Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za mlade talente iz Srbije – postanite član Kluba SUPERSTE

superste-logo1ERSTE BANKA

Konkurs za mlade talente iz Srbije – postanite član Kluba SUPERSTE

Mlade koji su aktivni, talentovani i kreativni, a postigli su izuzetne rezultate u oblastima kojima se bave, Erste Banka nagradiće kroz 4 glavne nagrade žirija, 12 nagrada na osnovu glasova javnosti i jednim specijalnim priznanjem „Ljubiša Rajić“ za društveni ativizam. Ukupni fond za nagrade je 1,5 milion dinara.
Cilj nam je da putem ovog programa afirmišemo aktivne, talentovane i kreativne mlade ljude, da im pomognemo da dobiju zasluženo javno priznanje za svoj rad i postignute rezultate, kao i da im damo podstrek za dalji razvoj i usavršavanje.

Ideja programa je da nagradi i promoviše mlade koji
– postižu izuzetne rezultate,
– podstiču uključivanje drugih u rad,
– razvijaju sistem vrednosti u kojem je profesionalni uspeh važan koliko i odgovornost prema zajednici u kojoj žive.

Za najuspešnije kandidate i kandidatkinje predviđene su četiri glavne nagrade za akademski uspeh u tri oblasti, kao i specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ za društveni aktivizam. Kandidati se moraju opredeliti za koju kategoriju se prijavljuju. Jedan kandidat/kandidatkinja može se prijaviti ili za glavnu nagradu (u jednoj od oblasti) ili za specijalno priznanje.

Glavne nagrade dodeljuju se kandidatu/kandidatkinji koji:
•    ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
•    ima ostvarene rezultate (angažovanje šire od obaveznog – iniciranje i/ili učešće u posebnim ili inovativnim projektima u oblasti formalnog obrazovanja, osvojene nagrade itd.) u jednoj od tri oblasti:

1. Prirodne nauke i tehničko tehnološka oblast – fizika, hemija, biologija, medicina, veterina, matematika, informatika, farmacija, mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura i sl.

2. Umetnost
2.1. slikarstvo, vajarstvo, dizajn, kostimografija, film, fotografija i dr.
2.2. pozorište, gluma, muzika, ples i dr.

3. Društvene i humanističke nauke – istorija, filologija, pravo, ekonomija, političke nauke, filozofija, književnost, novinarstvo, socijalni rad, psihologija i sl.
•    ima ostvaren uspeh u promovisanju oblasti kojom se bavi (putem članaka, osnivanja i/ili promovisanja klubova, sekcija, predavanja i sl.)
•    ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije
Ovo će istovremeno biti i kriterijumi za rangiranje.

Prilikom odlučivanja o užem izboru stručni žiri će vrednovati i učešće prijavljenih u pokretanju i razvoju projekata i/ili pokretanju inicijativa u zajednici, za dobrobit veće grupe ljudi odnosno šire zajednice.

Specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ dodeljuje se kandidatu/kandidatkinji koji:
•    ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
•    je pokretač i aktivni učesnik/učesnica u građanskim inicijativama u zajednici
•    svojim društvenim angažovanjem kandidat/kandidatkinja je doprineo/la pozitivnim promenama u svojoj zajednici za dobrobit veće grupe ljudi (putem iniciranja ili učešća u akcijama organizacija civilnog društva, neformalnih grupa građana i sl.)
•    svojim aktivizmom motivisao/motivisala je širu zajednicu, a posebno mlade, na aktiviranje i volonterizam u cilju napretka zajednice
•    svojim aktivizmom promovisao/promovisala je kreativnost (posebno kod mladih), toleranciju, kulturu nenasilja i rodnu ravnopravnost
•    ima ostvarene pozitivne rezultate u oblasti koja mu/joj je predmet školovanja/studija/posla
•    ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije

Kako i do kada se prijaviti:

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara, isključivo elektronskim putem preko Internet portala – www.superste.net. Formular se može popuniti samo na srpskom jeziku.

Kandidati/kandidatkinje se mogu prijaviti samo lično uz obavezu saglasnosti za obradu podataka, tačnije kandidat/kandidatkinja koja ne dozvoli obradu ličnih podataka neće biti uzet/uzeta u razmatranje za nagrade ili priznanje.

Rok za prijavu je 31. januar 2013. godine do ponoći.

Link

Obaveštenje srednjoškolcima!

school_bus cartoonOPŠTINA KANJIŽA

Obaveštenje srednjoškolcima!

Obaveštavamo učenike srednjih škola koji svakodnevno koriste sredstva međumesnog saobraćaja radi redovnog pohađanja nastave da je ponovo raspisan KONKURS za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenike.

Konkurs je otvoren od 11. januara 2013. godine do 18. januara 2013. godine.

Moli se svaki učenik da se na konkurs javi sa odgovarajućom dokumentacijom ZA VREME KONKURSNOG ROKA u Kanjiži, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, u sobi 2. ) ili službeniku mesne kancelarije u naseljima opštine Kanjiža.

Učenici koji su u prvom polugodištu koristili participaciju moraju da OBNOVE zahtev za drugo polugodište u konkursnom roku sa priloženom fotokopijom đačke knjižice (doneti na uvid!) o prvom polugodištu u gore pomenutim kancelarijama.

Link

Erazmus Mundus konkurs

EVROPSKA KOMISIJA

Erazmus Mundus konkurs

Otvoren je novi konkurs za Erazmus Mundus projekte namenjen viskoškolskim institucijama. Konkurs je otvoren za dve vrste projekata u okviru Erazmus Mundus programa (Erasmus Mundus action 2 and 3):
1. Erazmus Mundus mreže za razmenu studenata i nastavnika (action 2)
2. Promovisanje evropskog prostora visokog obrazovanja (action 3)
U ovom konkursnom roku nije moguće podneti aplikaciju za uspostavljanje Erazmus Mundus zajedničkih programa na master i doktorskom nivou (action 1).

Krug aplikanta: institucije.

Rok: 15. april 2013.

Link

Evropska komisija

Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini.

Pod pojmom „kapitalno delo” podrazumeva se izdavački projekat (edicija, enciklopedijsko izdanje, leksikografsko izdanje, monografija, antologija), koji značajno doprinosi unapređenju i razvoju kulture i nauke i predstavlja vrhunske umetničke vrednosti,  iz sledećih oblasti:
•         književnost
•         umetnost (istorija i teorija umetnosti, umetničke monografije, studije, istraživanja, pregledi svih umetničkih disciplina)
•         humanističke i društvene nauke u oblasti kulture

Pod pojmom „vredno delo” podrazumeva se svako ostvarenje iz oblasti umetničke književnosti i humanističkih nauka (proza, poezija, drama, esej, rasprava), nastalo na srpskom jeziku ili objavljeno u prevodu, koje je od izuzetnog značaja za domaću i(li) svetsku književnu baštinu i humanističku misao. Reč mora biti o delu od velikog značaja za istorijske ili savremene tokove umetničkog stvaranja, teorijskog i kritičkog mišljenja, od vrhunskog kulturnog interesa sa, u zavisnosti od vrste dela, odgovarajućim pratećim kritičkim ili naučnim aparatom (predgovor, pogovor, stručne napomene, pojmovnik imena, beleška prevodioca, spisak relevantne literature….), ili priređeno od strane stručnjaka u odgovarajućoj oblasti sa kompletnim kritičko-metodološkim aparatom čiji je zadatak da delo učini dostupnim široj javnosti a da istovremeno ne devalvira njegovu vrednost, kompleksnost i unutrašnju strukturu.

Projekti prijavljeni na Konkurs biće vrednovani u skladu sa kriterijumima i merilima utvrđenim u čl. 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije(„Službeni glasnik RS”, br. 57/10 i 90/11), koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva: www.kultura.gov.rs.

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja su registrovana za obavljanje izdavačke delatnosti (u daljem tekstu: izdavač). Izdavač može podneti najviše tri prijave na ovajkonkurs.

Način prijavljivanja na Konkurs:
Izdavač mora dostaviti uredno popunjeni konkursni obrazac (Obrazac br. 1 i Obrazac br. 2) u 4 primerka; kompletnu kopiju gotovog rukopisa dela (ako je reč o delu na srpskom jeziku) ili najmanje dva štamparska tabaka prevoda dela i kompletnu kopiju originala dela na izvornom jeziku (ako je reč o prevodu na srpski jezik), ili detaljni opis izdavačkog projekta sa dinamikom rada i finansijskim predračunom po fazama realizacije projekta (ako je reč o obimnom izdavačkom projektu čija realizacija podrazumeva višegodišnji rad na izdavanju jednog naslova). Rukopisi i prevedeni tekstovi se dostavljaju u 4 primeraka u elektronskoj(na CD-u)i jedan primerak u papirnojformi. Potrebno je dostaviti i bio-bibliografiju autora (i prevodioca); dokaze o regulisanim autorskim pravima; potpisanu stručnu recenziju dela; dokument o pravnom statusu izdavača.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati podnosiocima konkursnih prijava.

Prijave na Konkurs podnose se od 29. decembra 2012. godinedo  29. marta     2013. godine na obrascu za Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini. Obrazac je sastavni deo Konkursa i može se preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija, koju obrazuje Ministarstvo.

Na Konkursu se neće razmatrati katalozi izložbi, slikovnice i publikacije za decu predškolskog uzrasta, atlasi geografskih karata, udžbenici, kao ni seminarski, diplomski, magistarski i doktorski radovi. Takođe, u obzir se neće uzimati publikacije čiji je planirani tiraž manji od 1000 primeraka.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Svi projekti koji budu realizovani pre odluke komisije o izboru projekata po ovom konkursu neće dobiti finansijsku podršku Ministarstva.
Rezultati Konkursa bićeobjavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva.

Izdavač koji dobije sredstva na Konkursu obavezan je da, srazmerno učešću Ministarstva u sufinansiranju izdavačkog projekta, dostavi određeni broj primeraka objavljenog dela Ministarstvu i javnim bibliotekama na teritoriji Republike Srbije, što će biti precizirano ugovorom o sufinansiranju zaključenim sa Ministarstvom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu na telefon: 011/33 98 652 ili na e-mail: t.bojovic@kultura.gov.rs.

Link

Konkurs za Projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2013. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za Projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2013. godini

Cilj ovog konkursa jeste obezbeđivanje finansijske podrške prevodima na strane jezike u inostranstvu, dela srpske književnosti i dela književnosti na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Republiici Srbiji, koje su objavile domaće profesionalne izdavačke kuće.

UČEŠĆE NA KONKURSU
Učesnik na konkursu za finansijsku podršku prevodima na strane jezike u inostranstvu, dela srpske književnosti i dela književnosti na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Republiici Srbiji, koje su objavile domaće profesionalne izdavačke kuće, može biti samo profesionalni strani izdavač registrovan isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost van teritorije Republike Srbije.

Profesionalni  izdavač, u smislu ovog Konkursa,  izdavač je registrovan samo ili pretežno za izdavačku delatnost u zemlji u kojoj ima sedište, odnosno onaj izdavač kome je izdavaštvo primarna, a ne sporedna ili povremena delatnost. Ovo se dokazuje izvodom iz odgovarajućeg registra zemlje sedišta učesnika na konkursu.

Književne oblasti za koje se može konkurisati su: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Konkursnu dokumentaciju slati na adresu:
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Sektor za umetničko stvaralaštvo, kulturne industrije i kulturne odnose
Vlajkovićeva 3
11000 Beograd
S R B I J A

Prijava mora biti poslata na adresu Ministarstva kulture i informisanja u zatvorenoj koverti sa nalepljenim obrascem O3.
Prijava mora biti poslata pre štampanja prevoda dela za koje se konkuriše.
Napomena: dokumenta poslata na konkurs se ne vraćaju.

FORMALNI USLOVI
Učesnik na konkursu mora dostaviti sledeća dokumenta:
1. Izvod iz odgovarajućeg registra ili potvrdu o registraciji pravnog lica iz koje se vidi da je učesnik konkursa registrovan isključivo ili pretežno za izdavčku delatnost.
2. Izvod iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje da stranom izdavaču nije u roku od dve godine od objavljivanja Konkursa izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja izdavačke delatnosti.
3. Potpisan ili parafiran ugovor o autorskim pravima sa piscem iz Srbije (naslednikom autora) ili ovlašćenim izdavačem čije delo ima nameru da prevodi.
4. Potpisan ili parafiran ugovor sa prevodiocem predmetnog dela.
5. Aktuelni  katalog u kojem se nalaze najmanje četiri književnoumetnička dela. (Aktuelni katalog podrazumeva katalog za 2012/13. godinu.)
6.  Prevodiočev CVili referentna lista prevoda prevodioca.
7. Knjiga koja će biti prevedena (fizički primerak knjige iz koje se vidi naslov, autor, izdavač, i dr.) Ovaj uslov može ispuniti dostavljanjem i domaći izdavač u roku od 10 dana od isteka roka za dostavljanje konkursne dokumentacije.
8. Izjavu učesnika na konkursu u kojoj se izjašljnjava o razlozima odabira određenog naslova kao i plan za promociju prevedenog naslova na teritorijama van Republike Srbije.
9. Popunjen obrazac: Podaci o učesniku na konkursu (PRILOG: O2).
10. Popunjen konkursni obrazac (PRILOG: O1).
11. Parafiran i pečatiran Ugovor.

Uslov 1. i 2. treba dokazati dokumentima koja izdaju zvanične institucije zemlje u kojoj učesnik ima registrovano sedište i to original ili overenu fotokopiju, sa prevodom na srpski ili engleski jezik ovlašćenog tumača. Ova dokumenta ne mogu biti starija od 6 meseci od dana objavljivanja Konkursa.
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije neće razmatrati nekompletene prijave, odnosno prijave poslate faksom ili elektronskim putem.

ROK
Rok za podnošenje prijave sa  konkursnom dokumentacijom jeod 29. decembra 2012. godine do 29. marta 2013. godine. Prijave sa konkursnom dokumentacijom pristigle nakon isteka ovog roka  neće se uzeti u razmatranje.

JEZIK NA KOME SE PODNOSI PRIJAVA
Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku ili engleskom jeziku.

VISINA I NAČIN PODRŠKE
Iznos finansijske podrške koja se traži treba da bude baziran na standardnim prevodilačkim honorarima koji važe u državi izdavača-podnosioca molbe.
Finansijska podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije pokriva najviše do 50 procenata cene koštanja prevoda dela za koje se konkuriše.

Finansijska podrška se daje isključivo za prevođenje dela, a ne za troškove štampe, distribucije ili pripreme knjige za štampu.

UPUTSTVO UČESNICIMA KAKO KONKURISATI
Učesnik na konkursu mora poslati popunjene i potpisane obrazace O1 i O2 sa  traženim dokumentima iz ovog Konkursa koja su naznačena u naslovu Formalni uslovi. Obrasci se nalaze na sajtu Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs) .

POTVRDA PRIJEMA
Ministarstvo kulture i informisanja će podnosiocu molbe po prispeću konkursne prijave poslati elektronskim putem obaveštenje da su dokumenta primljena.

PROCENA PODNETIH PRIJAVA
Davalac finansijske podrške za prevod dela srpske književnosti na strane jezike je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije na osnovu sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.
Odluku o dodeli podrške će doneti ministar kulture na osnovu mišljenja i preporuke Stručne komisije koju će imenovati rešenjem.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat delima srpske književnosti  koja su osvojila ili su bila u najužem izboru za relevantne domaće književne nagrade (kao na primer: NIN-ova, nagrade «Ivo Andrić», «Miloš Crnjanski», «Meša Selimović», «Isidora Sekulić» i dr).

U 2013. posebna pažnja biće posvećena podršci prevodima dela Miloša Crnjanskog (120 godina od rođenja), Petra IIPetrovića NJegoša (200 godina od rođenja) i Jovana Dučića (70 godina od smrti).

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA
Odluka o rezultatima Konkursa biće objavljena na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

Izdavači-podnosioci prijeve za učešće na konkursu biće posebno pismeno obavešteni o rezultatima konkursa odmah po zvršetku rada stručne komisije, odnosno potpisivanja odluke od strane ministra kulture, na engleskom jeziku.
Obaveštenje o rezultatima konkursa ne može se prenositi telefonom, faksom ili elektronskim putem.

USLOVI ZA ISPLATU FINANSIJSKE POMOĆI
Uslovi isplate finansijke podrške biće uređeni ugovorom između Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja i izabranog stranog izdavača po objavljivanju odluke o rezultatima Konkursa i po pozivu izabranom stranom izdavaču da potpiše ugovor.

Da bi finansijska pomoć bila isplaćena stranom izdavaču on Ministarstvu kulture prethodno mora dostaviti šest (6) primeraka prevedene knjige.
Novac se uplaćuje direktno na bankovni račun izdavača koji je dužan da ga isplati prevodiocu.

Prevedena knjiga mora biti štampana u roku od godinu dana od datuma potpisivanja ugovora između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i stranog izdavača. U slučaju produženja roka za objavljivanje, izdavač je dužan da o tome obavesti Ministarstvo ili će ugovor o finansijskoj pomoći biti poništen.

Izdavač mora dokazati da se knjiga nalazi u redovnoj knjižarskoj mreži, da je dostupna širokoj čitalačkoj publici i da je štampana u skladu da svim profesionalnim standardima zemlje u kojoj je izdata, kao i da ima odgovarajući ISBN broj.

NAPOMENA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI
Podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije mora biti jasno naznačena na svim primercima knjige čiji je prevod finansijski podržan. Logotip Ministarstva i tekst biće poslati mejlom na adresu izdavača.

INFORMACIJE
Za dodatne informacije u vezi sa konkursom za finansijsku podršku prevodima srpske književnosti  u inostarnstvu možete kontaktirati Mladena Veskovića, Sektor za umetničko stvaralaštvo, kulturne industrije i kulturne odnose na telefon +381 11 3398-026, Faks: +381 11 3398-880; E-mail: mladen.veskovic@kultura.gov.rs ;
Website: www.kultura.gov.rs .

Link

Poziv za registraciju konsultantskih kuća u Republici Srbiji

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Poziv za registraciju konsultantskih kuća u Republici Srbiji

Inicijativa EU projekta „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti MSPP“ (ICIP), Ministarstva finansija i privrede, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Evropske banke za obnovu i razvoj

Poziv je otvoren za sve konsultantske kuće koje žele da se registruju u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj kao kvalifikovani pružaoci poslovnih usluga za relevantne programe podrške malim i srednjim preduzećima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a koje sprovode, između ostalih, Ministarstvo finansija i privrede, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza počevši od 2013. godine.

Ko može da se prijavi?
Sve konsultantske kuće koje pružaju usluge podrške malim i srednjim preduzećima, a koje žele da se jave kao realizatori aktivnosti u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koje sprovode gore pomenute institucije i koji zadovoljavaju određene uslove:
• da su registrovane u Agenciji za privredne registre;
• da posluju u jednoj ili više oblasti konsultantske delatnosti;
• da su solventne i ostvaruju najmanje dva miliona dinara prihoda godišnje od pružanja konsultantskih usluga;
• da poseduju najmanje tri preporuke klijenata sa kojima su radili u prethodne dve godine;
• da imaju najmanje jednog stalno zaposlenog koji poseduje relevantni sertifikat za pružanje konsultantskih usluga, kao što je sertifikat Nacionalne agencije za regionalni razvoj, CMC ili drugi međunarodno priznati sertifikat;
• u slučaju specifičnog sektorskog fokusa, odnosno kada pružaju usluge namenjene specifičnom sektoru, da poseduju još najmanje tri dodatne preporuke klijenata za taj određeni sektor.

Pod terminom „konsultantska kuća“ podrazumeva se privredno društvo ili preduzetnik koji se profesionalno bavi pružanjem poslovnih usluga.

Potrebna dokumentacija:
Sve konsultantske kuće koje žele da se prijave za registraciju treba da dostave sledeća dokumenta:
• Pismo prijave
• Izvod iz registra Agencije za privredne registre;
• Kratku istoriju kompanije i biografije zaposlenih konsultanata koji su sarađivali sa malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima;
• Poslednje dostupne finansijske podatke i to:
a) Privredna društva i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo poslednji dostupan godišnji finansijski izveštaj i to: bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks, overeni od strane odgovornog lica zaposlenog u privrednom subjektu ovlašćenog za izradu finansijskog izveštaja ili knjigovođe i zakonskog zastupnika pravnog lica;
b) Preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo Obrazac BU, Obrazac PB – 2 i obrazac PPDG – 1, overeni od strane odgovornog lica zaposlenog u privrednom subjektu ovlašćenog za izradu finansijskog izveštaja ili knjigovođe i zakonskog zastupnika pravnog lica;
• Relevantni sertifikati i kvalifikacije koji mogu da posluže kao dokaz  kompetentnosti za pružanje stručne pomoći malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima;
• Dokaz o članstvu u profesionalnim organizacijama i udruženjima u slučaju da je konsultantska kuća članica takve organizacije/udruženja;
• Najmanje tri preporuke klijenata (malih ili srednjih preduzeća) za protekle dve godine;
• U slučaju da kompanija želi da se registruje i kao realizator aktivnosti u specifičnim oblastima ili sektorima, još najmanje tri dodatne preporuke klijenata u kojima je jasno navedeno ovo iskustvo i biografije konsultanata koji su bili angažovani na ovim poslovima;
• Spisak zaposlenih konsultanata, uključujući i konsultanta/e koji poseduju sertifikat Nacionalne agencije za regionalni razvoj, CMC ili drugi međunarodno priznati sertifikat (fotokopija istog);
• Spisak konsultanata/eksperata koje kompanija angažuje po potrebi, na ugovor, sa detaljima na kojim poslovima su bili angažovani;
• Promotivna literatura i cenovnik usluga

O prijavama će odlučivati panel komisija koju će činiti predstavnici Ministarstva finansija i privrede, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i EU projekta „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti MSP“, a koja će se sastajati jednom mesečno.

U slučaju potrebe, biće organizovane posete prijavljenim kompanijama kako bi se prikupile dodatne informacije i procenili kapaciteti i resursi za pružanje konsultantskih usluga malim i srednjim preduzećima.

Konsultantska kuća, čiju prijavu panel komisija odobri, biće registrovana na period od dve godine, nakon čega će morati da obnovi svoju registraciju podnošenjem dokumentacije kojim se dokazuje da i dalje pruža usluge malim i srednjim preduzećima.

Prijavu i svu prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti elektronskom poštom na ICIP@narr.gov.rs ili lično na adresu: Nacionalana agencija za regionalni razvoj, Kancelarija Beograd, Trg Nikole Pašića 5/6, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni poziv za registraciju konsultantskih kuća“.

Ovaj poziv je trajno otvoren za prijavu, s tim što će se prvi krug ocene prijava izvršiti 20 dana nakon objavljivanja ovog javnog poziva.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, kontakt osobe: Mirjana Isailović, 011/2060-847 i Jovana Janković, 011/2060 827.

Rok za prijavu: utorak, 31. decembar 2013.

Link

Studijsko putovanje – Procedure javnih nabavki

SKGO

Studijsko putovanje – Procedure javnih nabavki

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Procedure  javnih nabavki ” koje će se održati od 20. do 22. februara 2013. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti javnih nabavki. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Učesnici svake zemlje će održati prezentaciju na temu „Procedure javnih nabavki u Srbiji” u trajanju od 5 do 7 minuta.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 14. januara 2013. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Link

Objavljen poziv za učešće u programu “Think and Link”

EVROPSKI FOND ZA BALKAN

Objavljen poziv za učešće u programu “Think and Link”

Evropski fond za Balkan (EFB) objavio je poziv za učešće u programu regionalnih politika “Think and Link”, koji podstiče kreiranje inkluzivnih politika zasnovanih na podacima u području Zapadnog Balkana, putem iniciranja istraživačkih projekata relevantnih sa stanovišta kopenhagenskih kriterijuma, a koji su posvećeni izgradnji kapaciteta na regionalnom nivou.

Program je namenjen “think-tank” grupama, nevladinim organizacijama i nezavisnim institucijama orijentisanim na donošenje politika, kao i istraživačkim timovima relevatnog tematskog usmerenja. Programom “Think and Link” predviđeni su: finansiranje istraživačkog projekta, pomoć kroz izgradnju kapaciteta i program umrežavanja, kao i mentorska podrška.

Rok za prijavljivanje ističe 20. februara 2013. godine.

Više informacija potražite na adresi: http://balkanfund.org/2012/12/call-for-applications-think-and-link-regional-policy-programme/

Konkurs za pomoć lokalnim vlastima u isplati dugovanja

MINISTARSTVO  FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv – Pozivaju se zainteresovane jedinice lokalne samouprave i Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: jedinice lokalne vlasti) za učešće u realizaciji Programa za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru (u daljem tekstu: Program), koji je Vlada donela Zaključkom 05 Broj: 401-9526/2012-1 od 29. decembra 2012. godine.

I. USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE

– Učešće u realizaciji Programa mogu da prijave jedinice lokalne vlasti koje imaju dospele, a neizmirene obaveze prema privatnom sektoru, preuzete radi finansiranja kapitalnih investicionih izdataka, sa stanjem na dan 31. oktobra 2012. godine;

– Obaveze jedinice lokalne vlasti koje se izmiruju u skladu sa Programom, ne mogu biti veće od razlike između 50% tekućih prihoda budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno Autonomne pokrajine Vojvodina u prethodnoj godini i stanja duga na kraju prethodnog meseca u odnosu na mesec kada se vrši regulisanje obaveza lokalne vlasti po ovom programu, niti mogu biti veće od 50% visine ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje toj jedinici lokalne vlasti, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tu godinu;

– Jedinice lokalne vlasti dostavljaju Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor i Upravi za javni dug izjavu o zainteresovanosti, zajedno sa zapisnicima o usaglašenom stanju duga, potpisanim sa poveriocima – privrednim društvima privatnog sektora, kojima je utvrđena visina dospelih a neizmirenih dugova jedinice lokalne vlasti na dan 31. oktobra 2012. godine;

Zapisnik o usaglašenom stanju duga sadrži naročito sledeće:
– broj i datum zaključenja ugovora ili drugog pravnog akta kojim je preuzeta obaveza,
– ukupan iznos duga, zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine,
– izjavu jedinice lokalne vlasti da je dug nastao po osnovu finansiranja kapitalnih izdataka;
– izjavu poverioca da pristaje da, umesto jedinice lokalne vlasti, potraživanje namiri naplatom državnih hartija od vrednosti koje će Republika Srbija izdati na ime tog poverioca, pod uslovima navedenim u Programu za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru, koji je sastavni deo Zaključka Vlade 05 Broj: 401-9526/2012-1 od 29. decembra 2012. godine.

– Na osnovu izjave o zainteresovanosti i zapisnika o usaglašenom stanju duga, Republika Srbija sa privrednim društvom privatnog sektora – poveriocem zaključuje ugovor o preuzimanju potraživanja i, na ime naknade za ustupljeno potraživanje, emituje državnu hartiju od vrednosti u formi inflaciono indeksirane amortizacione obveznice, sa rokom dospeća od tri godine uključujući period počeka od jedne godine. Amortizacija obveznica se vrši u 24 mesečne rate nakon isteka perioda počeka. Kupon emitovanih obveznica iznosi 2%. Indeks potrošačkih cena je osnova za inflaciono indeksiranje plaćanja po osnovu emitovanih obveznica;

– Republika Srbija, u svojstvu novog poverioca sa jedinicom lokalne vlasti zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze po osnovu preuzetih potraživanja, i ugovaraju novi uslovi izmirivanja obaveze jedinice lokalne vlasti prema Republici Srbiji, iz svih dužničko-poverilačkih odnosa sa poveriocima sa kojima jedinica lokalne vlasti ima potpisane zapisnike o usaglašenom stanju duga. Reprogramiranje obaveza predstavlja ugovaranje roka dospeća od tri godine od dana zaključenja ugovora, uključujući period počeka od jedne godine, uz obavezu vraćanja duga uvećanog za indeks potrošačkih cena i kamatu po stopi od 2%;

– Republika Srbija naplatu potraživanja, na osnovu saglasnosti jedinice lokalne vlasti, sadržane u zaključenom ugovoru o načinu izmirivanja duga prema Republici Srbiji, vrši obustavom pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća, kao i odgovarajućeg dela nenamenskog transfera koji joj se iz sredstava budžeta Republike Srbije raspoređuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tu godinu.

II. OSTALE INFORMACIJE

– Izjava o zainteresovanosti i zapisnici o usaglašenom stanju duga dostavljaju se Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor, Beograd, Pop Lukina 7-9 i Upravi za javni dug, Beograd, Pop Lukina 7-9. Obrazac izjave o zainteresovanosti može se preuzeti sa internet strane Uprave za trezor;

– Javni poziv objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i dnevnim listovima „Politika“ i „Večernje novosti“, kao i na internet strani Ministarstva finansija i privrede – Uprave za trezor i Uprave za javni dug;

– Javni poziv otvoren je do 30. aprila 2013. godine.

Link

Konkurs za uključivanje mladih u program radnih praksi

„BIZNIS MLADIH SRBIJE“

Konkurs za uključivanje mladih u program radnih praksi

U okviru programa „Biznis mladih Srbije“ danas je raspisan treći Javni poziv za mlade i poslodavce da se uključe u program radnih praksi. Poziv je namenjen nezaposlenim mladima uzrasta do 30 godina i kompanijama na teritoriji gradova i opština: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Novi Sad, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Gornji Milanovac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Subotica, Sombor i Kanjiža.

Potencijalni praktikanti će, nakon preliminarne selekcije, pohađati obuku za prilagođavanje na radno okruženje (profesionalna komunikacija i pravila ponašanja u radnoj sredini). Programom je predviđeno da radne prakse traju dva meseca. Za vreme trajanja prakse, „Biznis mladih Srbije“ će praktikantima obezbeđivati mesečnu novčanu nadoknadu (fiksni iznos) koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova radne prakse (npr. lokalni transport i troškovi ishrane).

Konkurs za poslodavce otvoren je do 31. januara, dok je konkurs za mlade otvoren do 10. februara.

Preuzmite odgovarajuća konkursna dokumenta:

Javni poziv za mlade_Radne prakse

Javni poziv za poslodavce za prijem mladih na radne prakse

Formular za prijavljivanje mladih

Formular za prijavljivanje poslodavaca

Link