Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje
sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe
za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva
sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje
imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć
starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih
nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i
unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje
Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.
Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.
Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja
sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se
zapošljavaju.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu – izvođaču
javnog rada sredstva za:
– zaradu nezaposlenim licima,
– troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica,
– troškove sprovođenja javnih radova i
– troškove obuke.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u
visini od:
– 20.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa I i II stepenom stručne spreme;
– 22.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa III i IV stepenom stručne spreme;
– 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa V i VI stepenom stručne spreme;
– 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica
sa VII stepenom stručne spreme.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica
uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec
angažovanja.

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec
angažovanja u visini od:
– 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih,
humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
– 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i
obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i
prirode.

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 90% ukupnih
sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno
socijalno osiguranje, a preostalih 10% sredstava nakon završetka javnog rada i
ispunjenja ugovornih obaveza.

4. Naknada troškova organizovanja obuke
U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za
sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja
javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.
Poslodavac – izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke,
u jednokratnom iznosu od 50.000,00 dinara po javnom radu.
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u
skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i
odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom
prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg
odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade
utvrđene ovim javnim konkursom.

III OBLASTI SPROVOĐENjA
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
– socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno
ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, zaštita i očuvanje kulturnog
nasleđa i arheoloških nalazišta, poslovi u pozorišnoj, muzejskoj,
bibliotečkoj i turističkoj delatnosti, poslovi ažuriranja baza podataka i
drugi poslovi;
– održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga,
mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata
od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica, uređenje romskih naselja –
poboljšanje uslova stanovanja i drugi poslovi;
– održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera,
kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda,
čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i
održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za
uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i
drugi poslovi.

IV PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
– organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave
– javne ustanove i javna preduzeća
– privredna društva
– preduzetnici
– zadruge
– društvene organizacije
– udruženja građana.

Uslovi
Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da
ostvari pod uslovom da:
– zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili
nezaposlenog u stanju socijalne potrebe;
– je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti
javnog rada (termin plan);
– je izmirio ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze
čija je realizacija u toku.

Dokumentacija za podnošenje prijave:
– prijava za javne radove na propisanom obrascu;
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko
podnosilac prijave nije registrovan u APR;
– mišljenje lokalnog saveta za zapošljavanje ili mišljenje nadležnog
organa teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave o opravdanosti
izvođenja javnog rada, ukoliko podnosilac prijave raspolaže istim;
– fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u
oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i
zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku
lokaciju);
– spisak lica korisnika usluga – za podnosioce javnih radova iz oblasti
socijalnih i humanitarnih delatnosti;
– interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove –
ukoliko poslodavac izvođač javnog rada organizuje obuku;
– dokaz o učešću u finansiranju, ukoliko se sprovođenje javnih radova
finansira od strane nadležnog organa teritorijalne autonomije, lokalne
samouprave ili iz drugih izvora.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze, relevantne za
odlučivanje o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka, nadležnoj
organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu sprovođenja javnog
rada, odnosno prema sedištu poslodavca, u slučaju kada poslodavac nema
registrovanu organizacionu jedinicu u mestu sprovođenja javnog rada,
neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj
organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu
www.nsz.gov.rs.

V DONOŠENjE ODLUKE
Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi se na osnovu provere i
bodovanja podnete prijave za sprovođenje javnog rada.

Provera podnetih prijava
Nacionalna služba vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru
ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se dalje
razmatrati.

Bodovanje podnetih prijava
Prilikom bodovanja prijave za javne radove uzimaju se u obzir sledeći
kriterijumi: oblast sprovođenja, dužina trajanja javnog rada, ukupan planirani
broj nezaposlenih lica, učešće lokalne samouprave, organa teritorijalne
autonomije ili drugih izvora u finansiranju javnih radova, prethodno
korišćena sredstva Nacionalne službe za javne radove, ocena ostvarene
saradnje sa izvođačem javnog rada po prethodnim konkursima i procena važnosti
podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje
filijale.

Bodovna lista se objavljuje na oglasnoj tabli nadležne filijale danom
objavljivanja Javnog konkursa.

Nacionalna služba zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi
izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim
iznosom sredstava koji je opredeljen za filijalu.

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi direktor Nacionalne
službe, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Nacionalne službe.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe i poslodavac – izvođač javnog rada
zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
– sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza
– potvrda banke o otvorenom namenskom računu
– karton deponovanih potpisa i
– termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje
javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno
početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu.

Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre
datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana
donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza
1. ZA PREDUZETNIKA:
– dve istovetne blanko lične menice sa jednim žirantom, sa meničnim
ovlašćenjem.
2. ZA PRAVNO LICE:
– dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.
U slučaju da je poslodavac – izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i
nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih
obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za
realizaciju javnog rada.
Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65
godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno
od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost
(preduzetnik).

VII OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da:
– zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu
najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog
odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana
prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim
nezaposlenim licem za prostalo vreme trajanja ugovora;
– organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i
zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
– mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući
račun lica;
– mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada
zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
– Nacionalnoj službi dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju
javnog rada;
– Nacionalnoj službi dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za
troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;
– dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama lica na
sprovođenju javnog rada nakon završene obuke;
– Nacionalnoj službi omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid
u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za
realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.
U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane
ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu
kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VIII OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici
Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, tel: 0901-300-
301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 29.02.2012.godine.

Link

Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u 2012. godini

1. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će finansirati kratkoročne projekte od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini.

Smatraće se da je poseban interes izražen u slučajevima kada postoji urgentna potreba za istraživanjem ili monitoringom u vezi sa:
–    problemima nastalim kao posledica elementarnih nepogoda ili klimatskih promena koje neposredno utiču na bezbednost i zdravlje stanovništva, ili se ugrožava funkcionalnost značajnih elemenata privrednog sistema
–    potreba za intenzivnim istraživanjem uzroka i mera u cilju određivanja odgovarajućih metoda i metodologija, da bi se unapredili strateški projekti od značaja za održivi razvoj
–    kratkoročna pilot-istraživanja od posebnog interesa za pripremu međunarodnih projekata, koji će se finansirati iz fondova Evropske unije.

Za ove namene Finansijskim planom  Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000,00 dinara za 2012. godinu.

2. Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

3. Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijave za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa mogu podneti registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, a izuzetno prema posebnoj odluci Sekretarijata i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkom delatnošću, u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom «za učešće na Javnom konkursu za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u AP Vojvodini» na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
Bulevar Mihajla Pupuna 16
21108 Novi Sad

Obrazac prijave preuzima se sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs) i dostavlja se u dva primerka i u elektronskoj formi (na CD-u).

Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj  u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Kontakt osoba za dodatne informacije je:
Ivana Momčilović
telefon 021/487-45-50
e-mail: ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs

Link

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

U cilju nastavka konkretizacije strateškog opredeljenja Vlade AP Vojvodine o realizaciji dinamičnijeg privrednog razvoja AP Vojvodine i pokretanja novih proizvodnih kapaciteta, a na osnovu primene novih tehnologija, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj će, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima, sufinansirati otvaranje pogona pilot proizvodnje uz primenu novih tehnologija, do iznosa od 49% od vrednosti investicije. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 220.800.000,00 dinara za 2012. godinu.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa mogućnostima budžeta AP Vojvodine.

Elementi postupka dodele sredstava
1.    Pravo prijavljivanja imaju privredna društva registrovana na teritoriji Republike Srbije(ortačko društvo,komanditno društvo,društvo s ograničenom odgovornošću i acionarsko društvo) koja planiraju da pokrenu nove pogone na teritoriji AP Vojvodine i da zaposle najmanje 20 novih radnika.

2.    Privredno društvo koje dobije sredstva u skladu sa Javnim konkursom, dužno je da iznos sredstava koji je participirao Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj vrati u roku od jedne do pet godina putem donacija zdravstvenim ustanovama, ustanovama socijalne zaštite, školama i drugim ustanovama koje kao prioritet odrede nadležni pokrajinski sekretarijati. Donacije naznačenim ustanovama mogu biti realizovane u obliku robe iz primarne proizvodnje ili druge robe koja je odgovarajuće vrednosti za potrebe ustanova kojima je donacija upućena, pri čemu vrednost robe treba da odgovara iznosu sredstava koje je privredno društvo dobilo od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj.

3.    Ukoliko su sredstva odobrena za pokretanje novih pogona na teritoriji nerazvijene ili nedovoljno razvijene opštine AP Vojvodine, iznos sredstava koji se vraća može biti umanjen za godišnji iznos zarade za 50% novih zaposlenih radnika, pri čemu naznačeni iznos ne može biti veći od 30% od visine ukupno odobrenih sredstava.

4.    Privredno društvo koje je učestvovalo na javnom konkursu za sufinansiranje pogona novih tehnologija u prethodnoj godini i čiji je elaborat dobio pozitivnu ocenu komisije za evaluaciju elaborata, može konkurisati za sufinansiranje pogona po Javnom konkursu u 2012 god. uz dostavljanje nove prijave, pri čemu nije u obavezi da dostavi novi elaborat.

Prednost prilikom odlučivanja imaće:
1.    Novi proizvodi koji bitno povećavaju konkurentnost privrede AP Vojvodine na inostranom tržištu,
2.    Privredna društva koja će pogone pokrenuti u privredno nerazvijenim opštinama sa teritorije AP Vojvodine,
3.    Projekti od posebnog značaja za ostvarivanje ravnomernog razvoja pokrajine
4.    Projekti od izuzetnog značaja za korišćenje obnovljivih izvora energije
5.    Privredna društva koja su učestvovala na javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u prethodnoj godini i ostvarila značajne rezultate u realizaciji prve faze projekta.

Sufinansiranje može da obuhvati sledeće troškove:
–    izradu kompletne investiciono-tehničke dokumentacije,
–    adaptaciju postojećeg ili izgradnju novog objekta,
–    nabavku novih mašina i opreme,
–    nabavku repromaterijala,
–    zarade za nove zaposlene radnike i drugo.

Konkurs je otvoren tokom cele godine, a prijava i potrebna dokumentacija se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom ”za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21108 Novi Sad,  kao i u elektronskoj formi (na CD-u), a na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija.
Kontakt osoba za dodatne informacije: Branka Šimić, telefon 021/487-4550, e-mail: branka.simic@vojvodina.gov.rs

Link

Poziv za dostavljanje prijava

USAID/SRBIJA

Poziv za dostavljanje prijava

USAID projekat održivog lokalnog razvoja poziva potencijalne kandidate da podnesu prijavu (na engleskom jeziku) za bespovratna sredstva usmerena na promovisanje uspostavljanja mehanizama komunikacije između organizacija građanskog društva, javnog sektora i lokalnih samouprava. Cilj je da se poveća učešće javnosti u procesu donošenja odluka i poboljša saradnja između sektora na lokalnom i međuopštinskom nivou.

Za dalje informacije, preuzmite dokumentaciju (dostupnu isključivo na engleskom):

RFA Full Application

Annex A Application Background

Annex B Grant Application Instructions and form

Annex C Grant  Application Budget Instructions and forms

Annex C Grant Budget form

Annex D Applicant Self-Assesment form

Annex E Required certifications package

 

Link

Konkurs za dodelu drvenih kućica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

Konkurs za dodelu drvenih kućica za prodaju vojvođanskih suvenira – Vojvođanska suvenirnica gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine

Konkurs je otvoren do 14.02.2012. godine.
Preuzmite tekst konkursa

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2012. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 23/11) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 204.424.000,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu, koje učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
3.    Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
4.    Javna preduzeća za obavljanje sportskih delatnosti sa teritorije APV;
5.    Organi lokalne samouprave iz APV – gradovi i opštine;

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    da postoje najmanje 2 godine, o čemu prilažu dokaz o registraciji kod nadležnog organa i to do 12. aprila fotokopiju rešenja Ministarstva, a nakon toga i fotokopiju rešenja o prevođenju u APR;
    da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev;
    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Izuzetno za sredstava mogu konkurisati i nacionalni granski sportski savezi i Olimpijski komitet Srbije.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:
1.    Udruženja mladih, udruženja za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi;
2.    Organi lokalne samouprave – gradovi i opštine;
3.    Kancelarije za mlade;
4.    Vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade;

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta života mladih;
    da imaju iskustvo u realizaciji istih ili sličnih projekata;

2.    PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:
    Izgradnju sportskih objekata i terena;
    Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata;
    Redovne i dodatne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
    Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima – olimpijskim kandidatima iz AP Vojvodine, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;
    Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
    Programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
    Prilagođavanje prilaza sportskim objektima za osobe sa invaliditetom;
    Obeležavanje jubilarnih godišnjica sportskih organizacija od posebnog značaja za AP Vojvodinu;
    Druge programe kojima se  doprinosi razvoju sporta u APV;

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE
U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:
    projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
    podrška projektnim aktivnostima udruženja mladih i udruženja za mlade iz oblasti obuhvaćenih Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini, kao i podrška funkcionisanju omladinskih centara;
    podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima-pomoć talentima (priprema i učešće na takmičenjima, studijska usavršavanja, poboljšanje uslova za rad talenata…);

3.    NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na Internet sajtu Sekretarijata.
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

4.    ODLUČIVANjE PO ZAHTEVIMA:

O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinski sekretar za sport i omladinu na predlog Konkursnih komisija (za svaki sektor posebna) koje razmatraju pristigle zahteve. Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstava za sufinansiranje određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu. Ukoliko se podnosilac ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od obaveštenja da mu je zahtev odobren, smatraće se da je odustao od zahteva.

Konkurs je otvoren do 20. decembra 2012. godine, odn. do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2012. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na Internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu  www.sio.vojvodina.gov.rs

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Konkurs

Obrasci i zahtevi

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža i izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti “Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u AP Vojvodini”, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 20.610.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011), za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža i izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini.

Podsticajna sredstva namenjena su isključivo za:

1. Izgradnju optičke telekomunikacione infrastrukture u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine
2. Izradu Glavnog projekta za izgradnju optičke telekomunikacione infrastrukture u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine

Ciljevi dodele podsticajnih sredstava su:

– Razvoj telekomunikacione infrastrukture u opštinama i gradovima u AP Vojvodini
– Podizanje konkurentnosti privrede
– Privlačenje domaćih i stranih investicija
– Otvaranje novih radnih mesta
– Obezbedjenje pristupa domaćim i stranim podsticajnim fondovima

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izgradnju optičke telekomunikacione mreže na osnovu izradjenog Glavnog projekta.

2. Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koji planiraju izradu Glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini.

3. Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za za izgradnju optičke telekomunikacione mreže na osnovu dostavljenog Glavnog projekta ili za izradu Glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine.

4. Ukoliko je opština ili grad već dobila podsticajna sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za privredu za izradu glavnog projekta, prijava opštine ili grada za izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža se neće razmatrati.

5. Prijave na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža, kao i za izradu Glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine, podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili na sajtu: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

6. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža i izradu glavnog projekta za izgradnju optičkih telekomunikacionih mreža u opštinama i gradovima u AP Vojvodini″, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

7. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ”Dnevnik”.

8. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom, neće se razmatrati.

9. Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju, odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izadje na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

10. Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijih prijava će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

11. Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli podsticajnih sredstava doneće pokrajinski sekretar za privredu, uz predhodno pribavljeno mišljenje komisije.

12. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

13. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon: 021/487-43-16, putem faksa: 021/557-084 ili elektronskom poštom: sanja.maksimovic@vojvodina.gov.rs

Pruzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2012. godini

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2012. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja turizma i sa ekonomske klasifikacije 481-Dotacije nevladinim organizacijama imaju neprofitne institucije za projekte razvoja turizma, ako se tim projektima obezbeđuje:
•    promocija Srbije kao turističke destinacije, promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora, unapređenje receptivno turističko – ugostiteljske ponude;
•    razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;
•    edukacija i treninzi u turizmu, unapređenje statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;
•    izrada planske i projektne dokumentacije (prostorni planovi, strategijski master planovi, urbanistički planovi i sl.), razvojni planovi restrukturiranja i tržišnog pozicioniranja turističkih mesta i turističkih regija, kao i projekata bazične komunalne i turističke infrastrukture i turističke suprastrukture;
•    izgradnja pristupnih saobraćajnica do turističkih mesta i lokacija koje su u skladu sa Strategijom razvoja turizma;
•    uređenje građevinskog zemljišta kao osnove za izgradnju turističkih objekata izgradnjom komunalne infrastrukture kao što su: hidrotehnički objekti, vodovod i kanalizacija sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, energetska postrojenja u okviru elektro mreže, PTT mreža, lokalne saobraćajnice, parkinzi i uređenje javnih površina (trgovi, otvorene pijace, platoi, natkrivene komunikacije, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);
•    uređenje i korišćenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji u turističkim mestima i turističkim regijama (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, staze za motorne sanke, staze zdravlja, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);
•    izgradnja turističke infrastrukture, postavljanje turističke signalizacije u turističkim mestima i turističkim regijama;
•    rekonstrukcija i izgradnja objekata od posebnog značaja za razvoj turizma u turističkim mestima (vidikovci, prirodne atrakcije, istorijski spomenici, vizitorski centri, platoi, kongresne dvorane, objekti za odmor i rekreaciju, turistički kampovi, atrijumi itd.), kao i izgradnju i rekonstrukciju objekata sa sadržajima nekomercijalnog društvenog standarda;
•    realizacija posebnih turističkih projekata (uređaji za beleženje meteoroloških podataka, javni toaleti na turističkim lokacijama, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu  čvrstog otpada itd.).

Kriterijumi za  korišćenja sredstava

Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2)    razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3)    razvoj turističkih prostora;
4)    adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5)  stepen razvijenosti opštine.

Uslovi i način korišćenja sredstava

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, Sektor za turizam, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd,  isključivo putem pošte ili pisarnice Ministarstva.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija naročito sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta, budžet projekta,  vreme realizacije projekta.

Zahtev za korišćenje subvencija za finansiranje infrastrukturnih projekata sadrži: osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, imovinsko-pravni status lokacije/objekta, plan finasiranja projekta u tekućoj budžetskoj godini, pregled osnovnih aktivnosti u toku celokupne realizacije projekta, specifikacija planiranih troškova, pregled već realizovanih aktivnosti u okviru projekta, plan javnih nabavki, opravdanost projekta i  listu rizika.

Učešće subvencija i dotacija u finansiranju promotivnih aktivnosti turističkih prostora, turističkih regija i turističkih mesta u zemlji i inostranstvu i projekata unapređenja postojeće turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, ne može biti veće od 50 % od ukupne vrednosti projekta.

Podnosilac zahteva može, sa izuzetkom infrastrukturnih projekata, da ostvari pravo na korišćenje subvencije, odnosno dotacije, samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Krajnji rok za podnošenje zahteva je 01.12.2012. godine.

Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje subvencija i dotacija, na osnovu predloga stručnih službi, odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija i dotacija navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i korisnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855213.

Link

Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

Predloge aktivnosti međunarodne saradnje prijavljuju registrovane naučnoistraživačke organizacije sa teritorije  AP Vojvodine, a izuzetno i druge institucije koje se bave naučnoistraživačkim radom i prema posebnoj odluci Sekretarijata, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje. Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 3.500.000,00  dinara za 2012. godinu.

Prijava predloga aktivnosti međunarodne saradnje sadrži:

  • Naziv institucije podnosioca predloga aktivnosti međunarodne saradnje
  • Naziv predloga aktivnosti međunarodne saradnje
  • Ime i prezime rukovodioca aktivnosti međunarodne saradnje iz AP Vojvodine
  • Naziv programa za koji se konkuriše
  • Naziv partnera iz inostranstva
  • Saglasnost stranog partnera o predlogu zajedničkog projekta (relevantni deo iz predloga projekta koji se odnosi na učesnike na projektu za već prijavljene projekte odnosno pismo o namerama ili adekvatan dokument za projekte koji su u fazi pripreme)
  • Relevantni deo iz predloga projekta sa sledećim podacima: opšti podaci o projektu, kratak sadržaj projekta, osnovne projektne aktivnosti i ciljevi koji će se postići projektom kao i spisak institucija učesnica na projektu, što će biti korišćeno kao osnovni materijal za pribavljanje mišljenja eksperata koji će dati relevantnu ocenu ( do 10 strana)

Prijave i potrebna dokumentacija se podnose na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, u dva primerka na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs  Tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje aktivnosti međunarodne saradnje i uputstvo za prijavu nalazi se na  sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs).

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim pozivom i pravilnikom o sufiansiranju aktivnosti međunarodne saradnje.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 021/487-4576 mr Dragici Koldžin ili pitanje poslati na e-mail: dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs

Link

Javni konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Javni  konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2012. godini

U cilju podsticanja naučnog stvaralaštva i razmene naučno-stručnih dostignuća od značaja za AP Vojvodinu, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj sufinansiraće organizovanje naučno-stručnih skupova za registrovane naučno-istraživačke organizacije sa teritorije AP Vojvodine, u skladu sa finansijskim planom i finansijskim mogućnostima.

Organizatori naučno-stručnog skupa, izuzetno, mogu biti i druge organizacije i udruženja, u slučaju da manifestacija koju organizuju ima za cilj prezentaciju i afirmaciju nauke, ukoliko za to dobiju pismenu podršku relevantne naučne institucije.

Ukoliko skup organizuje studentska organizacija, isti se može sufinansirati isključivo u delu koji ima elemente izlaganja rezultata naučnog rada.

Sekretarijat će učestvovati u sufinansiranju prema sledećim uslovima:
–    da je doneta odluka Nastavno-naučnog veća, odnosno Naučnog veća ili odgovarajućeg organa naučno-istraživačke organizacije o organizovanju naučno-stručnog skupa i finansijskom planu,
–    da je organizator naučno-stručnog skupa obezbedio operativno-tehničke uslove za organizovanje skupa:
a) odgovarajući prostor,
b) informaciono-tehničku podršku, i
c) izvore sredstava kojim se realizuje finansijski plan
skupa,
–    da su konstituisani organizacioni i programski odbor skupa, i
–    da je prihvaćen program skupa.

Prednost u sufinansiranju skupova imaće: skupovi na kojima se prezentuju rezultati u vezi sa realizacijom regionalnih naučno-istraživačkih projekata Vlade AP Vojvodine, interdisciplinarni skupovi, skupovi sa međunarodnim učešćem, skupovi sa više organizatora, skupovi posvećeni prezentaciji i evaluaciji recenziranih naučno-stručnih radova, skupovi za koje je organizator skupa pripremio osnovni materijal za skup – zbornik radova sa skupa ili abstrakt za skup i zbornik radova neposredno posle skupa.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa strukturom budžeta Vlade AP Vojvodine i finansijskim mogućnostima Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Za ove namene Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj planirana su sredstva u iznosu od 8.900.000,00 dinara za 2012. godinu.

Ovaj Javni poziv je otvoren u toku cele godine, a prijave se podnose najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, izuzev u slučajevima kada je javni konkurs za tekuću godinu objavljen u toku tog perioda.

Overene i potpisane Prijave sa dokumentacijom (dva primerka) se podnose u zatvorenoj koverti, sa naznakom ”za naučno-stručne skupove”, najkasnije 30 dana pre održavanja skupa, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, 21 000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (http://apv-nauka.ns.ac.rs). Na istom sajtu nalazi se i tekst Pravilnika o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Sekretarijat će razmatrati samo prijave koje su u skladu sa Javnim konkursom i Pravilnikom o kriterijumima za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova.

Za dodatne informacije možete se obratiti Aleksandru Mihajlovu, na telefon 021 /487-4575, ili  na e-mail: aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs

Link