Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi
u 2012. godini, u vrednosti od 2.500.000 dinara

Pod programima i projektima u kulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine podrazumevaju se programi i projekti u kulturi i projekti umet-ničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na:
– organizovanje kulturnih događanja (programa, koncerata, festivala, takmi-čenja, savetovanja, susreta i izložbi) značajnih za očuvanje kulturnog iden-titeta i razvoja kulturnog života Opštine
– očuvanje i negovanje narodnih običaja
– učešće na takmičenjima i festivalima
– podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada
– izdavanje knjiga i časopisa
– prevod knjiga
– izdavanje CD-a i audio vizuelnih izdanja.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi:
– ustanove kulture,
– amaterska kulturno-umetnička društva i
– drugi subjekti u kulturi kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, pri-vredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kul-turi i druga pravna lica i subjekti u kulturi.

Subjekti u kulturi iz stava 1. ovog člana imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Opštine.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji za dodelu sredstava u oblasti kulture na obrascu „PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” (obrazac br. 1).

Za svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Podnosilac prijave uz obrazac br. 1. prilaže:
– dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekat u kulturi registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnos-ti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
„PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” se može skinuti i sa zvanične internet stranice opštine.

Prijave se podnose u štampanom obliku predajom u Uslužnom centru Opštin-ske uprave opštine Kanjiža ili poštom na adresu: Kanjiža, Glavni trg 1, sa naznakom da se u pošiljci nalazi konkursna dokumentacija za kulturu.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

Rok za prijavu: 12. decembar 2011. u 15.00 časova.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su iz sredstava opredeljenih po osnovu  Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za programe socijalno-humanitarnih organizacija.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;
•    da im je sedište u Republici Srbiji;
•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;
•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga:

Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 16.12.2011.godine u 16 časova. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Otvoren konkurs za Najbolje iz Srbije 2011.

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, TRGOVINE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Otvoren konkurs za Najbolje iz Srbije 2011.

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Privredna komora Srbije i dnevni ekonomski list “Privredni pregled” raspisali su konkurs za 8. po redu akciju “Najbolje iz Srbije”.

Ciljevi akcije usmereni su na promovisanje vrednosti domaće privrede i tržišnog načina poslovanja. Potrošači i kompanije akciju vide kao promovisanje najboljih brendova koje ima Srbija, a jaki i prepoznatljivi brendovi odslikavaju uspešnu privredu i pokazatelj su njene snage i stabilnosti. Akcija ”Najbolje iz Srbije” je usmerena na jačanje imidža domaćih brendova, ali i jačanje konkurencije, uz podršku inovativnosti i afirmaciju lokalnih brendova. Akcijom se daje podrška i stranim investitorima i inostranim firmama za ostvarene poslovne rezultate na našem tržištu.

Pobednici dobijaju pravo da znak “Najbolje iz Srbije” koriste kao znak kvaliteta i poverenja na proizvodima, kao i u promotivnim i marketinškim aktivnostima.
Nagrade, priznanja, statue i plakete “Najbolje iz Srbije” dodeljuju se i ove godine u više kategorija za robne i korporativne brendove.

Ocenjivanje prijavljenih brendova obavljaće se prema kriterijumima, koje su utvrdili profesori Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Pravo učešća u akciji imaju svi privredni subjekti iz Srbije, u kategorijama koje zavise od vrste njihove delatnosti.
Organizatori zadržavaju pravo da ne dodele prvu nagradu u kategorijama u kojima nema dovoljno prijavljenih učesnika, ili ukoliko nijedan od prijavljenih brendova ne bude imao dovoljno poena.

Upitnik za prijavljivanje i detaljne informacije o metodologiji, kriterijumima izbora, žiriju i nagradama dostupni su na sajtu www.najboljeizsrbije.rs , a moguće ih je dobiti i telefonom 011/33 00 924, mejlom najboljeizsrbije@pks.rs, ili lično u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, Beograd, svakog radnog dana od 08:30 do 16:30 časova.
Sve informacije o akciji mogu se dobiti i u redakciji dnevnog ekonomskog lista “Privredni pregled”, čiji su brojevi telefona 011/3196 318 i 011/3196 323. Javni poziv na konkurs za učešće u akciji “Najbolje iz Srbije 2011.” otvoren je do 9. decembra 2011. godine.

Osim što je garancija standarda i kvaliteta, domaći brend je i jedinstvena ideja, stav, ili koncept, aktivno prisutan i uvrežen u svesti potrošača. Preduzetnički duh, usvajanje marketinških principa u poslovanju, briga za potrošača, inovativnost i kvalitet proizvoda, uz uspešnu komunikaciju sa komintentima na tržištu, omogućili su dosadašnjim dobitnicima priznanja “Najbolje iz Srbije” da postanu lideri u svojim granama i primer za poslovanje drugim kompanijama.

Link

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata-putnika

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata-putnika

I.
Pravo na regresiranje putnih troškova ostvaruje se od oktobra do decembra 2011. godine, koje se nastavlja do kraja školske 2011/2012. (jan.- jun) godine u slučaju ostvarivanja sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

II.
Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove
visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete, Izvršnog veća AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

III.
Za ostvarivanje prava student podnosi sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen obrazac prijave
2. Potvrdu da prvi put upisuje godinu i studira na teret budžeta
3. Fotokopiju mesečne karte, ili 4 autob. karte za relaciju (okt.nov.)
4. Potvrdu privrednog društava odnosno drugog pravnog lica da učenik preko svojih
roditelja ili staratelja ne ostvaruje pravo na participaciju putnih troškova,
stipendiju i kredit
5. Fotokopiju lične karte studenta
6. fotokopiju obe strane kartice tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

IV.
Studenti podnose zahtev sa navedenom dokumentacijom do 7. decembra 2011. godine u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Trg Glavni br. 1.Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji br. 7. ili na telefon 024/875-166 lok.207.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

V.
Konkurs je otvoren od 23. 11. 2011. do 7. 12. 2011. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs  za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju, poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapredjenja konkurentnosti MSP

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 6.500.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2010) subvencionisaće troškove klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju, poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapredjenja konkurentnosti sektora MSP.

Uslovi Konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju:

1. Klaster organizacije odnosno poslovna udruženja registrovana u APR-u i Fondovi, koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapredjenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama. (u daljem tekstu: klasteri)

2. Klasteri sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i kojima je većina članica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

3. Klasteri koje sačinjavaju minimum 9 malih i/ili srednjih preduzeća i tri potporne institucije (razvojne agencije, školske ili visokoškolske ustanove, instituta, itd)

4. Klasteri koji u toku 2011. godine nisu koristili sredstva drugih državnih organa za aktivnosti za koje traže podsticajna sredstva.

Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi klaster organizacija, a maksimalno do 1.500.000,00, dinara bez PDV-a, po klasteru

  •  Troškovi operativnog rada kancelarije, a odnose se na uspostavljanje organizacione strukture, upravljanje klaster organizacijom, zajedničke sastanke i pripremu ostalih zajedničkih aktivnosti i uspostavljanje info kontakt tačke za sve članice
  • Troškovi razvoja informacionog sistema za komunikaciju medju članovima, kao i uspostavljanje zajedničkih servisa koji će unaprediti konkurenstonst članica
  •  Troškovi organizovanja “B2B” sastanaka i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera
  •  Troškovi angažovanja stručnih lica, odnosno specijalizovanih organizacija za pripremu i pisanje projekata za konkurse Evropske unije (IPA, FP7,…), kao i za ostale zajedničke razvojne projekte
  •  Troškovi organizovanja studijskih poseta klaster organizacijama u regionu i inostranstvu za predstavnike članica klastera
  •  Troškovi sopstvenog učešća klastera u projektima po osnovu opredeljenih ili dobijenih sredstava putem EU fondova u 2011. godini, a koji se odnose na unapredjenje konkurentnosti privrede

Prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za  subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapredjenju konkurentnosti MSP, podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu

Upitnika sa prilozima najkasnije do 02. decembra 2011. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 4, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapredjenju konkurentnosti MSP doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Korisnik sredstava (klaster) zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o realizovanim aktivnostima, kao i druga pitanja koja su u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4302.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u rešavanje problema nezaposlenosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv lokalnim samoupravama da se uključe u rešavanje problema nezaposlenosti

Nacionalna služba za zapošljavanje pozvala je lokalne samouprave da se uključe u sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja u 2012. godini, kojim bi se podstakao razvoj lokalnih i regionalnih politika zapošljavanja. U 2011. godini zahteve za sufinansiranje programa podnela je 121 lokalna samouprava.

Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti predviđeno je da ukoliko jedinica lokalne samouprave, u okviru Lokalnog akcionog plana zapošljavanja, obezbedi minimum 51 odsto sredstava potrebnih za finansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja (APZ) može podneti zahtev za učešće u finansiranju tog programa ili mere.

Onim lokalnim samoupravama koje prema stepenu razvijenosti spadaju u III i IV grupu razvijenosti, kao i devastiranim područjima, može se odobriti zahtev za sufinansiranje i kada je u budžetu lokalne samouprave obezbeđeno manje od polovine sredstava potrebnih za realizaciju programa ili mera APZ.

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2012. godinu planirano je sufinansiranje programa obuka za tržište rada, javnih radova, kao i subvencija za samozapošljavanje i subvencija poslodavcima za zapošljavanje na novootvorenim radnim mestima. Osnovni uslovi za sufinansiranje mera ili programa aktivne politike zapošljavanja je da lokalna samouprava ima formiran Lokalni savet za zapošljavanje, donet lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2012. godinu, opredeljena sredstva za finansiranje određenog programa ili mera, kao i usklađene programe ili mere sa prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja i lokalnog tržišta rada.

Lokalne samouprave zahteve podnose Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, preko filijala Nacionalne službe za zapošljavanje, a rok za podnošenje zahteva je 31. januar 2012. godine. Sve neophodne obrasce lokalne samouprave mogu pronaći na ovom linku.

KONKURS

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

K O N K U R S

I. Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sredstva su namanjena za subvencionisanje javnih nefinansijskih preduzeća i organizacija od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine, u 2011. godini u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu na poziciji 92 , ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, 4511 – tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

II. Za subvencije privatnim preduzećima od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sredstva su namenjena za subvencionisanje privatnih preduzeća u cilju razvoja privrede, unapredjenja konkurentnosti, unapredjenja i razvoja procesa poslovanja, medijskog praćenja privrednih aktivnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011. godinu na poziciji 93 , ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 5.000.000,00 dinara, ekonomska klasifikacija 4542- kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 15.000.000,00 dinara , iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Konkurs za dodelu sredstava iz tačke I i II predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Uslovi konkursa

1. Pravo učešća na konkursu imaju registrovana javna nefinansijska preduzeća i organizacije, preduzetnici, mala i srednja preduzeća sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, unapredjenja konkurentnosti, unapredjenja i razvoja procesa poslovanja, medijskog praćenja privrednih aktivnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

2. Na konkurs se mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

3. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

4. De minimis državna pomoć ne može da se dodeli: za vadjenje uglja, za nabavku drumskih teretnih vozila u privrednim subjektima koji obavljaju usluge prevoza tereta, privrednim subjektima u teškoćama, za podsticanje izvoza, odnosno za uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za druge tekuće rashode povezane sa izvoznom delatnošću, za davanje prednosti domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode.

5. De minimis državna pomoć može da se dodeli pojedinačnom privrednom subjektu u visini do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a u sektoru drumskog saobraćaja u visini do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, u bilo kom periodu u toku tri uzastopne godine.
6. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

7. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
– Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 u Novom Sadu, na II spratu, soba broj 7 od 9-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www.spriv.vojvodina.gov.rs
– Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Prijava za konkurs za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i subvencije privatnim preduzećima za razvoj privrede“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa ponosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Rešenje o registraciji podnosioca prijave
2. Potvrda o izvršenoj registraciji
3. Ugovor o otvorenom računu u banci

Odlučivanje po prijavama
Odluka o dodeli subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i subvencija za preduzetnike, mala i srednja preduzeća za razvoj privrede u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa, koju će u pismenoj formi dostaviti korisniku sredstava, čime ga obaveštava da je dobio de minimis državnu pomoć, kao i o iznosu te pomoći. Ujedno će Pokrajinski sekretarijat za privredu zatražiti od korisnika srestava da ga, u pisanoj formi, obavesti o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u predhodnom periodu.

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dodeli sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4892 ili 021/456-885, faks 021/557-084.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011. godini

Sredstva su namenjena za subvencionisanje privatnih preduzeća u cilju razvoja receptivnog turizma, kroz podršku malim i srednjim privrednim subjektima iz sektora turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011 godini u ukupnom iznosu od 11.000.000,00 dinara, koji je obezbedjen Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2011 godinu («Službeni list APV», broj 23/2010, 8/2011-rebalans) na poziciji broj 99, ekonomska klasifikacija 454- subvencije privatnim preduzećima, 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 1.000.000,00 dinara i 4542- kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 10.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1.    Pravo učešća na Konkursu imaju privatna preduzeća /mali i srednji privredni subjekti/ iz sektora turizma sa sedištem u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, registorvani u Agenciji za privredne registre, za sufinansiranje projekata razvoja receptivnog turizma na teritoriji AP Vojvodine, ako se tim projektima obezbedjuje:
-unapredjenje konkurentnosti sektora turizma,
-unapredjenje receptivne turističko-ugostiteljske ponude,
-investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu,
-unapredjenje i razvoj procesa poslovanja,
-nabavka opreme

2. Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

3. Sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti /de minimis državna pomoć/ u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći /»Službeni glasnik RS», br. 13/2010/.

4. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

5. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu «Dnevnik», Novi Sad.

6. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu «Dnevnik», Novi Sad.

7. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Kriterijumi za dodelu subvencija

Dodela subvencija za sufinansiranje projekta razvoja receptivnog turizma na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:

1. stepen uskladjenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Vojvodine-Marketing strategijom turizma Vojvodine;

2. razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;

3. razvoj turističkih prostora;

4. poboljšanje kvaliteta turističko-ugostiteljskih objekata i usluga kroz primenu novih tehnologija – e-turizam, propisa o standardizaciji i kategorizaciji idr.

Način apliciranja
Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnom obrascu: Prijava na Konkurs, uz koju se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 9-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava na Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011 godini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Fotokopija Rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre podnosioca prijave;
2. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju/ PIB/;
3. Fotokopija ugovora o otvorenom računu u banci;
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;

Odlučivanje po prijavama
Razmatranje prispelih prijava vršiće Konkursna komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu.

Odluku o dodeli subvencija privatnim preduzećima za projekte razvoja receptivnog turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2011 godini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina.gov.rs

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dodeli sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Konkurs za stažiranje u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za stažiranje u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem

Projekat: Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja

Pozicija: Stažista/kinja u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem

Trajanje: Tri meseca (biće napravljena lista kandidata/kinja koji će se određenim redom i po potrebi primati na angažman po tri meseca u određenim institucijama tokom 2012. godine)

Opis projekta:
Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost uz finansijsku podršku Vlade Kraljevine Norveške i uz stručnu i tehničku saradnju i podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi projekat „Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja“ (u daljem tekstu Projekat SRZN). Pored Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti Projekat SRZN je zasnovan na međunarodnim dokumentima u oblasti nasilja nad ženama, kao i na zaključcima Nacionalne konferencije o nasilju nad ženama održane 2007. godine.

Cilj Projekta SRZN je jačanje kapaciteta Uprave za rodnu ravnopravnost u okviru Ministarstva rada i socijalne politike za razvoj i uvođenje sistemskih rešenja u oblasti SRZN, jačanje kapaciteta ustanova i institucija koje se bave zaštitom žrtava nasilja, kao i ustanovljavanje i primenjivanje mehanizama koji će obezbediti postupanje u skladu s međunarodnim obavezama vezanim za ljudska prava u oblasti seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. Projekat takođe ima za cilj jačanje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite žrtava nasilja, razvoj standardnih procedura i protokola o postupanju relevantnih institucija, razvoj koherentnog sistema za prikupljanje podataka o SRZN i podizanje svesti javnosti i građana/ki o neprihvatljivosti nasilja kao modela ponašanja u cilju doprinosa stvaranju socijalnog ambijenta koji bi imao preventivnu funkciju.

Dužnosti i odgovornosti:
Opis radnog zadatka:
Stažiranje će se odvijati u institucijama i organizacijama koje se bave seksualnim i rodno zasnovanim nasiljem sa više različitih aspekata. Program rada stažista/kinja će napraviti institucija u kojoj se sprovodi stažiranje. Stažista/kinja je u obavezi da se pridržava plana i programa i da pruži ugovorom definisanu pomoć u radu, kao i administrativnu, logističku i tehničku podršku.

Merljivi rezultati radnog zadatka:
– Praćenje plana i programa rada koji je predviđen u instituciji u kojoj se sprovodi stažiranje
– Ispunjavanje radnih obaveza definisanih ugovorom
– Pružanje pomoći u radu zaposlenima u instituciji
– Pružanje administrativne, logističke i tehničke podrške u okviru institucije
– Pisanje mesečnih izveštaja o radu i ličnom napretku
– Vršenje ostalih dužnosti po nalogu

Pokazatelji uspešnosti:
– Ispunjeni radni zadaci predviđeni planom i programom institucije
– Pružena pomoć u radu zaposlenih u instituciji
– Pružena administrativna, logistička i tehnička podrška u radu institucije
– Dostavljeni izveštaji na kraju svakog meseca Timu projekta SRZN

Veštine i sposobnosti:
– Veštine održavanja međuljudskih odnosa, ophođenje sa svima na isti način, bez pristrasnosti
– Senzitivnost i prilagodljivost u pogledu kulturne i rodne pripadnosti, veroispovesti, rasne i nacionalne pripadnosti i starosne dobi
– Sposobnost fokusiranja na efekte i rezultate i pozitivno odgovaranje na povratne komentare
– Pristup u radu sa entuzijazmom, na pozitivan i konstruktivan način
– Veštine usmene i pisane komunikacije
– Poznavanje engleskog jezika
– Upotreba kompjutera, poznavanje Microsoft Office-a
Stručna sprema i radno iskustvo:
– Završena srednja škola
– Završna godina fakulteta ili diploma fakulteta stečena u poslednje dve godine ili studiranje na poslediplomskim studijama u oblasti društvenih nauka
– Radno iskustvo nije potrebno

Zainteresovani/e kandidati/kinje treba da dostave kratke biografije i motivaciono pismo, sa naznakom da konkurišu za stažiranje u naslovu elektronske poruke koju će poslati na srzn@minrzs.gov.rs najkasnije do 5.12.2011. godine. Svi kandidati/kinje će biti obavešteni/e o prijemu prijave. Samo kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata za uključivanje principa rodne ravnopravnosti u oblast obrazovanja i medija

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za uključivanje principa rodne ravnopravnosti u oblast obrazovanja i medija

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima/organizacijama da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava  Budžeta Republike Srbije.

Ministarstvo rada i socijalne politike – Uprava za rodnu ravnopravnost je na ime realizacije projekata koji će biti podržani na ovom konkursu obezbedilo sredstva u ukupnom iznosu od  2.000.000,00 dinara.

Prioriteti Ministarstva rada i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost su uspostavljanje rodne jednakosti i integrisanje rodne perspektive u obrazovanje i/ili uklanjanje rodnih stereotipa i eliminacija govora mržnje i podsticanje rodno senzitivnog medijskog delovanja  u skladu sa ciljevima  Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti i Akcionog  plana za njenu implementaciju  i Zakona o  ravnopravnosti polova.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: lokalna udruženja/organizacije čiji projekti će doprineti  integrisanju  i afirmaciji rodne perspektive kroz nastavne programe,  nastavne sadržaje, nastavnu praksu  i odnose u obrazovnim institucijama ili će doprineti afirmaciji rodno senzitivnog medijskog delovanja u Republici Srbiji.

Način pisanja predloga projekta: vrednost pojedinačnog projekta ne može da pređe 500 000 dinara. Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 30.11.2011. godine u 16 časova na sledeću adresu:

Ministarstvu rada i socijalne politike
UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST
11 000 Beograd, Terazije 41, treći sprat

Predlozi projekata se dostavljaju isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti.
Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1 fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst:  ZA KONKURS – NE OTVARATI.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne formacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih tenderskih dokumenata:

1.  Smernice za podnosioce projekta
2.  Obrazac za pisanje predloga projekta – (obavezno popuniti)
3.  Obrazac za tabelarni prikaz budžeta projekta – Aneks 1 – (obavezno popuniti)
4.  Obrazac za narativni prikaz budžeta – Aneks 2  – (obavezno popuniti).

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike www.minrzs.gov.rs (Konkursi), kao i sa sajta www.gendernet.rs.