Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za započinjanje ili proširenje poslovne aktivnosti

jobPOKRENI SE ZA POSAO

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za započinjanje ili proširenje poslovne aktivnosti

Program „Pokreni se za posao“ pomaže ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis. Svi građani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa. Putem ovog programa, koji sporovodi udruženje građana ENECA iz Niša, kompanija Philip Morris dodeljuje bespovratna sredstva do 200.000 dinara za kupovinu neophodne opreme za pokretanje malih i porodičnih preduzeća. Osim sredstava za kupovinu opreme, budućim preduzetnicima su  obezbeđene poslovne i stručne obuke, kao i stalna savetodavna pomoć od strane ekonomskih stručnjaka.

Ukoliko imaš preduzetnički duh i dobru poslovnu ideju koju želiš da ostvariš, prijavi se za program „Pokreni se za posao!“. Možda baš ti postaneš jedan od 100 preduzetnika širom Srbije koji će ove godine osnovati ili unaprediti sopstveni posao.

U poslednje tri godine, u okviru programa je osnovano ili unapređeno 160 malih porodičnih preduzeća koja uspešno posluju, a ukupan broj upošljenih u ovim preduzećima je preko 600 ljudi.

Uradi nešto za sebe! Pokreni se za posao!

Štа Prоgrаm оbеzbеđuје?
Prоgrаm „Pоkrеni sе zа pоsао!“ оbеzbеđuје:
•    bespovratna sredstva u iznosu do 200.000 dinara u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti
•    poslovne i stručne obuke
•    stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka

Kоmе је prоgrаm nаmеnjеn?
„Pоkrеni sе zа pоsао!“ je program namenjen osobama sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije. Namenjen je osobama kоје krаsi prеduzеtnički duh, аli im zbоg sоciјаlnоg stаtusа nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаkа.

Uslovi konkursa:
•    Prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije
•    Dobra i održiva poslovna ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa
•    Popunjen prijavni obrazac

PREUZMI PRIJAVNI OBRAZAC

Rok za prijavljivanje:
Do 28. februara 2013. Godine

Odabir kandidata
Kandidati koji zadovolje socijalne i ekonomske kriterijume biće kontaktirani nakon prvog kruga  konkursa u cilju odabira finalnih korisnika sredstava.
Možete nas kontaktirati telefonom na 018/240-306 i 018/528-228 od ponedeljka do petka od 08 do 16 časova ili mejlom na pokrenisezaposao@eneca.org.rs

Link

In this time he had two allies: Sheldon

Muiden lainanottajien voi olla menojen ongelma ja on saanut herteostoja tapana. Virheviestiss, aiemmin ollutta on nyt aika ksitell niit ja anna historian toistaa itsen. Viesti konkurssi laina, jonka saat voi auttaa sinua kohti uudelleenrakentaminen luotto, mutta jos muuta tapaa ksitell kytettviss oleva luotto, tytnne ollut turhaa..

Canada Goose Online As she posed for a photo with Johnson and assistant chief Kris Arneson, the chief quipped that the moment served as poster for women in leadership, it a recruitment poster. Sgt. Deanna Rivard said after the ceremony that the promotions were symbolic of the gains that women had made in law enforcement, but that she sees herself as a first. Canada Goose Online

Canada Goose Parkas Making the shift from a reactionary to a proactive, precautionary approach, Epstein and other experts say, goes beyond the purview of public health officials and medical doctors. It requires the work of veterinarians, ecologists, economists, sociologists and politicians canada goose, among others. And such holistic efforts don’t happen naturally. Canada Goose Parkas

Cheap Canada Goose Businesses all over the world are confronted with different challenges. There exists the already established ones, and we have the new businesses. Sometimes the business environment is like a jungle, where the big businesses operate like predators, while the smaller businesses operate like preys. Cheap Canada Goose

Canada Goose JOYCE COHEN plays Margaret Lord, Tracy’s mother. Cohen has appeared on Broadway in Once a Catholic and off Broadway with the Mint Theater Co. And Playwrights Horizons. It gets worse. While probing that lapse, the giant federal department tripped over a whopper: It had also lost a computer hard drive containing more than 580,000 student loan files, including loan balances. By one early estimate, taxpayers could be on the hook for $700 million to buy six years worth of credit and identity theft protection for the affected students.. Canada Goose

Canada Goose Outlet Jamie Ford’s debut novel, Hotel on the Corner of Bitter and Sweet begins in the 1980s outside a boarded up Seattle hotel when protagonist Henry Lee spots a parasol among the newly discovered belongings left by the Japanese Americans who had been exiled into internment camps. Recognizing this parasol launches a flood of memories, and he is swept 40 years back to a time when his world was dominated by a nationalistic father, school bullies, and a country in turmoil. In this time he had two allies: Sheldon, a local jazz saxophonist, and Keiko, the owner of the parasol who becomes his one true friend. Canada Goose Outlet

Canada Goose Vests ‘[‘In the Air Tonight’ has] got a life of its own. That will outlive me I think, that song’, Phil Collins mused in an interview with Jimmy Fallon ahead of the performance. Jimmy did his best vocal impression of the drum sound as Phil joked, ‘By the time the end of the program comes, you’ll be good at this.’ Canada Goose Vests.

Poziv za podnošenje predloga projekata Udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicija

vojni-invalidiMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata Udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicija

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama osnovanim radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,  da  podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije za 2013. godinu.

Prioritet u ovom pozivu jeste unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji kao i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, kroz pružanje podrške projektima u oblasti:
1.    psihosocijalne rehabilitacije boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca;
2.    negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE:
–   deluju na području Republike Srbije
– su osnovane radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,
– upisane su u Registar udruženja kod nadležnog organa;
– imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta, a za predloge projekata koji se odnose na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/zavodi nastupaju u partnerstvu sa njima;
– vode uredno finansijsko poslovanje;

PRIJAVA PROJEKATA
Svaka organizacija može prijaviti najviše tri projekta koje će realizovati u 2013. godini.

Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta je do 1.000.000,00 dinara.

Dokumentacija:
– projekat se prijavljuje svaki zasebno, na za to predviđenom obrascu (Obrazac 1);
– predlog budžeta se dostavlja za svaki projekat zasebno, na za to predviđenom obrascu (Obrazac 2);
– ukoliko se predlog projekta odnosi na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/organizacije, prednost će imati programi/projekti koji se sprovode u partnerstvu sa tom institucijom/ustanovom/organizacijom (Obrazac 3 – model ugovora o partnerstvu);
– izveštaj o urednom finansijskom poslovanju u 2011. godini (završni račun);
– detaljno razrađen elaborat za svaki od projekata;
– original ili overena kopija  rešenja o registraciji;
– popunjen upitnik (Obrazac 4).

Prijavu za učešće na javnom pozivu po konkursu podnosi ovlašćeno lice nevladine organizacije i ono je odgovorno  za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Kriterijumi za ocenu predloženih projekata su:
• Aktuelnost i održivost projekta;
• Doprinos koji projekat ima u ostvarenju ciljeva
• Doprinos unapređenju i razvoju Republike Srbije;
• Učešće partnerskih institucija/ustanova/zavoda;
• Iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje projekta;
• Kompetetnost podnosioca projekta;
• Opremljenost podnosioca projekta;
• Kvalitet dosadašnjeg rada na projektima koje je finansiralo Ministarstvo;

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA
Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta.
Indirektni odnosno režijski troškovi (tekući, redovni troškovi vezani za rad same organizacije), iz Obrasca 2 – Budžet projekta, ne mogu preći 25 % od predloženog budžeta  projekta.
Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za :
•    promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
•    pokrivanje dugovanja;
•    namirivanju pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
•    stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
•    kupovinu zemlje i izgradnja objekata;
•    kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima.
•    individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
•    kupovinu vozila;
•    retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana;
Tokom realizacije odobrenih projekata finansijer će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih projekata.

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju projekta kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ali i ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.

Finansiranje projekata se vrši na godišnjem nivou, mesečnim isplatama u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Ministarstvo će na osnovu ovog poziva doneti odluku o privremenom finansiranju projekata zaključno sa 30.06.2013. godine, na osnovu koje će biti zaključen ugovor o privremenom finansiranju, uz mogućnost da se nastavi finansiranje odobrenih projekata po ovom pozivu i posle navednog datuma, odnosno zaključno sa 31.12.2013. godine.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENjE PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA
Zainteresovane organizacije, dužne su da predloge programa/projekata dostave najkasnije do 14.februara 2013. godine u 12 časova.

Predlog projekta dostavlja se  na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji su dostavljeni bez CD -a ili mimo propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Predlog projekata dostavlja se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u, u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4a, Beograd, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: ”NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”.

Obrasci za prijavu dostupni su na web adresi www.minrzs.gov.rs  Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Zakasnele prijave, kao i nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uslove iz ovog Poziva neće se razmatrati.

Komisija će  doneti predlog odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2013. godine, a nakon toga, Ministarstvo će sa podnosiocima istih zaključiti ugovore o finansiranju realizacije projekata.

Link

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

friendship-1024x769OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu iznosi: 16.400.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 12/2008) za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Odlukom predsednika opštine br. 02-402/2012-I/A od dana 26. decembar 2012. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža po javnom konkursu u 2013. godini utvrđene su oblasti pod rednim brojevima: 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11 i 13.
Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Pravo učešća imaju samo one organizacije čiji delokrug se ne realizuje  prvenstveno u oblasti kulture ili poljoprivrede i to potvrđuju rešenjem o upisu organizacije u Registar.

Nevladina organizacija može učestvovati sa najviše 2 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.
Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2013. godine.

Nevladina organizacija je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10 % vrednosti projekta iz drugih izvora za realizaciju projekta.
Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 do 15,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1., u kancelariji br. 26., odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/konkursi)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1.    obrazac prijave
2.    biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3.    fotokopiju rešenja o upisu organizacije u Registar
4.    fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO, na adresu Glavni trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 873–249 kod Jenei Ervina.

Rok za podnošenje prijava je 7. februar 2013. godine, do 15,00 časova.

Link

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja

Radio tvOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2013. godini

I
Sredstva u visini od 5.000.000,00 dinara iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža.

II
Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti javnog informisanja imaju osnivači javnih glasila (novina, radio programa, televizijskih programa i dr.) – ustanove, privredna društva, fondovi, fondacije udruženja građana i ostale organizacije iz oblasti javnog informisanja – koji vrše delatnost javnog informisanja na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine.
III
Uslov za podnošenje prijave na konkurs je da osnivač javnog glasila:

1. ima registrovano sedište na teritoriji Opštine,
2. a slučaju da nema registrovano sedište na teritoriji Opštine da vrši dnevno informisanje o aktuelnim temama od interesa za građane Opštine, odnosno da program/projekat doprinosi raznolikosti medijskih sadržaja, pluralizmu ideja i vrednosti i u skladu je sa visokim etičkim standardima i standardima kvaliteta.

Osnivač televizijskog programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje televizijskog signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opština (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje, u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom.
Osnivač radio programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje radio signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opštine (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje u skladu sa zakonom.

IV
Merila i kriterijumi za izbor programa i projekata u oblasti javnog informisanja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine su:
– programi, projekti i članci koji se bave radom i aktivnošću lokalne samouprave – naročito manifestacije, kulturni i drugi programi lokalne samouprave od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji se bave svakodnevnim pitanjima od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji doprinose afirmaciji vrednosti zajedničkog života, multikulturalnosti i multikonfesionalnosti na teritoriji Opštine.

V
Prijava na konkurs podnosi se Komisiji na obrascu „Prijava na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja” (Obrazac broj 1) koji je dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs), a može se preuzeti i lično, radnim danima od 7-15 časova u kancelariji br. 21. Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Prijave se podnose u štampanom obliku, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom, na adresu: Opštinska uprava opštine Kanjiža, 24420 Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „ Komisiji za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja“.

Za svaki program (programsku šemu) odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:
– dokaz o podnosiocu prijave – izvod iz registra u kojem je podnosilac prijave registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
Osim navedenih dokaza osnivač televizijskog programa dužan je da priloži i:
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom i
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja).
Osnivač radio programa dužan je da priloži i:
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja);
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom.

VI
Rok za predaju prijava je 7. februar 2013. godine.

Link

Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede

farmersOPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu

Ukupan iznos neraspoređenih sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu iznosi 2.000.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) čiji je delatnost poljoprivreda sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 12/2008) za ostvarenje projekata kao što su: organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, zaštita interesa, edukacija i stručno savetovanje, marketing, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja (zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodični farmovi), prekogranična saradnja.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije (u daljem tekstu: nevladine organizacije).

Nevladina organizacija može učestvovati sa najviše dva projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža.
Projekat mora biti završen do 31.12.2013. godine i u okviru navedenog roka takođe mora da se preda i detaljni obračun projekta.

Ukoliko se izveštaji iz prethodnog stava ne dostave, nevladinim organizacijama koje ih ne dostave neće biti dodeljena sredstva u naredne tri godine, odnosno neće biti razmatrano njihovo učešće na konkursu.

Ukoliko su odobrena sredstva nenamenski utrošena, korisnici sredstava su dužni da vrate uplaćena sredstva.

Nevladina organizacija je dužna da obezbedi sopstveno učešće u novcu u visini od 10 % vrednosti projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 do 15,00 časova, u uslužnom centru Opštinske uprave Kanjiža (soba br. 2. – šalter br. 7) ili sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1.    obrazac prijave
2.    biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3.    fotokopiju rešenja o upisu organizacije u Registar
4.    fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO (Poljoprivreda), na adresu Glavni Trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875 – 166 lok. 303 kod Bimbo Mihalja ml.

Rok za podnošenje prijava je 07. februar 2013. godine, do 15,00 časova.

Link

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi

festivalOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi u 2013. godini,  u vrednosti od 2.500.000 dinara

Pod programima i projektima ukulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine podrazumevaju se programi i projekti u kulturi i projekti umet-ničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na:

– organizovanje kulturnih događanja (programa, koncerata, festivala, takmičenja, savetovanja, susreta i izložbi) značajnih za očuvanje kulturnog identiteta i razvoja kulturnog života Opštine
– očuvanje i negovanje narodnih običaja
– učešće na takmičenjima i festivalima
– podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada
– izdavanje knjiga i časopisa
– prevod knjiga
– izdavanje CD-a i audio vizuelnih izdanja.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi:

– ustanove kulture,
– amaterska kulturno-umetnička društva i
– drugi subjekti u kulturi kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi i druga pravna lica i subjekti u kulturi.

Subjekti u kulturi imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Opštine.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji za dodelu sredstava u oblasti kulture na obrascu „PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” (obrazac br. 1).

Za svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Podnosilac prijave uz obrazac br. 1. prilaže:
– dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekat u kulturi registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.),
sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
„PRIJAVA na konkurs zafinansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” je dostupna na zvaničnoj internet stranici opštine.

Prijave se podnose u štampanom obliku predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom na adresu: Kanjiža, Glavni trg 1, sa naznakom da se u pošiljci nalazi konkursna dokumentacija za kulturu.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

Rok za dostavu prijava: 7. februar 2013. godine.

Link

Podrška zaštiti životne sredine

SENSE logoREGIONALNI CENTAR ZA ŽIVOTNU SREDINU – REC

Podrška zaštiti životne sredine

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) Kancelarija u Srbiji, je uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), upravo otpočeo realizaciju novog trogodišnjeg  programa podrške organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji – „SENSE“.

Program ima za cilj jačanje organizacija civilnog društva i promovisanje njihovog većeg učešća u procesima donošenja odluka po pitanjima životne sredine. Ovime REC i SIDA žele da doprinesu boljem upravljanju u oblasti životne sredine i donošenju odluka baziranih na  konsenzusu. S obzirom na intenzivno donošenje novih zakona i politika u oblasti životne sredine, transparentnost i uključivanje javnosti i civilnog sektora u ovaj proces je ključan uslov za adekvatnu primenu pomenutih zakona i politika.  Uloga organizacija civilnog društva je, u tom pogledu, presudna.

SENSE program ohrabruje organizacije civilnog društva da se aktiviraju u pogleda učešća u donošenju odluka, promovišu rešenja za probleme u životnoj sredini i intenzivnije lobiraju kod donosilaca odluka za održive razvojne programe i integrisanje održivih aspekata u razvojne planove u oblastima gde rade i žive.

Program je vredan 2.2 miliona evra i sadrži četiri komponente:
• dodeljivanje finansijske podrške (grantova) organizacijama civilnog društva u Srbiji. Uslov je da minimalno dve organizacije sarađuju na svakom projektu. U SENSE programu za direktnu podršku projektima organizacija (grantove) obezbeđen je budžet od 960.000 evra  podeljen u dva poziva od po 480.000 evra: prvi poziv je u 2013. i drugi poziv u 2014. godini. Grantovi se kreću između 40.000 do 80.000 evra.
• podizanje kapaciteta organizacija kroz obuke kojima će unaprediti veštine i znanja u oblasti: pravnih pouka/zastupanja; lobiranja; ulozi „budnog oka“; učešća javnsti; efikasne  komunikacije i dopiranja do javnosti; rodne ravnopravnosti, pristupa EU fondovima itd.  Dobitnici grantova će imati i mogućnost da nauče više o načinu funkcionisanja organizacija u EU kroz studijsko putovanje;
• dijalog sa donosiocima odluka, umrežavanje i javne diskusije o temama iz oblasti zaštite životne sredine (dobitnici granta će biti zaduženi za organizaciju konsultantivnih sastanaka sa predstavnicima nacionalnih vlasti); i
• podrška medijima koji se bave temom životne sredine u Srbiji kroz trening za predstavnike medija i organizacija civilnog društva. U oba grant ciklusa biće raspisan konkurs za najbolje objavljene članke/reportaže/emisije na kome će autori tri najbolja medijska izveštaja biti nagrađeni.

Organizacije su pozvane da podnesu prijavu REC-u za ovu ekstenzivnu podršku polovinom januara 2013. godine.

Rok za slanje prijava je 14. februar 2013. godine, a odabir projekata će biti obavljen u februaru i martu 2013.  Predloge će ocenjivati Lokalni savetodavni odbor REC Kancelarije za Srbiju, a rezultati izbora će biti podneti agenciji SIDA na konačno odobrenje u martu. Realizacija projekata je planirana za period od 10 meseci, između aprila 2013. i januara 2014. godine.

Nadamo se da ćemo ovim programom doprineti boljem upravljanju u oblasti životne sredine.
– Poziv za dostavljanje predloga projekata (kompletnu konkursnu dokumentaciju) možete preuzeti ovde.
– Dopunske informacije o SENSE programu možete preuzeti ovde.
– Prezentacije o SENSE programu možete preuzeti ovde.

Važna napomena: Rok za slanje predloga projekata je 14. februar 2013. Godine.

Link

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Invalid, slep, gluv, nem, kolicaMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike  će u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji pružiti podršku sledećim grupama projektnih aktivnosti:

1.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

2.    Unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom

3.    Humanitarni i drugi programi koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
•    da su registrovana udruženja građana;

•    da im je sedište u Republici Srbiji;

•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.

Način pisanja predloga projekta

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga:
Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI«.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od 21.01.2013. godine do 10.12.2013. godine.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava zainteresovane organizacije mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Bespovratna sredstva privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom tekstila, prediva, kože i obuće

yarn machineMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Glavni cilj projekta je da doprinese poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji. Kao krajnji rezultat, projektne aktivnosti će pozitivno doprineti smanjenju rizika po život zaposlenih i smanjenju broja povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

U okviru projekta, International Management Group i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike objavljuju

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) za poboljšanje uslova rada u privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom tekstila, prediva, kože i obuće

Biće dodeljeno do 10 grantova u iznosu do 25,000 evra po grantu.shoe-repair-general

Privredni subjekti koji su zainteresovani za prijavljivanje za dodelu bespovratnih sredstava (grantova), treba da preuzmu kompletan set dokumenata koji su potrebni za postupak prijavljivanja na konkurs.

Dokumenta su dostupna na engleskom i srpskom jeziku, a u slučaju bilo kakvog neslaganja, engleske verzije dokumenata će se smatrati važećim.

Potrebna dokumenta:

  • Smernice za podnosioce prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava
  • Rezime projekta, “Dokument 1”
  • Formular za prijavu, “Dokument 2”
  • Izjava, “Dokument 3”
  • Obrazac narativnog budžeta, “Dokument 4” sa uputstvima za popunjavanje tabelarnog i narativnog budžeta
  • Tabelarni budžet, “Dokument 5”
  • Upitnik o stanju bezbednosti i zdravlja na radu, “Dokument 6”

Link za preuzimanje odgovarajućih dokumenata.

Navedena dokumentacija sadrži uputstvo za pripremu i podnošenje prijava na konkurs, informacije o pravilima konkursa, postupku odabira i sprovođenja konkursa kao i odgovarajuće obrasce koje podnosilac treba da podnese kao deo prijave.

Podnosioci treba da uzmu u obzir, kao što je navedeno u Smernicama za podnosioce prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, da pored popunjenih obrazaca i upitnika, postoje i druga dokumenta koja moraju biti dostavljena. Troškove pripreme i podnošenja prijava snosi podnosilac.

Rok za prijem prijava na konkurs u prostorijama IMG-a ističe u 17 časova, 11. februara 2013. godine.

Lična pitanja nisu dozvoljena.

Podnosiocima prijava se preporučuje da redovno prate ovaj sajt zbog eventualnih pojašnjenja ili dopuna u toku konkursnog postupka.