Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.
Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,1% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

–     za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
–     za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava–podaci o poljoprivrednom gazdinstvu za 2012. godinu;
–    uverenje poreske uprave o izmirensoti naknade za odvodnjavanje, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 16. septembra 2012. do 1. oktobra 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2012. godini

I. RASPODELA SREDSTAVA
Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 2.000.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA
Rok za podnošenje prijava 28. oktobar 2012. godine.
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na
teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili organizacije čija je delatnost usmerena na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2012. godini.
• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
• Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III. NAČIN APLICIRANjA
• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata.
Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od 17. septembra 2012. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje,
upravu i nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihaila Pupina 16.
ZA KONKURS „DEKADA ROMA 2012 .“

Tekst konkursa i prijavni formular

Konkurs za program stručne prakse u državnim institucijama

USAID

Konkurs za program stručne prakse u državnim institucijama

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja objavio je Konkurs za program stručne prakse u državnim institucijama Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar 2012. godine

Detalje konkursa i prijavne formulare možete videti OVDE.

And while many of the customers who headed for the store

Helping people harness that artistic charisma whether they are artists is exactly what Webb wanted to do in the first place. “I think sometimes creative types, their photos may disqualify them from Tinder type competition,” he says. “You could have someone highly creative and an introvert that has all this material, and they could thrive if they could put their art forward first.”.

cheap jerseys FILE In this Nov. 11, 2016, file photo, New York City Police officers guard the front of Trump Tower, in New York. President Donald Trump is coming home. PAUL NEWMAN: Billy Root takes full responsibility for the six smashed off his bowling by big brother Joe that sealed Nottinghamshire’s defeat by Yorkshire earlier this season. ‘I talked him into it I’m afraid,’ said the younger Root. ‘I was winding Joe up, telling Stuart Broad to come in a bit closer in the field because he can’t hit it very far. cheap jerseys

wholesale jerseys You’ll begin this routine using 80% of your one rep max (1RM) a weight you can lift for about eight reps on each of the three main exercises and progresses to 90% 1RM (or a weight you can lift for about four reps) in Phase 2 and finishes with 95% RM (or a weight you can lift for only about two reps) in Phase 3. You can either test your 1RM on each of the three big lifts and then use the corresponding rep max for each phase or just find a weight that allows you to hit the corresponding rep range. The last option is a must for those training without a partner.. wholesale jerseys

Cheap Jerseys free shipping Adidas expects sales for 2016 to climb another 15%. Further, net profit should increase by 15%. From my point of view, the company will continue to beat analysts’ expectations for two major reasons. If you looking for a reason to believe in the red jersey choice, look no further than the picture at the top of the page. Yep, that the jersey the Falcons wore in their dominant NFC Championship win over the Green Bay Packers. They done it before in red and there no reason to think the Falcons can do it again regardless of jersey color.. Cheap Jerseys free shipping

Cheap Jerseys china No competition requiredAs always, March also provided a dizzying flurry of free agency movement, the perfect fix for the transaction obsessed fan. And if you blinked, you might’ve missed that Marshall is now with the Giants, Martellus Bennett became a Packer and Josh McCown landed with the Jets. Between the three of them and for all sorts of different reasons those former Bears have now been a part of 15 of the league’s 32 teams.. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys As a Lincoln Mercury dealer in New Jersey in the 1990s cheap jerseys, Robert Robertazzi successfully sued Ford Motor Co. Over payment for warranty work. That landmark case helped make New Jersey one of the first states to put teeth in laws requiring dealer reimbursement at retail rates for warranty related parts and labor.. wholesale nfl jerseys

Cheap Jerseys from china Get daily updates directly to your inbox+ SubscribeThank you for subscribing!Could not subscribe, try again laterInvalid EmailANOTHER big name retailer vanished from the high street yesterday as Borders’ bookstores closed their doors for the last time.The hard up chain, who had 45 outlets across the UK, failed to find a buyer and went into administration last month with competition from supermarkets and the internet being blamed for their downturn in fortunes.The firm’s 1100 staff lose their jobs tomorrow, having spent the last few days watching shelves being stripped bare by customers hungry for a bargain.Scenes at the chain’s flagship Scottish store in Glasgow’s Buchanan Street were repeated across the country as last minute Christmas shoppers clamoured for books being sold at a 90 per cent discount.And while many of the customers who headed for the store yesterday were looking for a bargain, others were sorry to see Borders become the latest victim of the recession.Ron Roberts, of Gourock, Renfrewshire https://www.jersey4shop.com/, said: “I’m unhappy at the store shutting down as that’s another book shop gone and I was a regular customer. I know it’s the way of the world, but it’s sad.”I was very happy with what I bought today. But tomorrow and next month and next year, this place isn’t going to be there, which is a shame.””I’ve bought some stuff for myself and some Christmas presents for various people Cheap Jerseys from china.

Konkurs za program Aktivne zajednice

BCIF

Novi rok za podnošenje predloga projekata u oktobarskoj rundi programa Aktivne zajednice

U toku je konkurs Balkanskog fonda za lokalne inicijative (BCIF) za program Aktivne zajednice.

Za program Aktive zajednice mogu se prijaviti lokalna udruženja i neformalne grupe građana/ki iz Srbije sa maksimalnim iznosom budžeta do 350.000,00 dinara.

Inicijative treba da se odnose na lokalnu zajednicu, podstiču aktivno uključenje građana/ki i donose širu dobrobit lokalnoj zajednici koristeći lokalne potencijale i resurse, kao i saradnju sa drugim sektorima na lokalnom nivou. Program nije tematski ograničen, te se predlozi projekata mogu odnositi na najrazličitije oblasti: zaštita životne sredine, deca i mladi, učešće građana u procesu odlučivanja, pomoć ranjivim  grupama i njihova inkluzija, itd.

Osnovni cilj programa Aktivne zajednice je unapređenje i razvoj lokalnih zajednica u Srbiji, kroz podsticanje aktivnog uključenja građana/ki u rešavanje problema.

Novi rok za podnošenje predloga projekata je
04. oktobar 2012. godine do 17 časova

Više informacija o kriterijumima, procesu donošenja odluka kao i uputstvo za prijavljivanje i prijavne formulare možete naći na stranici programa Aktivne zajednice, ili tražiti od naše kancelarije putem adrese office@bcif.org

Mali lokalni projekti – podnošenje zahteva

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE

Mali lokalni projekti – podnošenje zahteva

Ambasada Republike Češke svake godine u okviru donacija Inostrane razvojne saradnje Republike Češke prima zahteve za Male lokalne projekte. Zahtevi, koji podrazumevaju finansijski iznos od 1 do 2 miliona dinara (veću šansu imaju projekti sa budžetom oko 1 mil. dinara), odnose se prvenstveno na sektor zdravstva, prosvete, zaštite životne sredine i sektor humanitarnog karaktera.

Donaciju mogu tražiti gradske uprave, škole, bolnice ili nevladine organizacije.

Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Zahtev se podnosi Ambasadi Republike Češke u Beogradu na Identifikacionom formularu u elektronskoj verziji u mesecu avgustu i septembru tekuće godine. Ukoliko biste ranije podneli zahtev, potrebno je uzeti u obzir moguće parcijalne izmene dole priloženih formulara (u prvoj polovini godine uvek objavljujemo stari formular radi osnovne informacije).

Formular, koji se nalazi na veb sajtu Ambasade ili ga možete na zahtev dobiti putem mejla  commerce_belgrade@mzv.cz , popunjava se dvojezično na engleskom i srpskom jeziku (češki formular) i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje.

Popunjene formulare potrebno je dostaviti na pomenutu mejl adresu.

Ističemo da podnošenjem zahteva nije automatski omogućeno pravo na donaciju,  zbog toga što na osnovu velikog broja zainteresovanih Ambasada nije u mogućnosti da pozitivno odgovori svim podnosiocima zahteva.

Formulare možete preuzeti ovde:

Identifikacioni formular na engleskom jeziku
Identifikacioni formular na češkom jeziku

Link

Konkurs za najbolju omladinsku ideju „ELEVATOR PITCH“ TAKMIČENjE

BRITISH COUNCIL

Konkurs za najbolju omladinsku ideju „ELEVATOR PITCH“ TAKMIČENjE

Od 10. septembra je otvoren Konkurs za najbolju omladinsku ideju „ELEVATOR PITCH“ TAKMIČENjE koje će trajati do 30. septembra 2012. godine.

British Council u Srbiji poziva sve mlade koji imaju između 16 i 36 godina da se prijave na konkurs za najbolju omladinsku ideju. Ako ste mladi, kreativni, želite da promenite nešto u svom kraju, gradu, naselju ili širem okruženju, prijavite se za ovaj konkurs.

Najoriginalnija ideja biće finansijski podržana, najuspešniji učesnici će dobiti vredne nagrade, a svi koji učestvuju će imati priliku da usavrše svoje veštine komunikacije.

Više informacija o samom konkursu možete pronaći OVDE.

Otvoren poziv za strateške projekte u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje

EVROPSKA UNIJA

Otvoren poziv za strateške projekte u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje

Prvi poziv za dostavljanje strateških projekata u okviru Jadranskog programa prekogranične saradnje finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije otvoren je 3. septembra. Cilj ovog programa je da kroz zajedničke strateške aktivnosti partnera razvije kapacitete za održivi razvoj Jadranskog regiona.
Poziv se odnosi na osam tema, zasnovanih na izazovima i prilikama koji su prepoznati kao strateški važni za jadransku oblast.

Programski prioriteti i strateške teme u okviru ovog poziva su:  

Prioritet 1.

Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja; strateška tema 1. Inovacije kao ključ ekonomskog razvoja u Jadranskom regionu

Prioritet 2.

Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika; tema 1. Unapređenje životne sredine u moru, na obali i deltama reka kroz zajedničko upravljanje u Jadranskom regionu, tema 2. Zaštita Jadranskog mora od zagađenja balastnim vodama, tema 3. Integrisano i održivo upravljanje resursima pijaće vode u Jadranskom regionu, tema 4. Zaštita i sprečavanje rizika od prirodnih nepogoda u Jadranskom regionu sa posebnim naglaskom na rizik od požara, tema 5. Turizam sa posebnim naglaskom na održivo upravljanje i marketing prirodnih i kulturnih bogatstava u Jadranskom regionu

Prioritet 3.

Dostupnost i mreže; tema 1. Promocija i zajednički modeli za održive usluge u sektoru saobraćaja radi unapređenja veza u Jadranskom regionu uključujući unapređenja lučkih, aerodromskih sistema i povezanih usluga, tema 2. Unapređenje integrisanih planova sa ciljem pronalaženja multi-modalnih rešenja, a posebnim naglaskom na unapređenje veza između obalnih i sistema u zaleđu Jadrana uključujući i unapređenja lučkih, aerodromskih sistema i povezanih usluga.

Evropska unija je izdvojila 90.860.776 evra bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva, a projekti se sufinansiraju od strane zemalja učesnica u programu (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grcke, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije). Od toga 12.500.000 evra je predviđeno za prioritet  1, 45.360.775 evra za prioritet 2, a 33.000.000 evra za prioritet 3.

Visina EU donacije ne može preći 85% vrednosti projekta i za ostatak troškova korisnici donacije moraju obezbediti finansiranje. Vrednost projekata može biti u rasponu od 5 do 12.5 miliona evra, a budžet pojedinačnog partnera ne može biti ispod 150.000 evra.

Na sajtu www.adriaticipacbc.org mozete dobiti više informacija o programu i preuzeti prijavnu dokumentaciju.

Rok za dostavljanje projektnih prijava je 02. novembar 2012. godine.

Pored toga, aktuelne informacije o Jadranskom programu,  uključujući tačan datum održavanja informativnog seminara (planiran za kraj septembra) objavljuju se i na sajtu www.evropa.gov.rs pod IPA Cross-Border Cooperation Serbia/Vesti i događaji.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samouprvau

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv drogе

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv drogе u AP Vojvodini

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja, organa lokalne samouprave i ustanova čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, radi realizacije

Akcionog plana za borbu protiv drogе u AP Vojvodini.
Konkurs se raspisuje u skladu sa Odlukom Pokrajinskog saveta za borbu protiv drogе u AP Vojvodini.

PRIORITET će imati projekti koji podrazumevaju:
–    ravnomernu i što veću pokrivenost teritorije AP Vojvodine (Banat, Bačka, Srem)
–    partnersku saradnju između više udruženja sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i Kancelarijama za mlade

PROJEKTNI ZADACI:
1.    Vršnjačka edukacija o zdravim stilovima života (prioritet: saradnja sa obrazovnim i omladinskim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i Kancelarijama za mlade)
2.    Podrška radu Savetovališta za mlade (prioritet: saradnja sa obrazovnim i omladinskim ustanovama i Kancelarijama za mlade)
3.    Edukacija zaposlenih u obrazovanju u vezi sa primarnom prevencijom bolesti zavisnosti (prioritet: saradnja sa policijskim upravama i psiholozima koji imaju iskustvo u ovoj oblasti)
4.    Podrška projektima za uspostavljanje sadržaja za kreativno provođenje slobodnog vremena mladih, kao oblik prevencije bolesti zavisnosti
5.    Informisanje javnosti o zdravim stilovima života, o Savetovalištima za mlade u borbi protiv droge u AP Vojvodini, o zaposlenima u obrazovanju i primarnom prevencijom bolesti zavisnosti, o podršci projektima za uspostavljanje sadržaja za kreativno provođenje slobodnog vremena mladih kao obliku prevencije bolesti zavisnosti (putem javnih glasila ili drugih načina komunikacija sa javnošću)
Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu iznosi 800.000,00 dinara

USLOVI KONKURSA:
Predlozi projekata se podnose na formularima koji se mogu preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs.

Udruženja moraju da prilože i rešenja iz APPR-a.

Konkursna dokumentacija se podnosi preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi (formular i budžet na CD-u), na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9.00–14.00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom ”ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana za borbu protiv droga u APV”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 4.500.000,00 dinara. Ciljevi Akcionog plana za borbu protiv droga u APV, obuhvaceni ovim konkursom su sadržani u tačkama 4.8., 4.9., 3.1., 4.3., 7.5. i 6.1.

Iznos honorara članova projektnog tima ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom.

Rok podnošenja prijave je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 14. septembra 2012. godine).

Projekat ne može trajati kraće od 90 dana i duže od septembra meseca 2013. godine.

Jedna organizacija ne može da konkuriše sa više projekata.

Dokument Akcionog plana politike za borbu protiv drogе u AP Vojvodini do 2014. godine možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs i www.omladina.info.

Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o dodeli sredstava za realizaciju Akcionog plana za AP Vojvodinu do 2014. godine. Sredstva će biti raspoređena u skladu sa odlukom Pokrajinskog saveta za borbu protiv droge.

Sve dodatne informacije, u vezi sa Konkursom, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu do 310.000.000,00 dinara

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se  u obimu od 1/3 iz budžeta AP Vojvodine. Preostala sredstva će obezbediti lokalne samouprave u obimu od 1/3 i Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ u obimu od 1/3.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine i opštine sa teritorije AP Vojvodine koje na svom području nemaju formirane mesne zajednice, koje pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija za mesne zajednice:
1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Odluka saveta mesne zajednice o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, koja je doneta u toku 2012. godine;
5.    „Saglasnost lokalne samouprave“ potpisana od strane predsednika opštine ili gradonačelnika, sa iznosom srestava koja će lokalna samouprava obezbediti za realizaciju ove aktivnosti. Ukoliko saglasnost potpisuje drugo lice, obavezno je priložiti ovlašćenje predsednika opštine ili gradonačelnika za lice koje potpisuje saglasnost. Ispod svojeručnog potpisa, obavezno je i štampanim slovima ispisati ime i prezime potpisnika i njegovu funkciju.
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa kanalima koji se uređiju, predmer i predračun radova);
7.    Saglasnost na elaborat za konkurs odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izdata od strane JVP „Vode Vojvodine“.

Potrebna dokumentacija za opštine:
1.    „Prijava na konkurs“;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    „Izjava predsednika opštine“ da na svom području nemaju fomirane  mesne zajednice;
5.    Odluka (potpisana od strane predsednika opštine) o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta sa iznosom sredstava koja će opština obezbediti za realizaciju ove aktivnosti,  doneta u toku 2012.godine;
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa kanalima koji se uređuju, predmer i predračun radova);
7.    Saglasnost na elaborat za konkurs odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izdata od strane JVP „Vode Vojvodine“.

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata, mesne zajednice, lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ regulisaće se ugovorom.

Izbor izvođača radova, zaključenje ugovora sa izvođačem radova i nadzor nad izvršenjem radova vršiće JVP „Vode Vojvodine“.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Obrazac „Prijava na konkurs“, obrazac „Saglasnost lokalne samouprave“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 08.10.2012. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – odvodnjavanje“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link