Arhiva ‘Konkursi’

Bespovratna sredstva za izgradnju i rekonstrukciju vodnih objekata u javnoj svojini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat) učestvovaće u 2012. godini bespovratnim sredstvima u finansiranju izgradnje i rekonstrukcije vodnih  objekata u javnoj svojini, u ukupnom iznosu do 295.000.000,00 dinara.

Pod objektima u smislu ovog konkursa podrazumevaju se vodozahvatni objekti, objekti i oprema za popravku kvaliteta vode, crpne stanice i elektromašinska oprema, rezervoari i glavni magistralni dovodnici vode do naselja.

Sredstva sa kojima će  Sekretarijat učestvovati  u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog konkursa zavise od priliva sredstava od naknade za korišćenje vodnog dobra. Sekretarijat će u finansiranju objekata odabranih na osnovu ovog  konkursa učestvovati do iznosa od 10.000.000,00 dinara od vrednosti radova ili objekata sa opremom.

Pravo učešća na konkursu imaju investitori osnovnih  objekata za vodosnabdevanje: Gradovi, Opštine, Javna preduzeća, Javna komunalna preduzeća, privredna društva koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne-vodoprivredne delatnosti i Mesne zajednice uz saglasnost matične Opštine/Grada.

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

  • Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra, a zaključno sa 31.12. 2011. godine; Ukoliko investitor nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu;
  • Dostavljen Sekretarijatu kompletan Izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima gde su istekli  rokovi pravdanja sredstava (ako je bio korisnik sredstava);
  • Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih  projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije;
  • Pribavljen dokaz nadležnog organa lokalne samouprave (Opština,Grad)  da izgradnju objekata  sa kojim investitor učestvuje na konkursu podržava organ lokalne samouprave (Opština).
  • Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa.

UZ PRIJAVU NA KONKURS PODNOSI SE:

1.    Naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u finansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izgradnji objekata;
3.    Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora      da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun radova, prikaz objekta na situaciji  pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov  položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za  snabdevanje vodom, osnova i glavni presek objekta u  pogodnoj razmeri (za glavne dovodnike uzdužni profil);
4.    Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;
5.    Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se  građenje finansira udruženim sredstvima ili iz  kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno  kredita);
6.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izgradnju objekta;
7.    Lokacijska dozvola;
8.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.
9.    Fotokopiju potvrde o registraciji kod nadležnog organa (za preduzeća i privredna društva)
10.    Saglasnost Grada/Opštine.
11.     Izjava (za Mesne zajednice)
12.     Ponuda za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS:

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na  adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine zaključno sa 16.04.2012. godine. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

KRITERIJUMI ZA OCENU DOSPELIH PRIJAVA:

1.    Da li su objekti u sastavu regionalnih sistema za snabdevanje vodom;
2.    Postojeća problematika u snabdevanju vodom, stvarne potrebe i raspoložive      količine vode u postojećem sistemu snabdevanja vodom;
3.    Vrsta i broj potrošača vode za koje se obezbeđuje voda;
4.    Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
5.    Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava, dokaze o obezbeđenosti sredstava za izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izgradnje objekata o odobrenju sredstava za  tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;
6.    Da li je investitor već koristio sredstva Sekretarijata za ove namene;
7.    Stanje pripremljenosti investiciono-tehničke dokumentacije (istražni radovi, pouzdani podaci o kvalitetu sirove vode, tehnološki postupak za pripremu vode za piće);
8.    Kvalitet podnete dokumentacije
9.    Ostali specifični uslovi (npr: razvijenost opštine).

Link

Sredstva za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora)

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu u okviru aktivnosti ”Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini”, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara, obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, br. 23/2011 i 3/2012-rebalans), za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini.

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima i razvoj saobraćajne infrastrukture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi u AP Vojvodini. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti.

2. Odobrena novčana sredstva po Konkursu namenjena su isključivo za izgradnju saobraćajne signalizacije u naseljenim mestima u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

3. Prijave na Konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Navedeni obrasci mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 67, ili preuzeti na sajtu: www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4. Prijave na Konkurs, sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa obaveznom naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izgradnje svetlosne saobraćajne signalizacije (semafora) u lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini ”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte obavezno navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Rok za podnošenje prijave je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu ”Dnevnik”.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom     dokumentacijom, neće se razmatrati.

7. Pokrajinski sekretarijat za privredu zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

8. Postupak za ocenjivanje i izbor najpogodnijih projekata će se sprovoditi u skladu sa kriterijumima koji su sastavni deo konkursne dokumentacije.

9. Osim obrazaca iz tačke 3. potrebno je dostaviti:
• Zvaničan izveštaj nadležnog organa MUP-a o ukupnom broju poginulih i teško povredjenih lica u saobraćajnim nezgodama na predmetnoj raskrsnici za 2007,2008,2009,2010 i 2011. godinu.

10. Prijave prispele na Konkurs razmatraće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu. Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, uz prethodno pribavljeno mišljenje komisije.

11. Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs. Sekretarijat nije dužan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

12. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu
na telefon:021 487 43 24;
putem faksa: 021 557 084 ili
e-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Link

Javni poziv studentima za učešće u programu univerzitetske radne prakse

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv studentima za učešće u programu univerzitetske radne prakse

Konkurs je otvoren do 2. aprila 2012. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata u okviru akcije “Veliko spremanje Srbije”.

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata čiji su nosioci nevladine organizacije u okviru akcije “Veliko spremanje Srbije”

Idući u susret obeležavanju Svetskog dana zaštite životne sredine i sprovođenju višegodišnjih aktivnosti koje Ministarstvo organizuje tim povodom, a u okviru projekta “Očistimo Srbiju”, Ministarstvo i ove godine nastavlja sa akcijama uređenja prostora pod sloganom “Veliko spremanje Srbije”. I ove godine velika pažnja biće posvećena neposrednom aktivizmu građana i njihovih udruženja. U tom smislu Ministarstvo poziva nevladine organizacije da se priključe akciji, kroz realizaciju sopstvenih programa i projekata kako bi zajednički sproveli “Veliko spremanje Srbije”, 09.06.2012.godine.

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja sufinansiraće projekte koji su od javnog interesa i doprinose unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine kroz sprovođenje akcije čišćenja i uređenja prostora (sanacije divljih smetlišta), kao i aktivnosti organizacije i koordinacije u okviru akcije “Veliko spremanje Srbije”.

Krajnji rok za podnošenje prijava je: 05. april 2012. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel: 011/ 36-2222-1 i 011/36-2222-0.

Celokupan Tekst Konkursa, obrazac Prijave za sufinansiranje projekta i Uputstvo sa detaljnijim informacijama mogu se naći na internet stranici Ministarstva (www.ekoplan.gov.rs).

Konkurs za dodelu sredstava za subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz 20 opština

POKRAJINSKIM SEKRETARIJATOM ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs  za dodelu sredstava za subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti iz 20 opština na teritoriji  AP  Vojvodine

Konkurs za dodelu subvencije za samozapošljavanje  predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Ukupan iznos sredstava, koje je obezbedila Kancelarija za podršku samozapošljavanju u vidu dodatnih sredstava za subvencije po ovom Konkursu, iznosi  440.000,00 dinara.
Subvencije za samozapošljavanje su namenjene nezaposlenim licima romske nacionalnosti koja imaju prebivalište na teritoriji jedne od navedenih opština u AP Vojvodini: Apatin, Bela Crkva, Bečej, Beočin, Inđija, Kovin, Kikinda, Kula, Novi Kneževac, Novi Sad, Odžaci, Pančevo, Pećinci, Ruma, Senta, Sombor, Srbobran, Zrenjanin, Žabalj ili Žitište i koja su ostvarila pravo na subvenciju po Javnom pozivu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova br.117-401-259/2012.

Vrednost pojedinačne subvencije jeste 40.000,00 dinara i dodeljuje se radi obavljanja novoregistrovane delatnosti koja će se vršiti na teritoriji navedenih opština. Pomoću subvencije, lica romske nacionalnosti imaju mogućnost da, u skladu sa svojim interesima i  sposobnostima, obezbede dodatne uslove za samozapošljavanje osnivanjem radnje, kao i osnivanjem privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva radni odnos.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži, svako lice pojedinačno, u skladu sa zakonom, podnosi zahtev  i ostvarivanje prava na subvenciju od 40.000,00 dinara.

Kancelarija će, od sredstava Projekta,  za novoosnovane subjekte obezbediti pravno lice ili agenciju za:
1. pružanje knjigovodstvenih usluga na period od 6 meseci, počev od prvog meseca obavljanja delatnosti;
2. realizaciju početnog poslovnog paketa (izrada pečata i internet stranice, doniranje kompjutera sa monitorom, fleš memorije, multifunkcijski uređaj (fotokopir, štampač, skener), rokovnika, vizit karte i dr.);

Subvencije za samozapošljavanje namenjene su za opremanje radnog mesta i stvaranje uslova za rad, i to: za nabavku osnovnih sredstava, sirovina, repromaterijala, mašina, opreme i rezervnih delova, potrebnih za realizaciju programa i/ili adaptaciju poslovnog prostora.

1.    USLOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA
Pravo na podnošenje zahteva za dodelu dodatnih sredstava u vidu subvencije za samozapošljavanje imaju lica:
1)   romske nacionalnosti;
2)  sa prebivalištem u jednoj od opština na teritoriji AP Vojvodine: Apatin, Bela Crkva, Bečej, Beočin, Inđija, Kovin, Kikinda, Kula, Novi Kneževac, Novi Sad, Odžaci, Pančevo, Pećinci, Ruma, Senta, Sombor, Srbobran, Zrenjanin, Žabalj ili Žitište;
3)  koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
4) koja su prosla dodatnu obuku za izradu biznis plana, u organizaciji Nacionalne službe za zapošljavanje;
5) čiji je poslovni program (biznis plan) najviše rangiran po unapred utvrđenim kriterijumima;
6) koja su ostvarila pravo na subvenciju po Javnom pozivu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnpravnost polova br. 117-401-259/2012.

Subvencije za samozapošljavanje se neće odobravati:
– za obavljanje delatnosti: individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge, udruženja građana i društvenih organizacija;
– za delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja, klađenja i sl.

2.    PRIORITETI ZA DODELU SREDSTAVA
Komisija za sprovođenje konkursa, koju čine predstavnici Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, proveravaju ispunjenost  uslova konkursa i vrše rangiranje primljenih zahteva na osnovu ocene biznis plana, unapred definisanim kriterijumima.

Prioritet u postupku odobravanja sredstava ima lice koje pripada kategoriji teže zapošljivih nezaposlenih lica- mlađi od 30 godina, stariji od 50 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, žrtve nasilja u podrodici.

3.  PRIJAVE NA KONKURS – ZAHTEV ZA DODELU SREDSTAVA
Nezaposleno lice podnosi zahtev sa potrebnom pratećom dokumentacijom, lično ili putem pošte na adresu:
KANCELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA
Bulevar Mihajla Pupina 25, 21 000 NOVI SAD;

Podnosilac zahteva za dodelu subvencije za samozapošljavanje dostavlja sledeću dokumentaciju:
•    popunjen zahtev i biznis plan na tipskom obrascu ZAHTEV SA BIZNIS PLANOM do visine dodatnih sredstva za subvenciju (može se dobiti u Kancelariji za inkluziju Roma);
•    uverenje sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje;
•    ličnu izjavu o pripadnosti romskoj naciji;
•    fotokopiju lične karte
•    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć

Podnosilac zahteva će imati stručnu podršku u pripremi dokumentacije za izradu dodatnog biznis plana i upravljanje firmom od strane stručnih lica – mentora iz oblasti poslovanja, a koje je za potrebe konkursa angažovala Kancelarija za inkluziju Roma.

Nepotpuna i neblagovremeno dostavljena dokumentacija se neće uzimati u razmatranje.

4.  DONOŠENjE ODLUKE I ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Odluku o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi direktor Kancelarija za inkluziju Roma, na predlog komisije za sprovođenje konkursa, koju čine predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Kancelarije za inkluziju Roma.

Ugovor o dodeli subvencije za samozapošljavanje, kojim se uređuju prava i obaveze podnosioca zahteva, Kancelarije za inkluziju Roma i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zaključuje se u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Prilikom potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti:
•    rešenje o osnivanju preduzeća (rešenje nadležnog organa o upisu u registar);
•    fotokopiju rešenja o PIB-u;
•    fotokopiju prijava na obavezno socijalno osiguranje;
•    sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
•    fotokopiju kartona deponovanih potpisa i ugovora o otvaranju tekućeg računa;
•    fotokopiju lične karte;
•    pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:
– dve istovetne blаnko trаsirаne menice korisnikа sredstаvа sа jednim žirаntom i meničnim ovlаšćenjimа, ili
– hipotekа prvog redа nа nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosа subvencije, ili
– gаrаncijа bаnke dvostruko veće vrednosti od iznosа subvencije ili
– ugovorno jemstvo.

Žirаnt može biti svаko poslovno sposobno fizičko lice, ne stаrije od 65  godinа, koje
imа redovnа mesečnа primаnjа nа ime zаrаde ili penzije, nezаvisno od visine primаnjа, kаo i fizičko lice koje sаmostаlno obаvljа svoju delаtnost (preduzetnik).

Menice, u sklаdu sа Zаkonom o izmenаmаi dopunаmа Zаkonа o plаtnom prometu („Službeni glasnik RS“, broj 31/2011) i Odlukom o bližim uslovimа, sаdržini i nаčinu vođenjа registrа menicа i ovlаšćenjа („Službeni glаsnik RS“, broj 56/2011), podnosilаc zаhtevа morа izvršiti upis menicа u Registаr menicа i ovlаšćenjа.

5.  OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava je u obavezi da u roku od 30 dana od dana prenosa sredstava, namenski uloži sredstva i dostavi dokaz o tome, obezbedi da registrovanu delatnost obavlja najmanje 12 meseci od dana započinjanja delatnosti i redovno uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavi dokaz o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu obavljanja registrovane delatnosti.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati celokupni iznos subvencije.

6. OSTALE INFORMACIJE
Zаhtev sа biznis plаnom, u dvа primerkа, podnosi se u Kancelariji za inkluziju Roma APV, lično ili  putem pošte, nа propisаnom obrаscu, koji se može dobiti u Kancelariji za inkluziju Roma APV ili preuzeti nа sаjtu www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs ili na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.psrzrp.vojvodina.gov.rs .

Nepotpunа dokumentаcijа neće se uzimаti u rаzmаtrаnje.

Konkurs je otvoren od dana objavljivanja na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.psrzrp.vojvodina.gov.rs  i Kancelarije za inkluziju Roma  www.inkluzijaroma.vojvodina.gov.rs. .

Sve dodatne informacije se mogu dobiti na  telefon  021/488-17-46.

Link

Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade

CILj KONKURSA
Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade (u daljem tekstu: Strategija) 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za sprovođenje Strategije 22. januara 2009. godine, Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u martu 2010. godine, a Narodna skupština Republike Srbije je usvojila prvi Zakon o mladima 5. jula 2011. godine. Sva ova dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih i institucija nadležnih za mlade. U izradi Strategije, na različite načine, uzelo je učešća oko 16.000 mladih a u izradi Zakona, preko 2.500 mladih. Donošenjem ovog zakona, stvoren je održiv institucionalni okvir za podršku institucija o mladima, kao što je i predviđeno Nacionalnom strategijom za mlade.
U periodu 2007-2011, 124 opštine/grada u Srbiji je osnovalo Kancelariju za mlade, preko 100 opština je predvidelo u svojim Statutima i formiralo Savet za mlade, 114 skupština opština/gradova je usvojilo Lokalne akcione planove za mlade (u daljem tekstu LAP) i sve su brojnije i prisutnije inicijative usmerene na razvoj gradskih/opštinskih Omladinskih klubova. Ministarstvo omladine i sporta je iniciralo i dalo značajnu podršku razvoju omladinske politike svim opštinama i gradovima koji su želeli da se sistemski bave pitanjima mladih.
U cilju pružanja podrške lokalnim samoupravama koje su izradile i usvojile Lokalne akcione planove za mlade da realizuju prioritetne aktivnosti iz LAP-a i na taj način poboljšaju položaj mladih u svojoj zajednici, kao i pružanja podrške opštinama koje imaju novoformirane Kancelarije za mlade u finansiranju aktivnosti usmerene na povećanje aktivizma mladih u njihovim sredinama, a na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 08/12), Ministarstvo omladine i sporta objavljuje Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju lokalnih akcionih planova za mlade.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu do 32.000.000,00 dinara, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za
2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na ovaj Konkurs mogu da se prijave lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) i pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 42a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” 47/11) i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 69/11).
Nosilac programa ili projekta je lokalna samouprava i odgovorna je za sprovođenje projekta.

ROK ZA KONKURISANjE
Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. april 2012. godine.

Preuzmite konkursnu dokumenatciju

Konkurs za stručno-tehničku podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za stručno-tehničku podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju SKVIS i NSM

CILj KONKURSA

Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za mlade (u daljem tekstu: NSM) 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za sprovođenje NSM 22. januara 2009. godine, Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji (u daljem tekstu: SKVIS) u martu 2010. godine, a Narodna Skupština Republike Srbije je usvojila prvi Zakon o mladima 5. jula 2011. godine. Sva ova dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih i institucija nadležnih za mlade.
Donošenjem svih ovih dokumenata, stvoren je održiv institucionalni okvir za brigu o mladima, kao što je i predviđeno NSM.
Osnovni cilj donošenja SKVIS jeste definisanje mehanizama za uspostavljanje sistema karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji kako bi se što bolje iskoristili ljudski resursi kroz stvaranje jasne veze između sistema obrazovanja i tržišta rada. Upravo je karijerno vođenje i savetovanje jedan od osnovnih instrumenata razvoja ljudskih potencijala kojim se postižu kako obrazovni ciljevi (poboljšanje efikasnosti obrazovnog sistema), tako i ciljevi ekonomskog
razvoja i ciljevi socijalne jednakosti i uključenosti. Preporuke koje sadrži ovaj dokument su zasnovane na već započetim aktivnostima modernizacije I usavršavanja stručnog obrazovanja i obuke, obrazovanja odraslih i reformskih procesa u oblasti zapošljavanja. Koncept karijernog vođenja i savetovanja posebno je važan za mlade i razvoj njihovih potencijala.
Odlukom Vlade formirana je Radna grupa za sprovođenje SKVIS 28. aprila 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 30/11), sa mandatom trajanja do 2014. godine.
Osnovni zadaci ove radne grupe tiču se: predlaganja mera radi usklađivanja aktivnosti na sprovođenju SKVIS prema dinamici utvrđenoj njenim akcionim planom, zatim praćenja realizacije SKVIS, učešća u evaluaciji i pripremi godišnjih izveštaja za Vladu o realizaciji SKVIS, kao i učestvovanja u promociji i popularisanju uspostavljanja sistema karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji.
Neke od aktivnosti koje predviđa Akcioni plan za sprovođenje SKVIS za period od 2010. do 2014. godine su stvaranje uslova za formiranje i rad Centra za karijerno vođenje i savetovanje za studente koji su dobili stipendiju Fonda za mlade talente Republike Srbije i razvijanje modela praćenja karijernog vođenja I savetovanja stipendista Fonda za mlade talente Republike Srbije. Ovaj Centar funkcioniše u okviru Ministarstva omladine i sporta kao pilot projekat od oktobra 2009.  godne, a do kraja 2011. godine preko 200 stipendista razgovaralo je sa psihologom – karijernim savetnikom; više od 550 stipendista na dnevnom nivou dobija informacije putem Fejsbuk grupe Centra, u koju su učlanjeni; preko 2.500 stipendista dobija najvažnije vesti i informacije preko newsletter-a koji im se dvaput mesečno prosleđuje elektronskom poštom; a organizovano je oko 40 radionica za profesionalni razvoj stipendista u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, sa više od 530 učesnika.
Država se sprovođenjem NSM i SKVIS obavezala da uvaži mlade i da im pomogne da iskažu i ostvare svoje mogućnosti za ličnu i društvenu dobrobit, ali i da obezbedi institucionalne mehanizme za sprovođenje ovih dokumenata.
Usvojenim Zakonom o mladima dodatno je uređen i učvršćen institucionalni okvir kojim se predviđaju nova sistemska rešenja i mehanizmi za razvoj omladinskog sektora.
U cilju podsticanja sprovođenja aktivnosti karijernog vođenja i savetovanja mladih, a posebno stipendista Fonda za mlade talente i organizacije obuka od značaja za zapošljavanje, samozapošljavanje i preduzetništvo mladih u sprovođenju NSM, kao i podsticanja mladih da aktivno učestvuju u društvenim tokovima i informisanja o pitanjima od značaja za mlade, a na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju i sufinansiranju programa ili projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), Ministarstvo omladine i sporta objavljuje Konkurs za stručno-tehničku podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih talenata i sprovođenju SKVIS i NSM.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored I korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja
za mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na
teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju
udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom
o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja
za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi
Ministarstvo omladine i sporta.

ROK ZA KONKURISANjE
Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. april 2012. godine.

Konkursna dokumentacija

Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora

CILj KONKURSA
Vlada Republike Srbije donela je Nacionalnu strategiju za mlade 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje 22. januara 2009. godine i Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u martu 2010. godine. Pored toga, Narodna skupština Republike Srbije donela je prvi srpski Zakon o mladima 5. jula 2011. godine, u toku Međunarodne godine mladih. Ovim zakonom uređene su mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.
Sva ova dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih i institucija i organa nadležnih za mlade. U izradi Nacionalne strategije za mlade, na različite načine, uzelo je učešća oko 16.000 mladih, a u izradi Zakona, preko 2.500 mladih.
Uvažavajući značaj konsultativnog procesa u Zakonu o mladima predviđeno je aktivno učešće mladih kako u pripremi Strategije, tako i u njenoj realizaciji i definisano je da Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tesktu: Ministarstvo) usmerava i prati sprovođenje Strategije na lokalnom nivou.
U cilju obezbeđenja administrativno-tehničke i stručne podrške u realizaciji i praćenju programa i projekata udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u oblastima omladinskog sektora, a na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju I sufinansiranju programa ili projekata od javnog interesa u oblastima
omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), Ministarstvo objavljuje Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja za mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo.

KRITERIJUMI KOJI SE ODNOSE NA BUDžET PROJEKTA
Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju projekta, u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Ministarstva omladine i sporta i nosioca projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju projekta ili Ministarstvu dostavlja izjavu da će za realizaciju projekta koristiti postojeći namenski račun na kome nema sredstava i koji će koristiti samo za realizaciju ovog projekta, kada ga Ministarstvo obavesti da je projekat odobren, radi potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Sa namenskog računa se pokrivaju svi troškovi projektnih aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA
U obrascu budžeta projeka, formule su podešene. Ukoliko unosite nove budžetske
linije, insertujte kompletne linije između već postojećih linija u okviru budžetskog poglavlja da ne biste promenili ili oštetili funkcije postojećih formula, ili podesite formulu u skladu sa postojećim obrascem. Ukoliko dostavite obrazac budžeta projekta sa izmenjenim formulama, Predlog projekta
neće biti uzet u razmatranje.
Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
– budu neophodni za izvođenje projekta;
– budu stvarni troškovi nosioca projekta tokom perioda realizacije projekta;

ROK ZA KONKURISANjE
Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. april 2012. godine.

Konkursna dokumentacija

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2012. godini

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 10.04.2012. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

شات

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 10.04.2012. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju.