Arhiva ‘Konkursi’

Podrška obrazovanja i omladine

student2FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Podrška obrazovanja i omladine

Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013.

Krug aplikanata: Državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, škole i druge obrazovne institucije, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Prioriteti programa su:
• Aktuelizovanje pitanja reforme obrazovanja i njeno stavljanje na javnu i političku agendu;
• Evropeizacija visoko-obrazovnog prostora Srbije;
• Jačanje socijalne kohezije kroz sprovođenje politike i dobrih praksi inkluzivnog i multikulturnog obrazovanja;
• Promocija društva znanja i kulture celo-životnog učenja
• Intenzivno učestvovanje mladih u javnom životu;
• Promocija neformalnih i fleksibilnih formi učenja za mlade.

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo se primaju na razmatranje tokom cele godine.

Link

Inicijative civilnog društva i Program "Istok-Istok"

Handshake break the border.FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Inicijative civilnog društva i Program “Istok-Istok”

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih (samo)uprava sa ciljem da se osigura njihovo informisano učestvovanje u procesima reformi, evropeizaciji, pridruživanja EU i dijalogu sa institucijama EU i u efikasnoj upotrebi sredstava iz IPA fondova koja su namenjena prekograničnoj i regionalnoj saradnji;

• jačanje kapaciteta loklanih vlasti, kroz razmenu, saradnju i prenošenje dobrih praksi, za ostvarivanje decentralizovanih nadležnosti, prekograničnu saradnju i horizontalnu evropeizaciju;

• stabilizacija regiona Zapadnog Balkana kroz npr. jačanje inter-etničkog dijaloga, unapređivanje zaštite ljudskih i manjinskih prava, razvoj modernih obrazovnih politika i uvođenje inkluzivnih praksi, smanjivanje siromaštva, suočavanje sa prošlošću i sl;

• otklanjanje prepreka za i intenziviranje preko-granične i regionalne saradnje, naročito onih od značaja za procese evro-atlanskih integracija: energetika i zaštita životne sredine, jačanje mera poverenja, saradnja usmerena na jačanje principa vladavine prava, unapređenje politika transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta, zagovaranje za uspostavljanje i pospešivanje društvenog dijaloga u cilju mirnog prevazilaženja post-konfliktnih problema i uspešnijeg suočavanja sa prošlošću, i sl;

• jačanje postojećih i uspostavljanje novih regionalnih tematskih koalicija organizacija civilnog društva i think-tankova u cilju zajedničkog zagovaranja pred vladama zemalja ZB vođenja harmonizovanih politika u oblastima od značaja za stabilan i održiv razvoj regiona i svake pojedinačne zemlje;

• zajedničko nastupanje regionalnih koalicija prema organima i telima EU i državama članicama u funkciji konsolidacije politike proširenja EU i politike vizne liberalizacije prema zemljama Zapadnog Balkana;

• zajedničko nastupanje civilnog društva ZB prema evropskim građanskim koalicijama i platformama radi uključivanja u njihov rad i radi promocije i afirmacije potreba i interesa društava i građana Zapadnog Balkana;

• jačanje postojećih i uspostavljanje novih regionalnih tematskih koalicija koje razmatraju, predlažu i zalažu se za zajedničke odgovore ZB na izazove globalizacije i mega-trendova: migracije, promene klime, energetska bezbednost i sl.

Program podržava dugoročne regionalne partnerske projekte.

Projekti se podnose na posebnom obrascu East East programa, na engleskom jeziku. Popunjeni obrasci se u elektronskoj formi dostavljaju koordinatoru programa Fonda za otvoreno društvo, i to najmanje osam nedelja pre planirane realizacije projekta.
Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013.

Koordinator programa
Radmila Maslovarić

E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Dodatne informacije o regionalnom programu međunarodne mreže Instituta za otvoreno društvo “Istok-Istok” možete preuzeti ovde –

Detaljni opis programa

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekata za Inicijative civilnog društva

Link

Okvirni program – KULTURA

CultureEVROPSKA KOMISIJA

Okvirni program – KULTURA

Krug aplikanata: Organizacije i institucije koje se bave kulturom

U ciljeve programa spada podrška prekoganične mobilnosti zaposlenih u oblasti kulture, podrška međudržavnom kretanju umetničkih proizvoda i proizvoda kulture kao i podržavanje dijaloga među kulturama.

Konkurs se odnosi na sledeće oblasti:
•    podrška projektima iz oblasti kulture
•    višegodišnji projekti saradnje
•    projekti saradnje,
•    realizacija prevodilačkih projekata
•    programi projekata saradnje sa trećim zemljama
•    podrška kulturnim organizacijama evropskog nivoa (ranga).

Rok za predaju dokumentacije: 3. maj 2013. godine

Link

Mali grantovi

visegrad_fund_logo_definitionVIŠEGRAD FUND

Mali grantovi

Iznos granta: Maximum 6,000 evra.

Krug aplikanata: Nevladine i civilne organiacje, lokalne samouprave, skole druge javne inditucije.

Rezime: Bez prekonaičnih projekata entiteti od najmanje 3 zemalja (V4) (Česška, Slovačka, Mađarska, Poljska) moraju da budu uključeni kao oranizatori i najmanje 2 V4 partnera. Savetuje se da se uključe i partneri iz svih V4 zemalja. Bilo koja oranizacija ili fizičko lice u svetu koja ima Viseradska obeležja može da aplicira. (izuzev direktnih korisnika budžeta ovih pomenutih zemalja). Projekti koji su finansirani iz ovih malih grantova treba da pripadnu jedno od ovih šest kateorija: saradnja u kulturi, naučna razmena, obrazovanje, razmena mladih, prekoranična saradnja ili promocija turizma.

Godišnji rokovi: 1.mart, 1 jun, 1 septembar and 1 decembar.

Sve aplikacije moraju biti dostavljene on line do 12.00 (podne) na dat daum, a štampane verzije za pratećom dokumentacijom se mou lično predati do 16.30 isto dana ili postom poslati sa datumom koji je naveden.

Rok za predaju dokumentacije: 1. decembar 2013.

Link

Podrška projektima nevladinih organizacija

Charles Stuart mott FONDACIJA ČARLS STJUART MOT

Podrška projektima nevladinih organizacija

Ko može da konkuriše: Nevladine organizacije.

Cilj programa:

Podsticati društva u Centralno istočnoj Evropi i Rusiji gde ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u došenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom, nacionalnom i medjunarodnom nivou.

Oblasti: razvoj neprofitnog sektora i filantropije, građansko angažovanje i učešće javnosti, tranziciona pravda.

Predlozi se podnose Fondaciji najmanje četiri meseca pre početka predloženog perioda odobrenja granta.

Prijave se mogu podnositi tokom cele godine, ali one koje stignu u periodu 01. septembra – 31. decembra razmatraju se tek u svetlu implementacije naredne godine.

Rok za predaju dokumentacije: 31. avgust 2013.

Link

Evropske integracije

fosserbiaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Evropske integracije

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program Fond podržava projekte čiji je cilj:
– monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji, izvršavanja Evropskog partnerstva i drugih sporazuma sa EU na snazi, zalaganje (advocacy) kod državnih, pokrajinskih i loklanih vlasti za vođenje politika koje doprinose ubrzavanju procesa Evropskih integracija i komunikacija nalaza monitoringa Komisiji i drugim telima i organima EU;

– upoznavanje građana sa sadržajima i preporukama Godišnjih progresivnih izveštaja Komisije EU o ostvarivanju Evropskog partnerstva;

– razvijanje, zalaganje (advocacy) za donošenje i efektivno sprovođenje politika od kojih zavisi vizna liberalizacija sa zemljama članicama Šengenskog sporazuma;

– intenziviranje saradnje organizacija civilnog društva i država Zapadnog Balkana u oblastima od značaja za proces integracije u EU;

– zalaganje (advocacy) kod organa i tela EU da pored Vlade intenziviraju svoj dijalog i konsultacije sa širim spektrom organizacija civilnog društva, drugim organima i telima javne vlasti (npr. sa nezavisnim telima) i udruženjima biznisa (naročito udruženjima MSP);

– zalaganje (advocacy) kod institucija EU i država članica EU za vođenje dinamične, neprotivrečne i konsolidovane politike proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana;

– jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učestvovanje u procesu evropskih integracija i njegovom nadgledanju, kao i za vođenje aktivnih kampanja zagovaranja koje se odnose na ubrzavanje procesa evropskih integracija, uključujući i podizanje kapaciteta za kontrolu trošenja sredstava predpristupne pomoći (IPA).

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo se primaju tokom cele godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Poziv za podnošenje predloga za male projekte

Swiss Agency for development and Cooperation - LogoŠVAJCARSKA KANCELARIJA ZA SARADNJU U SRBIJI

Mali projekti

Mali projekti Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji obezbeđuju brzu pomoć nevladinim organizacijama, udruženjima građana i državnim institucijama u ostvarenju projekata koji zahtevaju hitnu podršku sa održivom budućnošću.

Do danas je Švajcarska kancelarija za saradnju omogućila realizaciju više od 200 malih projekata u iznosu od oko 2,2 miliona švajcarskih franaka.

Tipični mali projekti:
•    imaju pojedinačnu vrednost od najviše 20.000 švajcarskih franaka,
•    pružaju jednokratnu finansijsku pomoć,
•    operativno se završavaju u periodu koji ne traje duže od kalendarske godine koja je u pitanju (najkasnije do 15. decembra).

Za puni opis kriterijuma koji se primenjuju na male projekte, pogledati stranicu Kriterijumi za male projekte. Za predloge u skladu sa ovim kriterijumima

Aplikacioni formular slati elektronskom poštom/ poštom/ lično, na engleskom ili srpskom, na adresu Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji.

Link

Javni poziv za učešće u sredstvima ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

researcherMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni poziv za učešće u sredstvima ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u 2013. godini

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nadležno za naučnoistraživačku delatnost, u 2013. godini sufinansira sledeće programske aktivnosti:
1.    sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu;
2.    sufinansiranje boravka istraživača iz inostranstva u Republici Srbiji po pozivu;
3.    sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva;
4.    sufinansiranje postdoktorskog usavršavanja istraživača;
5.    sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja;
6.    stipendiranje mladih istraživača;
7.    stipendiranje studenata doktorskih akademskih studija i finansiranje materijalnih troškova uključivanja Stipendiste Ministarstva na projekat Ministarstva;
8.    sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu;
9.    sufinansiranje studijskih boravaka studenata poslediplomskih studija i Stipendista Ministarstva u inostranstvu;
10.    sufinansiranje troškova obavljanja eksperimentalnog dela doktorata Stipendiste Ministarstva;
11.    sufinansiranje troškova prijave i odbrane doktorske disertacije Stipendista Ministarstva;
12.    sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u
13.    nabavka naučne i stručne literature iz inostranstva;
14.    pristup elektronskim naučnim i stručnim bazama podataka;
15.    edukacije i obuke za efikasno korišćenje preplaćenih izvora;
16.    uključivanje naučnih časopisa koji izlaze u Republici Srbiji u međunarodni sitem dostupnosti i razmene informacija posredstvom dodele DOI brojeva;
17.    izrada, održavanje i publikovanje nacionalnog citatnog indeksa proširenog punim tekstom radova i bibliometrijskog izveštaja o časopisima za potrebe kategorizacije i rangiranja časopisa koji izlaze u Republici Srbiji;
18.    sufinansiranje izdavanja naučnih časopisa u Republici Srbiji;
19.    sufinansiranje izdavanja monografija u Republici Srbiji;
20.    sufinansiranje održavanja naučnih skupova u Republici Srbiji;
21.    sufinansiranje kolektivnih članarina u međunarodnim naučnim udruženjima/organizacijama.

Rokovi

Rok za podnošenje prijava po tačkama 6), 7), 13)-17) i 19)-21) je 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva, zaključno sa 14.02.2013. godine, a do kraja prve polovine 2013. godine objaviće se drugi javni poziv za programsku aktivnost izdavanja monografija u Republici Srbiji.

Konkurs po ovom pozivu za programsku aktivnost 4) je 60 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 18.03.2013. godine.

Konkurs po ovom pozivu za programske aktivnosti po tačkama 1)-3), 5) i 8)-12) je otvoren tokom cele godine.

Za programsku aktivnosti po tački 18) Javni poziv se objavljuje u aprilu/maju 2013. godine.

Prijava na ovaj Javni poziv sadrži zahtev podnet na odgovarajućim obrascima Ministarstva, uz dokumentaciju koja je navedena u njima.

Kriterijumi na osnovu kojih će se odlučivati o pristiglim prijavama, obrasci zahteva i ostale informacije od značaja za sprovođenje ovog javnog poziva nalaze se na sajtu Ministarstva: www.mpn.gov.rs .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti neposredno preko pisarnice Republičkih organa ili putem preporučene pošte na adresu: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, 11 000 Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Prijava na Javni poziv za …. (naziv programske aktivnosti za čije sufinansiranje se podnosi zahtev)”.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Link

Konkurs za mlade talente iz Srbije – postanite član Kluba SUPERSTE

superste-logo1ERSTE BANKA

Konkurs za mlade talente iz Srbije – postanite član Kluba SUPERSTE

Mlade koji su aktivni, talentovani i kreativni, a postigli su izuzetne rezultate u oblastima kojima se bave, Erste Banka nagradiće kroz 4 glavne nagrade žirija, 12 nagrada na osnovu glasova javnosti i jednim specijalnim priznanjem „Ljubiša Rajić“ za društveni ativizam. Ukupni fond za nagrade je 1,5 milion dinara.
Cilj nam je da putem ovog programa afirmišemo aktivne, talentovane i kreativne mlade ljude, da im pomognemo da dobiju zasluženo javno priznanje za svoj rad i postignute rezultate, kao i da im damo podstrek za dalji razvoj i usavršavanje.

Ideja programa je da nagradi i promoviše mlade koji
– postižu izuzetne rezultate,
– podstiču uključivanje drugih u rad,
– razvijaju sistem vrednosti u kojem je profesionalni uspeh važan koliko i odgovornost prema zajednici u kojoj žive.

Za najuspešnije kandidate i kandidatkinje predviđene su četiri glavne nagrade za akademski uspeh u tri oblasti, kao i specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ za društveni aktivizam. Kandidati se moraju opredeliti za koju kategoriju se prijavljuju. Jedan kandidat/kandidatkinja može se prijaviti ili za glavnu nagradu (u jednoj od oblasti) ili za specijalno priznanje.

Glavne nagrade dodeljuju se kandidatu/kandidatkinji koji:
•    ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
•    ima ostvarene rezultate (angažovanje šire od obaveznog – iniciranje i/ili učešće u posebnim ili inovativnim projektima u oblasti formalnog obrazovanja, osvojene nagrade itd.) u jednoj od tri oblasti:

1. Prirodne nauke i tehničko tehnološka oblast – fizika, hemija, biologija, medicina, veterina, matematika, informatika, farmacija, mašinstvo, elektrotehnika, arhitektura i sl.

2. Umetnost
2.1. slikarstvo, vajarstvo, dizajn, kostimografija, film, fotografija i dr.
2.2. pozorište, gluma, muzika, ples i dr.

3. Društvene i humanističke nauke – istorija, filologija, pravo, ekonomija, političke nauke, filozofija, književnost, novinarstvo, socijalni rad, psihologija i sl.
•    ima ostvaren uspeh u promovisanju oblasti kojom se bavi (putem članaka, osnivanja i/ili promovisanja klubova, sekcija, predavanja i sl.)
•    ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije
Ovo će istovremeno biti i kriterijumi za rangiranje.

Prilikom odlučivanja o užem izboru stručni žiri će vrednovati i učešće prijavljenih u pokretanju i razvoju projekata i/ili pokretanju inicijativa u zajednici, za dobrobit veće grupe ljudi odnosno šire zajednice.

Specijalno priznanje „Ljubiša Rajić“ dodeljuje se kandidatu/kandidatkinji koji:
•    ima više od 16 a manje od 27 godina (na dan otvaranja konkursa kandidat/kandidatkinja mora imati punih 16 godina života, odnosno nenavršenih 27 godina života na dan zatvaranja konkursa)
•    je pokretač i aktivni učesnik/učesnica u građanskim inicijativama u zajednici
•    svojim društvenim angažovanjem kandidat/kandidatkinja je doprineo/la pozitivnim promenama u svojoj zajednici za dobrobit veće grupe ljudi (putem iniciranja ili učešća u akcijama organizacija civilnog društva, neformalnih grupa građana i sl.)
•    svojim aktivizmom motivisao/motivisala je širu zajednicu, a posebno mlade, na aktiviranje i volonterizam u cilju napretka zajednice
•    svojim aktivizmom promovisao/promovisala je kreativnost (posebno kod mladih), toleranciju, kulturu nenasilja i rodnu ravnopravnost
•    ima ostvarene pozitivne rezultate u oblasti koja mu/joj je predmet školovanja/studija/posla
•    ima državljanstvo Republike Srbije i prebivalište na teritoriji Srbije

Kako i do kada se prijaviti:

Prijavljivanje se vrši popunjavanjem formulara, isključivo elektronskim putem preko Internet portala – www.superste.net. Formular se može popuniti samo na srpskom jeziku.

Kandidati/kandidatkinje se mogu prijaviti samo lično uz obavezu saglasnosti za obradu podataka, tačnije kandidat/kandidatkinja koja ne dozvoli obradu ličnih podataka neće biti uzet/uzeta u razmatranje za nagrade ili priznanje.

Rok za prijavu je 31. januar 2013. godine do ponoći.

Link

Obaveštenje srednjoškolcima!

school_bus cartoonOPŠTINA KANJIŽA

Obaveštenje srednjoškolcima!

Obaveštavamo učenike srednjih škola koji svakodnevno koriste sredstva međumesnog saobraćaja radi redovnog pohađanja nastave da je ponovo raspisan KONKURS za ostvarivanje prava na regresiranje troškova prevoza učenike.

Konkurs je otvoren od 11. januara 2013. godine do 18. januara 2013. godine.

Moli se svaki učenik da se na konkurs javi sa odgovarajućom dokumentacijom ZA VREME KONKURSNOG ROKA u Kanjiži, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, (zgrada Skupštine opštine Kanjiža, u sobi 2. ) ili službeniku mesne kancelarije u naseljima opštine Kanjiža.

Učenici koji su u prvom polugodištu koristili participaciju moraju da OBNOVE zahtev za drugo polugodište u konkursnom roku sa priloženom fotokopijom đačke knjižice (doneti na uvid!) o prvom polugodištu u gore pomenutim kancelarijama.

Link