Arhiva ‘Konkursi’

Sprоvоđеnjе mеrа, аktivnоsti ili uslugа nа lоkаlnоm nivоu zа rоmsku pоpulаciјu

TIM ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE I SMANJENJE SIROMAŠTVA

Pоziv lokalnim samoupravama zа učеšćе u rаzmеni primеrа dоbrе prаksе: Sprоvоđеnjе mеrа, аktivnоsti ili uslugа nа lоkаlnоm nivоu zа rоmsku pоpulаciјu

Temа zа rаzmеnu primеrа dоbrе prаksе је Sprоvоđеnjе mеrа, аktivnоsti  ili uslugа nа lоkаlnоm nivоu zа rоmsku pоpulаciјu. Тim zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i smаnjеnjе sirоmаštvа, uz pоdršku Švајcаrskе аgеnciје zа rаzvој i u sаrаdnji sа Stаlnоm kоnfеrеnciјоm grаdоvа i оpštinа (SKGО), pоkrеnuо је iniciјаtivu zа rаzmеnu iskustаvа i primеrа dоbrе prаksе kоја trеbа dа dоprinеsе sоciјаlnоm uklјučivаnju i smаnjеnju sirоmаštvа nа lоkаlnоm nivоu.

U nоvеmbru i dеcеmbru prоšlе gоdinе оdržаnа su prvа dvа skupа iz оblаsti Fоrmulisаnjа pоlitikа, mеrа i оdlukа nа lоkаlnоm nivоu nа оsnоvu pоdаtаkа i istrаživаnjа i Dugоtrајnе nеgе i zbrinjаvаnjа –  uslugе pоmоć u kući zа stаrе.
Slеdеćа tеmа zа rаzmеnu primеrа dоbrе prаksе је Sprоvоđеnjе mеrа, аktivnоsti  ili uslugа nа lоkаlnоm nivоu zа rоmsku pоpulаciјu. Prеdnоst ćе imаti primеri iz оblаsti zdrаvstvа, sоciјаlnе zаštitе, оbrаzоvаnjа, zаpоšlјаvаnjа i stаnоvаnjа.

Pоzivаmо zаintеrеsоvаnе prеdstаvnikе lоkаlnih sаmоuprаvа dа u оkviru tеmе “Sprоvоđеnjе mеrа, аktivnоsti ili uslugа nа lоkаlnоm nivоu zа rоmsku pоpulаciјu ” dоstаvе svоје primеrе dоbrе prаksе. Skup nа kоmе ćе  оpštinе prеdstаviti primеrе dоbrе prаksе, ćе sе оdržаti оd 20. dо 22. fеbruаrа 2012. gоdinе nа Zlаtibоru u hоtеlu Моnа.

Skup ćе biti u fоrmi dvоdnеvnе rаdiоnicе gdе ćе sе krоz intеrаktivni rаd rаzmеnjivаti iskustаvа svih učеsnikа. Lоkаlnе sаmоuprаvе kоје budu pоzvаnе dа učеstvuјu nа skupu trеbа dа dеlеgirајu pо tri učеsnikа i tо prеdstаvnikа lоkаlnе sаmоuprаvе, kооrdinаtоrа zа rоmskа pitаnjа i оsоbu kоја dirеktnо rаdi sа rоmskоm pоpulаciјоm nа sprоvоđеnju mеrа, аktivnоsti ili uslugа zа pоbоlјšаnjе pоlоžаја rоmskе pоpulаciје.

Primеrе dоbrе prаksе prеmа dеfinisаnim kritеriјumimа izаbrаćе kоmisiја kојu činе prеdstаvnici Тimа zа sоciјаlnо uklјučivаnjе i Stаlnе kоnfеrеnciје grаdоvа i оpštinа. Оd pristiglih priјаvа bićе оdаbrаnо ukupnо 10 оpštinа kоје ćе učеstvоvаti nа dvоdnеvnоm skupu nа Zlаtibоru.

Rоk i nаčin dоstаvlјаnjа priјаvа zа primеrе dоbrе prаksе:

Rоk zа dоstаvu prеdlоgа је 3. fеbruаrа 2012. gоdinе. Primеri dоbrе prаksе sе dоstаvlјајu nа srpskоm јеziku, pоpunjаvаnjеm prilоžеnоg fоrmulаrа  u еlеktrоnskој fоrmi. Priјаvе slаti nа i-mејl: marjan.banduka@clds.rs, а zа dоdаtnа pitаnjа јаviti sе Маrјаnu Bаnduki nа brој tеlеfоnа 011 3221 586.

Fоrmulаr sа smеrnicаmа zа priјаvlјivаnjе primеrа dоbrе prаksе nаlаzi sе ovde: Formular za prijavu.

Fоrmulаr mоrа dа budе pоtpisаn оd strаnе оvlаšćеnоg licа iz lоkаlnе sаmоuprаvе.

Link

Javni poziv za Program ranog razvoja

FOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Javni poziv za Program ranog razvoja

•    Naslov programa: Program ranog razvoja

•    Donator / institucija koja je objavila poziv: Fond za inovacionu delatnost

•    Tema (ciljevi / prioriteti programa): Program ranog razvoja je namenjen privatnim mikro i malim preduzećima u ranim fazama razvoja, koja poseduju tehnološku inovaciju i imaju potencijal za stvaranje nove intelektualne svojine, kao i jasnu tržišnu potrebu. Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje tržišno orijentisanih inovativinih tehnologija i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije.

•    Aplikanti: Aplikant mora biti privatno mikro ili malo preduzeće, osnovano u Srbiji, pre ne više od 2 (dve) godine, u vreme prijave, sa većinskim srpskim vlasništvom.

•    Finansiranje: Odobreno finansiranje u okviru Programa ranog razvoja će pokrivati maksimalno 85%, sve do iznosa od EUR 80,000 od ukupno odobrenog budžeta projekta. Minimum 15% od ukupno odobrenog budžeta projekta, mora biti obezbeđeno od strane Podnosioca Prijave iz drugih, po mogućstvu privatnih izvora, nezavisno od Fonda.

•    Trajanje projekta: Projekat koji aplicira za Program ranog razvoja mora biti planiran za period od 12 meseci i može biti iz svih polja nauke i tehnologije, u svim industrijskim sektorima.

•    Rok za prijavu: 31. avgust 2012. godine

•    Internet adresa / email: www.inovacionifond.rs

Link

Izvor

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

SKGO

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

U sklopu realizacije projekta Program podrške opštinama IPA 2007 – Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga, koji u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu i Stalnom konferencijom gradova i opština sprovodi konzorcijum koji predvodi GIZ International Services, a koji finansira Evropska unija raspisuje se:

Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške opštinskim i gradskim upravama

Pravo na učešće u pozivu za podnošenje prijava imaju gradovi, opštine i gradske opštine u Republici Srbiji.

Zainteresovani gradovi, opštine i gradske opštine u okviru realizacije projekta Program podrške opštinama IPA 2007 – Dobra, uprava, planiranje i pružanje usluga, mogu da apliciraju za sledeće pakete podrške:

1. Uvođenje novog modela organizacione strukture u opštinskoj/gradskoj upravi;
2. Unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima;
3. Unapređenje kvaliteta usluga koje gradske i opštinske uprave pružaju građanima;
4. Razvoj/unapređenje uslužnih centara.

Paketi podrške opštinskim i gradskim upravama podrazumevaju pružanje EKSPERTSKE podrške i stručnog znanja u ključnim prioritetnim oblastima uz primenu različitih modaliteta.

Rok za dostavljanje prijava je 24. februar 2012. godine.

Dokumentaciju i uputstva za apliciranje možete preuzeti sa internet prezentacije projekta Program podrške opštinama IPA 2007- Dobra uprava, planiranje i pružanje usluga (link http://www.msp-ipa2007.org/sr/c3prijava )

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa podnošenjem prijava možete kontaktirati:

Info centar – paketi podrške opštinskim i gradskim upravama
Telefon: 011/ 32- 84-160, 32- 84-916
e-mail: bojana.ristic@giz.de

Link

Sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs z Horse With Sore Back Muscles a sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori

Ukupan iznos sredstava koji se raspodeljuje je 2.000.000 dinara.

Konkursom za sufinansiranje projekata javnog informisanja u dijaspori odobravaju se sredstva za realizaciju projekata informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u susednim državama Autonomne Pokrajine Vojvodine, i to: Hrvatskoj, Mađarskoj i Rumuniji (u daljem tekstu: dijaspora).

Sredstva se odobravaju u cilju: uvođenja, poboljšanja  ili proširenja  programskih sadržaja u registrovanim javnim glasilima, razvoja javnih glasila, unapređenja programskih sadržaja javnih glasila, podrške ostvarivanja prava srpskog naroda u dijaspori na informisanje na sopstvenom jeziku, razvoja obrazovanja  i negovanja sopstvene kulture i identiteta, razvoja jezičke kulture.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansira projekte najviše do 75% vrednosti projekta.

PREDMET, CILj I KRITERIJUMI
Predmet konkursa je sufinansiranje novih  ili obnovljenih sadržaja javnih glasila značajnih za ostvarivanje javnog interesa srpskog naroda u dijaspori u oblasti informisanja.

Cilj konkursa je sufinansiranje proizvodnje novih i obnovljenih programskih sadržaja javnih glasila u dijaspori značajnih za ostvarivanje interesa pripadnika srpskog naroda koji živi u dijaspori, što podrazumeva uvođenje, poboljšanje  ili proširenje  programskih sadržaja u novinama ili elektronskim javnim glasilima koji se posebno odnose na ekonomsku, društvenu i kulturnu problematiku, pitanja iz oblasti socijalne zaštite, društvene brige o deci, položaja mladih ili starijih građana, rodnu ravnopravnost, manjinske društvene grupe, zaštitu životne sredine.

Kriterijumi za ocenjivanje projekata su: značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje srpskog naroda, značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika srpskog naroda, kvalitet, aktuelnost,  kreativnost, eksperiment u žanru, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Predloženi projekat se mora realizovati preko registrovanog javnog glasila čije se sedište nalazi na teritoriji države iz koje konkuriše predlagač projekta.
Ukoliko je učesnik na konkursu registrovan za produkciju, ali ne i za emitovanje, mora imati potpisan ugovor sa registrovanim javnim glasilom koje će emitovati medijski proizvod.

Pravo učešća na konkursu imaju registrovani osnivači javnih glasila i pravna lica registrovana za audio i video produkcije na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u navedenim zemljama.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Horse With Sore Back Muscles

Finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje će u 2012. godini finansirati ili sufinansirati tekuće popravke i održavanje, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke u ukupnom iznosu od 8.800.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 3.200.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 5.600.000,00 dinara – 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).
Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke koje imaju za cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju, prezentaciju projekata iz oblasti kulture, poboljšavanje uslova rada ustanova kulture, popunjavanja i obnavljanja knjižnog fonda javnih opštinskih biblioteka u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Tematske oblasti:
1)    tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture i
2)    nabavku knjiga za biblioteke.
Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa jednim projektom za:
–    tekuće popravke i održavanje
–    nabavku opreme i
–    nabavku knjiga za biblioteke.

Prijava na Konkurs podnosi se isključivo za:
1)    tematsku oblast tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture na obrascu Upitnik za prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini  i
2)    tematsku oblast nabavku knjiga za biblioteke na obrascu Prijava na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih  biblioteka u AP Vojvodini u 2012. godini.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku za prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini, odnosno u Prijavi na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih  biblioteka u AP Vojvodini u 2012. godini.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik za prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini odnosno u Prijavi na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih biblioteka u AP Vojvodini u 2012. godini, odgovara podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Podsticanje proizvodnje filmova i emitovanje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za podsticanje proizvodnje filmova i emitovanje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti

Sekretarijat će sufinansirati proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i emitovanje televizijskih programa u kulturi i umetnosti u 2012. godini, u ukupnom iznosu od 19.400.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2012. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i emitovanje televizijskih programa u kulturi i umetnosti u ukupnom iznosu od 19.400.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 16.200.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima i 3.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama).

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1.    Opšti uslovi za prijavljivanje na Konkurs se utvrđuju prema tematskim celinama konkursa:

1)    Na Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova se mogu prijaviti samo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova.
2)    Na Konkurs za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova se pored privatnih preduzeća mogu prijaviti i nevladine organizacije registrovane za obavljanje delatnosti u kulturi.
3)    Na Konkurs za podsticanje proizvodnje televizijskih programa u oblasti kulture i umetnosti mogu  se prijaviti isključivo emiteri televizijskog programa koji imaju dozvolu za emitovanje programa  – privatna preduzeća i nevladine organizacije, sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascima Upitnika za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova i na obrascu Prijave za Konkurs podsticanje proizvodnje televizijskih programa iz oblasti kulture i umetnosti u Autonomnoj Pokrajini  Vojvodini, koji se mogu preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2012. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2012. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine koji se odnose na:

1. festivale (u okviru tačaka 2.- 7.)
2. muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, radionice, ples)
3. likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice)
4. književno stvaralaštvo (manifestacije, nagrade, kolonije)
5. pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, radionice, nagrade)
6. filmske prezentacije i filmske radionice
7. video i multimedijalno stvaralaštvo
8. međuregionalnu saradnju (u okviru tačaka 1.- 7.)

a u ukupnom iznosu od 125.580.000,00  dinara.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA

1. Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica  čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, nevladine organizacije i pravna lica registrovana za poslove kulture koja ove poslove obavljaju kao svoju osnovnu ili pretežnu delatnost na osnovu zakona i drugih propisa kojima se uređuje oblast kulture i umetnosti, a koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

2. Podnosilac prijave može da učestvujer na Konkursu sa najviše četiri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za programe i  projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
-izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
-fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
-fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
-zvaničan dokaz o računu u banci i
-svi prilozi koji su navedeni u Upitniku

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti u AP Vojvodini u 2012. godini

RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2012. godini izdavačku delatnost u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 15.500.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima 7.100.000,00 dinara, 4631 –  Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 1.300.000,00 dinara, 4651 Ostale tekuće dotacije i transferi 4.600.000,00 i 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama 2.500.000,00 dinara) i to u sledećim oblastima:

1.    OBJAVLjIVANjE PRVIH IZDANjA KNjIGA OD ZNAČAJA ZA KULTURU I UMETNOST U AP VOJVODINI (na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih zajednica, prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski i jezike nacionalnih zajednica, prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih zajednica na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih zajednica, sa jezika nacionalnih zajednica na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih zajednica na neki drugi jezik nacionalnih zajednica, a iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka proza, poezija, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika, drama, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

2.    OBJAVLjIVANjE ČASOPISA KOJI SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ KULTURE I UMETNOSTI U AP VOJVODINI (časopisa za kulturu, književnost i umetnost, časopisa za omladinu i časopisa za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku i/ili jezicima nacionalnih zajednica .

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Pravo učešća na konkursu za objavljivanje prvih izdanja knjiga imaju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje izdavačkom delatnošću, a na konkursu za  objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti mogu da učestvuju izdavači i druga pravna lica  čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, a koja svojom delatnošću značajno doprinose razvoju i promociji kulture, književnosti i umetnosti u AP Vojvodini (u daljem testu: Podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini Podnosilac prijave može podneti najviše pet (5) prijava, a za sufinansiranje objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini, Podnosilac prijave može podneti najviše tri (3) prijave.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i Upitnika za sufinansiranje objavljivanje časopisa od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Uz prijavu se obavezno podnosi:

–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara Podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2012. godini

I. RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2012. godini projekte i programe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 37.120.000,00 dinara (po klasifikaciji korisnika: 17.920.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 19.200.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), za sledeće tematske oblasti:

•    Zaštita nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa 16.440.000,00 dinara
•    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba 11.000.000,00 dinara
•    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba
u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj  1.000.000,00 dinara
•    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih zajednica 5.600.000,00 dinara
•    Programi tradicionalnih manifestacija 3.080.000,00 dinara

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 25. januara do 8. februara 2012. godine.

Tekst konkursa i prijava

Sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANjE

Konkurs za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja

Iznos sredstava koji se raspodeljuje je 1.900.000,00 dinara.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje  sufinansira najviše do 80% vrednosti projekta.

I PREDMET, CILj I KRITERIJUMI
Predmet konkursa je sufinansiranje:
– stručnih skupova koji se bave edukacijom novinara i drugih medijskih stručnjaka;
– medijskih festivala.

Cilj konkursa je: edukacija novinara i drugih medijskih stručnjaka, stalno praćenje zakonske regulative, razmena iskustava u oblasti javnog informisanja, afirmacija novinarstva i upoznavanje stručne javnosti sa medijskim proizvodima.

Kriterijumi su: kvalitet, aktuelnost profesionalnog i edukativnog  pristupa, značaj projekta za razvoj profesionalnih standarda javnog informisanja, finansijska konstrukcija koja garantuje izvodljivost i održivost projekta. Prednost imaju projekti  koji su dostupni većem broju korisnika.

II USLOVI, PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju osnivači javnih glasila, profesionalna novinarska udruženja, katedre za medije pri fakultetima koji edukuju medijske stručnjake, novinarske škole, stručne agencije u oblasti informisanja koje imaju sedište u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Na konkursu ne mogu učestvovati podnosioci prijava koji su u teškoćama u skladu sa čl. 81. st. 1. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10).

Osnivač javnog glasila, odnosno privredni subjekat u teškoćama je onaj privredni subjekat koji nije sposoban da vlastitim sredstvima ili sredstvima koja može dobiti od svojih vlasnika/deoničara ili poverilaca ili iz drugih izvora spreči gubitke, a koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjeročno ugrozili njegov opstanak. Za privredni subjekat se smatra da je u teškoćama ukoliko ispunjava bilo koji od navedenih uslova:
(1) u slučaju privrednog subjekta sa ograničenom odgovornošću, ako je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimalnog osnovnog kapitala,
(2) u slučaju privrednog subjekta u kojem najmanje jedno lice ima neograničenu odgovornost za dugove privrednog subjekta, ukoliko je u prethodnih 12 meseci kapital prikazan u finansijskim izveštajima smanjen za više od 50%,
(3) nezavisno od oblika privrednog subjekta, ukoliko ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.

Ukoliko nije ispunjen ni jedan od uslova zbog kojih se smatra da je privredni subjekat u teškoćama, može se smatrati da je osnivač javnog glasila u teškoćama ukoliko su očigledni pokazatelji koji ukazuju da se radi o privrednom subjektu u teškoćama, kao što su rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine.

Novoosnovani privredni subjekat čiji je period poslovanja kraći od tri godine neće se smatrati da je u teškoćama u tom periodu, osim ako je u pitanju mali ili srednji privredni subjekat koji ispunjava kriterijume za pokretanje stečajnog postupka na osnovu zakona.
Podnosioci prijave mogu podneti samo jedan predlog projekta.

III OCENjIVANjE PROJEKATA, ODLUČIVANjE I ROKOVI
Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje.

Konkursna komisija neće razmati:
–    prijave podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove po konkursu, odnosno nemaju pravo učešća na konkursu
–    neblagovremeno podnete prijave
–    projekte koji nisu u skladu sa utvrđenom namenom sredstava iz Pravilnika za sufinansiranje projekata za unapređenje profesionalnih standarda javnog informisanja
–    nepotpune prijave
–    prijave podnosilaca kojima su ranije odobrena sredstva Sekretarijata, a nisu podneli izveštaj o namenskom korišćenju istih
–    prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu Sekretarijata uz prateću dokumentaciju.

Konačno rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na predlog konkursne komisije i protiv tog rešenja ne može se upotrebiti pravno sredstvo.

Rešenje o raspodeli sredstava je akt raspolaganja protiv kojeg se ne može voditi upravni spor.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje  www.kultura.vojvodina.gov.rs.

Nosioci prijava će pismenim putem biti obavešteni o rezultatima konkursa, pri čemu Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

Sufinansiranje će biti odobreno u skladu sa mogućnostima Budžeta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 9. februara 2012. godine.

IV PRIJAVE I INFORMACIJE U VEZI SA KONKURSOM
Prijave na konkurs, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu naći na sajtu: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Prateća dokumentacija:
–    fotokopija rešenja o upisu u Registar privrednih subjekata
–    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju
–    izjava odgovornog lica da podnosilac prijave nije u teškoćama u smislu čl. 2. tač. 5.

Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (“Službeni glasnik RS”, broj: 13/10), koja se nalazi u sastavu obrasca za prijavu.

Prijave se obavezno podnose na sledeći način:  
1.  Dva primerka putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje,  Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

2. Jedan primerak putem elektronske pošte na: mediji.psinf@gmail.com

sa naznakom za Konkurs za profesionalne standarde.

Korisnik sredstava je dužan da  projekat realizuje do 31. decembra 2012. godine.

Sredstva se  koriste isključivo za namene za koja su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje dostavi izveštaj o realizaciji projekta i  dokaz o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 021/487-42-74

Link