Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade u gradovima i opštinama Srbije

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za sprovođenje ciljeva nacionalne strategije za mlade u gradovima i opštinama Srbije

1. CILj KONKURSA
Ministarstvo omladine i sporta smatra civilni sektor jednim od najznačajnijih
partnera u sprovođenju omladinske politike. Od svog osnivanja do danas,
Ministarstvo omladine i sporta je uključilo oko 300 udruženja u različite
aktivnosti i finansiralo 620 programa i projekata.
Vlada Republike Srbije donela je Nacionalnu strategiju za mlade 09. maja 2008.
godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje 22. januara 2009. godine i Strategiju
karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u martu 2010. godine. Pored
toga, Narodna skupština Republike Srbije donela je prvi srpski Zakon o
mladima 5. jula 2011. godine, u toku Međunarodne godine mladih. Ovim zakonom
uređene su mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna
pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje
društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i
interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.
Sva ova dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih i institucija i organa
nadležnih za mlade. U izradi Nacionalne strategije za mlade, na različite
načine, uzelo je učešća oko 16.000 mladih, a u izradi Zakona, preko 2.500 mladih.
Uvažavajući značaj konsultativnog procesa u Zakonu o mladima predviđeno je
aktivno učešće mladih kako u pripremi Strategije, tako i u njenoj realizaciji i
definisano je da Ministarstvo usmerava i prati sprovođenje Strategije na
lokalnom nivou.
U cilju podsticanja udruženja mladih i udruženja za mlade i njihovih saveza
da učestvuju u sprovođenju omladinskih aktivnosti usmerenih ka
ostvarivanju ciljeva Nacionalne strategije za mlade i ka podršci mladima
u organizovanju, društvenom delovanju, razvoju i ostvarivanju potencijala
na ličnu i društvenu dobrobit, a na osnovu Zakona o mladima („Službeni
glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa
ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni
glasnik RS”, broj 8/12), Ministarstvo omladine i sporta objavljuje Konkurs za
sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade u gradovima i
opštinama Srbije.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije
za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 –
Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta,
aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i
korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i
sporta za 2012. godinu.__

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja
za mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na
teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju
udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom
o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja
za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi
Ministarstvo omladine i sporta.

PARTNERSTVO
Nosioci projekta mogu da realizuju projekat u saradnji sa partnerima.

KRITERIJUMI KOJI SE ODNOSE NA BUDžET PROJEKTA
MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA PROJEKTA
Udruženja i savezi mogu da, u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima,
konkurišu za sledeća sredstva, odnosno vrednosti projekata:
1. do 1.000.000,00 dinara
2. do 700.000,00 dinara
3. do 500.000,00 dinara
4. do 300.000,00 dinara
Ukupna vrednost projekta može da bude veća od iznosa traženog od Ministarstva
omladine i sporta, a razlika podrazumeva učešće drugih donatora, kao što su
lokalne samouprave, javne ustanove, komercijalni sektor, sredstva iz
međunarodnih fondova i sl., pri čemu je važno da se tražena sredstva ne
preklapaju, ali i da je sufinansiranje obezbeđeno i proverljivo.
Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju tog projekta, u
skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Ministarstva omladine i sporta i
nosioca projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju
projekta ili Ministarstvu dostavlja izjavu da će za realizaciju projekta
koristiti postojeći namenski račun na kome nema sredstava i koji će koristiti
samo za realizaciju ovog projekta, kada ga Ministarstvo omladine i sporta
obavesti da je projekat odobren, radi potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Sa
namenskog računa se pokrivaju svi troškovi projektnih aktivnosti. Sredstva sa
ovog računa ne mogu se prenositi na račune partnera na projektu.

Konkurs će biti otvoren do utroška raspoloživih sredstava za ovu namenu, a
najduže do 01. juna 2012. godine.

BLIŽI USLOVI I KRITERIJUMI KONKURSA

Konkurs za izbor resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za izbor resurs centara u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih

CILj KONKURSA
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo
omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 –
dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su
Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja za
mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na teritoriji
Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih,
udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu
vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza
(„Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

PARTNERSTVO
Nosioci projekta mogu da realizuju projekat u saradnji sa kancelarijama za mlade u
cilju kontuniranog pružanja podrške i podsticanja saradnje neformalnih grupa mladih
i udruženja mladih na lokalnom nivou kroz rad kancelarija za mlade.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 05. mart 2012. godine.

BLIŽI USLOVI I KRITERIJUMI KONKURSA

Konkurs za praćenje i promociju rada kancelarija za mlade

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za praćenje i promociju rada kancelarija za mlade

CILj KONKURSA

Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja za mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo omladine i sporta.

KRITERIJUMI KOJI SE ODNOSE NA BUDžET PROJEKTA
Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju projekta, u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Ministarstva omladine i sporta i nosioca projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju projekta ili Ministarstvu dostavlja izjavu da će za realizaciju projekta koristiti postojeći namenski račun na kome nema sredstava i koji će koristiti samo za realizaciju ovog projekta, kada ga Ministarstvo omladine i sporta obavesti da je projekat odobren, radi potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Sa namenskog računa se pokrivaju svi troškovi projektnih aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA
U obrascu budžeta projeka, formule su podešene. Ukoliko unosite nove budžetske linije, insertujte kompletne linije između već postojećih linija u okviru budžetskog poglavlja da ne biste promenili ili oštetili funkcije postojećih formula, ili podesite formulu u skladu sa postojećim obrascem. Ukoliko

ROK ZA KONKURISANjE
Krajnji rok za podnošenje prijava je 05. mart 2012. godine.

 

BLIŽI USLOVI I KRITERIJUMI KONKURSA

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE RASPISUJE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za 2012. godinu

Rok za podnošenje prijave je 30.03. 2012. godine.

Konkursna dokumentacija
Formular za prijavu

Link

Konkurs za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNjU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova  koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti  jedinica lokalnih samouprava na teritoriji  AP Vojvodine

I
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2012. godini projekte na realizaciji prioriteta iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, u ukupnom iznosu od 36.000.000,00 dinara, (po ekonomskim klasifikacijama: 15.000.000,00 dinara – 4631 tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 21.000.000,00 dinara – 4632 kapitalni transferiostalim nivoima vlasti).

Sredstva iz stava 1. dodeliće se za sufinansiranje projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, realizacijom prioriteta iz lokalnih strateških planova, koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života putem jačanja lokalne samouprave kao koordinatora i nosioca lokalnog ekonomskog razvoja.

II

CILjEVI KONKURSA

Opšti cilj ovog Konkursa je ujednačavanje stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine, realizacijom prioriteta iz lokalnih strateških planova koji su usmereni na poboljšanje kvaliteta života putem jačanja lokalne samouprave kao koordinatora i nosioca lokalnog ekonomskog razvoja.
Specifični ciljevi:
–    Podsticanje inicijativa za funkcionalno povezivanje opština pri razvoju i uspostavljanju novih usluga za građane
–    Modernizacija lokalne uprave primenom informaciono – komunikacionih tehnologija
–    Unapređivanje saradnje javnog, privatnog i civilnog sektora radi podsticaanja ekonomskog razvoja
Najviši iznos koji može biti finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu po pojedinačnom projektu koji će se realizovati samo u jednoj jedinici lokalne samouprave je 1.000.000,00 dinara
Najviši iznos koji može biti finansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu po pojedinačnom projektu koji je podnet u partnerstvu i realizovaće se u dve ili više jedinica lokalne samouprave je 1.500.000,00 dinara.
Jedinice lokalne samouprave za realizaciju projekta su u obavezi da obezbede sopstveno učešće. Visina minimalnog iznosa potrebnog za sufinansiranje projekta je 15%. Jedinice lokalne samouprave mogu obezbediti učešće na projektu iz sopstvenih izvora podnosioca predloga projekta, sredstava partnera ili nekih drugih izvora.
Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

III

USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

A) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju sledeće uslove:

  • Da su jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine
  • Da su direktno odgovorne za pripremu i relizaciju projekta
  • Da su usvojile Strategiju lokalnog održivog razvoja ili su u postupku pripreme, ali poseduju usvojen lokalni strateški dokument u kom su obuhvaćeni prioriteti iz oblasti za koju se konkuriše.
  • Da su obezbedile sredstva za sufinansiranje projekta
  • Da imaju potrebna prateća akta kojim dokumentuju sredstva obezbeđena za sufinansiranje
  • Da su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju

B) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine kao partnerom

C) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci predloga projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa Udruženjima građana ili razvojnom agencijom.

D) Podnosilac predloga projekta nastupa kao nosilac projekta i u slučaju da projekat bude odobren, potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

E) Na osnovu sklopljenog ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, finansijska sredstva će se preneti isključivo jedinici lokalne samouprave koja je nosilac projekta.

F) Podnosilac predloga projekta ne može podneti više od jednog projekta.

G) Jedinice lokalne samouprave, udruženja građana, razvojne agencije mogu biti partneri na najviše dva predloga projekta.

H) Korisnici sredstava mogu da dodeljuju ugovore podugovaračima. Podugovarači nisu partneri i usmeravanje sredstava podleže Zakonu o javnim nabavkama.

Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

Uz prijavu na konkurs obavezno dostaviti:
–    Fotokopiju Potvrde o poreskom indentifikacionom broju.
–    Fotokopiju Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa.

Konkurs, Smernice za podnosioce predloga projekta, Obrazac predloga projekta i ostali prilozi mogu se preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs
Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku, jedan original i dve   kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 05. mart 2012. godine.

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Proveru i procenu prijava će izvršiti Komisija za procenu koju će rešenjem formirati Sekretar Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Rešenje o projektima koji će biti sufinansirani donosi Sekretar na preporuku Komisije.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o dodeljivanju sredstava za sufinansiranje projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs .

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju  bespovratnih sredstava za sufinansiranje Projekata koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava  na teritoriji AP Vojvodine sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-4542 radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2012. godini

 

Konkursna dokumentacija

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini

Konkursna dokumentacija

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca

Konkursna dokumentacija

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse

Konkursna dokumentacija

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja

Konkursna dokumentacija