Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma

turizam srbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija za projekte razvoja turizma u 2013. godini

Ministarstvo finansija i privrede raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija za finansiranje projekata razvoja turizma u 2013. godini.

Korišćenje sredstava

Pravo na korišćenje sredstava sa ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama imaju turističke organizacije, destinacijske menadžment organizacije, privredna društva odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik, pravna lica koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture za projekte razvoja, ako se tim projektima obezbeđuje:
a)    promocija Srbije kao turističke destinacije i podsticanje unapređenja receptivne turističko-ugostiteljske ponude;

b) promocija i unapređenje kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora;

c)  edukacija i treninzi u turizmu;

d) unapređenje i realizacija statističkih istraživanja i metodologije satelitskih računa;

e)  razvoj javnih zabavno rekreativnih sadržaja;

f) izrada planske dokumentacije u skladu sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, broj 36/09, 88/10, 99/11-dr. zakon);

g) izrada planske i projektne dokumentacije (dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja, projektno-tehnička dokumentacija, studije i dokumenta po međunarodnim pravilima neophodni za projekte iz fondova EU i drugih stranih donatora i sl.);

h) uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja/unapređenje postojeće komunalne infrastrukture kao osnove za razvoj turističkih kapaciteta i sadržaja – izgradnja pristupnih saobraćajnica i parking prostora, elektro-energetska infrastruktruktura, sistemi za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda sa uređajima za prečišćavanje otpadnih voda, hidrotehnički objekti, telekomunikacijski sistemi i uređaji za merenje, sistemi za prikupljanje, sortiranje, odvoženje i preradu čvrstog otpada, javni toaleti;

i) uređenje javnih površina (trgovi, platoi, natkrivene komunikacije, sportsko-rekreativni tereni, dečja igrališta, marine, pristaništa, pristani i dr.);

j) uređenje zemljišta namenjenog opštoj rekreaciji i nabavka prateće opreme (ski-staze, pešačke staze, trim staze, biciklističke staze, trening staze, uređenje obala reka i jezera, panoramski putevi i dr.);

k) postavljanje turističke signalizacije, rekonstrukcija, izgradnja i opremanje turističke infrastrukture i objekata od posebnog značaja za funkcionisanje i razvoj turizma (vizitorski centri, turistički info centri, kulturno-istorijski spomenici, arheološki lokaliteti, muzeji, objekti za odmor i rekreaciju, bazeni, kongresne dvorane, turistički kampovi, vidikovci, objekti uz prirodne atrakcije, itd.), kao i izgradnja i rekonstrukcija objekata sa drugim turističkim namenama i sadržajima;

l) sufinansiranje projekata finansiranih iz fondova EU i drugih stranih donatora.

Sa ekonomske klasifikacije 481-Dotacije nevladinim organizacijama pravo korišćenja sredstava imaju neprofitne institucije za projekte razvoja turizma navedene pod b) i v) iz prethodnog stava, osim verskih zajednica kojima se mogu odobriti i sredstva za finansiranje projekata navedenih pod brojem e), ž), z), i), i j) iz prethodnog stava.

Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenim pod a), g), d), đ), e), ž), z), i), j) i k) može iznositi do 100% ukupne vrednosti projekta.
Učešće sredstava ministarstva u finansiranju projekata navedenim pod  b) i v) može iznositi do 50% ukupne vrednosti projekta. Podnosilac zahteva za ove projekte može da ostvari pravo na korišćenje subvencije, odnosno dotacije samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine.

Kriterijumi za  korišćenja sredstava
Dodela sredstava za finansiranje projekata vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1) stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije;
2)    razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3)    razvoj turističkih prostora;
4)    adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu;
5)    stepen razvijenosti opštine.

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava i prilozi

Zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava sadrži osnovne podatke o podnosiocu zahteva, osnovne podatke o projektu, plan finansiranja projekta  i vreme realizacije projekta.

U prilogu zahteva, podnosilac dostavlja sledeću dokumentaciju:
1.    Potvrdu o izvršenoj registraciji PIB-a;
2.    Spisak lica ovlašćenih za potpisivanje sa overenom kopijom obrasca OP;
3.    Karton deponovanih potpisa;
4.    Rešenje o upisu u  registar nadležnog organa;
5.    Ugovor sa poslovnom bankom o otvaranju i vođenju tekućeg računa;
6.    Overena fotokopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje (važi za udruženja građana)
Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev. Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.
Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za turizam, Kneza Miloša 20, Beograd,  isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Uslovi i način korišćenja sredstava

I  Zahtevi za korišćenje svih dotacija, kao i subvencija za  projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekte edukacije i treninga u turizmu podnose se zaključno sa 30.03.2013. godine.

Liste vrednovanja i rangiranja ovih projekata, posebno subvencija, posebno dotacija, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, utvrđuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Rang liste projekata će biti objavljene na zvaničnoj internet prezentaciji ministartva www.mfp.gov.rs.

Projekti dotacija ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.

Projekti subvencija za  projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekte edukacije i treninga u turizmu ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva, najviše do iznosa 15% ukupno opredeljenih sredstava  na ekonomskoj klasifikaciji 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama za ove namene.

Na rang liste učesnici konkursa  imaju pravo prigovora u roku od tri dana od njihovog objavljivanja. Odluku o prigovoru komisija donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Konačne rang liste projekata koji će biti finansirani iz sredstava ministarstva, takođe, se objavljuju na zvaničnoj internet prezentaciji ministarstva, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rang lista iz prethodnog stava.

Korisnici sredstava subvencija i dotacija za projekte promocije i unapređenja kvaliteta ponude turističkih mesta, regija i prostora i projekata edukacije i treninga u turizmu, počev od 2013. godine, mogu ostvariti pravo na korišćenje sredstava za realizaciju istog projekta najviše tri puta. Učešće sredstava ministarstva u sufinansiranju projekta u prvoj godini realizacije može biti najviše 50%, u drugoj godini najviše 30%, u trećoj godini najviše 10% od ukupne vrednosti projekta. Korisnici svake godine podnose novi zahtev za korišćenje bespovratnih sredstava koji se ocenjuje nezavisno od prethodnih godina.

II Zahtevi za korišćenje subvencija za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z), i), j) i k) podnose se zaključno sa 1.09.2013. godine.

Vrednovanje ovih projekata vršiće komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma. Sredstva za realizaciju će se odobravati sukcesivno, za  projekte ocenjene sa prosečnom ocenom osam i više, do isteka roka za podnošenje zahteva.

Po isteku roka za podnošenje zahteva, komisija će utvrditi listu vrednovanja i rangiranja preostalih projekata koji nisu odobreni na prethodnim zasedanjima komisije. Projekti ocenjeni sa prosečnom ocenom šest i više, mogu biti finansirani iz sredstava ministarstva do utroška ukupno opredeljenih sredstava.

Za pravdanje namenskog trošenja sredstava svih subvencija i dotacija neophodno je dostaviti dokumentaciju kojom se pravda ukupna vrednost projekta navedena u zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstva.

 Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava

O zahtevu za korišćenje bespovratnih sredstava odlučuje komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove turizma.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem subvencija i dotacija navedenih u stavu 1. uređuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo finansija i privrede i korisnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855213.

Link

Dodatni poziv za učešće u Programu razvoja konkurentnosti kroz poboljšanje efikasnosti proizvodnih procesa

siepa_logoSIEPA

Dodatni poziv za učešće u Programu razvoja konkurentnosti kroz poboljšanje efikasnosti proizvodnih procesa

Na inicijativu Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA), a u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA), započet je „Program razvoja konkurentnosti kroz poboljšanje efikasnosti proizvodnih procesa“ namenjen srpskim privrednim društvima. Program zajednički finansiraju SIEPA i JICA kao deo tehničke pomoći namenjene Republici Srbiji u cilju povećanja konkurentnosti srpskih privrednika na inostranom tržištu kroz transfer znanja i najboljih praksi iz Japana.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) je 21. avgusta 2012. godine objavila javni poziv za učešće u ovom programu i rok za podnošenje prijava bio je 12. septembar 2012. godine.

Nakon odličnih rezultata postignutih u prvom krugu Javnog poziva, i pozitivnih reakcija domaćih kompanija, SIEPA je odlučila da raspiše dodatni Javni poziv za proširenje broja učesnika „Programa razvoja konkurentnosti kroz poboljšanje efikasnosti proizvodnih procesa“. Više informacija o Programu i načinu i uslovima prijave možete pogledati ovde.

Rok za podnošenje prijave je 22. februar 2013. godine do 17h.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta

greenhousePOKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2013. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima –  fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine,upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule i to na sledeći način:
–    maksimalan iznos kredita 15.000 evra,
–    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
–    rok otplate 36 meseci,
–    grejs period traje 12 meseci i uključuje se u rok otplate, za vreme grejs perioda  obračunava se interkalarna kamata,
–    otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata),

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli  kredita imaće učesnici konkursa sa predračunom za izradu gotovog plastenika kao i učesnici koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu:www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini);
–    procena vrednosti kuće izdate od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 03. februara 2013. do iskorišćenja planiranih sredstava. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo

beehivePOKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih  rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2013. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
– maksimalan iznos  kredita  10.000 evra,
– minimalan iznos kredita 1.000 evra
– krediti za nabavku pčelinjih rojeva i košnica odobravaju se sa grejs periodom od 24 meseca (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata)
-krediti za nabavku opreme za pčelarstvo i kamiona sa prikolicom registrovanom za pčelarenje odobravaju se sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata)
– rok otplate kredita 18 meseci,
– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;

Korisnik kredita je u obavezi da nakon odobrenja kredita dostavi Fondu atest vozila od strane ovlašćene ustanove, u roku od 90 dana, od dana puštenja kredita u tečaj.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu,  opštinskim kancelarijama , kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava- podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
–    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
–    procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.
– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima

Konkurs je otvoren od 03. februara 2013 do 04. marta 2013. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Link

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje

Irrigation ManagementPOKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2013. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

–     za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
–     za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu,  opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava–podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
–    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 03. februara 2013. do iskorišćenja planiranih sredstava.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

agriculture machine 2POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne)   u poljoprivredi u 2013. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne).

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

o    Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
o    Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
o    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
o    Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    rok otplate kredita 48 meseci,
o    otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 9 rata).
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    kao instrument obezbeđenja kod pogonskih mašina može biti i sama mašina koja je predmet kupovine
–    izvod iz regitstra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–      uverenje poreske uprave o izmirensoti naknade za odvodnjavanje, na starije od 30                                                                                                                 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 03. februara 2013. godine do 04. marta 2013. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu

GrapesPOKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada  vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2013. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
o    maksimalan iznos odobrenog kredita 10.000,00 evra
o    Fond neće odobravati iznos manji od 1.000,00 evra,
o    krediti za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze odobravaju se sa grejs periodom u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    krediti za kupovinu opreme u vinogradarstvu odobravaju se sa grejs periodom u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata
o    rok otplate kredita 24 meseci,
o    otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Kreditiraće se:
1. Fond će kreditirati  deklarisane i sertifikovane lozne kalemova i ožiljene standardne reznice.
2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi,
3.Pocinkovana žica
4.Opremu u vinogradarstvu –(sudovi, prese, burad itd.)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu,  opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www. fondpolj. vojvodina. gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
•    originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati  dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
•    originalni predračun sa specifikacijom za  nabavku stubova, žice i opreme u vinogradarstvu
*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;
•    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije
•    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
•    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.
•    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 03. februara 2013.  do 4. marta 2013. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom «Za konkurs»
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

The waste stream can be sorted into various constituent

Personne ne m’adressait la parole. J’tais ailleurs, dans ma bulle. La pte modeler m’a certainement sauve de la folie!. If poor credit has you lost in a maze of debt or unable to raise the money to do the things you have always wanted to, bad credit loans can help you end your financial troubles. Though conservative high street lenders and banks hesitate to give loans to people with bad credit, there are now many alternative lenders who specialize in extending bad credit loans. A bad credit loan can bring within your reach the house of your dreams or the car you have long been dying to possess.

online payday loans Depending on the nature of the source material, there are a plethora of sorting and processing activities utilised that range from labour intensive hand picking operations through to highly mechanised or technically complex processes. The chosen method of sorting will depend on many factors such as the nature of the waste, the ease of segregation and the yield and quality of the resultant recyclates.These pre sorted materials are forward to transfer stations for bulking up and compacting prior to transportation onto processing facilities, or in some cases export.The process can involve manual picking lines for removal of erroneous materials and the use of compacting machinery.Municipal (household) and commercial mixed recyclable wasteIf not sorted at the kerbside, municipal recyclates may be taken to centralised premises, such as transfer stations or materials recycling facilities (MRFs) for sorting and or processing. The waste stream can be sorted into various constituent components (eg paper, plastics, glass, metals, WEEE etc and the residual material) depending on the set up at each particular MRF. online payday loans

payday loans online Outside of the competition, if I was sitting at home watching this, I would say payday loans online, in the world is that person doing? Use real butter. Use a food mill. These are all things I know, but for some reason the pressure of competing here at Chopped just takes all that culinary education https://www.paydayloans16.com/paydayloans/, throws it out the window. payday loans online

cash advance Any cutting phase involves a caloric intake of up to 400 calories a day. Putting your body through a constant calorie deficit can trigger a plateau, which is the last thing you need before spring break. A plateau brings a decrease in thyroid hormones and metabolism; this instigates hunger and testosterone levels will start to drop. cash advance

cash advance online Fixed rate loan provides a fixed amount of money at a fixed rate of interest, repayable in equal payments over the life of the loan. Fixed rate financing costs more in set up fees and comes at higher interest than adjustable rate loans. But if homeowners stay put and interest rates go up, they will save money over a comparable adjustable rate loan.. cash advance online

online payday loan The number of threads an OS can create per process. The time it takes to switch between worker threads (context switching). Different versions of UNIX have different limitations to the number of threads that can be created. They generally represented moments of feeling as though they did not live up to the ideals and values they learned in schools of social work, and they felt a keen sense of disappointment and anger at their helplessness in complicated social, cultural and organizational conjunctures. My students came to class as failed heroes.I was at once horrified by the level of individual self recrimination in the cases, and inspired by the deep levels of commitment, thought and reflection evidenced by these students. It was clear to me that the emotions described in these cases could only be exacerbated by introducing newer and improved practice theories, as if the proper application of such theories could have achieved different outcomes, thus alleviating individual failure. online payday loan

online loans Enter no bake energy balls. You can whip up a batch (or two) of these Sunday night to take with you to work all week long. Because they provide a dose of healthy fats and natural sweetness, they’re delicious and nutritious. Some conservatives might take comfort in the prospect wish, really of a President Mike Pence assuming office before the current occupant’s term is up. The Indiana Republican is as dull and serviceable a politician as Trump is bizarre and broken. Pence can recite the social conservative catechism by heart and, until he signed on to the Trump carnival, held conventional conservative views on trade and taxes and decency online loans.

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima

studentsMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE, na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12), člana 87. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj 18/10) i Rešenja ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj: 451-02-61/2013-05 od 10. januara 2013. godine, raspisalo je javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2013. godini, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 7 od 23.01.2013.godine.

Predmet konkursa jeste dodela dotacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od javnog, odnosno opšteg interesa za studente u 2013. godini, i to za oblasti: informisanje studenata, ostvarivanje kulturno-umetničkih, kulturno-obrazovnih-zabavnih, sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata i organizovanje odmora i oporavka studenata

Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa na teritoriji Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom jeste petnaest dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Službeni glasnik Republike Srbije“ (do 07.02.2013.).

Konkursna dokumentacija se može preuzeti ovde.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektoru za visoko obrazovanje, investicije, učenički i studentski standard i javne nabavke, Beograd, Zahumska 14, ili na telefon: 011/2403-036.

Link

Studijsko putovanje – Održivi i konkurentni turizam na lokalnom nivou

bus-windowSKGO

Studijsko putovanje – Održivi i konkurentni turizam na lokalnom nivou

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Održivi i konkurentni turizam na lokalnom nivou “ koje će se održati od 18. do 20. marta 2013. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti održivog i konkurentnog turizma na lokalnom nivou. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Učesnici svake zemlje će održati prezentaciju na temu Održivog i konkurentnog turizma na lokalnom nivou u trajanju od 5 do 7 minuta.

Zainteresovane molimo da najkasnije do utorka, 12. februara 2013. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku

  •     motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
  •     prijavni obrazac za učesnike,
  •     CV u EU formatu
  •     pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
  •     Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)

isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Link