Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za proizvodnju filmova

filmPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih i dokumentarno-igranih, dokumentarnih i animiranih filmova u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2013. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih i dokumentarno-igranih, dokumentarnih i  animiranih filmova u ukupnom iznosu od 32.200.000,00 dinara, i to:
po klasifikaciji korisnika:
30.000.000,00 dinara    4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima
2.200.000,00 dinara    4819 – Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i to:

•    za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih filmova se mogu prijaviti samo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova;
•    za sufinansiranje proizvodnje kratkometražnih, dokumentarnih, dokumentarno-igranih i animiranih filmova se, pored privatnih preduzeća, mogu prijaviti i nevladine organizacije registrovane za obavljanje delatnosti u kulturi.

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih, dokumentarnih,  dokumentarno-igranih i animiranih filmova u 2013. godini, koji se može preuzeti na internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.

3.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavama.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

5.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih
i dokumentarno-igranih, dokumentarnih i animiranih filmova u 2013. godini)
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

6.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

7.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

9.    Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata, a Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.
10.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
Pored prijave podnesene na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:
•    dva primerka scenarija;
•    dve recenzije;
•    listu autora sa kratkom biografijom;
•    detaljan finansijski plan pripreme i produkcije filma;
•    iznos ličnog učešća finansijskih sredstava;
•    podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa domaćim ili stranim partnerima, donatorima, i slično (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju filma, sa punom odgovornošću).

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini proizvodnju dugometražnih igranih, kratkometražnih i dokumentarno-igranih, dokumentarnih i  animiranih filmova, na osnovu konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma:

– da su od posebnog društvenog značaja za kinematografiju i da doprinose razvoju kinematografije u AP Vojvodini;
– da u sadržinskom i umetničkom pogledu predstavljaju značajan doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
– da doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
– da svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
– da ostvaruju skladan razvoj filmske umetnosti u AP Vojvodini i podstiču interkulturalnost i multikulturalnost;
– da podstiču dečije stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu i mlade u kulturi;
– podstiču kulturno i umetničko stvaralaštvo osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
– da afirmišu kinematografiju  AP Vojvodine u inostranstvu.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije. Budžet niskobudžetnog filma ne sme preći iznos od 900.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija) i prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje) sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Link

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštv

art galleryPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU IJAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine koji se odnose na:

1. muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo (snimanje autorskog materijala, koncerti, festivali, radionice, ples)
2. likovno i primenjeno stvaralaštvo (izložbe, kolonije, radionice)
3. književno stvaralaštvo (manifestacije, festivali, nagrade, kolonije)
4. pozorišno stvaralaštvo (pozorišne predstave, festivali, radionice, nagrade)
5. filmske prezentacije (filmske radionice, festivali, nagrade)
6. video i multimedijalno stvaralaštvo (radionice, festivali, nagrade)
7. međuregionalnu saradnju u okviru tačaka 1.- 6.

a u ukupnom iznosu od 131.630.000,00  dinara.

II  POSEBNI USLOVI KONKURSA
1.  Na  Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica kao što su: ustanove kulture čiji osnivač nije Autonomna Pokrajina Vojvodina, umetnička udruženja, kulturni centri, nevladine organizacije i druga pravna lica koja ispunjavaju sve uslove iz člana 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik) čiji se projekti ili programi realizuju i prezentuju na teritoriji AP Vojvodine kao i projekti ili programi koji promovišu savremeno umetničko stvaralaštvo regiona u zemlji i inostranstvu a koji svojim umetničkim kvalitetom i značajem doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u Republici Srbiji i inostranstvu (u daljem tekstu: Podnosilac prijave).

2. Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše tri projekta ili programa. Prijava i priložena dokumentacija se podnosi u jednom primerku.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za programe i projekte u kulturi u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16. Novi Sad ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz popunjeni obrazac Prijave na konkurs (Upitnik) obavezno se podnosi i:
– overena i potpisana izjava ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
– zvaničan dokaz o računu u banci za podnosioce koji nemaju budžetski račun

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

5. Prijave se podnose lično u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine – pisarnica, u periodu od 9 do 14 časova) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(za Konkurs za sufinansiranje programa i  projekata  u kulturi u  oblasti
savremenog umetničkog stvaralaštva AP Vojvodine u 2013. godini)
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

6. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

7. Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima prijava.

8. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

9. Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata, a Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

10. Sve informacije o Konkursu mogu se dobiti i putem telefona :

021/487 4560    – muzičko, muzičko-scensko stvaralaštvo

021/487 4507    – likovno i primenjeno stvaralaštvo, književno stvaralaštvo

021/487 4264    – pozorišno stvaralaštvo,  filmske prezentacije i filmske radionice,  video i multimedijalno stvaralaštvo

021/487 4642    – međuregionalna saradnja

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće programe i projekte koji zadovoljavaju sve opšte uslove navedene u članu 5. Pravilnika i najmanje tri kriterijuma navedena u članu 20. Pravilnika.

Link

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa

suveniri-clearPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANjE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) finansiraće i sufinansirati projekte i programe u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u ukupnom iznosu od 45.250.000,00 dinara (po ek. klasifikacijama korisnika: 30.650.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti i 14.600.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama), koje realizuju ustanove, organizacije i udruženja sa sedištem u AP Vojvodini, kao i tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj tokom 2013. godine, u sledećim oblastima:
1.    Zaštita nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa
2.    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini
3.    Zaštita nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj  

U navedenim oblastima finansiraće se i sufinansiraće sledeći projekti:
•    projekti i programi istraživanja, očuvanja, prezentacije i održivog korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa;
•    projekti i programi zaštite, očuvanja i prezentacije muzejske građe;
•    projekti i programi zaštite, očuvanja i prezentacije arhivske građe;
•    projekti i programi zaštite, očuvanja i prezentacije stare i retke bibliotečke građe;
•    projekti i programi istraživanja, prikupljanja, obrade, dokumentovanja i prezentovanja nematerijalnog kulturnog nasleđa, negovanja i čuvanja tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba u AP Vojvodini i Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj;
•    projekti i programi obrade, evidentiranja i prezentovanja kulturnog nasleđa u digitalnoj formi i novim medijima;
•    projekti i programi koji promovišu edukaciju, zaštitu, očuvanje i promovisanje kulturnog nasleđa kod dece i mladih;
•    projekti i programi kojima se uvode savremene metode i međunarodni standardi u oblasti zaštite kulturnog nasleđa, unapređuje struka i vrši edukacija,
•    projekti i programi saradnje ustanova zaštite u AP Vojvodini radi realizacije zajedničkih projekata/programa,
•    projekti i programi kojima se promovišu principi multikulturalnosti kroz zaštitu i prezentaciju kulturnog nasleđa,
•    programi opremanja udruženja i društva koja se bave negovanjem i prezentovanjem tradicionalnih narodnih igara, pesama i muzike Srba u AP Vojvodini i Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj osnovnim sredstvima za rad (nošnje i drugi tradicionalni odevni predmeti, materijal za njihovu izradu, kao i nabavka i popravka tradicionalnih instrumenata koji služe za prezentaciju programa),
•    i drugi projekti/programi u oblasti zaštite kulturnog nasleđa od posebnog interesa za AP Vojvodinu.
Merila i kriterijumi za prijavljivanje i izbor projekta u oblasti zaštite kulturnog nasleđa koji će se finansirati i sufinansirati iz budžeta AP Vojvodine utvrđeni su u članovima 12. i 13. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine (u daljem tekstu: Pravilnik).
Pravilnik se može preuzeti sa internet stranice Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje www.kultura.vojvodina.gov.rs

I  POSEBNI USLOVI KONKURSA

1.    Na Konkursu MOGU da učestvuju:
a) u oblasti zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa organi lokalne samouprave, ustanove i druga pravna lica registrovana za poslove zaštite kulturnog nasleđa, koji ove poslove obavljaju kao svoju pretežnu delatnost, na osnovu propisa koji regulišu zaštitu kulturnog nasleđa, kao i druga pravna lica u saradnji sa ustanovama registrovanim za obavljanje delatnosti zaštite kulturnog nasleđa, o čemu, uz konkursnu dokumentaciju, dostavljaju mišljenje nadležne ustanove zaštite;
– sa projektima zaštite nepokretnog kulturnog nasleđa, MOGU DA UČESTVUJU ISKLjUČIVO organi lokalne samouprave ili teritorijalno nadležne ustanove zaštite kulturnih dobara i to sa projektima zaštite kategorisanih spomenika kulture za koje je: izrađena plansko-tehnička dokumentacija (o čemu se dostavlja kopija projekta kao dokaz), određena namena i korisnik, izdato konačno rešenje nadležnog organa o uslovima za izvođenje mera tehničke zaštite i drugih radova, izdato konačno rešenje nadležnog organa o saglasnosti na projekat i rešenje o određivanju lica za vršenje konzervatorskog nadzora. Dokumentacija o ispunjenosti navedenih uslova se OBAVEZNO dostavlja uz konkursnu Prijavu.

b) u oblastima zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, registrovane profesionalne i amaterske ustanove, nevladine organizacije i udruženja koji svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju tradicionalnog narodnog stvaralaštva Srba;

c) u oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj isključivo tela i udruženja srpskih samouprava u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, kao i srpska kulturno-prosvetna udruženja registrovana u navedenim zemljama, čija je pretežna delatnost kultura i koje se bave zaštitom, negovanjem i prezentovanjem kulturnog stvaralaštva Srba.

2.    Na Konkurs NE MOGU aplicirati privatna preduzeća.

3.    Podnosilac  prijave može da konkuriše  najviše sa 3 projekta na Konkurs.

4.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijave za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini, koja se može preuzeti sa internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
– overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
– fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
– fotokopiju Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
– zvaničan dokaz o računu u banci (javne ustanove-indirektni korisnici drugih nivoa vlasti koji imaju račun za prenos sredstava iz budžeta ne podnose ovaj dokaz); i
– drugi prilozi navedeni u Prijavi.

Za tačnost podataka unetih u Prijavu odgovara Podnosilac prijave.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, i to:
•    za oblast zaštite nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa na telefon 021/487-4534 i 456-016, e-mail: dusica.juribasic@vojvodina.gov.rs
•    za oblasti zaštite nematerijalnog kulturnog nasleđa Srba u AP Vojvodini na telefon 021/487-4534 i 456-016, e-mail: slavica.lukovac@vojvodina.gov.rs
•    oblast zaštite nematerijalanog kulturnog nasleđa Srba u Rumuniji, Hrvatskoj i Mađarskoj na telefon 021/487-4642, e-mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs

5.    Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata.

6.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku, lično predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave (zgrada Vlade AP Vojvodine u Novom Sadu) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i programa u oblasti zaštite kulturnog nasleđa u AP Vojvodini u 2013. godini)
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16

7.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.
9.    Prijave i priložena dokumentacija se NE VRAĆAJU.

II  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju podnosioci:
–    koji se jave sa projektima i programima koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima,
–    ispunjavaju sve opšte uslove Konkursa propisane članom 5. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se sufinansiraju iz budžeta AP Vojvodine,
–    zadovoljavaju najmanje 3 kriterijuma predviđena merilima i kriterijumima za dodelu sredstava u tematskim oblastima za koje se podnosi Prijava, a koje su navedene u članu 12. i 13. Pravilnika.

Link

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima

Fair and people graphicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januar-juni 2013. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 3.000.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu (“Službeni list APV”, broj 39/2012) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na međunarodnim sajmovima koji se održavaju tokom januar – juni 2013. godine u Republici Srbiji.

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu januar-juni 2013. godine izlagati na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
• troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
• 400.000,00 dinara za zakup, opremanje i vođenje štanda po kompaniji,
• 200.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

3. Prijava na Konkurs za nastup kompanije na međunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 31. januara 2013. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefon 021/487-4489.

Upitnik

Link

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

evropska_unija_200311POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2013. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, sa ukupnim iznosom od 4.500.000,00 dinara, obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu (“Službeni list APV”, broj 39/2012) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu januar-juni 2013. godine.

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koje će u periodu januar-juni 2013. godine izlagati na sajmovima u Evropi.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:
• troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
• do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po kompaniji, a najviše do 500.000,00 dinara
• do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 250.000,00 dinara

3. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na obrascu Upitnika sa prilozima.

Krajnji rok za dostavu prijava je 31. januar 2013. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487-4489

Link

Fond Mama Keš namenjen je ženama

mamacash“MAMA CASH”

Fond Mama Keš namenjen je ženama

Cilj programa/projekta

Mama Keš se zalaže za društvenu transformaciju i unapređivanje ženskih prava širom sveta. Ona teži stvaranju mirnog i pravednog sveta u kome žene imaju slobodu izbora i osigurana ljudska prava.

Oblast podrške

Mama Keš finansijski podržava
•    novonastale pokrete nevidljivih i marginalizovanih grupa žena i devojaka,
•    razvoj lokalnih rukovodstava, mreže aktivista i donatorske zajednice,
•    skretanje pažnje međunarodne zajednice na lokalna i regionalna pitanja,
•    brze reakcije na hitne lokalne potrebe,
•    izgradnju infrastrukture međunarodnog ženskog pokreta.

Geografska oblast
Republika Srbija

Ko može da konkuriše?
Mama Keš podržava formalne i neformalne grupe/organizacije. Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007.

Konkursna procedura i vremenski rok
Obavezno dostaviti pismo o namerama (LOI) i budžet. Mama Keš ne prihvata nepotpune prijave. Prijave se prihvataju tokom cele godine

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje
Prosečni iznos sredstava koji se dodeljuju varira između 5.000 i 50.000 evra godišnje.

Trajanje projekta
Mama Keš daje jednogodišnje i višegodišnje donacije. Svaki višegodišnji grant može biti odobren za period od najviše tri godine.

Ograničenja
Mama Keš ne finansira:
•    organizacije čija misija i primarni fokus nisu promocija ženskih prava,
•    organizacije kojima upravljaju muškarci,
•    organizacije koje su osnovane u SAD ili Kanadi,
•    organizacije zasnovane u Globalnom Severu koja su u partnerstvu sa organizacijama Globalnog Juga i Istoka,
•    pojedince,
•    akademska istraživanja.

Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2054

Posebni zahtevi
Više detalja videti na: http://www.mamacash.org/page.php?id=2007

Kontakt
Mama Cash/Programmes Team
P.O. Box 15686
1001 ND Amsterdam,The Netherlands
Fax: +31 20 5158 799
E-Mail: info@mamacash.nl
Web: www.mamacash.nl

Link

Vladavina prava i tranziciona pravda

justiciaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Vladavina prava i tranziciona pravda

PRAVNI PROGRAM
Prioriteti programa su:
• Reforma pravosuđa i uspostavljanje punih garancija za njegovu nezavisnost (evropeizacija pravnog i pravosudnog prostora);
• Unapređenje institucionalnih aranžmana, mehanizama i praksi za zaštitu ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i eliminaciju diskriminacije.

REFORMA PRAVOSUĐA
Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• uspostavljanje efektivnih i efikasnih ustavnih, zakonskih i drugih garancija za punu nezavisnost pravosuđa kao treće vlasti saglasno standardima i normama evropskih i drugih organizacija i udruženja (evropeizacija pravnog odn. pravosudnog prostora Srbije);

• monitoring nezavisnosti pravosuđa i profesionalnosti rada nosilaca pravosudnih funkcija (sudija i tužilaca) i drugih zaposlenih ili angažovanih u radu pravosuđa (npr. advokata, veštaka i sl.)

• ostvarivanje funkcionalne i operativne nezavisnosti Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca i monitoring njihovog rada u funkciji obezbeđivanja njihove nezavisnosti;

• jačanje javnog integriteta pravosudnih institucija, nosilaca pravosudnih funkcija i drugih angažovanih u radu pravosuđa: npr. donošenje i sprovođenje planova javnog integriteta, primena etičkih kodeksa profesionalnih udruženja sudija, tužilaca i advokata i sl;

• uspostavljanje sistema obaveznog kontinuiranog obrazovanja ili davanje doprinosa kontinuiranom unapređivanju profesionalnih znanja nosilaca pravosudnih funkcija;

• uspostavljanje tešnje saradnje između profesionalnih udruženja sudija i tužilaca sa nevladinim organizacijama, naročito onim koje se bave zaštitom ljudskih prava, radi evropeizacije pravosudnog prostora i obezbeđenja funkcionisanja principa nezavisnosti, efikasnosti i profesionalnosti u radu pravosuđa.

LJUDSKA PRAVA
Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• unapređivanje ustavnih i zakonskih garancija, mehanizama i praksi za puno poštovanja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina i za eliminaciju svih oblika diskriminacije;

• monitoring sprovođenja politika i zakonodavstva u oblasti zaštite ljudskih i manjinskih prava i anti-diskriminacije (npr. radi pisanje „shadow“ izveštaja o sprovođenju međunarodnih konvencija na snazi, davanje preporuka javnim vlastima za unapređivanje politika i prakse), predstavljanje nalaza monotoringa pred međunarodnim telima i u javnosti i vođenje sudskih sporova (strateška litigacija) pred domaćim i međunarodnim organima i sudskim telima za zaštitu ljudskih prava;

• zalaganje (advocacy) donosilaca odluka za prihvatanje preporuka iz monitoring izveštaja i njihovo uključivanje u javne politike, u prakse javnih vlasti i ponašanja nosilaca javnih ovlašćenja;

• podizanje stručnih i profesionalnih znanja i veština nosilaca javnih ovlašćenja za poštovanje ljudskih i manjinskih prava i nediskrimatorno ponašanje i pravne svesti građana o značaju poštovanja ljudskih i manjinskih prava i principa ne-diskriminacije;

• unapređivanje zakonodavstva i prakse primene politika i propisa koja se odnose na zaštitu ljudskih prava, a uslov su za viznu liberalizaciju sa EU;

• unapređenje uslova za ostvarivanje slobode udruživanja kroz unapređenje politika i zakonodavstva koje se odnosi na rad filantropskih organizacija, volonterski rad, način finansiranja i oporezivanja neprofitnih organizacija i sl;

• monitoring rada Zaštitnika građanina, prakse sprovođenja preporuka Zaštitnika građana i zalaganje (advocacy) za poštovanje i sprovođenje njegovih preporuka od strane nosilaca javnih ovlašćenja ;

• monitoring sprovođenja i zalaganje (advocacy) za uspostavljanje efikasnih mehanizma za sprovođenje presuda i odluka međunarodnih sudova i tela za zaštitu ljudskih prava.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

TRANSPARENTNOST, ODGOVORNOST I JAVNI INTEGRITET
Prioriteti programa su:
• Unapređenje politika, zakonodavstva i praksi u oblasti transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta;
• Unapređenje praksi prevencije i suzbijanja korupcije;
• Uspostavljanje efikasnih mehanizama kontrole nad ostvarivanjem principa transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta.

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:
• razvijanje politika i zakonodavstva kojima se obezbeđuje sprovođenje principa transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta i zalaganje (advocacy) za njihovo donošenje;

• monitoring sprovođenja važećih politika i zakonodavstva, izveštavanje o abuzivnim praksama, formulisanje preporuka za unapređivanje postojećih politika i zakonodavstva i zalaganje kod donosilaca odluka za prihvatanje predloženih preporuka;

• kontrola trošenja javnih finansija i finansiranja političkih stranaka;

• dalja izgradnja politika i mehanizama za obezbeđenje slobodnog pristupa informacijama, zaštitu podataka o ličnosti i odgovorno klasifikovanje i rukovanje tajnim informacijama.

• ostvarivanje funkcionalne i operativne nezavisnosti tela nadležnih za sprovođenje principa transparentnosti i odgovornosti, odn. Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Agencije za borbu protiv korupcije;

• unapređivanje javnosti rada i odgovornosti u javnom sektoru i uspostavljanje sistema integriteta javnih vlasti;

Koordinator programa
Miodrag Milosavljević

E-mail: mmilosavljevic@fosserbia.org

SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU

Prioriteti programa su:
• Jačanje svesti političke elite i javnosti o važnosti suočavanja s prošlošću za dalji razvoj zemlje, dobrosusedske odnose, koheziju društva, proces konsolidacije demokratije i razvoj otvorenog društva;

• Puna primena međunarodnog prava čovečnosti i poštovanje međunarodnih i domaćih organa nadležnih za primenu međunarodnog prava čovečnosti.

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:
• uspostavljanje i intenziviraje kritičkog dijaloga, naročito među mladima, o vrednosnom sistemu, kulturnom i političkom diskursu koji su pripremili tlo za srpsku ratnu politiku 1990-tih;

• dokumentovanje skorašnje prošlosti (kroz publikacije, istraživačko novinarstvo, i sl.) radi vođenja širih društvenih debata na ovu temu;

• afirmacija i promocija rada organa i tela nadležnih za primenu međunarodnog prava čovečnosti;

• intenziviranje dijaloga između zemalja i društava u regionu i radi prevazilaženja prošlosti i uspostavljanje novih platformi za dobrosusedske odnose i saradnju.

Koordinator programa
Mihajlo Čolak

E-mail: mcolak@fosserbia.org

Link za preuzimanje odgovarajuće dokumentacije

Unaprđenje prava žene

Urgent Action FundFOND ZA HITNE AKCIJE ZA ŽENSKA LJUDSKA PRAVA

Unaprđenje prava žene

Iznos: Maximalno: 5000 dolara.

Krug aplikanata: Ženske organizacije.

Brzo dodeljivanje grantova
Fond za hitne akcije (Urgent Action Fund – UAF) obezbeđuje pravovremene male grantove da podrži strategijske intervencije u situacijama kada se pojavi prilika za unapređenja ženskih ljudskih prava bilo gde u svetu.

Takve prilike se javljaju kada neočekivani događaj – pozitivan ili negativan – stvori situaciju u kojoj brza intervencija može imati značajan uticaj.
UAF na sve zahteve odgovara u roku od 72 sata.

Fond za hitne akcije dodeljuje grantove u tri kategorije:
•    Odgovor na oružani sukob, rastuće nasilje ili nestabilno političko okruženje
•    Zakonske ili zakonodavne akcije koje stvaraju mogućnost donošenja presedana, ili aktivnosti čiji je cilj zaštita već donetog presedana
•    Zaštita i sigurnost braniteljki ljudskih prava

Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013.

Link

Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu

DAAD BeogradNEMAČKA SLUŽBA ZA AKADEMSKU RAZMENU

Stipendije Nemačke službe za akademsku razmenu

Krug aplikanata: Studenti i istraživači.

Započeti i/ili osnažiti saradnju između visokoškolskih institucija Srbije i Nemačke, proširiti akademsku razmenu i omogućiti međunarodno studiranje i istraživački rad studentima i naučnicima iz Srbije.

Oblast podrške
– letnji kursevi, intenzivni kursevi jezika, stažiranje, studijska putovanja za grupe studenata,
– master studije na nemačkom ili engleskom jeziku (međunarodni programi) u Nemačkoj,
– doktorske studije (na nemačkom ili engleskom jeziku),
– studijski boravak za doktorante, postdoktorante i profesore,
– akademska razmena u okviru novih ili postojećih partnerstava između univerziteta/fakulteta ili odseka u Srbiji i Nemačkoj,
Letnji kursevi/intenzivni kursevi jezika: 1–2 meseca
Studijski boravak: 1–3, do 10 meseci (kraći), 10 meseci do jedne godine
Master studije: 12–24 meseci
Doktorske studije: do 36 meseci

Rok za predaju dokumentacije: 15. novembar 2013.

Link

Stipendija u Italiji

UDRUŽENJE “RONDINE CITTADELLA DELLA PACE”

Stipendija u Italiji
rondine logo
Krug aplikanata: Studenti

Međunarodna oranizacija Hall of Residence udomljuje 30 studenata imeđu 19 i 27 godina iz različitih zemalja koja su bila u konfliktu, naročito iz Ruske federacije, davajući poseban akcenat na autonomne republike kao što su Čečenija, Severna Oseija, Južni Kavkazi, Gruzija,(uključujući Abkhaziju sa delovima proklamovane nezavisnosti) Jermeniju, Azerbajdžan, Srednji Istok; Izrael i Palestinu, Libanon i Balkan; Srbija, Bosna i Herceovina, Kosovo, Methija, kao i Indija, Pakistan, Sierra Leone i Ruanda

Rok za predaju dokumentacije: 1. februar 2013.

Link