Arhiva ‘Konkursi’

Mali lokalni projekti – podnošenje zahteva

AMBASADA REPUBLIKE ČEŠKE

Mali lokalni projekti – podnošenje zahteva

Ambasada Republike Češke svake godine u okviru donacija Inostrane razvojne saradnje Republike Češke prima zahteve za Male lokalne projekte. Zahtevi, koji podrazumevaju finansijski iznos od 1 do 2 miliona dinara (veću šansu imaju projekti sa budžetom oko 1 mil. dinara), odnose se prvenstveno na sektor zdravstva, prosvete, zaštite životne sredine i sektor humanitarnog karaktera.

Donaciju mogu tražiti gradske uprave, škole, bolnice ili nevladine organizacije.

Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Zahtev se podnosi Ambasadi Republike Češke u Beogradu na Identifikacionom formularu u elektronskoj verziji u mesecu avgustu i septembru tekuće godine. Ukoliko biste ranije podneli zahtev, potrebno je uzeti u obzir moguće parcijalne izmene dole priloženih formulara (u prvoj polovini godine uvek objavljujemo stari formular radi osnovne informacije).

Formular, koji se nalazi na veb sajtu Ambasade ili ga možete na zahtev dobiti putem mejla  commerce_belgrade@mzv.cz , popunjava se dvojezično na engleskom i srpskom jeziku (češki formular) i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje.

Popunjene formulare potrebno je dostaviti na pomenutu mejl adresu.

Ističemo da podnošenjem zahteva nije automatski omogućeno pravo na donaciju,  zbog toga što na osnovu velikog broja zainteresovanih Ambasada nije u mogućnosti da pozitivno odgovori svim podnosiocima zahteva.

Formulare možete preuzeti ovde:

Identifikacioni formular na engleskom jeziku
Identifikacioni formular na češkom jeziku

Link

Konkurs za najbolju omladinsku ideju „ELEVATOR PITCH“ TAKMIČENjE

BRITISH COUNCIL

Konkurs za najbolju omladinsku ideju „ELEVATOR PITCH“ TAKMIČENjE

Od 10. septembra je otvoren Konkurs za najbolju omladinsku ideju „ELEVATOR PITCH“ TAKMIČENjE koje će trajati do 30. septembra 2012. godine.

British Council u Srbiji poziva sve mlade koji imaju između 16 i 36 godina da se prijave na konkurs za najbolju omladinsku ideju. Ako ste mladi, kreativni, želite da promenite nešto u svom kraju, gradu, naselju ili širem okruženju, prijavite se za ovaj konkurs.

Najoriginalnija ideja biće finansijski podržana, najuspešniji učesnici će dobiti vredne nagrade, a svi koji učestvuju će imati priliku da usavrše svoje veštine komunikacije.

Više informacija o samom konkursu možete pronaći OVDE.

Otvoren poziv za strateške projekte u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje

EVROPSKA UNIJA

Otvoren poziv za strateške projekte u okviru IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje

Prvi poziv za dostavljanje strateških projekata u okviru Jadranskog programa prekogranične saradnje finansiranog iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) Evropske unije otvoren je 3. septembra. Cilj ovog programa je da kroz zajedničke strateške aktivnosti partnera razvije kapacitete za održivi razvoj Jadranskog regiona.
Poziv se odnosi na osam tema, zasnovanih na izazovima i prilikama koji su prepoznati kao strateški važni za jadransku oblast.

Programski prioriteti i strateške teme u okviru ovog poziva su:  

Prioritet 1.

Ekonomska, socijalna i institucionalna saradnja; strateška tema 1. Inovacije kao ključ ekonomskog razvoja u Jadranskom regionu

Prioritet 2.

Prirodni i kulturni resursi i sprečavanje rizika; tema 1. Unapređenje životne sredine u moru, na obali i deltama reka kroz zajedničko upravljanje u Jadranskom regionu, tema 2. Zaštita Jadranskog mora od zagađenja balastnim vodama, tema 3. Integrisano i održivo upravljanje resursima pijaće vode u Jadranskom regionu, tema 4. Zaštita i sprečavanje rizika od prirodnih nepogoda u Jadranskom regionu sa posebnim naglaskom na rizik od požara, tema 5. Turizam sa posebnim naglaskom na održivo upravljanje i marketing prirodnih i kulturnih bogatstava u Jadranskom regionu

Prioritet 3.

Dostupnost i mreže; tema 1. Promocija i zajednički modeli za održive usluge u sektoru saobraćaja radi unapređenja veza u Jadranskom regionu uključujući unapređenja lučkih, aerodromskih sistema i povezanih usluga, tema 2. Unapređenje integrisanih planova sa ciljem pronalaženja multi-modalnih rešenja, a posebnim naglaskom na unapređenje veza između obalnih i sistema u zaleđu Jadrana uključujući i unapređenja lučkih, aerodromskih sistema i povezanih usluga.

Evropska unija je izdvojila 90.860.776 evra bespovratnih sredstava u okviru ovog poziva, a projekti se sufinansiraju od strane zemalja učesnica u programu (Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grcke, Hrvatske, Italije, Slovenije i Srbije). Od toga 12.500.000 evra je predviđeno za prioritet  1, 45.360.775 evra za prioritet 2, a 33.000.000 evra za prioritet 3.

Visina EU donacije ne može preći 85% vrednosti projekta i za ostatak troškova korisnici donacije moraju obezbediti finansiranje. Vrednost projekata može biti u rasponu od 5 do 12.5 miliona evra, a budžet pojedinačnog partnera ne može biti ispod 150.000 evra.

Na sajtu www.adriaticipacbc.org mozete dobiti više informacija o programu i preuzeti prijavnu dokumentaciju.

Rok za dostavljanje projektnih prijava je 02. novembar 2012. godine.

Pored toga, aktuelne informacije o Jadranskom programu,  uključujući tačan datum održavanja informativnog seminara (planiran za kraj septembra) objavljuju se i na sajtu www.evropa.gov.rs pod IPA Cross-Border Cooperation Serbia/Vesti i događaji.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samouprvau

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv drogе

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv drogе u AP Vojvodini

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja, organa lokalne samouprave i ustanova čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, radi realizacije

Akcionog plana za borbu protiv drogе u AP Vojvodini.
Konkurs se raspisuje u skladu sa Odlukom Pokrajinskog saveta za borbu protiv drogе u AP Vojvodini.

PRIORITET će imati projekti koji podrazumevaju:
–    ravnomernu i što veću pokrivenost teritorije AP Vojvodine (Banat, Bačka, Srem)
–    partnersku saradnju između više udruženja sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i Kancelarijama za mlade

PROJEKTNI ZADACI:
1.    Vršnjačka edukacija o zdravim stilovima života (prioritet: saradnja sa obrazovnim i omladinskim ustanovama, zdravstvenim ustanovama i Kancelarijama za mlade)
2.    Podrška radu Savetovališta za mlade (prioritet: saradnja sa obrazovnim i omladinskim ustanovama i Kancelarijama za mlade)
3.    Edukacija zaposlenih u obrazovanju u vezi sa primarnom prevencijom bolesti zavisnosti (prioritet: saradnja sa policijskim upravama i psiholozima koji imaju iskustvo u ovoj oblasti)
4.    Podrška projektima za uspostavljanje sadržaja za kreativno provođenje slobodnog vremena mladih, kao oblik prevencije bolesti zavisnosti
5.    Informisanje javnosti o zdravim stilovima života, o Savetovalištima za mlade u borbi protiv droge u AP Vojvodini, o zaposlenima u obrazovanju i primarnom prevencijom bolesti zavisnosti, o podršci projektima za uspostavljanje sadržaja za kreativno provođenje slobodnog vremena mladih kao obliku prevencije bolesti zavisnosti (putem javnih glasila ili drugih načina komunikacija sa javnošću)
Maksimalni iznos koji se odobrava po projektu iznosi 800.000,00 dinara

USLOVI KONKURSA:
Predlozi projekata se podnose na formularima koji se mogu preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs.

Udruženja moraju da prilože i rešenja iz APPR-a.

Konkursna dokumentacija se podnosi preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi (formular i budžet na CD-u), na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9.00–14.00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom ”ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana za borbu protiv droga u APV”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 4.500.000,00 dinara. Ciljevi Akcionog plana za borbu protiv droga u APV, obuhvaceni ovim konkursom su sadržani u tačkama 4.8., 4.9., 3.1., 4.3., 7.5. i 6.1.

Iznos honorara članova projektnog tima ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom.

Rok podnošenja prijave je 20 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 14. septembra 2012. godine).

Projekat ne može trajati kraće od 90 dana i duže od septembra meseca 2013. godine.

Jedna organizacija ne može da konkuriše sa više projekata.

Dokument Akcionog plana politike za borbu protiv drogе u AP Vojvodini do 2014. godine možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs i www.omladina.info.

Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o dodeli sredstava za realizaciju Akcionog plana za AP Vojvodinu do 2014. godine. Sredstva će biti raspoređena u skladu sa odlukom Pokrajinskog saveta za borbu protiv droge.

Sve dodatne informacije, u vezi sa Konkursom, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti:

Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u ukupnom iznosu do 310.000.000,00 dinara

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se  u obimu od 1/3 iz budžeta AP Vojvodine. Preostala sredstva će obezbediti lokalne samouprave u obimu od 1/3 i Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ u obimu od 1/3.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju mesne zajednice sa teritorije AP Vojvodine i opštine sa teritorije AP Vojvodine koje na svom području nemaju formirane mesne zajednice, koje pristupaju uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta.

Potrebna dokumentacija za mesne zajednice:
1.    Prijava na konkurs;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    Odluka saveta mesne zajednice o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, koja je doneta u toku 2012. godine;
5.    „Saglasnost lokalne samouprave“ potpisana od strane predsednika opštine ili gradonačelnika, sa iznosom srestava koja će lokalna samouprava obezbediti za realizaciju ove aktivnosti. Ukoliko saglasnost potpisuje drugo lice, obavezno je priložiti ovlašćenje predsednika opštine ili gradonačelnika za lice koje potpisuje saglasnost. Ispod svojeručnog potpisa, obavezno je i štampanim slovima ispisati ime i prezime potpisnika i njegovu funkciju.
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa kanalima koji se uređiju, predmer i predračun radova);
7.    Saglasnost na elaborat za konkurs odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izdata od strane JVP „Vode Vojvodine“.

Potrebna dokumentacija za opštine:
1.    „Prijava na konkurs“;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
4.    „Izjava predsednika opštine“ da na svom području nemaju fomirane  mesne zajednice;
5.    Odluka (potpisana od strane predsednika opštine) o uređenju otvorene kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja poljoprivrednog zemljišta sa iznosom sredstava koja će opština obezbediti za realizaciju ove aktivnosti,  doneta u toku 2012.godine;
6.    Elaborat uređenja kanalske mreže (obavezno treba da sadrži: tehnički opis, situacioni plan sa kanalima koji se uređuju, predmer i predračun radova);
7.    Saglasnost na elaborat za konkurs odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta izdata od strane JVP „Vode Vojvodine“.

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata, mesne zajednice, lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ regulisaće se ugovorom.

Izbor izvođača radova, zaključenje ugovora sa izvođačem radova i nadzor nad izvršenjem radova vršiće JVP „Vode Vojvodine“.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Obrazac „Prijava na konkurs“, obrazac „Saglasnost lokalne samouprave“ mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 08.10.2012. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – odvodnjavanje“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs – Održavanje tradicionalnih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju aktivnosti – ODRŽAVANjE TRADICIONALNIH MANIFESTACIJA u ukupnom iznosu do 7.000.000,00 dinara

Ovim konkursom finansira se: organizovanje privrednih i turističkih manifestacija koje su u vezi sa poljoprivrednom proizvodnjom, manifestacija koje neguju različitost etničkih zajednica, tradiciju vezanu za selo i poljoprivrenu proizvodnju i održavaju se u 2012-oj godini.

Pravo učešća na konkurs imaju: udruženja građana vezana za poljoprivrednu proizvodnju (udruženja voćara, vinogradara, vinara, povrtara i poljoprivrednika), ribolovačka udruženja, ekološka udruženja, udruženja žena na selu i etno udruženja sa područja AP Vojvodine.

Potrebna  dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Program manifestacije
3)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
4)    Fotokopija PIB obrasca
5)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
6)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
7)    Fotokopija Statuta udruženja građana

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Sredstva će se dodeljivati za manifestacije koje se organizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Osnovni kriterijumi za ocenu prijava su: kvalitet podnete konkursne dokumentacije, značaj održavanja manifestacije (lokalni, regionalni, međunarodni), kontinuitet održavanja manifestacija i mogućnost brendiranja proizvoda.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Dodela sredstava vršiće se po osnovu prispelih prijava, a do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu.

Način podnošenja prijava

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednom podnetom prijavom.

Obrazac ”Prijava na konkurs” može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijavu na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, zaključno sa 19. novembrom 2012. godine, putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA TRADICIONALNE MANIFESTACIJE“ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV (radnim danom do 14,00 časova).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Link

Will stick with their navy blue

Redskins owner Daniel Snyder says he’ll never change his team’s name. But a new name could actually provide a financial bonanza. With a change, souvenirs and jerseys with the Redskins logo would become collectors’ items and sell out quickly. 32nd min Boy the Qlders get value out of Boyd. Plucks a kick out of the air in goal, runs up to take the tap and all of a sudden they are on their 40m line. Turning into a bit of a wrestle now, which Stuart will be well pleased about I’d think.

Cheap Jerseys china Katusha have revamped their image and moved from the chaotic red and white kit of 2015 to a slicker, all red kit in 2016. Will stick with their navy blue, lime green and pink design in 2016. Have expanded the white section over the shoulders of their jersey, but otherwise the design is unchanged.. Cheap Jerseys china

Cheap Jerseys free shipping A couple of minutes later Saqlain came on and did what he often did in the late 1990s: he shattered all illusions. First he fooled Tendulkar with a flighted ball that dipped, rapping him on the pad; next he fired a quicker one that skidded on, struck the pads and ricocheted onto the stumps. Saqlain turned around in half appeal but quickly realised he had got Tendulkar both lbw and bowled. Cheap Jerseys free shipping

cheap nfl jerseys Coming down the final stretch, there is a fair amount of optimism in the corridors of the Palais des Congrs. Some key issues pertaining to compliance and to the clean development mechanism within the Kyoto Protocol were finalized on the first day of the high level segment. Nine days down and two to go. cheap nfl jerseys

wholesale jerseys from china The pair met through a mutual friend, the South African rider Daryl Impey in 2009. At the time the woman born in Neath but raised in South Africa was working as an IT technician, with a sideline in cycling photography. Their relationship blossomed and by 2011 they were living together in Monaco a place Wiggins once, perhaps not entirely coincidentally, described as a Froome proposed to her earlier this year.. wholesale jerseys from china

wholesale nfl jerseys from china “Our lift broke down halfway through, so we then had to go astern out to sea to get out of the way of all the other shipping coming in because there were massive ships coming in. You couldn’t see a space cheap nfl jerseys, everywhere you looked there was a boat. There was bombing and guns going just a terrific noise. wholesale nfl jerseys from china

Located in Hightstown, Anthony Chicken Grill is less than 10 minutes from Exit 8 and within walking distance of the Hightstown Memorial Branch public library. Lunch and dinner are served every day of the week. The menu offers chicken selections such as shepherd pie, rotisserie chicken, chicken pot pie and of Chicken that contain up to 100 pieces.

Cheap Jerseys from china “Spike gives me a hard time, but it’s all right,” Hay said. “It’s all fun and games. The Blazers are very near and dear to my family’s heart, spending so many years with my dad coaching them, so it’s nice to be a part of this with the Blazers.”. “I think I used to drink only on the weekends. Now I drink every day,” he said. “But, just wine. Cheap Jerseys from china

wholesale nfl jerseys The lack of overall stiffness and play in the linear mechanisms meant that plywood and plastics could not be cut effectively. The biggest downfall of the machine was the difficulty to setup and square the axes and lacked the ability to make fine adjustments once set up. The drive pulleys were sandwiched between the gantry sides and if a pulley loosened the entire gantry structure had to be disassembled and put back together and squared all over again (a couple evenings of work).. wholesale nfl jerseys

cheap jerseys The name of the largest of the Channel Islands (also politically the Balliwick of Jersey which includes it dependencies): The state of New Jersey (named by Sir George Carteret from St. Ouen) in the USA gets its name from the island. Historically part of the Duchy of Normandy it chose in 1204 to stay loyal to the English Crown rather than to France and as a result gained independance for setting its own taxes and laws and is a Crown Dependency of the UK. cheap jerseys

wholesale jerseys The new streaming product is called NFL Game Pass. NFL Folds ‘NFL Now’ Video Into Main Mobile and Connected TV Services Variety 1 day ago Week 1 waiver wire: Streaming defenses to target NFL com 15 hours ago More news for nfl live streaming Watch NFL Pre season on Live Streaming NFL free online nfl live com/ Watch the 2015 NFL Pre Season on live streaming for free American Football SeasonDaily Updated Watch NFL NETWORK live stream online No Download No Registration all Streams are daily updated and working. Enjoy NFL NETWORK live Television wholesale jerseys.

Erste banka ponudila nove kredite za mlade

ERSTE BANKA

Erste banka ponudila nove kredite za mlade

Erste banka proširila je namenu dosadašnjeg kredita za školovanje i finansiranje potreba klijenata mlađe generacije objedinila u novi “Kredit za mlade”. Osim plaćanja školarine na višim školama i fakultetima, od sada je pomoću kredita za mlade moguće platiti i kurseve, seminare, radno-studijska putovanja i druge aktivnosti vezane za stručno usavršavanje, kao i obuku za vožnju i polaganje vozačkog ispita, saopštila je danas ova banka.

Kako objašnjavaju, kredit za mlade je dinarski kredit, sa kamatnom stopom koja je nekoliko procentnih poena niža nego kod standardnog gotovinskog kredita. Maksimalan iznos kredita je 300 hiljada dinara, a rok vraćanja 36 meseci. Jedna od prednosti kredita za mlade je mogućnost uzimanja grejs perioda do 48 meseci, tokom kojih se ne otplaćuje glavnica, već samo kamata.

U trenutku podnošenja zahteva potrebno je da osoba ima manje od 30 godina kako bi mogla da koristi ovaj kredit.

Detalji

3 his college number since Rodney Stuckey already wears it

(WNCN) Police are closely watching over 24 hour convenience stores in Wake County following three robberies that all occurred within an hour or two Tuesday morning in Cary, Morrisville and Raleigh. At the Han Dee Hugo located at 103 SW Maynard Road in Cary. The suspect in that case did not indicate they had a weapon, but the clerk gave them money from the register anyway..

wholesale nfl jerseys from china Basically a J and a D. I used to write my autograph all the time and I just didn like how my D looked. One day I saw his and was like, wow https://www.jersey4shop.com/, so I took his D and it made the whole autograph kind of pop. Not many of the 18,369 fans, the largest crowd in four years to see a Browns game, expected to see a great doubleheader between the Browns and Detroit Tigers. They came for the 50th anniversary of the American League and Falstaff Brewery day. They received free beer and cake, and were entertained by a band led by Satchel Paige, whom Veeck had signed to play for the Browns earlier that season.. wholesale nfl jerseys from china

cheap nfl jerseys One would have to go back to the early days of WWF wrestling, to see someone so blatantly cast as a villain remember Andre the Giant vs. Hulk Hogan? The collective outburst of sheer joy by NBA fans, not just in Dallas but everywhere, when the Mavericks denied the Heat the NBA championship trophy was near deafening. This now leads us to the issue at hand: the NBA lockout.. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys china The Adrian I know does a lot of stuff for charity. He s raised hundreds of thousands of dollars for special needs children, brings kids up here from Texas, gives them a dream and something to shoot for, fullback Jerome Felton said. Brings kids from the inner cities, takes them to Dick s Sporting Goods and spends thousands of dollars of his own money. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys Even with the home run making a comeback in today’s MLB cheap jerseys, a second baseman who clears the fence 42 times deserves recognition. In addition, Brian Dozier tallied 99 RBI and posted an.886 OPS. Lest you think his 2016 was an anomaly, consider this: Since 2014, his 93 homers are tops among keystone sackers.. wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys from china And here another example of a headline that sacrifices truth for sensationalism, this time from a television news report on TV10 News in Sacramento, Calif. Dead in Highway 12 big rig crash. Story reports that one person was killed and three others injured in a three vehicle accident a big rig. wholesale jerseys from china

Cheap Jerseys from china When the time came for Summers to decide on his jersey number, he couldn’t have No. 3 his college number since Rodney Stuckey already wears it. He wanted No. And they handed out their entire stock of 500ml bottles of milk, which had been donated by Arla. A last minute delay, which prevented delivery to the showground until mid morning was a minor hitch. Mr Watts said that Arla’s new line of milk designed for those with lactose intolerance also provided very popular.. Cheap Jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping STITH PITINO HERREN Boston Celtics’ head coach Rick Pitino, center, shares a light moment with newly acquired Celtics players Bryant Stith, left, and Chris Herren, right, as the players display their new jerseys during a news conference in Waltham, Mass., Monday, Oct. 16, 2000. Herren and Stith were traded to the Celtics by the Denver Nuggets on Monday for Robert Pack and Calbert Cheaney. Cheap Jerseys free shipping

cheap jerseys G’day Phil; I wonder about the NBL I find it difficult to detect anyone who is even remotely interested in basketball. It’s a great girls game, and it’s even better sans knickers (very popular) and it’s a game allowed to be played by little boys at school because they can’t get hurt. I think that says it all, In this country boys must not do anything at school that might attract the attention of an ambulance chasing maggot lawyer, with the seppo battle cry sue, sue, sue, and as it is a true seppo sport, their corporations throw millions of dollars at it because they get tax free dollars to promote sport (great tax evasion scheme) they have to import their players from seppo land some of which are remotely cucasian. cheap jerseys

wholesale jerseys Haven Rooftop (132 West 47th Street, 212 466 9000) The last time the Broncos were at this dance Super Bowl XLVIII in 2014 the Seahawks dismantled them 43 8. If something of this caliber were to occur again, the bar in which to see it would be this Times Square venue. The views off to the side of the TV screen are spectacular wholesale jerseys.

Konkurs srednjoškolcima – Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na participiranje putnih troškova redovnih učenika srednjih škola

Obaveštavamo redovne učenike srednjih škola koji svakodnevno koriste sredstva međumesnog saobraćaja radi pohađanja nastave da je raspisan KONKURS za ostvarivanje prava na participiranje putnih troškova prevoza učenika.

Konkurs je otvoren od 30. avgusta 2012. godine do 13. septembra 2012. godine.

Molimo učenike da uz zahtev podnesu odgovarajuću dokumentaciju u gore navedenom KONKURSNOM ROKU. Zahtev se predaje u uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1.) ili u mesnim kancelarijama u naseljima opštine Kanjiža, od zavisnosti prebivališta.

Učenik koji je korisnik prava na dečiji dodatak ili prava na materijalno obezbeđenje porodice dostavlja i fotokopiju pravosnažnog rešenja o priznatom pravu na dečiji dodatak ili fotokopiju pravosnažnog rešenja o priznatom pravu na materijalno obezbeđenje porodice.

Tekst i detalji konkursa