Arhiva ‘Konkursi’

Unaprđenje prava žene

Urgent Action FundFOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

Unaprđenje prava žene

Iznos: Maximalno: 5000 dolara.

Krug aplikanata: Ženske organizacije.

Brzo dodeljivanje grantova
Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu.

Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj brza intervencija može imati značajan uticaj.
UAF na sve zahteve odgovara u roku od 72 sata.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:
•    Odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje
•    Zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana
•    Zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava

Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013.

Link

Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu

DAAD BeogradNEMAČKA SLUŽBA ZA AKADEMSKU RAZMENU

Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu

Krug aplikanata: Studenti i istraživači.

Započeti i/ili osnažiti saradnju između visokoškolskih institucija Srbije i Nemačke, proširiti akademsku razmenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima iz Srbije.

Oblast podrške
– letnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, stažiranje, studijska putovanja za grupe studenata,
– master studije na nemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Nemačkoj,
– doktorske studije (na nemačkom ili engleskom jeziku),
– studijski boravak za doktorante, postdoktorante i profesore,
– akademska razmena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odseka u Srbiji i Nemačkoj,
Letnji kursevi/intenzivni kursevi jezika: 1–2 meseca
Studijski boravak: 1–3, do 10 meseci (kraći), 10 meseci do jedne godine
Master studije: 12–24 meseci
Doktorske studije: do 36 meseci

Rok za predaju dokumentacije: 15. novembar 2013.

Link

Stipendija u Italiji

UDRUŽENJE “RONDINE CITTADELLA DELLA PACE”

Stipendija u Italiji
rondine logo
Krug aplikanata: Studenti

Međunarodna oranizacija Hall of Residence udomljuje 30 studenata imeđu 19 i 27 godina iz različitih zemalja koja su bila u konfliktu, naročito iz Ruske federacije, davajući poseban akcenat na autonomne republike kao što su Čečenija, Severna Oseija, Južni Kavkazi, Gruzija,(uključujući Abkhaziju sa delovima proklamovane nezavisnosti) Jermeniju, Azerbajdžan, Srednji Istok; Izrael i Palestinu, Libanon i Balkan; Srbija, Bosna i Herceovina, Kosovo, Methija, kao i Indija, Pakistan, Sierra Leone i Ruanda

Rok za predaju dokumentacije: 1. februar 2013.

Link

Aktivne zajednice

bcifBCIF

Aktivne zajednice

Problemi sa kojima se susreću ljudi u lokalnim zajednicama su različiti, kao i rešenja koja se mogu primeniti. Stoga program Aktivne zajednice omogućava finansijsku podršku u iznosu do 350.000 dinara (3.500 evra) incijativama za rešavanje zajedničkih problema građana/ki u lokalnim zajednicama. Ovaj tematski neograničen program podstiče aktivnije učešće građana u rešavanje konkretnih problema na lokalnom nivou. Uspešne akcije pomažu ljudima da steknu nova znanja i poverenje u sopstvene mogućnosti.

Za finansijsku pomoć mogu konkurisati i registrovane i neformalne grupe, dok predlozi projekata mogu biti pisani na srpskom, romskom, mađarskom ili albanskom jeziku. U odabiru inicijativa koje se finansijski podržavaju prednost se daje akcijama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora. Naše iskustvo je pokazalo da uključenje različitih subjekata u zajednici omogučava kreativnija, potpunija i trajnija rešenja problema.

Rezultati ovih projekata na najbolji način pokazuju da pozitivne promene u mnogim slučajevima ne zavise toliko od količine novca, koliko od volje, entuzijazma i znanja, i da mnogi od problema sa kojima se susrećemo mogu biti rešeni i sa manje sredstava nego što se obično pretpostavlja.

Kako konkurisati za program Aktivne zajednice

Rok za konkurisanje:
Projekti za program Aktivne zajednice se podnose tokom cele godine, a Odbor za donacije odlučuje o projektima tri puta godišnje.

Procedura dodele donacija
Za sve programe BCIF ima utvrđena pravila i procedure za dodelu donacija. Tokom javnog procesa selekcije projektni predlozi za program Aktivne zajednice se razmatraju na sledećim nivoima:

1. Kancelarija BCIF-a
2. Lokalni savetnici/ce
3. Odbor za Aktivne zajednice

Ovde možete videti uspešne priče iz lokalnih zajednica, ili pogledati najčešće postavljana pitanja u vezi sa programom Aktivne zajednice.

Link

Program za rome u nepovoljnom položaju

roma educationFOND ZA OBRAZOVANJE ROMA

Program za rome u nepovoljnom položaju

Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013.

Krug aplikanata: NVO, državne institucije, ministarstva, lokalne samouprave, škole, predškolske ustanove, obdaništa, itd.

Najvažniji cilj REF-a je smanenje razlike u obrazovanju roma I ne roma pomoću projekata koji se odnose na izradu studija I rešenja u politici obrazovanja sa akcentom na desegregaciju I kvalitetno obrazovanje Roma. REF podržava realizaciju projekata sa sadržajem unapređenja integracije Roma u obrazovni sistem.

Ciljevi REF-a su:
• obezbeđenje pristupa obaveznom obrazovanju, na primer, kroz učešće roditelja u obrazovanju, inicijative da se smanji procenat ranog napuštanja obrazovanja, te obezbeđenjem besplatnih udžbenika i drugih didaktičkih materijala,
• podizanje kvaliteta obrazovanja, na primer, kroz reformu nastavnih planova, uvođenje nastave na romskom jeziku, učenje za eliminaciju predrasuda i promociju tolerancije i obuka za medijatore u školama,
• implementacija mera integracije i desegregacije učenika – Roma iz posebnih škola i razreda i iz specijalnih škola u redovne škole, kao i eliminacija posebnih škola i razreda,
• proširenje pristupa predškolskom obrazovanju, na primer, pokretanjem informativnih kampanja, pomoći pri upisu i radom sa roditeljima u cilju podizanja stepena pohađanja škole romske dece;
• proširenje pristupa srednjem i višem obrazovanju, obrazovanju odraslih, na primer, dodelom stipendija, kurseva za opismenjavanje odraslih i karijernog savetovanja za učenike srednjih škola.

Kontakt
Milen Milanov
Referent REF-a za državu
mmilanov@romaeducationfund.org
Nataša Kočić Rakočević
Kooridnator REF-a za Srbiju
+381 63 346 507
nkocic@romaeducationfund.org

Link

Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope

Coprenicus StipendiumCOPERNICUS

Program podrške studentima iz srednje i jugoistočne Evrope

Iznos granta: 180 evra mesečno.

Krug aplikanata: Studenti.

Rezime: Pružanje podrške u obrazovanju kvalifikovanih studenata iz istočne, srednje i jugoistočne Evrope. Kroz program se radi na intenziviranju kontakta između Istoka i Zapada, čime se doprinosi izgradnji stabilizaciji i demokratizaciji istočne, srednje i jugoistočne Evrope.

Stipendisti programa Copernicus studiraju jedan semestar na univerzitetima u Berlinu, Hamburgu ili Minhenu i imaju dvomesečnu praksu u jednom preduzeću ili javnoj ustanovi.

Rok za prijavu je 1.septembar za studijski boravak koji počinje 1. aprila i 1.mart, za studijski boravak koji počinje 1.oktobra.

Kontakt
Copernicus e.V.
Postfach 130261 (Mittelweg 11–12)
D- 20102 Hamburg
E-mail: info@copernicus-stipendium.de

Rok za predaju dokumentacije: 1. septembar 2013.

Link

Poziv za projekte kulturnih organizacija

clipart-buildingEVROPSKI FOND KULTURE

Poziv za projekte kulturnih organizacija

Krug aplikanata: Organizacije koja se bave kulturom.

Teme su uglavnom iz oblasti umetnosti, medija i inicijativa u kulturi kao i proširenje seminara, treninga i kulturnih dimenzija prema EU.

Cilj programa je jačanje saradnje u kulturi između zemalja učesnika.

Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013.

Link

Medijski program i kultura komunikacije

mediaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Medijski program i kultura komunikacije

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

– monitoring implementacije medijskih politika, legislative i praksi i zalaganje za njihovu harmonizaciju sa međunarodnim i evropskim standardima u funkciji obezbeđenja nezavisnosti i održivog razvoja medija i medijskih kuća;

– otvaranje javnih debata o postojećim praksama i politikama i zalaganje (advocacy) za njihovo unapređivanje u funkciji unapređivanja uslova za: ostvarivanje prava na informisanje, objektivno informisanje koje doprinosi slobodi izbora, podstiče kritičko mišljenje, javni dijaloga i zastupa javni interes;

– jačanje integriteta i kredibiliteta medijskih profesija i unapređivanje profesionalnog kvaliteta medija, promocija samoregulacije i praćenje primene etičkih kodeksa medijskih profesija;

– zalaganje za formulisanje modela održivog finansiranja nekomercijalnih medijskih sadržaja naročito informisanja na jezicima manjina ;

– podizanju nivoa medijske pismenosti i kvaliteta građanskog novinarstva i unapređenje kulture javnog govora, poštovanje etike javnih komunikacija i unapređenje modela javnog ponašanja i odgovornosti za javnu reč;

– produkcija i plasman medijskih sadržaja relevantnih za evropeizaciju društvenog prostora Srbije, demokratizaciju i razvoj otvorenog društva: a naročito:
• objektivno informišu o sadržajima i ciljevima evropskih razvojnih politika i njihovoj korisnosti za zemlju i građane;
• doprinose plasiranju specifičnih tema ili novih koncepata na političku i javnu agendu i to: održivi razvoj, inkluzivno obrazovanje, anti-diskriminacija, anti-korupcija, i promena ustava.
• obrazuju, pripremaju i podstiču građane na informisano učestvovanje u procesima donošenja odluka;
• povećavaju vidljivosti, afirmišu unapređivanje uslova za ostvarivanje prava i inkluziju manjinskih socijalnih grupa i njihovu interakciju sa „većinom“.

Pravo podnošenja projekata imaju: mediji i medijske kuće i njihova udruženja, profesionalna udruženja medijskih profesija, univerziteti, fakulteti, državni, pokrajinski i lokalni organi i tela, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) i njihove koalicije.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Rok za predaju konkursne dokumenatcije: 31. decembar 2013. godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Link

Informacioni program

internet1FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Informacioni program

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• afirmaciju koncepta informacionog i društva znanja kao sredstva ubrzanog i održivog razvoja i instrumenta za otvaranje društva;

• stvaranje stimulativnog političko-pravnog i društvenog okvira za ubrzani razvoj informacionog društva i društva znanja čije su bitne osobine poštovanje ljudskih prava i socijalna kohezija i to: kroz zalaganje za donošenje odgovarajućih politika i zakonodavstva; promociju društva znanja i objašnjavanje pretpostavki za njegov razvoj;
• učešće civilnog i biznis sektora u konsultativnom procesu definisanja i donošenja politika u oblasti razvoja informacionog i društva znanja kroz npr: osnivanje i permanentan rad nacionalnog ICT Foruma, posebnih ICT foruma sl. u okviru kojih se debatuje i preko kojih se zagovaraju politike razvoja ID i društva znanja u funkciji stvaranja uslova za održivi razvoj, konsolidaciju demokratije i dalje otvaranje društva;

• monitoring politika razvoja ID i društva znanja i akcije zagovaranja za njihovo unapređivanje;

• podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao sredstva slobode izražavanja i digitalizacije medija u cilju demokratizacije pristupa kulturnim i drugim sadržajima, ostvarivanju i zaštiti prava na slobodan izbor i izražavanje mišljenja;

• jačanje kapaciteta građana za:
• kritičku upotrebu ICT,
• etično učestvovanje u elektronskim komunikacijama, i za
• upotrebu ICT u svrhu učestvovanja u javnim poslovima: jačanje medijske i IC pismenosti, širenje građanskog novinarstva, jačanje e-Demokratije.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, univerziteti, fakulteti, škole i druge obrazovne institucije, mediji i medijske kuće i njihova udruženja, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Srđan Đurović

E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013. godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Link

Romski program i Program javnog zdravlja

Roma childrenFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Romski program i Program javnog zdravlja

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• monitoring sprovođenje Akcionih planova Vlade RS za Dekadu inkluzije Roma 2005-2011 i drugih javnih politika i zalaganje (advocacy) za unapređivanje njihovog sprovođenja ili za uključivanje romske dimenzije u nacionalne i sektorske politike;

• afirmacija ciljeva Dekade za inluziju Roma 2005-2015 i promocija korisnosti ostvarivanja ciljeva Dekade za društvo i građane Srbije u celini;

• razvijanje kapaciteta romskog civilnog sektora za učešće u procesima utvrđivanja javnih politika, planiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou i za kontrolu trošenja budžetskih sredstava namenjenih za sprovođenje romskih politika;

• uspostavljanje mehanizama koji doprinose povećanju dostupnosti kvalitetnog obrazovanja za Rome i efektivnom sprovođenju inkluzivnih upisnih politika u odnosu na romsku decu;

• unapređenje metoda rada sa romskom decom i odnosa prema romskim učenicima kojima se doprinosi njihovom zadržavanju u obrazovnom procesu, ostvarivanju dobrih obrazovnih ishoda, prevazilaženju predrasuda i eliminaciji diskriminacije prema romskoj deci i roditeljima u obrazovnim institucijama.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, škole i druge obrazovne institucije, romske nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Jadranka Stojanović

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

STIPENDIJE ZA ROMSKE STUDENTE

Program stipendiranja romskih studenata „Roma Memorial University Scholarship Program“ Fond realizuje u saradnji sa Romskim obrazovnim fondom iz Budimpešte.

Konkurs za dobijanje stipendija se posebno raspisuje jedanput godišnje za svaku školsku godinu

Koordinator programa
Jelena Savic

E-mail: jsavic@fosserbia.org

JAVNO ZDRAVLJE

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• otklanjanje prepreka za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje kao preduslova dostupnosti zdravstvene zaštite;

• zdravstvena edukacijaromske zajednice, posebno dece i mladih, podizanje zdravstvene kulture, razvijanje zdravih stilova življenja i preventivno delovanju u cilju podizanja kvaliteta života i zdravlja romske zajednice;

• prevencija diskriminacije u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu putem senzibilizacije zdravstvenih radnika za specifičnosti kulture i uslova života Roma, kampanja u lokalnoj zajednici i informisanja Roma o načinima ostvarivanja i zaštite prava u oblasti zdravstvene zaštite;

• zaštita ženskog, posebno reproduktivnog zdravlja i edukacija o zdravstvenim problemima koji nastaju kao posledica nasilja nad ženama;

• stvaranje uslova za obezbeđivanje zdravog životnog okruženja u romskim naseljima kao preduslova za zdravlje;

• razvijanje i praćenje sprovođenja politika koje unapređuju zdravlje Roma;

• razvijanje modela saradnje civilnog sektora sa zdravstvenim institucijama;

• jačanje stručnih kompetencija Roma, studenata medicine, za bavljenje specifičnostima zdravlja pripadnika romske zajednice.

Koordinator programa
Jadranka Stojanović

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013. godine.

Link