Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv – “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini”

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv – “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2012/2013. godinu

Školske 2011/2012. godine program “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” naišao je na veliki odziv od strane vaspitno – obrazovnih ustanova sa teritorije AP Vojvodine i najveći broj prijavljenih ustanova uspešno je realizovao planirane aktivnosti, o čemu svedoče dostavljeni izveštaji.

Još jednom se zahvaljujemo dosadašnjim ustanovama na učešću u programu “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” i upućujemo poziv za nastavak njegove realizacije, čime će se doprineti stalnom nastojanju da nam školsko okruženje bude što prijemčivije za učenike i sve zaposlene.

Javni poziv – “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” za školsku 2012/2013. godinu

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini i opis programa i visina sredstava

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se i poslodavcima koji su zahtev sa biznis planom podneli po Javnom pozivu poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini broj 117-401-258/2012 od 22.02.2012. godine.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 117.000.000,00 dinara.

Visina subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novootvorenom radnom mestu.

Dodatak na subvenciju u visini od 20.000,00 dinara (ukupni iznos subvencije: 150.000,00 dinara) dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava lice starije od 50 godina.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:
– da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
– da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
– da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
– da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
– da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
– da je nezaposleni za koga se traži subvencija i koji je prethodno bio u radnom odnosu na neodređeno vreme kod poslodavca – podnosioca zahteva, na evidenciji nezaposlenih najmanje 6 meseci;
– da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:
– državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;
– podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva i dr;
– korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju;
– privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 13/10, 100/11 i 91/12);
– podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos na neodređeno vreme prestao u periodu kraćem od 6 meseci do dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
– zahtev sa biznis planom;
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
– potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
– poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
– završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja se zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine;
– obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučajevima navedenim u alinejama 4. i 5. Uslova za podnošenje zahteva.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nadležna filijala Nacionalne službe za zapošljavanje proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica – mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).

U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Predlog odluke o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta donosi direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica, na osnovu Predloga, donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje i podnosilac zahteva, u roku do 15 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata subvencije.
Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se zapošljava nakon donošenja odluke (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
– odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza;
– fotokopija kartona deponovanih potpisa i
– pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:
 
1. ZA PREDUZETNIKA:

– za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima,
– za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 650.000,00 dinara, može priložiti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja).
– za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:
– hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo, ili
– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od tri godine – za poslodavce koji zapošljavaju preko 10 lica.

2. ZA PRAVNO LICE:

– za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
– za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:
– hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo, ili
– garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije u trajanju od tri godine – za poslodavce koji zapošljavaju preko 10 lica.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

Menice, u skladu sa Zakonom o izmenamai dopunama Zakona o platnom prometu („Službeni glsanik RS”, broj 31/2011) i Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Službeni glasnik RS”, broj 56/2011), podnosilac zahteva mora izvršiti upis menica u Registar menica i ovlašćenja.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava subvencije za otvaranje novih radnih mesta dužan je da:
– nakon donošenja odluke o dodeli subvencije sa nezaposlenim licem zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;
– redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;
– obavesti organizacionu jedinicu Nacionalne službe za zapošljavanje o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

Korisnik sredstava dužan je da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapopšljavanje ili preuzeti na sajtu www.psrzrp.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs
Poslodavci koji su Zahtev sa biznis planom podneli po Javnom pozivu poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2012. godini broj 117-401-258/2012 od 22.02.2012. godine potrebno je da u nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje izjavom potvrde svoje učešće i po ovom Javnom pozivu.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv objavljen je u Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine, dnevnim listu „Dnevnik” i na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

Javni poziv je otvoren osam dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik” (9. novembar 2012.)

Link

Bespovratna sredstva za razvoj poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA  

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 5.800.000,00 dinara (slovima: petmilionaosamsto dinara) u cilju razvoja i revitalizacije poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u AP Vojvodini, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom dlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012.godinu na poziciji 688, ekonomska klasifikacija 481-dotacije nevladinim organizacijama, 4819- dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podsticanje aktivnosti kojima se afirmišu poslovi koji se smatraju umetničkim i starim
zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti;
– unapređenje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koji imaju za cilj očuvanje umetničkih i starih zanata;
– podrška programima i aktivnostima usmerenim na nabavku opreme ili investiciona ulaganja kojima će se unaprediti rad na očuvanju umetničkih i starih zanata;
– podrška programima za unapređenje i razvoj procesa poslovanja i obučavanja kadrova za vršenje starih zanata i obezbeđivanje potrebne literature i različitih nastavnih sredstava i učila za iste.

USLOVI KONKURSA:

1.   Pravo učešća na Konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije  sa teritorije AP Vojvodine.

2.   Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može
biti veća od 300.000,00 (slovima: tristahiljada dinara).

3.   Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 6 ili sa sajta  www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4.   Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
–   fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjenu prijavu sa podacima o organizaciji/udruženju
– projekat sa opisom aktivnosti kojima će se unaprediti i afirmisati umetnički i stari
zanati, odnosno poslovi domaće radinosti
– budžet projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Novi Sad,  Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom:

Javni  konkurs za dodelu bespovratnih sredstava nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine

5.   Nepotpune prijave neće se razmatrati.

6.   Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7.   Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje I ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 7 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 09. novembra 2012. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 68.

Link

Bespovratna sredstva opštinama i gradovima koji imaju specijalne bolnice za rehabilitaciju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava opštinama i gradovima u AP Vojvodini koji imaju specijalne bolnice za rehabilitaciju – banje, a namenjena su za podizanje konkurentske sposobnosti banja u cilju razvoja  turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 dinara (slovima:trinaestmilionadinara), koji su planirani Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu («Službeni list APV», broj 23/2011, 3/2012, 29/2012-rebalans ) na poziciji broj 730, ekonomska klasifikacija 463- transferi ostalim nivoima valasti, 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti, dodeljuje bespovratna sredstava opštinama i gradovima u AP Vojvodini koji imaju specijalne bolnice za rehabilitaciju – banje, a namenjena su za podizanje konkurentske sposobnosti banja u cilju razvoja  turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

CILjEVI FINANSIRANjA:
– Unapređenje konkurentnosti vojvođanske turističke ponude na domaćem i inostranom tržištu,
– Jačanje kapaciteta banjskog turizma u AP Vojvodini
– Jačanje kapaciteta i infrastrukture opština i gradova koje na svojoj teritoriji imaju Specijalne bolnice za rehabilitaciju – banje
–  Podrška sektoru turizma

Uslovi konkursa
Pravo učešća na Konkursu imaju opštine i gradovi sa teritorije AP Vojvodine, koji imaju specijalne bolnice za rehabilitaciju – banje, a koje u svom sklopu imaju i smeštajne kapacitete za turiste.

Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom.

Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, II sprat, kancelarija 08 od 10-13 časova svakog radnog dana ili na web adresi, www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

Podnosilac prijave dostavlja popunjenu prijavu sa traženim podacima.

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom:
«JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA OPŠTINAMA I GRADOVIMA U AP VOJVODINI KOJI IMAJU SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU – BANjE, A NAMENjENA SU ZA PODIZANjE KONKURENTSKE
SPOSOBNOSTI BANjA, U CILjU RAZVOJA  TURIZMA U AUTONOMNOJ POKRAJINI VOJVODINI U 2012. GODINI»

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Odluku o dodeli  sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 7 dana od obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije
projekta.

Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Konkurs je otvoren do 09. novembra 2012. godine

Rezultati Konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 88, faks: 021/557-084.

Link

Konkurs udruženjima žena

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara (slovima:dvamilionadinara) radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena u AP Vojvodini, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu na poziciji broj 705 ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal,
– unapređenje rada ženskih seoskih neprofitnih organizacija i udruženja građana,
– podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao I mogućnosti njihovog međusobnog povezivanja i saradnje;
– podrška programima i aktivnostima kojima se unapređuje položaj žena na selu, njihovo ekonomsko osnaživanje i edukacija;
– podrška programima ekonomskog osnaživanja žena, podsticanje stvaralaštva i ovladavanja znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu.

USLOVI KONKURSA:
1.   Pravo učešća na Konkursu imaju ženske seoske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

2.   Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može
biti veća od 100.000,00 (slovima:stohiljadadinara).

3.   Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta  www.psrzrp.vojvodina.gov.rs

4.   Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
–   fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjenu prijavu sa podacima o organizaciji/udruženju
– projekat sa opisom aktivnosti kojima će se unaprediti i afirmisati stvaralaštvo žena na
selu
– budžet projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Novi Sad,  Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom:

„JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NAMENjENIH PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ŽENA NA SELU U AP VOJVODINI SA CILjEM EKONOMSKOG OSNAŽIVANjA ŽENA U RURALNIM SREDINAMA”.

5.   Nepotpune prijave neće se razmatrati.

6.   Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7.   Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 7 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 09. novembra 2012. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09.

Link

Dying heroes last request was for a cigarette

I watched everything I could and became an animal advocate, but still kept eating dairy and eggs. Later, I read Slaughterhouse[by Gail A. Eisnitz]. At that hermes outlet time the station where ferragamo four tiffany and co people louboutin shoes came louis vuitton outlet stores here to air jordans engage bebe clothing in scientific uggs outlet research louis vuitton outlet and testing https://www.jersey4shop.com/, reebok is one of them pandora bracelet and injured coach outlet online people to make mine. Abercrombie and fitch That abercrombie fitch roll on ralph lauren outlet online landmines barbour jackets at this time moncler jackets came in, coming air max 2015 from the lululemon australia west window, that window swarovski online was closed, louis vuitton outlet online but basketball shoes it! That thinghave this pancake size nike roche run of it, blood red blood red, the whole house is mizuno running lit red. That thing new balance floating for louis vuitton purses a while, when barbour jacket outlet the hollister co high roof, low draw from louboutin shoes the bed when the ralph lauren past, but air jordan retro fortunately did prada handbags not encounter, and finally air jordan shoes got watches into the chimney, just got opinions ray bans thud coach factory outlet online explode.

Cheap Jerseys china “It’s like getting a gift from God,” said West New York Mayor Felix Roque, a medical doctor. Hindery said the average ticket price for the three day event should be $360, and all attendees will have a true seat to sit in. Grand Prix scheduled to begin its own 10 year run in November 2012 at the under construction Circuit of the Americas near Austin, Texas. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys from china Among the SEC allegations cheap jerseys, for instance, was a claim that Brennan’s firm had manipulated the price of virtually worthless shares in an obscure company called Sovereign Chemical Petroleum Products. In November 1982, First Jersey underwrote the initial public offering of one million Sovereign each composed of three shares of common stock and a warrant giving its owner the right to buy another share later. The SEC said First Jersey sold the units to its customers for $3 on Nov. wholesale nfl jerseys from china

wholesale jerseys from china American white pelicans are making their yearly migration to Minnesota about two weeks early this year, according to the Department of Natural Resources. With bright white plumage, a nine foot wingspan, and bright orange bill, the once threatened species ranks among the largest birds in the world. Its graceful flight, pouch like throat, and awkward gait makes it a favorite among bird watchers.. wholesale jerseys from china

Cheap Jerseys from china Their jersey, so I guess they can do what they want with it, Franson said following Tuesday practice at the Air Canada Centre where the hot topic was the latest round of jersey tossers. However frustrated they are, we 10 times more frustrated. Greater concern for the Leafs players is the potential danger. Cheap Jerseys from china

cheap nfl jerseys Disons que je suis heureux que cette version ne se soit pas faite, pouffe l’acteur qui, lorsque le nouveau projet s’est mis en branle, a auditionn pour l’quipe de Clint Eastwood. Un mois aprs, il avait le rle. Mais il n’a serr la main du ralisateur que bien des semaines plus tard, Los Angeles: Nous tions tous les quatre devant le miroir rpter la chorgraphie deWalk Like a Man. cheap nfl jerseys

wholesale nfl jerseys Can say I regret the first jersey I bought from there, but just go in with low expectations. If you thinking it to be a carbon copy, you be disappointed. Expect to waste $20 and you be elated, since honestly, I think it $20 well spent.. Dying heroes last request was for a cigarette. Women looked sophisticated when demanding that a man light their cigarette. These were our heroes and idols. wholesale nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping I remember the last time we won the league title I went clubbing with my United shirt on. I got free drinks from fellow supporters it was a great night. It a different story now when I wear it in public in general :( hahaha. Who are the Wheeling Nailers? Idaho Steelheads fans will find out tonight, as their team faces Wheeling for the first time, despite the fact the Nailers have been in the ECHL ever since the Steelies moved to the league 13 seasons ago. The Wheeling franchise has been in existence since 1981 and is the oldest surviving minor league team below the AHL level, having never missed a season of play. The Steelheads are trying to snap a six game losing streak that has seen them blow 2 0 leads in three of those contests Cheap Jerseys free shipping.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku kvalitetne teladi za tov  u 2012 godini.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
–    maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
–    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 5.000 evra,
–    rok otplate 12 meseci,
–    korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita  registrovanom dobavljaču kvalitetne teladi za tov koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–   originalni predračun registrovanog dobavljača kvalitetne teladi za tov iskazanom u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–   original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–   izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–   uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, na stariju od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–   fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–   procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–   kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 28. oktobra 2012. do 13. novembra 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne)   u poljoprivredi u 2012. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne).

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

o    Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
o    Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
o    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
o    Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    rok otplate kredita 48 meseci,
o    otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 9 rata).

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, lokalnim opštinskim kancelarijama Fonda za razvoj AP Vojvodine, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    kao instrument obezbeđenja kod pogonskih mašina može biti i sama mašina koja je predmet kupovine
–    izvod iz regitstra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–      uverenje poreske uprave o izmirensoti naknade za odvodnjavanje, na stariju od 30                                                                                                                 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 28. oktobra 2012. do 13. novembra 2012. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Smernice za podnošenje predloga projekata lokalnih samouprava

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite u Republici u 2012. godini broj 401-00-00044/2012-09 od 9.1.2012., objavljuje Konkurs čiji je cilj podsticanje i razvoj usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta i poboljšanje materijalnog statusa najugroženijih kategorija stanovništva.

1.     Uslovi konkursa
1.1 Kriterijumi za podnosioce prijava
Prednost na konkursu će imati   opštine treće i četvrte grupe i devastirana područja u skladu sa Urebom Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2011. godinu, ( «Službeni glasnik RS» br.69/11, od 19. septembra 2011. godine): Aleksandrovac, Alibunar, Bajna Bašta, Batočina, Bač, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bogatić, Boljevac, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Despotovac, Dimitrovgrad, Žabalj, Žabari, Irig, Kladovo, Knić, Kovačica, Kovin, Koceljeva, Kraljevo, Leskovac, Loznica, Ljig, Majdanpek, Mali Iđoš, Nova Crnja, Novi Kneževac, Novi Pazar, Opovo, Osečina, Odžaci, Paraćin, Požega, Prokuplje, Raška, Smederevska Palanka, Soko Banja, Srbobran, Titel, Trstenik, Ćićevac, Ćuprija, Ub, Šid, Aleksinac, Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Rekovac, Svilajnac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava i Čoka.

1.2  Kriterijumi za pružaoce usluge
Da bi se mogla prijaviti za sredstva koja se odnose na dalji rad na osnovanoj usluzi, lokalna samouprava mora angažovati pružaoca usluge koji ispunjavaju neke od sledećih kriterijuma:
•    Da su javne ustanove koje pripadaju sistemu socijalne zaštite (centri za socijalni rad, ustanove za smeštaj ili druge ustanove sistema socijalne zaštite);
•    Da su registrovane nevladine organizacije (udruženja građana);
•    Da su druge javne ustanove na lokalnom ili na regionalnom nivou;
Lokalne samouprave podnosioci prijava neće moći učestvovati na Konkursu i neće im biti dodeljena sredstva ukoliko se tokom trajanja Konkursa ustanovi:
•    da podnosilac ili pružalac usluge podleže sukobu interesa. Za potrebe ovog dokumenta, pod sukobom interesa podrazumeva se postojanje privatnog interesa podnosioca ili organizacije koja pruža uslugu koji utiče ili može uticati na vršenje njegove funkcije u projektu, kao i postojanje javne funkcije podnosioca prijave koja utiče ili može uticati na njegovu funkciju u projektu, na samu prijavu odnosno projekat;
•    da je kriv za netačno tumačenje ili davanje krivih informacija koje je Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike tražilo kao uslov za učestvovanje u Konkursu za podnošenje projekata; ili nije obezbedio tražene informacije;
•    da je pokušao da dođe do poverljivih informacija ili da utiču na Komisiju za odabir projekata tokom procesa evaluacije projekata ovog konkursa za podnošenje predloga projekata.

1.3  Partnerstvo pružaoca usluga
Organizacija koja je odabrana od strane lokalne samouprave za pružaoca usluge, uslugu može pružati samostalno ili u partnerstvu sa drugim organizacijama.

1.4  Usluge koje se mogu podržati u okviru konkursa
Ova sredstava prioritetno će se koristiti za finansiranje već uspostavljenih usluga čiju održivot lokalne samouprave nisu u finansijskoj mogućnosti da obezbede. Korisnici usluga mogu biti sva lica koja imaju potrebu za socijalnom zaštitom. Primarno, direktni korisnici su stari i osobe sa invaliditetom, a indirektno, korisnici usluga su i odrasla i radno sposobna lica iz porodica teško zapošljivih lica i porodica lica direktno pogođenih ekonomskom krizom, koja se mogu angažovati na poslovima podrške direktnim korisnicima.

1.5  Sredstva namenjena finansiranju projekata lokalnih samouprava
Ukupna raspoloživa sredstva namenjena konkursu iznose 40.000.000,00 (četrdesetmiliona) dinara i obezbeđena su od strane Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u Budžetu Republike za 2012. godinu . Iznos sredstava za koje može konkurisati jedna lokalna samouprava ne može biti veći od 1.500.000,00 (jedanmilionpetstotinahiljada) dinara .

1.6  Kriterijumi za sadržaj projekata za koje se može podneti prijava
Trajanje: Finalizacija projekata očekuje se u martu 2012. godine.
Lokacija: Projekti se moraju realizovati na teritoriji opštine koja se prijavljuje.
U slučajevima gde se u predlogu projekta predlaže sprovođenje pojedinih aktivnosti čija lokacija je izvan teritorije opštine, npr. učešće na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trošak za ove aktivnosti će se smatrati prihvatljivim, i ove aktivnosti legitimnim samo ukoliko se jasno obrazloži potreba i neophodnost ovih aktivnosti.

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave

Opština podnosilac prijave može da podnese najviše jedan projekat.

Modifikacije predloga projekta
Nakon isteka roka za dostavu predloga projekta, a pre donošenja konačne odluke o finansiranju Komisija za procenu predloga projekata Ministarstva može podnosiocu prijave sugerisati da izvrši određene modifikacije predloga projekta, u smislu budžeta i u smislu aktivnosti planiranih u projektu. Podnosilac predloga projekta ima pravo da prihvati ili odbije sugestije.

1.7  Kriterijumi za troškove koji se mogu uvrstiti u budžet projekta
Preporuke za dodelu sredstava uvek podležu procesu provere koji prethodi potpisivanju ugovora – utoliko se može pojaviti situacija koja zahteva promenu budžeta. Provere mogu da dovedu do zahteva za dodatnim objašnjenjem i mogu voditi do predloga za promenu budžeta, od strane Komisije za procenu predloga projekata Ministasrtva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Stoga je u interesu svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Prihvatljivi troškovi
Da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
•    budu neophodni za sprovođenje usluge i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
•    budu stvarni troškovi pružaoca usluge ili njihovih partnera tokom perioda realizacije projekta,
•    tokom realizacije projekta, budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima pružaoca usluge ili njegovih partnera, budu prepoznatljivi i proverljivi, i podržani originalnom dokumentacijom.
U skladu sa navedenim uslovima i uz poštovanje procedura za dodelu ugovora, prihvatljivi troškovi uključuju: opremanje i adaptacije objekata, nabavke materijala i sredstava za rad, kupovina opreme, edukacije, putovanja, troškovi osoblja koje pruža usluge korisnicima, tekući troškovi održavanja, komunalne usluge i slično.

Neprihvatljivi troškovi
Sledeći troškovi se neće pokrivati iz budžeta projekta:
•    dugovi i pokrivanje gubitaka ili dugovanja;
•    pristigle pasivne kamate;
•    stavke koje se već finansiraju iz drugih okvira,
•    honorari za osoblje angažovano na poslovima upravljanja projektom
•    troškovi kampanja

Doprinosi opština
Svaki doprinos je dobrodošao, ali ne treba da bude prikazan u budžetu projekta.

2.      KAKO SE PRIJAVITI I PO KOJOJ PROCEDURI

Razmatraće se samo one prijave koje su napravljene na utvrđenom obrascu za prijavu na konkurs. Obrazac za prijavu na konkurs treba da bude dostavljen u elektronskoj i štampanoj formi. Štampana forma treba da sadrži originalne potpise i zvanične pečate.

Prijave treba da budu popunjene od strane opštine koja podnosi projekat. Prijavu potpisuje i overava odgovorno lice iz lokalne samouprave (predsednik opštine, gradonačelnik)

Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike se šalje:
•    Popunjeni formulari za prijavu (Dokument 1)
•    Tabelarni (Dokument 2) i Narativni (Dokument 3) budžet
•    Odluku lokalne samouprave o uspostavljanju usluge socijalne zaštite čije finansiranje se na ovom konkursu traži

2.1 Potrebno je poslati:
•    Jedan štampani original i jednu štampanu kopiju celokupne dokumentacije, kao i CD sa navedenom dokumentacijom (Dokumenta se overavaju pečatom opštine.)
Podnosioci prijava svoje predloge projekata popunjavaju na srpskom jeziku.

2.2 Gde i kako poslati prijave
Sva dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu.

Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:
Adresa
Ministasrtvo rada, zapošljavanja i socijane politike
Nemanjina 22-26 (VI sprat B krilo, kancelarija br.4.)

2.3 Krajni rok za prijem prijava
Krajnji rok za slanje prijava je 9. novembar 2012. godine. Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog datuma.

2.4 Dodatne informacije
Za sva pitanja vezana za procedure prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti Ministasrtvu rada, zapošljavanja i socijane politike na telefone:
011 362 15 83; 011 363 16 35;
ili elektronskim putem na gordana.milovanovic@minrzs.gov.rs Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

2.5 Obaveštenje o odluci o podršci
Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijane politike će nakon zasedanja Komisije, objaviti listu odobrenih projekata na sajtu ministarstva.

Odluka da se odbije prijava može biti doneta ukoliko:
•    prijava je poslata nakon krajnjeg roka;
•    prijava nije bila kompletna;

Detalji

Konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola, pripadnika romske nacionalne zajednice

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za stipendiranje 50 učenika redovnih srednjih škola na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, pripadnika romske nacionalne zajednice za školsku 2012/2013. godinu

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

1. Redovni učenici prvog razreda, romske nacionalnosti, koji su školske 2011/12. godine završili osnovnu školu i koji su školske 2012/2013. godine upisali prvi razred redovne srednje škole na teritoriji AP Vojvodine i koji su postigli prosečnu ocenu najmanje 4,50 u prethodnoj školskoj godini. Konkurs se raspisuje za 20 stipendista prvog razreda (lista 1).

2. Učenici koji su školske 2011/12. godine završili treći razred trogodišnjih obrazovnih profila i koji su školske 2012/13 godine upisani u četvrti razred kao vanredni učenici, a bili su stipendisti projekta „Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednje škole u AP Vojvodini“ u školskoj 2011/12. godini
Konkurs se raspisuje za najviše 15 stipendista

3. Učenici od prvog do četvrtog razreda, redovnih srednjih škola, koji u prethodnoj školskoj godini nisu bili stipendisti projekta „Inkluzija dece romske nacionalnosti u srednje škole u AP Vojvodini“, a prethodnu školsku godinu su završili sa opštim uspehom najmanje 4,00 (lista 3. – Ukoliko lista 1. i 2. ne bude popunjena, preostale stipendije,  do 50, biće dodeljene učenicima sa liste 3.).

Napomena:
Sve tri liste biće formirane prema školskom uspehu koji su učenici ostvarili u prethodnoj školskoj godini, te postoji mogućnost da neće svi učenici, koji zadovoljavaju uslove konkursa, ostvariti pravo na stipendiju.

Učenici se mogu prijaviti na konkurs isključivo preko škole u kojoj su upisani kao redovni, odnosno vanredni učenici (vanredni učenici konkurišu samo za listu 2).

–    Nepotpune, neblagovremeno poslate prijave i prijave koje nisu poslate od strane škola, neće se uzeti u razmatranje, ukoliko se nedostaci posle ukazivanja ne otklone u datom roku
–    Projektni tim će sačiniti liste prijavljenih kandidata i predloge lista kandida koji ostvaruju pravo na stipendiju, dok konačnu odluku o dodeli stipendija donosi Savet projekta
–    Rezultati Konkursa biće dostavljeni svim školama

Potrebna dokumenta:
–    Za sve učenike – popunjena prijava za konkurs (u prilogu)
–    Za listu 1 – za učenike prvog razreda – fotokopija svedočanstva o završenom osmom razredu i završnom ispitu u osnovnom obrazovanju i vaspitanju
–    Za listu 2 –  za vanredne  učenike četvrtog razreda –fotokopija svedočanstva o završenom trećem  razredu srednje škole i profaktura sa specifikacijom troškova vanrednog školovanja
–    Za listu 3 – za učenike svih razreda srednjih škola fotokopija svedočanstva iz prethodne školske godine
–    Overena preporuka, izdata od strane romske nevladine organizacije sa teritorije AP Vojvodine
–    Saglasnost o načinu obrade ličnih podataka kandidata  (u prilogu);

Rok za podnošenje prijava i dostavljanje dokumenata:

–    Formular Prijave na konkurs i Saglasnost učenici preuzimaju u svojoj školi
–    Popunjenu prijavu, sa kompletnom dokumentacijom,učenici predaju u svojoj  školi
–    Objedinjene prijave svih zainteresovanih učenika sa kompletnom dokumentacijom, srednje škole dostavljaju poštom Pokrajinskom sekretarijatu za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice najkasnije do  10. novembra 2012. godine, na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice,
sa naznakom „Stipendija za srednjoškolce Rome“
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16,
Sprat III, kancelarija12;

Link