Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018. godini

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP u 2018. godini

Razvojna agencija Srbije (dalje: RAS) razvila je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji (dalje: Program) u okviru Programa rada RAS za 2018. godinu. Opšti cilj Programa je razvoj privrednih subjekata i povećanje njihove konkurentnosti koja treba da stvori snažan, konkurentan i izvozno orijentisan sektor MMSPP.

U okviru ovog programa podrška je namenjena MMSPP kroz sufinansiranje sledećih projektnih aktivnosti:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda;
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa;
3. Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga;
o Poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga
o Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
o Poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
4. Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

1) da je pretežna delatnost MMSPP proizvodnja ili prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR – detaljnije informacije u Uputstvu za realizaciju programa podrške konkurentnosti produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP);
2) da su u većinskom privatnom vlasništvu;
3) da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najkasnije do 1. januara 2016. godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
4) da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
5) da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7) da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
8) da za iste opravdane troškove za koje konkurišu, u poslednje dve godine nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS;
9) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
10) Programom će se sufinansirati projektne aktivnosti koje su započete po objavljivanju Javnog poziva, a nisu završene pre potpisivanja ugovora sa RAS. Izuzetak su projektne aktivnosti definisane pod rednim brojem 3. „Razvoj tehnoloških procesa, proizvoda/usluga“ koje mogu biti započete najranije 01.01.2018. godine.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu Prijavu projekta za učešće u Programu.

Sredstva se ne mogu koristiti za:

1. Projektne aktivnosti koje su usmerene ka: duvanskoj industriji; organizaciji igara na sreću; proizvodnji i prodaji oružja i vojne opreme; građevinarstvu; trgovini i primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji;
2. Projekti koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. Projekti koji su povezani sa političkim partijama;
4. Projekti usmereni na donacije u dobrotvorne svrhe.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 140.000.000 dinara.

Krajnji rok za završetak svih ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi projekta su:

1. Troškovi za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda i to:
1.1 Troškovi implementacije standarda sa prvom sertifikacijom;

2. Troškovi za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima Evropskih direktiva novog pristupa kojima se zahteva CE označavanje, odnosno sa tehničkim propisima kojima se propisuje označavanje proizvoda srpskim znakom usaglašenosti „3A“ i to:
2.1 Troškovi ispunjavanja bitnih zahteva za bezbednost proizvoda;
2.2 Troškovi ispunjavanja zahteva direktiva/pravilnika za prethodno upakovane proizvode;
2.3 Troškovi etaloniranja mernih uređaja u proizvodnom procesu;
2.4 Troškovi ispitivanja i kontrole zdravstvene ispravnosti proizvoda;
2.5 Troškovi izdavanja ispitnog izveštaja (test report);
Napomena: Svi troškovi navedeni od podtačke 2.1 do 2.5 smatraće se opravdanim jedino ako se prilikom pravdanja projektnih aktivnosti dostavi ispitni izveštaj/izveštaj o etaloniranju (test report/calibration report) od strane akreditovane laboratorije.
2.6 Troškovi sertifikacije sa ispitivanjem proizvoda u evropskim notifikovanim telima (npr. NANDO baza);
2.7 Troškovi pregleda tehničke dokumentacije od strane imenovanih tela prilikom izdavanja potvrde o usaglašenosti.

3. Troškovi poboljšanja postojećih i razvoj novih proizvoda i/ili tehnoloških procesa:
3.1 Troškovi izrade tehničke dokumentacije za proizvod;
3.2 Troškovi izrade prototipa proizvoda;
3.3 Troškovi testiranja/ispitivanja prototipa proizvoda;
3.4 Troškovi izrade dizajna novog proizvoda;
3.5 Troškovi izrade redizajna proizvoda;
3.6 Troškovi izrade dizajna ambalaže;
3.7 Troškovi izrade tehnološke dokumentacije za potrebe poboljšanja postojećih i/ili razvoja novih tehnoloških procesa;
3.8 Troškovi nabavke nove proizvodne opreme za unapređenje proizvodnog i tehnološkog procesa (oprema ne može biti kupljena od fizičkog lica, osim ako je prodavac opreme preduzetnik);
3.9 Troškovi izrade studije izvodljivosti i uvođenja automatizacije procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
3.10 Troškovi nabavke/izrade/dorade i implementacije specijalizovanih softvera (što isključuje operativni sistem i softver opšte namene npr. Office paket).

4. Troškovi individualnog nastupa na međunarodnom sajmu u inostranstvu:
4.1 Troškovi zakupa izlagačkog prostora;
4.2 Troškovi iznajmljivanja ili izrade i postavljanja štanda;
4.3 Obavezni administrativni troškovi propisani od strane sajma (upisnina i slično);
4.4 Operativni troškovi za vreme trajanja sajma (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet i sl.).

5. Troškovi specijalizovanih obuka za menadžment i zaposlene u vezi realizacije prihvatljivih projektnih aktivnosti ovog programa;
5.1 Troškovi angažovanja predavača, trenera, mentora;
5.2 Operativni troškovi za realizaciju specijalizovanih obuka (troškovi iznajmljivanja sala/prostora; troškovi iznajmljivanja opreme/mašina za održavanje specijalizovane obuke; troškovi radnog materijala; troškovi keteringa).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane Podnosioca prijave);

2. Obrazac 2 –Budžet projekta;

3. Obrazac 3 –Izjava Podnosioca prijave;

4. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 30 dana od datuma podnošenja prijave (orginal ili overena fotokopija od strane nadležnog organa overe);

5. Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za prethodnu godinu (2017. godinu) – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR.
Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu, potrebno je da dostavi bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2017. godinu, potpisan i overen od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

6. Ponuda/e izabranog/ih Isporučioca za različite projektne aktivnosti. Ponuda treba da sadrži jasno definisani predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu izraženu u dinarima i sa prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na ponudi, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave i iznos u dinarima se prikazuje u budžet prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.

7. Dokumentacija kojom se dokazuju kompetencije Isporučioca usluge (ova dokumentacija se odnosi na prihvatljive projektne aktivnosti za čiju realizaciju se angažuje Isporučilac usluge, a koje su definisane u poglavlju 2.3.1 od tačke 1 do tačke 3) i to:
• Referentna lista sa minimum 3 preporuke (ne starije od 3 godine) na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge;
• Lista angažovanih lica koji će implementirati projektne aktivnosti i za svakog pojedinačno dokazati sledeće:
– Kvalifikacije i kompetencije (dokazi: diplome, sertifikati, licence, uverenja, članstvo u strukovnim organizacijama);
– Radno iskustvo minimum 3 godine (dokaz: potvrda poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovor o angažovanju na pružanju usluga MMSP kojom dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge);

8. Dokumentacija koja se dostavlja za projektnu aktivnost – Individualni nastup na međunarodnom sajmu u inostranstvu:
• Osnovne informacije o sajmu pribavljene od organizatora sajma ili sa zvaničnog sajta sajma;
• Blanko prijavu i cenovnik sajamskog nastupa;
• Lista zemalja učesnica u prethodnoj godini na sajmu za koji se podnosi prijava.

RAS zadržava pravo da vrši dodatnu proveru dostavljene dokumentacije i ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za formalno ispravne prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće po Programu podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji MMSPP U 2018. godini.
Spisak Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija sa kontaktima možete pogledati ovde.
Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: konkurentnost2018@ras.gov.rs

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 30.09.2018. godine.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za održavanje tradicionalnih manifestacija u 2018. godini na teritoriji AP Vojvodine

1. PREDMET I CILJ KONKURSA

Predmet konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava u svrhu organizovanja tradicionalnih manifestacija u 2018. godini, na teritoriji AP Vojvodine, s ciljem bolje promocije i podizanja kapaciteta ruralne sredine, kao i povezivanja poljoprivrednika i poljoprivrednih proizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.
Sredstva su namenjena za:
a) podršku za organizovanje naučno stručnih skupova, studijskih putovanja, seminara, radionica, tribina i predavanja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup prostora, angažovanje konsultanata, prevodioca i tehničkog osoblja, putne i troškove boravka, izrada dizajna i štampanja promotivnog i stručnog materijala);
b) podršku za organizovanje sajmova i izložbi u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnje, odnosno zakupa štanda, zakupa bine, ozvučenja i osvetljenja, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, oglašavanje u štampanim i elektronskim medijama, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade);
v) podršku lokalnim manifestacijama sa svrhom očuvanja tradicionalnih zanata i proizvodnje lokalnih proizvoda (zakup izlagačkog prostora sa osnovnim tehničkim uslugama, izgradnja, odnosno zakup štanda, izrada dizajna i štampanje promotivnog materijala, zakup bine, ozvučenja i osvetljenja, troškovi putovanja, troškovi kupovine materijala za izradu tradicionalnih rukotvorina i kupovine pehara i medalja za nagrade).

2. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Za podršku organizatorima tradicionalnih manifestacija namenjeno je ukupno 20.000.000,00 dinara.
Minimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 40.000,00 dinara, a maksimalni iznos je do 1.200.000,00 dinara.

3. KORISNICI ZA PODSTICAJNA SREDSTAVA SU:

– Za podtačku a) tačke 1.:

Obrazovne ustanove i naučnoistraživačke ustanove s teritorije AP Vojvodine korisnici budžetskih sredstava koje je osnovala Republika Srbija ili AP Vojvodina.

– za podtačku b) iz tačke 1. :

– lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine i
– udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, u čijem su delokrugu poljoprivredne aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koja se bave stočarskom proizvodnjom u smislu člana 37. stav 2. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 ‒ dr. zakoni).

– za podtačku v) iz tačke 1:

-lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
– udruženja građana s teritorije AP Vojvodine, koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, neguju tradicionalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu (osim kulturno-umetničkih društava).

4. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I OBRAZOVNE I NAUČNO ISTAŽIVAČKE USTANOVE

 • Udruženja moraju biti registrovana u Agenciji za privredne registre pre 01.01.2018.godine;
 • Podnosilac prijave mora posedovati program manifestacije;
 • Podnosilac prijave mora regulisati poreske i druge dospele obaveze iz javnih prihoda za 2017. godinu;
 • Podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine i mesto realizacije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
 • Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 • Plaćanje vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

5. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA LOKALNE SAMOUPRAVE

 • Podnosilac prijave mora posedovati program manifestacije;
 • Podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu ranije potpisanih ugovora;
 • Podnosilac prijave mora dostaviti odluku o održavanju manifestacije, sajma ili izložbe.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJOM SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Prilikom podnošenja prijave za dodelu podrške za održavanje manifestacije, organizator ‒ u zavisnosti od vrste manifestacije ‒ podnosi i sledeća dokumenta:

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona: 021/487-4601.

Tekst konkursa i obrazac prijave i ostali obrasci mogu se preuzeti na sajtu: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole ‒ putem nabavke opreme

I. CILJ I PREDMET KONKURSA

Na Konkursu za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno -istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole – putem nabavke opreme (u daljem tekstu: Konkurs) sredstva se dodeljuju za nabavku nove i savremene opreme i mehanizacije naučno-istraživačkim ustanovama i institutima i srednjim poljoprivrednim školama s teritorije AP Vojvodine.
Nabavka nove i savremene opreme i mehanizacije radi intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta ima za cilj unapređenje obrazovanja studenata i učenika kroz praktičnu nastavu korišćenjem savremene poljoprivredne opreme i mehanizacije.

II. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose do 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu koja može da se odnosi za više namena.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018.godine.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za nabavku:

1. opreme za navodnjavanje

1.1. pumpe, agregati, rasprskivači, sistemi „kap po kap“, sa pripadajućom opremom, sistemi za filtriranje, sistemi za fertirigaciju, opremanje bunara, vodeni topovi, sistemi bočnih krila, cisterne za navodnjavanje, subirigacija
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jednu namenu iznosi najviše do 500.000,00 dinara po jednom hektaru površine za navedenu opremu.

1.2. Tifoni, pod uslovom da se navodnjava minimum 3 hektara po jednoj mašini. Korisnik može da ostvari pravo na bespovratna sredstva za najviše jednu mašinu u tipu „Tifona“.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za jedan tifon ne može biti veći od 1.600.000,00 dinara.

2. konstrukcije i opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

2.1. konstrukcija za objekte zaštićenog prostora (aluminijumska, pocinkovano-čelična, čelična i plastična);

2.2. višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

2.3. folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

2.4. mreže za senčenje objekta;

2.5. sistem za navodnjavanje „kap po kap”, sistemi za mikrokišenje;

2.6. sistem za fertirigaciju;

2.7. stolovi za proizvodnju rasada;

2.8. instrumenti za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage;

2.9. saksije, kontejnere za proizvodnju rasada, oslonace za povrće ( mreže i kolje)

2.10. sistem za zagrevanje.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru, jeste 1.400,00 dinara/m2.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za sisteme za zagrevanje jeste 1.700,00 dinara/kw.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za navedene namene ne može biti veći od 2.000.000,00 dinara po prijavi.

3. opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda

3.1. Materijali za pokrivanje kultura, u cilju zaštite od mraza – agrotekstili i malč folije
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 60.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.2. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu s naslonom za voćarsku proizvodnju Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 1.250.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.3. Nabavka elemenata sistema za protivgradnu zaštitu (bez naslona – stubova) za voćarsku proizvodnju.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 800.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.4. Nabavka stubova za podizanje zasada za voćarsku proizvodnju
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi najviše do 500.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.5. Nabavka žica za ograđivanje parcela za voćarsku proizvodnju
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku pocinkovane žice za ogradu iznosi najviše do 145.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.6. Nabavka stubova za ogradu
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku stubova za ogradu iznosi najviše do 128.000,00 dinara po jednom hektaru površine.

3.7. Nabavka sistema protiv smrzavanja „anti-frost“
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za nabavku anti frost sistema po jednom hektaru površine iznose najviše 616.000,00 dinara.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava za navedene namene ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara po prijavi.

4. opreme za sakupljanje, odlaganje, manipulaciju i primenu organskog đubriva i poboljšanje i očuvanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta

4.1. opreme na stočarskim farmama (svinjarskim, govedarskim, ovčarskim, kozarskim i živinarskim farmama)

4.2. mašine i opreme za rukovanje i transport čvrstog, polutečnog i tečnog stajnjaka

4.3. mašine za đubrenje zemljišta

4.4. mašine za obradu zemljišta

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava ne može biti veći od 2.500.000,00 dinara po prijavi.

III. KORISNICI

Pravo na podsticaje ostvaruju naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine a koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu.

IV. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine;
3. parcele na kojima se postavlja oprema – koja je predmet investicije konkursa – moraju biti upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava.
4. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje zaključno sa 2017. godinom;
5. podnosilac prijave mora regulisati dospele poreske obaveze od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, zaključno sa 2017. godinom;
6. podnosilac prijave mora izmiriti dospele obaveze po ugovorima o zakupu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2017. godinu;
7. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstva po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
8. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu ranije potpisanih ugovora.

V. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15.05.2018. godine.

VI. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Potrebna dokumentacija:

1. čitko popunjen obrazac prijave, sa obaveznim potpisom i pečatom podnosioca;
2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta ovlašćenog lica;
3. original izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG-a sa osnovnim podacima, druga strana izvoda c podacima o površinama i proizvodnji i treća strana s podacima o životinjama, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave);
4. fotokopije upisa u registar privrednog suda za obrazovne i naučno – stručne ustanove;
5. izvod iz Agencije za privredne registre, sa poreskim identifikacionim brojem;
6. specifikacija opreme koja treba da sadrži osnovne karakteristike opreme, vrstu, količinu i procenjenu vrednost na osnovu informativnih ponuda prikupljenih od potencijalnih ponuđača (uz specifikaciju dostavljaju se i navedene informativne ponude);
7. izvod iz katastra nepokretnosti s podacima o vlasništvu za sve katastarske parcele i objekte koje su predmet prijave (ne stariji od 30 dana); ukoliko je zemljište uzeto u zakup, potrebna je overena fotokopija ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa,
8. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave;
9. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama za 2017. godinu (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave);
10. dokaz o izmirenim dospelim obavezama za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta (potvrda nadležnog organa, fotokopija ugovora s Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine i dokaz o uplati) – ukoliko podnosilac zahteva ima u zakupu poljoprivredno zemljište u državnoj svojini;
11. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
12. izjava o tome da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo kao i prema Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu ranije potpisanih ugovora.

Ukoliko podnosilac prijave ne dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu pod tačkama 3,5,8 i 9 Pokrajinski sekretarijat po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom koji uređuje opšti upravni postupak.
Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača.
Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

VII. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno.
2. U skladu s kriterijumima koji su definisani Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu naučno-istraživačke ustanove i instituti i srednje poljoprivredne škole – putem nabavke opreme (u daljem tekstu: Pravilnik), formira se bodovna lista na osnovu koje se dodeljuju bespovratna sredstva do utroška sredstava opredeljenih ovim konkursom.
3. Prijave na konkurs koje ostvare manje od 15 bodova ne ulaze u dalje razmatranje Komisije.
4. Podnosilac prijave u obavezi je da, prilikom potpisivanja ugovora sa Sekretarijatom o korišćenju sredstava, dostavi registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da oprema neće biti otuđena u roku od pet godina, osim za opremu čiji je vek eksploatacije kraći od godinu dana.
5. Korisnici sredstava su dužni da primenjuju odredbe Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).
6. Rok za pokretanje postupka javnih nabavki ne može biti duži od 15 dana od dana potpisivanja ugovora.
7. Korisnik sredstava obavezuje se da davaocu sredstava, a pre isplate sredstava dostavi rešenje o obrazovanju komisije, odluku o pokretanju postupka javne nabavke, odluku o izboru najpovoljnije ponude nakon sprovedenog postupka javne nabavke, kao i ugovor nakon sprovedenog postupka javne nabavke.
8. Korisnik sredstava obavezuje se da na kraju investicije dostavi narativni i finansijski izveštaj o namenskom utrošku sredstava, koji treba da sadrži: overenu fotokopiju računa sa specifikacijom opreme, potvrdu banke o izvršenom plaćanju, otpremnicu i fotokopiju garantnog lista.
9. Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Isto tako, Pokrajinski sekretarijat može da od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zatraži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slučaju računa i predračuna koji su izdati od dobavljača opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su značajno iznad tržišne vrednosti.
10. U momentu isplate sredstava račun naučno-istraživačke ustanove, instituta i škole ne sme biti u blokadi.
11. Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom.
12. Bespovratna sredstva isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

VIII. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, s naznakom „KONKURS ZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE I INSTITUTE I SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE”, ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave, u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

IX. KONTAKT

Dodatne informacije možete dobiti putem broja telefona 021/487-4430 od 10 do 14 časova.

X. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst Konkursa, Pravilnik i obrazac prijave mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Detaljnije

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije na teritoriji APV u 2018. godini

1. CILJ KONKURSA

Cilj konkursa jeste podizanje nivoa uređenosti teritorije katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije.

2. PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je:
• Započinjanje I faze novih postupaka komasacije
Realizacija II faze komasacije:
• Nastavak ranije započetih postupaka komasacije
• Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije
• Uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije

3. VISINA SREDSTAVA KOJA SE DODELJUJU

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje ovim konkursom je sledeći:
• za započinjanje I faze novih postupaka komasacije 30.000.000,00 dinara bez PDV-a
Za realizacija II faze komasacije:
• za nastavak ranije započetih postupaka komasacije 80.000.000,00 dinara bez PDV-a
• za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije 20.000.000,00 dinara bez PDV-a
• za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije 23.900.000,00 dinara bez PDV-a

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u obimu do 30% od ukupne vrednosti radova bez PDV-a. Preostali iznos ugovorenih sredstava obezbeđuje jedinica lokalne samouprave.

4. NAMENA ZA KOJU SE SREDSTVA MOGU KORISTITI

Po prijavama koje se podnose za započinjanje novog postupka komasacije, sredstva se dodeljuju za realizaciju aktivnosti iz I faze komasacije definisane programom komasacije, odnosno za realizaciju aktivnosti iz I faze utvrđene ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova (ukoliko je već sprovedena procedura javne nabavke i zaključen ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova): komasaciona procena vrednosti zemljišta, geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, i istovrsne aktivnosti.
Isključivi nadzor nad radovima u katastarskom premeru, komasacionom premeru i komasacionoj proceni vrednosti zemljišta od 04.12.2015.godine vrši Republički geodetski zavod.

Po prijavama koje se podnose za realizaciju II faze komasacije, sredstva se dodeljuju za:
• nastavak ranije započetih postupaka komasacije, za aktivnosti definisane programom komasacije odnosno aktivnosti definisane ugovorom između lokalne samouprave i izvođača radova: geodetsko-tehnički radovi, nadzor nad vršenjem radova, radovi na uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta, nabavka belega i istovrsne aktivnosti.
Isključivi nadzor nad radovima u katastarskom premeru, komasacionom premeru i komasacionoj proceni vrednosti zemljišta od 04.12.2015.godine vrši Republički geodetski zavod.

• Po prijavama koje se podnose za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, za radove na kanalima, propustima, ustavama, crpnim stanicama sa pratećom elektro-mašinskom opremom i drugim objektima na kanalskoj mreži kojima upravlja JVP „Vode Vojvodine“.

• Po prijavama koje se podnose za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije, sredstva se dodeljuju za uređenje atarskih puteva tucanikom

U smislu ovog konkursa:
Po ovom konkursu sredstva se dodeljuju za realizaciju aktivnosti iz tačke 2 (PREDMET KONKURSA) za plaćanja koja će se izvršiti nakon zaključenja ugovora koji se odnose na započinjanje novih postupaka komasacije, nastavka ranije započetih postupaka komasacije, i uređenje atarskih puteva, između Sekretarijata i jedinica lokalne samouprave, odnosno nakon zaključenja ugovora koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije između Sekretarijata, jedinica lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“

Po prijavama koje se podnose za započinjanje postupaka komasacije i prijava za nastavak ranije započetih postupaka komasacije, predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, krčenja šuma i seče stabala, nabavka kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično.

5. KORISNICI SREDSTAVA:

Korisnici sredstava po ovom konkursu su:
• Za započinjanje I faze novih postupaka komasacije, kao i nastavak ranije započetih postupaka komasacije i uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije u okviru II faze realizacije komasacije korisnici sredstava su jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije AP Vojvodine.
• Za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupka komasacije u okviru II faze realizacije komasacije korisnik je JVP „Vode Vojvodine“.

6. UKUPAN IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA KOJI SE ODOBRAVA PO JEDNOJ PRIJAVI

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za započinjanje novih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za nastavak realizacije ranije započetih postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 10.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se odobrava za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije po jednoj prijavi iznosi do 5.000.000,00 dinara bez PDV-a.

7. PRAVO I USLOVI UČEŠĆA NA KONKURSU

• Za započinjanje novih postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine koje prijavu podnose za realizaciju aktivnosti iz I faze komasacije definisane programom komasacije, odnosno za ralizaciju aktivnosti iz I faze utvrđene ugovorom između lokalne samouprave i izvođača geodetsko tehničkih radova, uz uslov da je skupština jedinice lokalne samouprave donela odluku o sprovođenju postupka komasacije za predmetnu katastarsku opštinu;

Po prijavama koje se podnose za realizaciju II faze komasacije:
• za nastavak radova na komasaciji, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije AP Vojvodine uz uslov da su za predmetne katastarske opštine u prethodnom periodu sa Sekretarijatom već zaključile ugovor o započinjanju postupka komasacije (prijave se podnose za realizaciju aktivnosti definisane programom komasacije odnosno aktivnosti definisane ugovorom između lokalne samouprave i izvođača radova)
• za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine za teritoriju katastarske opštine na kojoj se realizuje postupak komasacije uz uslov da je komisija za komasaciju donela akt kojim se usvaja kanalska mreža.
• Za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije, pravo da konkurišu imaju jedinice lokalne samouprave (gradovi i opštine) s teritorije AP Vojvodine za teritoriju katastarske opštine na kojoj se realizuje postupak komasacije uz uslov da je komisija za komasaciju donela akt kojim se usvaja putna mreža.

8. ROK ZA PRIJAVU NA KONKURS

Konkurs je otvoren zaključno sa 15.05.2018. godine.

9. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU:

Potrebna dokumentacija za započinjanje I faze novog postupka komasacije:

• Ukoliko jedinice lokalne samouprave konkurišu za podsticajna sredstva za započinjanje novih postupaka komasacije, za aktivnosti iz I faze programa komasacije neophodno je da prilikom prijavljivanja na raspisani konkurs prilože sledeće:

1) čitko popunjen obrazac prijave na konkurs (štampanim slovima ili pomoću računara), koji je potpisan i overen, s navedenim ukupnim sredstvima u bruto iznosu i neto iznosu u dinarima (s PDV-om i bez PDV-a), kojima se planira finansiranje aktivnosti u 2018. godini, s jasno iskazanim delom sopstvenog učešća i zahtevanog dela od Sekretarijata u neto iznosu u dinarima;
2) zahtev za sufinansiranje (podsticajna sredstva) I faze programa komasacije, s tabelom 1 u kojoj se navode aktivnosti I faze programa komasacije za koje se konkuriše, kao i bruto vrednost i neto vrednost (s PDV-om i bez PDV-a) svih aktivnosti čija se realizacija planira;
3) dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta ili odluku da će sredstva obezbediti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o sufinansiranju postupka komasacije);
4) kopija saglasnosti na program komasacije, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
5) kopija akta kojim je skupština jedinice lokalne samouprave donela program komasacije;
6) jedan primerak programa komasacije za predmetno komasaciono područje, koje je donela skupština jedinice lokalne samouprave;
7) kopiju odluke o sprovođenju komasacije za predmetno komasaciono područje, koju je donela skupština jedinice lokalne samouprave;
8) dokumentaciju iz sprovedenog postupka javne nabavke za izvođača geodetsko tehničkih radova u postupku komasacije: odluku o pokretanju postupaka javne nabavke, javni poziv za podnošenje ponuda s dokazom o objavi, izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluka o dodeli ugovora, ugovora s ponudom koja je sastavni deo ugovora i sve anekse ugovora (dostavlja se ukliko je lokalna samouprava već sprovela javnu nabavku i zaključila ugovor sa izvođačem geodetsko tehničkih radova)

Ukoliko jedinice lokalne samouprave konkurišu za podsticajna sredstva za realizaciju II faze komasacije:

• Potrebna dokumentacija za nastavak ranije započetih postupaka komasacije:

1) čitko popunjen obrazac prijave na konkurs (štampanim slovima ili pomoću računara), koji je potpisan i overen, s navedenim ukupnim sredstvima u bruto i neto iznosu u dinarima (s PDV-om i bez PDV-a), kojima se planira finansiranje aktivnosti s jasno iskazanim delom sopstvenog učešća i zahtevanog dela od Sekretarijata u neto iznosu u dinarima;
2) zahtev za sufinansiranje nastavka aktivnosti na realizaciji komasacije, s tabelom 1 u kojoj se navode aktivnosti komasacije čije se izvršenje planira, kao i bruto vrednost i neto vrednost ovih aktivnosti (s PDV-om i bez PDV-a);
3) izveštaj o do sada izvršenim aktivnostima na komasaciji koji je overio stručni nadzor;
4) dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta ili odluku da će sredstva obezbediti u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o sufinansiranju postupka komasacije);
5) za radove i za nabavku međnih belega dostavlja se specifikacija broja međnih belega koje je overio vršilac stručnog nadzora;
6) za radove prilikom tehničkog uređenja komasacionog područja koji obuhvataju riperovanje, oranje, ravnanje i rekultivaciju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije – dostavlja se odgovarajuća specifikacija aktivnosti s bruto vrednostima i neto vrednostima radova koje je neophodno realizovati i finasirati, koja naročito sadrži:
• pregledni plan na osnovu katastarskog, topografskog ili ortofoto plana u pogodnoj razmeri sa obeleženim i numerisanim površinama (starim putevima) koje se rekultivišu, površinama za riperovanje, oranje i ravnanje, koji je potpisao i overio predsednik komisije za komasaciju.
• odgovarajući predmer i predračun radova kod tehničkog uređenja komasacionog područja koje obuhvata riperovanje, oranje, ravnanje i rekultivaciju zemljišta, koje je potpisao i overio predsednik komisije za komasaciju.
7) program komasacije za predmetno komasaciono područje koji je donela skupština jedinice lokalne samouprave ili dokaz da je u nekom od ranijih postupaka dostavljen Sekretarijatu;
8) dokumentaciju iz sprovedenog postupka javne nabavke za izvođača geodetsko tehničkih radova u postupku komasacije: odluku o pokretanju postupaka javne nabavke, javni poziv za podnošenje ponuda s dokazom o objavi, izveštaj o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora, ugovor s ponudom koja je sastavni deo ugovora i sve anekse ugovora
9) tabelu 2 – Prikaz priliva i utroška sredstava za realizaciju postupka komasacije od početka postupka do momenta podnošenja prijave po ovom konkursu, bez troškova koji od 01.01.2013. godine nisu predmet sufinansiranja (troškovi koji od 01.01.2013. godine nisu predmet sufinansiranja su sledeći troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija, komisije za javnu nabavku, konsultantskih usluga, kancelarijskog materijala i opreme, izrade programa komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i slično). Podaci se unose hronološki – od najstarijeg datuma izvoda kojim se dokazuje da je izvršeno plaćanje do datuma poslednjeg izvoda kada je izvršeno plaćanje).

• Potrebna dokumentacija za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije:

1. Prijava na konkurs (obrazac prijave dostupan je u elektronskom obliku na veb-sajtu Sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs);
2. Akt – koji je potpisao gradonačelnik, odnosno predsednik opštine – o pristupanju izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji ili uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja ili navodnjavanja kod postupaka komasacije, donet u toku 2018. godine, u kome je iznos sopstvenih sredstava koja će jedinica lokalne samouprave obezbediti za realizaciju radova na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji ili uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta;
3. Akt kojim se usvaja nova kanalska mreža na teritoriji katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje nije stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom) – Akt usvaja Komisija za komasaciju;
4. Izvod iz lista nepokretnosti kojim se dokazuje da je upisan kanal ili dokaz o podnetom zahtevu katastru nepokretnosti za upis kanala (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje je stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom)
5. Predlog radova na izgradnji, rekonsrtrukciji, sanaciji i uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Predlog radova treba da sadrži: ukupnu dužinu kanalske mreže koja je u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja na teritoriji katastarske opštine na kojoj se izvode radovi, situacioni plan s kanalima na kojima se izvode radovi, tabelarni pregled sa nazivima i dužinama kanala na kojima se izvode radovi i vrednostima radova s PDV-om i bez PDV-a za svaki od kanala, predmer i predračun radova sa uračunatim PDV-om i bez PDV-a(Predlog radova sačinjava lokalna samouprava);
6. Saglasnost JVP „Vode Vojvodine” na Predlog radova na izgradnji, rekonsrtrukciji, sanaciji i uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta koji je dostavila jedinica lokalne samouprave;
7. Dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta), odnosno, ukoliko nema navedena sredstva, neophodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanog od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;

• Potrebna dokumentacija za uređenje atarskih puteva kod postupaka komasacije:

1. Prijava na konkurs;
2. Akt kojim se usvaja nova putna mreža na teritoriji katastarske opštine na kojoj se sprovodi postupak komasacije (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje nije stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom) – Akt usvaja Komisija za komasaciju
3. Izvod iz lista nepokretnosti kojim se dokazuje da je upisan nekategorisan put ili dokaz o podnetom zahtevu katastru nepokretnosti za upis nekategorisanog puta (dostavlja se samo za katastarske opštine za koje je stupio na snagu katastar nepokretnosti ustrojen na osnovu podataka dobijenih iz postupka uređenja poljoprivrednog zemljišta komasacijom);
4. Pregled atarskih puteva i otresišta čije se uređenje planira (priprema se u formi Tabele 3 koja je data na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u okviru prijave na konkurs);
5. Dokaz da je jedinica lokalne samouprave obezbedila sopstvena sredstva (izvod iz budžeta), odnosno, ukoliko nema navedena sredstva, neophodno je dostaviti izjavu nadležnog organa potpisanog od ovlašćenog lica o tome da će ista obezbediti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora;
6. tehničku dokumentaciju koja sadrži:
a. opšti deo;
b. projektni zadatak;
v. opis radova s predmerom i predračunom radova na uređenju nekategorisanog – atarskog puta s tvrdom podlogom za svaku pojedinačnu deonicu, kao i jedinstven predmer i predračun za sve deonice na teritoriji jedinice lokalne samouprave koje su predmet prijave (ukoliko ima više deonica), koji je overio i potpisao odgovorni projektant;
g. situacioni plan pregledne razmere (R 1:2.500) sa obeleženom stacionažom, deonicama putnog pravca, cevastih propusta i prečnikom, kao stacionažama odvodnih jarkova s jedne i s druge strane puta, koji je overio odgovorni projektant;
d. tehnički opis radova koji je overio odgovorni projektant;
đ karakteristične poprečne profile razmere (r 1:50).

Pre početka izvođenja radova, navedenu tehničku dokumentaciju overava gradski odnosno opštinski organ nadležan za poslove saobraćaja. Zakonski rok za otpočinjanje radova po ovoj overi jeste godinu dana.

Ukoliko bude neophodno, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Za svaku fazu iz tačke 2 ovog Konkursa za koju se konkuriše, podnosi se posebna prijava sa pratećom potrebnom dokumentacijom.

Korisnik sredstava dužan je da primenjuje odredbe Zakona o javnim nabavkama.

10. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 17.04.2018. godine (prečišćen tekst), a na osnovu kojeg je donet pravilnik o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, na predlog Komisije, nakon donetih rešenja po osnovu eventualnih prigovora, a koja se objavljuje na sajtu sekretarijata.

11. DODELA SREDSTAVA I ZAKLJUČENJE UGOVORA

Prispele prijave razmatra komisija koju je rešenjem obrazovao pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijumi za ocenu prijava definisani su Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava putem konkursa za sufinansiranje aktivnosti kod postupaka komasacije.

Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom. Ugovor će sadržati odredbe o obaveznosti primene odredaba Zakona o javnim nabavkama.

Kod prijava koje se podnose za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja kod postupaka komasacije, nakon donošenja odluke o dodeli sredstava, Sekretarijat, jedinice lokalne samouprave i JVP „Vode Vojvodine“ će zaključiti trojne ugovore o izgradnji, rekonstrukciji sanaciji ili uređenju kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja i navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta. Sredstva za realizaciju ugovorenih obaveza obezbeđuju jedinice lokalne samouprave i Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. JVP „Vode Vojvodine“ obezbeđuju tehničku dokumentaciju za izvođenje ugovorenih radova, vrše izbor izvođača radova i obezbeđuju nadzor nad izvršenjem ugovorenih radova.

Ugovori s korisnicima sredstava biće zaključeni najkasnije u roku od deset (10) dana od dana donete Konačne odluke o dodeli sredstava.

12. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno;
2. sredstva u vrednosti 50% od dodeljenog iznosa Korisniku sredstava biće preneta nakon potpisivanja ugovora, a u skladu s prilivom sredstava u budžet APV; ostatak sredstava biće isplaćivan po pravdanju uplaćenog avansa, a po ispostavljenim privremenim situacijama i okončanoj situaciji, u srazmeri koja je utvrđena ugovorom;
3. Jedinica lokalne samouprave u obavezi je da – prilikom potpisivanja ugovora o korišćenju sredstava sa Sekretarijatom – preda registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja za namensko korišćenje sredstava, kako avansnog, tako i sveobuhvatnog iznosa dodeljenih sredstava;
4. Korisnik sredstava dužan je da pokrene postupak javne nabavke u roku od 20 dana od dana zaključenja ugovora, kao i da o tome dostavi dokaz Davaocu sredstava – rešenje o obrazovanju komisije za javnu nabavku i odluku o pokretanju postupka javne nabavke;
5. u slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili se ne realizuju u predviđenom roku, korisnik sredstava je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava pod pretnjom aktiviranja dostavljenog sredstva obezbeđenja;

13. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave se moraju dostaviti u zatvorenoj koverti i to: poštom na adresu „Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad” ili lično – na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14 časova). Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs – komasacija”, a na poleđini koverte – naziv i adresu podnosioca prijave.

14. KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4405.

15. INFORMACIJE O PREUZIMANJU DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOJ FORMI

Tekst pravilnika, konkursa, obrazaca prijave na konkurs, kao i tabele 1, 2, 3 mogu se preuzeti sa sajta Sekretarijata (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Detaljnije

Konkursi za podršku poljoprivrede u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Konkursi za podršku poljoprivrede

Budžetski fond za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Kanjiža raspisuje javne pozive za dodelu bespovratnih sredstava u 2018. godini za registrovane poljoprivrednike i udruženja opštine Kanjiža i to:

1. KAMATNA PODRŠKA POLJOPRIVREDNIH KREDITA

 • USLOVI: plaćeni anuiteti poljoprivrednog kredita u periodu od 16.11.2017. godine do 15.11.2018. godine.
 • PODSTICAJ: u iznosu od 50% iznosa kamate, od minimalnog iznosa od 8.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po korisniku.
 • Dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 024/874-236 ili u kancelariji br. 16. kod opštinskih savetodavaca za ruralni razvoj.
 • Rok: 15.11.2018. godine

2. PODSTICAJI ZA NABAVKU KVALITETNIH PRIPLODNIH GRLA MLEČNIH I MESNATIH RASA

 • USLOVI: registrovano gazdinstvo koje se bavi uzgojem goveda, ovaca, koza ili svinja;
 • PODSTICAJ: u visini 60% od cene grla (sa ili bez PDV-a), merama je predviđen maksimalan iznos sredstava od 75.000,00 dinara po komadu steone junice i to maksimalno za 3 komada, maksimalan iznos od 40.000,00 dinara po komadu za kvalitetnu nazimicu i to maksimalno za 5 komada i maksimalan iznos od 30.000,00 dinara po komadu za kvalitetnog ovna ili jarca i to maksimalno 1 komad za vlasnika do 50 komada ovaca ili koza, 2 komada za vlasnika od 51 do 150 komada ovaca ili koza i 3 komada ovna ili jarca za vlasnika preko 150 do 300 komada ovca ili koza.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243.i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

3. PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVE MAŠINE, UREĐAJA I OPREME ZA NAVODNJAVANJE USEVA OSIM BUŠENJA BUNARA

 • USLOVI: registrovano gazdinstvo koje se bavi proizvodnjom voća, grožđa, povrća, pečuraka, cveća kao i žitarica, industrijskog, aromatičnog i začinskog bilja i dr.;
 • PODSTICAJ: Intenzitet pomoći je 60%, merom je predviđen minimalan iznos sredstava od 40.000,00 dinara a maksimalni iznos od 400.000,00 dinara po korisniku.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

4. PODRŠKA ORGANSKE PROIZVODNJE

 • USLOVI: registrovano gazdinstvo sa registrovanom organskom proizvodnjom
 • PODSTICAJ: u visini od 100% iznosa troškova sertifikacije i kontrole konverzije, najmanje od 20.000,00 dinara a najviše do 200.000 dinara po podnosiocu prijave.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

5. PODRŠKA POPRAVKAMA ATARSKIH PUTEVA

 • USLOVI: nosioci aktivnog poljoprivrednog gazdinstva kao vođe grupe poljoprivrednih proizvođača.
 • PODSTICAJ: u visini 100% cene goriva i eventualnih troškova kolčenja puteva, u minimalnom iznosu od 10.000,00 dinara do maksimalnog iznosa od 50.000,00 dinara po podnosiocu prijave.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

6. SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA PUTOVANJA NA SAJMOVE I IZLOŽBE

 • USLOVI: udruženje građana i srednje poljoprivredne škole sa poljoprivrednom delatnošću i sa sedištem na teritoriji opštine Kanjiža
 • PODSTICAJ: u visini od 100% cene troškova putovanja, namanje od 10.000,00 dinara a najviše do 50.000 dinara po podnosiocu prijave.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 30.11.2018. godine

7. SUFINANSIRANJE TROŠKOVA UKLANJANJA ŽIVOTINJSKIH LEŠEVA

 • USLOVI: fotokopija računa o troškovima transporta i tretmana leševa životinjskog porekla izdatog u periodu od 16.11.2017. do 15.11.2018. godine ili potvrda od izvršioca usluga o plaćenim troškovima
 • PODSTICAJ: u visini od 100% cene transporta i tretmana leša životinjskog porekla, minimalan iznos po korisniku ukupno za celu godinu je 7.000,00 din, a maksimalan iznos je 35.000,00 dinara. Podnosilac prijave može istu podneti više puta u toku 2018. godine.
 • Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 243 i 303.
 • Rok: 15.11.2018. godine

Detaljnije

Konkurs za su/finansiranje projekata nevladinih organizacija za unapređenje saznanja dece o efikasnom korišćenju energije

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija u 2018. godini, za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području APV o efikasnom korišćenju energije

I Pravo učešća na konkursu

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

II Namena i Ciljevi projekata

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine:
– Namena A) za unapređenje saznanja dece u predškolskim ustanovama, kao i učenika osnovnih i srednjih škola na području AP Vojvodine o efikasnom korišćenju energije.
– Namena B) Za podršku projektu „Za čistije i zelenije škole“

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za finansiranje i sufinansiranje projekata nevladinih organizacija i neprofitnih institucija sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju za cilj:

• podsticanje aktivnosti predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, kojima se kod dece i učenika osnažuje ”energetska svest” u smislu pozitivnog i odgovornog korišćenja energije (u svom domu, školi i sl.)

• podsticanje dece i učenika na promišljanje svojih uobičajenih i svakodnevnih postupaka i sugerisanje na promene ponašanja u cilju racionalne upotrebe energije (isključivanje rasvete i nepotrebno uključenih uređaja, potrošnja vode i sl.)

• edukacija dece i učenika da način na koji trošimo energiju ima direktan i indirektan uticaj na okolinu i klimatske promene (”efekat staklene bašte”, porast prosečnih godišnjih temperatura, porast nivoa mora, česte ekstremne vremenske prilike poput uragana vetrova i poplava, tropskih vrućina, hladnih zima i sl..)

• podrška programa koji podstiču decu i učenike na razmišljanje o tome da svaki pojedinac ličnom brigom o korišćenju energije, promenom ponašanja, menjanjem loših navika i racionalnom upotrebom energije, može doprineti zaštiti životne sredine i boljem životu na Zemlji

• podsticanje i afirmisanje rada neprofitnih organizacija i udruženja građana koje imaju jasan koncept i plan za unapređenje saznanja i edukaciju o racionalnoj upotrebi energije;

III Uslovi konkursa:

1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je
a. Za namenu A: 5.500.000,00 dinara (slovima: petmilionapetstotinahiljada dinara i 00/100);
b. Za namenu B: 500.000,00 dinara (slovima: petstotinahiljada dinara i 00/100);
2. Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom po jednoj nameni;
3. Maksimalan iznos sredstava koji se dodeljuje po korisniku je:
a. Za namenu A: 200.000,00 dinara (slovima: dvestotinehiljada dinara i 00/100);
b. Za namenu B: 500.000,00 dinara (slovima: petstotinahiljada dinara i 00/100);
4. Ukoliko se projekat realizuje u partnerstvu, neophodan je sporazum ili protokol o saradnji;
5. Projekat mora biti realizovan do 30. oktobra 2018. godine;
6. Prihvatljivi troškovi moraju biti usklađeni sa članom 10. Pravilnika
7. Opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje;
8. Rok za podnošenje prijava je 11. maj 2018. godine
9. Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2018. godinu.

IV Dokumentacija koja se podnosi na konkurs i način podnošenja prijave

Prijave na Konkurs mogu se podneti lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili se upućuju poštom, obavezno u pisanoj formi isključivo na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu ili sa internet prezentacije (sajta) Sekretarijata. Obrazac prijave se podnosi overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave u zatvorenoj koverti sa naznakom: ”NE OTVARATI”, nazivom konkursa i nazivom i adresom podnosioca prijave na adresu:

Autonomna Pokrajina Vojvodina
Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
21000 Novi Sad

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs sadrži:

1. OBAVEZNI DEO ZA NAMENU A:

1. popunjenu, potpisanu i pečatom overenu prijavu za učešće na konkursu (može se preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata, ili lično u Sekretarijatu)

2. zvaničan dokaz o registraciji organizacije (fotokopija)

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa

4. dokaz o otvorenom podračunu u Upravi za trezor (podatke o budžetskom korisniku iz Uprave za trezor: broj računa JB KJS, naziv, itd.)

5. fotokopiju rešenja o poreskom identifikacionom broju

6. overenu fotokopiju ili original statuta;

7. overen obrazac ”Lista članova udruženja”

8. overen plan aktivnosti udruženja za tekuću godinu

9. overen projekat sa jasno definisanom projektnom idejom, ciljevima i aktivnostima, planom rada, imenima realizatora, imenima ili nazivima korisnika edukacije, rokovima, indikatorima za praćenje sprovođenja, indikatorima za evaluaciju uspešnosti

10. overen detaljan finansijski plan troškova za realizaciju projekta (budžet projekta, Prilog 1)

11. biografije koordinatora projekta – overene

12. ukoliko je uspostavljena saradnja na projektu sa partnerskim organizacijama, obavezno je priložiti sporazum ili protokol o saradnji, overene saglasnosti partnerskih organizacija o spremnosti za učešće u projektu, overene izjave učesnika koji su saglasni da učestvuju u projektu (sa potpisima i osnovnim podacima iz lične karte)

13. celokupni predlog projekta u elektronskoj formi (CD, DVD);

14. Dokaz da je organizacija ili institucija u ranijem periodu sprovela iste ili slične projekte;

15. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

16. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

17. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

18. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;

b) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;

19. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU. Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja.

1. OBAVEZNI DEO ZA NAMENU B:

1. popunjenu, potpisanu i pečatom overenu prijavu za učešće na konkursu (može se preuzeti sa internet prezentacije Sekretarijata, ili lično u Sekretarijatu)

2. zvaničan dokaz o registraciji organizacije (fotokopija)

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa

4. dokaz o otvorenom podračunu u Upravi za trezor (podatke o budžetskom korisniku iz Uprave za trezor: broj računa JB KJS, naziv, itd.)

5. fotokopiju rešenja o poreskom identifikacionom broju

6. overenu fotokopiju ili original statuta;

7. overen obrazac ”Lista članova udruženja”

8. overen plan aktivnosti udruženja za tekuću godinu

9. overen projekat sa jasno definisanom projektnom idejom, ciljevima i aktivnostima, planom rada, imenima realizatora, imenima ili nazivima korisnika edukacije, rokovima, indikatorima za praćenje sprovođenja, indikatorima za evaluaciju uspešnosti

10. overen detaljan finansijski plan troškova za realizaciju projekta (budžet projekta, Prilog 1)

11. biografije koordinatora projekta – overene

12. ukoliko je uspostavljena saradnja na projektu sa partnerskim organizacijama, obavezno je priložiti sporazum ili protokol o saradnji, overene saglasnosti partnerskih organizacija o spremnosti za učešće u projektu, overene izjave učesnika koji su saglasni da učestvuju u projektu (sa potpisima i osnovnim podacima iz lične karte)

13. celokupni predlog projekta u elektronskoj formi (CD, DVD);

14. Dokaz da je organizacija ili institucija u ranijem periodu sprovela iste ili slične projekte;

15. Dokaz o uspostavljenoj saradnji na projektu

16. Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

17. Izjava da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivični postupak (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

18. Izjava o dosadašnjem korišćenju sredstava Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u poslednje 3,5 godine (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

19. Izjava podnosioca zahteva (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata);

a) da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu i dr.) utrošiti dodeljena sredstva;

b) da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama;

20. Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza NE PODNOSI SE UZ PRIJAVU. Podnosilac prijave kome je dodeljen ugovor je dužan da, prilikom zaključenja ugovora, dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja.

2. NEOBAVEZNI DEO ZA OBE NAMENE:

1. preporuke (npr. lokalne samouprave, institucija, drugih donatora i sponzora i sl.)
2. brošure, materijali, publikacije, novinski članci, ostala dokumentacija koja ilustruje rad organizacije;

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Komisija za pregled prispelih prijava neće uzimati u razmatranje prijave koje se ne smatraju urednim i to:

• neblagovremene prijave (prijave koje su podnete nakon isteka roka predviđenog u konkursu);

• nedopuštene prijave (prijave podnete od strane neovlašćenih lica i subjekata koji nisu predviđeni konkursom, odnosno one koje se ne odnose na konkursom predviđene namene);

• nepotpune i nerazumljive prijave (prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, prijave koje su nepotpisane, sa nepopunjenim rubrikama, popunjene grafitnom olovkom, prijave poslate faksom ili elektronskom poštom (e-mail), prijave koje nisu podnete na odgovarajućem obrascu, bez odgovarajućeg broja podračuna, koje sadrže nerazumljive i nečitke podatke;

Neće se takođe uzimati u razmatranje prijave onih subjekata koji su koristili sredstva Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, kao pravnog prethodnika Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, a u slučaju isteka ugovorenog roka nisu podneli Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine, odnosno Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, finansijske i druge obavezne izveštaje o utrošku dodeljenih sredstava.

V Kriterijumi za raspodelu sredstava:

Sredstva se dodeljuju za finansiranje i sufinansiranje direktnih i indirektnih troškova iskazanih budžetom predloga projekta (Prilog 1- Tabela budžeta projekta).

Prilikom donošenja odluke o dodeli sredstava krajnjim korisnicima primenjuju se sledeći kriterijumi:

• prostorni karakter i značaj projekta (lokalni, međuopštinski, regionalani i sl.);
• vremensko trajanje projekta;
• planirani broj učesnika;
• planirani medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);
• planirane prateće i naknadne aktivnosti (organizovanje takmičenja, predstavaljanje pobednika, izdavanje brošura i drugih publikacija i slične aktivnosti);
• ostale aktivnosti, manifestacije i priredbe koje planira da organizuje podnosilac prijave u cilju realizacije projekta;
• sufinansiranje projekta iz drugih izvora;
• iznos direktnih i indirektnih troškova (iznos honorara ne može da prelazi 25% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava po konkursu);
• prethodno iskustvo i kompetentnost u realizaciji programa i projekata u ovoj oblasti;
• opremljenost realizatora projekta (opremanje će biti podržano samo ukoliko je neophodno da bi projekat mogao da se realizuje).
• Značaj projekta za ciljeve Pokrajinskog sekretraijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj.

VI Vrste prihvatljivih (direktnih i indirektnih) troškova i neprihvatljivih troškova

Prihvatljivi troškovi (direktni i indirektni) za sprovođenje aktivnosti po ovom konkursu su:

1. Troškovi angažovanja stručnih predavača (iznos honorara ne može da prelazi 25% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu);

2. Troškovi zakupa prostora za održavanje edukacija (predavanja, prezentacija, radionica, predstava i sl.), troškovi hrane i pića polaznika edukacija, povezani materijalni troškovi – maksimalno 40% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu;

3. Troškovi izrade informativnih materijala (brošura, lifleta, radnih svesaka, pozivnica i sl.) – maksimalno 50% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu;

4. Putni i troškovi smeštaja za predavače i koordinatore projekta (tokom sprovođenja aktivnosti predviđenih projektom) – maksimalno 40% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu;

5. Troškovi kancelarijskog materijala i druge opreme neophodne za sprovođenje aktivnosti predviđenih projektom – maksimalno 25% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu.

6. Ostali troškovi – maksimalno 10% ukupno traženih/dobijenih sredstava po konkursu.

Neprihvatljivi troškovi:

1. plate zaposlenih kod podnosioca prijave;

2. nenamenski troškovi (koji nisu direktno vezani za sprovođenje aktivnosti navedenih u ovom konkursu);

3. takse, PDV, naknade i druge dažbine prema državnim preduzećima i institucijama.

VII Odlučivanje o dodeli sredstava

Pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar) rešenjem obrazuje posebnu konkursnu komisiju za pregled prijava sa priloženom dokumentacijom i izradu predloga za dodelu sredstava (u daljem tekstu: Komisija). Članovi Komisije se imenuju iz redova zaposlenih u Sekretarijatu, a mogu biti angažovani i eminenti stručnjaci iz oblasti za koju je raspisan Konkurs.
Pokrajinski sekretar razmatra predloge Komisije za dodelu sredstava i donosi odluku o dodeli sredstava korisnicima. Ova odluka je konačna i protiv nje se ne može uložiti pravni lek.
Odluka o dodeli sredstava korisnicima (rezultati konkursa) objavljuje se na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo, i saobraćaj putem elektronske pošte psegs@vojvodina.gov.rs

Detaljnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

MINISTARSTVO PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Razvojnom agencijom Srbije (u daljem tekstu: Razvojna agencija) i odabranim poslovnim bankama i lizing kompanijom.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 556.322.062,70 dinara.

Opšti cilj Programa jeste jeste jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranje novih radnih mesta kroz investicije u nabavku proizvodne opreme i opreme direktno uključene u proces proizvodnje razmenjivih dobara (u daljem tekstu: proizvodne opreme) i to:
1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2) transportno-manipulativnih sredstava uključenih u proces proizvodnje i unutrašnjeg transporta
3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobara .

Sredstva za realizaciju Programa se NE mogu koristiti za:
1) porez na dodatu vrednost (u daljem tekstu: PDV);
2) pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme kao što su: carinski i administrativni troškovi, troškovi transporta, špedicije, skladištenja i manipulacije, montaže i instaliranja opreme, obuke i dr.;
3) pokrivanje troškova koji su u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem bankarskog kredita, odnosno finansijskog lizinga, kao što su troškovi: obrade zahteva, kamate, trošak kreditnog biroa za korisnika, upisa zaloge u Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: APR), osiguranja pokretnosti, kursnih razlika i sl.;
4) refundaciju sredstava za već nabavljenu (avansiranu, plaćenu ili isporučenu) opremu;
5) zajmove i rate za otplatu kredita, kao i za reprogram kredita;
6) ostale troškove koji nisu u skladu sa namenom Programa.

Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju:
1. pravna lica, registrovana u APR kao privredna društva ili zadruge, koja su razvrstana na mikro ili mala pravna lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu, kao i
2) preduzetnici registrovani u APR.

Uslovi učešća u Programu
Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave za dodelu bespovratnih sredstava:

1) Da su podneli jednoj od banaka ili lizing kompanija uključenih u realizaciju ovog programa:
– popunjen zahtev za dodelu bespovratnih sredstava sa potrebnom dokumentacijom kojom dokazuju uslove iz ovog odeljka;
– profakturu/predračun/predugovor/ponudu ne stariju od dana objavljivanja javnog poziva;
– sliku opreme sa profakture;

2) da su upisani u registar APR najkasnije 31. decembra 2016. godine;

3) da nisu razvrstani kao srednje ili veliko pravno lice u skladu sa Zakonom o računovodstvu prema finansijskim izveštajima za 2016. godinu;

4) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

5) da su izmirili dospele obaveze javnih prihoda;

6) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

7) da vlasnici i odgovorna lica nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede u periodu od pet godina;

8) da su u većinskom privatnom vlasništvu;

9)da nisu u grupi povezanih lica u kojoj su neki od članova velika ili srednja pravna lica;

10) svrha i namena investiranja u proizvodnu opremu su u skladu sa prirodom delatnosti subjekta;

11) da su privredna društva, zadruge i preduzetnici, prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju radnika na dan 30. decembra 2017. godine imali najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vreme, odnosno da je preduzetnik kao osnivač bio obveznik doprinosa po osnovu obavljanja samostalne delatnosti ili po bilo kojoj drugoj osnovi;

12) da ne obavljaju delatnosti u sledećim sektorima:

1. primarna poljoprivredna proizvodnja. Primarna poljoprivredna proizvodnja, između ostalog, u smislu ovog programa, obuhvata gajenje biljnih kultura i domaćih životinja i ostale namene u neposrednoj vezi sa gajenjem biljaka i životinja, kao i čuvanje i skladištenje (nije isključena nabavka opreme za obavljanje delatnosti pakovanja, sortiranja, prerade i zamrzavanja npr. hladnjače ili sušare);

2. izvođenje građevinskih radova (proizvodnja građevinskih proizvoda je dozvoljena);

3. saobraćaj i transport;

4. proizvodnja duvanskih proizvoda;

5. bilo koji oblik trgovinske, turističke ili ugostiteljske delatnosti, izuzev pekara sa industrijskom proizvodnjom i prodajom, i usluga keteringa;

6. štampanje i umnožavanje audio i video zapisa, izuzev štamparskih usluga;

7. uslužne delatnosti (uključujući između ostalog i konsultantske, marketinške, računovodstvene i usluge istraživanja tržišta kao i ostale usluge informacione tehnologije, proizvodnje i emitovanja digitalnog sadržaja);

8. organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

9. proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme;

10. proizvodnja i promet nafte i naftnih derivata;

11. proizvodnja čelika i sintetičkih vlakana i vađenje uglja;

12. proizvodnja i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima, smatraju zabranjenim.

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti ni za projekte privrednih subjekata u drugim delatnostima, ako ne doprinose ostvarivanju specifičnih ciljeva Programa.

13) da nisu u teškoćama prema sledećoj definiciji:
Privredni subjekt u teškoćama je privredni subjekt koji nije sposoban da sopstvenim sredstvima, sredstvima svojih vlasnika/akcionara ili poverilaca ili sredstvima iz drugih izvora na tržištu spreči gubitke i koji bi, bez intervencije države, kratkoročno ili srednjoročno, ugrozili njegov opstanak;

Privredni subjekt je u teškoćama:

– ako je odgovornost za njegove dugove ograničena, a izgubio je više od polovine osnovnog kapitala, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubio više od četvrtine osnovnog kapitala;

– ako najmanje jedno lice neograničeno odgovora za njegove dugove, a u finansijskim izveštajima prikazano je da je njegov kapital smanjen za više od polovine, od čega je u poslednjih 12 meseci izgubljeno više od četvrtine kapitala;

– ako ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;

Privredni subjekt je u teškoćama i ako nije ispunjen nijedan uslov iz stava 1. ove tačke, ako postoje očigledni pokazatelji koji ukazuju na to da je u teškoćama, kao što su: rast gubitaka, smanjenje ukupnog prihoda, rast zaliha, višak kapaciteta, smanjenje novčanih tokova, rast duga, porast troškova kamata i pad ili nulta neto vrednost imovine. U najvećim teškoćama je privredni subjekt koji je nesposoban za plaćanje (insolventan) ili nad kojim je otvoren stečajni postupak;

Privredni subjekt koji je osnovan pre manje od tri godine ne smatra se privrednim subjektom u teškoćama, izuzev ako je reč o malom ili srednjem privrednom subjektu koji ispunjava uslove za otvaranje stečajnog postupka;

14) da u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve godine (u 2016, 2017. i 2018. godini) nisu primili državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23 miliona dinara.

Pri proveri kreditne sposobnosti privrednog subjekta, poslovne banke i lizing kompanije će se voditi kriterijumima koje koriste u svojim redovnim kreditnim, odnosno operacijama u vezi sa finansijskim lizingom. Privredni subjekti će se ugovorno obavezati da predmetnu opremu neće otuđiti najmanje 24 meseca po sklapanju ugovora o dodeli bespovratnih sredstava, ugovora o kreditu, odnosno ugovora o finansijskom lizingu.

Privredni subjekti mogu otplatiti sredstva kredita, odnosno finansijskog lizinga prevremeno u odnosu na rok koji je definisan u ugovoru sa bankom, odnosno lizing kompanijom, s tim da ukoliko prevremenu otplatu izvrše u toku prve trećine trajanja ugovora o kreditu, odnosno finansijskom lizingu, dužni su da vrate celokupan iznos odobrenih bespovratnih sredstava.

Finansijski okvir
Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa i kojima banke, odnosno lizing kompanije uključene u realizaciju Programa, uslovno odobre kredit odnosno finansiranje mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 25% neto vrednosti nabavke proizvodne opreme. Privredni subjekat je u obavezi da obezbedi učešće u visini 5% neto vrednosti proizvodne opreme, dok će se preostalih 70% neto vrednosti proizvodne opreme obezbediti iz kredita poslovnih banaka ili finansijskog lizinga lizing kompanije uključenih u sprovođenje ovog Programa.
U slučaju da su ukupni neto troškovi nabavke opreme viši od 20.000.000,00 dinara, korisnik može da finansira razliku većim sopstvenim učešćem ili da za ovaj iznos uveća kreditni zahtev kod banke, ili zahtev za finansijski lizing kod lizing kompanije.
Iznos odobrene bespovratne pomoći u visini do 25% od neto vrednosti proizvodne opreme ne može biti manji od 500.000,00 dinara, niti veći od 5.000.000,00 dinara.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše. Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme kod jedne banke ili lizing kompanije.

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave dostavljene na pisarnicu Ministarstva će biti diskvalifikovane.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs, i Razvojne agencije: www.ras.gov.rs. može se preuzeti neophodna konkursna dokumentacija: Obrazac broj 1, Obrazac broj 2, kao i Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2018. godini, Informacija o načinu sprovođenja Programa, i Informacija o uslovima izabranih banaka i lizing kompanija, u kojima su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom Javnom pozivu.

Detaljnije

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije za sufinansiranje izrade planskih dokumenata u 2018. godini

Rok: 26.05.2018. godine

Detaljnije

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

RAS

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoring

Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2018. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, kao i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice- mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruga (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja.

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:
• Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu odnosno zadruzi;
• Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge;
• Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
• Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
• Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
• Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
• Konsalting;
• Savetovanje/koučing;
• Obuka;
• Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:
• Novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
• Postojeći privredni subjekti – registrovani pre aprila 2015. godine;
• Zadruge

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
• registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

2. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:
• da je orijentisana ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definiše;
• da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
• da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

RAS će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocene, selekcije ili ugovaranja utvrdi da je Podnosilac prijave:
• podneo nepotpunu prijavu koja ne sadrži potrebne informacije koje je RAS zahtevao, a koje predstavljaju uslov za učešće na Javnom pozivu.

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2018. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

1. Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja javnog poziva:
1.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
1.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija);
1.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2017. godinu, za koje zakonski zastupnik privrednog subjekta mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu (izjava potpisana i overena pečatom privrednog subjekta).
Za privredne subjekte koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva potrebno je dostaviti kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu (obrazac PPDG-1S), overene od strane Poreske uprave, kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2017. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S.
Za paušalno oporezivane obveznike potrebno je dostaviti kopiju Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2017. godinu, overenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika.
U slučaju promene sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta usled promene pravne forme, potrebno je da privredni subjekt dostavi finansijske izveštaje u skladu sa sistemom vođenja poslovnih knjiga koji je primenjivao u 2017. godini.
Napomena: Dokumentaciju pod tačkom 1.2. i 1.3. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2018. godini.

2. Za privredne subjekte koji su registrovani pre aprila 2015. godine:
2.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
2.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva (original ili kopija);
2.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2017. godinu, za koje zakonski zastupnik privrednog subjekta mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu (izjava potpisana i overena pečatom privrednog subjekta).
Za privredne subjekte koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva potrebno je dostaviti kopije Poreske prijave za konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2017. godinu (obrazac PPDG-1S), overene od strane Poreske uprave, kao i kopiju bilansa uspeha (obrazac BU) za 2017. godinu koja je prilog obrasca PPDG-1S.
Za paušalno oporezivane obveznike potrebno je dostaviti kopiju Knjige o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika (obrazac KPO) za 2017. godinu, overenu i potpisanu od strane zakonskog zastupnika.
U slučaju promene sistema vođenja poslovnih knjiga privrednog subjekta usled promene pravne forme, potrebno je da privredni subjekt dostavi finansijske izveštaje u skladu sa sistemom vođenja poslovnih knjiga koji je primenjivao u 2017. godini.

3. Za zadruge:
3.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;
3.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnoh poziva (original ili kopija);
3.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2017. godinu, za koje zakonski zastupnik zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu (izjava potpisana i overena pečatom zadruge).

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA
Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring iznosi 4.000.000,00 dinara.
Za pružanje usluge opredeljen je bruto iznos od 1.700,00 dinara po satu.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA
Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2018. godini.

Javni poziv je otvoren do 01. juna 2018. godine.

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs, kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: mentoring@ras.gov.rs ili na broj telefona: 011/3398 809.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2018. godini

I. CILJ I PREDMET KONKURSA

Cilj Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini (udaljem tekstu: Konkurs) jeste unapređivanje pčelarske proizvodnje i proizvodnje meda u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.
Predmet Konkursa jeste dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

II. VISINA I NAMENA SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Za podnosioce prijava: fizička lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica mlađa od 40 godina i žene bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica mlađa od 40 godina i žene.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Konkursu namenjena su za:
1. nabavku novih pčelinjih društava
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za nabavku pčelinjih društava iznosi najviše do 100.000,00 dinara, odnosno 110.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica mlađa od 40 godina i žene;
2. nabavku opreme za pčelarstvo: košnice, električna centrifuga, manuelna centrifuga, stresač pčela, električni otklapač saća, kada za otklapanje saća, sto za otklapanje saća, stalak za otklapanje saća, električna pumpa za pretakanje meda, pneumatska punilica za med, ručna dozerica za med, mešalica za kristalizirani med, automatski sto za pakovanje meda, sakupljač polena (ugrađen u podnjaču), kanta za med (od inoksa i plastične mase ‒ PP ili PET), cisterna za čuvanje meda, topionik voska sa presom, topionik voska za cele ramove, električni dekristalizator meda, duplikator ‒ homogenizator s mešalicom i reduktorom, matične rešetke, pčelarska vaga (150 kg), linija za punjenje i pakovanje meda, linija za proizvodnju pčelinje hrane/pogača, mlin čekićar za mlevenje šećera, pčelarska SMS vaga, motorni izduvač za pčele i sušara za polen.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava za nabavku opreme za pčelarstvo iznosi najviše do 300.000,00 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za podnosioce prijava: fizička lica čija je investicija na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, fizička lica mlađa od 40 godina i žene.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, ali za više namena u okviru jedne tačke, kao i po više tačaka, a do gore navedenog maksimalnog iznosa.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati oprema i pčelinja društva nabavljena pre 01.01.2018. godine, što mora biti dokumentovano računima sa specifikacijom opreme, otpremnicama, izvodima iz banke, garantnim listovima, carinskim deklaracijama, ukoliko je reč o opremi iz uvoza, i drugim dokazima, koji nose datum nakon 01.01.2018. godine.

III. KORISNICI

Pravo na podsticaje ostvaruje fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu.

IV. USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

1. registrovano poljoprivredno gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva i nalaziti se u aktivnom statusu;
2. podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine, s tim što i mesto realizacije investicije mora biti na teritoriji jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine;
3. podnosilac prijave mora regulisati obaveze po rešenjima o naknadama za odvodnjavanje/navodnjavanje i porez na poljoprivredno zemljište, zaključno sa 31.12.2017. godine;
4. podnosilac prijave za investiciju za koju podnosi prijavu ne sme koristiti sredstava po nekom drugom osnovu (subvencije, podsticaji) za istu namenu, odnosno ista investicija ne sme biti predmet drugog postupka za korišćenje podsticaja, osim podsticaja u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje kreditna podrška registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima;
5. podnosilac prijave ne sme imati neispunjenih ugovornih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu vodoprivredu i šumarstvo, kao ni prema Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, a po osnovu ranije potpisanih ugovora.
6. podnosilac prijave i dobavljač opreme ne mogu da predstavljaju povezana lica – u smislu člana 62. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik”, br. 36/11 i 99/11 i 83/14 i 5/15);
7. plaćanje se vrši na tekući račun dobavljača ili gotovinski, a plaćanja putem kompenzacije i cesije neće biti priznata.

V. SPECIFIČNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

Podnosilac prijave, ostvaruje pravo na sufinansiranje nabavke novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo ukoliko u Registru ima upisano minimum 10 košnica pčela.

VI. VREMENSKI OKVIR KONKURSA

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. 05. 2018. godine.

VII. POTREBNA DOKUMENTACIJA

1. čitko popunjen obrazac prijave sa obaveznim potpisom;
2. original izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava, koji izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i treća strana izvoda s podacima o životinjama), ne stariji od 30 dana;
3. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
4. original račun za nabavku predmetne investicije;
Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
5. otpremnica za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
6. dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
7. fotokopija ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita;
8. samo za nabavku opreme čija je vrednost veća od 200.000,00 dinara, može se podneti predračun sa specifikacijom opreme, a konačan original račun mora biti identičan predračunu po iznosu, specifikaciji i dobavljaču opreme;
9. fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima;
10. jedinstvenu carinsku ispravu za opremu iz uvoza (ukoliko je podnosilac prijave direktni uvoznik – ne stariju od 01.01.2018.godine);
11. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) zaključno sa 2017. godinom za podnosioca prijave;
12. dokaz o izmirenim dospelim poreskim obavezama za podnosioca prijave za 2017. godinu (izdato od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave);
13. izjava da dobavljač i naručilac opreme ne predstavljaju povezana lica u skladu s članom 62. Zakona o privrednim društvima.

Podnosilac prijave – na obrascu koji je sastavni deo prijave na konkurs – treba da se izjasni o tome da li će dokumentaciju navedenu pod tačkama 2, 11 i 12 pribaviti sam ili je saglasan s tim da je pribavi Sekretarijat, po službenoj dužnosti.

Ukoliko se oprema nabavlja iz inostranstva, podnosilac prijave obavezan je da dostavi dokumenta prevedena na srpski jezik, od strane ovlašćenog sudskog tumača. Ukoliko je račun/predračun iskazan u stranoj valuti, neophodno je u obrascu prijave uneti vrednost opreme u dinarskoj protivvrednosti, obračunatoj po srednjem kursu NBS, na dan izdavanja računa/predračuna.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

VIII. POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE

Postupak donošenja odluke regulisan je u skladu sa Poslovnikom o radu komisija za izradu konkursa i pravilnika i postupanje po konkursima raspisanim u pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo od 17.04.2018. godine (prečišćen tekst), a na osnovu kog je donet Pravilnik o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2018.godini.

IX. USLOVI KORIŠĆENJA SREDSTAVA

1. Sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno.
2. U skladu s kriterijumima koji su definisani Pravilnikom o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2018. godini (u daljem tekstu: Pravilnik), formira se bodovna lista na osnovu koje se dodeljuju bespovratna sredstva do utroška sredstava opredeljenih ovim konkursom.
3. Prijave na konkurs koje ostvare broj bodova manji od 30% od ukupnog broja bodova ne ulaze u dalje razmatranje Komisije.
4. Podnosilac prijave u obavezi je da, prilikom potpisivanja ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom o korišćenju sredstava, dostavi menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja da pčelinja društva i oprema neće biti otuđena, u roku od pet godina od dana potpisivanja ugovora
5. Rok za realizaciju investicije na osnovu predračuna jeste 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
6. Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije, odnosno nakon isporuke pčelinjih društava i nakon što korisnik bespovratnih sredstava uradi montažu opreme i dostavi Pokrajinskom sekretarijatu sledeću dokumentaciju:
• zahtev za isplatu;
• izveštaj o namenskom utrošku sredstava;
• račun za nabavku predmetne investicije;
• otpremnicu za nabavku predmetne investicije za koju je, u skladu sa posebnim propisima, utvrđena obaveza izdavanja otpremnice;
• dokaz o izvršenom plaćanju predmetne investicije i to potvrdu o prenosu sredstava i izvod overen od strane banke, a u slučaju kada je fizičko lice izvršilo gotovinsko ili plaćanje karticom može dostaviti samo fiskalni isečak;
Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike mašina i opreme (podaci iskazani u obrascu prijave moraju biti isti kao u računu);
• fotokopiju ugovora o kreditu, ukoliko je predmetna investicija nabavljena putem kredita.
Pokrajinski sekretarijat putem nadležnog sektora nalaže Poljoprivrednoj stručnoj i savetodavnoj službi AP Vojvodine da utvrdi činjenično stanje na terenu, dostavljanjem izveštaja i zapisnika Pokrajinskom sekretarijatu.
7. Pokrajinski sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju. Isto tako, Pokrajinski sekretarijat može da od poljoprivredne inspekcije Ministarstva poljoprivrede, šumartsva i vodoprivrede traži da se izvrši kontrola realizacije predmeta ugovora, a posebno u slučaju računa i predračuna koji su izdati od dobavljača opreme koji nisu u sistemu PDV-a i računa koji su znatno iznad tržišne vrednosti.
8. Postupak donošenja odluke, kriterijumi i ostala pitanja vezana za konkurs, propisani su Pravilnikom.
9. Bespovratna sredstva isplaćivaće se u skladu s prilivom sredstava u budžet AP Vojvodine.

X. NAČIN DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA PČELARSTVO NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2018. GODINI”, ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

XI. KONTAKT

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 021/487-4419 od 10 do 14 časova.

Detaljnije