Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

sioPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. godine

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija mladih i za mlade, Kancelarija za mlade, lokalnih samouprava i ustanova radi realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

PRIORITET će imati projekti koji podrazumevaju:
•    što veću pokrivenost teritorije AP Vojvodine
•    partnersku saradnju između više udruženja međusobno, sa Kancelarijama za mlade ili ustanovama koje se bave mladima
•    realizaciju aktivnosti u manjim, ruralnim sredinama.

1.    Oblast: OBRAZOVANJE MLADIH
•    Podrška programima neformalnog obrazovanja, a naročito koji se sprovode u ruralnim sredinama
•    Podrška upotrebi online učenja kod mladih koji su van sistema obrazovanja

2.    Oblast: ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
•    Promocija postojećih i novouvedenih programa zapošljavnja mladih
•    Podsticanje organizovanja stručne prakse učenika ili studenata završnih godina
•    Formiranje centara za razvoj karijere i podrška njihovom radu
•        Podrška mladim nezaposlenim licima  koji spadaju u grupu teže zapošljivih i marginalizovanih grupa

3. Oblast: ZDRAVLJE MLADIH
•    Organizovati posebne programe rekreativnih aktivnosti i sportskih takmičenja u i van obrazovne ustanove prilagođene mladima i zdravstvenom stanju mladih
•    Razvijati i podržavati programe “Volonteri/ke u zdravstvenim ustanovama za omladinu”
•    Podržati i senzitivisati rad Savetovališta za mlade pri Domovima zdravlja za pristup prilagođen mladima
•    Unapređivati i razvijati online sisteme informisanja i savetovanja mladih u oblasti zdravlja, pri postojećim sistemima zdravstvene zaštite

4. Oblast: KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH
•    Podrška projektima mladih i za mlade u oblastima savremenog umetničkog i amaterskog stvaralaštva, izvornog narodnog stvaralastva i očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa u službi multikulturalnog i interkulturalnog dijaloga mladih u AP Vojvodini
•    Podizanje kvaliteta organizovanja kulturnih događaja kroz sprovođenje seminara za formalne i neformalne grupe mladih o upravljanju kulturnim događajima

5. Oblast: AKTIVNO UKLJUČIVANJE MLADIH U DRUŠTVO I VOLONTERIZAM
•    Podrška projektima za unapređenje programa i funkcionalnih kapaciteta omladinskih klubova i Kancelarija za mlade
•    Podrška projektima za jačanje kapaciteta omladinskih udruženja za upravljanje projektnim ciklusima i upravljanje organizacijama

6. Oblast : MOBILNOST I INFORMISANJE MLADIH
•    Projekti koji doprinose mobilnosti mladih, radi razmene i sticanja iskustava u oblastima predviđenih Akcionim planom za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014
•    Povećanje nivoa informisanosti mladih u oblastima: praktična pitanja iz svakodnevnog života, slobodno vreme, sport , kulturne aktivnosti, putovanja, Evropske i internacionalne mogućnosti za mlade
•    Realizacija informativno-obrazovnih programa za mlade (Uslov: sporazum između organizacije i medija, kao i izveštavanje o projektima podržanih ovim konkursom i aktivnostima Vojvođanskog omladinskog centra)

7. Oblast: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
•    Akcije očuvanja i unapređenja stanja zaštite životne sredine u ruralnim područjima
•    Akcije čišćenja i uređenja životne sredine
•    Organizovanje foruma na lokalnom nivou sa konkretnim tematikama

8. Oblast: SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA I IZGRADNJA CIVILNOG DRUŠTVA
•    Podržati različite neformalne aktivnosti ka osvešćivanju problema diskriminacije i rad na smanjivanju predrasuda, naročito prema manjinskim i marginalizovanim grupama/zajednicama, a posebno uključiti mlade iz osetljivih grupa u ove aktivnosti (kampovi, tribine, akcije itd.)
•    Podržati različite neformalne aktivnosti ka osvešćivanju rodne ravnopravnosti (kampovi, tribine, akcije itd.)
•    Podržati postojeće i osnivanje novih servisa (npr. savetovališta, SOS telefoni i slično) za mlade iz osetljivih grupa
•    Podržati predbračna savetovališta za mlade ili savetovališta za brak i porodicu

9. Oblast: BEZBEDNOST MLADIH
•    Podizanje svesti mladih o značaju bezbednosti u njihovoj okolini (škola, fakultet, zdravstvena ustanova, ulica, a naročito na sportskim priredbama)
•    Sprovoditi aktivnosti u cilju povećanja nivoa svesti o problemima nasilja u porodici (mladi koji trpe ili vrše nasilje)
•    Sprovoditi istraživanja na godišnjem nivou: o nasilju među mladima; o poverenju mladih u sektor bezbednosti; o povredama na radu, profesionalnim bolestima mladih, kao i mobingu nad mladima; kreirati bazu podataka o postojećim organizacijama i institucijama koje se bave prevencijom nasilja mladih i promovisanjem bezbednosti mladih
Dokument Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014 možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs i na portalu omladina.info
Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o postupku dodele sredstava za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini. Prilikom pisanja projekta rukovoditi se ciljevima, indikatorima i nosiocima aktivnosti koje su navedene Akcionom planom politike za mlade u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:
1.    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 13.700.000,00 dinara
2.    Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektnom zadatku iznosi 300.000,00 dinara
3.    Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (14.03.2013. godine).
4.    Projekat ne može trajati kraće od 60 dana i duže od 8 meseci, a najkasnije do 1. decembra 2013. godine.
5.    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
6.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom
7.    Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji
8.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
9.    Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje
10.    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. god.”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu. Navesti oblast za koju se konkuriše!

Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana

enviroPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2013. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, i to:

1. projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 2.000.000,00 dinara i

2. projekata iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u iznosu od 2.800.000,00 dinara

Pravo za učešće na konkursu:
Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Potrebna dokumentacija:
Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Prilikom konkurisanja podneti i rešenje o upisu udruženja u Registar APR, overeni primerak Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma), fotokopiju PIB obrasca, fotokopiju kartona deponovanih potpisa i fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje udruženja (podnosioca prijave).

Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi, obim i vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate;  sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora, ukoliko su projektom predviđeni.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.
Kriterijumi za dodelu sredstava:
Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 150.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva;
–    dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
–    broj učesnika nosioca projekta;
–   visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora – ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
–       medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci,  izveštavanje   štampe i drugi načini prezentacije);
–   opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

 • dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom list „Dnevnik“ do  30.03.2013. godine,
 • donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata  javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 20.04.2013. godine,
 • rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2013. godine,
 • rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 16.12.2013. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa za svaku projektnu oblast, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

O podnetim zahtevima odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i utvrđuju predlog odluke.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
Obrazac – prijavna oblast 1, možete preuzeti ovde
Obrazac – prijavna oblast 2, možete preuzeti ovde.

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs udruženja građana za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Kontakt osoba za projektnu oblast

 • pod tačkom 1: Olivia Tešić, telefon 021/487-4486, e-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs i kontakt osoba za projektnu oblast
 • pod tačkom 2: Đorđe Vidicki, telefon 021/487-4529, e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Invalid, slep, gluv, nem, kolicaMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u RepubliciSsrbiji 2013. godine

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima građana  da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava opredeljenih iz Budžetskog fonda za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim projektnim aktivnostima:

1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
–    Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
–    Dnevni boravci za osobe sa invaliditetom
–    Stimulativni i inkluzivni programi namenjeni deci, odraslim i starim osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama u cilju  prevencije institucionalizacije

2.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

–    Uklanjanje arhitektonskih barijera

3.    Usluge podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom

–    aktivnosti dopunske podrške koje svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu
–    aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom  stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Udruženja osoba sa invaliditetom,  kao i druga udruženja građana koja realizuju programe čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga

Zainteresovana udruženja su dužna da predloge projekata dostave do 15. 03. 2013. godine. Predlozi projekata dostavljaju se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta i izvršni pregled projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1  fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u, a kod prateće i ostale poželjne dokumentacije dostavlja se jedna  kopija (nije potrebno slati je u elektronskoj formi). Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:
1.    Smernice za podnosioce predloga projekata – dokument koji je za informaciju podnosiocima,
2.    Aneks 1. Obrazac za pisanje predloga projekta – obavezno popuniti,
3.    Aneks 2. Obrazac budžeta projekta – obavezno popuniti,
4.    Aneks 3. Narativni budžet – obavezno popuniti,
5.    Aneks 4. Izvršni pregled projekta – obavezno popuniti,
6.    Aneks 5. Uputstvo za pisanje predloga projekta – za informaciju podnosiocima,
7.    Aneks 6. Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta – za informaciju podnosiocima.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Link

Press Photo Srbija 2013

photographerCENTAR ZA RAZVOJ FOTOGRAFIJE

Press Photo Srbija 2013

Nagrada za autora pobedničke fotografije je 1000 evra
Propozicije konkursa su priložene, važno je formulare pažljivo pročitati

Najvažnije napomene:

 • Na konkurs se mogu slati samo radovi u digitalnoj formi
 • Maksimalna veličina fajla je 2 MB
 • Sve fotografije moraju imati na određen način popunjen file info, jer će se fotografije razvrstavati automatski.
 • Priloženo je detaljno vizuelno i tekstualno uputsvo za popunjavavanje fajl infa
 • Svaki fajl mora imati naziv u obliku šifre, što je objašnjeno u uputstvu
 • Skraćenice za kategorije su i za pojedinačnu i za reportažu označene
 • sa po dva slova, što ćete naći u propozicijama.
 • Fotografije koje imaju nepravilno popunjen fajl info ili kojima naziv fajla nije šifriran, neće moći da budu razvrstane, stoga neće ići na žiriranje.

Radove za konkurs možete poslati na dva načina:

1. Slanjem na mail adresu pressphotosrbija@uns.org.rs

2. Na disku:
Centar za razvoj fotografije
Resavska 28, 1.sprat
11000 Beograd

Bez obzira na to da li fotografije šaljete na disku ili ih šaljete mailom, file info mora biti pravilno popunjen, a naziv fajla šifriran

Za sve dodatne informacije:
Zvezdan Mančić
063 399 449

Konkurs je otvoren do 01.marta 2013. godine.

Detaljne informacije

Poziv za dodeljivanje grantova mladim feministkinjama

feministFOND ZA MLADE FEMINISTKINJE

Poziv za dodeljivanje grantova mladim feministkinjama

Fond za mlade feministkinje (Young Feminist Fund) otvara drugi poziv za dostavljanje predloga projekata sa namerom da pruži podršku više od 16 grupa mladih feministkinja, vođenim od strane mladih žena ili transrodnih osoba mlađih od 30 godina.

Rok za dostavljanje  aplikacija je 26. mart, 2013. godine.

Pravo da se prijave iamju: grupe koje su osnovane izmedju 2009. i 2013. i koje vode žene ili transrodne osobe mlađe od 30 godina i koje su posvećene unapređenju odbrani i zastupanju ljudskih prava žena/transrodnih osoba; koje rade na poboljšanju prava žena/transrodnih osoba mladih na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou; i grupe koje se nalaze na Globalnom Jugu (Afrika, Pacifik, Bliski Istok, Latinska Amerika i Karibi, Južna i Istočna Evropa, Kavkaz i Centralna Azija).

Prioritet će imati organizacije koje su mlade, mreže ili kolektivi koji imaju mali ili uopšte nemaju pristup velikim donatorima i koje deluju u nerazvijenim područjima i koji rade sa marginalizovanim mladim ženama, posebno: izbeglicama, etničkim i nacionalnim manjinama, ženama u ruralnim pordučjima, siromašnima u urbanjim područjima, ženama sa HIV virusom ili sidom, seksualnim radnicama, ženama sa invaliditetom, ženama koje žive u konfliktnim i postkonfliktnim područjima, kao i grupama koje koriste inovativne pristupe za razvijanje svog aktivizma (uključujući umetnost, muziku, kulturu, poeziju, društvene mreže, itd).

Kliknite da pogledate poziv u celini, na engleskom jeziku.

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije

brend srbijaMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije  

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu  („Službeni glasnik RS“ br. 114/12), u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 401-1176/2013 od 12. februara 2013. (u daljem tekstu: Zaključak) kojim se usvaja Program dodele sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije poziva zainteresovane fakultete iz oblasti primenjenih umetnosti koji su akreditovani i poseduju dozvolu za rad (u daljem tekstu: korisnike sredstava) da podnesu prijave na Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije (u daljem tekstu: Konkurs).

Cilj Programa dodele sredstava je razvijen prepoznatljiv vizuelni identitet nacionalnog brenda Srbije. Saradnja sa fakultetom iz oblasti primenjenih umetnosti, kao relevantnom naučnom i stručnom institucijom predstavlja način da se obezbedi visok nivo kvaliteta u kreiranju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, omogući učešće stručne i šire javnosti u procesu definisanja vizuelnog i vrednosnog okvira za pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije i postigne širok društveni konsenzus oko održivog rešenja vizuelnog identiteta koje će odražavati način života, identitet, vrednosti, kapacitete i potencijale Republike Srbije i efektno ih komunicirati ciljnim javnostima. Svrha dodele sredstava je kreiranje prepoznatljivog vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, kao osnove za efikasan sistem brending komunikacija, što će se obezbediti kroz finansiranje i implementaciju projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije. Članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 114/12), na razdelu 31 – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, funkcija 410, glavni program 1504 Promocija trgovine, program 1504-01 Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, ekonomska klasifikacija 465-Ostale dotacije i transferi, opredeljena su sredstva za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, u iznosu od 2.500.000 dinara. Sredstva u iznosu do 2.500.000 dinara se dodeljuju bespovratno prijavi predloga projekta koja ostvari najviše bodova.

Pravo učešća na Konkursu imaju fakulteti iz oblasti primenjenih umetnosti akreditovani u Republici Srbiji, koji poseduju važeću: dozvolu za rad, uverenje o akreditaciji fakulteta kao visokoškolske ustanove, kao i uverenja o akreditaciji jednog ili više studijskih programa iz obrazovno-naučne oblasti: Primenjene umetnosti i dizajn.

Rok za dostavljanje prijava je 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva (do 13.03.2013. godine).

Blagovremenim će se smatrati prijave koje budu dostavljene na pisarnicu ili poštom na adresu: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije poslednjeg dana isteka roka u 12 časova. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradni (subota ili nedelja) ili dan državnog praznika, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi sledeći radni dan do 12 časova. Zatvoreni koverat sa prijavom i svim potrebnim prilozima mora imati oznaku:

“KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKTA RAZVOJA VIZUELNOG IDENTITETA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE”

NE OTVARATI

Korisnik sredstava može podneti samo jednu prijavu na konkurs. Prijava na konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta  nacionalnog brenda Srbije mora biti sačinjena i dostavljena na način definisan Konkursnom dokumentacijom (koja se može preuzeti sa www.mtt.gov.rs). Dodatne informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti svakog radnog dana   putem telefona 011/ 3061 567. Najvažnije informacije tokom trajanja Konkursa, kao i obaveštenje o dodeli sredstava se objavljuju na web stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).

Link

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

youthvoice-18MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1.Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

2. Konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 7. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

3. Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju Lokalnih akcionih planova za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 7. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Listu razvijenosti regija i jedinica lokalnih samouprava možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursima :

Pravo učešća na konkursima 1 i 2 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 3 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) i pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 42a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” br. 47/11) i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/12), i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.
Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), kao i Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/12), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi: www.mos.gov.rs

kao i na adresi omladinskog internet portala: www.zamislizivot.org

a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu:

omladina@mos.gov.rs .

Link

NIS otvorio konkurs za zapošljavanje 300 radnika

NIS karijera1“Naftna industrija Srbije” (NIS) započela je danas program “NIS šansa 2013” kroz koji će 300 mladih bez radnog iskustva dobiti priliku da se zaposle u toj naftnoj kompaniji.

Kako se navodi u saopštenju, program se realizuje u saradnji sa lokalnim samoupravama, a priliku da radi u NIS-u će do kraja ove godine dobiti oko 300 mladih sa završenom srednjom stručnom školom ili završenim fakultetom. Najboljima od njih će kompanija nakon devet, odnosno dvanaest meseci ponuditi zaposlenje.

Konkurs za učešće u programu “NIS šansa 2013” biće otvoren do petka, 1. marta.

Diplomci prijave mogu da se podnesu na kompanijskom veb sajtu www.nis.rs ili preko nacionalnog portala za zapošljavanje “Infostud” (www.infostud.com), a kandidati sa srednjom stručnom spremom mogu se prijaviti i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Svršeni diplomci će dobiti priliku da se zaposle u Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici.

Potrebno je i da imaju završen jedan od sledećih fakulteta u trajanju od četiri godine: Ekonomski, Filozofski, Tehnološki, Prirodno-matematički, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Rudarsko-geološki fakultet, Pravni fakultet, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Saobraćajni fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu ili Mašinski fakultet.

Prednost pri zapošljavanju će imati kandidati sa ostvarenim prosekom iznad 8,5 u toku studiranja.

Kandidati sa završenom srednjom stručnom školom obrazovnih profila: mašinski tehničar, mašinobravar, bravar, elektrozavarivač, tesar, zavarivač, metalostrugar, automehaničar, hemijski tehničar i električar će dobiti priliku da rade u Zrenjaninu, Subotici, Kikindi, Turiji i Trešnjevcu.

Prednost će imati kandidati sa boljim rezultatima u toku školovanja.

NIS četvrtu godinu za redom sprovodi program zapošljavanja mladih kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme zdravstvenih ustanova

ruined hospiatl with wheelchairPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih  tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme zdravstvenih ustanova u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Službeni glasnik RS”, broj 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12), Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu sufinansirati, odnosno finansirati u 2013. godini hitne tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova, u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina broj: 129-401-291/2013 od 18. februara 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 44 (tel.487-4514).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u ”Službenom listu APV”, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, do kraja 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za dodelu po ovom javnom konkursu.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.

O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova i u pogledu predmeta konkursa i vrši procenu prema sledećim kriterijumima:

 • stepen hitnosti,
 • postojanje naloga inspekcije za postupanje,
 • uzrok nastanka (viša sila, elementarna nepogoda i druge nepredviđene okolnosti i dr.),
 • istek garantnog roka, odnosno da nije obuhvaćen ugovorom o servisiranju opreme,
 • nemogućnost organizacije procesa rada i obavljanja delatnosti,
 • nemogućnost obezbeđenja sredstava iz drugih izvora,
 • visina traženih sredstava.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Link

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova

HospitalPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Službeni glasnik RS”, broj 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12), Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu sufinansirati, odnosno finansirati u 2013. godini izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, u ukupnom iznosu od 200.000.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina broj: 129-401-291/2013 od 18. februara 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 44 (tel.487-4514).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u ”Službenom listu APV”, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.

O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova i u pogledu predmeta konkursa i vrši procenu prema sledećim kriterijumima:
•    značaj planiranog investicionog ulaganja, investiciono-tekućeg održavanja prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog informacionog sistema za obezbeđenje i unapređenje obavljanja delatnosti zdravstvene ustanove,
•    doprinos unapređenju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno skraćenju čekanja na zdravstvenu uslugu,
•    doprinost primeni i uvođenju novih zdravstvenih tehnologija,
•    visina traženih sredstava,
•    ekonomičnost budžeta i usklađenost predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,
•    stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora.
•    Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Link