Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za godišnje programe/projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za godišnje programe/projekte  u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

Obrazac 3 – Predlog programa ostvarivanja opšteg interesa u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata nalazi se na linku; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p3.html&regactid=418817&doctype=reg

Rok za podnošenje prijava: 30.06.2017. godine.

Link

Javni poziv lokalnim samoupravama – Prilagođavanje postojećih sportskih objekata potrebama osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu/projektu: prilagođavanje postojećih sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije potrebama osoba sa invaliditetom

Obrazac 3 – Predlog programa ostvarivanja opšteg interesa u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata nalazi se na linku; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p3.html&regactid=418817&doctype=reg

Rok za podnošenje prijava: 30.06.2017. godine.

Link

Javni poziv lokalnim samoupravama radi učešća u programu: “Završi započeto”

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za prijavu jedinica lokalnih samouprava radi učešća u programu/projektu: završetak izgradnje sportskih objekata na teritoriji Republike Srbije „Završi započeto”

Obrazac 3 – Predlog programa ostvarivanja opšteg interesa u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata nalazi se na linku; http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/prilozi/p3.html&regactid=418817&doctype=reg

Rok za podnošenje prijava: 30.06.2017. godine.

Link

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama  sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara (miliondvestahiljadadinara). Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2017. godinu u okviru Programa 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji APV, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti,  4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije programa uvođenja koordinatora za romska pitanja u jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini.

CILJEVI FINANSIRANJA:
–    angažovanje koordinatora za romska pitanja u jedinicama lokalne samouprave u AP Vojvodini;
–    učešće Roma/Romkinja tokom odlučivanja, planiranja i sprovođenja lokalnih akcionih planova za unapređivanje položaja Roma;
–    implementacija i primena Strategije i Akcionog plana za unapređivanje položaja Roma na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, s ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na ovom konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine.

2. Konkursom će se finansirati bruto plata koordinatora za romska pitanja u iznosu od 40.000,00 dinara, u trajanju od 6 (šest) meseci. Podnosilac prijave može aplicirati samo za angažovanje jednog koordinatora za romska pitanja, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 240.000,00 dinara (dvestočetrdesethiljadadinara).

3. Opštine i gradovi u AP Vojvodini u obavezi su da nakon isteka perioda od  šest meseci u kome je angažovanje koordinatora za romska pitanja finansirano putem konkursa: traže odobrenje od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije za nastavak angažovanja koordinatora za romska pitanja; sistematizuju radno mesto koordinatora za romska pitanja; angažuju ga na period od mininimum šest meseci na teret budžeta JLS; dostave izveštaj Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova o navedenim obavezama.

4. Opštine i gradovi u AP Vojvodini koji angažuju koordinatora za romska pitanja putem konkursa u obavezi su da obezbede adekvatne uslove za njegov rad (na primer: kancelarijski prostor, računar, internet, telefon).

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– pismo namere o daljem angažovanju koordinatora za romska pitanja, nakon isteka 6 (šest) meseci, koje je potpisao gradonačelnik/predsednik opštine;
– popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje JLS sprovodi na planu unapređivanja  položaja Roma/Romkinja;
Prijave na Konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova,  Novi Sad,  Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs za finansiranje angažovanja koordinatora za romska pitanja”.

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu potpisane od strane gradonačelnika/predsednika opštine, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7.    Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:

•    Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 60 bodova):

– usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
– jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
– broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
– procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS (do 10 bodova)
– broj usvojenih akcionih planova (do 10 bodova);
– angažovanje koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvene medijatorke u gradu/opštini (do 10 bodova).

•    Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 20 bodova):
– doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova);
– doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe (do 10 bodova).

•    Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 20 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
– visina traženih sredstava za njihovu realizaciju (do 10 bodova).

8.    Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

9.    Rešenje o dodeli sredstava po isteku konkursa  objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nakon čega se podnosilac prijave poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac prijave ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja o tome da mu je prijava odobrena, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do  30.06.2017. godine.
Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova na telefon  021/452-320

Detaljnije

Sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja roma u oblasti stanovanja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama  sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja roma u oblasti stanovanja

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (trimilionadinara). Sredstva su obezbeđena Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova za 2017. godinu u okviru Programa 1001 Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i sloboda, programska aktivnost 1016 podrška socijalnoj inkluziji Roma na teritoriji APV, Ekonomska klasifikacija 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti,  4631 – Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, kao podrška programu realizacije LAP-a za Rome u oblasti stanovanja na teritoriji AP Vojvodine.

CILJEVI FINANSIRANJA:

 • Implementacija i primena Strategije za unapređenje položaja Roma/Romkinja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, s ciljem integracije Roma/Romkinja u društvene tokove;
 • Realizacija Lokalnih akcionih planova za Rome u oblasti stanovanja u gradovima i opštinama na teritoriji AP Vojvodine;
 • Poboljšanje uslova stanovanja Roma i Romkinja;
 • Afirmacija učešća Roma/Romkinja tokom odlučivanja, planiranja i sprovođenje lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na ovom Konkursu imaju gradovi i opštine s teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac prijave može aplicirati za realizaciju LAP-a za Rome u oblasti stanovanja koja podrazumeva poboljšanje uslova stanovanja u kućama u kojima žive Romi i Romkinje.

3. Visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.500.000,00 dinara (milionpetstotinahiljadadinara).

4. Opštine i gradovi koji apliciraju u obavezi su da obezbede minimalno finansijsko učešće jednako iznosu traženih sredstava na konkursu radi realizacije LAP-a za unapređivanje položaja Roma/Romkinja u oblasti stanovanja.

5. Prednost na konkursu imaće gradovi i opštine koji imaju usvojen i budžetiran LAP za Rome u oblasti stanovanja, kao i angažovanog koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvenu medijatorku.

6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis aktivnosti koje su predviđene LAP-om za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, s planom utroška sredstava, budžetom;
– odluku organa JLS o realizaciji i sufinansiranju programa i izvod iz budžeta JLS o obezbeđenim sredstvima za učešće u realizaciji programa;
– pismo namere o budžetiranju LAP-a u oblasti stanovanja za čiju se realizaciju aplicira na konkursu, koje je potpisao gradonačelnik/predsednik opštine.
Prijave na konkurs s pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova  Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa s naznakom: ”Konkurs za sufinansiranje realizacije lokalnih akcionih planova za unapređenje položaja Roma u oblasti stanovanja”.

7. Neće se razmatrati neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu potpisane od strane gradonačelnika/predsednika opštine, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

8. Komisija procenjuje i vrednuje pristigle prijave prema sledećim kriterijumima:

 • Prema referencama delatnosti, odnosno poslova i programa za oblast u kojoj se oni realizuju (od 0 do 60 bodova):
  • usklađenost projektnih sadržaja s predmetom javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs (do 10 bodova);
  • jasno formulisani i povezani ciljevi, aktivnosti i rezultati projekta i njihova usklađenost s vremenskom dinamikom predviđenom za realizaciju (do 10 bodova);
  • broj direktnih korisnika projekta i kapaciteti podnosioca prijave za upravljanje projektom (do 10 bodova);
  • procenat Roma u ukupnom udelu stanovništva u JLS (do 10 bodova)
  • broj usvojenih akcionih planova (do 10 bodova);
  • angažovanje koordinatora za romska pitanja, pedagoškog asistenta i zdravstvene medijatorke u gradu/opštini (do 10 bodova).
 • Prema ciljevima koji se postižu realizacijom projektnih aktivnosti (od 0 do 20 bodova):
  • doprinos stepenu unapređivanja položaja Roma i Romkinja u oblastima koje su predviđene Strategijom za unapređenje položaja Roma (do 10 bodova);
  • doprinos unapređivanju kvaliteta usluga, zaštite i kvaliteta života ciljne grupe (do 10 bodova).
 • Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja projekta iz drugih izvora (od 0 do 20 bodova):
  • procena ekonomičnosti budžeta i usklađenosti budžeta s planiranim aktivnostima (do 10 bodova);
  • visina traženih sredstava za njihovu realizaciju (do 10 bodova).

9. Konkurs će biti objavljen u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

10. Rešenje o dodeli sredstava po isteku ovog konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, nakon čega se podnosilac zahteva poziva da potpiše ugovor. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja o tome da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do  01.09.2017. godine.
Informacije u vezi s Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu plitiku, demografiju i ravnopravnost polova na telefon  021/452-320

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP  Vojvodine u 2017. godini

CILJ I PREDMET KONKURSA
Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.
Predmet konkursa je podrška novim generacijama mladih poljoprivrednih proizvođača, podsticanjem razvoja i unapređivanjem primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda.

NAMENA SREDSTAVA
Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za:
1) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
2) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
3) podršku investicijama za razvoj i unapređivanje prerade mesa, mleka, povrća, voća i grožđa na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

VISINA SREDSTAVA
Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po konkursu iznosi do 100.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 75% ukupno prihvatljivih troškova.
Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.200.000,00 dinara.
Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi jeste 500.000,00 dinara.

KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava su fizička lica i preduzetnici stariji od 18 i mlađi od 40 godina, na dan podnošenja zahteva, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva posle 01.01.2016. godine, a do dana zaključenja ugovora.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 23.06.2017. godine.

Detaljnije

Sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU, GRAĐEVINARSTVO I SAOBRAĆAJ

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava iz budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine u 2017. godini, za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju  infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave za koje građevinske dozvole izdaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije APV, i to za izradu:

1.    projekta za građevinsku dozvolu i
2.    projekta za izvođenje

u cilju podrške jedinicama lokalne samouprave u unapređenju razvoja infrastrukturnih objekata koji doprinose stvaranju povoljnijih uslova za život stanovništva kao i razvoju jedinice lokalne samouprave.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 10.000.000,00 dinara.
2.     Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansiranja izrade pojedinačne projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata ne može preći iznos od  1.000.000,00 dinara.
3.    Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine koja je u budžetu za 2017. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata za koju konkuriše.
4.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje izrade samo 1 (jednog) projektno tehničkog dokumenta za izgradnju infrastrukturnih objekata za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica lokalne samouprave sa teritorije APV.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom se dostavljaju neposredno, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, ili poštom, obavezno u pisanoj formi, isključivo na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti u Sekretarijatu  ili sa internet prezentacije Sekretarijata (www.psemr.vojvodina.gov.rs).
Prijave se podnose overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za sufinansiranje izrade projektno tehničke dokumentacije za izgradnju infrastrukturnih objekata jedinica lokalne samouprave sa teritorije APV – NE OTVARATI”, a na poleđini naziv jedinice lokalne samouprave i adresu, broj telefona, kao i ime i prezime osobe za kontakt.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Dokumentacija koja se podnosi uz prijavu na konkurs:
1.    Popunjena, potpisana i pečatom overena prijava za učešće na konkursu (obrazac Prijave se nalazi na sajtu Sekretarijata);
2.    Fotokopija rešenja o poreskom identifikacionom broju;
3.    Ovlašćenje za zastupanje jedinice lokalne samouprave (fotokopija kartona deponovanih potpisa);
4.    Pravnosnažna građevinska dozvola, ukoliko se podnosi prijava za sufinansiranje projekta za izvođenje;
5.    Lokacijski uslovi sa potvrdom organa koji ih je izdao, da na iste nije izjavljen prigovor, ukoliko se podnosi prijava za sufinansiranje projekta za građevinsku dozvolu;
6.    Izjava podnosioca zahteva da nema neizmirenih obaveza prema Sekretarijatu, po osnovu ranije potpisanih ugovora, čiji je rok za realizaciju istekao (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata – obrazac 1);
7.    Izjava podnosioca zahteva da li je koristio sredstva iz budžeta APV za projekat koji je predmet prijave (obrazac Izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata – obrazac 2);
8.    Izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave kao dokaz da su obezbeđena sredstva na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju projektne dokumentacije za koju se podnosi prijava;
9.    Izjava da su, uz sredstva dobijena po ovom Konkursu, obezbeđena, odnosno biće obezbeđena preostala finansijska sredstva za realizaciju projekta, da će se namenski i u skladu sa važećom zakonskom regulativom (Zakon o budžetskom sistemu, Zakon o javnim nabavkama i dr.) utrošiti dodeljena sredstva i da će se Sekretarijatu dostavljati izveštaji u skladu sa ugovornim obavezama (obrazac izjave se nalazi na sajtu Sekretarijata – obrazac 3);

Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim podnosilac prijave obezbeđuje ispunjenje svojih ugovornih obaveza SE NE PODNOSI UZ PRIJAVU. Podnosilac prijave kome su dodeljena sredstva po konkursu, dužan je da prilikom zaključenja ugovora dostavi sredstvo finansijskog obezbeđenja u skladu sa Zakonom.
Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Rokovi za sprovođenje konkursa
–    dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“  do 12.05.2017. godine,
–    donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  30.05.2017. godine,
–    rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je do 30.11.2017. godine,
–    nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
–    rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2017. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2017. godini
I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Sredstva za dodelu subvencija za samozapošljavanje nezaposlenih lica, u ukupnom iznosu od 50.500.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.
Subvencija za samozapošljavanje (daljem tekstu: Subvencija) dodeljuje se nezaposlenom licu prijavljenom na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ), u iznosu od 182.000,00 do 456.000,00 dinara.

Iznos od 182.000,00 dinara predstavlja iznos poreza i doprinosa obračunatih na iznos minimalne zarade, dok iznos od 456.000,00 dinara predstavlja bruto II iznos minimalne zarade, za period od 12 meseci.
Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži u skladu sa zakonom svako pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na Subvenciju.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo podnošenja zahteva za dodelu Subvencije ostvaruje nezaposleno lice pod uslovom da je:
1. na dan podnošenja zahteva prijavljeno na evidenciju Filijale NSZ i
2. završilo obuku iz preduzetništva po planu i programu obuka u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama,Nacionalne službe za zapošljavanje ili druge odgovarajuće organizacije.

Pravo na Subvenciju ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:
– za obavljanje delatnosti individualnog poljoprivrednog gazdinstva, zadruge i udruženja,
– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja – šifre 02.0, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.09;
– ukoliko je lice već ostvarilo pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– ukoliko je lice za već koristilo subvenciju za samozapošljavanje.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
– zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć.
Podnosilac u zahtevu navodi iznos očekivane subvencije.
Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III DONOŠENjE ODLUKE

Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva, boduje zahteve i sačinjava Predlog rang liste, koji dostavlja Pokrajinskoj službi za zapošljavanje na saglasnost. Posredstvom Pokrajinske službe za zapošljavanje, Saglasnost i Predlog rang liste, jedan primerak zahteva sa biznis planom dostavljaju se Sekretarijatu.
Komisija obrazovana od strane Sekretarijata (u daljem tekstu: Komisija) će, sa visokorangiranim, podnosiocima zahteva obaviti razgovor.

Komisija vrši dodatno bodovanje i rangiranje na osnovu unapred definisanih kriterijuma (prioritetna delatnost, poreklo proizvodne ili uslužne opreme, doprinos lokalnoj zajednici, završene obuke u Edukativnom centru za obuke u profesionalnim i radnim veštinama i drugim relevantnim institucijama, stepen održivosti delatnosti i dr.).

Komisija sačinjava Predlog odluke o dodeli Subvencije i upućuje ga pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), na odlučivanje.

Pokrajinski sekretar u roku od 30 dana od dana završetka javnog poziva, na osnovu Predloga, donosi odluku o dodeli Subvencije.

IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar, direktor filijale NSZ i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o odobravanju Subvencije, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.
Ugovorna obaveza lica koje ostvari pravo na subvenciju u iznosu od 182.000,00 dinara, a koja obuhvata iznos poreza i doprinosa obračunatih na iznos minimalne zarade, traje 12 meseci.
Lice koje ostvari pravo na subvenciju u iznosu od 456.000,00 dinara, a koja obuhvata iznos zarade, poreza i doprinosa obračunatih na minimalnu zaradu za 12 meseci, u obavezi je da delatnost obavlja još najmanje 12 meseci nakon isteka subvencionisanog perioda, odnosno ukupno 24 meseca.

Na osnovu ugovora vrši se isplata Subvencije u dva dela, i to:
1. 50% iznosa subvencije nakon potpisivanja ugovora i
2. 50% iznosa subvencije nakon dostavljanja dokaza o ispunjenju ugovorne obaveze za prva tri meseca obavljanja delatnosti, a najkasnije do 15.12.2017. godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
• fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar (ukoliko nije naveden datum otpočinjanja delatnosti u rešenju o upisu u registar, potrebno je dostaviti i rešenje o otpočinjanju delatnosti);
• fotokopija rešenja o PIB-u;
• fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
• fotokopija kartona deponovanih potpisa;
• dve fotokopije kartona deponovanih potpisa za poseban namenski račun otvoren kod Uprave za trezor;
• fotokopija lične karte korisnika sredstava;
• fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
• pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.
• sredstvo obezbeđenja:
1. dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjem
ili
2. ugovor o jemstvu.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).
Ugovor o jemstvu – ugovorno jemstvo privrednog društva, kategorisanog kao malo ili srednje, koje je prethodnih godina pokazalo pozitivno poslovanje i u prethodnih 12 meseci nije bilo u blokadi.

Lice može registrovati delatnost nakon podnošenja zahteva, a pre donošenja odluke, što ne predstavlja garanciju za dobijanje Subvencije.
Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

V OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava Subvencije dužan je da:
1. registrovanu delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine, u ugovorenom periodu trajanju, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti (Odeljak „IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA“);
2. redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i dostavi dokaze o uplati istih;
3. ukoliko ostvari pravo na subvenciju u iznosu od 456.000,00 dinara, redovno uplaćuje iznos bruto minimalne zarade i dostavi dokaze o tome i
4. obavesti Filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da izvrši povraćaj sredstva za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VI OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom, u tri primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, lično ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe i Pokrajinskom sekretrijatu za privredu i turizam 021/487-4145, 487-4312 ili 487-4313.

Rok za podnošenje zahteva po Javnom pozivu je 28. maj 2017. godine.

Detaljnije

Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni poziv za dodelu subvencije za z

apošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2017. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Javni poziv za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Javni poziv) predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Sredstva za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine, u ukupnom iznosu od 60.078.379,56 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica (daljem tekstu: Subvencija), u iznosu od 183.000,00 do 202.000,00 dinara po nezaposlenom, odobrava se poslodavcima radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ).

Iznos od 183.000,00  predstavlja iznos poreza i doprinosa obračunatih na iznos minimalne zarade, dok iznos od 202.000,00 dinara predstavlja iznos poreza i doprinosa obračunatih na iznos prosečne zarade.

Po Javnom pozivu poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu Subvencije.

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi za podnošenje zahteva

Pravo na Subvenciju  može ostvariti poslodavac pod uslovom:
1.    da ima sedište ili registrovanu poslovnu jedinicu na teritoriji AP Vojvodine;
2.    da nije smanjivao broj zaposlenih na neodređeno vreme, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih (prestanak radnog odnosa na određeno vreme, ostvarivanje prava na penziju i dr.);
3.    da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
4.    da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev,
5.    da se nezaposleno lice na dan podnošenja zahteva nalazi na evidenciji Filijale NSZ;
6.    da je nezaposlenom, za koga se traži subvencija, radni odnos na neodređeno vreme kod podnosioca zahteva ili povezanog lica, prestao najmanje šest meseci pre podnošenja zahteva i
7.    da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Pravo na Subvenciju ne mogu ostvariti:
1.    državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, zadruge i udruženja;
2.    podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva (šifre 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.9);
3.    korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema davaocima sredstava, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju;
4.    privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 i 97/2013).

Dokumentacija za podnošenje zahteva
1.    zahtev sa biznis planom;
2.    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove;
3.    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
4.    potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
5.    fotokopija dokaza o redovnoj uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje: obaveštenje Poreske uprave o podnetoj pojedinačnoj poreskoj prijavi PPP PD (štampa se sa portala Poreske uprave), izvod iz elektronske baze podataka Poreske uprave EBP-PURS, overen od strane poslodavca i izvod iz banke za plaćene doprinose za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev i/ili uverenje poreske uprave o izmirenim porezima i doprinosima za preduzetnike.

Sekretarijat zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje.

III DONOŠENjE ODLUKE
Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva, boduje zahteve i sačinjava Predlog rang liste, koji dostavlja Pokrajinskoj službi za zapošljavanje na saglasnost. Posredstvom Pokrajinske službe za zapošljavanje, Saglasnost i Predlog rang liste, jedan primerak zahteva sa biznis planom dostavljaju se Sekretarijatu.

Komisija obrazovana od strane Sekretarijata  (u daljem tekstu: Komisija), će po potrebi, izvršiti obilazak podnosioca zahteva koji se nalaze na Predlogu  rang liste filijale NSZ.

Komisija vrši dodatno bodovanje i rangiranje na osnovu unapred definisanih kriterijuma (prioritetna delatnost, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave, doprinos lokalnoj zajednici, izvozno orjentisano poslovanje i dr.).

Komisija sačinjava Predlog odluke o dodeli Subvencije i upućuje ga  pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), na odlučivanje.

Pokrajinski sekretar u roku od 30 dana od dana završetka javnog poziva, na osnovu Predloga, donosi odluku o dodeli Subvencije.

IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Pokrajinski sekretar, direktor Filijale NSZ i podnosilac zahteva, u roku do 30 dana od dana donošenja odluke zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Na osnovu ugovora vrši se isplata Subvencije u dva dela, i to:
1.    50% iznosa subvencije nakon potpisivanja ugovora i
2.    50% iznosa subvencije nakon dostavljanja  dokaza o ispunjenju ugovorne obaveze za prva 3 meseca, a najkasnije do 15.12.2017. godine.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
–    dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se  zapošljava (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje,
–    fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun otvoren kod Uprave za trezor;
–    odgovarajuće sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza;
–    pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:

ZA PREDUZETNIKA:
1.    za odobrena sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara:
•    dve istovetne blanko sopstvene menice korisnika sredstava i dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima ili
•    garancija banke u vrednosti iznosa subvencije, sa rokom važenja od 13 meseci.
2.    za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više:
•    garancija banke u vrednosti iznosa subvencije, sa rokom važenja od 13 meseci ili
•    dve sopstvene menice korisnika sredstava, sa meničnim ovlašćenjem, i ugovor o jemstvu.

ZA PRAVNO LICE:
1.    za odobrena sredstva u iznosu do 600.000,00 dinara:
•    dve istovetne blanko sopstvene menice korisnika sredstava (osnivača) i dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili
•    garancija banke u vrednosti iznosa subvencije, sa rokom važenja od 13 meseci.
2.    za odobrena sredstva u iznosu od 600.001,00 dinara i više:
•    garancija banke u vrednosti iznosa subvencije, sa rokom važenja od 13 meseci ili
•    dve sopstvene menice korisnika sredstava (osnivača), sa meničnim ovlašćenjem, i ugovor o jemstvu.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).

Menice, u skladu sa Zakonom o platnom prometu („Sl.list SRJ“, br. 03/02 i 05/03 i „Sl.glsanik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09 i 31/11) i Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Sl.glasnik RS“, br. 56/11), podnosilac zahteva mora izvršiti upis menica u Registar menica i ovlašćenja.

Bankarska garancija – rok važenja od 13 meseci, ali u slučaju zamene lica u toku ugovorne obaveze, poslodavac je dužan da dostavi novu bankarsku garanciju sa produženim rokom važenja.

Ugovor o jemstvu – ugovorno jemstvo privrednog društva kategorisanog kao malo ili srednje, koje je prethodnih godina pokazalo pozitivno poslovanje i u prethodnih 12 meseci nije bilo u blokadi.

Poslodavac može, na neodređeno vreme, zaposliti lice za koje je podneo zahtev za dobijanje Subvencije, odmah nakon podnošenja zahteva, a pre donošenja odluke, što ne predstavlja garanciju za dobijanje Subvencije.

V OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava dužan je da:
1.    zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 12 meseci od dana zasnivanja radnog odnosa;
2.    redovno isplaćuje zarade i izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za  obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati istih;
3.    obavesti Filijalu NSZ o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

U slučaju zamene lica, lice koje je zamena mora biti na evidenciji nezaposlenih pre realizacije zamene, ali ne i u momentu podnošenja zahteva. Zamena se mora izvršiti u roku od 30 dana.

Korisnik sredstava dužan je da, u toku ugovorne obaveze, delatnost obavlja na teritoriji AP Vojvodine.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da izvrši povraćaj sredstava za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate počev od dana uplate sredstava.

VI OSTALE INFORMACIJE
Zahtev sa biznis planom podnosi se u tri primerka, nadležnoj Filijali NSZ, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe i Pokrajinskom sekretrijatu za privredu i turizam 021/487-4145, 487-4312 ili 487-4313.

Rok za podnošenje zahteva po Javnom pozivu je 28. maj 2017. godine.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU I TURIZAM

Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine  u 2017. godini

I  OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koju organizuje Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u skladu sa Pokrajinski  akcionim planom zapošljavanja  u AP Vojvodini za 2017. godinu, u cilju radnog angažovanja nezaposlenog i nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih, kao i radi ostvarivanja određenog društvenog interesa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima,  je do   četiri  meseca.

Ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice uključeno u javni rad.

Sredstva za sprovođenja javnih radova, u ukupnom iznosu od 15.000.000,00 dinara, obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu u okviru Programa 0803 – Aktivna politika zapošljavanja, programska aktivnost 1001 – Aktivna politika zapošljavanja u AP Vojvodini, ekonomska klasifikacija 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama, izvor finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

II OBLASTI SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA
Javni radovi na teritoriji AP Vojvodine mogu se organizovati i sprovoditi u oblastima:
•    Socijalnih i humanitarnih delatnosti,
•    Održavanja i obnavljanja javne infrastrukture,
•    Održavanja i zaštite životne sredine i prirode,
•    Kulturnih i turističkih delatnosti.

III NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
– isplatu naknade za obavljen posao po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima licima uključenim u javne radove, u visini do  18.000,00 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou.

Utvrđeni iznos naknade za obavljen posao se uvećava  za pripadajući  porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih u skladu sa zakonom.

–  naknadu dela ili ukupnih troškova dolaska i odlaska sa rada lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.
–  naknadu troškova sprovođenja javnih radova, u svim oblastima sprovođenja , u visini:
•    1.000,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju  mesec dana;
•    1.500,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju  dva   meseca;
•    2.000,00 dinara po  licu, za javne radove koji traju tri i četiri meseca.

IV USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učešća na Javnom konkursu za organizovanje  sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica imaju udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno upisana su u Registar koji vodi Agencija za privredne registre.

Uslovi za podnošenje prijave:
•    da uredno popune prijavu za sprovođenje javnog rada;
•    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine;
•    da angažuju nezaposleno lice koje se na dan podnošenja zahteva nalazi na evideciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Filijala NSZ),
•    da podnosilac/izvođač nema nerealizovanih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje ili lokalnoj samoupravi po javnim konkursima iz prethodne godine.

Podnosilac zahteva za sprovođenje javnog rada, kao izvođača javnog rada može angažovati, bez naknade, poslodavce iz privatnog ili javnog sektora.

Dokumentacija za podnošenje prijave
•    prijava za javne radove na propisanom obrascu,
•    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar,
•    fotografije mesta izvođenja javnog rada – za javne radove koji se sprovode u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode (maksimalno tri fotografije za svaku lokaciju).

V DONOŠENjE ODLUKE
Filijala NSZ proverava ispunjenost opštih uslova Javnog konkursa, boduje zahteve i sačinjava Predlog rang liste, koji dostavlja Pokrajinskoj službi za zapošljavanje na saglasnost. Posredstvom Pokrajinske službe za zapošljavanje, Saglasnost, Predlog rang liste i jedan primerak prijave dostavljaju se Sekretarijatu.

Komisija vrši dodatno bodovanje i rangiranje na osnovu unapred definisanih kriterijuma (prioritetna delatnost, stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave, kategorija lica i dr.).

Komisija sačinjava Predlog odluke o dodeli Subvencije i upućuje ga  pokrajinskom sekretaru za privredu i turizam (u daljem tekstu: Pokrajinski sekretar), na odlučivanje.

Pokrajinski sekretar u roku od 30 dana od dana završetka javnog poziva, na osnovu Predloga, donosi odluku o dodeli Subvencije.

VI ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Sekretarijat, Filijala NSZ i podnosilac prijave javnog rada, u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
•    ugovori o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licima, kao dokaz o angažovanju lica na javnom radu;
•    novi termin plan, ukoliko je u postupku razmatranja prijave za sprovođenje javnog rada izvršena korekcija broja lica i/ili dužine trajanja javnog rada;
•    specifikacija sredstava/materijala za rad u skladu sa odobrenim sredstvima za troškove sprovođenja javnog rada;
•     karton deponovanih potpisa za namenski račun otvoren u Upravi za trezor
•    sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza – dve blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjem, registrovane u banci;
•    potvrda o prijemu Zahteva za registraciju menice;
•    fotokopija/očitana lična karta odgovornog lica korisnika sredstava i
•     ugovor o poslovnoj saradnji podnosioca prijave i poslodavca – izvođača javnog rada (ukoliko postoji).

V OBAVEZE PODNOSIOCA
Podnosilac  javnog rada u obavezi je da:
•    nezaposleno lice angažovano na sprovođenju javnog rada zadrži najmanje u dužini trajanja ugovorene obaveze. U slučaju prestanka angažovanja, poslodavac je u obavezi da, u roku od 15 dana od dana prestanka angažovanja, angažuje drugo nezaposleno lice za preostalo vreme trajanja ugovora.
•    organizuje zaštitu i bezbednost na radu angažovanih, u skladu sa zakonom i zahtevom standarda za konkretne poslove javnog rada;
•    mesečno:
1.    vrši isplatu naknade za obavljen posao, uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, u zakonskim rokovima na tekući račun angažovanog lica;
2.    vrši isplatu naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada angažovanim licima na sprovođenju javnog rada;
3.    Filijali NSZ dostavlja dokaze o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za angažovana lica na sprovođenju javnog rada;
4.    Filijali NSZ dostavlja dokaze o utrošku prenetih sredstava za troškove isplate naknade angažovanim licima, odlaska i dolaska sa rada i sprovođenja javnog rada;

•    Filijali NSZ i Sekretarijatu omogući kontrolu realizacije ugovornih obaveza i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja javnog rada;
•    Filijali NSZ, nakon završetka sprovođenja javnog rada dostavi foto dokumentaciju o toku i stanju posle realizovanog javnog rada;
•    obavesti Filijalu NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od osam dana od dana nastanka promene i
•    u slučaju zamene lica koje je angažovano u javnom radu, lice koje je zamena mora biti na evidenciji nezaposlenih na dan angažovanja, ali ne mora biti u momentu započinjanja javnog rada.

U slučaju da podnosilac javnog rada ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da izvrši povraćaj sredstava za neopravdani deo isplaćenih sredstva, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

VI OBAVEZE SEKRETARIJATA
Sekretarijat se obavezuje da na namenski račun Podnosioca izvrši uplatu sredstava, i to:
1.    iznos sredstava za troškove sprovođenja javnog rada – nakon potpisivanja ugovora i
2.    mesečno, iznos sredstava za troškove naknade za obavljen posao sa pripadajućim porezima i doprinosima i troškove odlaska i dolaska sa rada, nakon dostavljanja obračuna i zahteva za isplatu.

VII  OBAVEZE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLjAVANjE
Filijala NSZ se obavezuje da:
•    Zaprimi, pregleda zahteve i proverava ispunjenost opštih uslova javnog konkursa;
•    Boduje zahteve i sačinjava Predlog odluke sa rang listom;
•    Predlog odluke sa rang listom podnosilaca zahteva za sprovođenje javnog rada i jedan primerak prijave, dostavi Pokrajinskoj službi za zapošljavanje na saglasnost;
•    Pokrajinska služba za zapošljavanje, dostavi Sekretarijatu, Saglasnost na Predlog odluke sa dostavljenom dokumentacijom iz Filijale NSZ i
•    Kontroliše Zahteve za trebovanje sredstave za isplatu pre upućivanja  Sekretarijatu na isplatu.

VIII OSTALE INFORMACIJE
Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka,  neposredno ili putem pošte nadležnoj Filijali NSZ, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe i Pokrajinskom sekretrijatu za privredu i turizam 021/487-4145, 487-4312 ili 487-4313.

Javni konkurs traje do 15. maja 2017. godine.

Detaljnije