Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje realizacije projekata jedinica lokalnih samouprava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

KONKURS

1) za sufinansiranje realizacije prioriteta iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih zajednica na teritoriji AP Vojvodine

2) za sufinansiranje realizacije projekata koji doprinose efikasnom upravljanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

I
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2012. godini realizaciju prioritenih projekata iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih zajednica i projekte koji doprinose efikasnom upravljanju razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine usklađeno sa razvojnim i EU programima, a usmereni su na poboljšanje uslova za investiranje, novo zapošljavanje i poboljšanje kvaliteta života građana putem jačanja lokalne samouprave kao nosioca lokalnog razvoja.

Sredstva za Konkurs obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012 godinu („Sl. list APV“ broj: 23/2011, 3/2012 i 29/2012) u ukupnom iznosu od 29.859.000,00 dinara, u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti.

II

Sredstva za sufinansiranje projekata koji doprinose realizaciji prioriteta iz lokalnih strateških planova koji doprinose ujednačavanju stepena razvijenosti lokalnih zajednica u AP Vojvodini dodeliće se za:
–    podsticanje aktivnosti na unapređenju funkcionalnosti različitih sektora lokalne administracije, modernizaciju uprave i primenu informaciono-komunikacionih tehnologija;
–    podsticanje efikasnije komunikacije građana i lokalne samouprave u oblasti komunalnih delatnosti;
–    podsticanje izrade strateških razvojnih dokumenata.

Sredstva za sufinansiranje projekata za efikasno upravljanje razvojem jedinica lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine usklađeno sa razvojnim i EU programima dodeliće se za:
–    uvođenje novog modela praćenja pripreme, realizacije i efekata projekata;
–    unapređenje komunikacije i razmene informacija među akterima lokalnog i regionalnog razvoja;
–    pripremu dokumenata koja su preduslov za efikasno privlačenje sredstava iz domaćih i međunarodnih fondova.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85 % od ukupne vrednosti projekta.
Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

III USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

A) Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju.
B) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine ili akreditovanom regionalnom razvojnom agencijom.
C) Jedinica lokalne samouprave za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati kroz najviše dva projekta (bilo kao podnosilac predloga projekta ili kao partner na projektu).

IV

D) Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs

E) Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan od strane predsednika    opštine/gradonačelnika, dve kopije i u elektronskom obliku (CD).

Na koverti mora da stoji naziv,“Konkurs za sufinansiranje projekata JLS“, adresa podnosioca  prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.
F) Rok za podnošenje prijave na konkurs je 09. novembar 2012. godine.

G) Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o sufinansiranju realizacije projekata. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs  ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Škola socijalnog preduzetništva

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

“Škola socijalnog preduzetništva”

U želji da doprinese razvoju socijalnog preduzetništva Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Centrom za razvoj socijalnog preduzetništva i uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje, realizuje projekat „Platforma za socijalno preduzetništvo“, finansiran od Ambasade kraljevine Norveške u Srbiji.

Najvažniji cilj projekta jeste unapređenje veština i znanja za efikasno vođenje socijalnih preduzeća, kao i razvijanje ideja koje se mogu realizovati kroz razvoj preduzetničkih planova. S tim u vezi, pozivamo Vas da aplicirate za Školu socijalnog preduzetništva koja je namenjena svim pojedincima i/ili organizacijama koje žele da razviju svoja znanja i veštine u oblasti socijalnog preduzetništva ili da započnu sopstveni biznis. Ovaj Edukativni program, kao jedna od aktivnosti projekta, podrazumeva edukaciju kroz teorijski i praktičan rad, kao i podršku u pripremi socijalnih biznis planova.

CILJEVI EDUKATIVNOG PROGRAMA:
– Unapređenje znanja i svesti o mogućnostima socijalnog preduzetništva u zajednici
– Sticanje znanja i veština za razvoj socijalnog preduzeća kroz izradu soc/biznis planova
– Uspostavljanja partnerstava između socijalnih preduzetnika i poslovnog/javnog sektora

Pohađanje programa i razvoj biznis plana omogućava dobijanje sertifikata o završenoj obuci, kao i stvaranje mreže međusobne podrške samih učesnika.

Učešće u Školi Socijalnog preduzetništva će izboriti svi oni koji u svojoj aplikacionoj prijavi pokažu najveći potencijal svoje preduzetničke ideje. Tim za selekciju će odabrati najviše 20 učesnika koji će imati obuku u trajanju od 5 dana, počevši od 26. novembra do 01. decembra 2012. godine. Putne troškove, kao i troškove smeštaja i ishrane, snosi u potpunosti Forum mladih sa invaliditetom.

KAKO SE PRIJAVITI?
Da biste se prijavili za učešće u programu potrebno je da popunite prijavni formular uz koji ćete poslati i svoju biografiju. Prilikom popunjavanja prijavnog formulara poželjno je da budete što konkretniji i da Vaša ideja bude što realnija. Posebno će se vrednovati ideje koje imaju inovativni pristup u razvoju socijalnog preuzetništva.

Rok za podnošenje prijava je 31. oktobar 2012. godine.
Prijave poslate nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Prijavni formular možete naći na internet adresi www.fmi.rs.
Popunjeni prijavni formulari se šalju na e-mail adresu:
socijalnopreduzetnistvo@fmi.rs

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem telefona 011 32 48 347.

Link

Javni poziv za dodelu podsticajnih grantova iz pilot fonda za razvoj preduzetništva u kulturnim/kreativnim industrijama

ACADEMICA

Javni poziv za dodelu podsticajnih grantova iz pilot fonda za razvoj preduzetništva u kulturnim/kreativnim industrijama za teritoriju Srbije i Bosne i Hercegovine

Novoustanovljeni fond je pokrenula ACADEMICA u saradnji sa Međunarodnim fondom za kulturnu raznolikost UNESCO i Švajcarskim programom za kulturu Zapadnog Balkana u želji da ovim putem motiviše i osnaži kreativce koji imaju konkretnu preduzetničku ideju za realizaciju, razvoj i/ili unapređenje postojećih poslova u lokalnim zajednicama. Kreativci koji uđu u uži izbor, njih 10, proći će petodnevnu obuku za izradu biznis plana i biće im obezbeđena promocija ideje/posla na sajtu Direktorijuma kreativnog sektora Srbije odnosno na portalu www.e761.org.

• Izdavaštvo (knjige i časopisi)
• Muzička produkcija
• Stari zanati i kulturni turizam
• IT, proizvodnja softvera, veb portali
• Grafički & produkt dizajn i kreativni ateljei
• Filmska i video produkcija
• Pozorište i izvođačke umetnosti
• Vizuelne umetnosti (privatne galerije i radionice)
• Arhitektura & unutrašnja dekoracija.

Procedura javnog poziva i dodela bespovratnih sredstava:
Od ukupnog broja prijavljenih selekciona komisija bira 10 kandidata tj. biznis inicijativa, pet iz Srbije i pet iz Bosne i Hercegovine, koji poslovnu ideju razvijaju kroz petodnevni seminar za biznis plan; seminar će biti održan od 25. do 30. novembra 2012. godine (mesto seminara biće naknadno objavljeno).

Kotizacija iznosi 6.000 dinara ili 90 BAM po učesniku seminara. Podsticajni fond koji će biti raspodeljen iznosi 10.000 Eur, a maksimalan iznos koji može biti dodeljen po jednoj biznis inicijativi je 2.500 Eur ili maksimalno 70 odsto od ukupne vrednosti projekta/poslovne inicijative. Podsticajni grantovi biće isplaćeni u periodu decembar 2012 – februar 2013. godine ugovorom koji Academica potpisuje sa primaocem sredstava.

Ko može da se prijavi?
Samostalni umetnici, udruženja građana, neprofitne organizacije, preduzetnici i preduzeća u okviru navedenih industrija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a da nisu sa teritorije Beograda i Sarajeva.

Način prijavljivanja:
Zainteresovani kandidati dostavljaju sledeće u prijavi na konkurs:
1. Opis preduzetničke ideje/posla na formularu konkursa
2. Profesionalnu biografiju (ako je pojedinac) ili profil organizacije/preduzeća
3. Popunjenu i potpisanu izjavu kandidata da obezbeđuje novčano učešće i kotizaciju za seminar poslovnog planiranja.

Dokumenti se šalju elektronskom poštom na adresu academica@academica.rs (tražiti potvrdu prijema).

Rok za apliciranje:
4. novembar 2012. do 17h.

Dodatne informacije dostupne su putem maila katarina@academica.rs ili
telefonom na 381.63.85.777.10.

Link – Detalji

Javni poziv – Dodela godišnjeg Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2011. godinu.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za predlaganje kandidatkinja i kandidata za dodelu godišnjeg Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2011. godinu.

▪ Pozivaju se fizička i pravna lica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, da dostave predloge kandidatkinja i kandidata za dodelu godišnjeg Priznanja u oblasti ravnopravnosti polova za 2011. godinu.

▪ Za dodelu Priznanja, u kategorijama pojedinac/-ka i/ili organizacija, mogu biti predloženi građani/-ke, udruženja građana, nevladine organizacije, preduzeća, organi i organizacije:
– ako imaju prebivalište ili boravište, odnosno sedište, na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,
– ako su u svom delovanju kontinuirano doprinosili razvoju demokratskih procesa u društvu,
– ako su postigli značajne rezultate u ostvarivanju politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim oblastima, a naročito u oblasti rada i zapošljavanja, političkog i javnog života, socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, informisanja, kulture i sporta,
– ako su rezultati koje su postigli prepoznatljivi u međunarodnim okvirima.

▪ Dobitniku/-ci Priznanja dodeljuje se diploma, statua i novčana nagrada.

▪ Odluku o dobitnicima Priznanja za obe kategorije donosi Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine, na predlog Saveta za ravnopravnost polova.

▪ Predlozi moraju da sadrže: biografiju za predloženo fizičko lice ili podatke za predloženo pravno lice, kratko obrazloženje razloga za dodelu Priznanja i podatke o predlagaču.

▪ Predlozi se dostavljaju u pisanom obliku ili elektronskoj formi na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „za dodelu Priznanja” ili na imejl adresu: radizene@vojvodina.gov.rs

▪ Rok za dostavljanje predloga je petak, 2. novembar 2012. godine do 14 časova, bez obzira na način dostave predloga.

▪ Predlagači će o izabranim kandidatkinjama i kandidatima biti blagovremeno pismeno obavešteni.

Link

Kup tolerancije – Javni poziv za učešće na takmičenjima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT  ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Kup tolerancije 2012 – Javni poziv za učešće na takmičenjima

Osnovnim i srednjim školama sa teritorije AP Vojvodine

U okviru projekta Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice u saradnji sa Savezom za školski sport i olimpijsko vaspitanje Vojvodine organizuje „Kup tolerancije 2012“.

Manifestacija „Kup tolerancije 2012“ koja će obuhvatiti sportska takmičenja i raznovrsne kulturne sadržaje održaće se sredinom novembra 2012. godine u Somboru (tačan datum će se utvrditi naknadno).

Ekipe delegirane od strane škola će se tokom trodnevnih takmičenja nadmetati u pet sportova: malom fudbalu i stonom tenisu (selekcije osnovnih škola), kao i mešovitoj odbojci, muškoj i ženskoj košarci (selekcije srednjih škola).

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice poziva sve škole sa teritorije AP Vojvodine da prijave učešće svojih ekipa i time daju doprinos uspešnoj realizaciji Projekta i širenju međunacionalne tolerancije. Škole mogu prijaviti najviše jednu ekipu po sportskoj disciplini.

Napominjemo da se, zbog smanjenja raspoloživih sredstava, neće održavati kvalifikaciona takmičenja kao u prethodnim fazama Projekta i da će na takmičenjima učestvovati 40 ekipa (8 ekipa po sportu).

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, prilikom razmatranja prijava za učešće na sportskim takmičenjima, uzeće u obzir sledeće kriterijume:
•    redosled prijavljivanja ekipa škola za učešće;
•    teritorijalni princip, kojim će se postići podjednaka zastupljenost predstavnika svih sredina AP Vojvodine na takmičenjima.

Budući da je cilj projekta „Kup tolerancije“ povezivanje i međusobno upoznavanje mladih, pripadnika različitih etničkih zajednica Vojvodine, veoma je važno da škole prilikom sastavljanja ekipa, vode računa o njenoj etničkoj strukturi, tako da ona odražava etničku strukturu škole koju predstavlja.

Konačni rok za prijavljivanje je 22. oktobar 2012. godine.

Prijave učešća na takmičenjima se upućuju isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
Bulevar Mihajla Pupina 16, 21 000 Novi Sad
Sa naznakom: „Za Kup tolerancije 2012“

Prijava

Link

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća

Ministarstvo finansija i privrede, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisuje

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru programa za unapređenje inovacija

Projekat integrisane podrške inovacijama (IISP) finansira Evropska unija u cilju podsticanja konkurentnosti i ekonomskog rasta u Republici Srbiji, kroz jačanje inovacija u malim i srednjim preduzećima. Svrha PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE INOVACIJA, koji se relizuje kroz ovaj projekat, je da podstakne tehnološke inovacije u malim i srednjim preduzećima kroz besplatnu obuku i trening za započinjanje i realizovanje inovativnih aktivnosti.

Program za unapređenje inovacija obezbeđuje tehničko-konsultantsku podršku za 300 malih i srednjih preduzeća kroz obuku, trening i konsalting u oblasti strateškog planiranja i realizovanja inovacija za sledeće aktivnosti:
•    razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge;
•    uvođenje novog ili poboljšanje postojećeg procesa proizvodnje;
•    unapređenje organizacione strukture preduzeća;
•    unapređenje marketing strategije preduzeća;
•    povezivanje malih i srednjih preduzeća sa organizacijama za podršku inovacijama i inovacionim mrežama (Evropska mreža za preduzetništvo i dr.)
•    povezivanje malih i srednjih preduzeća sa lokalnim inovacionim info centrima, koji preduzećima mogu pružiti korisne informacije za razvoj tehnologije, proizvoda ili poslovnog procesa;
•    povezivanje malih i srednjih preduzeća sa tehnološkim brokerima, koji pomažu kompanijama da pronađu nove tehnologije za unapređenje i razvoj proizvoda, usluga ili poslovnih procesa odnosno podstiču transfer tehnologija od naučno-istraživačkih institucija ka inovativnim preduzećima.

Kriterijumi za učešće u programu:
Za podršku Programa za unapređenje inovacija mogu da se prijave preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:
•    Da su registrovana na teritoriji Srbije u Agenciji za privredne registre;
•    Da spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća (u skladu sa definicijom Evropske unije – preporukom Evropske komisije 2003/361/EC) što podrazumeva:
o    Da imaju između 10 – 250 zaposlenih;
o    Da su u 2011. godini imala godišnji proment manji od 50 miliona evra ili vrednost ukupne imovine manju od 43 miliona evra;
•    Da se bave proizvodnjom proizvoda ili pružanjem usluga u sledećim sektorima:
1.    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata;
2.    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda;
3.    Prozvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda;
4.    Proizvodnja električne opreme; mašina i opreme; motornih vozila, prikolica i poluprikolica, kao i ostale opreme za transport;
5.    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike; ostalih nemetalnih proizvoda, osnovnih metala i metalnih proizvoda, osim mašina i opreme;
6.    Izdavačka delatnost (uključujući i izdavanje softvera);
7.    Telekomunikacije;
8.    Računarsko programiranje, konsultantske i povezane delatnosti;
9.    Ostale informacione uslužne delatnosti;
10.    Proizvodnja prehrambenih proizvoda.

Pripadnost jednom od navedenih sektora nije isključiv uslov za prijavu. Za podršku se mogu prijaviti i preduzeća koja ne pripadaju navedenim sektorima, ali koja su inovativna i mogu imati koristi od podrške Programa za unapređenje inovacija.

Način prijavljivanja
Dokumenta za prijavljivanje mogu se preuzeti u prostorijama Programa integrisane podrške inovacijama, Pajsijeva 4, III/12, 11 000 Beograd ili na internet stranici www.iisp.rs – Registracija za podršku. Za detaljnije informacije možete se obratiti na telefon 011/ 3620 932.

Poziv za Program za unapređenje inovacija u malim i srednjim preduzećima je otvoren do daljnjeg.

Popunjenu prijavu i prateću dokumentaciju možete poslati na adresu
Pajsijeva 4, III/12, 11 000 Beograd ili na e-mail adresu sme.innovation@iisp.rs.

Obaveštenje o izboru
Program integrisane podrške inovacijama će obavestiti odabrana preduzeća i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora za učešće u Programu za unapređenje inovacija.

Konkursna dokumentacija

Javni poziv

Upitnik za preduzeća

Uputstvo za prijavu

Link

Javni poziv mladima za uključivanje u radne prakse Subotica, Sombor i Kanjiža

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Javni poziv mladima za uključivanje u radne prakse Subotica, Sombor i Kanjiža

Program „Biznis mladih Srbije“ poziva mlade ljude do 30 godina, koji su stekli srednji, viši ili visoki stepen stručne spreme, da se prijave za učešće u dvomesečnom programu radne prakse na konkretne praktikantske pozicije predstavljenje u tabeli na poslednjim stranama ovog javnog poziva. Cilj programa je da se mladima omogući sticanje radnog iskustva, koje je jedan od ključnih uslova za zapošljavanje na savremenom tržištu rada.

Potencijalni praktikanti će, nakon preliminarne selekcije, pohađati obuku za prilagođavanje na radno okruženje (profesionalna komunikacija i pravila ponašanja u radnoj sredini).

Nakon obuke, potencijalni praktikanti će proći dodatan proces selekcije na intervjuima kod poslodavaca koji su otvorili praktikantske pozicije. Odabrani praktikanti će, na početku radne prakse, dobiti stručnog mentora koji će definisati profesionalne veštine koje mlada osoba treba da stekne, a koje su deo razvojnih ciljeva obavljanja prakse. Tokom trajanja prakse i poslodavac i praktikant biće u kontaktu sa regionalnim koordinatorom programa „Biznis mladih Srbije“. Na taj način će se pratiti realizacija ciljeva prakse i pružiti podrška u prevazilaženju eventualnih problema. Praktikanti će tokom i nakon obavljene prakse dati svoju procenu programa prakse. Od poslodavaca se očekuje da na kraju realizacije prakse ocene rad praktikanata i da im izdaju potvrdu o obavljenoj radnoj praksi.

Programom je predviđeno da radne prakse traju dva meseca. Za vreme trajanja prakse, „Biznis mladih Srbije“ će praktikantima obezbeđivati mesečnu novčanu nadoknadu (fiksni iznos) koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova radne prakse (npr. lokalni transport i troškovi ishrane)

Vremenski okvir

Poziv je otvoren do 15.00 časova, 15. oktobra 2012. godine.

Preliminarna selekcija potencijalnih praktikanata biće obavljena do 18. oktobra 2012. godine.

Preliminarno selektovani potencijalni praktikanti biće upućeni na obaveznu jednodnevnu obuku u svojim mestima od 19. do 23. oktobra 2012. godine.

Nakon uspešno završene obuke potencijalni praktikanti će biti upoznati sa poslodavcima koji nude mogućnost za radne prakse. Intervjuisanje i odluku o kandidatima koje će primiti na praksu poslodavci će obaviti u periodu od 22. do 29. oktobra 2012. godine.

Prijem mladih na radnu praksu može početi najkasnije 1. novembra 2012. godine, a radne prakse se završavaju 31. decembra 2012. godine.

Uslovi za konkurisanje
Pravo učešća imaju mlade osobe:
– do i uključujući 30 godina starosti,
– koje su nezaposlene, na evidenciji nezaposlenih lica Nacionalne službe za zapošljavanje,
– sa prebivalištem u gradovima/opštinama Subotica, Sombor i Kanjiža.

Obaveze potencijalnih praktikanata
Potencijalni praktikant je u obavezi da:
– pohađa jednodnevnu obuku za prilagođavanje na radno okruženje;
– potpiše Ugovor o delu, kojim se definišu prava i obaveze praktikanta;
– na mesečnom nivou dostavi izveštaj o radnoj praksi regionalnom koordinatoru programa Biznis mladih Srbije.

Potrebna dokumenta za učestvovanje u programu
Formular za prijavu za učešće u programu.
Ukoliko bude odabran za konkretnu praktikantsku poziciju biće potrebna potvrda o radnom statusu koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje.

Selekcija
Preliminarnu selekciju potencijalnih praktikanata obaviće komisija sastavljena od predstavnika programa „Biznis mladih Srbije“ i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

Način podnošenja prijave
Popunjeni prijavni formular pošaljite elektronskim putem, s naznakom „Prijava za prijem mladih na radne prakse“, na infosu@biznismladihsrbije.org
Kontakt osoba za dodatne informacije za za Suboticu Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528 infosu@biznismladihsrbije.org
O programu „Biznis mladih Srbije“

Biznis mladih Srbije je program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koja ima za cilj da – putem razvoja preduzetništva i radnih praksi – pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak. Pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Program podrazumeva umrežavanje poslovnog sektora s jedne, i mladih koji žele da unaprede svoj ekonomski položaj s druge strane. Realizuje se u četiri međuopštinska partnerstva predvođena Nišem, Novim Sadom, Kraljevom i Suboticom. Niško međuopštinsko partnerstvo sačinjavaju: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han i Leskovac; novosadsko: Novi Sad, Temerin, Beočin, Sremski Karlovci; subotičko partnerstvo čine: Subotica, Sombor i Kanjiža, a kraljevačko: Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Raška i Vrnjačka Banja.

Program se realizuje u saradnji sa organizacijama „Eneca“ Niš, „Sunce“ Kragujevac, predstavnicima Razvojnog fonda za mlade RFM Novi Sad, Ekonomskim fakultetom u Subotici, Centrom za održivi razvoj Subotica, kao i sa Forumom poslovnih lidera i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj.

Za više informacija posetite sajt www.biznismladihsrbije.org

Beneficirano uvođenje međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane

NACIONALNI CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ – NACOR

Pоziv privrеdnim subјеktima zа dоstаvljаnjе priјаvа zа beneficirano uvođenje sistеmа kоntrоlе bezbednosti hrane zаsnоvаnоg nа principimа HACCP i sеrtifikаciјu HACCP sistеmа, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom i menadžmenta zaštitom životne sredine zasnovanih na SRPS ISO 9001/ISO 9001 i SRPS ISO 14001/ ISO 14001

Prаvо nа pоdnоšеnjе priјаvа zа beneficirano uvođenje međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane imајu mаli privrеdni subјеkti (mаlо prеduzеćе i prеduzеtnik) i srеdnji privrеdni subјеkti, rеgistrоvаni u sklаdu sа zаkоnоm, sа sеdištеm nа tеritоriјi Republike Srbije, zа оbаvlјаnjе svih dеlаtnоsti.

Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR, privrednim subjektima čija prijava zadovoljava uslove konkursa, obezbeđuje najpovoljniju tržišnu cenu za željenu uslugu angažovanjem konsultanata i sertifikacionih tela iz svih regiona Srbije. U skladu sa projektom, Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR preuzima ulogu garanta za dobro izvršenje posla, u skladu sa predviđenim rokovima. Više o projektu možete saznati ovde.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove konkursa mogu podneti samo jednu prijavu i pri tome se odlučiti za neku od ponuđenih opcija:
1) Uvođenje sistеmа kоntrоlе bezbednosti hrane zаsnоvаnоg nа principimа HACCP;
1a) Uvođenje i sertifikacija sistеmа kоntrоlе bezbednosti hrane zаsnоvаnоg nа principimа HACCP;
2) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanog na SRPS ISO 9001 / ISO 9001
3) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine zasnovanog na SRPS ISO 14001 / ISO 14001;
4) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanog na SRPS ISO 9001 / ISO 9001 i sistema menadžmenta zaštitom životne sredine zasnovanog na SRPS ISO 14001 / ISO 14001;
5) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanog na SRPS ISO 9001 / ISO 9001 i sistеmа kоntrоlе bezbednosti hrane zаsnоvаnоg nа principimа HACCP.

NAPOMENA: U SLUČАЈU PОDNОŠЕNјА DVЕ PRIЈАVЕ, ОBЕ ĆЕ BIТI ОDBАČЕNЕ.

PRАVО NА DОDЕLU beneficija imaju privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. Dа privrеdni subјеkаt imа rеgistrоvаnо sеdištе nа tеritоriјi Republike Srbije nајmаnjе gоdinu dаnа prе оbјаvlјivаnjа tеkstа pоzivа u srеdstvimа јаvnоg infоrmisаnjа;
2. Dа је privrеdni subјеkаt rаzvrstаn nа mаlо ili srеdnjе prаvnо licе u sklаdu sа člаnоm 7. Zаkоnа о rаčunоvоdstvu i rеviziјi („Sl. glаsnik RS“ br. 46/2006), оdnоsnо dа је kоd nаdlеžnе Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе upisаn kао prеduzеtnik;
3. Dа mu u pеriоdu оd gоdinu dаnа prе pоdnоšеnjа priјаvе tеkući rаčuni kоd pоslоvnih bаnаkа nisu bili blоkirаni dužе оd deset dаnа u kоntinuitеtu,

PОТRЕBNА DОKUMЕNТАCIЈА
PRIЈАVА nа јаvni pоziv sаstојi sе оd slеdеćih оbrаzаcа, kојi činе sаstаvni dео priјаvе:
1. Fоrmulаr priјаvе za odabranu opciju (Obrazac 1) – pоdnоsi sе pоtpisаn оd strаnе оvlаšćеnоg licа u privrеdnоm subјеktu i оvеrеn pеčаtоm privrеdnоg subјеktа;
2. Izјаvа dа privrеdnоm subјеktu nisu dоdеlјеnа bеspоvrаtnа srеdstvа zа sprovođenje istih aktivnosti (Obrazac 2) –pоdnоsi sе pоtpisаnа i оvеrеnа pеčаtоm privrеdnоg subјеktа;
3. Lista tekućih računa privrednog subjekta u 2012 gоdini (Obrazac 3) – pоdnоsi sе pоtpisаnа i оvеrеnа pеčаtоm privrеdnоg subјеktа
4. Fоtоkоpiја izvоdа о rеgistrаciјi privrеdnоg subјеktа ili rešenja izdatog od strane Agencije za privredne registre;
5. Fotokopija potvrde o PIB-u.
Kоmisiја zаdržаvа prаvо dа pоrеd nаvеdеnih, zаtrаži i drugа dоkumеntа i dоkаzе.

ODLUČIVANJE O PRIJAVI
Kоmisiја ćе rаzmаtrаti isklјučivо pоtpunе i blаgоvrеmеnе priјаvе i vršiće njihovu ocenu prema redosledu pristiglih prijava.

Po prihvatanju prijave, Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR, će od stručnih konsultanata i sertifikacionih tela iz Republike Srbije zatražiti ponude, od kojih će najniža biti beneficirana i kao takva prosleđena privrednom subjektu.

Privredni subjekat ima pravo da po dobijanju ponude, istu prihvati i odbije. U slučaju prihvatanja ponude, pristupa se zaključivanju ugovora sa Nacionalnim centrom za održivi razvoj – NACOR.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Po prihvatanju ponude, Nacionalni centar za održivi razvoj i privredni subjekat zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Priјаvа sа prаtеćоm dоkumеntаciјоm sе pоdnоsi u dvа primеrkа pоštоm ili u jednom primerku putem e-mail-a.

Ukoliko se prijava podnosi poštom, dokumentacija se šalje u u zаpеčаćеnој kоvеrti nа kојој mоrа dа pišе:
Nа prеdnjој strаni:
Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR
Naznaka: „Pоziv privrednim subjektima zа dоstаvlјаnjе priјаvа zа beneficirano uspоstаvljаnjе međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane
Jelene Varjaški 10
26300 Vršac

Nа pоlеđini kоvеrtе оbаvеznо nаvеsti nаziv i аdrеsu pоdnоsiоcа priјаvе.
Ukoliko se prijava podnosi putem e-mail-a, dokumentacija se šalje na programs@nacor.rs .

U predmetu (Subject) e-mail-a obavezno navesti „Prijava, Naziv privrednog subjekta, sedište.

Rоk zа pоdnоšеnjе priјаvа sа prаtеćоm dоkumеntаciјоm је 30 dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа pоzivа, оdnоsnо dо 12. oktobra 2012.gоdinе, dо 16 čаsоvа.

Nеblаgоvrеmеnе i nеpоtpunе prijave, kao i priјаvе pоslаtе nа drugi nаčin (npr.fаksоm ili lično), ili dоstаvlјеnе nа drugе аdrеsе, nеćе sе rаzmаtrаti.

Zа dоdаtnе infоrmаciје sе mоžеtе оbrаtiti nаm se obratiti putеm e-mail-а: info@nacor.rs

Link

PAMP Suisse bars can be bought and sold most anywhere around

It has been in their diet for over ten thousand years. People stay healthy on their indigenous diet. I’ve mentioned the sorry plight of the Ute Indians when they were taken away from their natural diet and placed on the European diet.. PAMP Suisse bars can be bought and sold most anywhere around the world. Like the Credit Suisse gold bars, PAMP Suisse bars are 99.99% 24 karat gold and have their content and weight stamped on them. These gold bars are offered in weights from one gram to ten ounces..

canada goose The popularity of Google Android is increasing. And now, Google Android has to pay for this popularity. Since the beginning of the second quarter of year 2011, Android has taken over the place that previously held by Symbian for quiet long time, as the biggest target for malware attack. canada goose

cheap canada goose outlet Yes, Paddy will have a full training camp behind him and should be better prepared. But Kelades is an unknown quantity and has nothing to lose. It probably wont bother Paddy too much who his opponent is.. So many organizations in Reno are established that offer reliable services of plumbing in Reno. Which one is providing the top most services is quite difficult to choose. It is definitely the simpler way to explore the best one. cheap canada goose outlet

cheap canada goose sale Ten minutes after Roberts’ tracking device was found to be static, staff at the bottom of the mountain also checked Maher’s. To their horror, they noticed that his tracker, too, had been static for almost two hours. For 45 minutes, a colleague attempted to save Maher, again on his own as a rescue vehicle had become bogged. cheap canada goose sale

canada goose jackets There is nothing worse than getting out there on the slopes with big plans to ski all over the mountain and finding that by lunch time your feet are in agony and you can barely walk canada goose sale, let alone ski. The fit and quality of your ski boots are so important, and although ski hire shops will alter them for you as often as necessary, you really don’t want to waste time when you only have a few days on the slopes. With today’s amazing technology and an expert fitter, you can find the perfect boots.. canada goose jackets

canada goose sale You know, we went there. I was trying to trace it back, because I honestly don’t remember before. We talked a little about the chemistry they had, just together in their scenes, and then I think it started with the lullaby. A very heartfelt “Good Dog” is due! Give praise, without being overexcited, and pet them right away. It is necessary to let your dog know that this is what you want! If they lick or try to lick you when you are praising them, repeat the process. It is going to get very repetitive, and can take a while, but this is a great way to get a dog to stop licking people.. canada goose sale

cheap canada goose Earl Simmons (born December 18, 1970), better known by his stage names DMX and Dark Man X, is an American rapper and actor. He has acted in films such as Belly, Romeo Must Die, Exit Wounds, Cradle 2 the Grave, and Last Hour. In 2006, he starred in the reality television series DMX: Soul of a Man, which was primarily aired on the BET cable television network cheap canada goose.

Podrška razvoju poslovnih inkubatora

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju poslovnih inkubatora

Program podrške poslovnim inkubatorima kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2012. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: NARR) prema Programu rada NARR za 2012. godinu. Cilj Programa je da pospeši razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: MSPP) Republike Srbije kroz podsticanje i podršku razvoja poslovnih inkubatora. Svrha javnog poziva je dodela bespovratnih finansijskih sredstava namenjenih unapređenju funkcionisanja postojećih inkubatora i povećanju obučenosti menadžmenta poslovnih inkubatora.

1.    Uslovi učešća
Pravo prijave na javni poziv imaju poslovni inkubatori koji ispunjavaju sledeće uslove:
•    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da su osnovani u formi privrednog društva sa ograničenom odgovornošću;
•    da imaju najmanje jednog stalno zaposlenog radnika;
•    da su osnovani najkasnije zaključno sa 01. junom 2010. godine;
•    da je bar jedan od osnivača lokalna samouprava;
•    da su uspešno poslovali u prethodnoj godini;
•    da se u trenutku podnošenja prijave u inkubatoru nalaze korisnici usluga (u daljem tekstu „stanari“) u procesu inkubacije (sa potpisanim ugovorima), a koji su osnovani u formi privrednog društva ili preduzetničke radnje;
•    da su do datuma objavljivanja javnog poziva izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da im do datuma objavljivanja javnog poziva po istom osnovu nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskih i budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija za 2012. godinu.

Namena bespovratnih sredstava

1. Jačanje poslovnih kompetencija menadžmenta inkubatora – jačanje internih kapaciteta inkubatora za pružanje specijalizovanih savetodavnih usluga (kroz obuke iz oblasti razvoja novog proizvoda, prodaje, promocije, distribucije, finansijskog menadžmenta, logistike, start-up preduzetništva i drugih oblasti u zavisnosti od specifičnih potreba menadžmenta inkubatora i sl.), kao i obuke menadžmenta inkubatora za razvijanje kapaciteta za uspešno apliciranje na pozive za projekte nacionalnog i međunarodnog karaktera. Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-300.000,00 dinara.

2. Razvoj i unapređenje procesa podrške „stanarima“ inkubatora –  selekcija, kontinuirana evaluacija i monitoring „stanara“ (kroz obuke u oblastima: unapređenja procesa predinkubacije, inkubacije i postinkubacije; upravljanja procesom inkubacije; razvoja sistema podrške za stanare). Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-700.000,00 dinara.

3. Izrada projekata za podizanje stepena vidljivosti inkubatora – umrežavanje sa ostalim subjektima značajnim za razvoj sektora MSPP – agencijama za regionalni razvoj i razvoj MSPP, regionalnim privrednim komorama, udruženjima preduzetnika, klasterima, drugim inkubatorima, kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj (KLER), naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama; finansiranje promotivnih aktivnosti; organizacija radionica, izložbi i konferencija). Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-500.000,00 dinara.

4. Izrada projekata koji imaju za cilj unapređenje tehničko– organizacionih kapaciteta poslovnih inkubatora – sufinansiranje studija izvodljivosti, tehničke dokumentacije za infrastrukturno unapređenje inkubatora, softverskog rešenja predloženog sistema podrške. Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-700.000,00 dinara.

Inkubatori se mogu prijaviti za jednu ili više aktivnosti koje su u skladu sa strategijom i ciljevima rada inkubatora, kao i sa ovim Programom.

Inkubatori se mogu prijaviti za projekte u okviru najviše dve grupe aktivnosti.

Bez obzira na broj podnetih projekata u okviru grupe aktivnosti maksimalan iznos sredstava definisan je grupom aktivnosti, pri čemu ukupan iznos sredstava koji inkubatoru može biti odobren iznosi 700.000,00 dinara.

Poslovni inkubatori ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta bez PDV-a. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 700.000,00 dinara. Visina odobrenih sredstava utvrđivaće se na osnovu grupa aktivnosti kojima podneti projekti pripadaju i pripadajućeg broja bodova, a na osnovu kriterijuma za ocenjivanje prijava. Kriterijumi za ocenjivanje prijava su: broj „stanara“ inkubatora, promena broja „stanara“, ukupan broj zaposlenih u privrednim subjektima/„stanarima“ inkubatora, popunjenost kapaciteta inkubatora, ukupan broj privrednih subjekata koji su napustili inkubator u fazi zrelosti, stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave, značaj kandidovanih projekata za privlačenje novih korisnika usluga, značaj kandidovanih projekata za unapređenje poslovnih performansi postojećih „stanara“, uticaj kandidovanih projekata na lokalni ekonomski razvoj, procenjen stepen održivosti očekivanih rezultata projekta. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta u 2012. godini iznose 6.000.000,00 dinara.

Programom se finansiraju aktivnosti koje su započete posle dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata je 17. decembar 2012. godine.

Neophodna dokumentacija
1. Popunjen, potpisan i overen obrazac prijave;
2. Popunjen obrazac projekata i obrazac budžeta projekata;
3. Ponuda, predračun, predugovor ili ugovor poslovnog subjekta angažovanog za realizaciju svake od aktivnosti u okviru projekta za koji se konkuriše;
4. Rešenje o upisu ili izvod iz registra;
5. Uverenje nadležne Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze do datuma objavljivanja javnog poziva. Ukoliko nadležna Poreska uprava  nije u mogućnosti da u predviđenom roku izda pomenuto Uverenje, podnosilac je dužan da dostavi primljeni Zahtev za izdavanje poreskog uverenja, a da Uverenje dostavi odmah po izdavanju;
6. Bilans stanja i uspeha za 2011. godinu (fotokopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu);
7. Izjava podnosioca prijave da po istom osnovu nisu korišćena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskih i budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija za 2012. godinu;
8. Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti.

Dostavljanje prijava
Zainteresovani poslovni inkubatori svoje prijave sa pratećom dokumentacijom mogu poslati na sledeću adresu: Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Nacionalni centar Zaječar, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar.

Na koverti naznačiti: Prijava za Program podrške poslovnim inkubatorima kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 19. oktobar 2012. godine.

Razmatraće se samo kompletne i blagovremeno podnete prijave, a prema gore navedenim kriterijumima.

Javni poziv i prateća dokumentacija dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u Nacionalnom centru u Zaječaru i Kancelariji u Beogradu.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na sledeće brojeve telefona: 019/445-311, osoba za kontakt Svetlana Nikolić i 019/445-361, osoba za kontakt Ivan

Link