Arhiva ‘Konkursi’

Podrška razvoju poslovnih inkubatora

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju poslovnih inkubatora

Program podrške poslovnim inkubatorima kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2012. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: NARR) prema Programu rada NARR za 2012. godinu. Cilj Programa je da pospeši razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva (u daljem tekstu: MSPP) Republike Srbije kroz podsticanje i podršku razvoja poslovnih inkubatora. Svrha javnog poziva je dodela bespovratnih finansijskih sredstava namenjenih unapređenju funkcionisanja postojećih inkubatora i povećanju obučenosti menadžmenta poslovnih inkubatora.

1.    Uslovi učešća
Pravo prijave na javni poziv imaju poslovni inkubatori koji ispunjavaju sledeće uslove:
•    da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da su osnovani u formi privrednog društva sa ograničenom odgovornošću;
•    da imaju najmanje jednog stalno zaposlenog radnika;
•    da su osnovani najkasnije zaključno sa 01. junom 2010. godine;
•    da je bar jedan od osnivača lokalna samouprava;
•    da su uspešno poslovali u prethodnoj godini;
•    da se u trenutku podnošenja prijave u inkubatoru nalaze korisnici usluga (u daljem tekstu „stanari“) u procesu inkubacije (sa potpisanim ugovorima), a koji su osnovani u formi privrednog društva ili preduzetničke radnje;
•    da su do datuma objavljivanja javnog poziva izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da im do datuma objavljivanja javnog poziva po istom osnovu nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskih i budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija za 2012. godinu.

Namena bespovratnih sredstava

1. Jačanje poslovnih kompetencija menadžmenta inkubatora – jačanje internih kapaciteta inkubatora za pružanje specijalizovanih savetodavnih usluga (kroz obuke iz oblasti razvoja novog proizvoda, prodaje, promocije, distribucije, finansijskog menadžmenta, logistike, start-up preduzetništva i drugih oblasti u zavisnosti od specifičnih potreba menadžmenta inkubatora i sl.), kao i obuke menadžmenta inkubatora za razvijanje kapaciteta za uspešno apliciranje na pozive za projekte nacionalnog i međunarodnog karaktera. Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-300.000,00 dinara.

2. Razvoj i unapređenje procesa podrške „stanarima“ inkubatora –  selekcija, kontinuirana evaluacija i monitoring „stanara“ (kroz obuke u oblastima: unapređenja procesa predinkubacije, inkubacije i postinkubacije; upravljanja procesom inkubacije; razvoja sistema podrške za stanare). Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-700.000,00 dinara.

3. Izrada projekata za podizanje stepena vidljivosti inkubatora – umrežavanje sa ostalim subjektima značajnim za razvoj sektora MSPP – agencijama za regionalni razvoj i razvoj MSPP, regionalnim privrednim komorama, udruženjima preduzetnika, klasterima, drugim inkubatorima, kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj (KLER), naučno-istraživačkim i obrazovnim institucijama; finansiranje promotivnih aktivnosti; organizacija radionica, izložbi i konferencija). Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-500.000,00 dinara.

4. Izrada projekata koji imaju za cilj unapređenje tehničko– organizacionih kapaciteta poslovnih inkubatora – sufinansiranje studija izvodljivosti, tehničke dokumentacije za infrastrukturno unapređenje inkubatora, softverskog rešenja predloženog sistema podrške. Opredeljeni iznos sredstava namenjen za sufinansiranje projekata u okviru ove grupe aktivnosti: 100.000,00-700.000,00 dinara.

Inkubatori se mogu prijaviti za jednu ili više aktivnosti koje su u skladu sa strategijom i ciljevima rada inkubatora, kao i sa ovim Programom.

Inkubatori se mogu prijaviti za projekte u okviru najviše dve grupe aktivnosti.

Bez obzira na broj podnetih projekata u okviru grupe aktivnosti maksimalan iznos sredstava definisan je grupom aktivnosti, pri čemu ukupan iznos sredstava koji inkubatoru može biti odobren iznosi 700.000,00 dinara.

Poslovni inkubatori ostvaruju pravo na povraćaj do 50% troškova odobrenog projekta bez PDV-a. Iznos odobrenih bespovratnih sredstava ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 700.000,00 dinara. Visina odobrenih sredstava utvrđivaće se na osnovu grupa aktivnosti kojima podneti projekti pripadaju i pripadajućeg broja bodova, a na osnovu kriterijuma za ocenjivanje prijava. Kriterijumi za ocenjivanje prijava su: broj „stanara“ inkubatora, promena broja „stanara“, ukupan broj zaposlenih u privrednim subjektima/„stanarima“ inkubatora, popunjenost kapaciteta inkubatora, ukupan broj privrednih subjekata koji su napustili inkubator u fazi zrelosti, stepen razvijenosti jedinica lokalne samouprave, značaj kandidovanih projekata za privlačenje novih korisnika usluga, značaj kandidovanih projekata za unapređenje poslovnih performansi postojećih „stanara“, uticaj kandidovanih projekata na lokalni ekonomski razvoj, procenjen stepen održivosti očekivanih rezultata projekta. Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog projekta u 2012. godini iznose 6.000.000,00 dinara.

Programom se finansiraju aktivnosti koje su započete posle dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Krajnji rok za završetak svih aktivnosti odobrenih projekata je 17. decembar 2012. godine.

Neophodna dokumentacija
1. Popunjen, potpisan i overen obrazac prijave;
2. Popunjen obrazac projekata i obrazac budžeta projekata;
3. Ponuda, predračun, predugovor ili ugovor poslovnog subjekta angažovanog za realizaciju svake od aktivnosti u okviru projekta za koji se konkuriše;
4. Rešenje o upisu ili izvod iz registra;
5. Uverenje nadležne Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze do datuma objavljivanja javnog poziva. Ukoliko nadležna Poreska uprava  nije u mogućnosti da u predviđenom roku izda pomenuto Uverenje, podnosilac je dužan da dostavi primljeni Zahtev za izdavanje poreskog uverenja, a da Uverenje dostavi odmah po izdavanju;
6. Bilans stanja i uspeha za 2011. godinu (fotokopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2011. godinu);
7. Izjava podnosioca prijave da po istom osnovu nisu korišćena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskih i budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija za 2012. godinu;
8. Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti.

Dostavljanje prijava
Zainteresovani poslovni inkubatori svoje prijave sa pratećom dokumentacijom mogu poslati na sledeću adresu: Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Nacionalni centar Zaječar, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar.

Na koverti naznačiti: Prijava za Program podrške poslovnim inkubatorima kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 19. oktobar 2012. godine.

Razmatraće se samo kompletne i blagovremeno podnete prijave, a prema gore navedenim kriterijumima.

Javni poziv i prateća dokumentacija dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u Nacionalnom centru u Zaječaru i Kancelariji u Beogradu.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na sledeće brojeve telefona: 019/445-311, osoba za kontakt Svetlana Nikolić i 019/445-361, osoba za kontakt Ivan

Link

VIRTUS – Nagrada za kompaniju koja brine

BCIF

Otvoren šesti konkurs nagrade VIRTUS – Nagrada za kompaniju koja brine

Balkanski fond za lokalne inicijative uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) raspisuje šesti konkurs za VIRTUS nagradu za korporativnu filantropiju  04. oktobra 2012. godine. Konkurs je otvoren za sve domaće i strane kompanije, korporacije, javna i državna preduzeća, mala i srednja preduzeća, medijske kuće, kao i korporativne fondove i fondacije, sa izuzetkom neprofitnih organizacija, javnih ustanova i organa uprave.

Rok za prijem prijava je 02. novembar 2012.godine.

VIRTUS nagrada, ustanovljena 2007. godine, prva je i najznačajnija nagrada za korporativnu filantropiju u Srbiji koja promoviše društveno odgovorno poslovanje kao sastavni deo održivog razvoja kompanija. Namenjena je, kako velikim kompanijama, tako i  malim i srednjim preduzećima i pojedincima koji su tokom 2011/12. godine na najdelotvorniji način doprineli opštem dobru pružajući materijalnu ili drugu vrstu podrške neprofitnim akcijama ili organizacijama civilnog društva. Kandidate za nagrade mogu da predlože svi zainteresovani građani, pojedinci, neprofitne organizacije, mediji, PR i marketinške agencije, a i same kompanije i preduzeća mogu da prijave svoje programe.

„Uprkos velikoj društveno ekonomskoj krizi u kojoj se kao zemlja i pojedinci nalazimo, kroz svakodnevne aktivnosti u koje je BCIF uključen več godinama, svedoci smo da mali koraci i zajednički filantropski napori mogu biti na dobrobit zajednice i na duže staze doneti promenu. Zato i ove godine, ponovo pozivamo sve koji se mogu prijaviti na konkurs, da svojim ličnim primerom budu podstrek i drugima i pokažu da je vredno ulagati u dobrobit zajednice u kojoj posluju i žive“, izjavila je Marija Mitrović, menadžerka programa filantropije u BCIF-u.

VIRTUS nagrada za 2012. godinu biće dodeljena u četiri glavne kategorije:
1.    Glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou
2.    Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje
3.    Nagrada za malo i srednje preduzeće
4.    Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

Pored ovih nagrada, biće dodeljena i četiri posebna priznanja:
1.    Nagrada za doprinos socijalnom uključivanju, koja se ove godine dodeljuje prvi put, u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU)
2.    Nagrada za podršku najinovativnijem projektu godine
3.    Nagrada za volontiranje
4.    Specijalna nagrada za medijski doprinos

Ceremonija proglašenja dobitnika će biti održana u Beogradu, u drugoj polovini januara 2013. godine. O dobitnicima nagrada će odlučivati nezavisni žiri koji čine ugledni pojedinci i stručnjaci iz sveta privrede, civilnog sektora, medija i marketinga.

Dodatne informacije, detaljni uslovi konkursa i prijavni formulari dostupni su na zvaničnom internet sajtu VIRTUS nagrade, www.bcif.org/virtus

Trening kurs sa temom „Integritet javnog službenika“

AKADEMIJA ZA DOBRO LOKALNO UPRAVLJANJE IZ HAGA

Trening kurs sa temom „Integritet javnog službenika“

Akademija za dobro lokalno upravljanje iz Haga, u periodu od 18. do 28. novembra 2012. godine, organizuje trening kurs sa temom „Integritet javnog službenika“.

Rok za prijavu je 14. oktobar 2012. godine.

Više informacija možete pronaći na sajtu www.asser.nl/matrapatrol

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2013. godini

Konkurs se odnosi na projekte iz sledećih oblasti:
1)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nepokretnog kulturnog nasleđa;
2)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arheološkog nasleđa;
3)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju muzejskog nasleđa;
4)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju arhivske građe;
5)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju nematerijalnog nasleđa;
6)  za zaštitu, očuvanje i prezentaciju stare i retke bibliotečke građe;
7)  za bibliotečko-informacione delatnosti.

Predmet konkursa je sufinansiranje istraživanja, zaštite, obrade, unapređivanja, razvijanja, afirmacije i prezentacije kulturnog nasleđa i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe Republike Srbije.

Cilj konkursa je: očuvanje, unapređenje, razvoji održiva upotreba kulturnog nasleđa i razvoj bibliotečke delatnosti u Republici Srbiji na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuju komisije za izbor projekata.

Merila za izbor projekata koji se sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi  koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, koji se može preuzeti sa Internet stranice Ministarstva kulture iinformisanja www.kultura.gov.rs, odeljak Propisi.

Opšti uslovi konkursa
Na Konkursu mogu da učestvuju organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa i i bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe (šifre delatnosti: 92511, 92512, 92521 i 92522), koje ove poslove obavljaju, kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu zakona i drugih propisa kojima se reguliše zaštita kulturnog nasleđa i bibliotečka delatnost.

Na konkursu mogu da učestvuju i druga pravna lica koja se bave edukacijom, promocijom i prezentacijom kulturnog nasleđa i bibliotečke delatnosti u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje ovih delatnosti, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite ili biblioteke.

Prijave na Konkurs dostaviti:

1. poštom ili lično u Pisarnicu Ministarstva kulture i informisanja (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom «Konkurs za kulturno nasleđe», pojedinačno za svaki projekat;

2. u 4 primerka na Formularu za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulturnog nasleđa, bibliotečko-informacione delatnosti i stare i retke bibliotečke građe za 2013. godinu  (u daljem tekstu Formular za sve oblasti konkursa) uz koji se obavezno u JEDNOM primerku prilaže ostala neophodna dokumentacija, navedena u Obrascu, odeljak II– OBAVEZNI PRILOZI, a koji se može pruzeti na internet stranici Ministarstva kulture i informisanja: www.kultura.gov.rs

Na podneske, rešenja, žalbe, kao i druga akta koji se odnose na zaštitu kulturnog dobra ne plaćaju se administrativne i sudske takse ustanovljene republičkim propisima (Zakon o kulturnim dobrima, „Službeni glasnik RS“, br. 71/94).

Obrazac prijave na Konkurs podnosi se i u elektronskom obliku na adresu: konkurs.nasledje@kultura.gov.rs, sa odgovarajućom naznakom:
“Prijava na konkurs – nepokretno kulturno nasleđe“
“Prijava na konkurs – arheološko nasleđe“
„Prijava na konkurs – muzejsko nasleđe“
“Prijava na konkurs – nematerijalno kulturno nasleđe
„Prijava na konkurs – arhivsko nasleđe“
„Prijava na konkurs – bibliotečko-informaciona delatnost“
„Prijava na konkurs – stare i retke bibliotečke građe“

Konkurs za sve navedene oblasti otvoren je od 01. oktobra 2012. godine do 31. oktobra 2012. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj Internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 9.00 do 12.00 časova na telefone:
Oblast – nepokretno kulturno nasleđe  011 292 7898
Oblast – arheološko nasleđe 011 292 7895
Oblast – muzejsko nasleđe 011 292 7894
Oblast – nematerijalno kulturno nasleđe 011 292 7895
Oblast – arhivsko nasleđe 011 292 7891
Oblast – bibliotečko-informaciona delatnost 011 292 7843
Oblast – stare i retke bibliotečke građe 011 292 7843

Link

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

FOND ZA MLADE TALENTE REPUBLIKE SRBIJE

Konkurs za stipendiranje najboljih studenata

Završnih godina: osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač republika srbija, za školsku 2012/13. Godinu uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju su:
– da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice;
– da imaju prebivalište u Republici Srbiji, odnosno boravište – za lica koja imaju status izbeglice;
– da su u školskoj 2012/13. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili master akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
– za studente završnih godina osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 u toku prethodnih godina studija, a za studente master akademskih studija da im je prosečna ocena najmanje 8,50 sa osnovnih akademskih studija;
– da su položili sve ispite sa svih prethodnih godina studija;
– da nisu navršili 25 godina života – za studente osnovnih akademskih studija, odnosno da nisu navršili 27 godina života – za studente master akademskih studija i studente integrisanih akademskih studija, zaključno sa datumom objavljivanja konkursa.

Dokumentacija koju su kandidati koji upisuju završnu godinu osnovnih akademskih ili integrisanih akademskih studija obavezni da dostave:
– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs i vebsajtu Fonda za mlade talente www.dositeja.rs a može se preuzeti i u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2, Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
– fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
– potvrda fakulteta da su u školskoj 2012/13. godini upisani u završnu godinu osnovnih akademskih studija ili integrisanih akademskih studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
– original ili overenu fotokopiju dokumenta (dokumenata) izdatog od strane fakulteta kojim (kojima) se potvrđuje:
– da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija sa navedenom ukupnom
prosečnom ocenom;
– školska godina u kojoj su prvi put upisani na osnovne akademske ili integrisane akademske studije;
– koliko semestara traju studije koje pohađaju.

Dokumentacija koju su kandidati koji upisuju završnu godinu master akademskih studija obavezni da dostave:
– popunjen, svojeručno potpisan, obavezni obrazac prijave za konkurs (obrazac prijave se nalazi na vebsajtu Ministarstva omladine i sporta www.mos.gov.rs i vebsajtu Fonda za mlade talente www.dositeja.rs a može se i preuzeti u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihaila Pupina 2,
Palata Srbija, istočno krilo, kancelarija 338/III);
– uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci);
– fotokopija važeće lične karte, odnosno dokumenta kojim se dokazuje status izbeglice;
– potvrda fakulteta da su u školskoj 2012/13. godini upisani u završnu godinu master akademskih
studija fakulteta i univerziteta čiji je osnivač Republika Srbija;
– overenu fotokopiju diplome ili uverenja o završenim osnovnim akademskim studijama sa prosečnom ocenom;
– za studente koji upisuju završnu godinu master akademskih studija koje traju dve godine original ili overenu fotokopiju dokumenta izdatog od strane fakulteta kojom se potvrđuje da su položili sve ispite sa prve godine master akademskih studija, koji su predviđeni za polaganje u toku prve godine studija.

Studenti koji dobiju stipendiju imaju obavezu da rade u Republici Srbiji najmanje pet godina po završetku studija, u skladu sa tačkom 4. Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente.
Studenti koji su dobili stipendiju Fonda ne mogu ponovo konkurisati za stipendiju Fonda za isti stepen studija.
Prilikom razmatranja prijava uzimaće se u obrzir uspešnost studiranja, ravnomerna regionalna zastupljenost univerziteta i fakulteta, kao i zastupljenost po oblasti studiranja/nauke.
U zavisnosti od visine sredstava u budžetu Republike Srbije, Fond će utvrditi broj i visinu stipendija koje će se isplatiti za nastavne mesece za školsku 2012/13. godinu, a u skladu sa Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Način prijavljivanja na konkurs:
Sva obavezna dokumentacija dostavlja se isključivo preporučenom poštom ili neposredno predaje na pisarnici Uprave za zajedničke poslove Republičkih organa, Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina
2, istočno krilo, na sledeću adresu:
MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA
FOND ZA MLADE TALENTE
BULEVAR MIHAILA PUPINA 2
11070 NOVI BEOGRAD
Na koverti ispod adrese Ministarstva obavezno napisati: „Fond za mlade talente- Konkurs za stipendiranje završnih godina studija u Republici Srbiji za šk. 2012/13. godinu“.

Prijave na konkurs se dostavljaju do 10. novembra 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.
Dopune dokumentacije poslate po isteku roka za konkurisanje biće tretirane kao neblagovremene i neće biti razmatrane.
LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNjAVAJU SVE USLOVE KONKURSA I KOJI SU DOSTAVILI POTPUNU I UREDNU DOKUMENTACIJU, BIĆE OBJAVLjENA NA SAJTU MINISTARSTVA
OMLADINE I SPORTA – www.mos.gov.rs, KAO I NA SAJTU FONDA ZA MLADE TALENTE
REPUBLIKE SRBIJE – www.dositeja.rs

Sve dodatne informacije možete dobiti putem elektronske pošte: fond@mos.gov.rs ili putem telefona: 011-311-0785 svakog radnog dana u periodu od 9:00 do 12:00 časova.

Link

They include repaving Route 40 in Hamilton Township

The disorder’s name alone is enough to spark confusion, since “borderline” seems to imply that BPD is not a full blown problem. Experts originally felt BPD fell on the border between psychosis (severe mental disorder) and neurosis (mild mental illness), and didn’t warrant being classified as a distinct disorder, says John Oldham, MD, professor of Psychiatry and Behavioral Sciences at Baylor College of Medicine in Houston. It wasn until the DSM III was published in 1980 that BPD was listed as its own disorder.

wholesale jerseys from china However, Tommy is out of control, racking up nearly one million dollars in debt, some of it owed to gangsters. Frankie’s marriage is disintegrating, and his personal tragedies culminate years later in the death of his daughter. He pledges that the group will pay off Tommy’s debts. wholesale jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping “It’s a long story,” Jonathan said. “It was time to leave [Penn State], in my opinion. Maryland’s always been the hometown school. CHICO After raiding family pantries or shopping for soup and other staples, the Chico High School girls soccer teams’ gear bags were heavy Friday, not with jerseys and cleats but pounds of nonperishable food. Starting at Chico High, the varsity and junior varsity players assembled to make a 11 2 mile trek to the Jesus Center, carrying their donations all the way. Last year, their food drive was driven by a desire to do a good deed in the wake of the school shooting in Newtown, Conn., and they decided to make it an annual tradition. Cheap Jerseys free shipping

wholesale nfl jerseys Hundreds were left stranded at the airlines’ Florida terminal late Monday. The chaos was the latest instance of airlines dealing with high profile customer frustration. Problems began last month with cellphone video capturing a passenger being dragged off a United Airlines flight. wholesale nfl jerseys

Cheap Jerseys from china As soon as Portugal scored five minutes into it Cheap Jerseys, the place completely, wholeheartedly and unanimously erupted. Hues of red and green blanketed the landscape. Folks out in the parking lot danced and cheered. P?t=126395. As with most boards, there’s your typical love/hate/bickering, but aside from all that, and the 40+ pages now, there are some really nicely modded Antec 900s, and ideas that can be used on other cases as well. Thanks Dan for the “ok” to post the link.. Cheap Jerseys from china

wholesale jerseys Harper will lead Under Armour’s efforts to grow its baseball shoe line with a signature Harper One cleat set to be released in July. While there has been some skepticism that the baseball shoe market is too small to matter, Under Armour is getting the biggest name here and could absolutely take some share immediately with July’s new shoe. Harper will also be used to promote Under Armour’s fitness brands.. wholesale jerseys

cheap nfl jerseys The bench is known primarily for working the chest. But there are just as many gym aficionados who’ll tell you that the exercise is as effective at building the front delts as it is the pecs. Then there are those, like 1,008 pound bencher Scot Mendelson, who’ll tell you that the muscles that really move the weight off your chest are the lats and triceps and even the thighs. cheap nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china The Uniform Commercial Code or UCC has been enacted in all 50 states and some of the territories of the United States. It is the primary source of law in all contracts dealing with the sale of products. The TARR refers to Tender, Acceptance, Rejection, Revocation and applies to different aspects of the consumer “relationship” with the purchased goods.. wholesale nfl jerseys from china

cheap jerseys Most of those projects, however, are in North and Central Jersey. Atlantic, Cape May, Cumberland and southern Ocean counties will see a total of four projects completed. They include repaving Route 40 in Hamilton Township, repaving Route 9 in Dennis and Upper townships, bridge deck repairs on Route 55 near Vineland, and dredging in Lacey Township.. cheap jerseys

Cheap Jerseys china NOTES: New Jersey began the game with three short handed goals this season and nearly matched that total in one night at Detroit. Detroit s Dylan Larkin played for the first time since Jan. Express lefty Zach Jackson (6 12) also made an impressive start as he gave up just two runs on eight hits over 7.2 innings of work. He was backed up by his offense who churned out 10 hits on the night with the biggest effort coming from leadoff hitter Leonys Martin. Martin finished the night 3 for 5 with a double and homer to go along with two runs scored and three RBI Cheap Jerseys china.

Poziv za učešće

STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA

Poziv za učešće

Stalna konferencija gradova i opština u okviru programa Exchange 3, koji je finansiran od strane Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji,  poziva gradove i opštine koji su realizovali projekte u okviru Exchange 3 grant šeme da se prijave na konkurs za izbor najboljeg Exchange 3 gradskog/opštinskog projekta.

Kroz ovu aktivnost Delegacija Evropske unije i SKGO žele da istaknu potrebu jačanja kapaciteta lokalnih vlasti za dalje učešće u procesu decentralizacije u skladu sa standardima Evropske unije i unapređenje usluga i stimulisanje lokalnog razvoja gradova i opština u Srbiji u skladu sa sopstvenim razvojnim kapacitetima.

Realizovani projekti mogu se prijaviti u sledećim kategorijama:
1.    Upravljanje na lokalnom nivou
(dobro upravljanje i opštinski menadžment; opštinske finansije; socijalne usluge; opštinske usluge)
2.    Komunalne usluge
(zaštita životne sredine; životno okruženje; komunalne usluge)
3.    Lokalni ekonomski razvoj
(prostorno planiranje; lokalni ekonomski razvoj)

Kriterijumi za izbor najboljih projekata:
•    Uspešnost – realizacija planiranih aktivnosti, kao i rešavanja navedenog problema
•    Transparentnost – učešće građana u planiranju i realizaciji projekta
•    Primenljivost – primena projektnih rezultata u drugim gradovima i opštinama
•    Održivost – ocena stepena finansijske održivosti rezultata projekta
•    Informisanost – stepen informisanosti građana kroz održane promotivne aktivnosti

Trajanje konkursa:
25. septembar – 16. oktobar 2012. godine.

Uputstvo za podnošenje prijave:
1.    Prijavni formular popuniti, potpisati i overiti pečatom grada/opštine
2.    Prijavu potpisuje isključivo gradonačelnik/predsednik opštine
3.    Informacije o PRIMERU NAJBOLJE PRAKSE popuniti u elektronskoj verziji i poslati uz overenu skeniranu prijavu na e-mail: exchange@skgo.org
*Ručno popunjene prijave biće automatski isključene iz konkursa.

Najbolji projekat iz svake od tri kategorije za koje je moguće konkurisati biće prezentovan na svečanosti povodom završetka programa EXCHANGE 3.

Detalji konkursa, kao i formular za prijavu za učešće nalaze se na internet stranici Stalne konferencije gradova i opština www.skgo.org i programa Exchange 3 www.exchange.org.rs.

Konkurs za biznis ideje

BIZNIS MLADIH SRBIJE

Konkurs za biznis ideje

„Biznis mladih Srbije“ je sveobuhvatni program podrške za ekonomsko osnaživanje mladih koji ima za cilj da putem razvoja preduzetništva i radnih praksi pomogne mladim ljudima da ostvare ekonomski napredak i započnu sopstveni posao. Pokrenut je kao partnerska inicijativa SMart kolektiva, Erste Banke i Nacionalne službe za zapošljavanje, uz finansijsku podršku USAID Projekta održivog lokalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta.

Program Biznis mladih Srbije raspisuje konkurs za biznis ideje namenjen mladima uzrasta do 35 godina.

Prijavom na konkurs, mladi dobijaju mogućnost da se uključe u program koji podrazumeva:
– Trodnevni trening „Na početku je važna ideja“, za razvoj biznis ideja
– Dvodnevni trening „Put do uspešnog preduzetnika“ Nacionalne službe za zapošljavanje
– Besplatnu podršku u razvoju biznis planova i podršku prilikom osnivanja preduzeća
– Pristup povoljnoj kreditnoj liniji za mlade koji započinju sopstveni posao „Superstep“ Erste Banke
– Biznis mentorstvo u trajanju od godinu dana
– Specijalizovane treninge iz različitih oblasti poslovanja

Konkurs je otvoren do 03. novembra 2012. godine.

Ko može da se prijavi?
Mladi do 35 godina sa prebivalištem na teritoriji gradova i opština: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Novi Sad, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Gornji Milanovac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Subotica, Sombor i Kanjiža.
Prednost prilikom selekcije imaće mladi sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, kao i mladi uzrasta do 30 godina.

Kako se prijaviti
Popunjeni Prijavni formular pošaljite elektronskim putem, sa naznakom „Prijava biznis ideje“, na e-mail adresu office@biznismladihsrbije.org ili poštom na adresu SMart kolektiv, Alekse Nenadovića 34, 11000 Beograd

Proces selekcije
Selekciju pristiglih biznis ideja obaviće komisija sastavljena od predstavnika SMart kolektiva, Nacionalne službe za zapošljavanje, Erste Banke, Ministarstva omladine i sporta i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja.

Komisija će primarno ocenjivati biznis ideje i motivaciju kandidata da se uključe u program i pokrenu sopstveni biznis. Pored toga, komisija će ocenjivati i veštine i iskustvo kandidata. Selekcija će biti obavljena do 2. novembra 2012. godine, a odabrani kandidati biće obavešteni elektronskim putem.

Za odabrane kandidate biće organizovan trodnevni trening „Na početku je važna ideja“ koji će im omogućiti da preispitaju i usavrše svoje biznis ideje. Kandidati koji uspešno proĎu ovaj trening imaće priliku da nauče kako se osniva i vodi preduzeće na dvodnevnoj obuci Nacionalne službe za zapošljavanje „Put do uspešnog preduzetnika“.

Kandidati koji prođu obe obuke imaće na raspolaganju besplatnu podršku konsultanata programa „Biznis mladih Srbije“ koji će im pomoći da usavrše svoje biznis planove i pripreme se za selekcione panele koji će davati preporuku Erste Banci za kreditiranje najboljih biznis planova.

Selekcioni paneli će biti organizovani tokom februara 2013. godine.

Osnivanje biznisa i finansiranje najboljih biznis planova kroz kreditnu liniju „Superstep“ planirano je za mart 2013. godine.

Detaljnije o programu Biznis mladih Srbije, kao i detalje konkursa i Prijavni formular možete da pronađete na Internet stranici www.biznismladihsrbije.org

Kontakt osobe za dodatne informacije:
– za Kraljevo, Čačak, Gornji Milanovac, Vrnjačku Banju i Rašku – Vojo Lučić, 034/362-700, 063/161-4705, infokv@biznismladihsrbije.org
– za Niš, Leskovac, Merošinu, Doljevac i Gadžin Han – Milivoje Jovanović, 064/113-1852, infonis@biznismladihsrbije.org
– za Novi Sad, Temerin, Beočin i Sremske Karlovce – Vladimir Kozbašić, 063/533-467, infons@biznismladihsrbije.org
– za Suboticu, Sombor i Kanjižu – Boris Saulić, 065/853-8528, infosu@biznismladihsrbije.org

Link

There are people like 32 year old Patty Hillman(ph)

Edith was born on December 20, 1933 to the late Harold and Minnie (Comstock) Ferris in Passaic, New Jersey. On August 12, 1955 she married Donald George during a hurricane in Wallington, New Jersey. In 1968 they moved Wisconsin where Don worked at the UW Eau Claire.

wholesale nfl jerseys from china Second, there are the unparalleled Boston spectators, or should I say supporters. Bostonians seem to take special pride in coming out and supporting the runners. They do more than cheer you on, they sincerely believe it is their responsibility to support and be there for you along the way. wholesale nfl jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping Fyndus, a Chennai based data processing company, gave away free tickets to employees and said it decided to declare a holiday Friday to piled up leave requests to its human resources department. Malaysia based AirAsia budget carrier organized a special round trip flight from the southern city of Bangalore to Chennai for the movie premiere. An AirAsia plane dedicated to Rajinikanth and painted with his picture was flying to 10 destinations in India.. Cheap Jerseys free shipping

Cheap Jerseys china Jones, sixth round DE Pita Taumoepenu; and seventh round DB Adrian Colbert. The team also signed 18 undrafted free agents: WRs Victor Bolden, Kendrick Bourne and KD Cannon; RBs Matt Breida and Tyler McCloskey; OL John Flynn, Evan Goodman, Erik Magnuson https://www.bestjerseyssale.com/, Bret Treadway and Darrell Williams Jr.; DBs Zach Franklin, Malik Golden and Lorenzo Jerome; DL Jimmie Gilbert and Noble Nwachukwu; TE Cole Hikutini; QB Nick Mullens; and LB Donavin Newsom.. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys “It’s unfortunate, because that’s a nice piece of memorabilia,” Brady told the media a day later. “If it shows up on eBay or something, somebody let me know. I’ll try to track that down. The Cu and Al current collectors were first cut to the three patterns (Fig. 1) based on the specific geometries as provided in the Supplementary Fig. S1, followed by slurry coating. wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys And the role of our key locations. And the extension of our group headquarters here in Herzo, and all other North America related functions will be hosted in Portland. Boston becomes the global home of Reebok in a new and vibrant location. Purple jerseys will likely be the next change arriving by beginning of the season, VanHorn said, because of the Colorado Rockies affiliation with the Albuquerque Isotopes. Be a little special surprise coming for the fans pretty soon, he said. In order to comment here, you acknowledge you have read and agreed to our Terms of Service. wholesale jerseys

cheap jerseys “About 2 hours later, jackpot. He came in and opened the box, took out what looked like about 50 envelopes,” said Hopwood. “I followed him out of the store and got into my car and followed him to his ‘business.’. He told me the farmer just down the street from him shot Devine’s dog. His neighbor was the father of 14 kids and depended on his chickens to lay eggs to feed his family. The trouble was one of Devine’s dogs kept chasing his chickens and causing problems on his farm. cheap jerseys

Cheap Jerseys from china Once the last autograph is signed and last selfie posed for, Brown, dried off and warmed up cheap nfl jerseys, settles in the bar. Who did he want to be when he was a young rugby player? He ums and ahhs, talks of the 1991 England side that reached the World Cup final and then adds two names that more accurately reveal the type of player he has always wanted to be. “[Waisale] Serevi,” he says, “Serge Blanco.”. Cheap Jerseys from china

cheap nfl jerseys As these changes have occurred, manufacturers have tried to go after new customers by making their machines a lot easier to use. There are people like 32 year old Patty Hillman(ph). Until a year ago, Hillman didn’t know how to sew at all, and none of her friends did either. cheap nfl jerseys

wholesale jerseys from china As the exposure has increased, so has the spotlight. Top ranked Winnebago (29 0) enters the tournament riding a 49 game winning streak. Not only do the Indians carry the mark of defending state champs, but the Class C 2 bracket is hardly a breeze. With the highest property taxes in the nation, it no surprise that New Jersey ranks as one of the most expensive states to get married. With the help of a few New Jersey wedding planners scattered throughout the state, NJTV News got their take on common pitfalls and smart ways to plan a wedding. They also let us in on some of the best places to get married, from Cape May to Jersey City wholesale jerseys from china.

Konkurs za sufinansiranje troškova učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje troškova učešća lokalnih samouprava na sajmu INVESTEXPO 2012

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće  troškove učešća jedinica lokalnih samouprava sa područja AP Vojvodine na Međunarodnom sajmu investicija i nekretnina INVESTEXPO 2012 godine koji se održava od 23. do 25. oktobra 2012. godine u Novom Sadu.

Sredstva za konkurs obezbeđena su u iznosu do 2.000.000,00 dinara Pokrajinskom skupštinskom Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu u razdelu 11 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Cilj Konkursa je predstavljanje lokalnih razvojnih ekonomskih, infrastrukturnih i društvenih kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja i unapređenja međuopštinske saradnje.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu učestvovaće najviše do 80% od ukupne vrednosti projekta jedinica lokalne samouprave za predstavljanje na Sajmu.

Sufinansiraće se: troškovi zakupa i opremanja prostora i štanda, troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na Sajmu INVESTEXPO 2012  i troškovi promocije uspešnih investicionih projekata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Sl. glasnik RS“, broj 51/2009 i 30/2010) i Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu („Sl. glasnik RS“, broj 69/2011) čiji je stepen razvijenosti ispod republičkog proseka: Ada, Apatin, Alibunar, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bečej, Vrbas, Žabalj, Žitište, Irig, Kikinda, Kovačica, Kovin, Kula, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Bečej, Novi Kneževac, Opovo, Odžaci, Plandište, Ruma, Sečanj, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Temerin, Titel, Čoka i Šid.

2.  Sredstva za sufinansiranje dodeljivaće se bespovratno u maksimalnom iznosu do 100.000,00 dinara po podnetom predlogu projekta za jednu jedinicu lokalne samouprave, s tim što preostali deo sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.
Ukoliko dve ili više jedinica lokalnih samouprava (partnera) podnesu Predlog projekta za zajednički nastup na sajmu svaka ima pravo na iznos sredstava iz stava 1. ove tačke, a jedinice lokalne samouprave su dužne da obezbede učešće od minimalno 20% od ukupne vrednosti projekta.

3. Prijave na konkurs jedinica lokalnih samouprava za nastup na Sajmu „INVESTEXPO“ 2012 podnose se na konkursnim obrascima uz koje se prilaže i ostala neophodna prateća dokumentacija.

Navedeni obrasci se mogu preuzeti OVDE.

4. Lista neophodne prateće dokumentacije nalazi se u okviru obrazca predloga projekta.

5. Prijavni konkursni obrazci dostavljaju se u štampanom obliku, jedan orginal i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji, naziv Konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: „ne otvarati pre sastanka određenog  za otvaranje prijava“. Prijava na konkurs za nastup jedinica lokalnih samouprava na Sajmu „INVESTEXPO“ podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu  do  01. 10. 2012. godine.

6. Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na Pisarnici pokrajinskog organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

7. Neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

8. Konkursna dokumentacija se ne vraća, a Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

9. Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje, doneće na predlog Komisije, Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i  lokalnu samoupravu.
10. Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu nije dužan da obrazlaže svoje odluke. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba niti drugi pravni lek.

11.Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju lokalnu samoupravu.

12. Jedinice lokalnih samouprava koje su podnosioci odobrenih predloga projekta zaključiće ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje troškova učešća na Međunarodnom sajmu  “INVESTEXPO” 2012, sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu,  a nakon realizacije projekta priložiće detaljne narativne i finansijske izveštaje.

Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: karol.werle@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021/487-4893 radnim danima od 9 do 15 časova.

Link