Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne)   u poljoprivredi u 2011. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne).

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

o    Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
o    Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
o    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
o    Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 15%, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    rok otplate kredita 48 meseci,
o    otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 9 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    kao instrument obezbeđenja kod pogonskih mašina može biti i sama mašina koja je predmet kupovine
–    izvod iz regitstra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–    potvrdu nadležnog organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 28. avgusta 2011. do 17.septembra 2011. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANJA I INFORMACIONOG DRUŠTVA
Javni poziv za podnošenje predloga za dodelu Priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina
I Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva upućuje javni poziv svim zainteresovanim umetničkim i strukovnim udruženjima, ustanovama kulture, nacionalnim savetima nacionalnih manjina, drugim pravnim i fizičkim licima da predlože penzionisane umetnike, odnosno stručnjake u kulturi, za dodelu Priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Priznanje).
Pravo na Priznanje može steći umetnik, odnosno stručnjak u kulturi za sledeće kulturne delatnosti:
1.    istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa;
2.    bibliotečko-informacione delatnosti;
3.    knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo);
4.    muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);
5.    likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitektura;
6.    scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples);
7.    kinematografija i audio-vizuelno stvaralaštvo;
8.    umetnička fotografija;
9.    digitalno stvaralaštvo i multimediji;
10.    naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;
11.    ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa.
II Pravo na Priznanje može steći, umetnik, odnosno stručnjak u kulturi koji ispunjava sledeće opšte uslove, i to:
1.    da je stekao status korisnika penzije kod nadležnog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji;
2.    da je državljanin Republike Srbije;
3.    da je ostvario vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina;
4.    da je dobitnik najznačajnijih nagrada i priznanja, i to:
1.    republičke nagrada za poseban doprinos razvoju kulture;
2.    nagrade za životno delo;
3.    stručne nagrade sa međunarodnih festivala;
4.    nagrade sa festivala i manifestacija od republičkog značaja;
5.    stručne nagrade udruženja;
6.    lokalne nagrade i društvena priznanja;
7.    druge stručne međunarodne i domaće nagrade i priznanja iz oblasti kulture;
5.    da ima obrazloženu ocenu vrednosti doprinosa u oblasti kulture u delatnostima koju daju umetnička i strukovna udruženja, ustanove kulture i obrazovne i naučne ustanove.
III Podnosioci predloga obavezno dostavljaju sledeću POTREBNU DOKUMENTACIJU:
1.    Formular – predlog za dodelu posebnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji (preuzima se na prijavnici Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva u Beogradu, Ul. Vlajkovićeva br. 3 ili sa sajta www.kultura.gov.rs);
2.    overena kopija pravosnažnog rešenja donetog od strane nadležnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili kopije izveštaja korisniku o isplati penzije za poslednja tri meseca;
3.    original uverenja o državljanstvu sa rokom važenja u skladu sa Zakonom o matičnim knjigama („Službeni glasnik”, broj 20/2009);
4.    obrazložena ocena, koju daju daju umetnička i strukovna udruženja, ustanove kulture i obrazovne i naučne ustanove;
5.    profesionalna biografija;
6.    fotokopije NAJZNAČAJNIJIH nagrada i priznanja.
IV Podnosioci predloga mogu biti:
1.    umetnička udruženja,
2.    strukovna udruženja,
3.    ustanove kulture,
4.    nacionalni saveti nacionalnih manjina i
5.    druga pravna i fizička lica.
V Rok i način dostavljanja predloga: Zainteresovani predloge mogu podneti od 29. avgusta do 23. septembra 2011. godine. Predlozi se dostavljaju poštom preporučeno sa naznakom „JAVNI POZIV ZA DODELU PRIZNANjA UMETNICIMA ODNOSNO STRUČNjACIMA U KULTURI ZA VRHUNSKI DOPRINOS NACIONALNOJ KULTURI, ODNOSNO KULTURI NACIONALNIH MANjINA”, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, ili ličnom dostavom.
VI Predlog za dodelu Priznanja utvrđuje Komisija za utvrđivanje predloga za dodelu priznanja umetnicima, odnosno stručnjacima u kulturi za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi odnosno kulturi nacionalnih manjina (u daljem tekstu: Komisija), čije članove imenuje Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva na period od godinu dana, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.
Na osnovu predloga Komisije, Ministarstvo kulture, informisanja i informacionog društva, polazeći od sredstava obezbeđenih zakonom o budžetu Republike Srbije, predlaže Vladi akt o dodeli posebnih priznanja.
Vlada donosi rešenje o dodeli posebnih priznanja umetnicima za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji.
Posebno priznanje dodeljuje se i isplaćuje umetniku u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja, u neto iznosu od 50.000,00 dinara (slovima: pedeset hiljada dinara).
NAPOMENA:
PREDATA DOKUMENTACIJA NE VRAĆA SE PODNOSIOCIMA
Formular – predlog za dodelu posebnog priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi u Republici Srbiji, profesionalnu biografiju i spisak najznačajnijih nagrada i priznanja, popuniti čitko, štampanim slovima ili otkucati na personalnom računaru.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu kulture, informisanja i informacionog društva telefonom na broj: 011/33-98-652, ili putem elektronske pošte, na adresu: vladimir@kultura.gov.rs.
Link

Program grantova Evropskog kulturnog fonda

ECF – EVROPSKI KULTURNI FOND

Program grantova Evropskog kulturnog fonda 2011

 

Tema (ciljevi / prioriteti programa): Balkanski fond za kulturu, u okviru Evropskog kulturnog fonda, podržava saradnju umetničkih i kulturnih projekata organizacija Zapadnog Balkana.

Fond podržava: osnaživanje ljudi kroz umetnost i kulturu, različitosti u našim društvima, povezivanje izvora znanja, međusektorske i među-generacijske mreže, različitosti u Evropskim društvima: projekte koji smanjuju isključenost i sukob, povezuju ljude, projekte koji ciljaju  novu publiku i stvaraju  nova mesta za prezentaciju kulture.

Podržavaju se projekti koji probaju inovativna i kreativna partnerstva za razvoj, proširuju znanja kroz razmenu i učešće javnosti, kao i projekti u kojima se  eksperimentiše sa novim tehnologijama.

Aplikanti: Nezavisne umetničke i kulturne organizacije sa sedištem u zemljama Zapadnog Balkana, nezavisne umetničke i kulturne organizacije sa sedištem u drugim delovima Evrope u saradnji sa nezavisna organizacija u regionu Balkana.

Finansiranje: Grant podržava 80% ukupnog budžeta projekta. Grantovi se dodeljuju u ukupnom iznosu između 15.000 i 30.000 eura.

Trajanje projekta: 18 meseci.

Rok za prijavu: Projekti se primaju tokom čitave godine, pri čemu se odluka o dodeli sredstava donosi na svaka 3 meseca.

Internet adresa: www.eurocult.org

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Link

Izvor: Regionalna agencija za ekonomski razvoj

Javni poziv za dodelu sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata

SIEPA

XII Javni poziv za dodelu sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata

U skladu sa Programom podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) raspisala je XII Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima privrednih subjekata.

Finansijska sredstva su obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu i u ovom krugu dodele sredstava iznose 39.000.000,00 dinara. Prijava može biti podneta za jednu ili više aktivnosti.

Rok za podnošenje prijava je 19. septembar 2011. godine. Dokumentacija dostavljena nakon ovog roka neće se uzimati u obzir. Sva neophodna dokumentacija koja treba da se dostavi navedena je u Pravilniku o postupku, dodeli i refundaciji državne pomoći.

Za više informacija posetite našu stranicu namenjenu finansijskoj podršci za izvoznike.

Link

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvođenje međuarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

USAID

Poziv za dostavljanje prijava za Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvođenje međuarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane

Agrobiznis projekat, koji finansira Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj – USAID, organizuje Program finansijske podrške agrobiznisima u Srbiji za uvonenje menunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane.

Cilj programa je da se, kroz pružanje stručne i finansijske pomoći, ovaj proces omasovi i ubrza, i time doprinese podizanju nivoa kvaliteta i konkurentnosti domaćih proizvoda, što će olakšati njihov plasman na sve zahtevnijem svetskom tržištu.

Invidualna finansijska podrška za uvonenje standarda (sertifikaciju) iznosi najviše 5,000 američih dolara, za finansiranja do 70% troškova sertifikacija. Svaka odobrena aktivnost mora biti završena u periodu od tri meseca od dana potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava. Sredstva se dodeljuju po principu refundacije troškova, koje ostvari primalac bespovratnih sredstava tokom realizacije odobrenog projekta.

Podrška je namenjena privrednim društvima, poljoprivrednim zadrugama i individualnim poljoprivrednim proizvonačima, sa većim obimom proizvodnje, koji se na teritoriji Republike Srbije bave proizvodnjom svežeg i preranenog povrća i voće, mesa i mesnih preranevina, mlečnih proizvoda, pečuraka, lekovitog bilja i šumskih plodova, a koji su zainteresovani za uvonenje sledećih standarda:

1. Dobra poljoprivredna praksa u skladu sa GlobalGAP standardom;
2. Sistema zaštite životne sredine – ISO 14001;
3. Sistema upravljanja bezbednošću hrane – ISO 22000 i HACCP;
4. Organska proizvodnja – Organic;
5. Specifični tržišni standardi – Halal, Kosher, BRC, IFC i drugi standard.

Zainteresovana privredna društva, poljoprivredne zadruge i individualni poljoprivredni proizvonači treba da dostave svoje prijave i svu potrebnu dokumentaciju u skladu sa zahtevima opisanim u dokumentu pod nazivom “Finansijska podrška (grantovi) za uvođenje međunarodnih standarda u oblasti sistema bezbednosti i kvaliteta hrane – Opis programa i kriterijumi”, na sledeću poštansku adresu:

USAID AGROBIZNIS PROJEKAT
Ref. Grants for Standards
Internacionalnih brigada 57
11 000 Beograd

Detaljne informacije o programu, uslovima za dobijanja bespovratnih sredstava i
obrazce za prijavu možete naći na Internet adresi http://www.agrobiznis.net/serbian/31/nabavke/, ili putem elektronske pošte
na sledećoj adresi: office@agrobiznis.net, kao i u našim kancelarijama u:
Beogradu, ul. Internacionalnih brigada 57, tel. 011/243 66 11; Čačku, ul. Dragiše Mišovića 73, tel. 032/371 554; Novom Sadu, ul. Školska 3, tel. 021/528 490; i Nišu, ul. Kralja Stefana Prvovenčanog 44-46, tel. 018/526 228.

Javni poziv za dostavljanje aplikacija biće otvoren najdalje do 31. marta 2012. godine, tj. do ispunjenja kvote predvinene ukupnim budžetom za ovaj program finansijske podrške. Prijave će biti razmatrane od strane komisije i odobravane jednom mesečno, ili češće, a u skladu sa dinamikom podnošenja prijava.

USAID Agrobiznis projekat ravnopravno tretira sve podnosioce zahteva, bez obzira na
pol, versku i nacionalnu pripadnost.

Informacije
Opis i kriterijumi
Prijava
Uporedna tabela

Link

Studijsko putovanje – Ruralni razvoj

SKGO

Studijsko putovanje – Ruralni razvoj

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskaz interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Ruralni razvoj” koje će se održati od 28. do 30. septembra 2011. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa EU politikama u oblasti ruralnog razvoja. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati prilike da se upoznaju sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do pet predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do utorka, 23. avgusta 2011. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik – predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Dokumenti za preuzimanje:

•    LAF letak
•    Uputstva za učesnike i učesnice TAIEX aktivnosti
•    Prijavni obrazac za učesnike
•    Agenda događaja – nacrt
•    Motivaciono pismo – primer
•    Pismo potvrde – model
•    CV u EU formatu

Link

SKGO

Studijsko putovanje – Kulturno nasleđe

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Kulturno nasleđe” koje će se održati od 03. do 05. oktobra 2011. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa EU politikama u oblasti kulturnog nasleđa. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati prilike da se upoznaju sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do pet predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 23. avgusta 2011. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org
Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Dokumenti za preuzimanje:

•    LAF letak
•    Uputstva za učesnike i učesnice TAIEX aktivnosti
•    Prijavni obrazac za učesnike
•    Agenda događaja – nacrt
•    Motivaciono pismo – primer
•    Pismo potvrde – model
•    CV u EU formatu

Link

Konkurs za dodelu nagrade „TURISTIČKI CVET“

TURISTIČKA ORGANIZACIJA SRBIJE

Konkurs za dodelu nagrade „TURISTIČKI CVET“

za period od jula 2010. do jula 2011. godine u sledećim kategorijama:

1.    Turistička organizacija;
2.    Specijalni događaj u funkciji promocije turizma (manifestacija, sajam, kongres, izložba);
3.    Ugostiteljski objekat (za smeštaj ili za pružanje usluga ishrane i pića);
4.    Seosko turističko domaćinstvo;
5.    Vinski podrum;
6.    Turistička agencija;
7.    Predstavljanje Srbije kao turističke destinacije, preko elektronskih i štampanih medija (film, publikacija, internet stranica, emisija, reportaža ili časopis);
8.    Suvenir
9.    Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga

Predloge za nagradu dostavljaju pravna i fizička lica, u pisanoj formi, do 25. avgusta 2011. godine. Postupak kandidovanja i kriterijumi za dodelu nagrade, propisani su Pravilnikom o dodeli nagrade „Turistički cvet“, koji se nalazi na sajtu Turističke organizacije Srbije www.srbija.travel

Predlozi se mogu dostaviti Turističkoj organizaciji Srbije na sledeći način:
–         lično – dostavom na adresu Čika Ljubina 8, drugi sprat;
–         poštom – poštanski fah 90, sa naznakom „Turistički cvet“;
–         faksom: 011 26 26 767
–         ili na e-mail adresu: office@serbia.travel

Odgovarajuću dokumentaciju možete preuzeti i sa našeg sajta.

Raspisan konkurs za popisivače

Republički zavod za statistiku objavio je danas javni poziv građanima, koji su zainteresovani da učestvuju u predstojećem Popisu stanovništva kao popisivači, da se prijave u opštini ili gradu u kojem stanuju, od 15. do 19. avgusta.

Kandidati moraju da budu državljani Srbije, da su stari najmanje 18 godina i da poseduju najmanje srednje obrazovanje i čitak rukopis. Uslov je i da dobro poznaju teren, odnosno stanovanje na teritoriji naselja za koje se prijavljuju.

Zainteresovani kandidati dužni su da se lično prijave u prostorijama popisne komisije, na taj način što će popuniti Prijavu za učešće u popisu. Adrese na kojima se zainteresovani kandidati mogu prijaviti i radno vreme popisnih komisija, biće blagovremeno objavljeni na sajtu RZS-a.

RZS je ranije najavio da će tokom Popisa stanovništva d 1. do 15 oktobra, angažovati više od 50.000 popisvača, instruktora, kontrolora i supervizora.

Na konkurs za instruktore, koji je završen, prijavilo se 29. 654 lica.

Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije

MINISTARSTVO ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA, DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Uprava za ljudska i manjinska prava, na osnovu Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji i Akcionog plana za sprovođenje Strategije, Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 101/2010), Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve („Sl. glasnik RS“ broj 20/2011), Razdeo 64. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, glava 64.2 Uprava za ljudska i manjinska prava, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 481- dotacije nevladinim organizacijama, deo sredstava namenjen sprovođenju Dekade inkluzije Roma i Odluke direktora Uprave za ljudska i manjinska prava broj 401-01-27/2011-02 od 27. jula 2011. godine objavljuje Konkurs za prijavu projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu – Uprava za ljudska i manjinska prava.

Ceo tekst konkursa sa prilozima možete preuzeti ovde.

Konkurs je otvoren do 26.08.2011. godine.