Arhiva ‘Konkursi’

Bespovratna sredstva NVO-ima za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) u cilju razvoja i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije kod dece u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području AP Vojvodine.

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu, na poziciji 627, ekonomska klasifikacija 481-dotacije nevladinim organizacijama, 4819-dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta.

CILJEVI FINANSIRANJA:
-podsticanje aktivnosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kojima se, kod dece i učenika afirmiše štednja postojeće energije;

-unapređenje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koji imaju za cilj unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije;

-podrška programima za razvoj svesti dece predškolskog uzrasta i učenika srednjih i osnovnih škola o problemu energetske krize, racionalnoj upotrebi energije i unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije AP Vojvodine

2. Podnosilac može aplicirati sa jednim projektom.

3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 57 ili sa sajta www.psemr.vojvodina.gov.rs

4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjenu prijavu sa podacima o organizaciji/udruženju
– overenu fotokopiju izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje;
– projekat sa opisom aktivnosti kojima će se razviti i unaprediti oblast primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije u osnovnim i srednjim školama na području AP Vojvodine
– budžet projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom “JAVNI KONKURS za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za razvoj i unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama na području AP Vojvodine”

5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekta donosi Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine na predlog Komisije.

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac prijave potpisuje ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine.

Rok za podnošenje prijava na konkrus je 17.12. 2012.godine

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-4337.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju i nabavku osnovnih sredstava

FOND ZA RAZVOJ PRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investiciju i nabavku osnovnih sredstava

I Cilj dodele sredstava
Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava za MSP i preduzetnike predstavlja podrška razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija, poboljšanje nivoa tehničke opremljenosti, podsticanje i povećanje efikasnosti proizvodnih, uslužnih i ostalih delatnosti, unapređenje stepena konkurentnosti,povećanje obima prometa na domaćem i međunarodnom tržištu, a sve to putem sufinansiranja nabavke sredstava, tj. pružanjem novčane pomoći.

II Namena i merila dodele sredstava:
1. –podrška izradi planova u okviru javnog privatnog partnerstva
2. – za nabavku opreme, uređaja i postrojenja i softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti privrednog subjekta,sticanje i usavršavanje znanja zaposlenih
3. –za pripremu preduzeća ili preduzetništva za povećanje energetske efikasnosti;
4. – za pribavljanje ekoloških standarda
Osnov za finansiranje može predstavljati svaka nabavka ili investicija realizovana 2012. čija je isplata na osnovu fakture kompletno izvršena ili je nabavka u toku, što se dokazuje predračunom i izvodom tekućeg računa.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici, koje vode dvojno knjigovodstvo i deoničarska društva sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža.

Upravni odbor Fonda će vršiti dodelu nepovratnih sredstava u najmanjem iznosu od 150.000,00 dinara a najviše do 50% celokupnog iznosa investicije ili nabavke bez obračunatog PDV-a, koji će biti neposredno usmeravan na račun korisnika.

Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža za 2012. čine:
-Finansijska stabilnost učesnika, ljudski resursi i uticaj projekta na zapošljavanje
(maksimalno 55 boda)
-Štednja energije, prerade sekundarnih sirovina i zaštita životne sredine (maksimalno 10 boda)
-Veće sopstveno učešće, veće učešće banke i drugih u odnosu na tražena sredstva (maksimalno 15 boda)
-Doprinos strategiji razvoja opštine Kanjiža (maksimalno 20 boda)
Isplata dodeljenih sredstava će se vršiti nakon potpisivanja ugovora između dobitnika konkursa i Fonda.

Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji opštine Kanjiža.

Nemaju pravo učešća na konkursu:
-članovi Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža, kao ni zaposleni u opštinskoj upravi i lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža
– preduzeća i preduzetnici pod stečajem i likvidacijom ili koji su nelikvidni odnosno posluju s gubitkom protekle tri godine.
-poslovna delatnost je registrovana posle 01. 01. 2009. god.
-imaju manje od 2 zaposlenog.

Može se nabaviti samo oprema povezana sa osnovnom delatnošću.

Svaki učesnik može konkurisati sa jednom prijavom za konkurs.

Minimalni iznos ukupne nabavke ili investicije ne može biti manja od 300.000,00 dinara.
Odluku po prispelim prijavama će doneti Upravni odbor Fonda u roku od 5 dana od dana isteka roka konkursa.
III Dokumenti koji se podnose uz zahtev za dodelu bespovratnih sredstava
Za namenu II/1- podrška izradi planova u okviru javnog privatnog partnerstva:
1.popunjena prijava
2.dokumenat o osnivanju i sporazum konzorcijuma
Za namene II/2.,II/3, i II/4
1.popunjena prijava
2.finansijski izveštaj za prethodne tri godine
3.izvod o registraciji ne stariji od 6 meseci
4.potvrda o izmirenju poreskih obaveza
5. biznis plan po metodologiji Fonda sa detaljnim opisom projekta
6.predračun,
7.izjavu o svim drugim „de minimis“ državnim pomoćima, dobijenih u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu.
Konkurs Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža važi do 11.12.2012.
Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja na sledeću adresu:
Opština Kanjiža
24420 Kanjiža
Trg Glavni br.1.
Sa sledećom naznakom:
Fond za razvoj privrede opštine Kanjiža
ili se predaje lično u Uslužni centar (kancelarija br. 2.)

Nepotpune i neblagovremene molbe se neće uzimati u obzir. Detaljnije informacije možete dobiti u kancelariji broj 9 zgrade Opštine Kanjiža.

Odluka Upravnog odbora Fonda za dodelu bespovratnih sredstava je konačna.

Link

Konkurs – za sufinansiranje radova i izradu projektne dokumentacije iz oblasti vodosnabdevanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje radova i izradu projektne dokumentacije iz oblasti vodosnabdevanja

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat), učestvovaće u 2012. godini bespovratnim sredstvima u sufinansiranju radova na izradi projektne dokumentacije, izgradnji ili rekonstrukciji vodozahvatnih objekata, u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 dinara.

Radovi i projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata i izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, javnih česmi, crpnih stanica, rezervoara i glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije.

Sredstva za sufinansiranje izrade glavnih projekata i izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata su obezbeđena iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.
Pravo učešća na konkursu imaju Gradovi i Opštine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine.

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

•    Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra od strane budućih korisnika sredstava (mesne zajednice i gore pomenuta preduzeća), a zaključno sa 30.09.2012. godine. Ukoliko budući korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživano po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs;
•    Dostavljen kompletan izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima, koje je finansirao Sekretarijat, gde su istekli rokovi pravdanja sredstava (ukoliko je bio korisnik sredstava);
•    Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije (za izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata);
•    Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa (za izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata).

Za aktivnost izrade projektne dokumentacije iz oblasti vodosnabdevanja podnosi se sledeća dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg projekta vodosnabdevanja za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izradi glavnog projekta;
3.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izradu glavnog projekta;
4.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
5.    Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izradu glavnog projekta.

Za aktivnost izgradnje ili rekonstrukcije objekata iz oblasti vodosnabdevanja podnosi se sledeća dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izgradnji objekata;
3.    Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun radova, prikaz objekta na situaciji pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za snabdevanje vodom, osnova i glavni presek objekta u pogodnoj razmeri (za glavne dovodnike uzdužni profil);
4.    Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;
5.    Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se građenje finansira udruženim sredstvima ili iz kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno kredita);
6.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izgradnju objekta;
7.    Lokacijska dozvola;
8.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
9.    Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine zaključno sa 05.12.2012. godine.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene, se neće razmatrati.

Kriterijumi za ocenu dospelih prijava:

1.    Da li su budući projekti/objekti u sastavu regionalnih sistema za snabdevanje vodom;
2.    Postojeća problematika u snabdevanju vodom, stvarne potrebe i raspoložive količine vode u postojećem sistemu snabdevanja vodom;
3.    Vrsta i broj potrošača vode za koje se obezbeđuje voda;
4.    Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
5.    Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava, dokaze o obezbeđenosti sredstava za izradu glavnog projekta/izgradnju objekata uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izrade glavnih projekata/izgradnje objekata o odobrenju sredstava za tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;
6.    Da li je investitor već koristio sredstva Sekretarijata za ove namene;
7.    Stanje pripremljenosti investiciono-tehničke dokumentacije (istražni radovi, pouzdani podaci o kvalitetu sirove vode, tehnološki postupak za pripremu vode za piće);
8.    Kvalitet podnete dokumentacije;
9.    Ostali specifični uslovi (npr. razvijenost opštine).

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

Rok za završetak izrade projektne dokumentacije i izgradnju i rekonstrukciju objekata za koja su dodeljena sredstva je 9 (devet) meseci od dana prispeća sredstava na račun korisnika.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/487-4430 ili 064/274-22-73, 063/113-73-62. Osoba za kontakt: Veljko Komad, načelnik odeljenja.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti sa veb stranice: ww.psp.vojvodina.gov.rs

Konkurs – za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat), učestvovaće u 2012. godini bespovratnim sredstvima u sufinansiranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda, u ukupnom iznosu do 40.000.000,00 dinara.
Projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata za izgradnju ili rekonstrukciju kolektorskih vodova, crpnih stanica i uređaja za prečišćavanje otpadnih-fekalnih voda.

Sredstva, za sufinansiranje izrade glavnih projekata za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda, su obezbeđena iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Pravo učešća na konkursu imaju Gradovi i Opštine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine.

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

•    Izmirena obaveza za vodnu naknadu za ispuštenu vodu od strane budućih korisnika sredstava (mesne zajednice i gore pomenuta preduzeća), a zaključno sa 30.09.2012. godine. Ukoliko budući korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživano po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs;
•    Dostavljen kompletan izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima, koje je finansirao Sekretarijat, gde su istekli rokovi pravdanja sredstava (ukoliko je bio korisnik sredstava).

Za aktivnost izrade projektne dokumentacije za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda podnosi se sledeća dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg projekta fekalne kanalizacije za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju;
2.    Odluka nadležnog organa o izradi glavnog projekta;
3.    Uverenje nadležnog organa lokalne samouprave da podržava izradu glavnog projekta;
4.    Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
5.    Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izradu glavnog projekta.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine zaključno sa 05.12.2012. godine.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene, se neće razmatrati.

Kriterijumi za ocenu dospelih prijava:

1.    Da li su budući projekti objekata u sastavu regionalnih sistema za odvođenje otpadnih voda;
2.    Postojeća problematika u odvođenju otpadnih voda, stvarne potrebe i raspoložive količine otpadne vode u postojećem sistemu za odvođenje otpadnih voda;
3.    Vrsta i broj korisnika za koje se obezbeđuje kanalizacija;
4.    Ekonomske mogućnosti investitora i organa lokalne samouprave;
5.    Stepen obezbeđenosti vlastitih sredstava, dokaze o obezbeđenosti sredstava za izradu glavnog projekta uključujući i odluke nadležnih organa i institucija koje učestvuju u finansiranju izrade glavnog projekta o odobrenju sredstava za tu namenu, sa iznosom i izvorom tih sredstava;
6.    Da li je investitor već koristio sredstva Sekretarijata za ove namene;
7.    Stanje pripremljenosti opšte dokumentacije (pouzdani podaci o količini i stepenu zagađenosti otpadne vode, tehnološki postupak za prečišćavanje otpadnih voda);
8.    Kvalitet podnete dokumentacije;
9.    Ostali specifični uslovi (npr. razvijenost opštine).

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

Rok za završetak izrade projektne dokumentacije, za koja su dodeljena sredstva, je 9 (devet) meseci od dana prispeća sredstava na račun korisnika.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/487-4430 ili 064/274-22-73, 063/113-73-62. Osoba za kontakt: Veljko Komad, načelnik odeljenja.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti OVDE

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova  studenata – putnika

Pravo na regresiranje putnih troškova  ostvaruje se od oktobra do decembra 2012. godine, koje se nastavlja do kraja školske 2012/2013. (jan.- jun) godine u slučaju ostvarivanja sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove
visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrima i
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete,  AP Vojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Za ostvarivanje prava student podnosi sledeću dokumentaciju:
1. Popunjen obrazac prijave
2. Potvrdu da prvi put upisuje godinu i studira na teret budžeta
3. Fotokopiju mesečne karte, ili 4 autob. karte za relaciju (okt.nov.)
4. Potvrdu privrednog društava odnosno drugog pravnog lica da učenik preko svojih
roditelja ili staratelja ne ostvaruje pravo na participaciju putnih troškova,
stipendiju i kredit
5. Fotokopiju lične karte studenta
6. Fotokopiju obe strane kartice dinarskog tekućeg računa odnosno štedne knjižice.

Studenti podnose zahtev sa navedenom dokumentacijom do 11. decembra 2012. godine  u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, Trg Glavni br. 1.Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji br. 7.  ili na telefon 024/875-166 lok.207.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkurs je otvoren od 27. 11. 2012. do  11. 12. 2012. godine.

Link

The weekend series will include the Harris Teeter Food Drive

From Alexandra Schauffler: The Washington Nationals will wrap up their final homestand before the All Star Break when they take on the Colorado Rockies beginning Friday, July 6. The weekend series will include the Harris Teeter Food Drive on Saturday, July 7 and Sunday, July 8, during which Nationals fans are encouraged to help those in need by bringing non perishable food items to Nationals Park.Volunteers will be stationed outside the Center Field Gate from the time gates open through the fourth inning collecting non perishable items. Fans who donate two or more items at the ballpark will receive two tickets to one of three future games (August 21, September 5 or September 7), while supplies last.Additional events and initiatives for the series include the following:FRIDAY, JULY 6o Luggage Tag Giveaway presented by United Airlines: The first 15,000 fans to enter Nationals Park through Center Field Gate will receive a free luggage tag presented by United Airlines.o Lou Gehrig Memorial Award Presentation to Ryan Zimmerman: The Phi Delta Theta Fraternity will present Nationals third baseman Ryan Zimmerman with the Lou Gehrig Memorial Award during the pregame ceremonies.

cheap jerseys “The funds raised support the PA.6 trial that if successful will improve the cure rate for patients who undergo surgery for pancreas cancer,” says Janet Dancey, director of the NCIC CTG. “It is a very important trial being conducted by the academic research community. 7 Days in May raises funds that allow the trial to be conducted and also awareness for research, for the study and for patients with pancreas cancer.”. cheap jerseys

wholesale jerseys from china I cycled in Coventry for ten years and I would guess twice a year ended up sitting on the pavement after being carved up by bus drivers, on two occasions deliberately. (I was also assaulted by a truck driver who tried to then reverse his truck over my bike cheap jerseys, and had soiled nappies thrown out of passing car windows at me). I’ve been in Oxford 22 years without a single incident with a bus driver (and very few with car drivers). wholesale jerseys from china

cheap nfl jerseys “Sometimes you’ve got to do what’s best for your family. I appreciate everything the Packers did for me, giving me the opportunities they did, all the years I spent there. At the end of the day, you only get so many years in this league and you’ve got to kind of do what’s best for you,” Dietrich Smith told Packers media via conference call on Wednesday.. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys china ICINGS: Sophomore Wheat King C Jason Swyripa, 18,and rookie Slovakian C Bruno Mraz, 18, were back at practice Tuesday after sitting out Sunday intrasquad game with minor injuries. Sidelined indefinitely are RW Brenden Walker, 19, (concussion) and D Brodie Melnychuk https://www.jersey4shop.com/, 20, (broken wrist). Meanwhile, former Brandon C Mark MacKay, 21, is playing overseas in Germany this season and free agent LW David Toews, 21, is hoping to land an NHL/AHL tryout, while former Wheat Kings C Scott Glennie, 20, is off to Dallas Stars training camp. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys Chapter 30, pages 354 363O RE, Sandrini A, Frew AJ. Sublingual Immunotherapy for inhalant allergens. In Adkinson NF, Bochner BS, Burks AW, Busse WW, Holgate ST, Lemanske RF, O’Hehir RE, eds. Workshop fee is $250. DESERT Sounds Harmony, the Kamloops chapter of Sweet Adelines International, sings four part harmony, barbershop style, and has fun doing it. At Heritage House in Riverside Park. wholesale nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china The reason why it was proposed was because of alternate jerseys. Teams had their alternate jerseys and wanted to, obviously, wear them at home. Late 90 early 2000 is when this happened. Announced today, it appears that Peyton Manning will be headed to the Mile High City to play for the Denver Broncos. Other than the Green Bay Packers, which are owned by shareholders, there isn’t another option to own a pro football team. I wrote in a previous article about buying shares of the Packers and how they offer no real benefit as they will not go up in value and not pay out dividends. wholesale nfl jerseys from china

Cheap Jerseys from china He rushed for 265 yards and 5 touchdowns in their 42 12 win over Southeast. He amassed 215 rushing yards and 4 TD in the first half alone. That performance notched him this week Hy Vee 41 Five Star Athlete of the Week Award. News 2 Investigates Mornings On 2 Weather Contests Sports About Us Web Links Traffic Chinese New Year KTVUPlus Entertainment Crime Files Frank on Facebook Trending Oakland Warehouse FireVideos Three pit bulls shot by LAPD officers during attack on man, small dog Three pit bulls shot by LAPD officers during attack on man, small dog Mayor Ed Lee talks homelessnessPhotos Photos: Springtime in Yosemite PHOTOS: Flowers in bloom on Mt. (AP) President Donald Trump praise of Australia government funded health care system has raised the ire of Sen. Bernie Sanders, a leading advocate of such single payer systems Cheap Jerseys from china.

Beneficirano uvođenje međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane

NACIONALNI CENTAR ZA ODRŽIVI RAZVOJ – NACOR

Drugi pоziv privrеdnim subјеktima zа dоstаvljаnjе priјаvа zа beneficirano uvođenje sistеmа kоntrоlе bezbednosti hrane zаsnоvаnоg nа principimа HACCP i sеrtifikаciјu HACCP sistеmа, kao i za uvođenje i sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom, menadžmenta zaštitom životne sredine i menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu zasnovanih na SRPS ISO 9001/ISO 9001, SRPS ISO 14001/ ISO 14001 I SRPS OHSAS 18001/ OHSAS 18001

 

Prаvо nа pоdnоšеnjе priјаvа zа beneficirano uvođenje međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane imајu mаli privrеdni subјеkti (mаlо prеduzеćе i prеduzеtnik) i srеdnji privrеdni subјеkti, rеgistrоvаni u sklаdu sа zаkоnоm, sа sеdištеm nа tеritоriјi Republike Srbije, zа оbаvlјаnjе svih dеlаtnоsti.

Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR, privrednim subjektima čija prijava zadovoljava uslove konkursa, obezbeđuje najpovoljniju tržišnu cenu za željenu uslugu angažovanjem konsultanata i sertifikacionih tela iz svih regiona Srbije. U skladu sa projektom, Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR preuzima ulogu garanta za dobro izvršenje posla, u skladu sa predviđenim rokovima. Više o projektu možete saznati ovde.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove konkursa mogu podneti samo jednu prijavu i pri tome se odlučiti za neku od ponuđenih opcija:
1) Uvođenje sistеmа kоntrоlе bezbednosti hrane zаsnоvаnоg nа principimа HACCP;
1a) Uvođenje i sertifikacija sistеmа kоntrоlе bezbednosti hrane zаsnоvаnоg nа principimа HACCP;
2) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom zasnovanog na SRPS ISO 9001 / ISO 9001
3) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom životne sredine zasnovanog na SRPS ISO 14001 / ISO 14001;
4) Uvođenje i sertifikacija sistema menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 18001/ OHSAS 18001
5) Kombinacija predhodno navedenih standarda.

PRАVО NА DОDЕLU beneficija imaju privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. Dа privrеdni subјеkаt imа rеgistrоvаnо sеdištе nа tеritоriјi Republike Srbije nајmаnjе gоdinu dаnа prе оbјаvlјivаnjа tеkstа pоzivа u srеdstvimа јаvnоg infоrmisаnjа;
2. Dа је privrеdni subјеkаt rаzvrstаn nа mаlо ili srеdnjе prаvnо licе u sklаdu sа člаnоm 7. Zаkоnа о rаčunоvоdstvu i rеviziјi („Sl. glаsnik RS“ br. 46/2006), оdnоsnо dа је kоd nаdlеžnе Аgеnciје zа privrеdnе rеgistrе upisаn kао prеduzеtnik;
3. Dа mu u pеriоdu оd gоdinu dаnа prе pоdnоšеnjа priјаvе tеkući rаčuni kоd pоslоvnih bаnаkа nisu bili blоkirаni dužе оd trideset dаnа u kоntinuitеtu,

PОTRЕBNА DОKUMЕNTАCIЈА:
PRIЈАVА nа јаvni pоziv sаstојi sе оd slеdеćih оbrаzаcа, kојi činе sаstаvni dео priјаvе:
1. Fоrmulаr priјаvе za odabranu opciju (Obrazac 1) – pоdnоsi sе pоtpisаn оd strаnе оvlаšćеnоg licа u privrеdnоm subјеktu i оvеrеn pеčаtоm privrеdnоg subјеktа;
2. Izјаvа dа privrеdnоm subјеktu nisu dоdеlјеnа bеspоvrаtnа srеdstvа zа sprovođenje istih aktivnosti (Obrazac 2) –pоdnоsi sе pоtpisаnа i оvеrеnа pеčаtоm privrеdnоg subјеktа;
3. Lista tekućih računa privrednog subjekta u 2012 gоdini (Obrazac 3) – pоdnоsi sе pоtpisаnа i оvеrеnа pеčаtоm privrеdnоg subјеktа
4. Fоtоkоpiја izvоdа о rеgistrаciјi privrеdnоg subјеktа ili rešenja izdatog od strane Agencije za privredne registre;
5. Fotokopija potvrde o PIB-u.
Kоmisiја zаdržаvа prаvо dа pоrеd nаvеdеnih, zаtrаži i drugа dоkumеntа i dоkаzе.

ODLUČIVANJE O PRIJAVI
Kоmisiја ćе rаzmаtrаti isklјučivо pоtpunе i blаgоvrеmеnе priјаvе i vršiće njihovu ocenu prema redosledu pristiglih prijava.
Po prihvatanju prijave, Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR, će od stručnih konsultanata i sertifikacionih tela iz Republike Srbije zatražiti ponude, od kojih će najniža biti beneficirana i kao takva prosleđena privrednom subjektu.
Privredni subjekat ima pravo da po dobijanju ponude, istu prihvati i odbije. U slučaju prihvatanja ponude, pristupa se zaključivanju ugovora sa Nacionalnim centrom za održivi razvoj – NACOR.

ZAKLJUČIVANJE UGOVORA
Po prihvatanju ponude, Nacionalni centar za održivi razvoj i privredni subjekat zaključuju ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.

NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA
Priјаvа sа prаtеćоm dоkumеntаciјоm sе pоdnоsi u dvа primеrkа pоštоm ili u jednom primerku putem e-mail-a programs@nacor.rs.

Ukoliko se prijava podnosi poštom, dokumentacija se šalje u u zаpеčаćеnој kоvеrti nа kојој mоrа dа pišе:
Nа prеdnjој strаni:
Nacionalni centar za održivi razvoj – NACOR
Naznaka: „Pоziv privrednim subjektima zа dоstаvlјаnjе priјаvа zа beneficirano uspоstаvljаnjе međunarodnih sistema menadžmenta i bezbednosti hrane“
Stanka Vraza 2/a
11000 Beograd

Nа pоlеđini kоvеrtе оbаvеznо nаvеsti nаziv i аdrеsu pоdnоsiоcа priјаvе.
Ukoliko se prijava podnosi putem e-mail-a, dokumentacija se šalje na programs@nacor.rs .

U predmetu (Subject) e-mail-a obavezno navesti „Prijava, Naziv privrednog subjekta, sedište.

Rоk zа pоdnоšеnjе priјаvа sа prаtеćоm dоkumеntаciјоm је 30 dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа pоzivа, оdnоsnо dо 19. decembra 2012.gоdinе, dо 16 čаsоvа.

Nеblаgоvrеmеnе i nеpоtpunе prijave, kao i priјаvе pоslаtе nа drugi nаčin (npr.fаksоm ili lično), ili dоstаvlјеnе nа drugе аdrеsе, nеćе sе rаzmаtrаti.
Zа dоdаtnе infоrmаciје sе mоžеtе оbrаtiti nаm se obratiti putеm e-mail-а: info@nacor.rs

Rоk zа dоstаvlјаnjе priјаvа sа prаtеćоm dоkumеntаciјоm је 30 dаnа оd dаnа оbјаvlјivаnjа pоzivа, а nајkаsniје dо 19. decembra 2012. gоdinе dо 16 čаsоvа.

PREUZMITE DOKUMENTA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona u 2013. godini

I
Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja na maternjem jeziku pripadnika srpskog naroda koji žive u zemljama regiona, i to: Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji.

Cilj konkursa je: ostvarivanje i unapređivanje prava pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona na informisanje na maternjem jeziku i očuvanje srpskog jezika, nacionalnog i kulturnog identiteta.

II
Uslovi za učešće na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna licai preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja, u navedenim zemljama. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasilau navedenim zemljama.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    Obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenje o registraciji pravnog lica  ili preduzetnika;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane  za produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 250,00 dinara na račun: IBANCODE: RS35840000074222184357  (Zakon o republičkim administrativnim taksama („Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11).

III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti;

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za unapređenje informisanja na srpskom jeziku;
•    doprinos očuvanju i  razvoju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
•    stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
•    održivost projekta.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.
Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine ili lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na Internet stranici Ministarstva.

Prijavese podnose u 4primerka na adresu: Ministarstvo kultureiinformisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, za Konkurs u oblasti javnog informisanja pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2013. godine
Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na Internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i  dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti informisanja osoba sa invaliditetom  u 2013. godini

I
Predmet konkursa je: sufinansiranje štampanih, audio i audiovizuelnih sadržaja organizacija osoba sa invaliditetom i sufinansiranje programskih sadržaja javnih glasila koji su namenjeni informisanju osoba sa invaliditetom.

Cilj konkursa je: podrška ostvarivanju prava na informisanje osoba sa invaliditetomi podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog života.

II
Uslovi za učešće na konkursu: Pravo učešća na konkursu imaju registrovane organizacije osoba sa invaliditetom, osnivači javnih glasila, kao i pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila (obavezno  za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja).

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenje o registraciji organizacije OSI;
•    rešenjeo registraciji pravnog licaili preduzetnika u  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 250,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 44-018, namena Tarifni broj 1(Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11 i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, “Sl.glasnik Republike Srbije”, br.50/11).
III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.
Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za razvoj inkluzivnog društva;
•    značaj projekta za informisanje osoba sa invaliditetom;
•    kvalitet, originalnost, aktuelnost i dostupnost većem broju korisnika;
•    održivost projekta.
IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 600.000,00 dinara.
Ukoliko je učesnik konkursa za jedan projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 40% njegove vrednosti.
V

Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Politika“, a biće objavljen i na Internet stranici Ministarstva.

Prijavese podnose u 4primerka na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa oblasti javnog informisanjaosoba sa invaliditetom.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2013. godine.

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na Internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u 2013.godini

I
Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursaje: podrška ostvarivanju  prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog života.

II
Uslovi za učešće na konkursu: pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna licai preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 250,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 44-018, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07i 70/11 i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.50/11).

III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
•    informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata  društva (informisanje i edukacijadece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost, itd.);
•    aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, borba protiv korupcije, borba protiv siromaštva, problemi nerazvijenih opština, itd.);
•    doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
•    očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
•    stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
•    unapređenje proizvodnje i objavljivanja opštih informativnih i specijalizovanih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim i regionalnim zajednicama;
•    održivost projekta.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na Iternet stranici Ministarstva.

Prijave se podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa  u oblasti javnog informisanja.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje najkasnije do  31.12.2013. godine.
Napomena: Obrazac 1. i Obrazac 2. podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i  dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Link