Arhiva ‘Konkursi’

Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni oglas za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2011. godini

Meru za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2011. godini (u daljem tekstu: mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretarijat).
Javnim oglasom za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere utvrđuju se ciljevi, uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava, način korišćenja sredstava, način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora, način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava, kao i obaveštenje o izboru.

Ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mere su:
1)    podrška razvoju poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetnika, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti i
2)    razvoj usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetništvo, promocija regionalnog identiteta i brendiranje regiona.

1. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:

1.1. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju:
1)    jedinice lokalne samouprave, koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika i
2)    akreditovane regionalne razvojne agencije, osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“ br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS“ br. 74/10), koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika.

1.2. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstava su namenjena za:
Podršku jedinicama lokalne samouprave za pripremu i realizaciju ekonomskih projekata, uključujući direktne investicije sa efektima obnavljanja i unapređenja proizvodnje i zapošljavanja i to:
a)    Sufinansiranje pripreme aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu za dobijanje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora sa projektima od značaja za regionalni razvoj (u daljem tekstu: izvori finansiranja);
b)    sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;
c)    Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.
Podršku akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama za:
d)    Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.
Projekti od značaja za regionalni razvoj, kao i njihovi opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja bliže su definisani u Uputstvu za podnosioce zahteva.

1.3.     Ostali uslovi
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:

Osnovni uslovi:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu ili Pokrajinskom sekretarijatu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uputstvom za podnosioce zahteva;
2)    da za istu namenu nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namenu pod a i b);
3)    da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
4)    da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije za akreditovane regionalne razvojne agencije;
5)    da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa za akreditovane regionalne razvojne agencije;
6)    da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;

Specifični uslovi:
7)    za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;
8)    da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

Jedinice lokalne samouprave mogu podneti po jedan zahtev za svaku od tri namene.
Ministarstvo će izabranim podnosiocima zahteva isplatiti odobrena sredstava najkasnije do  15. decembra 2011. godine.

2.    Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

a)    Sufinansiranje izrade aplikacione dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu na izvore finansiranja do 50% od ukupnog iznosa neophodnog za izradu aplikacione dokumentacije, a u maksimalnom iznosu do 300.000,00 RSD bez poreza na dodatu vrednost u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, što je bliže definisano u Uputstvu za podnosioce zahteva.

b)    Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture do 3.000.000,00 RSD, bez poreza na dodatu vrednost, u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave.

c)    Sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte jedinica lokalne samouprave vrednosti do 100.000.000,00 RSD Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za ko-finansiranje projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:

– do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave,
– do 30% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe,
– do 20% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe,
– do 10% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe i
– do 5% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost, tako da maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 3.000.000,00 RSD

Svi projekti čija je vrednost preko 100.000.000,00 RSD biće smatrani kao projekti vrednosti do 100.000.000,00 RSD i shodno tome će se vršiti sufinansiranje po gore navedenom principu.

Kod projekata sa učešćem više partnera u skladu sa Javnim oglasom koji zajednički učestvuju u ko-finansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

d)    Sufinansiranje troškova učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte akreditovanih regionalnih razvojnih agencija vrednosti do 200.000.000,00 RSD Ministarstvo će sufinansirati do 30% opravdanih troškova od ukupnog iznosa neophodnog za ko-finansiranje projekta, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 3.000.000,00 RSD.

Kod projekata sa učešćem više partnera u skladu sa Javnim oglasom koji zajednički učestvuju u ko-finansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.
Preostali iznos sredstava podnosioci zahteva su obavezna da finansiraju iz drugih izvora.

3.    Način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora

Ispunjenost uslova po javnom oglasu za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, koju Rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Kriterijumi za ocenjivanje i selekciju zahteva su: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova koji su detaljnije razrađeni u Uputstvu za podnosioce zahteva.

U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje zahteva za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluku o izboru zahteva kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od podnosilaca  koji su ispunili formalne uslove iz Javnog oglasa.

4.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa Uputstvom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili Pokrajinskog sekretarijata ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd ili Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni oglas – sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave i akreditovanih regionalnih razvojnih agencija za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou sa naznakom „NE OTVARATI“, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni oglas, Uputstvo za podnosioce zahteva i prijavni formular su dostupni i na Internet stranama Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs i Pokrajinskog sekretarijata na adresi: www.region.vojvodina.gov.rs.

Javni oglas je otvoren dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona 011/285-5229 begin_of_the_skype_highlighting              011/285-5229      end_of_the_skype_highlighting, 011/285-5231, 011/285-5132 i 011/285-5212  ili slanjem pošte na elektronsku adresu: marija.stosic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , marija.stoskovic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli , milja.joveski@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli i jovanka.jovanovic@merr.gov.rsOva adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili u Pokrajinskom sekretarijatu na sledeći broj telefona: 021/4874-686 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: vesna.piperski@vojvodina.gov.rs

5.    Obaveštenje o izboru

Ministarstvo će pismeno obavestiti izabrane podnosioce zahteva u roku od osam dana od dana donošenja odluke od strane Komisije i pozvati ih da pristupe potpisivanju Ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, najkasnije u roku od 15 dana od prijema pismenog obaveštenja.

Potrebnu dokumentaciju preuzmite ovde

Link

Konkurs Kanadskog fonda za 2011

AMBASADA KANADE U SRBIJI

Konkurs Kanadskog fonda za 2011

Ambasada Kanade u Srbiji poziva zainteresovane da podnesu predloge za finansijsku podršku Kanadskog fonda. Kanadski fond finansira male projekte koji pospešuju demokratske, ekonomske, kulturne i socijalne vrednosti života ljudi u Srbiji i u Crnoj Gori.

Sredstva fonda su namenjena NVO i organizacijama civilnog društva.

Od 2006. godine, Kanadski fond pruža podršku projektima koji promovišu:
•    dobro upravljanje u lokalnim institucijama;
•    održivi demokratski razvoj na svim nivoima društva, i
•    podržavanje potpunih ljudskih prava ranjivih grupa.

Rodna ravnopravnost je jedan od ciljeva ovog programa. Očekuje se podjednako učešće i integracija oba pola u svim projektima od faze nacrta do konačnog izvršenja. Prednost će imati projekti koji direknto utiču na poboljšanje života žena i koji omogućuju ženama da steknu iskustvo kroz rad na projektu.
Maksimalni iznos podrške Kanadskog fonda po jednom projektu je do C$ 30.000.

Rok za podnošenje predloga je 15. juli 2011. godine.

Predlozi se podnose elektronskom poštom u .doc ili .rtf formatu na sledeću adresu:

Koordinator za Kanadski fond
Ambasada Kanade
Kneza Miloša 75
111711 Beograd
email: canada.fund2010@gmail.com

Uputstva i formulari za podnošenje projekata trazite preko: canada.fund2010@gmail.com

Informacije o kanadskom fondu su dostupne ovde

Link

Konkurs nacionalne strategije razvoja turizma

Ideje koje donose novac – Konkurs nacionalne strategije razvoja turizma

Svi koji imaju ideju ili već osmišljen projekat u oblasti turizma mogu se javiti na konkurs podrške spovođenja nacionalne strategije razvoja turizma Srbije.

Projekte mogu poslati od prvog juna do kraja jula. Dovoljno je popuniti upitnik, koji se može pronaći na sajtu http://tourismsupport.rs.

Nije neophodno priložiti biznis plan, arhitektonska rešenja i slično, već samo ideju za projekat. Naravno, ko ima razrađen plan, utoliko bolje.

– Poenta je da ćemo sve popunjene prijave razmatrati, pa i onu najmanju koja je u fazi čiste ideje – kaže Janez Sirše, vođa tima.

– Prvo ćemo ih grupisati, razraditi šta je od prijavljenog moguće realizovati i zatim izdvojiti najzanimljivije. Prednost će imati oni projekti koji podupiru Nacionalnu strategiju razvoja turizma – kaže Sirše.

Naime, Strategija razvoja turizma napisana je još 2005. godine, ali je imala mnogo nedostataka, pa ju je vreme “pregazilo”. O trošku EU oformljen je novi tim, čiji je vođa ugledni slovenački turizmolog Janez Sirše.

– Kada sam ponovo počeo da putujem po Srbiji, uvideo sam da i u najudaljenijim krajevima postoje promućurni ljudi sa sjajnim idejama koje bi se mogle uobličiti i početi da donose novac – kaže Sirše.

– Od ideja se ne živi, ali one su neophodne da bi turizam u Srbiji bio jedinstven, zanimljiviji od ostalih i da bi mnogi mogli da žive od toga.

Link

Konkurs finаnsirаnje omlаdinskih volonterskih аkcijа pod nаzivom „MLADI SU ZAKON” zа Severnobаnаtski okrug

RES POLIS

Konkurs finаnsirаnje omlаdinskih volonterskih аkcijа pod nаzivom „MLADI SU ZAKON” zа Severnobаnаtski okrug

Ministаrstvo omlаdine i sportа želi dа tokom Međunаrodne godine mlаdih i Evropske godine volontirаnjа, kаo i kontinuirаnog sprovođenjа Nаcionаlne strаtegije zа mlаde pruži mlаdimа priliku dа sprovedu inicijаtive kojimа se аktivno doprinosi unаpređenju životа u lokаlnim zаjednicаmа.

Konkurs zа finаnsirаnje omlаdinskih „ad hoc“ volonterskih аkcijа „MLADI SU ZAKON“ nаmenjen je mlаdimа stаrosti od 15 do 30 godinа sа ciljem dа se podstаknu zа аktivno učešeće u društvu. Ovim konkursom ostvаruje se direktаn doprinos mlаdimа u lokаlnoj sredini. Pružа im se mogućnost dа se аktivnije uključe u društvo, ukаžu nа potrebe mlаdih u svojoj sredini i doprinesu zаdovoljаvаnju uočenih potrebа kroz аktivnosti od opšteg interesа i zа dobro svih mlаdih, kаo i celog društvа.

Konkurs je otvoren od 09.mаjа do 09. junа 2011. godine.

Prijаvljivаnje nа konkurs se vrši popunjаvаnjem Prijаvnog formulаrа. Popunjen prijаvni formulаr se dostаvljа elektronskom poštom nа аdresu Info@respolis.com sа nаznаkom „Zа konkurs: Mlаdi su zаkon“ ili poštom nа аdresu:

Centаr zа omlаdinski i društveni rаzvoj „RES POLIS“
Nаrodnog frontа 20/2
21000
Novi Sаd

Dodаtne informаcije možete dobiti nа veb sаjtu udruženjа: www.respolis.com, putem e-mаilа: office@respolis.com ili telefonom 021 467 912 g.

Rezultаti konkursа biće objаvljeni do 15. junа nаkon odluke Komisije.

Link

Krediti za poljoprivrednike

Krediti Credit Agricole banke sa povoljnim kamatnim stopama za poljoprivrednike dostupni do kraja juna

Banka Credit agricole Srbija produžila je svoju sajamsku ponudu kredita sa povoljnim kamatnim stopama za poljoprivrednike do kraja juna, saopštenoje iz te banke.

Poljoprivrednicima su na raspolaganju krediti sa nominalnom kamatnom stopom od 4,99% godišnje i efektivnom kamatnom stopom od 5,54%.

S obzirom na veliki broj podnetih zahteva za finansiranje tokom sajma, odlučili smo da produžimo ponudu, kazala je Marija Marić Mitrović, rukovodilac odeljenja za privredno i poljoprivredno bankarstvo.

Prema Marić Mitrović, uskoro se očekuju i uslovi kreditiranja na osnovu aranžmana sa Ministarstvom poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, na kojima banka intenzivno radi.

Pored toga, Credit agricole Srbija u ponudi ima i novi paket račun “agro confort” za individualna poljoprivredna gazdinstva, koji se sastoji od posebno izabranih bankarskih proizvoda i usluga.

Link

Bolje je udvoje – volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom

BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE (BCIF)

Poziv udruženjima građana u Srbiji za prijavu nacrta projekata “Bolje je udvoje” (volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom)

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) je doma a fondacija iji je cilj podsticanje aktivnog uklju ivanja gra ana i gra anki u društvene promene u Srbiji. BCIF podržava proces demokratske tranzicije i osnaživanje civilnog društva u Srbiji kroz razvoj aktivnih i stabilnih lokalnih zajednica. Od po etka rada (1999. godine) do danas BCIF je dodelio preko 700 donacija u ukupnom iznosu od preko 3 miliona evra.

BCIF sprovodi razli ite programe podrške inkluziji ranjivih grupa u Srbiji putem podrške projekata organizacija civilnog društva. U saradnji sa Fondacijom Skan i Kooperativom holandskih fondacija za centralnu i isto nu Evropu (CNF CEE) iz Holandije, pokre emo program Bolje je udvoje, nastoje i da podstaknemo udruženja gra ana na razvijanje i primenu modela Budi drugar/drugarica u Srbiji, kao vida društvene inkluzije ugroženih grupa, pre svega dece i mladih sa invaliditetom. Program se zasniva na iskustvima iz Holandije i prenošenju uspešnog holandskog modela, a sprovodi se istovremeno u tri zemlje: Srbiji, Crnoj Gori i Ukrajini. Program finansiraju Fondacija Skan i CNF CEE iz Holandije.

Šta model Budi drugar/drugarica podrazumeva?

Model budi drugar/drugarica je osmišljen za ljude koji pripadaju ranjivim društvenim grupama i imaju potrebu za podrškom. Cilj sprovođenja ovakvog modela jeste da ponudi priliku ranjivim grupama, u ovom programu deci i mladima sa invaliditetom, da budu aktivno uklju ene u društvo. Model se može primeniti u radu sa razli itim grupama, kao što su deca bez roditeljskog staranja, besku nici, OSI i drugi, sa ciljem da se proširi njihova mreža društvenih kontakata.

Projekti koji se zasnivaju na ovom modelu povezuju pripadnike/ce ranjivih grupa sa volonterima/kama – ljudima koji su spremni da odvoje svoje vreme i posvete se druženju i zajedni kim aktivnostima. Biti drugar/drugarica zna i jednostavno biti tu za nekog drugog. Drugar/drugarica nikad ne treba niti sme da zameni osobu koja pruža stru nu podršku ili lana porodice. Drugar/drugarica je neko kome se može verovati, ko ume da sluša, ko ume da se druži i ko e provoditi vreme sa korisnicima/cama na raznim aktivnostima, kao npr. izlazak na kafu ili u bioskop, pozorište, šetnju. Od volontera/ki koji žele da budu drugari/drugarice se o ekuje da redovno, u kontinuitetu, provode vreme sa korisnicima/cama, i to periodi no (npr. tri sata nedeljno ili dva puta mese no).

Na osnovu procenjenih potreba i želja i jednih i drugih, deca i mladi sa invaliditetom se povezuju sa volonterima/kama u parove, kako bi imali zajedni ke aktivnosti. Odabranim volonterima/kama pruža se obuka, a nakon toga se povezuju sa decom ili mladima sa invaliditetom, prema sopstvenim kapacitetima i potrebama. Obe ciljne grupe, korisnici/ce, ali i drugari/drugarice, imaju koristi od ovih kontakata.

O programu Bolje je udvoje

BCIF sprovodi ovaj program sa idejom da podrži udruženja gra ana u Srbiji u razvijanju konkretnih projekata koji e se zasnivati na modelu budi drugar/drugarica za decu i mlade sa invaliditetom. Na osnovu prijava na konkurs, bi e odabrano 10 udruženja gra ana koja e dobiti finansijsku podršku u iznosu od po najviše 9.500,00 evra za sprovo enje svojih projekata. Za sve odabrane organizacije bi e obezbe en trening koji e držati holandske ekspertkinje, a pored obuke za primenu modela budi drugar/drugarica, trening ima za cilj i podsticanje saradnje me u organizacijama iz razli itih regiona u Srbiji. Neke od tema kojima e se trening baviti su: regrutovanje i obuka volontera/ki, selekcija volontera/ki i korisnika/ca i sastavljanje parova prema kapacitetima i potrebama, kao i profesionalna podrška volonterima/kama. U okviru treninga, organizacije e, uz pomo trenera, razviti detaljne planove aktivnosti svojih projekata.

Ko se može prijaviti?

Konkurs je namenjen udruženjima gra ana sa podru ja Srbije koja imaju iskustva i postignute zna ajne rezultate u direktnom radu sa mladima i decom sa invaliditetom, kao i udruženjima gra ana sa razvijenim volonterskim programima i iskustvom u direktnom angažovanju volontera/ki. Potrebno je da organizacije budu osnovane i da deluju u lokalnoj zajednici i da njima upravljaju ljudi iz te zajednice.

Udruženje se može prijaviti sa projektom u saradnji sa drugim udruženjima ili institucijama. Ukoliko je institucija partner na projektu, sredstva iz budžeta projekta mogu se koristiti samo za aktivnosti udruženja, ali ne i institucije.

Nacionalne organizacije smeštene van zajednice na koju se prijava odnosi, me unarodne organizacije, politi ke partije, verske organizacije, državne institucije, vladina tela i profitne inicijative ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Kriterijumi

Ideja programa je da podrži udruženja gra ana kroz finansijska sredstva, ali i prenošenjem neophodnih znanja i veština, da primene model budi drugar/drugarica u svoj rad, i time doprinesu poboljšanju kvaliteta života dece i mladih sa invaliditetom u Srbiji.

Od udruženja gra ana se o ekuje da osmisle i putem nacrta projekata predlože aktivnosti putem kojih e sprovoditi ovaj model, koji podrazumeva organizovanje dugoro ne volonterske podrške povezivanjem dece i mladih sa invaliditetom sa ljudima iz redovne populacije kroz druženje.

Nacrti projekata deset organizacija bi e odabrani za podršku i u eš e u programu na osnovu slede ih kriterijuma:

Organizacioni kapacitet udruženja

Najmanje tri godine iskustva i zna ajni rezultati udruženja u radu sa decom i mladima sa invaliditetom i/ili u direktnom radu sa volonterima/kama
Broj parova korisnik/ca – volonter/ka koje projekat okuplja.

Projekat je primarno usmeren na ugroženu grupu korisnika/ca, tj. na decu i mlade sa invaliditetom koji su društveno izolovani i nemaju pristup drugim programima podrške.

Aktivna uključenost dece i mladih osoba sa invaliditetom, članova porodice, volontera/ki i šire lokalne zajednice u planiranje i realizaciju projektnih aktivnosti.

Potencijal projekta za promociju i širenje modela budi drugar/drugarica u lokalnoj zajednici Kreativnost i inovativnost predloženih projektnih aktivnosti
Realisti  nost plana aktivnosti i budžeta

Korišćenje potencijala i resursa lokalne zajednice i udeo volonterskog doprinosa Mogućnost nastavka projekta nakon podrške BCIF-a

Prilikom odlučivanja vodi će se računa o geografskoj rasprostranjenosti projekata, kao i o zastupljenosti korisnika/ca sa razli itim vrstama invaliditeta (mentalni, fizi ki i senzorni).

Važni uslovi

Od organizacija se o  ekuje finansijsko u češće u projektu u iznosu od najmanje 500 evra po projektu.

Predvi   eno trajanje projekata je devet meseci, po  ev od 1. avgusta 2011. godine.

Neophodno je da organizacija u estvuje u itavom procesu koji program predvi a, uklju uju i sprovo enje projekta i trening sa obaveznim prisustvom po dva predstavnika/predstavnice organizacije.

Od udruženja se o ekuje posve enost i spremnost da odredi osobu koja e aktivno u estvovati u svim fazama ovog programa i biti odgovorna za koordinaciju parova korisnik/ca – volonter/ka u realizaciji pojedina nih projekata.

Sadržaj i plan programa

Program obezbe uje finansijsku podršku, trening i stalnu konsultativnu podršku za deset projekata udruženja gra ana, odabranih putem ovog konkursa. Podrška e se odvijati slede im tokom:

1.    Nakon procene svih prijava pristiglih na konkurs, bi e odabrano deset projekata za podršku – do 1. jula 2011. godine
2.    Po dva predstavnika/ce deset odabranih organizacija u estvova e na treningu koji e držati holandski stru njaci. Trening e imati za cilj da upozna u esnike/ce sa modelom budi drugar/drugarica i obezbedi organizacijama znanja i veštine neophodne za sprovo enje takvih projekata, kao i mogu nost da podrobnije planiraju aktivnosti i budžet. Tako e, trening e imati komponentu obuke za budu e mentore/ke za sprovo enje projekata budi drugar/drugarica u Srbiji – od 12. do 14.jula 2011. godine
3.    Udruženja koja u estvuju u programu ima e obavezu da, na osnovu treninga, razviju detaljan plan aktivnosti i detaljan budžet i podnesu ih BCIF-u – do 20. Jula 2011. godine
4.    Odobravanje projekata od strane BCIF-a i isplata donacija – do 31. jula 2011. godine
5.    Sprovo   enje podržanih projekata – od 1. avgusta 2011. godine do 31. marta 2012. godine.

Tokom svih faza programa udruženjima gra ana bi e omogu ene konsultacije sa osobljem BCIF-a i bi e im pružena adekvatna stru na podrška.

Procedura prijavljivanja:

Za prijavljivanje na konkurs potrebno je popuniti formular za prijavljivanje koji možete preuzeti na internet strani  www.bcif.org, ili tražiti da vam iz kancelarije BCIF-a pošalju mejlom.

Popunjeni formular pošaljite elektronski na i-mejl adresu:  prijave@bcif.org

Ukoliko niste u mogu nosti da pošaljete elektronsku verziju, pošaljite štampanu na adresu: BCIF, MajkeJevrosime 19/I, 106502 Beograd – Stari Grad

Ukoliko dokument šaljete poštom, obavezno nazna  ite: Prijava za konkurs Bolje je udvoje.

Svi kandidati dobi  e povratnu informaciju o prijemu prijave.

Rok za slanje prijava:

Prijave sa nacrtima projekata prima  će se do 20. juna 2011. godine.

Odluke o izboru nacrta projekata bi  e donete na slede  i način:

1.    Osoblje kancelarije BCIF-a pregleda sve prijave i pravi uži izbor kandidata prema osnovnim kriterijumima;
2.    Nezavisni selekcioni odbor donosi kona  nu odluku o kandidatima koji u  estvuju u programu.

Svi kandidati bi  e obavešteni o rezultatima konkursa najkasnije do 1. jula 2011. godine.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

Natalija Simovi  ,  natalija@bcif.org
Jelena Mihailovi  ,  jelena@bcif.org
Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF)
Majke Jevrosime 19/I 106502 Beograd
Tel/faks: 011/ 3288 723 ( etiri linije) I-mejl:  prijave@bcif.org
Veb:  www.bcif.org

Link

Konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih akcija “MLADI SU ZAKON”

UDRUŽENjE GRAĐANSKA MREŽA UZ FINANSIJSKU PODRŠKU MINISTARSTVA OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ za južnobanatski okrug

Ministarstvo omladine i sporta želi da tokom Međunarodne godine mladih i Evropske godine volontiranja, kao i kontinuiranog sprovođenja Nacionalne strategije za mlade pruži mladima priliku da sprovedu inicijative kojima se aktivno doprinosi unapređenju života u lokalnim zajednicama.

Konkurs za finansiranje omladinskih „ad hoc“ volonterskih akcija „MLADI SU ZAKON“ namenjen je mladima starosti od 15 do 30 godina sa ciljem da se podstaknu za aktivno učešeće u društvu. Ovim konkursom ostvaruje se direktan doprinos mladima u lokalnoj sredini. Pruža im se mogućnost da  se aktivnije uključe u društvo, ukažu na potrebe mladih u svojoj sredini i doprinesu zadovoljavanju uočenih potreba kroz aktivnosti od opšteg interesa i za dobro svih mladih, kao i celog društva.

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen mladima koje aktivno rade ili imaju nameru da rade na:

1.    mobilisanju mladih da se aktivno uključe u društvo u cilju aktivnog doprinosa mladima i široj društvenoj zajednici;
2.    zaštiti životne sredine;
3.    uređenju javnih otvorenih ili zatvorenih prostora koji služe (ili bi služili) za potrebe kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih;
4.    humanitarnim akcijama.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs mogu da se prijave registrovana omladinska udruženja i neformalne omladinske grupe sastavljene od minimum pet članova (đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih) sa teritorije  južnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

Očekuje se da realizacija ovih projekata doprinese povećanju mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, omogući mladima da iskažu svoj doprinos društvenoj zajednici, humanost i solidarnost, a u skladu sa ciljevima i principima Nacionalne strategije za mlade.

Konkurs je namenjen mladima starosti od 15 do 30 godina. U pripremi i realizaciji aktivnosti isključivo mogu da učestvuju mladi u pomenutom starosnom dobu, a moguće je i animirati i uključiti i širu društvenu zajednicu.

Omladinska volonterska akcija može biti sprovedena isključivo na teritoriji južnobanatskog okruga.

Osnovni kriterijumi za vrednovanje predloženih akcija su:

  • cilj akcije (tačka 1 prijavnog forumalara);
  • broj mladih uključenih u akciju (tačka 2 prijavnog forumalara);
  • kvalitet akcije (inovativnost, korisnost i održivost (tačka 3 prijavnog forumalara);
  • racionalnost budžeta (tačka 4 prijavnog forumalara).

IZNOS SREDSTAVA I VREME IMPLEMENTACIJE:

Predložena akcija mora biti sprovedena u periodu od 12. avgusta do 01. oktobra 2011. godine. Maksimala vrednost predložene akcije može iznositi 90.000,00 dinara.

Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju aktivnosti kroz pregovore sa podnosiocem prijave umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava potreban za realizaciju pojedinih aktivnosti na projektu nerealan.

PODRŠKA U REALIZACIJI OMLADINSKIH VOLONTERSKIH AKCIJA:

Svim odabranim udruženjima i neformalnim grupama mladih će biti obezbeđena podrška od strane Udruženja Građanska mreža – Resurs centra kroz dvodnevnu obuku za po 2-3 predstavnika odabranog udruženja/neformalne grupe (koja će se okvirno održati u periodu od 20 juna do 10. jula 2011. godine), tehničko-stručnu i finansijsku podršku tokom realizacije omladinskih volonterskih akcija, kao i predstavljanja omladinskih volonterskih akcija tokom javnog događaja koji će biti organizovan od strane Udruženja Građanska mreža – Resurs centra.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI:

Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za realizaciju omladinske  volonterske akcije i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.

Neprihvatljivi troškovi, odnosno troškovi koji se neće pokrivati iz budžeta projekta su: honorari nosioca aktivnosti omladinske volonterske akcije, kupovina tehničke opreme i kupovina ili štampanje promotivnog materijala kojim se ili narušava zdravlje ili se promovišu nezdravi načini života i koji nisu u skladu sa principima Nacionalne strategije za mlade.

GDE I KAKO SE ŠALjU PRIJAVE, PROCENA I ODABIR

Prijavljivanje na konkurs se vrši popunjavanjem Prijavnog formulara. Popunjen prijavni formular se dostavlja elektronskom poštom na adresu office@gradjanskamreza.org sa naznakom „Za konkurs: Mladi su zakon“ ili poštom na adresu:

Građanska mreža
Trg oslobođenja 3.6
26220 Kovin

Nakon zatvaranja konkursa petočlana Komisija koju formira Građanska mreža u sledećem sastavu: predstavnici lokalnih medija, kancelarija za mlade i udruženja nosioca projekta, će odabrati šest omladinskih volonterskih akcija „Mladi su zakon“ koje će biti finansirana u iznosu do 90.000,00 dinara po akciji.

Konkurs je otvoren od 09.maja do 09. juna 2011. godine.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave. Prijave koje nose datum pošiljke nakon zatvaranja konkursa, koje sadrže netačne podatke ili su dostavljene na drugi način (osim predviđenim pravilima konkursa) neće biti uzete u razmatranje.

Dodatne informacije možete dobiti na veb sajtu udruženja: www.gradjanskamreza.org, putem e-maila: office@gradjanskamreza.org ili telefonom 013/742-279 (064/24-23-561).

Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. juna nakon odluke Komisije.

Svi učesnici konkursa će biti obavešteni o  rezultatima od strane udruženja, a lista odobrenih akcija iz svih okruga biće objavljena na sajtu Ministarstva omladine i sporta, www.mos.gov.rs  i omladinskom Internet portalu www.zamislizivot.org.

Poziv za konkurs

Prijava

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisalo je Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2011. godini čiji su nosioci nevladine organizacije.

Ministarstvo će sufinansirati projekte koji  su od javnog interesa i mogu doprineti unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine, a odnose se na popularizaciju, podsticanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine; realizaciju projekata usmerenih ka rešavanju pojedinačnog problema ili teme  u oblasti očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine ili  sprovođenje jednokratnih aktivnosti usmerenih ka rešavanju konkretnog problema.

Rok za podnošenje prijava je 10. jun 2011. godine.

Ovde možete preuzeti tekst Konkursa, formular za prijavljivanje, detaljnije informacije i uputstva i obrazac za podnošenje izveštaja.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 011/ 3132- 936 ili 3132 – 571.

Kontakt osoba: Verica Ćurčić-Pantelić.

Link

Putujemo u Evropu

EVROPSKI POKRET U SRBIJI

«Putujemo u Evropu»

Striktni vizni režim, koji je bio na snazi proteklih godina nije glavni razlog i prepreka putovanju naših studenata, već nedostatak finansijskih sredstava. Iako je od pre godinu i po dana građanima Srbije omogućeno slobodno, bezvizno putovanje u države potpisnice Šengenskog ugovora, veliki broj studenata, koji imaju odličan uspeh na fakultetima, i dalje nije u mogućnosti da priušti sebi putovanje u ove države. S toga, ove godine, konkurs posebno posvećujemo njima.

Cilj konkursa je da se omogući da 70 najboljih studenata završnih godina (studenti osnovnih i master studija i apsolventi) sa državnih i privatnih univerziteta u Srbiji leto 2011. godine provede kao većina njihovih vršnjaka iz Evrope, putujući i upoznajući evropske gradove i narode.

Pobednici na konkursu dobijaju: Inter-rail karte (22 dana u kontinuitetu), Visa kartice Hypo banke sa džeparcem, Delta Generali putno osiguranje, studentske kartice EURO26 i ISIC, za putovanje Evropom prema sopstvenom izboru tokom leta 2011. godine.

Osnovni kriterijumi, na osnovu kojih će žiri izvršiti selekciju studenata, su sledeći:
1.    Prijave mogu podneti isključivo studenti završne godine fakulteta (osnovnih i master studija) i apsolventi, koji su na redovnim studijima, svi starosti do 26 godina (kandidat podnosi potvrdu o upisu godine ili apsolventskog staža).
2.    Socijalni status studenta – kandidati podnose uverenje o prihodima po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. aprila tekuće godine, koje je izdao nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata.
3.    Uspeh studenta:
a.    Prosečna ocena minimum 8,5 (kandidat podnosi original potvrdu o položenim ispitima i prosečnoj oceni)
b.    Dužina studiranja
4.    Znanje stranog jezika – engleski, nemački, francuski, italijanski jezik (kandidatima se ostavlja mogućnost da sami sebe ocene, dok će proveru proći samo oni koji budu pozvani na intervju).
5.    Posedovanje novog biometrijskog pasoša ili potvrda da je pasoš u procesu izrade.

Prioritet će imati oni kandidati koji do sada nisu putovali u inostranstvo (zemlje EU).

Prijavni formular, Uputstvo za konkurisanje i dodatne informacije o konkursu svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti sa Web Site-a projekta: www.putujemouevropu.org

Svi zainteresovani kandidati svoje prijave šalju isključivo poštom na adresu:
Za konkurs «Putujemo u Evropu»
Evropski pokret u Srbiji
Kralja Milana 31
11 000 Beograd

Konkurs je otvoren od 18. maja do 15. juna 2011. godine.

U razmatranje će biti uzete samo potpuno popunjene prijave sa svom neophodnom pratećom dokumentacijom navedenom u Uputstvu za konkurisanje, koje stignu na naznačenu adresu.
Sve prijave poslate zaključno sa datumom završetka konkursa biće uzete u razmatranje.

Prijave koje su poslate posle datuma zatvaranja konkursa ili koje sadrže netačne podatke ili nepotpunu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.
Informacije možete dobiti na e-mail: info@putujemouevropu.org

Sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja u AP Vojvodini za 2011. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu, sufinansirati programe i projekte u oblasti visokog obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Za ove namene odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 8.841.577,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2011. godinu.

RASPODELA  SREDSTAVA

A) Ustanove visokog  obrazovanja

1.    Za programe i projekte ustanova visokog obrazovanja – 5.778.000,00 dinara, koji iznos je namenjen za unapređenje visokog obrazovanja kroz pojedinačne programe i projekte ustanova, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih i usluge informisanja.

2.    Za programe i projekte ustanova visokog obrazovanja – 1.833.577,00 dinara, koji iznos je namenjen za obezbeđivanje materijala za obrazovanje.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove visokog  obrazovanja u AP Vojvodini.

B) Nevladine organizacije i  udruženja studenata

1. Za programe i projekte nevladinih organizacija i udruženja studenata na nivou visokog obrazovanja – 1.230.000,00 dinara, koji iznos je namenjen za:

•    unapređivanje  visokog  obrazovanja;
•    obezbeđivanje  uslova za podizanje kvaliteta visokog  obrazovanja;
•    poboljšanje uslova rada nevladinih organizacija i udruženja studenata u cilju realizacije projekata u oblasti visokog obrazovanja;
•    ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti visokog obrazovanja, i
•    obezbeđivanje uslova talentovanim studentima, studentima sa posebnim potrebama i studentima pripadnicima nacionalnih manjina.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije i udruženja studenata u AP Vojvodini.

ZAJEDNIČKI  USLOVI  KONKURSA:

I    Raspodela  sredstava  vrši  se  na  osnovu  sledećih  kriterijuma:
1.    značaj programa (projekta) za unapređenje visokog obrazovanja;
2.    ukupni troškovi  potrebni za  realizaciju programa (projekta),
3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa (projekta),
4.    kontinuitet u finansiranju programa (projekta), odnosno da se sredstva prvi put traže za realizaciju programa (projekta)

II    Podnosilac  prijave,  uz  Upitnik,  treba  da  priloži:

1.    kratak opis programa (projekta) sa osnovnim podacima (cilj, mesto i vreme održavanja skupa, organizator, tema/oblast/aktivnosti, ishodi, održivost, ciljna grupa/učesnici, pozivno pismo i sl.);
2.    detaljan finansijski plan programa (projekta);
3.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova registrovana;
4.    fotokopija potvrde  o poreskom identifikacionom broju.

ODLUČIVANjE  PO  ZAHTEVIMA  I  NAČIN  APLICIRANjA

O dodeli sredstava odlučuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice na predlog Komisije za sprovođenje Konkursa. Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije, odnosno za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova.

Sekretarijat će o  rezultatima Konkursa pismeno  obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs je otvoren tokom tokom cele godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2011. godinu.

Prijave se podnose najkasnije 30 dana pre planiranog roka za početak realizacije programa (projekta). Izuzetno rok za podnošenje prijava može biti i kraći ako postoje opravdani razlozi koji se odnose na karakter, vreme i način realizacije programa (projekta).

Konkurs se objavljuje u “Službenom listu APV”, u dnevnim novinama “Dnevnik” i na zvaničnoj Web prezentaciji Sekretarijata.
Prijave se podnose na priloženom Upitniku.
Prijave sa   potrebnom dokumentacijom   se podnose na  adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice Bulevar Mihajla Pupina 16 21000 Novi Sad

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice.

Upitnik za visokoškolske ustanove u AP Vojvodini

Upitnik za nevladine organizacije i udruženja studenata sa sedištem u AP Vojvodini