Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Javni konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Sloboda izražavanja i javno informisanje

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
– zalažu se za integritet i slobodnu uređivačku politiku medija, uključujući javne medijske servise i medije na jezicima manjina, jednak tretman medija u pristupu informacijama od javnog značaja, i unapređuju uslove za funkcionisanje svih medija (tradicionalnih i on-line) – saglasno normama i standardima profesionalnog i nezavisnog novinarstva i unapređenja uslova za slobodu govora;
– zagovaraju ili doprinose efikasnom i delotvornom funkcionisanju medijskih (samo)regulatornih mehanizama i unapređuju uslove i prakse za primenu njihovih odluka radi unapređenja slobode medija, zaštite slobode govora i informisanja u javnom interesu;
– zagovaraju ili obezbeđuju jednakost medija na tržištu i jednak pristup svim izvorima državne pomoći koja ima za cilj da obezbedi medijski pluralizam i kvalitetno ostvarivanje prava građana na obaveštenost.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana, profesionalna i medijska udruženja), on-line mediji, nezavisni državni organi i druge javne institucije.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da projekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji imaju razrađenu komunikacionu strategiju, stvaraju nova savezništva i motivišu pojedince i grupne aktere za što širu podršku slobodi izražavanja i pravu na obaveštenost, razvijaju načine prikupljanja sredstava, kao i nove oblike aktivizma za osnaživanje medija i organizacija građanskog društva u fizičkom i digitalnom prostoru.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU DO 16. FEBRUARA 2018. GODINE.

Detaljnije

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Suzbijanje ekstremizma

FONDACIJA ZA OTVORENO DRUŠTVO, SRBIJA

Konkurs za podnošenje projekata u okviru programa Suzbijanje ekstremizma

Na konkurs se mogu podneti projekti koji:
– afirmišu pluralizam, solidarnost i pravedno društvo; ukazuju na štetne posledice stavova i akcija koje šire netrpeljivost, suprotstavljaju se društvenoj zatvorenosti i marginalizaciji, i kritički se odnose prema ekstremističkim idejama i praksama;
– doprinose očuvanju i širenju slobodnog javnog prostora (fizičkog i digitalnog) za demokratsko aktivističko delovanje;
– razvijaju i sprovode aktivnosti i prakse koje podstiču građanina da se uključi u upravljanje javnim poslovima u lokalnoj zajednici radi rešavanja konkretnih problema kroz aktivni građanski angažman.

Projekte mogu podneti organizacije i institucije građanskog društva (udruženja građana i profesionalna udruženja, nedržavne građanske institucije, i sl), institucije neposredne demokratije (npr. mesne zajednice i sl), i druge javne institucije.

Predlozi projekata podnose se isključivo na srpskom jeziku i dostavljaju se elektronskom poštom na adresu office.projekti@fosserbia.org sa naznakom „Prijava na konkurs“ i nazivom programa za koji se konkuriše. Podnosilac projekta koji nema tehničke mogućnosti da pojekat podnese elektronskim putem može ga dostaviti poštom na adresu Fondacije Kneginje Ljubice 14, 11000 Beograd.

Projekat mogu podneti pojedinačni pravni subjekti ili više pravnih subjekata zajedno. Fondacija podržava projekte koji se realizuju na teritoriji Republike Srbije.

Fondacija će dati prednost projektima koji koriste kreativne i inovativne metodologije rada (novi aktivizam), imaju razrađenu komunikacionu strategiju, usmereni su prema građanima i podstiču njihovo učestvovanje u ostvarivanju ciljeva projekta.

PRIJAVE NA KONKURS SE PRIMAJU do 16. FEBRUARA 2018. GODINE.

Detaljnije

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje posebnih programa za potrebe i interese građana u oblasti sporta u opštini Kanjiža iz budžeta opštine Kanjiža u 2018. godini

Odlukom o budžetu opštine Kanjiža za 2018. godinu („Službeni list opštine Kanjiža“, br. 19/2017) planirana su sredstva za finansiranje posebnih programa u oblasti sporta u ukupnom iznosu od 600.000,00 dinara.

1. NOSILAC PROGRAMA
Nosilac programa mora da:
1) bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom
2) isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj osnovi, ako Zakonom nije drukčije određeno
3) da ima sedište na teritoriji opštine Kanjiža
4) da je direktno odgovoran za realizaciju programa
5) da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana
6) da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe
7) da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezi sa predlogom programa u skladu sa Zakonom o sportu
8) raspolaže kapacitetima za realizaciju programa.

Nosilac programa ne može da:
1) bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
2) ima blokadu poslovnog računa, poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
3) bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa njegovom delatnošću.

2. PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU
Iz budžeta opštine Kanjiža finansiraju se sledeći posebni programi:
1. predškolski i školski sport (rad školskih sportskih sekcija i društava, opštinska i međuopštinska školska sportska tamičenja i dr.),
2. organizacija sportskih takmičenja od posebnog značaja za opštinu.

3. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijave se podnose u štampanom obliku, na obrascu prijave (obrazac br. 1) koji je objavljen na zvaničnoj internet strani opštine Kanjiža, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili se dostavlja putem pošte na adresu: Opština Kanjiža, Glavni trg br. 1., 24420 Kanjiža, sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA FINANSIRANJE POSEBNIH PROGRAMA U OBLASTI SPORTA“.

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I ODLUČIVANJE PO PRIJAVAMA
Javni konkurs je otvoren do 31.01.2018. godine i objavljuje se na internet prezentaciji opštine i u lokalnim medijima.

Datum obaveštavanja nosioca programa o odobrenim programima je 15.02.2018.godine.

Nosilac prgorama je u obavezi da u roku od 15 dana od dana završetka realiziacije prgorama dostavi Komisiji izveštaj o realizaciji programa, sa kopijama kompletne dokumentacije o utrošku sredstava, označene na način koji je dovodi u vezu sa određenom vrstom troškova iz finansijskog programa, overene pečatom nosioca programa.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na telefon 064-806-2198- Igor Vuković.
Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati!

Link: http://www.kanjiza.rs/ujlap/site/index-sr.html?id=1419

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude u 2018. godini.

Konkursom je predviđena dodela kreditnih sredstava za unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, izgradnju turističke infrastrukture i suprastrukture kao i usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu.

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava imaju privredna društva registrovana za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, preduzetnci koji su registrovani za obavljanje delatnosti u oblasti turizma i poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Rok za podnošenje zahteva je 1. oktobar 2018. godine.

Krajnji rok za dostavljanje dopuna zahteva je 1. novembar 2018. godine.

Informacije o konkursu i obrazac zahteva za korišćenje kreditnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3139671

Link: http://mtt.gov.rs/vesti/konkurs-za-dodelu-kreditnih-sredstava/?script=lat

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija raspisuje javni konkurs za dodelu subvencija i dotacija namenjenih za projekte razvoja turizma u 2018. godini.

Konkursom su predviđeni podsticaji za izgradnju infrastrukture i suprastrukture u turističkim destinacijama kao i za projekte promocije, edukacije i treninga u turizmu u Republici Srbiji.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju destinacijske menadžment organizacije, privredna društva, odnosno druge organizacije i institucije čiji je osnivač Vlada ili jedinica lokalne samouprave, a koje nisu indirektni korisnici budžeta, kao i pravna lica u kojima je Republika Srbija većinski vlasnik i pravna lice koja upravljaju turističkim prostorom ili objektima turističke infrastrukture i suprastrukture, organi AP Vojvodina u čijoj su nadležnosti poslovi iz oblasti turizma, kao i pravna lica osnovana od strane AP Vojvodina kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, jedinice lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07 i 83/14 – dr. zakon), turističke organizacije kao i druga pravna lica osnovana od strane lokalne samouprave kojima je povereno obavljanje poslova iz oblasti turizma, kao i neprofitne institucije za realizaciju projekata razvoja turizma.

Prilikom dodele sredstava poštovaće se kriterijumi koji se odnose na stepen usklađenosti projekata sa Strategijom razvoja turizma Republike Srbije, razvoj prioritetnih turističkih proizvoda, turističkih prostora kao i adekvatno upravljanje turističkim resursima i razvojnim procesima u turizmu i stepenom razvijenosti određene opštine.

Informacije o konkursu i obrasci zahteva za korišćenje bespovratnih sredstava mogu se preuzeti sa internet prezentacije Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija mtt.gov.rs.

Zahtev za korišćenje subvencija i dotacija podnosi se Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Nemanjina br. 22-26, Beograd, isključivo putem pošte ili pisarnice ministarstva.

Rokovi:
I Zahtevi za korišćenje dotacija i subvencija za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod a), b) i v) podnose se se zaključno sa 31.03.2018. godine.

II Zahtevi za korišćenje subvencija za projekte navedene u delu Korišćenje sredstava pod g), d), đ), e), ž), z) i i) podnose se zaključno sa 1.10.2018. godine.

Link: http://mtt.gov.rs/vesti/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d1%83-%d1%81%d1%83%d0%b1%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8/?script=lat

Učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Učešće u sufinansiranju programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini

Rok za podnošenje prijava: 19.02.2018. godine.

Link: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/informacija_i_zahtev_o_u_e__u_u_sufinansiranju_programa_ili_mera_aktivne_politike_zapo_ljavanja_u_2018._godini.cid42473?page=0

Konkurs za prijavu na program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

 FOND EVROPSKI POSLOVI

Konkurs za prijavu na program „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove”

Obzirom da se svake godine značajna EU sredstava odobravaju za sprovođenje projekata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou širom Evropske unije i država koje se nalaze u pretpristupnom procesu, cilj Programa je upoznavanje sa politikama Evropske unije i priprema polaznika za kreiranje i implementaciju evropskih projekata što je podržano velikim brojem predmeta i intenzivnom razmenom znanja sa predavačima, kao i interakcijom između polaznika tokom realizacije zajedničkih radnih zadataka. Program pruža detaljne informacije o širokom spektru raspoloživih EU fondova i programa kojima se finansiraju projekti u različitim oblastima (zaštita životne sredine, privreda, obrazovanje, kultura i dr.), pripremi uspešnih projekata, upravljanju odobrenim projektima i kontroli trošenja EU sredstava.

KAO SPECIFIČNI CILJEVI IZDVAJAJU SE SLEDEĆI:
• sticanje znanja o različitim akterima i institucijama u donošenju odluka i zakonodavnim procedurama u Evropskoj uniji, naročito u oblasti regionalne politike;
• obuka polaznika za pripremu, planiranje i implementaciju razvojnih projekata;
• uvid u strukturu evropskih fondova i programa, sa posebnim osvrtom na programe dostupne korisnicima iz Srbije;
• razumevanje značaja i uticaja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA);
• sticanje znanja neophodnih za adekvatnu primenu propisa EU;
• umrežavanje među polaznicima.
Nastavni plan i program predviđa realizaciju Programa kroz četiri modula (Ekonomija, pravo i politike Evropske unije i proces pridruživanja, Upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem, Programi Evropske unije i Upravljanje projektima) sa ukupno 23 nastavne discipline i fondom od 200 časova aktivne nastave.

Vremenski okvir održavanja Programa je 13 radnih nedelja (za sva 4 modula). Nastava će se izvoditi petkom posle podne od 17:00 do 20:00 časova i subotom od 9:00 do 17:30 časova. Način izvođenja nastave obuhvata klasična predavanja, interaktivne radionice, prikaz studija slučajeva, kao i razvoj projektnih ideja radi konkurisanja za sredstva iz evropskih fondova. Mesto održavanja: Novi Sad.

Predavači na Programu su stručnjaci koji poseduju veliko teorijsko i praktično iskustvo u upravljanju EU fondovima i programima.
O PROGRAMU ,,UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE”

Prednosti Programa:
• sticanje kvalifikacija za upravljanje projektima finansiranim sredstvima Evropske unije,
• upoznavanje sa pravilima i procedurama projektnog finansiranja Evropske unije,
• nadogradnja znanja sa novinama koje donosi finansijska perspektiva 2014-2020,
• kvalifikovani predavači sa iskustvom,
• dve jednodnevne terenske posete na teritoriji AP Vojvodine,
• studijsko putovanje u regionu EU (studijsko putovanje u trajanju od 3 do 6 dana),
• širenje mreže potencijalnih partnera,
• sticanje znanja o upravljanju projektnim ciklusom,
• predstavljanje uspešnih projekata,
• uverenje za polaznike koji uspešno savladaju Program.
Program je namenjen zaposlenima u:
• pokrajinskoj administraciji,
• jedinicama lokalne samouprave,
• razvojnim agencijama,
• kancelarijama za lokalno-ekonomski razvoj,
• opštinskim turističkim organizacijama,
• javnim i javno-komunalnim preduzećima,
• institucijama kulture,
• organizacijama civilnog društva (udruženja građana, nevladine organizacije itd.),
• visokoškolskim institucijama, institutima i istraživačkim ustanovama,
• drugim institucijama koje se mogu javiti kao korisnici sredstava iz evropskih fondova.

4. CIKLUS PROGRAMA ,,UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM KROZ EU FONDOVE”
USLOVI ZA PRIJAVU NA PROGRAM:
• lica koja se Evropskom unijom ili pojedinim aspektima njenog delovanja bave u okviru svojih radnih aktivnosti, lica zadužena za pisanje projekata finansiranih iz međunarodne razvojne pomoći;
• lica koja rade u organizacijama koje su registrovane ili deluju na teritoriji AP Vojvodine;
• saglasnost institucija za učešće kandidata na Programu;
• mogućnost prisustva na svim modulima (najmanje 70% prisustva na svakom modulu);
• stečeno visoko obrazovanje na minimum studijama prvog stepena, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine;
• poznavanje rada na računaru (MS Office paket).

OBAVEZE POLAZNIKA PROGRAMA:
• prisustvo na najmanje 70% nastave na svakom pojedinačnom modulu,
• prisustvo na minimum jednoj terenskoj poseti,
• uslov za odlazak na studijsko putovanje je najmanje 70% prisustva na svakom modulu koji se do tada održao,
• aktivno učešće na interaktivnim radionicama,
• uspešno položen test nakon svakog modula.

POLAZNIK KOJI NE ISPUNI GORE NAVEDENE OBAVEZE GUBI PRAVO NA STICANJE UVERENJA.
KRITERIJUMI ZA ODABIR:
• motivacija kandidata za učešće na obuci,
• saglasnost organizacije za učešće kandidata na obuci,
• pismo preporuke,
• ravnomerna uključenost kandidata sa i bez iskustva, u pripremi i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, u cilju razmene i
• prenošenja iskustava i između samih polaznika tokom interaktivnog rada,
• uključivanje kandidata iz svih opština u cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja na teritoriji AP Vojvodine,
• ravnomerna zastupljenost svih obrazovnih profila visokoškolskih institucija.
• ravnomerna rodna zastupljenost kandidata

KOMPLETAN PROGRAM FINANSIRAN JE SREDSTVIMA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE.

Početak Programa predviđen je za mesec februar 2018. godine. Završetak nastave predviđen je za mesec jun 2018. godine.

Rok za dostavljanje potpisane i overene prijave je 06. februar 2018. godine u 16.00 časova:

putem elektronske pošte na adresu: office@vojvodinahouse.eu

Dodatne informacije možete dobiti od koordinatora Programa ispred Fonda ..Evropski poslovi” AP Vojvodine:

Jelene Tošković, putem telefona 021/ 310 2093 ili putem elektronske pošte na adresu: toskovic@vojvodinahouse.eu i Dejane Luković, putem telefona 021/310 1559 ili putem elektronske pošte na adresu:lukovic@vojvodinahouse.eu

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u skladu s članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – drugi zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – drugi zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17-drugi zakon) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za 2018. godinu, finansiraće odnosno sufinansiraće u 2018. godini izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina ‒ u skladu sa zakonom i planom mreže zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono – tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, sa ukupno 400.000.000,00 dinara.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu s Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina broj: 138-401-7/2018 od 03. 01. 2018. godine („Službeni list APV”, broj 2/18), koji je dostupan i na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i objavljen na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.
Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2018. godine.

Predmet konkursa jesu finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono – tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu s planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 44 (br. tel.487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – poštom ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom – „Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu – neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs
Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom listu APV”, odnosno u dnevnom listu „Dnevnik”.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo. Nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, komisija sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu. Pokrajinski sekretar za zdravstvo – u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta – odlučuje o dodeli sredstava rešenjem koje je konačno. Prijave za dodelu sredstava procenjuju se prema sledećim kriterijumima:
– stepen neophodnosti realizacije izgradnje, održavanja, odnosno opremanja zdravstvene ustanove za organizaciju rada i obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove;
– doprinos unapređivanju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno skraćenju čekanja na zdravstvenu uslugu;
– postojanje naloga inspekcije za postupanje;
– doprinos uvođenju i primeni novih zdravstvenih tehnologija;
– visina traženih sredstava, te odnos troškova i očekivanih rezultata.

U okviru prvog kriterijuma – stepen neophodnosti realizacije izgradnje, održavanja, odnosno opremanja zdravstvene ustanove za organizaciju rada i obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 30.

U okviru drugog kriterijuma – doprinos unapređivanju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno skraćenju čekanja na zdravstvenu uslugu – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 25.

U okviru trećeg kriterijuma – postojanje naloga inspekcije za postupanje – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15.

U okviru četvrtog kriterijuma – doprinos uvođenju i primeni novih zdravstvenih tehnologija – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15.

U okviru petog kriterijuma – visina traženih sredstava i odnos troškova i očekivanih rezultata – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Link: http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=129&Itemid=60

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2018. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

Javni konkurs za finansiranje odnosno sufinansiranje hitnih kapitalnih popravki u zdravstvenim ustanovama u 2018. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u skladu s članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 72/09 – drugi zakon, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – drugi zakon, 93/14, 96/15, 106/15 i 105/17-drugi zakon) i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za 2018. godinu, finansiraće odnosno sufinansiraće u 2018. godini hitne kapitalne popravke u zdravstvenim ustanovama – za koje se sredstva ne obezbeđuju na osnovu ugovora zaključenog s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove – sa ukupno 70.000.000,00 dinara.

Po ovom javnom konkursu, sredstva će se dodeliti u skladu s Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina broj: 138-401-7/2018, od 03. 01. 2018. godine („Službeni list APV”, broj 2/18), koji je dostupan i na oglasnoj tabli Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i objavljen na internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Finansijske obaveze realizovaće se u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine za 2018. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. decembra 2018. godine.

Predmet konkursa jesu hitne kapitalne popravke u zdravstvenim ustanovama – za koje se sredstva ne obezbeđuju na osnovu ugovora zaključenog s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima, a koje su neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvene ustanove.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina, u skladu s planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku, isključivo na obrascu prijave koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 44 (tel.487-4514), kao i na internet stranici navedenog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad – poštom ili lično u Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, s naznakom – „Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje su podnela neovlašćena lica i prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu – neće se razmatrati. Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs

Javni konkurs otvoren je od dana objavljivanja u „Službenom listu APVˮ, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne pokrajine Vojvodine – dnevnom listu „Dnevnikˮ, do 15.12.2018. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za dodelu po ovom javnom konkursu.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo. Nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, komisija sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu. Pokrajinski sekretar za zdravstvo – u skladu s likvidnim mogućnostima budžeta – odlučuje o dodeli sredstava rešenjem koje je konačno. Prijave za dodelu sredstava procenjuju se prema sledećim kriterijumima:
– stepen hitnosti popravke – imajući u vidu nemogućnost pružanja zdravstvenih usluga, obavljanja delatnosti i organizaciju procesa rada zdravstvene ustanove;
– nemogućnost obezbeđenja sredstava iz drugih izvora;
– visina traženih sredstava;
– uzrok nastanka kvara odnosno štete (npr. viša sila, elementarna nepogoda, druge nepredviđene okolnosti, istek garantnog roka i dr.).

U okviru prvog kriterijuma – stepen hitnost popravke imajući u vidu nemogućnost pružanja zdravstvenih usluga, obavljanja delatnosti i organizaciju procesa rada zdravstvene ustanove – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 50.

U okviru drugog kriterijuma – nemogućnost obezbeđenja sredstava iz drugih izvora – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 15.

U okviru trećeg kriterijuma – visina traženih sredstava – ukupan broj bodova koji se može dodeli jeste 15.

U okviru četvrtog kriterijuma – uzrok nastanka kvara odnosno štete – ukupan broj bodova koji se može dodeliti jeste 20.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Link: http://www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=129&Itemid=60

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

RAZVOJNA AGENCIJA SRBIJE

Javni poziv za učešće u programu podrške sektorima prerađivačke industrije

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU
Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:
1. da je pretežna delatnost MMSP proizvodnja, prerada ili usluge iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i idustrija gume i plastike (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR a lista kvalifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu čini prilog Uputstva za realizaciju Programa);
2. da su u većinskom privatnom vlasništvu;
3. da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);
4. da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;
5. da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
6. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7. da im u poslednje dve godine nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti;
8. da za istu namenu u prethodnoj godini nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS (ovaj uslov se ne odnosi na projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“);
9. da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
10. Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Prihvatljive projektne aktivnosti:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
3. Unapređenje postojećih i razvoj novih proizvoda;
4. Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
5. Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;
6. Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
7. Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;
8. Izrada projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;
9. Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu.

Sredstva se ne mogu koristiti za:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka svim sektorima industrije, osim ka gore navedenim;
2. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;
4. troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;
5. carinske i administrativne troškove;
6. troškove prinudne naplate;
7. projekte koji su povezani sa političkim partijama;
8. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u
visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 44.737.500 dinara.

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1. da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
2. da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;
3. da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti.

Kao opravdani troškovi projekta priznaju se:
1. Troškovi za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera) i to:
• Troškovi pripreme tehničke dokumentacije koja je predviđena za dokazivanje usaglašenosti sa zahtevima određenog međunarodnog standarda;
• Troškovi implementacije standarda sa sertifikacijom;
• Troškovi sertifikacije;
• Troškovi resertifikacije;
• Troškovi nadzorne provere.

2. Troškovi za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda (npr. usaglašavanje proizvoda sa standardima i evropskim direktivama koje zahtevaju CE označavanje, usaglašavanje sa tehničkim propisima koje zahtevaju srpski znak usaglašenosti „A“ i slično) i to:
• Troškovi usaglašavanja proizvoda sa zahtevima odgovarajućih standarda za proizvode;
• Troškovi provere opreme za prethodno upakovane proizvode;
• Troškovi etaloniranja merne opreme u proizvodnom procesu;
• Troškovi ispitivanja proizvoda kod imenovanih tela i pribavljanje potvrde o usaglašenosti;
• Troškovi ispitivanja proizvoda i sertifikacije u evropskim notifikovanim telima;
• Troškovi ispitivanja i kontrole zdravstvene ispravnosti proizvoda.

3. Troškovi poboljšanja postojećih i razvoj novih proizvoda i to:
• Troškovi izrade tehničke dokumentacije za proizvod;
• Troškovi izrade prototipa proizvoda;
• Troškovi testiranja/ispitivanja prototipa proizvoda.

4. Troškovi novog dizajna proizvoda i ambalaže i to:
• Troškovi izrade idejnog rešenja sa opisom tehničkih karakteristika;
• Troškovi izrade novog dizajna proizvoda;
• Troškovi izrade novog dizajna ambalaže.

5. Troškovi nabavke i implementacije specijalizovanog softvera i to:
• Troškovi nabavke, izrade, dorade i implementacije softvera posebne namene usko vezane za funkcionisanje privrednog društva (što isključuje operativni sistem i softver opšte namene nrp. Office paket);
• Troškovi obuke zaposlenih za rad na uvedenom specijalizovanom softveru.

6. Troškovi za izradu studija izvodljivosti automatizacije procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema.
• Troškovi izrade studija izvodljivosti;
• Troškovi izrade tehničke dokumentacije za implementaciju automatizacije procesa rada.

7. Troškovi izrade studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu i to:
• Troškovi izrade studije uticaja na životnu sredinu;
• Troškovi izrade dokumentacije u postupku pribavljanja ekoloških dozvola;
• Troškovi pribavljanja saglasnosti na procenu uticaja na životnu sredinu;
• Troškovi ažuriranja postojeće studije uticaja na životnu sredinu.

8. Troškovi izrade projektno tehničke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta i to:
• Troškovi izrade investicionog elaborata;
• Troškovi pribavljanja lokacijskih uslova;
• Troškovi izrade idejnog projekta;
• Troškovi izrade projekta za izvođenje.

9. Troškovi individualnih nastupa na međunarodnim sajmovima u inostranstvu i to:
• Troškovi zakupa izlagačkog prostora;
• Troškovi izgradnje štanda;
• Troškovi izrade (dizajn i štampa) promo materijala za sajam (do 3% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta);
• Administrativni troškovi;
• Operativni troškovi za vreme trajanja sajma (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet).

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE
1. Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena od strane Podnosioca prijave);

2. Obrazac 2 – Izjava Korisnika o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;

3. Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);

4. Obrazac 4 – Budžet projekta;

5. Dokumentacija o kompetencijama Isporučioca usluge (ova dokumentacija se odnosi na prihvatljive projektne aktivnosti definisane od 1 do 8., izuzev za projektnu aktivnost „Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu“) i to:
• Referentnu listu sa minimum 3 preporuke (ne starije od 3 godine) na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja;
• Relevantni sertifikati koji dokazuju kompetencije za pružanje predmetne usluge;
• Spisak zaposlenih ili angažovanih lica koji će implementirati projektne aktivnosti i za svakog pojedinačno dokazati sledeće:
o Kvalifikacije (dokaz: diploma o stečenom akademskom obrazovanju);
o Kompetencije potrebne za pružanje usluga predviđenih projektom na koji se angažuju (dokaz – sertifikati, licence, uverenja, opciono – članstvo u strukovnim organizacijama);
o Radno iskustvo u minimalnom trajanju 3 godine (dokaz – potvrda poslodavca na memorandumu sa opisom posla ili ugovor o angažovanju na pružanju usluga MMSP ili rešenje o registraciji delatnosti, ukoliko je u pitanju samostalna delatnost);
o Reference (dokaz: 3 preporuke, ne starije od tri godine, na memorandumu klijenta sa detaljnim opisom posla, vrstom usluge i periodom izvršenja).

6. Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, mora biti overena i potpisana od strane Isporučioca, kao i da sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti na profakturi/predračunu/predugovoru, preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.

7. Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti starije od 30 dana od datuma podnošenja prijave (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);

8. Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za prethodne dve godine – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR.
Ukoliko Podnosilac prijave podnosi prijavu u 2018. godini, a nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2017. godinu dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2017. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu;

9. Kontrolna lista (dopunski obrazac – nije obavezan).

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u RAS, Beograd, Kneza Miloša 12, Kancelarija 301, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške sektorima prerađivačke industrije.

Uputstvo za sprovođenje Programa i svi prateći obrasci dostupni su na sajtu RAS: www.ras.gov.rs, a za sve dodatne informacije možete se obratiti RAS elektronskim putem na adresu: 4sektora@ras.gov.rs.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.

Link: http://www.ras.gov.rs/kreiraj-zivot/otvoreni-pozivi-konkursi/kreiraj-zivot-javni-poziv-za-ucesce-u-programu-podrske-sektorima-preradivacke-industrije