvodina.gov.rs.

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave na konkurs se dostavljaju u dva primerka sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ukoliko se konkuriše po jednom osnovu, ukoliko se istovremeno konkuriše i po drugom osnovu, prijave se dostavljaju ukupno u četiri primerka, sa četiri overene izjave.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave, a nedostatak nije po ukazivanju otklonjen, ili se ne odnose na konkursom predviđene namene ili su podnete od strane neovlašćenih lica.

Korisnik se obavezuje da odobrena srestva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a neutrošena sredstva da virmanski vrati budžetu na odgovarajuću poziciju Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Korisnik se obavezuje da o utrošku dodeljenih sredstava podnese izveštaj odmah a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

1. Kontakt podaci Sekretarijata:
Republika Srbija – Autonomna Pokrajina Vojvodina
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT
ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE
21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 16
Tel.: +381 21 487 4213, 421 444
Faks:+381 21 557 074

 2. Osoba zadužena za prijem prijava:
Danica Lučić
Tel: 021 487 4451;
Faks: 021 557 074
Web adresa:
www.ounz.vojvodina.gov.rs

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

NVO konkurs za dodelu sredstava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine

U cilju unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine sufinansiranje programe unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine.
Sredstva za dotacije nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama   u oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011) u ukupnim iznosom od 789.040,00 dinara

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije i udruženja građana i ostale neprofitne institucije u oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije, promocije pronalazača, istraživača i mladih talenata i edukacije u vezi novih izvora energije i racionalne upotrebe energije na području AP Vojvodine i čiji su ciljevi, aktivnosti, programi i projekti usmeren na sektor energetike.

2. Svaki učesnik konkursa može podneti jednu prijavu.
Maksimalni iznos  dotacije iznosi: 150.000,00 dinara

3. Rok za podnošenje prijava na konkrus je  27.mart 2012.godine

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs-dotacije nevladinim organizacijama” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu na konkurs (obrazac je sastavni deo dokumentacije i može se preuzeti sa sajta www.psemr.vojvodina.gov.rs ili u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine kancelarija broj 59/II) se obavezno podnosi:
-Izvod iz APR
-Statut učesnika konkursa

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava na predlog Konkursne komisije, donosi Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

7.Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-4492.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

I. Cilj konkursa je razvoj usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

II. Prioriteti konkursa su uspostavljanje usluga socijalne zaštite, unapređenje već uspostavljenih usluga socijalne zaštite i razvoj inovativnih usluga socijalne zaštite za sledeće ciljne grupe korisnika:
1.    deca i mladi,
2.    deca sa smetnjama u razvoju,
3.    odrasle osobe sa invaliditetom,
4.    stari.

III. Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja čiji će projekti doprineti  ostvarenju cilja konkursa, odnosno čiji su projekti u skladu sa definisanim priorotetima konkursa, kao i u skladu sa Smernicama koje su sastavni deo ovog konkursa i objavljene su na internet stranici Ministarstva rada i socijalne politike Republike Srbije  www.minrzs.gov.rs.

IV. Uslov za učešće na konkursu je partnerstvo udruženja sa centrom za socijalni rad, republičkom ustanovom socijalne zaštite ili sa jedinicom lokalne samouprave u kojoj se sprovodi projekat.

V. Sredstva za finansiranje projekata obezbeđena su u Budžetu Republike Srbije u ukupnom iznosu od 27.191.109,00 (slovima: dvadeset sedam miliona sto devedest jedna hiljada sto devet) dinara.

VI. Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 (slovima: milion petstotina hiljada) dinara.

VII. Dužina trajanja projekata ne može biti kraća od šest niti duža od devet meseci.

Krajnji rok za dostavu prijava je 23.mart .2012. godine u 14 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

شات

Podsticajna sredstva za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće projekte razvoja receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 9.000.000,00 dinara, planiranim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu («Službeni list APV», broj 23/2011, 3/2012-rebalans ) na poziciji broj 105, ekonomska klasifikacija 463- transferi ostalim nivoima valasti, 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 9.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa

1.    Pravo učešća na Konkursu za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini.
2.    Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom.
3.    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.
4.    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoju odluku.
5.    Protiv ove odluke Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek.
6.    Konkurs se objavljuje u dnevnom listu «Dnevnik», Novi Sad.
7.    Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu «Dnevnik», Novi Sad.
8.    Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Kriterijumi za dodelu podsticajnih sredstava

Dodela podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:

1.    Stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Vojvodine – Marketing strategijom turizma Vojvodine;
2.    Razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3.    Razvoj turističkih prostora;
4.    Poboljšanje kvaliteta turističko-ugostiteljskih objekata i usluga kroz primenu novih tehnologija-e-turizam, propisa o standardizaciji i kategorizaciji i dr.
5.    Organizovanje turističkih manifestacija

Način apliciranja

Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnom obrascu: Prijava na konkurs, uz koju se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.  Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 10-13 časova svakog radnog dana ili na web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijava na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za Konkurs za dodelu  podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Odlučivanje po prijavama

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava za sufinansiranje projekata za razvoj receptivnog turizma u lokalnim samoupravama u  Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina. gov.rs

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju   podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link

ahj

Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta udruženja mladih

Krajnji rok za podnošenje prijava je 09. maj 2012. godine.

Konkursnu  dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Link

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za pisanje projekata i njihovo aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20. april 2012. godine.

Konkursnu  dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Link

Konkurs za razvojne programe usmerene na sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za razvojne programe usmerene na sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade

Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. april 2012. godine.

Konkursnu  dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Link

Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora

Konkurs će biti otvoren do utroška raspoloživih sredstava za ovu namenu, a
najduže do 01. septembra 2012. godine.

Konkursnu  dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

U cilju unapredjenja konkurentnosti vojvodjanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu i podrške sektoru turizma, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće projekte razvoja turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 18.200.000,00 dinara, planiranim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu («Službeni list APV», broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) na poziciji broj 106, ekonomska klasifikacija 481, dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata za razvoj turizma, organizovanja turističkih manifestacija, nabavku opreme i investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

3. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

4. Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnog Konkursa sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tom Konkursu ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po ovom Konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu prethodnog Konkursa sekretarijata.

5. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

6. Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek.

7. Rok za podnošenje prijava je 16. mart 2012. godine

8. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 10-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava za Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime i prezime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Fotokopija Rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre ili kod nadležnog organa podnosioca prijave;

2. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju /PIB/;

3. Fotokopija Ugovora o otvorenom računu u banci;

4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;

Odlučivanje po prijavama
Razmatranje prispelih prijava vršiće Konkursna komisija koju obrazuje Pokrajinski sekretar za privredu.

Odluku o dodeli dotacija nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.
Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link

Objavljen Treći poziv za prikupljanje predloga projekata HUSRB/1203

IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNJE IZMEĐU MAĐARSKE I SRBIJE.

Objavljen Treći poziv za prikupljanje predloga projekata HUSRB/1203

Nacionalna agencija za razvoj Republike Mađarske i Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije objavljujuju treći javni Poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru IPA programa prekogranične saradnje između Mađarske i Srbije.

Šta je predmet Poziva?
Na teritoriji obuhvaćenoj Programom finansiraće se projekti usmereni na jačanje ekonomske i socijalne kohezije, zaštite životne sredine, zajedničkih aktivnosti istraživanja i razvoja, uspostavljanje prekograničnih tematskih puteva kulturnog nasleđa, kao i na uspostavljanje poslovnih veza.

Ko može da prijavljuje predloge projekata?
Neprofitne organizacije, između ostalih lokalne samouprave, udruženja lokalnih samouprava, fondacije, udruženja, neprofitna društva sa ograničenom odgovornošću, obrazovne institucije, komore. U projektu moraju da budu zastupljene najmanje po jedna organizacija iz Mađarske i Srbije, sa teritorije obuhvaćene programom.

Koliki je ukupni iznos finansiranja?
U okviru ovog Poziva za prijavljivanje predloga projekata ukupno je na raspolaganju 15 101 376 evra iz IPA fondova Zajednice. U Republici Mađarskoj projekti će biti finansirani putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) i Republike Mađarske, a u Republici Srbiji putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Korisna informacija:
Dodatne informacije o sadržaju prijavnog paketa potencijalni aplikanti mogu da saznaju na Informativnim Danima, koji će biti organizovani po sledećem rasporedu: 19. marta 2012 u Kečkemetu, 20. marta 2012. u Segedinu, 28. marta 2012 u Kikindi, 29. marta 2012. u Somboru i 30.marta 2012. u Novom Sadu. Detaljne informacije i najava Info Dana biće dostupni na internet stranici programa, stoga Vas molimo da je redovno posetite.

Kako prijaviti predlog projekta?
Sve prijave na engleskom jeziku treba da budu podnete Zajedničkom tehničkom sekretarijatu u Budimpešti. Rok za podnošenje prijava je 30. maj 2012. godine.

Prijave podnete posle roka neće se razmatrati.

ŽELIMO VAM USPEH U PRIJAVLJIVANJU!

Dokumentacija poziva za prikupljanje predloga projekata može se preuzeti na sekciji Preuzimanje.

Link