Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti

book publisherPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti u AP Vojvodini u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini izdavačku delatnost u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 27.000.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 11.600.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 1.300.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 10.600.000,00 dinara – 4651 Ostale tekuće dotacije i transferi i 3.500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to u sledećim oblastima:

1.    OBJAVLjIVANjE PRVIH IZDANjA KNjIGA OD ZNAČAJA ZA KULTURU I UMETNOST U AP VOJVODINI (na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina, prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski i jezike nacionalnih manjina, prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih manjina na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina, sa jezika nacionalnih manjina na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih manjina na neki drugi jezik nacionalnih manjina – iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka i putopisna proza, poezija, drama, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika i teorija, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

2.    OBJAVLjIVANjE ČASOPISA KOJI SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ KULTURE I UMETNOSTI U AP VOJVODINI – časopisa za kulturu, književnost i umetnost, časopisa za omladinu i časopisa za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku i/ili jezicima nacionalnih manjina.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Pravo učešća na konkursu za objavljivanje prvih izdanja knjiga imaju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje izdavačkom delatnošću, a na konkursu za  objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti mogu da učestvuju izdavači i druga pravna lica čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, a koja svojom delatnošću značajno doprinose razvoju i promociji kulture, književnosti i umetnosti u AP Vojvodini (u daljem testu: Podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku Podnosilac prijave može podneti najviše pet (5) prijava, a za sufinansiranje objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini, Podnosilac prijave može podneti najviše tri (3) prijave. Za sufinansiranje objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na jezicima nacionalnih manjina nije ograničen broj konkursnih prijava.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i Upitnika za sufinansiranje objavljivanje časopisa od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

5. Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16.
ZA KONKURS ZA  SUFINANSIRANjE izdavačke delatnosti u 2013. godini

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

6. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

7. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca prijave koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

9. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

10. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

11. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV uzevši u obzir sledeće kriterijume:

1.    da prijava na Konkurs sadržinski odgovara napred navedenim oblastima i da ispunjava sve opšte uslove Konkursa;
2.    književni, umetnički ili naučni kvalitet knjige;
3.    kulturni i javni interes objavljivanja knjige;
4.    da knjiga doprinosi promociji kulture AP Vojvodine i njenom kulturnom nasleđu;
5.    otvorenost prema drugim kulturama i unapređenje međusobnog upoznavanja i razumevanja.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje časopisa uzevši u obzir sledeće:

1.    da je časopis iz oblasti kulture, književnosti i umetnosti;
2.    uticaj časopisa na teritoriji AP Vojvodine;
3.    značaj časopisa za razvoj kulture, književnosti i umetnosti za narod, nacionalnu manjinu i etničku zajednicu;
4.    da časopis po svom sadržaju ispunjava vrednosne i estetske kriterijume;
5.    kontinuitet izlaženja časopisa;
6.    da časopis ispunjava sve uslove Konkursa.

IV POSEBNI USLOVI KONKURSA
Uz konkursnu prijavu, Podnosilac  prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga dužan je da dostavi potpisanu stručnu recenziju dela i dokaz o regulisanim autorskim pravima, a Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa dužan je da dostavi poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu internet stranice, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa, kao i kritičke priloge o časopisu koji su objavljeni u sredstvima javnog informisanja.

Link

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina

I love VojvodinaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2013. godini programe i projekte očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti
nacionalnih manjina u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 14.820.000,00 dinara, i to:
po klasifikaciji korisnika:
13.200.000,00 dinara    – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama
1.620.000,00 dinara    – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini:

•    programe i projekte u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini koji se odnose na:
– književno stvaralaštvo;
– amatersko pozorišno stvaralaštvo i interpretaciju, repertoarni program amaterskih pozorišta na jezicima nacionalnih manjina;
– muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo i ples;
– likovno, primenjeno i multimedijalno stvaralaštvo;
– programi gostovanja u zemlji i inostranstvu;
– nagrade za značajna ostvarenja u oblasti umetnosti;

kao i

•    programe i projekte u oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva i nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina u AP Vojvodini, i to:
–    festivale koji predstavljaju tradicionalno narodno stvaralaštvo i nematerijalno kulturno nasleđe nacionalnih manjina,
–    programe/projekte od značaja za očuvanje, razvoj i podsticanje tradicionalne kulture nacionalne manjine;
–    programe/projekte od značaja za razvoj amaterizma;
–    programe/projekte koji se odvijaju u kontinuitetu;
–    programe/projekte koji su u prethodnoj godini potvrdili vrednost proverenim kriterijumima o kulturnoj i društvenoj prihvaćenosti za nacionalnu manjinu i šire;
–    programe/projekte koji su doživeli priznanje na nacionalnoj ili međunarodnoj sceni;
–    programe/projekte u nerazvijenim sredinama;
–    programe/projekte udruženja građana i nevladinih organizacija čija je delatnost osnova kulturnog života i kulturnih aktivnosti određene lokalne zajednice;
–    programe/projekte istraživanja, sakupljanja, obrade, očuvanja i prezentacije kulturne baštine nacionalne manjine koji se realizuju u saradnji sa stručnim udruženjima i institucijama.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica (u daljem tekstu: podnosilac prijave) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura: registrovane profesionalne i amaterske ustanove, ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, nevladine organizacije i udruženja koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini, Republici Srbiji i inostranstvu ili svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju tradicionalnog narodnog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini i time doprinose očuvanju njihvog nacionalnog identiteta.

Privatna preduzeća nemaju pravo učešća na ovom Konkursu.

2.    Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 3 projekta.

3.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini, koji se može preuzeti na internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

4.    Prijava se podnosi u 2 (dva) potpisana i overena primerka.

5.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavama.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

6.    Rok za podnošenje prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

7.    Prijave se podnose lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini)
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

8.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

9.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
10.    Na osnovu člana 74. stav 1. tačka 5) Zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine (”Službeni glasnik RS”, br.: 99/09 i 67/12 –odluka US) Sekretarijat će prijavljene projekte proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina, radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina i, u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom.

Projekte podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina koje nemaju formiran nacionalni savet razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

11.    Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, o izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

12.    Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata, a Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

13.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju projekti koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima, ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma, i to:

u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini:
•    visok umetnički kvalitet programa/projekta;
•    značaj programa/projekta za razvoj kulture nacionalne manjine;
•    programi/projekti koji imaju kontinuitet i koji svojim dugogodišnjim održavanjem predstavljaju kulturni identitet nacionalne manjine ili određene sredine;
•    očuvanje kulturnog identiteta nacionalnih manjina AP Vojvodine;
•    podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
•    podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
•    promocija i podsticanje interkulturalnosti i multikulturalnosti;
•    doprinos decentralizaciji kulture;
•    podrška projektima mlađih umetnika i novim inicijativama i novoj umetničkoj produkciji;
•    manifestacije, festivali, koncerti, izložbe, pozorišne predstave, radionice i sl. kojima se podstiče i obogaćuje savremeno stvaralaštvo nacionalne manjine;
•    saradnja sa lokalnim organizatorima, odnosno ustanovama kulture.

u oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva i nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina u AP Vojvodini
•    doprinos zaštiti, čuvanju, prezentaciji, popularizaciji i korišćenju nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalne manjine;
•    doprinos podsticanju negovanja tradicionalne kulture lokalne sredine, kao i doprinos nastojanjima u očuvanju autohtone kulturne baštine nacionalne manjine;
•    doprinos razvoju amaterizma u oblasti kulture i kulturnim aktivnostima lokalne zajednice i šire;
•    kvalitet i uloga folklorne grupe ili udruženja, koje predstavlja zavičajnu kulturnu baštinu u svim tradicijskim oblicima izražavanja, u kulturnom životu sredine;
•    unapređenje kvaliteta prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva;
•    doprinos stvaranju, prezentaciji i promovisanju novih sadržaja zasnovanih na zaštiti kulturnog nasleđa;
•    podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
•    promocija i podsticanje interkulturalnosti;
•    doprinos popularizaciji sadržaja vezanih za zaštitu kulturnog nasleđa kod dece i mladih, edukaciji ovih grupa o vrednosti i značaju čuvanja i proučavanju kulturnog nasleđa i njihovom uključivanju u projekte u ovoj oblasti.

Link

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

Books GirlPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje će finansirati ili sufinansirati tekuće popravke i održavanje, nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke u 2013. godini u ukupnom iznosu od 9.200.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 3.200.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 6.000.000,00 dinara – 4632 Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).

Konkurs se odnosi na tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture i nabavku knjiga za biblioteke koje imaju za cilj: realizaciju, razvijanje, afirmaciju, prezentaciju projekata iz oblasti kulture, poboljšavanje uslova rada ustanova kulture, popunjavanja i obnavljanja knjižnog fonda javnih opštinskih i gradskih biblioteka u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
Tematske oblasti:
1) tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture i
2) nabavka knjiga za biblioteke.
Podnosilac prijave može da konkuriše najviše sa po jednim projektom za:
–    tekuće popravke i održavanje
–    nabavku opreme i
–    nabavku knjiga za biblioteke.

Prijava na Konkurs podnosi se isključivo za:
1)    tematsku oblast tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture na obrascu Prijava na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini  i

2) tematsku oblast nabavku knjiga za biblioteke na obrascu Prijava na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini u 2013. godini.

Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu koji se može preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    izjava overena i potpisana od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju i
–    svi prilozi koji su navedeni u Prijavi na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini, odnosno u Prijavi na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini u 2013. godini.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu na Konkurs finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održavanja zgrada i nabavku nove opreme za ustanove kulture na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini odnosno u Prijavi na Konkurs za sufinansiranje nabavke knjiga javnih opštinskih i gradskih biblioteka u AP Vojvodini u 2013. godini, odgovara Podnosilac prijave.

Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

Prijave se podnose lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

Za tematsku oblast:
construction_clipart_house1) tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme ustanova kulture
ZA KONKURS ZA FINANSIRANjE ILI SUFINANSIRANjE TEKUĆIH POPRAVKI, ODRŽAVANjA I NABAVKU OPREME USTANOVA KULTURE U AP VOJVODINI

2) Za Konkurs za nabavku knjiga za biblioteke,
ZA KONKURS ZA SUFINANSIRANjE NABAVKE KNjIGA JAVNIH OPŠTINSKIH I GRADSKIH  BIBLIOTEKA U AP VOJVODINI U 2013. GODINI.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.
1.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, Prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja tekućih popravki i održavanja, nabavku opreme i nabavku knjiga, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji neće se uzimati u razmatranje.
2.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
3.    Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijave.
4.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.
5.    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke.
6.    Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

III POSEBNI USLOVI KONKURSA
1. Na Konkursu mogu da učestvuju:
–    za finansiranje ili sufinansiranje tekućih popravki i održanje i nabavku nove opreme ustanove kulture – indirektni korisnici sredstava budžeta gradova i opština na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora) i
–    za sufinansiranje nabavke knjiga biblioteka u AP Vojvodini – javne opštinske i gradske biblioteke registrovane na području AP Vojvodine.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Sekretarijatu, i to:
– za tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme na telefon 021/4874811, e-mail: ivana.cekic@vojvodina.gov.rs ,  a
–  za nabavku knjiga za biblioteke na telefon 021/487-4872, e-mail: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.

3. Prijava se podnosi u jednom primerku.

IV KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA
– Za tekuće popravke i održavanje i nabavku opreme raspodela sredstava utvrđuje se na osnovu kriterijuma:
1.    da su ispunjeni svi uslovi Konkursa;
2.    da su navedeni ukupni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
3.    da postoje drugi izvori finansiranja projekata i
4.    da je zahtev za dodelu sredstava podnela ustanova kulture-indirektni korisnik budžetskih sredstava lokalne samouprave sa teritorije nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u AP Vojvodini.
– Raspodela sredstava za nabavku knjiga vršiće se proporcionalno broju aktivnih članova javne opštinske biblioteke u odnosu na ukupan broj stanovnika te opštine.

Link

Konkurs za proizvodnju filmova

filmPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih i dokumentarno-igranih, dokumentarnih i animiranih filmova u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2013. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih i dokumentarno-igranih, dokumentarnih i  animiranih filmova u ukupnom iznosu od 32.200.000,00 dinara, i to:
po klasifikaciji korisnika:
30.000.000,00 dinara    4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima
2.200.000,00 dinara    4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i to:

•    za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova se mogu prijaviti samo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova;
•    za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova se, pored privatnih preduzeća, mogu prijaviti i nevladine organizacije registrovane za obavljanje delatnosti u kulturi.

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih,  dokumentarno-igranih i animiranih filmova u 2013. godini, koji se može preuzeti na internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.

3.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavama.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

5.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih
i dokumentarno-igranih, dokumentarnih i animiranih filmova u 2013. godini)
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

6.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

7.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

9.    Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata, a Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.
10.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
Pored prijave podnesene na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:
•    dva primerka scenarija;
•    dve recenzije;
•    listu autora sa kratkom biografijom;
•    detaljan finansijski plan pripreme i produkcije filma;
•    iznos ličnog učešća finansijskih sredstava;
•    podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa domaćim ili stranim partnerima, donatorima, i slično (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju filma, sa punom odgovornošću).

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih i dokumentarno-igranih, dokumentarnih i  animiranih filmova, na osnovu konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma:

– da su od posebnog društvenog značaja za kinematografiju i da doprinose razvoju kinematografije u AP Vojvodini;
– da u sadržinskom i umetničkom pogledu predstavljaju značajan doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
– da doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
– da svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
– da ostvaruju skladan razvoj filmske umetnosti u AP Vojvodini i podstiču interkulturalnost i multikulturalnost;
– da podstiču dečije stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu i mlade u kulturi;
– podstiču kulturno i umetničko stvaralaštvo osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
– da afirmišu kinematografiju  AP Vojvodine u inostranstvu.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije. Budžet niskobudžetnog filma ne sme preći iznos od 900.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija) i prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje) sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Link

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštv

art galleryPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine koji se odnose na:

1. muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, festivali, radionice, ples)
2. likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice)
3. književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije)
4. pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, festivali, radionice, nagrade)
5. filmske prezentacije (filmske radionice, festivali, nagrade)
6. video i multimedijalno stvaralaštvo (radionice, festivali, nagrade)
7. međuregionalnu saradnju u okviru tačaka 1.- 6.

a u ukupnom iznosu od 131.630.000,00  dinara.

II  POSEBNI USLOVI KONKURSA
1.  Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, kulturni centri, nevladine organizacije i druga pravna lica koja ispunjavaju sve uslove iz člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik) čiji se projekti ili programi realizuju i prezentuju na teritoriji AP Vojvodine kao i projekti ili programi koji promovišu savremeno umetničko stvaralaštvo regiona u zemlji i inostranstvu a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

2. Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše tri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz popunjeni obrazac Prijave na konkurs (Upitnik) obavezno se podnosi i:
– overena i potpisana izjava ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
– zvaničan dokaz o računu u banci za podnosioce koji nemaju budžetski račun

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Prijave se podnose lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine – pisarnica, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(za Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u  oblasti
savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2013. godini)
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

6. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

7. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

8. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

9. Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata, a Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

10. Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona :

021/487 4560    – muzičko, muzičko-scensko stvaralaštvo

021/487 4507    – likovno i primenjeno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo

021/487 4264    – pozorišno stvaralaštvo,  filmske prezentacije i filmske radionice,  video i multimedijalno stvaralaštvo

021/487 4642    – međuregionalna saradnja

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće programe i projekte koji zadovoljavaju sve opšte uslove navedene u članu 5. Pravilnika i najmanje tri kriterijuma navedena u članu 20. Pravilnika.

Link

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

suveniri-clearPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANjE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće i sufinansirati projekte i programe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u ukupnom iznosu od 45.250.000,00 dinara (po ek. klasifikacijama korisnika: 30.650.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 14.600.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), koje realizuju ustanove, organizacije i udruženja sa sedištem u AP Vojvodini, kao i tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj tokom 2013. godine, u sledećim oblastima:
1.    Zaštita nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa
2.    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini
3.    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj  

U navedenim oblastima finansiraće se i sufinansiraće sledeći projekti:
•    projekti i programi istraživanja, očuvanja, prezentacije i održivog korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa;
•    projekti i programi zaštite, očuvanja i prezentacije muzejske građe;
•    projekti i programi zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe;
•    projekti i programi zaštite, očuvanja i prezentacije stare i retke bibliotečke građe;
•    projekti i programi istraživanja, prikupljanja, obrade, dokumentovanja i prezentovanja nematerijalnog kulturnog nasleđa, negovanja i čuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj;
•    projekti i programi obrade, evidentiranja i prezentovanja kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
•    projekti i programi koji promovišu edukaciju, zaštitu, očuvanje i promovisanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih;
•    projekti i programi kojima se uvode savremene metode i međunarodni standardi u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, unapređuje struka i vrši edukacija,
•    projekti i programi saradnje ustanova zaštite u AP Vojvodini radi realizacije zajedničkih projekata/programa,
•    projekti i programi kojima se promovišu principi multikulturalnosti kroz zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa,
•    programi opremanja udruženja i društva koja se bave negovanjem i prezentovanjem tradicionalnih narodnih igara, pesama i muzike Srba u AP Vojvodini i Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj osnovnim sredstvima za rad (nošnje i drugi tradicionalni odevni predmeti, materijal za njihovu izradu, kao i nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata koji služe za prezentaciju programa),
•    i drugi projekti/programi u oblasti zaštite kulturnog nasleđa od posebnog interesa za AP Vojvodinu.
Merila i kriterijumi za prijavljivanje i izbor projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su u članovima 12. i 13. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik).
Pravilnik se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje www.kultura.vojvodina.gov.rs

I  POSEBNI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu MOGU da učestvuju:
a) u oblasti zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu propisa koji regulišu zaštitu kulturnog nasleđa, kao i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite;
– sa projektima zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, MOGU DA UČESTVUJU ISKLjUČIVO organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i to sa projektima zaštite kategorisanih spomenika kulture za koje je: izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja kopija projekta kao dokaz), određena namena i korisnik, izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova, izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnosti na projekat i rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora. Dokumentacija o ispunjenosti navedenih uslova se OBAVEZNO dostavlja uz konkursnu Prijavu.

b) u oblastima zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, registrovane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije i udruženja koji svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba;

c) u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj isključivo tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, kao i srpska kulturno-prosvetna udruženja registrovana u navedenim zemljama, čija je pretežna delatnost kultura i koje se bave zaštitom, negovanjem i prezentovanjem kulturnog stvaralaštva Srba.

2.    Na Konkurs NE MOGU aplicirati privatna preduzeća.

3.    Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa 3 projekta na Konkurs.

4.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini, koja se može preuzeti sa internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
– overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
– fotokopiju Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
– zvaničan dokaz o računu u banci (javne ustanove-indirektni korisnici drugih nivoa vlasti koji imaju račun za prenos sredstava iz budžeta ne podnose ovaj dokaz); i
– drugi prilozi navedeni u Prijavi.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, i to:
•    za oblast zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa na telefon 021/487-4534 i 456-016, e-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs
•    za oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini na telefon 021/487-4534 i 456-016, e-mail: slavica.lukovac@vojvodina.gov.rs
•    oblast zaštite nematerijalanog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj na telefon 021/487-4642, e-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

5.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata.

6.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, lično predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Vlade AP Vojvodine u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini)
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.
9.    Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

II  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:
–    koji se jave sa projektima i programima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
–    ispunjavaju sve opšte uslove Konkursa propisane članom 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine,
–    zadovoljavaju najmanje 3 kriterijuma predviđena merilima i kriterijumima za dodelu sredstava u tematskim oblastima za koje se podnosi Prijava, a koje su navedene u članu 12. i 13. Pravilnika.

Link

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima

Fair and people graphicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januar-juni 2013. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 3.000.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu (“Službeni list APV”, broj 39/2012) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januar – juni 2013. godine u Republici Srbiji.

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu januar-juni 2013. godine izlagati na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
• troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
• 400.000,00 dinara za zakup, opremanje i vođenje štanda po kompaniji,
• 200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

3. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 31. januara 2013. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefon 021/487-4489.

Upitnik

Link

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

evropska_unija_200311POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2013. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, sa ukupnim iznosom od 4.500.000,00 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu (“Službeni list APV”, broj 39/2012) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2013. godine.

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu januar-juni 2013. godine izlagati na sajmovima u Evropi.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:
• troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
• do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po kompaniji, a najviše do 500.000,00 dinara
• do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 250.000,00 dinara

3. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na obrascu Upitnika sa prilozima.

Krajnji rok za dostavu prijava je 31. januar 2013. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487-4489

Link

Fond Mama Keš namenjen je ženama

mamacash“MAMA CASH”

Fond Mama Keš namenjen je ženama

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava.

Oblast podrške

Mama Keš finansijski podržava
•    novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i devojaka,
•    razvoj lokalnih rukovodstava, mreže aktivista i donatorske zajednice,
•    skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja,
•    brze reakcije na hitne lokalne potrebe,
•    izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.

Geografska oblast
Republika Srbija

Ko može da konkuriše?
Mama Keš podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007.

Konkursna procedura i vremenski rok
Obavezno dostaviti pismo o namerama (LOI) i budžet. Mama Keš ne prihvata nepotpune prijave. Prijave se prihvataju tokom cele godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje
Prosečni iznos sredstava koji se dodeljuju varira između 5.000 i 50.000 evra godišnje.

Trajanje projekta
Mama Keš daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.

Ograničenja
Mama Keš ne finansira:
•    organizacije čija misija i primarni fokus nisu promocija ženskih prava,
•    organizacije kojima upravljaju muškarci,
•    organizacije koje su osnovane u SAD ili Kanadi,
•    organizacije zasnovane u Globalnom Severu koja su u partnerstvu sa organizacijama Globalnog Juga i Istoka,
•    pojedince,
•    akademska istraživanja.

Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2054

Posebni zahtevi
Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007

Kontakt
Mama Cash/Programmes Team
P.O. Box 15686
1001 ND Amsterdam,The Netherlands
Fax: +31 20 5158 799
E-Mail: info@mamacash.nl
Web: www.mamacash.nl

Link

Vladavina prava i tranziciona pravda

justiciaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Vladavina prava i tranziciona pravda

PRAVNI PROGRAM
Prioriteti programa su:
• Reforma pravosuđa i uspostavljanje punih garancija za njegovu nezavisnost (evropeizacija pravnog i pravosudnog prostora);
• Unapređenje institucionalnih aranžmana, mehanizama i praksi za zaštitu ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i eliminaciju diskriminacije.

REFORMA PRAVOSUĐA
Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• uspostavljanje efektivnih i efikasnih ustavnih, zakonskih i drugih garancija za punu nezavisnost pravosuđa kao treće vlasti saglasno standardima i normama evropskih i drugih organizacija i udruženja (evropeizacija pravnog odn. pravosudnog prostora Srbije);

• monitoring nezavisnosti pravosuđa i profesionalnosti rada nosilaca pravosudnih funkcija (sudija i tužilaca) i drugih zaposlenih ili angažovanih u radu pravosuđa (npr. advokata, veštaka i sl.)

• ostvarivanje funkcionalne i operativne nezavisnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i monitoring njihovog rada u funkciji obezbeđivanja njihove nezavisnosti;

• jačanje javnog integriteta pravosudnih institucija, nosilaca pravosudnih funkcija i drugih angažovanih u radu pravosuđa: npr. donošenje i sprovođenje planova javnog integriteta, primena etičkih kodeksa profesionalnih udruženja sudija, tužilaca i advokata i sl;

• uspostavljanje sistema obaveznog kontinuiranog obrazovanja ili davanje doprinosa kontinuiranom unapređivanju profesionalnih znanja nosilaca pravosudnih funkcija;

• uspostavljanje tešnje saradnje između profesionalnih udruženja sudija i tužilaca sa nevladinim organizacijama, naročito onim koje se bave zaštitom ljudskih prava, radi evropeizacije pravosudnog prostora i obezbeđenja funkcionisanja principa nezavisnosti, efikasnosti i profesionalnosti u radu pravosuđa.

LJUDSKA PRAVA
Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• unapređivanje ustavnih i zakonskih garancija, mehanizama i praksi za puno poštovanja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina i za eliminaciju svih oblika diskriminacije;

• monitoring sprovođenja politika i zakonodavstva u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava i anti-diskriminacije (npr. radi pisanje „shadow“ izveštaja o sprovođenju međunarodnih konvencija na snazi, davanje preporuka javnim vlastima za unapređivanje politika i prakse), predstavljanje nalaza monotoringa pred međunarodnim telima i u javnosti i vođenje sudskih sporova (strateška litigacija) pred domaćim i međunarodnim organima i sudskim telima za zaštitu ljudskih prava;

• zalaganje (advocacy) donosilaca odluka za prihvatanje preporuka iz monitoring izveštaja i njihovo uključivanje u javne politike, u prakse javnih vlasti i ponašanja nosilaca javnih ovlašćenja;

• podizanje stručnih i profesionalnih znanja i veština nosilaca javnih ovlašćenja za poštovanje ljudskih i manjinskih prava i nediskrimatorno ponašanje i pravne svesti građana o značaju poštovanja ljudskih i manjinskih prava i principa ne-diskriminacije;

• unapređivanje zakonodavstva i prakse primene politika i propisa koja se odnose na zaštitu ljudskih prava, a uslov su za viznu liberalizaciju sa EU;

• unapređenje uslova za ostvarivanje slobode udruživanja kroz unapređenje politika i zakonodavstva koje se odnosi na rad filantropskih organizacija, volonterski rad, način finansiranja i oporezivanja neprofitnih organizacija i sl;

• monitoring rada Zaštitnika građanina, prakse sprovođenja preporuka Zaštitnika građana i zalaganje (advocacy) za poštovanje i sprovođenje njegovih preporuka od strane nosilaca javnih ovlašćenja ;

• monitoring sprovođenja i zalaganje (advocacy) za uspostavljanje efikasnih mehanizma za sprovođenje presuda i odluka međunarodnih sudova i tela za zaštitu ljudskih prava.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

TRANSPARENTNOST, ODGOVORNOST I JAVNI INTEGRITET
Prioriteti programa su:
• Unapređenje politika, zakonodavstva i praksi u oblasti transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta;
• Unapređenje praksi prevencije i suzbijanja korupcije;
• Uspostavljanje efikasnih mehanizama kontrole nad ostvarivanjem principa transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta.

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:
• razvijanje politika i zakonodavstva kojima se obezbeđuje sprovođenje principa transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta i zalaganje (advocacy) za njihovo donošenje;

• monitoring sprovođenja važećih politika i zakonodavstva, izveštavanje o abuzivnim praksama, formulisanje preporuka za unapređivanje postojećih politika i zakonodavstva i zalaganje kod donosilaca odluka za prihvatanje predloženih preporuka;

• kontrola trošenja javnih finansija i finansiranja političkih stranaka;

• dalja izgradnja politika i mehanizama za obezbeđenje slobodnog pristupa informacijama, zaštitu podataka o ličnosti i odgovorno klasifikovanje i rukovanje tajnim informacijama.

• ostvarivanje funkcionalne i operativne nezavisnosti tela nadležnih za sprovođenje principa transparentnosti i odgovornosti, odn. Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencije za borbu protiv korupcije;

• unapređivanje javnosti rada i odgovornosti u javnom sektoru i uspostavljanje sistema integriteta javnih vlasti;

Koordinator programa
Miodrag Milosavljević

E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Prioriteti programa su:
• Jačanje svesti političke elite i javnosti o važnosti suočavanja s prošlošću za dalji razvoj zemlje, dobrosusedske odnose, koheziju društva, proces konsolidacije demokratije i razvoj otvorenog društva;

• Puna primena međunarodnog prava čovečnosti i poštovanje međunarodnih i domaćih organa nadležnih za primenu međunarodnog prava čovečnosti.

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:
• uspostavljanje i intenziviraje kritičkog dijaloga, naročito među mladima, o vrednosnom sistemu, kulturnom i političkom diskursu koji su pripremili tlo za srpsku ratnu politiku 1990-tih;

• dokumentovanje skorašnje prošlosti (kroz publikacije, istraživačko novinarstvo, i sl.) radi vođenja širih društvenih debata na ovu temu;

• afirmacija i promocija rada organa i tela nadležnih za primenu međunarodnog prava čovečnosti;

• intenziviranje dijaloga između zemalja i društava u regionu i radi prevazilaženja prošlosti i uspostavljanje novih platformi za dobrosusedske odnose i saradnju.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Link za preuzimanje odgovarajuće dokumentacije