Arhiva ‘Konkursi’

Sufinansiranje projekta “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (tpv) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale u osnovnim i srednjim školama

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) za potrebe pratećih sadržaja uz fiskulturne sale. Time bi se postiglo smanjenje energetskih troškova za TPV kao i proširivanje baze pilot projekata u ovoj oblasti. Ovakvi projekti su dobar primer za sve slične projekte iz ove oblasti kao što su:predškolske ustanove, studentski domovi, letnji kampovi, domovi zdravlja, bolnice, kako opšte tako i specijalističke itd.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode  koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi električnu energiju ili fosilno gorivo sistemom sa solarnim kolektorima.
-rekonstrukcija postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i adaptacija/sanacija i rekonstrukcija bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.06.2012. godine.

Konkurs se objavljuje u ,,Službenom listu APV”, i u dnevnom listu ,,Dnevnik ” i na sajtu Sekretarijata.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.
Konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta “Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta “Korišćenje biomase u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama na teritoriji APV”

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta je korišćenje poljoprivredne, kako čvrste biomase, tako i peleta i briketa i ostale otpadne biomase (npr.drvne biomase iz industrije prerade drveta) u energetske svrhe u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine koji bi bili pilot projekti i dobar primer za sve slične projekte kao što su:ostali objekti javne potrošnje (opštinske i ostale zgrade državne administracije, domovi kulture, sportsko-rekreativni centri, domovi zdravlja i sl.) a radi smanjenja energetskih troškova za korišćenje uvoznih fosilnih goriva, povećanja energetske samostalnosti i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za sagorevanje otpadne biomase-kotlovi, sa pratećim instalacijama (dimnjaci, sistemi za automatizovano ili poluautomatizovano loženje, cevovodi, armatura, bojleri, akumulatori toplote, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovii ostala prateća mašinska i elektro-oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg dotrajalog kotlovskog postrojenja za grejanje novim postrojenjem za primarno korišćenje otpadne biomase svih vrsta u energetske svrhe kao i prateće instalacije.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za navedenu namenu.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

Pravo učešća na Konkursu imaju osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, koje su budžetski korisnici i koje nemaju drugih mogućnosti za rešenje problema grejanja, a imaju mogućnost da koriste otpadnu biomasu iz neposrednog okruženja.Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% opravdanih troškova iskazanih idejnim projektom za navedenu namenu.

Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je do 1.000.000,00 dinara.

Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.06.2012. godine.

Konkurs se objavljuje u ,,Službenom listu APV” i u dnevnom listu ,,Dnevnik” i na sajtu Sekretarijata.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

Tekst konkursa i prateća dokumentacija

Javni konkurs NIS-a za nove ideje i projekte

NIS

Javni konkurs NIS-a za nove ideje i projekte

Predano radeći na svojoj viziji da bude moderna, otvorena kompanija koja svet pokreće ka boljem, NIS ove godine uvodi novi koncept podrške aktivnostima koje pomažu razvoj lokalne zajednice. U sklopu programa „Saradnja radi razvoja“ Kompanija je objavila Javni konkurs za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture, ekologije, nauke i humanitarnih delatnosti u 2012. godini.

Zainteresovani mogu svoje predloge slati do 1. juna 2012. godine do 12 časova, i to isključivo na mejl saradnjaradirazvoja@nis.rs . O pristiglim projektima će odlučivati posebna Komisija sastavljena od predstavnika NIS-a i predstavnika konkretne lokalne zajednice na koju se poziv odnosi. Odluka o izboru projekata biće doneta u roku od 10 radnih dana od dana utvrđivanja Liste izabranih projekata i biće takođe objavljena na internet stranici NIS a.d. Novi Sad.

Konkurs je namenjen udruženjima, fondacijama, humanitarnim, nevladinim i drugim organizacijama, kao i pojedincima-mladim talentima iz opština i gradova sa kojima NIS ima sporazume o saradnji. To su: Niš, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, Pančevo, Novi Bečej, Kanjiža i Žitište. Do sada je Kompanija podržavala projekte koje su same opštine i gradovi izabrali za prioritetne i važne, a ove godine vrata su otvorena i drugim idejama i programima. Tako će polovina sredstava koja su definisana pojedinačnim sporazumima biti raspodeljena upravo preko Javnog konkursa. Time Kompanija želi da motiviše i podrži kreativnost i odgovornost organizacija i pojedinaca, i da u zajedničkoj akciji doprinese stvaranju bolje budućnosti i humanijeg društva. Slogan NIS-a “Energija života” tako bi, kroz principe društvene odgovornosti, postao ne samo inspiracija, već i realnost.

Konkurs nije namenjen finansiranju aktivnosti političkih stranaka, verskih i religijskih grupacija, a neće se razmatrati ni pojedinačne molbe koje se odnose na studije, učešće na konferencijama, troškove smeštaja i ishrane i slično.

Uslovi i propozicije javnih konkursa za lokalne zajednice

Sufinansiranje projekta “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode u gerontološkim centrima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje projekta “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina”

Sredstva za Program rasporeda i korišćenja sredstava za realizaciju navedenog projekta planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 23/2011 i 03/2012-rebalans) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine za 2012. godinu (Rešenje Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine br.402-3/2012 od 18. januara 2012. godine i br.402-3/2012 od 07. marta 2012. godine) u iznosu od 9.917.595,93 dinara.

Cilj dodele sredstava za realizaciju ovog projekta  je korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine. Time bi se postiglo smanjenje energetskih troškova za TPV, smanjenje emisije gasova staklene bašte,  kao i proširenje baze pilot projekata u ovoj oblasti.

Ovakvi projekti korišćenja solarne termalne energije su dobar podsticaj za sve buduće slične projekte kao što su: bolnice opšteg tipa, specijalističke bolnice, studentski domovi, letnji kampovi, osnovne i srednje škole sa pratećim sadržajima, domovi zdravlja itd…

Sredstva po ovom Konkursu dodeljuju se za sufinansiranje:
-nabavke i montaže novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode   putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama (cevovodi, armatura, bojleri, cirkulacione pumpe, ekspanzioni sudovi i ostala prateća mašinska i elektro oprema)
-adaptacije/sanacije postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne vode  (koji kao energent za dobijanje toplotne energije koristi fosilno gorivo kao što je: zemni gas, mazut, lako ulje, ugalj, drvo ili sl.)  ili električnu energiju sistemom sa solarnim kolektorima.
-rekonstrukcija postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima, kako bi se omogućilo alternativno i jeftino zagrevanje tople potrošne vode.

U cenu ulaze neophodni mašinski i prateći elektro radovi za automatizovan rad solarnog postrojenja, solarno postrojenje i adaptacija/sanacija i rekonstrukcija  bojlera, kako bi se omogućio kombinovani rad.

Prateći građevinski radovi nisu predmet ovog Konkursa.

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkursu imaju gerontološki centri na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, koji  planiraju da koriste solarnu energiju za pripremu tople potrošne vodu u cilju smanjenja potrošnje toplotne i električne energije i smanjenja emisije gasova staklene bašte.

2. Sredstva po ovom Konkursu dodeljivaće se bespovratno, do 80% opravdanih troškova iskazanih idejnim projektom, dok preostali iznos vrednosti investicije za navedenu namenu obezbeđuju sami učesnici Konkursa. Odobrena sredstva mogu se koristiti isključivo isključivo za:
– nabavku i montažu novih postrojenja za pripremu tople potrošne vode i ostale  potrebe grejanja   putem solarnih kolektora, sa pratećim instalacijama ;
-adaptaciju/sanaciju postojećeg sistema za zagrevanje tople potrošne sistemom sa solarnim kolektorima ili
-rekonstrukciju postojećeg sistema za grejanje tople potrošne vode dodavanjem kombinovane instalacije sa solarnim kolektorima

3. Maksimalni iznos za dodelu sredstava po učesniku Konkursa je do 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara). Ako se na Konkurs prijavi manji broj učesnika koji ispunjavaju uslove Konkursa, navedeni iznos za dodelu sredstava će se povećati. Sredstva po ovom Konkursu moraju biti namenski utrošena najkasnije do 25.12. 2012. godine.

4. Prijave na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, 21000 Novi Sad, ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: Ne otvarati-prijava na Konkurs za projekat – “Korišćenje solarne energije za pripremu tople potrošne vode (TPV) u gerontološkim centrima na teritoriji AP Vojvodine, čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija.
Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine (II sprat, kancelarija 63, zgrade Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine), ulica Bulevar Mihajla Pupina broj 16, Novi Sad, ili se mogu skinuti sa sajta Sekretarijata, kao i tekst Konkursa na adresi: www.psemr.vojvodina.gov.rs

6. Uz prijavu na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom obavezno se prilaže i Idejni termo-mašinski i Idejni prateći elektro projekat za navedenu namenu. Projektna dokumentacija treba da bude u skladu sa važećim zakonom kojim se uređuje prostorno planiranje i izgradnja objekata, tehničkim i drugim propisima koji se odnose na ovu oblast.
Prijave na Konkurs i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

7. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za jedan objekat i navedenu  namenu.

8. Prijava na Konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 1.06.2012. godine.

Konkurs se objavljuje u ”Službenom listu APV”,  dnevnom listu ”Dnevnik” i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine.

Postupak za ocenu i izbor najpogodnijeg projekta će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.

O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa, koja razmatra pristigle prijave na konkurs i utvrđuje predlog odluke.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

Korisnik se obavezuje da dodeljena sredstva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a da neutrošena sredstva vrati na račun Budžeta AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili  informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioca prijave. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoju odluku. Na odluku Sekretarijata ne može se se uložiti pravno sredstvo.

Prava i obaveze između Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica kao i prijave koje nisu predmet Konkursa, neće se uzimati u razmatranje.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-47-93 ( Katica Dragutinović) , 021/487-46-92 (Ljiljana Volić), putem faksa: 021/456-799 ili elektronskom poštom na e-mail adrese:  ljiljana.volic@vojvodina.gov.rs   i  katica.dragutinovic@vojvodina.gov.rs

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.
Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;
•    da im je sedište u Republici Srbiji;
•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;
•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga:

Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 25.05.2012. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike

Poziv za podnošenje projekata

AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE U BEOGRADU

Poziv za podnošenje projekata

Ambasada u Beogradu administrira grant šemu za razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica u Srbiji i Crnoj Gori. Fond Ambasade je otvoren preko cele godine za različite tipove aplikanata, za inicijative koje obično traju do godinu dana i ne prelaze 100.000 evra.

Teme:
•    Vladavina prava i antikorupcija
•    Reforma sektora bezbednosti i odbrane
•    Pitanja energije, životne sredine i klime
•    Inkluzija i rast na lokalnom nivou.

Više o pozivu OVDE.

Za dodatna pitanja možete se obratiti putem mejla projects.belgrade@mfa.no

 

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Opština Kanjiža.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Kikinda vrši prijem, obradu I bodovanje zahteva po javnom pozivu i dostavlja ih Opštini Kanjiža na odlučivanje.

Isplatu vrši opština Kanjiža nakon prebacivanja dela sredstava predviđenih sporazumom između Opštine i Pokrajinskog sekretarijata.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Opština Kanjiža isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za:
– zaradu nezaposlenim licima,
– troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica,
– troškove sprovođenja javnih radova i
– troškove obuke.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u
visini od:
– 20.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
– 22.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
– 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
– 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica
uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:
– 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
– 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja I obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 90% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 10% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Opština Kanjiža, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

III OBLASTI SPROVOĐENjA
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
– Socijalnih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, poslovi ažuriranja baza podataka i drugi poslovi;

– održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica;

– održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža I održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi.

IV PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
– organi jedinica lokalne samouprave
– javne ustanove i javna preduzeća
– privredna društva
– preduzetnici
– zadruge
– društvene organizacije
– udruženja građana.

Uslovi
Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:
– zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe;
– je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);

Dokumentacija za podnošenje prijave:
– prijava za javne radove na propisanom obrascu;
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac prijave nije registrovan u APR;
– interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove – ukoliko poslodavac izvođač javnog rada organizuje obuku;

Opština Kanjiža zadržava pravo da traži i druge dokaze, relevantne za odlučivanje o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda.

V DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Opština Kanjiža na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za sprovođenje javnog rada od strane NSZ Filijala Kikinda.

Provera podnetih prijava
Nacionalna služba vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se daljerazmatrati.

Bodovanje podnetih prijava
Prilikom bodovanja prijave za javne radove uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: oblast sprovođenja, dužina trajanja javnog rada, ukupan planirani broj nezaposlenih lica, učešće lokalne samouprave, organa teritorijalne autonomije ili drugih izvora u finansiranju javnih radova, ocena ostvarene saradnje sa izvođačem javnog rada po prethodnim konkursima i procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje Opštine Kanjiža.

Opština Kanjiža zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim iznosom sredstava koji je opredeljen za filijalu.

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Opština Kanjiža na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Opština Kanjiža i poslodavac – izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
– sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza
– potvrda banke o otvorenom namenskom računu
– karton deponovanih potpisa i
– termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu.

Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

1. ZA PREDUZETNIKA:
– dve istovetne blanko lične menice sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem.

2. ZA PRAVNO LICE:
– dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.
U slučaju da je poslodavac – izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

VII OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da:
– do 5.-og u mesecu dostavlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda zahtev za prenos sredstava, sa izveštajem o prisutnosti na radu I obračunima troškova
– zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem za prostalo vreme trajanja ugovora;
– organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
– mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući račun lica;
– mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
– Opštini Kanjiža dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada;
– Opštini Kanjiža dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;
– dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke;
– Opštini Kanjiža omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
– obavesti Opštinu Kanjiža o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VIII OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda ili na telefon 0230 411-737, 411-726.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 20 dana od dana objavljivanja u listu „Uj Kanizsai Ujsag“.

Link

Poziv: „Statut privrednog društva u svetlu novog Zakona o privrednim društvima“

RPK Subotica Vas poziva da prisustvujete ponovnoj raspravi na temu:

„Statut privrednog društva u svetlu novog Zakona o privrednim društvima“

koja će se održati 11. maja 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova u Velikoj Sali RPK Subotica, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.

Novi Zakon o privrednim društvima usvojen od strane Skupštine Republike Srbije i isti je stupio na snagu.  Jedna od najznačajnijih stavki vezanih za svako privredno društvo jeste obaveza usklađivanja svog Statuta sa odredbama iz novog Zakona.

Zakonski rok za usklađivanje Statuta je 30. Jun 2012. godine.

S obzirom na veliki broj problema koji postoji u privrednim društvima, vezanih za usklađivanje statuta privrednih društava, kao i na veliki broj nepoznanica koje postoje u okviru zakonske regulative, mišljenja smo da je potrebno putem javne rasprave u okviru Komore, odgovoriti na veliki broj tih nepoznanica.  Prema usvojenom Zakonu, usklađivanje Statuta se mora obaviti u zacrtanom roku, s tim da usvojeni Zakon omogućava i određenu slobodu u činjenju istog.

Uvodno izlaganje podneće g-din Geza Babijanović, višegodišnji sudija i bivši predsednik Privrednog suda u Subotici, koji će kroz Vaša pitanja pokušati da Vam pomogne da što lakše uradite taj posao.

Predlažemo da raspravi prisustvuju pravnici zaposleni u privrednim društvima, članovi upravnih odbora, direktori, predsednici skupštine akcionarskih društava i predsednici nadzornih odbora akcionarskih društava.

Smatramo da je Vaše mišljenje izuzetno značajno i da ćete kroz diskusiju ukazati na probleme sa kojima se suočavate, a što će pomoći da se na što reprezentativniji način ukaže na problematiku za koju se konačno mora pronaći rešenje.

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite do srede, 09.05.2012. godine, na adresu nebojsa.sevo@komora.net

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava MSP

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
• edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
• novi dizajn proizvoda i ambalaže;
• elektronska prezentacija preduzeća;

II grupa aktivnosti:
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda i
• izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• da su osnovani najkasnije u maju 2010. godine;
• da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 500.000,00 dinara, za II grupu aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 32.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10 i 100/11).

Rok za podnošenje prijava je 04. jun 2012. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-364, 019/445-311, 011/2060-829 i  011/2060-832.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa:

 • Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o.; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
 • Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat d.o.o.; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs , www.rcrbanat.rs
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o.; Vlajkova 199, Leskovac; tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org , www.centarzarazvoj.org
 • Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org , www.kv-rda.org
 • Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o.; Obrenovićeva 17/1, Niš; tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs , www.ora-jug.rs
 • Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o.; Petra Ćelovića bb, Užice; tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs , www.rrazlatibor.co.rs
 • Regionalna razvojna agencija Bačka; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs , www.rda-backa.rs
 • Regionalna razvojna agencija Srem, Glavna br.172, Ruma; tel: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs , www.rrasrem.rs
 • Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA, 7. juli bb, Novi Pazar; tel: 020/332-700; e-mail: office@seda.org.rs , www.seda.org.rs
 • Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o., Topličin venac 11/4, Beograd, tel: 011/2186-730; 011/2186-740; e-mail: office@mspbg.rs , www.mspbg.rs

Link

Raspisan konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Raspisan konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice

Program Biznis mladih Srbije poziva mlade preduzetnike i preduzetnice uzrasta do 35 godina da se prijave za podršku iskusnih menadžera – biznis mentora koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i preduzetnički potencijal radeći sa njima tokom minimum godinu dana, dva do četiri sata mesečno.

Mladim preduzetnicima i preduzetnicima će se u okviru programa pružiti mogućnost i da prođu kroz specijalizovane obuke potrebne za kvalitetno vođenje posla.

Ko može da se prijavi?
Mladi preduzetnici i preduzetnice:
•    Uzrasta do 35 godina;
•    Koji imaju registrovano preduzeće na teritoriji gradova i opština: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Novi Sad, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Gornji Milanovac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Subotica, Sombor i Kanjiža
•    Koji su registrovali preduzeće u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010. godine i kasnije.

Prednost prilikom selekcije imaće korisnici subvencija za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje, inovativni biznisi, delatnosti koje imaju potencijal razvoja, kao i preduzetnici koji u narednih godinu dana planiraju zapošljavanje novih radnika uzrasta do 30 godina.

Kako se prijaviti
Popunite Prijavni formular koji možete preuzeti na dnu strane i popunjeni formular pošaljite elektronskim putem, s naznakom „Prijava za biznis mentorstvo“, na odgovarajuću e-mail adresu:
•    za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku: infokv@biznismladihsrbije.org;
•    za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han: infonis@biznismladihsrbije.org
•    za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce: infons@biznismladihsrbije.org
•    za Suboticu Sombor i Kanjižu: infosu@biznismladihsrbije.org

Prijavu možete poslati i poštom na adresu SMart kolektiv, Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd.

Proces selekcije
Administrativnu proveru pristiglih prijava obaviće regionalni koordinatori programa. Finalnu selekciju korisnika na osnovu zadatih kriterijuma obaviće selekcione komisije formirane od predstavnika radnih grupa za zapošljavanje mladih (predstavnici/ce lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, poslovnih udruženja i drugi) u 4 međuopštinska partnerstva u kojima se program sprovodi. Odabrani korisnici biće obavešteni o prijemu u program elektronskim putem.

Od trenutka prijema u program do početka rada sa mentorom i poziva na obuke može proći do dva meseca. Mentorski rad sa mladim preduzetnicima odvijaće se prema dinamici unapred utvrđenoj između mentora i preduzetnika, a trajaće minimum godinu dana.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

 • za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – Vojo Lučić, 034/362-700, 063/161-4705, infokv@biznismladihsrbije.org;
 • za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – Milivoje Jovanović, 064/113-1852, infonis@biznismladihsrbije.org
 • za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – Vladimir Kozbašić, 063/533-467, infons@biznismladihsrbije.org
 • za Suboticu Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528, infosu@biznismladihsrbije.org

Konkurs je otvoren do 20. maja 2012. godine.

Prijavni formular

Link