Arhiva ‘Konkursi’

Poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2012. godine

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima građana  da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava opredeljenih po osnovu Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim projektnim aktivnostima:

1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
–          Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
–          Dnevni boravci za osobe sa invaliditetom
–          Stimulativni i inkluzivni programi namenjeni deci, odraslim osobama i starim osobama sa invaliditetom

2.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
–          Uklanjanje arhitektonskih barijera

3.    Edukacije  
–          Edukacije u cilju podizanja svesti osoba sa invaliditetom  i šire javnosti o osobama sa invaliditetom a radi njihove uspešnije društvene integracije
–          Edukacije u cilju podizanja kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Udruženja osoba sa invaliditetom,  kao i druga udruženja građana koja realizuju programe čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovana udruženja su dužna da predloge projekata dostave do 12. 04. 2012. godine. Predlozi projekata dostavljaju se Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta i izvršni pregled projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1  fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u, a kod prateće i ostale poželjne dokumentacije dostavlja se jedna  kopija (nije potrebno slati je u elektronskoj formi). Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:
1.    Smernice za podnosioce predloga projekta – dokument koji je za informaciju podnosiocima,
2.    Aneks 1. Obrazac za pisanje predloga projekta – obavezno popunit,
3.    Aneks 2. Obrazac budžeta projekta – obavezno popuniti,
4.    Aneks 3. Narativni budžet – obavezno popuniti,
5.    Aneks 4. Izvršni pregled projekta – obavezno popuniti,
6.    Aneks 5. Uputstvo za pisanje predloga projekta – za informaciju podnosiocima,
7.    Aneks 6. Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta – za informaciju podnosiocima.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih sajamskih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih sajamskih manifestacija za sufinansiranje organizacije sajmova u AP Vojvodini

U cilju podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, kroz poslovno povezivanje ovog dela privrede, kako sa domaćim, tako i sa stranim partnerima, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće organizaciju regionalnih medjunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koje se održavaju tokom drugog, trećeg i četvrtog kvartala 2012. godine sa ukupnim iznosom od 6.200.000,00 dinara, obezbedjenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012 godinu («Službeni list APV», broj 23/2011) na poziciji broj 0122, ekonomska klasifikacija 451, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta, na poziciji broj 0124, ekonomska klasifikacija 463, transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta i na poziciji broj 0125, ekonomska klasifikacija 481, dotacije nevladinim organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore, opštine i javna preduzeća sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje organizovanja regionalnih medjunarodnih sajamskih manifestacija na teritoriji AP Vojvodine.

2. Iznos dodeljenih sredstava može biti do 50% ukupnih troškova organizovanja sajamske manifestacije.Pod troškovima organizovanja sajamske manifestacije podrazumevaju se: troškovi zakupa prostora u kome se organizuje sajamska priredba, toškovi izrade i tehničkog opremanja štandova, kao i marketinški troškovi vezani za organizaciju sajma.

3. Rok za podnošenje prijava je 5. april 2012. godine.

4. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

5. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, II sprat, soba 5.

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava na konkurs-regionalni sajmovi» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Odlučivanje po prijavama

Odluku o dodeli sredstava doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos dotacije, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021 456 881.

Link

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv seoskim  udruženjima žena sa  teritorije AP Vojvodine

1. Predmet javnog poziva

Predmet Javnog poziva seoskim udruženjima žena sa teritorije Autonomne Pokrajine  Vojvodine ( u daljem tekstu: Javni poziv) je odabir seoskih udruženja žena sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima će se dodeliti kompjuter, sa ciljem tehničkog unapređenja i osavremenjivanja  opremljenosti organizacije.

2. Pravo učestvovanja

Pravo učešća po Javnom pozivu  imaju neprofitne organizacije, udruženja građana/ki, udruženja žena, aktivi žena (u daljem tekstu:Organizacije), koje su registrovane u skladu sa Zakonom, i koje imaju sedište  u seoskim sredinama na teritoriji AP Vojvodine i koje u svom delovanju imaju za cilj unapređenje položaja žena na selu.
U toku trajanja Javnog poziva Organizacija može podneti zahtev za dodelu jednog kompjutera .

3. Podnošenje zahteva  i rok

Zahtev za dodelu kompjutera za potrebe rada Organizacije podnose se Komisiji za dodelu kompjutera – Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16,  Novi Sad, sa naznakom: „Javni poziv za dodelu kompjutera.“
Uz zahtev podneti:
1.    dokaz o registraciji Organizacije;
2.    Statut organizacije (izvod u kojem se definiše oblast delovanja i ciljevi rada organizacije);
3.    opis dosadašnjih aktivnosti i realizovanih projekata;
4.    plan aktivnosti Organizacije u narednom periodu;
5.    dokaz o korišćenju prostorija za potrebe rada Organizacije (ugovor o zakupu, sporazum o korišćenju prostorija i sl.)

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefon 021 487 4709 ili na  anita.beretic@vojvodina.gov.rs

Rok za podnošenje zahteva je 05. april  2012. godine.

4. Kriterijumi za dodelu kompjutera

1. Broj realizovanih projekata u oblasti unapređivanja položaja žena na selu;
2.  Informatička opremljenost Organizacije.

5. Donošenje odluke o dodeli kompjutera

Ocenu podnetih zahteva izvršiće Komisija za dodelu kompjutera nakon isteka roka za njihovo podnošenje. Na predlog Komisije, Odluku o dodeli kompjutera, doneće Pokrajinski sekretar za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti: uređenje atarskih puteva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti: uređenje atarskih puteva u ukupnom iznosu do 300.000.000,00 dinara;

Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđuju se do 100% iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine i opštine sa teritorije AP Vojvodine koje na svom području nemaju formiranu ni jednu mesnu zajednicu, koje pristupaju uređenju atarskih puteva, pri čemu prioritet imaju prijave za postavljanje tvrde podloge od tucanika, šljunka ili sličnog materijala i izrade otresišta.

Potrebna dokumentacija:
1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Izjava predsednika opštine da na svom području nemaju formiranu ni jednu mesnu zajednicu (dostavljaju samo one opštine koje na svom području nemaju ni jednu mesnu zajednicu);
5.    Odluka saveta mesne zajednice o uređenju atarskih puteva;
6.    Saglasnost grada / opštine
7.    Elaborat uređenja atarskih puteva (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa deonicama atarskih puteva koje se uređuju, predmer i predračun radova).

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti preko uplatnih računa gradova / opština u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za završetak radova po odabranim prijektima je godinu dana od dana doznake sredstava. U izuzetnim situacijama, na zahtev korisnika sredstava, rok za završetak radova može biti produžen.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Obrazac „Prijava na konkurs“, obrazac „Izjava predsednika opštine“ i obrazac „Saglasnost grada / opštine“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 13.04.2012. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – uređenje atarskih puteva“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4418.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije kanalizacije atmosferskih voda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJIPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije kanalizacije atmosferskih voda

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2012. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje i rekonstrukcije kanalizacije atmosferskih voda, u ukupnom iznosu do 54.500.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se glavni kolektorski vodovi i po potrebi crpne stanice i pripadajuća elektromašinska oprema.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od vodne naknade za ispuštenu vodu. Sekretarijat će u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 3.000.000,00 dinara od vrednosti radova ili objekata sa opremom.

Pravo učešća na konkursu imaju investitori  objekata za odvođenje atmosferskih voda: Gradovi, Opštine,  Javna preduzeća, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne-vodoprivredne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine/Grada.

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

–    Izmirena obaveza za vodnu naknadu za ispuštenu vodu, a zaključno sa 31.12.2011. godine; Ukoliko investitor nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu;
–    Dostavljen Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su istekli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);
–    Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;
–    Pribavljen dokaz nadležnog organa lokalne samouprave (Opština/Grad)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština/Grad).
–    Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa.

UZ PRIJAVU NA KONKURS PODNOSI SE:

1.    Naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u finansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izgradnji objekata;
3.    Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora      da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun radova, prikaz objekta na situaciji  pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov  položaj u odnosu na ostale objekte; u  pogodnoj razmeri (za glavne kolektorske vodove uzdužni profil);
4.    Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;
5.    Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se  građenje finansira udruženim sredstvima ili iz  kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno  kredita);
6.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izgradnju objekta;
7.    Lokacijska dozvola;
8.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.
9.    Fotokopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (za preduzeća i privredna društva)
10.    Saglasnost Grada/Opštine.
11.     Izjava (za Mesne zajednice)
12.     Ponuda za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS:

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na  adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine zaključno sa 16.04.2012. godine. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

KRITERIJUMI ZA OCENU DOSPELIH PRIJAVA:

1.    Da li su objekti u sastavu sistema odvođenje komunalnih otpadnih voda;
2.    Postojeća problematika u odvođenju vode, stvarne potrebe izvođenja radova;
3.    Vrsta i broj potrošača za koje se obezbeđuje odvođenje atmosferskih voda;
4.    Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
5.    Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava (dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava);
6.    Da li je investitor već koristio sredstva Sekretarijata za ove namene;
7.    Kvalitet podnete dokumentacije
8.    Ostali specifični uslovi (razvijenost opštine i drugo).

–    Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
–    Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.
–    Učesnicima na konkursu, za koje se donese odluka o učešću u finansiranju, odobrena sredstva će se uplaćivati preko uplatnih računa Gradova/Opština po dinamici koja bude omogućena prihodima od  vodne naknade za ispuštenu vodu.
–    Rok za završetak izgradnje i rekonstrukcije objekata za koja su dodeljena sredstva je 9 (devet) meseci od dana prispeća sredstava na račun korisnika.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone:
021/487-4430 ili 064/274-22-73, 063/113-73-62.

Link

Bespovratna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2012. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje i rekonstrukcije vodnih  objekata u javnoj svojini, u ukupnom iznosu do 295.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice i elektromašinska oprema, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknade za korišćenje vodnog dobra. Sekretarijat će u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 10.000.000,00 dinara od vrednosti radova ili objekata sa opremom.

Pravo učešća na konkursu imaju investitori osnovnih  objekata za vodosnabdevanje: Gradovi, Opštine, Javna preduzeća, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne-vodoprivredne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine/Grada.

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

  • Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra, a zaključno sa 31.12. 2011. godine; Ukoliko investitor nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu;
  • Dostavljen Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su istekli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);
  • Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;
  • Pribavljen dokaz nadležnog organa lokalne samouprave (Opština,Grad)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).
  • Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa.

UZ PRIJAVU NA KONKURS PODNOSI SE:

1.    Naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u finansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izgradnji objekata;
3.    Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora      da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun radova, prikaz objekta na situaciji  pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov  položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za  snabdevanje vodom, osnova i glavni presek objekta u  pogodnoj razmeri (za glavne dovodnike uzdužni profil);
4.    Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;
5.    Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se  građenje finansira udruženim sredstvima ili iz  kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno  kredita);
6.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izgradnju objekta;
7.    Lokacijska dozvola;
8.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.
9.    Fotokopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (za preduzeća i privredna društva)
10.    Saglasnost Grada/Opštine.
11.     Izjava (za Mesne zajednice)
12.     Ponuda za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS:

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na  adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine zaključno sa 16.04.2012. godine. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

KRITERIJUMI ZA OCENU DOSPELIH PRIJAVA:

1.    Da li su objekti u sastavu regionalnih sistema za snabdevanje vodom;
2.    Postojeća problematika u snabdevanju vodom, stvarne potrebe i raspoložive      količine vode u postojećem sistemu snabdevanja vodom;
3.    Vrsta i broj potrošača vode za koje se obezbeđuje voda;
4.    Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
5.    Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava, dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;
6.    Da li je investitor već koristio sredstva Sekretarijata za ove namene;
7.    Stanje pripremljenosti investiciono-tehničke dokumentacije (istražni radovi, pouzdani podaci o kvalitetu sirove vode, tehnološki postupak za pripremu vode za piće);
8.    Kvalitet podnete dokumentacije
9.    Ostali specifični uslovi (npr: razvijenost opštine).

Link

Sredstva za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti ”Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, br. 23/2011 i 3/2012-rebalans), za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini.

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima i razvoj saobraćajne infrastrukture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti.

2. Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izgradnju saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

3. Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili preuzeti na sajtu: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini ”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ”Dnevnik”.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom     dokumentacijom, neće se razmatrati.

7. Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

8. Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijih projekata će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

9. Osim obrazaca iz tačke 3. potrebno je dostaviti:
• Zvaničan izveštaj nadležnog organa MUP-a o ukupnom broju poginulih i teško povredjenih lica u saobraćajnim nezgodama na predmetnoj raskrsnici za 2007,2008,2009,2010 i 2011. godinu.

10. Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

12. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu
na telefon:021 487 43 24;
putem faksa: 021 557 084 ili
e-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Link

Javni poziv studentima za učešće u programu univerzitetske radne prakse

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv studentima za učešće u programu univerzitetske radne prakse

Konkurs je otvoren do 2. aprila 2012. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u okviru akcije “Veliko spremanje Srbije”.

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata čiji su nosioci nevladine organizacije u okviru akcije “Veliko spremanje Srbije”

Idući u susret obeležavanju Svetskog dana zaštite životne sredine i sprovođenju višegodišnjih aktivnosti koje Ministarstvo organizuje tim povodom, a u okviru projekta “Očistimo Srbiju”, Ministarstvo i ove godine nastavlja sa akcijama uređenja prostora pod sloganom “Veliko spremanje Srbije”. I ove godine velika pažnja biće posvećena neposrednom aktivizmu građana i njihovih udruženja. U tom smislu Ministarstvo poziva nevladine organizacije da se priključe akciji, kroz realizaciju sopstvenih programa i projekata kako bi zajednički sproveli “Veliko spremanje Srbije”, 09.06.2012.godine.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su od javnog interesa i doprinose unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine kroz sprovođenje akcije čišćenja i uređenja prostora (sanacije divljih smetlišta), kao i aktivnosti organizacije i koordinacije u okviru akcije “Veliko spremanje Srbije”.

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 05. april 2012. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel: 011/ 36-2222-1 i 011/36-2222-0.

Celokupan Tekst Konkursa, obrazac Prijave za sufinansiranje projekta i Uputstvo sa detaljnijim informacijama mogu se naći na internet stranici Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs).

Konkurs za dodelu sredstava za subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz 20 opština

POKRAJINSKIM SEKRETARIJATOM ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs  za dodelu sredstava za subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz 20 opština na teritoriji  AP  Vojvodine

Konkurs za dodelu subvencije za samozapošljavanje  predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Ukupan iznos sredstava, koje je obezbedila Kancelarija za podršku samozapošljavanju u vidu dodatnih sredstava za subvencije po ovom Konkursu, iznosi  440.000,00 dinara.
Subvencije za samozapošljavanje su namenjene nezaposlenim licima romske nacionalnosti koja imaju prebivalište na teritoriji jedne od navedenih opština u AP Vojvodini: Apatin, Bela Crkva, Bečej, Beočin, Inđija, Kovin, Kikinda, Kula, Novi Kneževac, Novi Sad, Odžaci, Pančevo, Pećinci, Ruma, Senta, Sombor, Srbobran, Zrenjanin, Žabalj ili Žitište i koja su ostvarila pravo na subvenciju po Javnom pozivu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova br.117-401-259/2012.

Vrednost pojedinačne subvencije jeste 40.000,00 dinara i dodeljuje se radi obavljanja novoregistrovane delatnosti koja će se vršiti na teritoriji navedenih opština. Pomoću subvencije, lica romske nacionalnosti imaju mogućnost da, u skladu sa svojim interesima i  sposobnostima, obezbede dodatne uslove za samozapošljavanje osnivanjem radnje, kao i osnivanjem privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva radni odnos.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži, svako lice pojedinačno, u skladu sa zakonom, podnosi zahtev  i ostvarivanje prava na subvenciju od 40.000,00 dinara.

Kancelarija će, od sredstava Projekta,  za novoosnovane subjekte obezbediti pravno lice ili agenciju za:
1. pružanje knjigovodstvenih usluga na period od 6 meseci, počev od prvog meseca obavljanja delatnosti;
2. realizaciju početnog poslovnog paketa (izrada pečata i internet stranice, doniranje kompjutera sa monitorom, fleš memorije, multifunkcijski uređaj (fotokopir, štampač, skener), rokovnika, vizit karte i dr.);

Subvencije za samozapošljavanje namenjene su za opremanje radnog mesta i stvaranje uslova za rad, i to: za nabavku osnovnih sredstava, sirovina, repromaterijala, mašina, opreme i rezervnih delova, potrebnih za realizaciju programa i/ili adaptaciju poslovnog prostora.

1.    USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na podnošenje zahteva za dodelu dodatnih sredstava u vidu subvencije za samozapošljavanje imaju lica:
1)   romske nacionalnosti;
2)  sa prebivalištem u jednoj od opština na teritoriji AP Vojvodine: Apatin, Bela Crkva, Bečej, Beočin, Inđija, Kovin, Kikinda, Kula, Novi Kneževac, Novi Sad, Odžaci, Pančevo, Pećinci, Ruma, Senta, Sombor, Srbobran, Zrenjanin, Žabalj ili Žitište;
3)  koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
4) koja su prosla dodatnu obuku za izradu biznis plana, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
5) čiji je poslovni program (biznis plan) najviše rangiran po unapred utvrđenim kriterijumima;
6) koja su ostvarila pravo na subvenciju po Javnom pozivu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnpravnost polova br. 117-401-259/2012.

Subvencije za samozapošljavanje se neće odobravati:
– za obavljanje delatnosti: individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija;
– za delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja, klađenja i sl.

2.    PRIORITETI ZA DODELU SREDSTAVA
Komisija za sprovođenje konkursa, koju čine predstavnici Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, proveravaju ispunjenost  uslova konkursa i vrše rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana, unapred definisanim kriterijumima.

Prioritet u postupku odobravanja sredstava ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica- mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u podrodici.

3.  PRIJAVE NA KONKURS – ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA
Nezaposleno lice podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte na adresu:
KANCELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA
Bulevar Mihajla Pupina 25, 21 000 NOVI SAD;

Podnosilac zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje dostavlja sledeću dokumentaciju:
•    popunjen zahtev i biznis plan na tipskom obrascu ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM do visine dodatnih sredstva za subvenciju (može se dobiti u Kancelariji za inkluziju Roma);
•    uverenje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;
•    ličnu izjavu o pripadnosti romskoj naciji;
•    fotokopiju lične karte
•    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć

Podnosilac zahteva će imati stručnu podršku u pripremi dokumentacije za izradu dodatnog biznis plana i upravljanje firmom od strane stručnih lica – mentora iz oblasti poslovanja, a koje je za potrebe konkursa angažovala Kancelarija za inkluziju Roma.

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

4.  DONOŠENjE ODLUKE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor Kancelarija za inkluziju Roma, na predlog komisije za sprovođenje konkursa, koju čine predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Kancelarije za inkluziju Roma.

Ugovor o dodeli subvencije za samozapošljavanje, kojim se uređuju prava i obaveze podnosioca zahteva, Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zaključuje se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti:
•    rešenje o osnivanju preduzeća (rešenje nadležnog organa o upisu u registar);
•    fotokopiju rešenja o PIB-u;
•    fotokopiju prijava na obavezno socijalno osiguranje;
•    sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
•    fotokopiju kartona deponovanih potpisa i ugovora o otvaranju tekućeg računa;
•    fotokopiju lične karte;
•    pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:
– dve istovetne blаnko trаsirаne menice korisnikа sredstаvа sа jednim žirаntom i meničnim ovlаšćenjimа, ili
– hipotekа prvog redа nа nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosа subvencije, ili
– gаrаncijа bаnke dvostruko veće vrednosti od iznosа subvencije ili
– ugovorno jemstvo.

Žirаnt može biti svаko poslovno sposobno fizičko lice, ne stаrije od 65  godinа, koje
imа redovnа mesečnа primаnjа nа ime zаrаde ili penzije, nezаvisno od visine primаnjа, kаo i fizičko lice koje sаmostаlno obаvljа svoju delаtnost (preduzetnik).

Menice, u sklаdu sа Zаkonom o izmenаmаi dopunаmа Zаkonа o plаtnom prometu („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i Odlukom o bližim uslovimа, sаdržini i nаčinu vođenjа registrа menicа i ovlаšćenjа („Službeni glаsnik RS“, broj 56/2011), podnosilаc zаhtevа morа izvršiti upis menicа u Registаr menicа i ovlаšćenjа.

5.  OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prenosa sredstava, namenski uloži sredstva i dostavi dokaz o tome, obezbedi da registrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci od dana započinjanja delatnosti i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavi dokaz o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu obavljanja registrovane delatnosti.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati celokupni iznos subvencije.

6. OSTALE INFORMACIJE
Zаhtev sа biznis plаnom, u dvа primerkа, podnosi se u Kancelariji za inkluziju Roma APV, lično ili  putem pošte, nа propisаnom obrаscu, koji se može dobiti u Kancelariji za inkluziju Roma APV ili preuzeti nа sаjtu www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs ili na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.psrzrp.vojvodina.gov.rs .

Nepotpunа dokumentаcijа neće se uzimаti u rаzmаtrаnje.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.psrzrp.vojvodina.gov.rs  i Kancelarije za inkluziju Roma  www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs. .

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na  telefon  021/488-17-46.

Link