Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2012. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Opština Kanjiža.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Kikinda vrši prijem, obradu I bodovanje zahteva po javnom pozivu i dostavlja ih Opštini Kanjiža na odlučivanje.

Isplatu vrši opština Kanjiža nakon prebacivanja dela sredstava predviđenih sporazumom između Opštine i Pokrajinskog sekretarijata.

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Opština Kanjiža isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za:
– zaradu nezaposlenim licima,
– troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica,
– troškove sprovođenja javnih radova i
– troškove obuke.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u
visini od:
– 20.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
– 22.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
– 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
– 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica
uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:
– 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
– 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja I obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Troškovi sprovođenja javnih radova islaćuju se u visini od 90% ukupnih sredstava odobrenih ugovorom za ove namene, nakon prijave lica na obavezno socijalno osiguranje, a preostalih 10% sredstava nakon završetka javnog rada i ispunjenja ugovornih obaveza.

Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Opština Kanjiža, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom.

III OBLASTI SPROVOĐENjA
Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
– Socijalnih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, poslovi ažuriranja baza podataka i drugi poslovi;

– održavanja i obnavljanja javne infrastrukture:
uređenje i izgradnja puteva i putnih pojaseva, nasipa, kanala, pruga, mostova, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i drugih objekata od opšteg interesa, uređenje mesnih zajednica;

– održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža I održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada i drugi poslovi.

IV PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
– organi jedinica lokalne samouprave
– javne ustanove i javna preduzeća
– privredna društva
– preduzetnici
– zadruge
– društvene organizacije
– udruženja građana.

Uslovi
Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:
– zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe;
– je u prijavi za javne radove naveo detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);

Dokumentacija za podnošenje prijave:
– prijava za javne radove na propisanom obrascu;
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac prijave nije registrovan u APR;
– interni program obuke poslodavca ili program obrazovne ustanove – ukoliko poslodavac izvođač javnog rada organizuje obuku;

Opština Kanjiža zadržava pravo da traži i druge dokaze, relevantne za odlučivanje o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Način podnošenja prijave
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda.

V DONOŠENjE ODLUKE
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Opština Kanjiža na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje na osnovu provere i bodovanja podnete prijave za sprovođenje javnog rada od strane NSZ Filijala Kikinda.

Provera podnetih prijava
Nacionalna služba vrši proveru podnetih prijava, odnosno proveru ispunjenosti uslova javnog konkursa i priložene dokumentacije.
Prijave koje ne ispunjavaju uslove predviđene javnim konkursom neće se daljerazmatrati.

Bodovanje podnetih prijava
Prilikom bodovanja prijave za javne radove uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: oblast sprovođenja, dužina trajanja javnog rada, ukupan planirani broj nezaposlenih lica, učešće lokalne samouprave, organa teritorijalne autonomije ili drugih izvora u finansiranju javnih radova, ocena ostvarene saradnje sa izvođačem javnog rada po prethodnim konkursima i procena važnosti podnete prijave za sprovođenje javnog rada za lokalno tržište rada za područje Opštine Kanjiža.

Opština Kanjiža zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetoj prijavi izvrši korekciju dužine trajanja i/ili broja lica, u skladu sa raspoloživim iznosom sredstava koji je opredeljen za filijalu.

Odluka o odobravanju sprovođenja javnih radova
Odluku o odobravanju sprovođenja javnih radova donosi Opština Kanjiža na predlog Lokalnog saveta za zapošljavanje.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Opština Kanjiža i poslodavac – izvođač javnog rada zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– ugovori o radu sa nezaposlenim licima na određeno vreme
– sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza
– potvrda banke o otvorenom namenskom računu
– karton deponovanih potpisa i
– termin plan – ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužina trajanja projekta.

Početkom sprovođenja javnog rada smatra se datum prijave na osiguranje, odnosno početak rada prvog lica angažovanog na javnom radu.

Datum zasnivanja radnog odnosa koji je naveden u ugovoru o radu ne može biti pre datuma zaključenja ugovora o sprovođenju javnog rada, niti nakon 60 dana od dana donošenja Odluke o odobravanju sprovođenja javnih radova.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza

1. ZA PREDUZETNIKA:
– dve istovetne blanko lične menice sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem.

2. ZA PRAVNO LICE:
– dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima.
U slučaju da je poslodavac – izvođač javnog rada korisnik budžetskih sredstava i nije u mogućnosti da priloži menicu, kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza prilaže se izjava odgovornog lica da su obezbeđeni svi preduslovi za realizaciju javnog rada.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).

VII OBAVEZE IZ UGOVORA
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da:
– do 5.-og u mesecu dostavlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda zahtev za prenos sredstava, sa izveštajem o prisutnosti na radu I obračunima troškova
– zaposlenog angažovanog na sprovođenju javnog rada, zadrži u radnom odnosu najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka radnog odnosa zaposlenog, poslodavac je u obavezi da, u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, zasnuje radni odnos na određeno vreme sa drugim nezaposlenim licem za prostalo vreme trajanja ugovora;
– organizuje zaštitu i bezbednost na radu zaposlenih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
– mesečno vrši isplatu zarada zaposlenima u zakonskim rokovima na tekući račun lica;
– mesečno vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenima angažovanim na sprovođenju javnog rada;
– Opštini Kanjiža dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene angažovane na sprovođenju javnog rada;
– Opštini Kanjiža dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove zarade, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;
– dostavi fotokopiju potvrde/sertifikata o stečenim kompetencijama lica na sprovođenju javnog rada nakon završene obuke;
– Opštini Kanjiža omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
– obavesti Opštinu Kanjiža o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene.

U slučaju da poslodavac – izvođač javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati isplaćena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava, u skladu sa ugovorom.

VIII OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda ili na telefon 0230 411-737, 411-726.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 20 dana od dana objavljivanja u listu „Uj Kanizsai Ujsag“.

Link

Poziv: „Statut privrednog društva u svetlu novog Zakona o privrednim društvima“

RPK Subotica Vas poziva da prisustvujete ponovnoj raspravi na temu:

„Statut privrednog društva u svetlu novog Zakona o privrednim društvima“

koja će se održati 11. maja 2012. godine, sa početkom u 11,00 časova u Velikoj Sali RPK Subotica, Senćanski put 15/II, 24000 Subotica.

Novi Zakon o privrednim društvima usvojen od strane Skupštine Republike Srbije i isti je stupio na snagu.  Jedna od najznačajnijih stavki vezanih za svako privredno društvo jeste obaveza usklađivanja svog Statuta sa odredbama iz novog Zakona.

Zakonski rok za usklađivanje Statuta je 30. Jun 2012. godine.

S obzirom na veliki broj problema koji postoji u privrednim društvima, vezanih za usklađivanje statuta privrednih društava, kao i na veliki broj nepoznanica koje postoje u okviru zakonske regulative, mišljenja smo da je potrebno putem javne rasprave u okviru Komore, odgovoriti na veliki broj tih nepoznanica.  Prema usvojenom Zakonu, usklađivanje Statuta se mora obaviti u zacrtanom roku, s tim da usvojeni Zakon omogućava i određenu slobodu u činjenju istog.

Uvodno izlaganje podneće g-din Geza Babijanović, višegodišnji sudija i bivši predsednik Privrednog suda u Subotici, koji će kroz Vaša pitanja pokušati da Vam pomogne da što lakše uradite taj posao.

Predlažemo da raspravi prisustvuju pravnici zaposleni u privrednim društvima, članovi upravnih odbora, direktori, predsednici skupštine akcionarskih društava i predsednici nadzornih odbora akcionarskih društava.

Smatramo da je Vaše mišljenje izuzetno značajno i da ćete kroz diskusiju ukazati na probleme sa kojima se suočavate, a što će pomoći da se na što reprezentativniji način ukaže na problematiku za koju se konačno mora pronaći rešenje.

Molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite do srede, 09.05.2012. godine, na adresu nebojsa.sevo@komora.net

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava MSP

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
• edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
• novi dizajn proizvoda i ambalaže;
• elektronska prezentacija preduzeća;

II grupa aktivnosti:
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda i
• izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• da su osnovani najkasnije u maju 2010. godine;
• da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 500.000,00 dinara, za II grupu aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 32.000.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10 i 100/11).

Rok za podnošenje prijava je 04. jun 2012. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-364, 019/445-311, 011/2060-829 i  011/2060-832.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa:

 • Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o.; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org
 • Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat d.o.o.; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs , www.rcrbanat.rs
 • Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o.; Vlajkova 199, Leskovac; tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org , www.centarzarazvoj.org
 • Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org , www.kv-rda.org
 • Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o.; Obrenovićeva 17/1, Niš; tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rs , www.ora-jug.rs
 • Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o.; Petra Ćelovića bb, Užice; tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs , www.rrazlatibor.co.rs
 • Regionalna razvojna agencija Bačka; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs , www.rda-backa.rs
 • Regionalna razvojna agencija Srem, Glavna br.172, Ruma; tel: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs , www.rrasrem.rs
 • Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA, 7. juli bb, Novi Pazar; tel: 020/332-700; e-mail: office@seda.org.rs , www.seda.org.rs
 • Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o., Topličin venac 11/4, Beograd, tel: 011/2186-730; 011/2186-740; e-mail: office@mspbg.rs , www.mspbg.rs

Link

Raspisan konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Raspisan konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice

Program Biznis mladih Srbije poziva mlade preduzetnike i preduzetnice uzrasta do 35 godina da se prijave za podršku iskusnih menadžera – biznis mentora koji će im volonterski pomoći da razviju poslovanje i preduzetnički potencijal radeći sa njima tokom minimum godinu dana, dva do četiri sata mesečno.

Mladim preduzetnicima i preduzetnicima će se u okviru programa pružiti mogućnost i da prođu kroz specijalizovane obuke potrebne za kvalitetno vođenje posla.

Ko može da se prijavi?
Mladi preduzetnici i preduzetnice:
•    Uzrasta do 35 godina;
•    Koji imaju registrovano preduzeće na teritoriji gradova i opština: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Novi Sad, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Gornji Milanovac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Subotica, Sombor i Kanjiža
•    Koji su registrovali preduzeće u Agenciji za privredne registre od 01.01.2010. godine i kasnije.

Prednost prilikom selekcije imaće korisnici subvencija za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje, inovativni biznisi, delatnosti koje imaju potencijal razvoja, kao i preduzetnici koji u narednih godinu dana planiraju zapošljavanje novih radnika uzrasta do 30 godina.

Kako se prijaviti
Popunite Prijavni formular koji možete preuzeti na dnu strane i popunjeni formular pošaljite elektronskim putem, s naznakom „Prijava za biznis mentorstvo“, na odgovarajuću e-mail adresu:
•    za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku: infokv@biznismladihsrbije.org;
•    za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han: infonis@biznismladihsrbije.org
•    za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce: infons@biznismladihsrbije.org
•    za Suboticu Sombor i Kanjižu: infosu@biznismladihsrbije.org

Prijavu možete poslati i poštom na adresu SMart kolektiv, Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd.

Proces selekcije
Administrativnu proveru pristiglih prijava obaviće regionalni koordinatori programa. Finalnu selekciju korisnika na osnovu zadatih kriterijuma obaviće selekcione komisije formirane od predstavnika radnih grupa za zapošljavanje mladih (predstavnici/ce lokalne samouprave, Nacionalne službe za zapošljavanje, poslovnih udruženja i drugi) u 4 međuopštinska partnerstva u kojima se program sprovodi. Odabrani korisnici biće obavešteni o prijemu u program elektronskim putem.

Od trenutka prijema u program do početka rada sa mentorom i poziva na obuke može proći do dva meseca. Mentorski rad sa mladim preduzetnicima odvijaće se prema dinamici unapred utvrđenoj između mentora i preduzetnika, a trajaće minimum godinu dana.

Kontakt osobe za dodatne informacije:

 • za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – Vojo Lučić, 034/362-700, 063/161-4705, infokv@biznismladihsrbije.org;
 • za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – Milivoje Jovanović, 064/113-1852, infonis@biznismladihsrbije.org
 • za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – Vladimir Kozbašić, 063/533-467, infons@biznismladihsrbije.org
 • za Suboticu Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528, infosu@biznismladihsrbije.org

Konkurs je otvoren do 20. maja 2012. godine.

Prijavni formular

Link

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama – GARANTNI POTENCIJAL 200.000.000 RSD –

1. Osnovni cilj izdavanja garancija je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama poslovnih banaka, privrednim društvima (malim i srednjim), preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama koja posluju najmanje tri godine, radi obezbeđenja nedostajućih finansijskih sredstava za razvojne projekte, sa ciljem podsticanja privredne aktivnosti, i podrške kreiranju novih radnih mesta.

2. Pravo učešća na Konkursu imaju privredna društva (mala i srednja), zemljoradničke zadruge u većinskom privatnom vlasništvu i preduzetnici koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Poslovno sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine;
 • Podržani projekat mora biti realizovan na teritoriji AP Vojvodine;
 • Poslednja dva pozitivna finansijska izveštaja;
 • Podnosilac zahteva posluje najmanje 3 godine ili pripada grupi povezanih pravnih lica koje posluju više od 3 godine, gde zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koje se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatra povezanim pravnim licem;
 • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Banci i Fondu;
 • Uredna kreditna istorija (bez iskaza docnje u Izveštaju kreditnog biroa duže od 60 dana u poslednjih 6 meseci u materijalno značajnom iznosu, 10.000 RSD za pravna lica i 1.000 RSD za preduzetnike);
 • Najviše 15 dana blokade u poslednjih godinu dana;
 • ostali minimalni uslovi definisani aktima poslovne politike Banke.

3. Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku opreme, za sledeće oblasti privredne delatnosti:

– proizvodnja i prerada,
– turizam,
– proizvodne usluge.

Po ovom Konkursu neće se finansirati nabavka putničkih vozila i opremanje ugostiteljskih objekata. Zahtev za odobravanje kredita i garancije sa dokumetacijom podnosi se u svim poslovnim jedinica RAZVOJNE BANKE VOJVODINE A.D. NOVI SAD, na teritoriji AP Vojvodine.

4. Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos 60 % ukupnog potraživanja Banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom pod sledećim uslovima:

 • Rok otplate kredita: do 5 godina;
 • Period mirovanja otplate kredita: do 6 meseci, koji se uključuje u rok otplate kredita;
 • Iznos kredita: od 5.000 EUR do 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
 • Kamatna stopa: NKS 7,95% godišnje, fiksno;
 • Otplata kredita: u jednakim mesečnim, tromesečnim, polugodišnjim ili godišnjim anuitetima u zavisnosti od osnovne delatnosti klijenta;
 • Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva: 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred;
 • Naknada Banke za prevremenu otplatu kredita: 0%;
 • Bez učešća i depozita.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Tekst Konkursa je objavljen na sajtu Garancijskog fonda AP Vojvodine: www.garfondapv.org.rs.

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije – garantni potencijal do 400.000.000,00 dinara –

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, pod povoljnijim uslovima u odnosu na tržišne, a koje su namenjene za kreditiranje fizičkih lica – poljoprivrednika koji su nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite odobrene za nabavku:
– kombajna,
– traktora,
– drugih samohodnih poljoprivrednih mašina,
– priključnih poljoprivrednih mašina i
– opreme;

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – POLJOPRIVREDNICI – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:
• prebivalište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
• otvoren namenski tekući račun u banci kreditoru i prijavljen Upravi za agrarna plaćanja kao namenski tekući račun registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
• manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta.

Učesnik konkursa svoju zainteresovanost za izdavanje garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine izražava putem podnošenja Prijave na konkurs za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Prijava).

Obrazac Prijave za učešće na konkursu može se podići u kancelariji Garancijskog fonda AP Vojvodine u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova ili preuzeti sa sajta Garancijskog fonda AP Vojvodine.

Na ime pokrića troškova sprovođenja konkursa, učesnik konkursa uplaćuje iznos od 4.000,00 dinara na tekući račun Garancijskog fonda AP Vojvodine broj: 335-17051-24.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala, a za kredite pod tačkoma 4.2. prijave se mogu podneti do 15. oktobra 2012. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u Garancijskom fondu u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br.11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma) i na telefon: (021) 489-37-00.

Tekst Konkursa je objavljen i na sajtu Garancijskog fonda AP Vojvodine www.garfondapv.org.rs

Konkurs za odabir gradova/opština – podizanje kapaciteta novih lokalnih inicijativa mladih

GRUPA “HAJDE DA…”, uz finansijsku podršku Olof Palme International Center-a, realizuje projekat “Inicijativa za podsticanje autentičnog aktivizma, kroz podršku većoj odgovornosti organizacija civilnog društva u Srbiji i podršku novim i svežim inicijativama mladih” i u okviru njega raspisuje:

Konkurs za odabir gradova/opština u Srbiji u kojima će u toku 2012. godine biti sprovedeni intenzivni programi obuke namenjeni podizanju kapaciteta novih lokalnih inicijativa mladih

Cilj projekta
Opšti cilj projekta je podrška novim lokalnim inicijativama mladih i podrška autentičnom lokalnom aktivizmu, kao glavnom pokretaču sprovođenja omladinske politike i osnivanja novih organizacija civilnog društva i/ili lokalnih pokreta.

O konkursu
U skladu sa ciljevima projekta, Grupa “Hajde da…” iz Beograda raspisuje konkurs za gradove/opštine/kancelarije za mlade da se prijave za učešće na projektu. Ovaj javni konkurs je raspisan kako bi sve opštine/gradovi imale jednake mogućnosti da budu uključene i na taj način, bile izabrane u transparentnom procesu.

Pravo učešća na Konkursu imaju sve opštine i gradovi na teritoriji Srbije koji žele da nastave odgovornu stratešku brigu o mladima u svojoj zajednici i koji na navedene adrese i u navedenom roku dostave popunjeni Upitnik koji se nalazi u prilogu. Kriterijum za odabir kancelarije za mlade, tj. opštine/ grada biće kvantitativne i kvalitativne ocene sledećih pokazatelja:

1.    da li kancelarija za mlade/grad/opština koja se prijavi za obuke ima kapacitet da  (uz pomoć Grupe Hajde da…) organizuje sve programe obuke za svoje saradnike, partnere i korisnike?

2.    spremnost opštine / grada da učestvuje u svim aktivnostima i sufinansira deo aktivnosti (detaljne informacije nalaze se u Dokumentu 2. Ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji, član 4.) u okviru ovog projekta?

Pravo učešća na Konkursu imaju sve opštine i gradovi koji žele da nastave odgovornu stratešku brigu za mlade u svojoj zajednici

Sve dokumente je potrebno dostaviti i elektronski i u štampanom formatu (putem pošte ili lično) najkasnije do 21. maja 2012. godine.

Putem maila poslati elektronske verzije svih dokumenta (kao i eventualna pitanja) na e-mail adresu suzana@hajdeda.org.rs

Poštom je potrebno poslati štampane (potpisane i pečatom overene verzije) na adresu:
Grupa “Hajde da…”, Knez Danilova 12/84, 11000 Beograd.

Sve potrebne dokumente možete preuzeti ovde

Link

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ buy cialis 5mg POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne)   u poljoprivredi u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne).

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

o    Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
o    Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
o    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
o    Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    rok otplate kredita 48 meseci,
o    otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 9 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    kao instrument obezbeđenja kod pogonskih mašina može biti i sama mašina koja je predmet kupovine
–    izvod iz regitstra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–    potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 16. aprila 2012. do 30. aprila 2012. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2012 godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
–    maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
–    rok otplate 24 meseci,
–    grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
–    otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom ovlašćenog dobavljača opreme kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–    potvrdu poreske uprave o izmirenosti obaveza po osnovu katastarskog prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–    procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–    kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 16. aprila 2012. do 30. aprila 2012. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za dodelu kredita za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa, podnih skladišta) u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica (silosa, podnih skladišta).
Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
–    maksimalan iznos kredita 20.000 evra,
–    minimalni iznos kredita  10.000 evra,
–    rok otplate 24 meseca,
–    grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda obračunava se interkalarna kamata
–    otplata kredita se vrši šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 3 rate)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita  dobavljaču opreme i izvođaču radova.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun dobavljača opreme i izvođača radova iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa); kao i predmer i predračun radova sačinjen od strane preduzeća koje je ovlašćeno-registrovano za tu vrstu delatnosti
–    kod izgradnje silosa i podnih skladišta potrebno je priložiti lokacijsku i građevinsku dozvolu izdatu od strane nadležnog organa uprave, kao i odobrenje za izgradnju;
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–    potvrdu poreske uprave o izmirenosti obaveza po osnovu katastarskog prihoda, ne stariju od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–    procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–         kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 16. aprila 2012. do 16. oktobra 2012. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs