Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

school-sign-green-lgPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja  AP Vojvodini za 2013. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, br. 39/12), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2013. godini, sufinansirati  programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva predviđena za dodelu po ovom konkursu iznose 9.752.470,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA

A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja

1.    za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 2.650.000, 00 dinara,
2.    za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 2.244.650,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    naknade iz budžeta za obrazovanje, kao što su takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, edukativni kampovi i susreti učenika,  ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje, za ostvarivanje programa bezbednosti učenika, za uvođenje bilingvalne nastave, negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje njihove tradicije, osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada;
•    usluge informisanja, kao što su štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja jubileja;
•    materijal za obrazovanje i
•    usluge usavršavanja zaposlenih u vidu edukacije nastavnog kadra kroz učešće na seminarima, savetovanjima.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Nevladine organizacije

1.    za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.651.413,00 dinara,
2.    za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 2.206.407,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;
•    obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja;
•    dotiranje stručnih skupova i seminara iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
•    dotiranje takmičenja iz nastavnih predmeta čiji su inicijatori nevladine organizacije;
•    ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
•    dotiranje realizacije projekata u cilju osavremenjavanja nastavnih planova i programa, uvođenja inovacija u obaveznom, izbornom i fakultativnom nastavnom procesu i slobodnim aktivnostima, i
•    dotiranje projekata koji imaju za cilj negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje tradicije.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1.    značaj programa i projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini;
2.    troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2013. godine;
3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa i projekata;
4.    da je podnosilac prijave sa uspehom relizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;
5.    da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika;
6.    da program i projekat može pretežno da se realizuje u tekućoj budžetskoj godini;

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom    delatnosti za koju je ustanova (nevladina organizacija) registrovana;
2.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.
Sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2013. godine.

NAČIN APLICIRANjA

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 3. april 2013. godine.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnom obrascu Sekretarijata (Upitnik), koji treba da bude  overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Prijave sa  potrebnom dokumentacijom  se podnose na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice – „Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs .

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Link

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standard

students-bus-excursion-fun-2010POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje  i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2013. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, br. 39/12), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2013. godini, finansirati odnosno sufinansirati programe i projekte u oblasti učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva predviđena za dodelu po Konkursu iznose 3.000.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola i škole sa domom učenika u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,
•    programe i projekte iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,
•    razne manifestacije,
•    đačke ekskurzije,
•    uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u domovima učenika,
•    druge programe i projekte u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1.    značaj programa i projekata za oblast učeničkog standarda u AP Vojvodini;

2.    troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2013 godine;

3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa i projekata;

4.    da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;

5.    da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika i

6.    da program i projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini;

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom    delatnosti za koju je ustanova učeničkog standarda registrovana;

2.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2013. godine.

 NAČIN APLICIRANjA

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 3. april 2013. godine.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnom obrascu Sekretarijata (Upitnik), koji treba da bude overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Prijave sa  potrebnom dokumentacijom  se podnose na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice – „Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs .

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Link

Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću

agriculture handPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini

Dana 18. maja 2013. godine Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je produžio rok za dostavu dokumentacije za Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini. Pored produženja roka za dostavu dokumentacije, značajno je da je povećan procenat iznosa sredstava za podršku investicija sa 30 na 50%, kao i maksimalna visina podsticajnih sredstava.

1.    Predmet konkursa

Predmet konkursa je realizacija delatačke IV Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.
Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija objekata u kojima se vrši prerada mleka, mesa, voća i povrća,adaptacija objekata u kojima se vrši prerada meda i nabavka opremeza preradumleka, mesa, voća i povrća,uljanih kultura, lekovitog, začinskog, aromatičnog bilja i pčelinjih proizvoda.

2.    Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imajukorisnici registrovani na teritoriji AP Vojvodine:
1.    Fizičko lice – nosilac i članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
2.    Zemljoradnička zadruga,
3.    Preduzetnik – fizičko lice upisano u Registar privrednih subjekata.

Mesto realizacije odobrene investicije je napodručju AP Vojvodine.

3.    Namena podsticajnih sredstava

Podsticajna sredstva će se koristiti za sufinansiranje:

I.    Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacijeobjekataza preradu mleka i nabavke opremeza preradu mleka:

1.    rekonstrukciju, dogradnju i adaptacijuobjekatazapreradumleka, u skladu sa važećim propisom;

2.    nabavkuopremezamodernizacijupostojećihprerađivačkihpostrojenja i razvojnovihproizvodnihlinijazaproširenjeasortimanaproizvoda: Oprema za prijem mleka (laktofriz, kapaciteta do 1.000 l, pumpa za mleko, filter za mleko, sabirna cisternakapaciteta do 1.000 l, laktodenzimetar, radni sto); Oprema za fermentaciju i pakovanje (duplikator za jogurt kapaciteta do 1.000 l,duplikator za kiselo mlekokapaciteta do 500 l, duplikator za pavlakukapaciteta do 500 l, zavojna pumpa za transport jogurta ili kiselog mleka); Oprema za siranu(sirarska kadakapaciteta do 1.000 l, pumpa za surutku, predpresa za sir, presa za sir, sirarski sto, kalupi za sir, bazeni za solenje, regali za solenje, radni sto, alati za obradu sirnog gruša, kompresor, filter za vodu, elektronski termoregulator);Rashladni uređaji za čuvanje gotovih proizvoda (komore ili hladnjaci); Opremanje komore za zrenje sira (agregat, isparivač, termostat, higrometar), ručni pribor, linije za punjenje, linije za pakovanje i druga nenavedena pripadajuća oprema.

3.    nabavku laboratorijske opreme za unapređenje kontrole kvaliteta i higijene proizvoda.

II.    Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacijeobjekata za preradu mesa i nabavke opreme za preradumesa:
1.    rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za preradu mesa, u skladu sa važećim propisom: prostorije za prijem mesa, prostorije za preradu mesa,prostorije za salamurenje, komore za sušenje i dimljenje mesa, komore za čuvanjemesa, komore za smrznuto meso;

2.    nabavku novih linija, opreme i mašina, za tradicionalnu proizvodnju prerađevina od mesa: sterilizator, stona vaga, postolje za vagu, vuk, kuter, mešalica za nadev 100 l, punilica 30 l, kazan za topljenje masti sa mešalicom 200 l, posuda za taloženje masti sa sitom 200l, radni sto, ručna pila, posuda za salamurenje, linije za punjenje, mašine za uvezivanje kobasica i druga nenavedena pripadajuća oprema.

III.    Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije objekata zapreradu voća i povrćai nabavke opreme za preraduvoća i povrća:
1.    rekonstrukciju, dogradnju i adaptacijuobjekata za preradu voća i povrća, u skladu sa važećim propisom;

2.    nabavku opreme zahladnjače (izolacioni zidni i krovni paneli, hidraulične rampe sa vratima na prijemu robe, rashladni sistemi za komore, prostori za prijem i sortiranje robe, oprema za podešavanje i održavanje kontrolisane atmosfere, elektrooprema i instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, oprema za sortiranje, oprema za pakovanje, sredstva unutrašnjeg transporta);

3.    nabavku opreme za toplu i hladnu preradu voća i povrća: mašine za pranje, transporteri i elevatori, mašine za rezanje, blanšeri, kalibratori, pumpe, stolovi, vibracioni separatori, pasirke, sudovi, tuneli za brzo zamrzavanje, oprema zasortiranje, oprema za pakovanje proizvoda, sušare za voće i povrće kapaciteta do 1.000 tsa pogonom na električnu energiju, tečni, prirodni gasili obnovljive izvore energije i druga nenavedena pripadajuća oprema.

IV.    Nabavke opreme za preradu uljanih kultura (soja, uljana tikva, suncokret):
1.    nabavku mašina i opremezamodernizacijupostojećihprerađivačkihpostrojenja i razvojnovihproizvodnihlinijazaproširenje asortimanaproizvoda od uljanih kultura: prese za hladno ceđenje ulja, filteri, linije za punjenje i druga nenavedena pripadajuća oprema.

V.    Nabavke opreme za preradulekovitog, začinskog i aromatičnog bilja:
1.    Nabavkunovemehanizacijezažetvulekovitog, začinskog i aromatičnogbilja – berača i kosilica;

2.    Nabavkunoveopremezačuvanje, preradu i pakovanjelekovitog, začinskog i aromatičnogbilja: minisušarekapaciteta do 1.000 tsa pogonom na električnu energiju, tečni, prirodni gasili obnovljive izvore energije, vazdušni i vibracioni separatori, mašine za odvajanje stabljike od cveta, mašine za odvajanje lista od stabljike, mašina za usitnjavanje bilja, transporteri,linijezapakovanje i druga nenavedena pripadajuća oprema.

VI.    Adaptaciju objekata zapreradu pčelinjih proizvoda i nabavke opreme zapreradu pčelinjih proizvoda:
1.    adaptaciju objekata u kojima se vrši prerada meda, u skladu sa važećim propisom;

2.    nabavkuspecijalizovaneopremezapreradumeda: električna centrifuga,manuelna centrifuga,stresač pčela,električni otklapač saća, kada za otklapanje saća,sto za otklapanje saća,stalak za otklapanje saća,električna pumpa za pretakanje meda,pneumatska punilica za med,ručna dozerica za med,mešalica za kristalizirani med,automatski sto za pakovanje meda,sakupljač polena (ugrađen u podnjaču),kanta za med (inoksa i plastične mase-PP ili PET), cisterna za čuvanje meda,topionik voska sa presom,topionik voska za cele ramove,električni dekristalizator meda,duplikator-homogenizator sa mešalicom i reduktorom,matične rešetke,pčelarska vaga (150kg), linija za punjenje i pakovanje meda,linija za proizvodnju pčelinje hrane/pogača,mlin čekićar za mlevenje šećera,pčelarska SMS vaga,motorni izduvač za pčele,sušara za pol i druga nenavedena pripadajuća oprema.

4.    Visinapodsticajnih sredstava

Za realizaciju Konkursa za podršku aktivnostimausmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošćuu AP Vojvodini u 2013. godini predviđen je ukupan iznos od 120.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija po ovomKonkursu utvrđuju se u iznosu do 30% od plaćenog iznosa cene realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom Konkursu ne može biti veći od 5.000.000,00 dinara.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj tački konkursa, osim kod tačaka I, II, III i VI, gde može podneti dve prijave po jednoj tački, s tim da se jedna prijava odnosi na rekonstrukciju, dogradnju ili adaptaciju objekata, a druga na nabavku opreme, i to:
•    zarekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata u kojima se vrši prerada mleka, mesa, voća i povrćai pčelinjih proizvoda do1.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu mleka do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu mesa do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za hladnjače i preradu voća i povrća do 5.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu uljanih kultura (soja, uljana tikva, suncokret) do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku mehanizacije za žetvu i opreme za preradulekovitog, začinskog i aromatičnog bilja do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda do 2.000.000,00 dinara.

5.    Opšti uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava

•    Fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava(u daljem tekstu: fizičko lice) ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1.    je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstva do kraja 2012. godinei nalazi se u aktivnom statusu;

2.    dokaže da je izmirio poreske obaveze, propisane zakonom, za 2012. godinu;

3.    ima manje od 65 godina u trenutku podnošenja zahteva;

4.    biznis planom za sve investicije vezane za rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i ostale investicije, koje su u vrednosti od 500.000,00 RSD i više, dokaže ekonomsku održivost poljoprivrednog gazdinstva nakon realizacije investicije;

5.    ima prebivalište u opštini u kojoj se investicija sprovodi ili u susednoj opštini;

6.    ima dokaz o vlasništvu objekata, kao i da na datom objektu nema upisanog tereta, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih koji obuhvata period od minimalno 10 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

7.    objekat na kojem će se vršiti dogradnja ima izdatu Lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno dokaz da je podnet Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole i Informaciju o lokaciji;

8.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

9.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 3. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2011. i 2012. godini;
10.    se protiv podnosioca zahteva za ostvarivanje podsticaja ne vodi parnični odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

•    Zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstva ako:
1.    je registrovana kod Agencije za privredne registre i bavi se delatnošću za koju konkuriše;

2.    ima najmanje deset zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalaze se u aktivnom statusu;

3.    dokaže da su izmireneporeske obaveze za 2012. godinu;

4.    biznis planom za sve investicije vezane za rekonstrukciju i ostale ivesticije, koje su u vrednosti od 500.000,00 RSD i više, dokaže ekonomsku održivost podnosioca zahteva nakon realizacije investicije;

5.    ima sedište u opštini u kojoj se investicija sprovodi ili u susednoj opštini;

6.    ima dokaz o vlasništvu objekata, kao i da na datom objektu nema upisanog tereta, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih koji obuhvata period od minimalno 10 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

7.    objekat na kojem će se vršiti dogradnja ima izdatu Lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno dokaz da je podnet Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole i Informaciju o lokaciji;

8.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

9.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 3. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2011. i 2012. godini;

10.    se protiv podnosioca zahteva za ostvarivanje podsticaja ne vodi parnični odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

•    Preduzetnik ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1.    je registrovan kod Agencije za privredne registre pre 2012. godine i nalazi se u aktivnom statusu,i bavi se delatnošću za koju konkuriše;

2.    dokaže da jeizmirioporeske obaveze za 2012. godinu;

3.    biznis planom za sve investicije vezane za rekonstrukciju i ostale ivesticije, koje su u vrednosti od 500.000,00 RSD i više, dokaže ekonomsku održivost podnosioca zahteva nakon realizacije investicije;

4.    ima sedište u opštini u kojoj se investicija sprovodi ili u susednoj opštini;

5.    ima dokaz o vlasništvu objekata, kao i da na datom objektu nema upisanog tereta, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih koji obuhvata period od minimalno 10 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

6.    objekat na kojem će se vršiti dogradnja ima izdatu Lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno dokaz da je podnet Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole i Informaciju o lokaciji;

7.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

8.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 3. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2011. i 2012. godini;

9.    se protiv podnosioca zahteva za ostvarivanje podsticaja ne vodi parnični odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

6.    Posebni uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava

Fizičkolice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, ostvaruju pravo na korišćenjepodsticajnihsredstavazarekonstrukciju, dogradnju,adaptacijuobjekata i nabavkunoveopremezapreradumleka, mesa,voća i povrća,uljanihkultura,lekovitog, začinskog,aromatičnogbilja ipčelinjihproizvodaako:
1.    ima minimum 4 umatičene mlečne krave, 20 ovaca ili koza za proizvodnju mleka, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu mleka;

2.    ima u tovu minimum 10 svinja ili 5 junadi,u slučaju investicije koja se odnosi na preradu mesa,

3.    ima zasnovanu proizvodnju na minimum 0,5 ha voća, povrća ili uljane tikve, odnosno 0,2ha u zaštićenom prostoru na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu voća, povrća ili uljanih kultura;

4.    ima minimum 0,2 ha zasada lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu ovog bilja.

5.    ima minimum 10 košnica, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu i prodaju pčelinjih proizvoda.

U slučaju da korisnici podsticajnih sredstava iz tačke 2. Konkursa nemaju dovoljne količine primarnih poljoprivrednih proizvoda iz sopstvene proizvodnje, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava mogu ostvariti ako imaju zaključene ugovore sa drugim proizvođačima tih primarnih poljoprivrednih proizvoda.
Zemljoradnička zadruga i preduzetnik koji ostvare podsticajna sredstva za namene iz tačke 3. Konkursa,u visini od 2.000.000,00 dinara i više, imaju obavezu da do 31. oktobra 2013. godine prime u stalni radni odnos najmanje jedno lice.

7.    Postupak odlučivanja o dodelisredstava

•    Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
•    Podsticajna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije i izvršene kontrole od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
•    Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno,
•    Rok za realizaciju investicije je do 31. oktobra 2013. godine,
•    Kriterijumi, sistem bodovanja i druga pitanja od značaja ze realizaciju Konkursa regulisana su Pravilnikom o dodeli sredstava iz Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.

8.    Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije

Konkurs je otvoren od 10.marta do 30. septembra 2013. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavljati ISKLjUČIVO POŠTOM NA ADRESU:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
sa naznakom:
„KONKURS ZA PODRŠKU AKTIVNOSTIMA USMERENIM NA STVARANjE PROIZVODA SA VEĆOM DODATOM VREDNOŠĆU U AP VOJVODINI U 2013. GODINI“

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4379.
Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti na veb sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Gemaakt van top of the range materiaal

The key to the resort’s success will be Amble’s passionate dedication to sustainability, a passion shared by the property’s former owners, Long Caye Belize. Blake Ross, director of Long Caye Belize, would not have sold this rare parcel to just anyone. “We are excited about our partnership with Amble Resorts sustainability is at the heart of our shared mission,” says Ross.

Canada Goose Online Deze nieuwe heren wintersportkleding collectie bevat alleen topkwaliteit O’Neill winter producten, zoals je dat van O’Neill mag verwachten! Finish jouw perfecte wintersport look met een beanie, sjaal en handschoenen! Let op, het seizoen van wintersportvakantie komt eraan, steek jezelf in het nieuw en kies nu jouw ideale wintersport gear!De nieuwe Jeremy Jones skikleding collectie is ook daadwerkelijk bedacht en ontworpen door onze top team rider Jeremy Jones himself! Als je een echte backcountry guy bent is de 3 Layer Shell ski jas precies wat je zoekt. De 3 Layer Shell voor heren heeft het hoogste level wat betreft waterdichtheid, duurzaamheid en ademend vermogen. Gemaakt van top of the range materiaal, wat ervoor zorgt dat deze ski jassen zich aan kunnen passen aan de buitentemperatuur en jouw lichaamstemperatuur, om zo de optimale temperatuur te kunnen behouden aan de binnenkant van de ski jas. Canada Goose Online

Canada Goose Outlet Senator and state attorney general.almost twenty years, Phil has led the charge to train Colorado lawyers of the future cheap canada goose, to advocate for them, and to be a champion of inclusiveness, Salazar said in a statement issued through the campaign.Related ArticlesAugust 25, 2017Michael Bennet on Donald Trump Twitter habit: is not helping the United States race also creates a down ballot proxy battle between warring factions in the Democratic Party.State Rep. Joe Salazar, D Thornton, announced his bid for attorney general in March http://www.canadagoose7.com/, hoping to draft from the energy of Vermont Sen. Bernie Sanders, who he supported in the presidential race.Weiser other initial endorsements include top Obama administration officials connections from his time as a senior White House adviser on technology and innovation and deputy attorney general for the antitrust division at the Department of Justice.. Canada Goose Outlet

Canada Goose Parkas Don want to see any kind of burden that going to unnecessarily create hardship for individuals or businesses, she said. Going to do everything we can to avoid that. NDP plan is based in part on the work of University of British Columbia economist Steve Morgan and his colleagues. Canada Goose Parkas

Canada Goose Benji’s Own personal Yuletide Report personalities 14 in addition to his or her ordeals with celebrating the holiday. The item indicates his or her vacation together with his people partners over the breaks. Sad to say, Kris Kringle seemed to be damaged which often required his or her elves to result in this treats rather then them Canada Goose.

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2013.godini

sportsscholarshipOPŠTINA KANJIŽA

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2013.godini

Javni oglas se raspisuje za dodelu  stipendija sportistima u 2013. godini iz budžeta opštine Kanjiža u iznosu od 800.000,00 dinara.

USLOVI

Pravo na sportsku stipendiju imaju članovi sportskih organizacija u opštini Kanjiža, po svim kategorijama sportskih grana, koji steknu status talentovanog – perspektivnog sportiste.
Kandidate za status talentovanog–perspektivnog sportiste predlažu sportske organizacije, po osnovu kategorizacije sportista Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije i rezultata rada, diplome i zahvalnica ostvarenih u protekloj godini.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju:
• da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza opštine Kanjiža, i da tamo i trenira
• da uredno i redovno obavlja sve obaveze sportiste pri sportskoj organizaciji, školskom timu, reprezentaciji itd.
• da svojim ponašanjem podstiče i promoviše etičke vrednosti sporta i sportskog života i stvaralaštva,
• da nije mlađi od 12 godina niti stariji od 24 godina,
• da ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ iz vladanja u školi koju pohađa,
• da ima stalno prebivalište na Learn more about the essential health benefits your free healthcare plan must provide (all plans sold on the SHOP exchange will meet the requirements, however if you want to keep the current plan you offer it must meet guidelines. teritoriji opštine Kanjiža,
• da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:

– obrazac prijave (Obrazac SP-1);
– potvrdu da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza opštine Kanjiža, i da tamo i trenira;
– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
– potvrdu škole koju pohađa da iz vladanja ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ ili fotokopiju svedočanstva kao dokaz;
– fotokopiju lične karte punoletnog kandidata ili izjavu roditelja o prebivalištu maloletnog kandidata (Obrazac I-3)
– izjavu punoletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija,ustanova i institucija (Obrazac I-1),
– odnosno izjavu roditelja maloletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-2).

Po raspisanom konkursu za sportske stipendije, sportski klubovi članovi Sportskog saveza opštine Kanjiža, podnose predloge u utvrđenom roku, najviše za dva kandidata.

Sem propisanih obrazaca, sportski klubovi dostavljaju dokaze u pisanoj formi u vidu biltena, diploma, zahvalnica, spiskova saveza ili dokumenta kojim potvrđuju status sportiste.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji na obrascu prijave koja čini sastavni deo ove Odluke i konkursne dokumentacije.
Neblagovremene prijave neće se razmatrati, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na  zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža.
Obrasci su dostupni OVDE

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama u navedenom roku, Komisiji za dodelu stipendija sportistima,  sa naznakom „Za sportske stipendije – ne otvaraj“, a preko Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Kanjiža,  Glavni trg br. 1.

Link

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini.

USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 22. mart 2013. godine.
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju
nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.
• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po
ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
• Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

 NAČIN APLICIRANjA
• Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od 27. februara 2013. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.ounz.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi :
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihaila Pupina 16.
ZA KONKURS

Link

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama

churchesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dodelu sredstava crkvama i verskim zajednicama koje deluju na teritoriji AP Vojvodine za 2013. godinu

U skladu sa članom 4. Odluke o raspodeli budžetskih sredstava, sredstva se odobravaju za sufinansiranje obavljanja graditeljske, dobrotvorne i naučne delatnosti tradicionalnih crkava i verskih zajednica, kao i organizacija i ustanova čiji su oni osnivači, a koje deluju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Ukupan iznos sredstava za raspodelu po konkursu je 21.852.000,00 dinara.

Po konfesijama iznosi su sledeći: Srpska pravoslavna crkva – 11.146.000,00 dinara (Bačka eparhija – 3.316.000,00 dinara; Banatska eparhija – 3.566.000,00 dinara; Sremska eparhija – 4.068.000,00 dinara
i Šabačka eparhija – 196.000,00); Rimokatolička crkva – 6.776.000,00 dinara (Subotička biskupija – 3.388.000,00 dinara, Zrenjaninska biskupija – 1.882.000,00 dinara i Srijemska biskupija – 1.506.000,00
dinara); Islamska zajednica – 312.000,00 dinara; Slovačka evangelistička a.v. crkva – 874.000,00 dinara; Jevrejska zajednica – 468.000,00 dinara; Reformatska hrišćanska crkva – 546.000,00 dinara;
Evangelistička hrišćanska crkva – 468.000,00 dinara; Grkokatolička crkva – 468.000,00 dinara i Rumunska pravoslavna crkva – 623.000,00 dinara.

Prijave na konkurs podnose se na srpskom jeziku ili jeziku nacionalnih manjina koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, s preciznom naznakom za koju namenu se sredstva traže, u iznosima zaokruženim na hiljade dinara.

Rok za podnošenje prijave je 01.04. 2013. godine.

Prijava mora da sadrži:
• naziv računa;
• naziv banke kod koje se vodi račun;
• broj računa koji je izdala i overila banka u kojoj se vodi.

Ukoliko lokalna crkva ne poseduje svoj račun, može u prijavi navesti broj računa eparhije, biskupije, vikarijata ili
egzarhata kome pripada sa svim navedenim podacima.

Prijave se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine, ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu I nacionalne zajednice, 21 000 Novi Sad, Bul. M. Pupina 16.

Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu dobiti na pomenutim adresama ili skinuti sa internet adresa: www.vojvodina.gov.rs. i www.puma.vojvodina.gov.rs.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave, kao i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, neće biti razmatrane.

Link

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

sioPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. godine

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija mladih i za mlade, Kancelarija za mlade, lokalnih samouprava i ustanova radi realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine.

PRIORITET će imati projekti koji podrazumevaju:
•    što veću pokrivenost teritorije AP Vojvodine
•    partnersku saradnju između više udruženja međusobno, sa Kancelarijama za mlade ili ustanovama koje se bave mladima
•    realizaciju aktivnosti u manjim, ruralnim sredinama.

1.    Oblast: OBRAZOVANJE MLADIH
•    Podrška programima neformalnog obrazovanja, a naročito koji se sprovode u ruralnim sredinama
•    Podrška upotrebi online učenja kod mladih koji su van sistema obrazovanja

2.    Oblast: ZAPOŠLJAVANJE MLADIH
•    Promocija postojećih i novouvedenih programa zapošljavnja mladih
•    Podsticanje organizovanja stručne prakse učenika ili studenata završnih godina
•    Formiranje centara za razvoj karijere i podrška njihovom radu
•        Podrška mladim nezaposlenim licima  koji spadaju u grupu teže zapošljivih i marginalizovanih grupa

3. Oblast: ZDRAVLJE MLADIH
•    Organizovati posebne programe rekreativnih aktivnosti i sportskih takmičenja u i van obrazovne ustanove prilagođene mladima i zdravstvenom stanju mladih
•    Razvijati i podržavati programe “Volonteri/ke u zdravstvenim ustanovama za omladinu”
•    Podržati i senzitivisati rad Savetovališta za mlade pri Domovima zdravlja za pristup prilagođen mladima
•    Unapređivati i razvijati online sisteme informisanja i savetovanja mladih u oblasti zdravlja, pri postojećim sistemima zdravstvene zaštite

4. Oblast: KULTURA I SLOBODNO VREME MLADIH
•    Podrška projektima mladih i za mlade u oblastima savremenog umetničkog i amaterskog stvaralaštva, izvornog narodnog stvaralastva i očuvanja nematerijalnog kulturnog nasleđa u službi multikulturalnog i interkulturalnog dijaloga mladih u AP Vojvodini
•    Podizanje kvaliteta organizovanja kulturnih događaja kroz sprovođenje seminara za formalne i neformalne grupe mladih o upravljanju kulturnim događajima

5. Oblast: AKTIVNO UKLJUČIVANJE MLADIH U DRUŠTVO I VOLONTERIZAM
•    Podrška projektima za unapređenje programa i funkcionalnih kapaciteta omladinskih klubova i Kancelarija za mlade
•    Podrška projektima za jačanje kapaciteta omladinskih udruženja za upravljanje projektnim ciklusima i upravljanje organizacijama

6. Oblast : MOBILNOST I INFORMISANJE MLADIH
•    Projekti koji doprinose mobilnosti mladih, radi razmene i sticanja iskustava u oblastima predviđenih Akcionim planom za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014
•    Povećanje nivoa informisanosti mladih u oblastima: praktična pitanja iz svakodnevnog života, slobodno vreme, sport , kulturne aktivnosti, putovanja, Evropske i internacionalne mogućnosti za mlade
•    Realizacija informativno-obrazovnih programa za mlade (Uslov: sporazum između organizacije i medija, kao i izveštavanje o projektima podržanih ovim konkursom i aktivnostima Vojvođanskog omladinskog centra)

7. Oblast: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ODRŽIVI RAZVOJ
•    Akcije očuvanja i unapređenja stanja zaštite životne sredine u ruralnim područjima
•    Akcije čišćenja i uređenja životne sredine
•    Organizovanje foruma na lokalnom nivou sa konkretnim tematikama

8. Oblast: SOCIJALNA POLITIKA PREMA MLADIMA I IZGRADNJA CIVILNOG DRUŠTVA
•    Podržati različite neformalne aktivnosti ka osvešćivanju problema diskriminacije i rad na smanjivanju predrasuda, naročito prema manjinskim i marginalizovanim grupama/zajednicama, a posebno uključiti mlade iz osetljivih grupa u ove aktivnosti (kampovi, tribine, akcije itd.)
•    Podržati različite neformalne aktivnosti ka osvešćivanju rodne ravnopravnosti (kampovi, tribine, akcije itd.)
•    Podržati postojeće i osnivanje novih servisa (npr. savetovališta, SOS telefoni i slično) za mlade iz osetljivih grupa
•    Podržati predbračna savetovališta za mlade ili savetovališta za brak i porodicu

9. Oblast: BEZBEDNOST MLADIH
•    Podizanje svesti mladih o značaju bezbednosti u njihovoj okolini (škola, fakultet, zdravstvena ustanova, ulica, a naročito na sportskim priredbama)
•    Sprovoditi aktivnosti u cilju povećanja nivoa svesti o problemima nasilja u porodici (mladi koji trpe ili vrše nasilje)
•    Sprovoditi istraživanja na godišnjem nivou: o nasilju među mladima; o poverenju mladih u sektor bezbednosti; o povredama na radu, profesionalnim bolestima mladih, kao i mobingu nad mladima; kreirati bazu podataka o postojećim organizacijama i institucijama koje se bave prevencijom nasilja mladih i promovisanjem bezbednosti mladih
Dokument Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014 možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs i na portalu omladina.info
Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o postupku dodele sredstava za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini. Prilikom pisanja projekta rukovoditi se ciljevima, indikatorima i nosiocima aktivnosti koje su navedene Akcionom planom politike za mlade u AP Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:
1.    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 13.700.000,00 dinara
2.    Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektnom zadatku iznosi 300.000,00 dinara
3.    Rok podnošenja prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (14.03.2013. godine).
4.    Projekat ne može trajati kraće od 60 dana i duže od 8 meseci, a najkasnije do 1. decembra 2013. godine.
5.    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se nalaze na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
6.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom
7.    Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji
8.    Iznos honorara ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
9.    Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje
10.    Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. god.”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu. Navesti oblast za koju se konkuriše!

Sve dodatne informacije, u vezi Konkursa, možete dobiti pozivom na telefon 021/487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana

enviroPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2013. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, i to:

1. projekata koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 2.000.000,00 dinara i

2. projekata iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u iznosu od 2.800.000,00 dinara

Pravo za učešće na konkursu:
Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.

Potrebna dokumentacija:
Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Prilikom konkurisanja podneti i rešenje o upisu udruženja u Registar APR, overeni primerak Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma), fotokopiju PIB obrasca, fotokopiju kartona deponovanih potpisa i fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje udruženja (podnosioca prijave).

Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi, obim i vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate;  sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora, ukoliko su projektom predviđeni.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.
Kriterijumi za dodelu sredstava:
Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 150.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.

Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva;
–    dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
–    broj učesnika nosioca projekta;
–   visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora – ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
–       medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci,  izveštavanje   štampe i drugi načini prezentacije);
–   opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

  • dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom list „Dnevnik“ do  30.03.2013. godine,
  • donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata  javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 20.04.2013. godine,
  • rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2013. godine,
  • rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 16.12.2013. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa za svaku projektnu oblast, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

O podnetim zahtevima odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i utvrđuju predlog odluke.

Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim i vrsta dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
Obrazac – prijavna oblast 1, možete preuzeti ovde
Obrazac – prijavna oblast 2, možete preuzeti ovde.

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs udruženja građana za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine, arhitekture, urbanizma i graditeljstva“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Kontakt osoba za projektnu oblast

  • pod tačkom 1: Olivia Tešić, telefon 021/487-4486, e-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs i kontakt osoba za projektnu oblast
  • pod tačkom 2: Đorđe Vidicki, telefon 021/487-4529, e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Invalid, slep, gluv, nem, kolicaMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u RepubliciSsrbiji 2013. godine

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima građana  da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava opredeljenih iz Budžetskog fonda za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim projektnim aktivnostima:

1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
–    Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
–    Dnevni boravci za osobe sa invaliditetom
–    Stimulativni i inkluzivni programi namenjeni deci, odraslim i starim osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama u cilju  prevencije institucionalizacije

2.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

–    Uklanjanje arhitektonskih barijera

3.    Usluge podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom

–    aktivnosti dopunske podrške koje svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu
–    aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom  stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Udruženja osoba sa invaliditetom,  kao i druga udruženja građana koja realizuju programe čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga

Zainteresovana udruženja su dužna da predloge projekata dostave do 15. 03. 2013. godine. Predlozi projekata dostavljaju se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta i izvršni pregled projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1  fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u, a kod prateće i ostale poželjne dokumentacije dostavlja se jedna  kopija (nije potrebno slati je u elektronskoj formi). Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:
1.    Smernice za podnosioce predloga projekata – dokument koji je za informaciju podnosiocima,
2.    Aneks 1. Obrazac za pisanje predloga projekta – obavezno popuniti,
3.    Aneks 2. Obrazac budžeta projekta – obavezno popuniti,
4.    Aneks 3. Narativni budžet – obavezno popuniti,
5.    Aneks 4. Izvršni pregled projekta – obavezno popuniti,
6.    Aneks 5. Uputstvo za pisanje predloga projekta – za informaciju podnosiocima,
7.    Aneks 6. Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta – za informaciju podnosiocima.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Link