Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa iz oblasti javnog informisanja u 2013.godini

I
Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji značajnih za ostvarivanje javnog interesa.

Cilj konkursaje: podrška ostvarivanju  prava građana na javno informisanje; razvoj medijskog pluralizma; podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog života.

II
Uslovi za učešće na konkursu: pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, kao i pravna licai preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 250,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 44-018, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik RS“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07i 70/11 i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br.50/11).

III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
•    informisanje i unapređenje položaja i ravnopravnosti svih segmenata  društva (informisanje i edukacijadece i mladih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, rodna ravnopravnost, itd.);
•    aktuelnost teme (evropske integracije, zaštita životne sredine, borba protiv korupcije, borba protiv siromaštva, problemi nerazvijenih opština, itd.);
•    doprinos razvoju istraživačkog novinarstva;
•    očuvanje srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
•    stvaranje uslova za radno angažovanje visokoobrazovanih novinara i drugih medijskih stručnjaka;
•    unapređenje proizvodnje i objavljivanja opštih informativnih i specijalizovanih medijskih sadržaja od značaja za život i rad građana u lokalnim i regionalnim zajednicama;
•    održivost projekta.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na Iternet stranici Ministarstva.

Prijave se podnose u 4 primerka na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa  u oblasti javnog informisanja.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje najkasnije do  31.12.2013. godine.
Napomena: Obrazac 1. i Obrazac 2. podnose se u 4 primerka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljeno na internet stranici Ministarstva  www.kultura.gov.rs, i  dostavljeno svim učesnicima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA

Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina u 2013.godini

I
Predmet konkursa je: sufinansiranje proizvodnje programskih sadržaja javnih glasila u Republici Srbiji na jezicima nacionalnih manjina.

Cilj konkursa je: podrška ostvarivanjuprava nacionalnih manjina na informisanje na sopstvenom jeziku, podrška proizvodnji štampanih, audio i audiovizuelnih radova na jezicima nacionalnih manjina, podsticaj medijskog stvaralaštva u svim oblastima javnog životanacionalnih manjina.

II
Uslovi za učešće na konkursu: pravo učešća na konkursu imaju osnivači javnih glasila, pravna lica i preduzetnici registrovani za produkciju audio i/ili audiovizuelnih programskih sadržaja. Javna glasila čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina nemaju pravo učešća na konkursu. Predloženi projekat se mora realizovati preko javnog glasila.

Predlagač može konkurisati samo sa jednim projektom.

Ukoliko je pravno lice osnivač više javnih glasila, ima pravo učešća na konkursu sa projektom svakog javnog glasila čiji je osnivač.

Učesnik konkursa može biti samo ono pravno lice ili preduzetnik  koji je dostavio odgovarajući izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenim od Ministarstva u prethodnom periodu.

Učesnik konkursa je obavezan da popuni obrasce za učešće na konkursu (preuzimaju se sa sajta Ministarstva) i priloži kopije sledećih dokumenata:
•    Obrazac 1 (opis projekta);
•    obrazac 2 (specifikacija troškova projekta);
•    rešenjeo registraciji pravnog licaili preduzetnika  u  Agencijiza privredne registre;
•    rešenje o registraciji javnog glasila u Agenciji za privredne registre;
•    dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;
•    kratke biografije ključnih učesnika projekta (najviše 3 učesnika);
•    overena izjava javnog glasila ili javnih glasila u kojima će programski sadržaji biti emitovani (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovaneza produkciju televizijskog i radijskog programa);
•    dokaz o uplati Republičke administrativne takse od 250,00 dinara na račun 840-742221843-57, poziv na broj 44-018, namena Tarifni broj 1 (Zakon o republičkim administrativnim taksama, „Sl.glasnik Republike Srbije“, br. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06,47/07i 70/11 i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, “Sl.glasnik Republike Srbije”, br.50/11).

III
Osnovni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    značaj projekta za ostvarivanje prava na javno informisanje;
•    doprinos raznolikosti medijskih sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti;
•    validna argumentacija projekta;
•    adekvatna specifikacija budžeta usklađena i obrazložena sa stanovišta planiranih projektnih aktivnosti.

Posebni kriterijumi za ocenjivanje projekata su:
•    originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje i jezičkog i kulturnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina;
•    unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti  kulture, nauke i obrazovanja;
•    informisanje i edukacija dece i mladih;
•    jačanje stručnih kapaciteta u oblasti informisanja nacionalnih manjina;
•    dostupnost većem broju korisnika;
•    programi multi i interkulturalnog sadržaja sa ciljem razvijanja kulture dijaloga, boljeg upoznavanja i razumevanja između različitih zajednica;
•    održivost projekta.

IV
Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 80% vrednosti projekta. Maksimalni iznos traženih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukoliko je učesnik konkursa za predloženi projekat u istoj kalendarskoj godini dobio sredstva iz budžeta (republičkog, pokrajinskog, lokalnog), može podneti zahtev za sufinansiranje najviše 40% njegove vrednosti.

V
Konkurs će trajati 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Politika“, a biće objavljen i na internet stranici Ministarstva.

Prijave se podnose u 5 primeraka na adresu: Ministarstvo kulture i informisanja, 11000 Beograd, Vlajkovićeva 3, sa naznakom: za Konkurs za sufinansiranje projekata/programa u oblasti javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina.

Korisnik sredstava je dužan da projekat realizuje do  31.12.2013. godine

Napomena: Obrazac 1 i Obrazac 2 podnose se u 5 primeraka, a ostala obavezna dokumentacija u 1 primerku.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu biće objavljenona Internet stranici Ministarstva www.kultura.gov.rs, i dostavljeno svim učesnicima konkursa.
Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon 011/3398-671

Link

Konkurs – za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za šume

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2012. godinu

Konkurs traje:
20.11.2012 to 05.12.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2012. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 115.300.000,00 dinara za realizaciju sledećih poslova:

1. Pošumljavanje – Podizanje novih šuma na zemljištu u državnoj svojini na ukupnoj površini do 675 hektara, sa jediničnom cenom 120.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina), u ukupnom iznosu do 81.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje šumskog zemljišta u državnoj svojini, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova nakon jednog vegetacionog perioda.

2. Melioracija degradiranih šuma i šikara na ukupnoj površini do 170 hektara, sa jediničnom cenom 90.000,00 dinara po hektaru (sa merama nege do pet godina), u ukupnom iznosu do 15.300.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje površina dobijenih čistim sečama izvršenim radi melioracije.
Sredstva se dodeljuju sa dinamikom isplate 70% nakon potpisivanja ugovora, a 30% po prijemu radova nakon jednog vegetacionog perioda.

3. Nega i održavanje šumskih zasada na ukupnoj površini do 950 hektara, sa jediničnom cenom 20.000,00 dinara po hektaru, u ukupnom iznosu do 19.000.000,00 dinara

Sredstva se dodeljuju za sledeće vrsta radova:
-osvetljavanje podmlatka i druge mere nege mladih prirodnih sastojina,
-za čišćenje od nepoželjnih vrsta u zasadima starosti 6-20 godina,
-za prve prorede u šumskim zasadima i intenzivnim zasadima mekih lišćara starosti 8-12 godina.

Sredstva se dodeljuju nakon izvršenih radova.

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti ovde.

Konkurs – za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2012 godinu

Konkurs traje:
20.11.2012 to 05.12.2012

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2012. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 32.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih aktivnosti:
1. Izradu i realizaciju programa i projekata izgradnje ili adaptacije objekata za privremeno skladištenje odstreljene divljači, objekata za obradu i rasecanje divljači na strateški-funkcionalnim lokacijama, u iznosu do 1.500.000,00 dinara.

2. Realizacija programa zaštite i unapređenja, gajenja lovostajem zaštićene sitne i krupne divljači, u iznosu do 12.500.000,00 dinara, i to za:
a)  Izgradnju lovno – tehničkih objekata:
-prihvatilišta za fazanske piliće,
-pojilišta za divljač i
-uređenje poligona za fazane,
b) Rekonstrukcija lovno tehničkih objekata u lovištima posebne namene, u iznosu do 3.000.000,00 dinara.

3. Naučno-istraživački i stručni rad, u iznosu do 2.100.000,00 dinara.
a) istraživanje realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2013/2014 godinu;
b) naučno-istraživački rad u delatnosti lovstva;
c) edukacija kadrova u lovstvu, putem seminara, izrade edukativnih materijala i dr..

4. Druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu, u iznosu do 12.900.000,00 dinara, za nabavku opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini, i to za:

-kompjutere,
-lovočuvarska odela,
-dvoglede i
-drugu opremu – moped.

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti ovde

Konkurs – o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog program

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2012. godinu

 

Konkurs traje:
20.11.2012 to 30.11.2012

Konkurs o raspodeli sredstava za sprovođenje Godišnjeg programa mera kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2012. godinu.
Sredstva za sprovođenje Godišnjeg programa mera  kod odgajivačkog programa u AP Vojvodini za 2012. godinu, u iznosu od 66.926.000,00 dinara koristiće se za:
a) Sprovođenje mera odgajivačkog programa u govedarstvu, svinjarstvu, ovčarstvu i   kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i u pčelarstvu; i
b) poslovima kontrole sprovođenja programa.

Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti ovde

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:
•    Prevencija i  pomoć u sprovođenju politika u oblasti azila i readmisije, sa posebnim naglaskom na unapređenje prevencije u navedenim oblastima u važećem zakonodavnom okviru i u skladu sa evropskim standardima, sa fokusom na Romsku populaciju;
•    Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa Roma u Srbiji, kroz izradu relavantnih izveštaja i istraživanja;
•    Unapređenje kvaliteta života Romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa (međusektorskih i međuopštinskih);
•    Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima kroz inovativne lokalne programe kao i kroz podizanje svesti o postojećim oblicima trgovine u Republici Srbiji, sa fokusom na Romsku populaciju;
•    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima Romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije u domenu migracija – nacionalnih, regionalnih i ka EU.

Konkurs je otvoren do 03.12.2012. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata Udruženja građana

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata Udruženja građana koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće realizaciju projekata koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici.

Visina učešća Pokrajinskog sekretarijata u sufinansiranju projekta je do iznosa od 150.000 dinara.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012 godinu („Sl. list APV“ broj: 23/2011, 3/2012, 29/2012) u razdelu 11 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (ekonomska klasifikacija 481), ukupan iznos sredstava za dodelu po ovom konkursu iznosi 2.000.000,00 dinara.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

1. Na konkursu za sufinansiranje realizacije projekta mogu da učestvuju registrovana Udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine

2. Projekti se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata: www.region.vojvodina.gov.rs.

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 26. novembar 2012. godine, a realizacija projekta u roku od 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

3. Prijava na konkurs treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište udruženja; kontakt osobu; broj žiro računa; matični i PIB broj; vrsta, kratak opis projekta sa ciljevima i merama; očekivane rezultate; vreme realizacije projekta; vremenski plan upotrebe sredstava; način na koji se planira praćenje i procena projekta; način izveštavanja o namenskom korišćenju sredstava i realizovanim aktivnostima na projektu; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i/ili iz drugih izvora, potrebno je dostaviti i Rešenje o upisu u registar udruženja Agencije za privredne registre; fotokopiju OP obrasca za ovlašćeno lice za potpisivanje ugovora.

4. Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original i dve kopije i u elektronskom obliku (CD). Na koverti mora da stoji naziv konkursa, adresa podnosioca prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.

5. Pored prijavnih konkursnih obrazaca organizacija je u obavezi da dostavi Akt o registraciji odnosno rešenje o upisu u registar Agencije za privredne registre, Statut organizacije i fotokopiju obrasca sa imenom ovlašćenog lica za potpisivanje ugovora.

6. Prijave na Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na konkurs za sufinansiranje projekta Udruženja građana koji doprinose unapređenju kvaliteta života građana u lokalnoj zajednici, na adresu Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu; Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-45-42, kontakt osoba Slobodanka Vićentijević).

7. Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

8. Rok za objavljivanje rezultata Konkursa o dodeli sredstava je 10 dana od poslednjeg dana za predaju predloga projekata

9. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

10. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

– Realizacija finansijskih obaveza Sekretarijata vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.

11. Odabir projekata za finansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljem i ustanovljenim kriterijumima.

12. Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu završni izveštaj o realizaciji projekta;
– Uz finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima dostavlja se i specifikacija troškova sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa sa potpisima od odgovornog lica, ugovori, izvodi iz banke, kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava iz kojih se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima.

Link

Konkurs za nagradu „Izvoznik godine“

SIEPA

Konkurs za nagradu „Izvoznik godine“
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisala je, deveti put zaredom, konkurs za nagradu „Izvoznik godine“.

Rok za dostavu prijava je 28. novembar.

Nagrade će se dodeljivati u pet kategorija – za najboljeg izvoznika godine, za najbolji novi izvozni proizvod, za osvajanje novog tržišta, za najboljeg izvoznika u kategoriji malih i srednjih preduzeća, a drugu godinu zaredom biće dodeljena i nagrada za najbolju ženu preduzetnika.

Svečana ceremonija dodele Nagrade će se održati 5. decembra 2012. godine u hotelu Metropol Palace u Beogradu. O dobitnicima ovogodišnje nagrade „Izvoznik godine“ odlučivaće mešovita stručna komisija sastavljena od predstavnika privrede, nezavisnih analitičara, medija, kao i Vlade Srbije.

SIEPA ovu tradicionalnu Nagradu dodeljuje od 2004. godine kako bi na kraju svake godine poslužila kao stimulans za nove izvozne poduhvate izvoznim preduzećima u Srbiji. Ekskluzivno pravo da koriste logo „Izvoznika godine“ imaće i ovogodišnji dobitnici nagrada.

Više informacija o kriterijumima i načinu prijave na konkurs možete pogledati ovde.

Finishing the look with a straw hat and a pair of dark sunnies

Lopez (2 2) yielded six runs, four earned, and seven hits in 2 2/3 rocky innings.results were not what I expected, Lopez said through an interpreter. Game did not go the way I liked it to. Turner had a career high four hits for Washington. Not today. As she stares lovingly at her baby, running a hand over the boxes of toys he has yet to enjoy, a partition is erected around the next cot, and week old Alexander Ambrosino is quietly unhooked from his life support. Born, like Dominic, weighing no more than a tub of margarine, Alexander is about to die.

microneedle roller He was a man of his word, and dealt fairly and honorably with all men. Mrs. McMains resides in Oskaloosa, and is a member of the same church. Around 1700, the family moved to the North Lincolnshire village of Barrow upon humber. Following his father’s trade as a carpenter, Harrison built and repaired clocks in his spare time. Legend has it that at the age of six while in bed with smallpox he was given a watch to amuse himself, spending hours listening to it and studying its moving parts.. microneedle roller

derma roller But now, something was different. The leaves were scarce on the trees, leaving a view of the lake as they traveled. Charlie stared between the trees, seeing the spots he had fished before, and picked out new spots he wanted to fish. Megyn and her hubby held hands as they navigated the difficult underwater terrain while one of their sons was carried to the boat on the back of a male friend.The former Fox News host kept herself shielded from the sun during the outing in a long sleeve shirt and yoga pants while covering her face from the sun in a large pair of sunglasses and a cowboy hat.It will likely be the last trip Kelly takes for some time, with the anchor set to start her new job an NBC in the next few months.Scroll down for videoWhether your skin is sensitive to the sun or you prefer a bit more modesty when it comes to swimwear, a rash guard like Megyn Kelly is the way to go.She wore hers with a pair of capri leggings while on a family vacation in Hawaii. Finishing the look with a straw hat and a pair of dark sunnies, Megyn looked ready to hit the waves!Her top is by Tommy Bahama and was instantly recognizable by their signature logo. Featuring long sleeves, a half zipper and a navy blue hue, this practical top will never go out of style.So why not protect yourself with more than sun cream and invest in a rash guard for your next holiday? The good news is these surfer tops have become a bit of a trend so rather than looking frumpy, you just look like you into sports luxe!Sadly this exact top has sold out but click (right) to shop other options by Tommy Bahama. derma roller

needle derma roller That’s what I did on my second visit. Annabel was not there. So I stood next to an African woman, Natalie, who was belting it out. Now mix some of the 65A shore silicone just as explained in step 4. This silicone will be used to create the bottom membrane that seals the case from below. You will need about 1g per sensor. needle derma roller

facial roller Latex instantly conforms to the body’s shape, while memory foam relies on the body’s heat to shape and mold the material. Memory foam mattresses can get warm to sleep on. Ultimately, the best mattress to prevent bed sores and relieve pressure points depends on if you prefer the slow spring back action of memory foam or if you desire a springier latex mattress more similar in feel to a conventional box spring set.. facial roller

micro neddling On our final dive of the week on Cozumel, we venture out to the deep side of Tormentos Reef. The current rips today. We get flung along the wall while passing schools of bluestriped grunts and squirrelfish hiding in eddies, a few spotted eagle rays pass with the swiftness of a tail wind http://www.microskinroller.com/ micro derma roller, and all the barrel sponges we encounter in the shallower depths have been twisted and sculpted into wild shapes by the constant pressure of the flow. micro neddling

needle skin care Australia had done excellent work in the morning. Despite the alien conditions, they realised that on a strip prone to turn, the best way to survive is to not chase the ball. Protect middle stump, ensure you are behind the one that holds its line, play late and use soft hands, and when the ball deviates, it will only leave you beaten and red faced, not red faced and back in the hut needle skin care.

Konkurs za sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje opremanja ili angažovanja poljočuvarske službe

Za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe budžetom AP Vojvodine predviđeno je ukupno do 70.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 60%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koji su doneli odluku o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe i koji su svojim godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvideli opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe.

Potrebna dokumentacija:
1.    Prijava na konkurs,
2.    Kopija PIB obrazca,
3.    Kopija kartona deponovanih potpisa,
4.    Overnu kopiju akta kojim je donet (usvojen) godišnji Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu,
5.    Overen izvod iz godišnjeg Programa zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu, iz kojeg se vidi visina predviđenih sredstva za opremanje ili angažovanje poljočuvarske službe (Izvod treba da sadrži prvu stranicu i tabelu 9. Program zaštite, uređenje i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2012.g.),
6.    Overena kopija Saglasnosti Ministarstva na godišnji Program zaštite uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2012. godinu,
7.    Overena kopija opštinske Odluke o osnivanju ili angažovanju poljočuvarske službe.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju aktivnosti je godinu dana od dana doznake sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 46A ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 30.11.2012. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ”konkurs- poljočuvarska služba”.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link