Arhiva ‘Konkursi’

13. javni poziv za dodelu 150 miliona dinara bespovratne finansijske pomoći pojedinačnim privrednim subjektima i poslovnim udruženjima

SIEPA

13. javni poziv za dodelu 150 miliona dinara bespovratne finansijske pomoći pojedinačnim privrednim subjektima i poslovnim udruženjima za izvozni marketing

Rok za podnošenje prijava je 18. maj.

Pravo učešća imaju pojedinačni privredni subjekti i poslovna udruženja proizvodne delatnosti svih sektora ili uslužne delatnosti i to u sektorima energetike, građevine, reciklaže, idustrijskog i tekstilnog dizajna. Ovi privredni subjekti treba da su pozitivno poslovali u 2010. i/ili 2011. godini, da jedan deo prihoda ostvaruju iz izvoza, te da nisu u postupku stečaja, likvidacije i da nisu u teškoćama. Detaljnije o uslovima neophodnim za učestvovanje na Programu, možete se informisati ovde.

Aktivnosti za koje se refundiraju sredstva su individualni nastup kompanija ili udruženja na inostranim sajmovima, otvaranje predstavništva na stranim tržištima, nastup kompanija u okviru organizovanih privrednih misija/poseta/B2B na inostranim tržištima, internacionalizacija proizvoda kroz jačanje konkurentnosti (istraživanje tržišta, sertifikacija proizvoda, sertifikacija upravljanja kvalitetom), kao i jačanje marketinških kapaciteta.

Glavne novine od ove godine su: pravo učešća na konkursu imaju zadruge, veliki privredni subjekti za sve aktivnosti; poslovna udruženja mogu konkurisati za sve aktvnosti osim za sertifikaciju; mogućnost refundacije do 75% opravdanih troškova sertifikacije.

Najviše sredstava u toku 2011. godine je dodeljeno za individualni nastup kompanija na međunarodnim sajmovima – 51,3 miliona dinara, zatim za sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom – 30,2 miliona, dok je za jačanje marketinških kapaciteta dodeljeno ukupno 26,5 miliona. Po prvi put su u prošloj godini dodeljivana sredstva za otvaranje predstavništva u inostranstvu, i to u iznosu od 11,9 miliona dinara. Pored toga dodeljena su i sredstva za sertifikaciju proizvoda (21,1 miliona), istraživanje tržišta (4 miliona) i nastup kompanija u okviru B2B događaja (2,8 miliona).

Kada je reč o udruženjima, najviše sredstava dodeljeno je za otvaranje predstavništava u inostranstvu (17,4 miliona), zatim za nastup na međunarodnim sajmovima (7,6 miliona) ali i za organizaciju B2B događaja (2 miliona dinara).

Najviše je sredstava dodeljeno korisnicima iz inudustrije elektronike i elektrotehnike (26 miliona), informacionih tehnologija (24,7), hrane i pića (19,6), ali i iz tekstilne (11,4), automobilske (10,4), i industrije prerade nameštaja (10,3).

U prethodnih 12 krugova Programa isplaćeno je 550 miliona dinara. Od početka programa, sredinom 2006. godine, sredstva su odobrena za 1.137 preduzeća od ukupno 1.827 prijavljenih.

Link

Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za finansiranje omladinskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih za severnobanatski okrug

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Resurs centar za severnobanatski okrug, Nezavisna Omladinska Organizacija „ACTIVE“ vas poziva da učestvujete na konkursu za finansiranje omladinskih projekata „MLADI SU ZAKON“.

Ako ste kreativni, hrabri, humani, ako želite da omogućite kvalitetniji život vršnjacima, ali i drugim sugrađanima u svojoj lokalnoj zajednici i imate između 15 i 30 godina, učestvujte u programu koji ima za cilj da podstiče aktivizam i volonterizam mladih širom Srbije!

TEME KONKURSA:

Konkurs je namenjen vama, kreativcima, koji kroz aktivno učešće mladih i volontersko angažovanje:

•    motivišete i druge mlade, stvarate uslove i aktivnosti za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena
•    učestvujete u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme
i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima
•    promovišete solidarnost i humanost
•    promovišete razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
•    promovišete zdrave i bezbedne stilove života
•    učestvujete u akcijama zaštite životne sredine.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI:

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih sa teritorije severnobanatskog okruga. Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu, a udruženja mladih moraju biti upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, do trenutka podnošenja konačnog predloga projekta nakon realizovane obuke. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

KAKO DA SE PRIJAVITE?

Prijavite se na Konkurs slanjem popunjenog prijavnog formulara do 11. maja 2012. godine na email: nooactive@yahoo.com, ili poštom na sledeću adresu: Nezavisna Omladinska Organizacija „ACTIVE“, Maršala Tita br. 2, Čoka 23320, sa naznakom: „MLADI SU ZAKON – prijava na konkurs“.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti sa sajta Resurs centra za severnobanatski okrug: www.active.org.rs  ili  na omladinskom Internet portalu: www.zamislizivot.org, a za sva pitanja vezano za procedure prijavljivanja na konkurs možete se obratiti Nezavisnoj Omladinskoj Organizaciji „ACTIVE“ iz Čoke putem elektronske pošte na email: nooactive@yahoo.com ili telefonom na broj: 0693111993.

Prijavi se na konkurs koji traje od 11. aprila do 11. maja 2012. godine!

Link

Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za posebne programe u oblasti sporta u Republici Srbiji  koji se finansiraju iz budžetskog fonda  iz igara na sreću

Posebni programi moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta uttvrđenih člana 114. stav 1. tač. 9)-12) Zakona o sportu:
1.    aktivnosti na ispunjavanju međunarodnih obaveza u sportu i razvijanje sporta i saradnje sa organizacijama iz dijaspore;
2.    sprečavanje negativnih pojava u sportu (doping, nasilje i nedolično ponašanje);
3.    naučni skupovi, istraživačko-razvojni i naučno-istraživački projekti u sportu i izdavanje sportskih publikacija od nacionalnog značaja;
4.    unapređenje rekreativnog sporta, promocija i podsticanje bavljenja sportom svih građana Republike Srbije, a naročito dece, žena, omladine i osoba sa invaliditetom.

KRITERIJUMI KOJE ORGANIZACIJA – PODNOSILAC PROGRAMA TREBA DA ISPUNI:

Predloge posebnih programa mogu podneti: 1) Olimpijski komitet Srbije (OKS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza olimpijskih sportova, svojih članova; 2) Paraolimpijski komitet Srbije (PKS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza paraolimpijskih sportova, svojih članova  3) Sportski savez Srbije (SSS), u svoje ime i u ime nacionalnih granskih saveza neolimpijskih sportova i teritorijalnih sportskih saveza, svojih članova; 4) nacionalni granski sportski savezi preko kojih se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Republici Srbiji, koji nisu članovi OKS, POKS ili SSS; 5) strukovna udruženja; 6) sportski klubovi;
•    da je registrovana u skladu sa zakonom;
•    da isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi;
•    da ima sedište u Republici Srbiji;
•    da je direktno odgovorna za pripremu i izvođenje programa;
•    da je prethodno obavljao delatnost najmanje godinu dana;
•    da je podnela godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju programa, ukoliko je bila nosilac programa prethodne godine, i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije programa, odnosno  ako je program sa uspehom realizovan;
•    da nije u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
•    da nije u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjena za prekršaj ili privredni prestup vezan za njenu delatnost;
•    da nema blokadu računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA I FINANSIRANjA PROGRAMA

1. Predloženi program treba u pogledu kvaliteta, sadržine i prirode da ispunjava sledeće kriterijume:
•    da je u okvirima opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 114. st. 1. tač. 9)-12) Zakona o sportu;
•    da obuhvata aktivnosti utvrđene Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja sporta;
•    da je od nacionalnog značaja, odnosno od interesa za Republiku Srbiju ili od šireg regionalnog značaja;
•    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog saveza u oblasti sporta;
•    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
•    da ima visoku srazmeru između učinka i koštanja programa;
•    da ne postoji nikakva sumnja u mogućnost realizovanja programa;
•    da predviđa angažovanje odgovarajućeg broja učesnika u programu i potrebne resurse za realizaciju programa;
•    da se, po pravilu, realizuje u tekućoj godini;
•    da je grana sporta u okviru koje se realizuje program od posebnog značaja za Republiku Srbiju;
•    da aktivnosti predviđene programom nisu već obuhvaćene odobrenim godišnjim programom nosioca programa.

2. Pri odobravanju programa prioritet imaju programi koji su strukturne i razvojne prirode.

3. Odobreni programi se finansiraju u visini i pod uslovima koji obezbeđuju da se uz najmanji utrošak sredstava iz budžeta Republike Srbije postignu nameravani rezultati.

4. Finansiranje aktivnosti iz programa može da obuhvati samo deo zarada zaposlenih, materijalnih troškova i administrativnih troškova nosioca programa, a najviše do 20% od odobrene visine sredstava iz budžeta Republike Srbije za realizaciju programa.

5. Programi se finansiraju jednokratno ili u ratama, u zavisnosti od vremenskog perioda za realizaciju programa.

6. Predlozi programa odobravaju se u zavisnosti od toga da li je za programe potrebno obezbediti finansijska sredsta u celini ili u određenom delu iz budžeta Republike Srbije.

7. Nosilac programa može podneti samo jedan predlog programa po ovom Konkursu.

8. Sa podnosiocem odobrenog programa Ministarstvo omladine i sporta zaključuje ugovor u skladu sa Zakonom o sportu. Ukoliko se podnosilac odobrenog programa ne odazove pozivu za zaključenje ugovora u roku od osam dana od dana prijema poziva, smatraće se da je odustao od predloga programa.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJA TREBA DA SE DOSTAVI:

Podnosilac predloga programa je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija:
1.    propratno pismo;
2.    obrazac predloga programa.

Prateća dokumentacija:
1.    kopija rešenja o upisu u nadležni registar u skladu sa Zakonom o sportu (rešenje o prevođenju ili rešenje o osnivanju u APR) i dokaz o podnetoj prijavi za evidentiranje u MOS;
2.    kopija ugovora sa bankom;
3.    kopija Potvrde o izvršenoj registraciji (PIB).

Obrasci Predloga programa moraju biti popunjeni i poslati (predati) u tri primerka, kao i overeni pečatom organizacije i potpisani od strane ovlašćenog lica. Obrazac predloga programa treba da bude dostavljen takođe i u elektronskoj formi (CD).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

Prijava se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu. Sva obavezna i prateća dokumentacija kao i CD, moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu.

Predlog programa čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa, neće biti uzet u obzir (smatraće se da nije ispunio formalne uslove).

Prijava se šalje poštom na dole naznačenu adresu:
Ministarstvo omladine i sporta
(za Konkurs u oblasti sporta – budžetski fond)
Sektor za sport
Bulevar Mihajla Pupina 2
11070 Novi Beograd

Konkursna dokumentacija sa opštim smernicama za podnosioce programa može se preuzeti sa sajta Ministarstva omladine i sporta  www.mos.gov.rs

Za dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na e-mail: zorica.arsenic@mos.gov.rs

KONKURS JE OTVOREN DO 11. maja 2012. godine,
s tim da se izuzetno, u posebno opravdanim slučajevima iz čl. 115. st. 4. Zakona o sportu, programi mogu prihvatiti i kada su podneti posle ovog roka

Link

Konkurs – Salašarski, etno i vinski turizam

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za realizaciju aktivnosti:

1. SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM u ukupnom iznosu do 90.000.000,00 dinara

1.1. Adaptacija i rekonstrukcija salaša
Finansiraju se: radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekata van naseljenog mesta, na salašu, za smeštaj i/ili ishranu gostiju po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne arhitekture.

Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva (samo fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva).

Potrebna  dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:
– za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
– za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu (iz 2012. godine)
5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
6)    Dokaz o pravu svojine (izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga) odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat (ne stariji od 30 dana)
7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu
8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza po osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

1.2. Adaptacija i rekonstrukcija etno kuća
Finansiraju se: radovi na adaptaciji i rekonstrukciji objekata po ugledu na autentične seoske kuće koji prikazuju i čuvaju tradicionalnu kulturu i arhitekturu sa prostora Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: registrovana poljoprivredna gazdinstva (samo fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva) i udruženja građana sa područja AP Vojvodine registrovana za pružanje usluga u turizmu.

Potrebna  dokumentacija:
– za registrovana gazdinstva (fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva):
1)    Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat
– za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
–za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Fotokopija potvrde o aktivnom statusu u registru poljoprivrenih gazdinstava ili Izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu (iz 2012. godine)
5)    Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva
6)    Dokaz o pravu svojine (izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga) odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat (ne stariji od 30 dana)
7)    Fotokopija kartice ili ugovora o otvorenom namenskom računu
8)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza na osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

– za udruženja građana registrovana za pružanje usluga u turizmu:
1)    Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat
– za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
– za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Dokaz o pravu svojine (izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga) odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat (ne stariji od 30 dana)
5)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar udruženja i PIB obrazac
6)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
7)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
8)    Fotokopija Statuta udruženja građana

1.3. Izgradnja, adaptacija i rekonstrukcija vinskih podruma sa prostorijama za degustaciju vina
Finansiraju se: radovi na izgradnji, adaptaciji ili rekonstrukciji vinskih podruma sa prostorijama za degustaciju vina na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkurs imaju: pravna lica i preduzetnici sa područja AP Vojvodine koji su registrovani u Agenciji za privredne registre i koji su upisani u Vinarski registar koji vodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede i ako imaju u vlasništvu, odnosno u zakupu ili u kooperaciji vinograd.

Potrebna dokumentacija:
1)    Prijava na konkurs
2)    Dokaz nadležnog organa da se na predmetnom zemljištu može realizovati Projekat:
–    za izgradnju: Građevinska dozvola
–    za adaptaciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji
–    za rekonstrukciju: Rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji
3)    Glavni projekat sa predmerom i predračunom radova
4)    Fotokopija rešenja o upisu u Vinarski registar i registracioni broj
5)    Dokaz o izvršenoj prenameni poljoprivrednog u građevinsko zemljište (samo za poljoprivredno zemljište)
6)    Dokaz o pravu svojine (izvod iz lista nepokretnosti ili izvod iz zemljišnih knjiga) odnosno pravnom osnovu korišćenja nepokretnosti na kojoj se realizuje projekat (ne stariji od 30 dana)
7)    Fotokopija rešenja o upisu u Registar u Agenciji za privredne registre
8)    Fotokopija PIB obrasca
9)    Fotokopija lične karte odgovornog lica
10)    Fotokopija kartona deponovanih potpisa
11)    Potvrda nadležnog organa o izmirenju obaveza po osnovu poreza (ne starija od 30 dana)

Sredstva će se dodeljivati za projekte koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne i tehničke dokumentacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Doznaka sredstava će se vršiti u skladu sa prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

Rok za realizaciju odabranih projekata je godinu dana od dana doznake sredstava.

Podnošenje prijava za finansiranje projekata

Podnosioci imaju pravo učešća na konkurs isključivo sa jednim podnetim projektom.
Obrasci ”Prijava na konkurs” mogu se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat kancelarija 44a) ili preuzeti sa zvaničnog sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 26. aprilom 2012. godine putem pošte na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA SALAŠARSKI, ETNO I VINSKI TURIZAM“ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/456-973.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

“PRiZNANJE” najupešnijima

DRUŠTVO SRBIJE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

“PRiZNANJE” najupešnijima – godišnja nagrada Društva Srbije za odnose s javnošću

Društvo Srbije za odnose s javnošću, strukovna organizacija PR profesionalaca, raspisala je konkurs za 15. jubilarnu dodelu godišnjih prestižnih nagrada „PRiZNANJE”. U proteklih godinu dana zapazili smo brojne zanimljive, inovativne i kreativne kampanje predstavnika lokalne samouprave, za koje smatramo da zavređuju pažnju kako stručne, tako i šire javnosti, ali i nagradu “PRiZNANJE”.

Uvek nam je čast da nagradimo i promovišemo najbolje. Prošle godine, nagradu „PRiZNANJE” u kategoriji Komunikacija u javnom sektoru osvojilo je JKP „Čistoća” Novi Sad za projekat „Postupi drastično, odvoji plastično”.

Nagrada „PRiZNANJE” dodeljuje se pojedincima, organizacijama, kompanijama, institucijama i agencijama za najkvalitetnije i najprofesionalnije komunikacijske aktivnosti u prethodnoj godini. Za učešće na konkursu neophodno je prijaviti rad, kampanju ili aktivnost, a nagrade se dodeljuju u 13 kategorija. Samo ime nagrade – PRiZNANJE – u duhu je nastojanja da se odnosi sa javnošću (PR) i znanje neraskidivo udruže i da se rezultatati takvog udruživanja nagrade.

Konkurs je otvoren do 11. maja 2012. godine.

O tome ko će dobiti ovogodišnje „PRiZNANJE” odlučuje stručni žiri koji čine ugledni profesionalci iz oblasti komunikacija, predstavnici korporativnog, neprofitnog i akademskog sektora. Nagrade će biti svečano dodeljenje na tradicionalnom godišnjem “PRijem”-u, a koji će se održati u junu ove godine.

Uslove konkursa, propozicije i kategorije, kao i prijavni formular i pravilnik o radu žirija, možete pronaći na sajtu DSOJ-a: http://pr.org.rs/novi/?page_id=2973 .

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, kontakt osoba: Ivana Parčetić, sekretarka DSOJ, Tel: 060/48 222 00, E-mail: drustvo@pr.org.rs

Link

Promocija i popularizacija elektronskih komunikacija i informacionog društva

MINISTARSTVO KULTURE, INFORMISANjA I INFORMACIONOG DRUŠTVA

Javni poziv za učešće u programu podrške organizaciji  konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva

Vlada je na sednici održanoj 5. aprila 2012. godine prihvatila Program podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva (u daljem tekstu: Program), kako bi se doprinelo realizaciji utvrđenih strateških prioriteta u ovim oblastima.

Razvoj informacionog društva i primena informaciono komunikacionih tehnologija (u daljem tekstu: IKT) doprinosi razvoju u svim aspektima društva.

U okviru Evropske unije IKT su prepoznate kao glavni faktor uticaja na ekonomski rast i inovativnost, a među sedam vodećih inicijativa ekonomske strategije Evropa 2020 nalazi se „Digitala agenda za Evropu”, što pokazuje značaj koji IKT imaju u razvoju moderne ekonomije.

Strategija razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 51/10) i Strategija razvoja informacionog društva u Republici Srbiji do 2020. godine  („Službeni glasnik RS”, broj 51/10),  predviđaju da razvoj informacionog društva treba usmeriti ka iskorišćenju potencijala IKT za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kvaliteta života svih građana Republike Srbije.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU U OKVIRU OVOG POZIVA

Pravna lica registrovana na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: predlagači) mogu predložiti organizaciju konferencija i drugih sličnih događaja koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva (u daljem tekstu: projekat)  za koje smatraju da treba da budu podržani ovim programom.

Predloženi projekti u okviru ovog javnog poziva moraju predstavljati:

–       organizaciju konferencija i drugih događaja (seminara, obuka, radionica, takmičenja i slično) koji doprinose promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva u široj populaciji, kojima se doprinosi realizaciji utvrđenih strateških prioriteta u ovoj oblasti;

Predlagači podnose predloge projekata Ministarstvu, prema uslovima iz ovog javnog poziva. Detaljno uputstvo za podnošenje prijave i obrazac prijave projekta se nalaze na veb adresi www.digitalnaagenda.gov.rs.
Jedan predlagač može predložiti najviše jedan projekat.

FINANSIRANjE PROJEKATA

Ukupna obezbeđena sredstva za realizaciju Programa, koja mogu biti dodeljena po ovom javnom pozivu iznose  20.000.000,00 dinara (slovima: dvadeset miliona dinara) i obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Podrška projektu koji je izabran prema uslovima Programa i ovog javnog poziva predviđa dodelu bespovratnih finansijskih sredstava u maksimalnom iznosu od 5.000.000,00 dinara (slovima: pet miliona dinara) po projektu.

Radi realizacije ovog programa Ministarstvo će na osnovu Odluke o izboru projekata zaključiti ugovore sa predlagačima o finansiranju ili sufinansiranju izabranih projekata.

Ukoliko se Odlukom Ministarstva predlog projekta izabere ali se ne odobre sve aktivnosti ili ne odobre predviđena sredstva u celokupnom predloženom iznosu, predlagač preostala sredstva potrebna za realizaciju predloženog projekta treba da obezbedi iz drugih izvora.

U slučaju da se odobrena sredstva ne iskoriste namenski ista će morati biti vraćena u skladu sa Ugovorom koji će biti potpisan sa predlagačima izabranih projekata.

Ministarstvo zadržava pravo uvida u realizaciju svake od predložene aktivnosti, a sve u cilju praćenja korišćenja sredstava.

POSTUPAK PRIJAVE

Obrazac prijave projekta za program može se preuzeti u elektronskom obliku na sledećoj adresi: Obrazac prijave projekta.

Za svaki predlog projekta potrebno je popuniti obrazac prijave projekta u elektronskom obliku, odštampati ga i potpisati.

Prijavu izvršiti na sledeći način:
1.    Popunjen, odštampan i potpisan obrazac prijave projekta za program dostaviti na adresu Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, Vlajkovićeva 3, 11000 Beograd, sa naznakom „Prijava za program podrške organizaciji konferencija i drugih događaja koji doprinose  promociji i popularizaciji elektronskih komunikacija i informacionog društva – NE OTVARATI – JAVNI POZIV“.
Elektronsku kopiju prijave priložiti na zasebnom kompakt disku.

1.    Obrazac „„Obaveštenje o prijavi“ nakon slanja prijave poštom, odnosno neposrednog dostavljanja prijave, poslati elektronskom poštom na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs

Rok za podnošenje prijava je  20. april 2012. godine do 12:00 sati.
Blagovremenom će se smatrati samo prijava prispela do navedenog datuma i vremena.

OCENjIVANjE PREDLOŽENIH PROJEKATA

Ocenu prijavljenih projekata u okviru ovog poziva vršiće Komisija za ocenu projekata, koju obrazuje Ministarstvo.

Komisija može oceniti i da dodeljena sredstva treba da budu manja od traženih sredstava u obrascu prijave.

Na osnovu Izveštaja Komisije Ministarstvo će doneti odluku o izboru projekata koji će biti finansirani po ovom pozivu.

Komisiju čine predsednik, zamenik predsednika, tri člana – ocenjivači projekata i sekretar Komisije.

Ocenjivanje projekta vršiće se na osnovu sledećih elemenata:
-ocena značaja predmeta promocije, odnosno popularizacije;
-ocena stepena i ukupnog efekta promocije, odnosno popularizacije;
-ocena održivosti projekta;
-ocena opravdanosti zahtevanih finansijskih seredstava;
-ocena dinamike realizacije projekta;
-ocena referenci i kadrovskih kapaciteta predlagača projekta;
-broja i značaja prethodno organizovanih aktivnosti od strane predlagača;
-drugi elementi ocenjivanja u skladu sa svrhom i ciljem projekta izraženim u
pozivu.

Svaki od kriterijuma će biti posebno vrednovan, a najviše će biti vrednovan značaj projekta u odnosu na ciljeve Programa i postignut efekat promocije, odnosno popularizacije elektronskih komunikacija i informacionog društva.

Sve aktivnosti koje su predložene projektom moraju biti sprovedene do kraja 2012. godine na teritoriji Republike Srbije.

Predlagač projekta čiji projekat bude izabran za finansiranje dužan je da po završetku svih aktivnosti predviđenih projektom dostavi detaljan izveštaj Ministarstvu.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa prijavljivanjem možete se obratiti na adresu konkursi@digitalnaagenda.gov.rs ili telefonom na 011/2020072.

Link

Javni poziv – Realizacija Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u RS

MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Javni poziv – Realizacija Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u RS

Za prijavu projekata  za realizaciju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine (KVB) koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije – Razdeo Ministarstvo zdravlja.

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i  udruženja koja svojim predloženim projektima mogu doprineti dostizanju glavnih ciljeva Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti i to:
1. prevenciji faktora rizika;
2. pravovremenom prepoznavanju kardiovaskularnih bolesti;
3. smanjenje smrtnosti i invaliditeta od kardiovaskularnih bolesti;
4. unapređenje kvaliteta života obolelih.

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. smanjenju broja novoobolelih od kardiovaskularnih bolesti
2. smanjenju broja umrlih od kardiovaskularnih bolesti
3  ranom otkrivanju kardiovaskularnih  bolesti
4. realizaciji promotivnih kampanja koje doprinose podizanju svesti  populacije o važnosti  i mogućnosti prevencije kardiovaskularnih bolesti
5. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvene zaštite za bolesti srca i krvnih sudova pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020.godine
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite
c) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u sekundarnim/tercijarnim zdravstvenim ustanovama  koje su u Planu mreže
d) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti.

Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacije do 20 lekara specijalista u maksimalnom iznosu od 500.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za usavršavanje.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU

Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1. Projekti čiji su izlazni rezultati aktivnosti  merljivi na osnovu utvrđenih indikatora;
2. Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine)

Projekte mogu prijaviti:
1. Zdravstvene ustanove koje su u Planu mreže zdravstvenih ustanova
2. Specijalizovane organizacije koje se bave promotivnim aktivnostima, kampanjama i dr (medijske kuće,specijalizovane agencije, i dr.);
3. Strukovna i druga  udruženja  koja se bave edukacijom zdravstvenih radnika i stanovništva u cilju podizanja svesti o značaju  prevencije faktora rizika, pravovremenom prepoznavanju i lečenju kardiovaskularnih bolesti.

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja neće biti razmatrane.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja,  shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj na propisanim obrascima uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M1 i M2 dostupnih na veb stranici Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predlozi projekata se dostavljaju isključivo preporučenom poštom,  uz napomenu  «Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti» i to tri overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u. Uz prijavu za projekat pod tačkom 4. zdravstvena ustanova dostavlja i :
– listu izabranih kandidata koja je utvrđena na osnovu navedene procedure
– okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije na osnovu tri ponude)
– pozivno pismo
– kadrovsku strukturu iz oblasti kardiološke zdravstvene zaštite.

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok podnošenja predloga projekata je 15 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja

5. BODOVANjE PROJEKATA

Projekti se ocenjuju, do najviše 100 bodova, po sledećim kriterijumima:
– Uticaj na unapređenje prevencije – od 0 do 20 bodova;
– Veličina(obuhvat) ciljne grupe – od 0 do 15 bodova;
– Nove ideje,modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema – od 0 do 20 bodova;
– Održivost projekta – od 0 do 15 bodova;
– Struktura budžeta – od 0 do 30 bodova.

6. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Adresa:
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sektor za organizaciju zdravstvene službe,
Odsek za programsku zdravstvenu zaštitu i razvoj ljudskih resursa,
Ul. Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Kontakt osobe u  Ministarstvu zdravlja:
dr Vladimir Čakarević, Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
dr Jugoslav Kelečević, Email: jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
dr Goran Bilek, Email: goran.bilek@zdravlje.gov.rs
tel: 011/3614-666

Link

Javni poziv za prijavu projekata za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv za prijavu projekata  za realizaciju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”, koji će se finansirati iz budžeta Republike Srbije- Razdeo Ministarstvo zdravlja

1. OPŠTI USLOVI

Projekte mogu prijaviti sve zainteresovane zdravstvene ustanove i druge specijalizovane organizacije koje se bave poslovima prevencije i ranog otkrivanja preventabilnih malignih tumora (rak grlića materice, rak dojke i rak debelog creva).

Projekti sa kojima će se aplicirati za sredstva iz budžeta treba da uključuju aktivnosti na:
1. smanjenju broja novoobolelih od malignih bolesti
2. smanjenju broja umrlih od malignih bolesti
3. poboljšanju ranog otkrivanja malignih bolesti
4. unapređenju kvaliteta života obolelih od malignih bolesti i njihovih porodica
5. unapređenju  istraživanja u onkologiji
6. realizaciji promotivnih kampanja koje doprinose podizanju svesti populacije o važnosti i mogućnosti prevencije malignih bolesti
7. stručnom usavršavanju u zemlji i inostranstvu, u cilju ovladavanja novim zdravstvenim tehnologijama koje se koriste u procesu pružanja zdravstvenih usluga iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite pod sledećim uslovima:
a) Da je usavršavanje kandidata u funkciji rada na sprovođenju Nacionalnog programa „Srbija protiv raka”;
b) Da se nove zdravstvene tehnologije (metode i postupci) mogu primenjivati u cilju unapređenja zdravlja ljudi, u prevenciji, dijagnostici i lečenju bolesti, povreda i rehabilitaciji, a obuhvataju bezbedne, kvalitetne i efikasne metode za pružanje zdravstvene zaštite;
v) Prijave zdravstvenim ustanovama mogu podneti zaposleni na neodređeno vreme u zdravstvenim ustanovama sekundarnog/  tercijarnog nivoa koje su u Planu mreže;
g) Da predložena zdravstvena ustanova u inostranstvu gde će se obavljati usavršavanje ima zadovoljavajući nivo stručne kompetentnosti;

– Po ovom Javnom pozivu omogućiće se edukacija do 20 lekara specijalista  u maksimalnom iznosu od 500.000 dinara po kandidatu, a njihov izbor na nivou zdravstvene ustanove, obaviće zdravstvene ustanove po sledećoj proceduri:
– Stručni savet zdravstvene ustanove utvrđuje posebne kriterijume za izbor kandidata;
– Direktor zdravstvene ustanove, u saradnji sa stručnim kolegijumom,  donosi odluku o izboru kandidata za edukaciju.

2. PRIORITETI U FINANSIRANjU

Prioritet u finansiranju imaće oni projekti koji ispunjavaju sledeće uslove i to:
1. Projekti čiji su izlazni rezultati merljivi na osnovu utvrđenih indikatora
2. Projekti čije su aktivnosti prepoznate u strateškim dokumentima Ministarstva zdravlja (Nacionalni program Srbija protiv raka, Nacionalni program prevencije karcinoma dojke, Nacionalni program prevencije karcinoma debelog creva, Nacionalni program prevencije karcinoma grlića materice.

Projekte mogu dostaviti:
1. Zdravstvene ustanove koje su u  Planu mreže zdravstvenih ustanova;
2. Specijalizovane organizacije koje se bave promotivnim aktivnostima, kampanjama ( medijske kuće, specijalizovane agencije i dr);
3. Strukovna udruženja i druge organizacije koje se bave edukacijom zdravstvenih radnika i stanovništva u cilju podizanja svesti o značaju prevencije i  ranog otkrivanja malignih oboljenja.

Projektne aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja neće biti razmatrane.

Realizacija projekata vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca aktivnosti projekta i Ministarstva zdravlja, kojim će se definisati obaveze ugovornih strana i uslovi plaćanja, shodno potrebama iskazanim  u projektu.

Po potpisivanju ugovora sredstva će biti uplaćena nosiocima projekata, a nakon završetka projekta, svaki nosilac u sklopu završnog izveštaja, dostavlja  Ministarstvu zdravlja detaljan narativni i finansijski izveštaj na propisanim obrascima uz koji se prilaže kompletna finansijska dokumentacija (računi, fakture i dr).

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

3. NAČIN PRIJAVE

Sve zainteresovane strane prijavljuju projekte popunjavanjem obrazaca M-1 i M-2 dostupnih na veb stranici sajta Ministarstva zdravlja (preuzmite obrasce). Predloge projekata sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem pošte, uz napomenu  „Za javni poziv za realizaciju  aktivnosti Nacionalnog programa onkološke zdravstvene zaštite Srbija protiv raka” i to dva overena i pečatirana primerka i u elektronskoj formi na CD-u.

Uz prijavu za projekat pod tačkom 7. zdravstvena ustanova dostavlja i :
– listu izabranih kandidata koja  je utvrđena na osnovu  navedene procedure
– okvirni finansijski predračun troškova boravka na usavršavanju, sa posebno iskazanim putnim toškovima (potvrda putne agencije, na osnovu tri ponude)
– pozivno pismo
– kadrovsku strukturu iz oblasti onkološke zdravstvene zaštite.

4. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE

Rok podnošenja projekata je 15 dana  od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva  zdravlja.

5. BODOVANjE PROJEKATA

Projekti se ocenjuju, do najviše 100 bodova, po sledećim kriterijumima:
– Uticaj na unapređenje prevencije – od 0 do 20 bodova;
– Veličina(obuhvat) ciljne grupe – od 0 do 15 bodova;
– Nove ideje,modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema – od 0 do 20 bodova;
– Održivost projekta – od 0 do 15 bodova;
– Struktura budžeta – od 0 do 30 bodova.

6. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA PRIHVAĆENIH PROJEKATA

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije će spisak prihvaćenih projekata za finansiranje istaći javno na svojoj veb stranici u roku od 15 dana po isteku roka za prijavu projekata.

Adresa :
Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Sektor za organizaciju zdravstvene službe,
Odsek za programsku zdravstvenu zaštitu i razvoj ljudskih resursa,
Ul. Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja:
dr Vladimir Čakarević, Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs
dr Jugoslav Kelečević, Email: jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs
dr Goran Bilek, Email: goran.bilek@zdravlje.gov.rs

tel: 011/3614-666

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata Udruženja građana koji doprinose podizanju kapaciteta lokalnih zajednica za proces evropskih integracija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje projekata Udruženja građana koji doprinose podizanju kapaciteta lokalnih zajednica za proces evropskih integracija

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2012. godini realizaciju projekata koji doprinose približavanju široj javnosti osnovnih pojmova i ideje Evropske unije i širenje evropskih vrednosti.

Visina učešća Pokrajinskog sekretarijata u sufinansiranju projekta je do iznosa od 100.000 dinara za projekte koje podnosi jedno Udruženje građana ili 150.000 dinara ukoliko se podnosi projekt u partnerstvu sa jedinicom lokalne samouprave ili Udruženjem građana.

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012 godinu („Sl. list APV“ broj: 23/2011 i 3/2012 – rebalans) u razdelu 11 Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu (ekonomska klasifikacija 481), ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom konkursu iznosi 2.000.000,00 dinara.

Opšti uslovi konkursa:

1. Na konkursu za finansiranje realizacije projekta mogu da učestvuju registrovana Udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine

2. Projekti se podnose na obrascima koji se mogu preuzeti OVDE

Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je 20. April 2012. godine, do 12.00 časova, a realizacija projekta u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Opširnije

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

U cilju razvoja i revitalizacije poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće programe razvoja i revitalizacije istih, u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 5.000.000,00 dinara, obezbedjenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu na poziciji 90 , ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa

1. Pravo učešća na konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje programa razvoja i revitalizacije poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti.
2. Na konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
3. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.
4. Konkurs se objavljuje u dnevnom listu ”Dnevnik”, Novi Sad.
5. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu ”Dnevnik”, Novi Sad.
6. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja

– Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 u Novom Sadu, na II spratu, soba broj 2 od 10-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www.spriv.vojvodina.gov.rs

– Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Prijava na konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

– Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Rešenje o registraciji podnosioca prijave
2. Potvrda o izvršenoj registraciji
3. Ugovor o otvorenom računu u banci

Odlučivanje po prijavama

– Odluku o dodeli dotacija nevladinim organizacijama za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.
– Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.
– Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4309 ili 021/456-101, faks 021/557-084.