Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

04NACIONALNA SLUŽBA ZA ZPOŠLJAVANJE

Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima

Za programe:

a) Refundacija troškova za asistenciju na radnom mestu i/ili

b) Refundacija troškova prilagođavanja radnog mesta

Konkurs je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, a najkasnije do 01.12.2013. godine.

Link

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

prakticno znanjeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja u 2013. godini

OSNOVNE INFORMACIJE
Program sticanja praktičnih znanja namenjen je poslodavcima koji zapošljavaj u nezaposlena lica bez kvalifikacija, koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba), radi sticanja praktičnih znanja i veština za rad, obavljanjem jednostavnih,
konkretnih poslova.

Program sticanja praktičnih znanja podrazumeva:
– osposobljavanje nezaposlenih lica bez kvalifikacija u trajanju od 6 meseci i
– zadržavanje lica u radnom odnosu najmanje 6 meseci po isteku perioda osposobljavanja.

Poslodavcima koji su zasnovali radni odnos sa licima za vreme osposobljavanja, Nacionalna služba refundira:
– neto zaradu lica u mesečnom iznosu od 23.000,00 dinara i
– pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Javni poziv za realizaciju programa sticanja praktičnih znanja predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

PODNOŠENjE ZAHTEVA
Pravo učešća u realizaciji programa sticanja praktičnih znanja može ostvariti poslodavac pod uslovom:
– da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;
– da račun nije u blokadi;
– da nije privredni subjekt u teškoćama, u smislu propisa kojima se reguliše kontrola i dodela državne pomoći;
– da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
– da ima najmanje 1 zaposleno lice;
– da zapošljava nezaposleno lice sa evidencije Nacionalne službe koje:
o nema kvalifikaciju i iskustva za obavljanje poslova za koje se organizuje sticanje praktičnih znanja i
o u proteklih 6 meseci pre podnošenja zahteva za dodelu sredstava nije bilo u radnom odnosu kod tog poslodavca;
– da ima kadrovske kapacitete za praktično osposobljavanje lica za obavljanje jednostavnih poslova,
odnosno ima zaposlenog instruktora koji ima najmanje 12 meseci radnog iskustva na poslovima za koje se lice
osposobljava;
– da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za praktično osposobljavanje lica za obavljanje jednostavnih poslova, odnosno, radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti treba da odgovaraju veličini obrazovne grupe i da su u skladu sa standardima posla za koji se lica osposobljavaju.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 za poslenih ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog  broja zaposlenih.
Nacionalna služba za zapošljavanje u saradnji sa poslodavcem vrši selekciju nezaposlenih lica koja će biti uključena u program.

OSTALE INFORMACIJE
Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301ili na sajtu www.nsz.gov.rs

Link

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez radnog iskustva

Businessman Sitting in a Wheelchair Working in a LaptopNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za dodelu subvencije zarade za zapošljavanje osoba  sa invaliditetom bez radnog iskustva

 

OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA
Subvencija zarade za zapošljavanje o soba sa invaliditetom, u trajanju od 12  meseci, dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava na neodređeno vreme osobe  sa invaliditetom bez radnog iskustva.
Subvencija zarade se ostvaruje mesečno, u visini minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu, koja sadrži:
– minimalnu zaradu bez poreza i doprinosa i
– porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi
Subvencija zarade odobrava se poslodavcu pod uslovom:
1. da je zahtev podnet u roku od 30 dana od dana za snivanja radnog odnosa  na neodređeno vreme sa osobom sa invaliditetom;

2. da se osoba sa invaliditetom zapošljava sa evidencije Nacionalne  službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba);

3. da je poslodavac izmirio obaveze po osnovu poreza i doprinosa za  obavezno socijalno osiguranje zaposlenih, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

4. da račun poslodavca nije u blokadi;

5. da poslodavac nije smanjivao broj zaposlenih osoba sa invaliditetom najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva , izuzev redovne fluktuacije;

6. da zapošljavanje ima za posledicu neto povećanje broja zaposlenih.

Subvenciju ne mogu ostvariti:
– privredni subjekti u sektoru uglja, kao ni privredni subjekti u teškoćama u smislu zakonskih propisa kojima se reguliše kontrola i  dodela državne pomoći;
– korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi;
– subvenciju na ime poreza i doprinosa za ista lica ne mogu ostvariti poslodavci koji koriste istu vrstu olakšica u okviru drugih mera za podstica nje zapošljavanja.

Poziv je otvoren do utroška raspoloživih finansijskih sredstava, a najkasnije do 01.12.2013. godine.

Link

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

selfemploymentNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

I OSNOVNE INFORMACIJE
Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu:

Nacionalna služba) i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se nezaposlenom licu u jednokratnom iznosu od 160.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara za osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva ili osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač zasniva u njemu radni odnos.

Nezaposleno lice koje ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci.

Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih lica, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih lica udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od
160.000,00 dinara, odnosno 200.000,00 dinara, u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

Pravo na subvenciju za samozapošljavanje ne može da ostvari nezaposleni:
– za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja i drugim oblastima u skladu sa spiskom delatnosti objavljenim na sajtu Nacionalne službe;
– za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da obavlja;
– za osnivanje udruženja građana;
– koji je ostvario pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
– koji je koristio subvenciju za samozapošljavanje po javnom pozivu
Nacionalne službe u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava.
U toku trajanja Javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom podneti zahtev za odobravanje subvencije.
Javni poziv za dodelu subvencije za samozapošljavanje predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu.

II PODNOŠENjE ZAHTEVA
Uslovi
Pravo na dodelu subvencije za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleni ako je:
– podneo zahtev sa biznis planom;
– prijavljen na evidenciju nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje najmanje mesec dana pre dana podnošenja zahteva (ako je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom vreme provedeno na
evidenciji nije uslov za učešće u Javnom pozivu) i
– završio instruktivnu obuku za samozapošljavanje po planu i programu obuke u organizaciji Nacionalne službe ili druge odgovarajuće organizacije.

Dokumentacija za podnošenje zahteva:
– zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu;
– dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji Nacionalne službe;
– pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu;
– dokaz o vlasništvu, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim i
– dokaz o vlasništvu opreme, ukoliko podnosilac zahteva raspolaže istim.
U slučaju kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti, kojim je utvrđeno da podnosilac zahteva može obavljati poslove, odnosno delatnosti navedene u zahtevu sa biznis planom.

Nacionalna služba zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

Način podnošenja zahteva:
Zahtev sa biznis planom, u dva primerka, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu prebivališta, odnosno boravišta, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili
preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

III DONOŠENjE ODLUKE
Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom.

Provera podnetih zahteva
Nacionalna služba vrši proveru podnetih zahteva, odnosno proveru ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije.
Zahtevi koji ne ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom neće se dalje razmatrati.

Bodovanje podnetih zahteva
Prilikom bodovanja zahteva sa biznis planom uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi: rezultat obuke iz preduzetništva, vrsta delatnosti, struktura lica koja se zapošljavaju, tržište (kupci, konkurenti i dobavljači), potrebni resursi (poslovni prostor i oprema), finansijski pokazatelji, razvijenost opštine i procena važnosti podnetog zahteva sa biznis planom za lokalno tržište rada za područje filijale.

Kriterijumi za ocenu biznis plana se objavljuju na oglasnoj tabli nadležne filijale danom objavljivanja Javnog poziva.

Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje
Odluku o dodeli subvencije za samozapošljavanje nezaposlenim licima donosi direktor filijale Nacionalne službe, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe.

Odluka o dodeli subvencije za samozapošljavanje objavljuje se na oglasnoj tabli nadležne filijale.

Prilikom donošenja odluke uzima se u obzir i datum podnošenja zahteva, odnosno ukoliko postoji veći broj zahteva sa istim brojem bodova, u tom slučaju će se prednost dati zahtevima koji su ranije podneti.

Zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a nisu obuhvaćeni odlukom o dodeli subvencije za samozapošljavanje, biće u razmatranju do utroška finansijskih sredstava. Podnosioci ovih zahteva biće obavešteni o konačnom statusu njihovog zahteva nakon isteka Javnog poziva.

IV ZAKLjUČIVANjE UGOVORA
Direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva u roku do 45 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih lica, odnosno najkasnije do 15.12. tekuće godine, zaključuju ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.
Lice je u obavezi da otpočne obavljanje registrovane delatnosti nakon podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko nije registrovan u APR;
– fotokopija rešenja o PIB-u;
– fotokopija prijave na obavezno socijalno osiguranje;
– fotokopija ugovora o otvaranju računa ili kartice tekućeg računa;
– fotokopija kartona deponovanih potpisa;
– fotokopija lične karte podnosioca zahteva;
– instrument obezbeđenja ugovornih obaveza;
– fotokopija lične karte žiranta i drugi dokazi u zavisnosti od statusa žiranta i
– pisani pristanak podnosioca zahteva i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza
Prilikom zaključivanja ugovora podnosi se jedno od navedenih sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza, i to:
– dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom i meničnim ovlašćenjima ili
– založno pravo na pokretnu imovinu (osim vozila) trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– hipoteka prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– garancija banke dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
– ugovorno jemstvo.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja svoju delatnost (preduzetnik).
Pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Nacionalne službe.

V OBAVEZE IZ UGOVORA
Korisnik subvencije dužan je da:
– obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti;
– izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda, od dana otpočinjanja delatnosti do perioda navedenog u ugovoru;
– Nacionalnoj službi omogući praćenje realizacije ugovorne obaveze;
– Nacionalnoj službi dostavi dokaze o realizaciji ugovorne obaveze i
– obavesti Nacionalnu službu o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.
U slučaju da korisnik sredstava ne ispuni obaveze utvrđene ugovorom, dužan je da Nacionalnoj službi vrati iznos isplaćene subvencije, srazmerno procentu realizacije ugovorne obaveze, uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

VI OSTALE INFORMACIJE
Informacije o delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 (besplatan poziv) ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs

Link

Podrška Norveške Ambasade

Norway embassyNORWAY EMBASSY FUND

Projekti koji će imati prioritet sui z sledećih oblasti:
•         Vladavina zakona, dobro upravljanje i borba protiv korupcije
•         Reforma sektora odbrane i zaštite
•         Mir, pomirenje, ljudska prava i prava manjina, marginalizovane grupe i rodna ravnopravnost
•         Ekonomski razvoj i preduzetništvo
•         Energija, životna sredina i problemi uzrokovani klimom

Iako su ovo prioritetne oblasti i imaće prednost kod selekcije, nogu se podnositi i predlozi iz drugih oblasti. Fond ambasade je otvoren tokom cele godine za različite aplikante i inicijative koje traju do 1 godine i ne prevazilaze NOK 750 000 (oko  € 100.000).

Link: http://www.norveska.org.rs/Embassy/bilateral/The-Embassy-Fund–NOW-OPEN-FOR-PROPOSALS-/Embassy-Fund-2012—Call-for-application/

Molimo vas da konsultuje smernice da biste utvrdili ciljne grupe, kriterijume za dodeljivanje sredstava, rokove i zahteve. One se povremeno menjaju, stoga ih pročitajte pre podnošenja predloga projekta.

Ako se vaš projekat tiče jačanja kapaciteta civilnih organizacija, ambasada podržava poseban program “Strengthening Civil Society in Serbia”. Molimo, kliknite ovde za više informacija o ovom programu.

Konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja građana

mezogazdasagi_titkarsag_palyazataPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja građana

Rok: 15. april 2013. godine

 

 

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima

zasticena podrucjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine

Projekti koji će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa

2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)

3. Promocija zaštićenih područja

Pravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva:
1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.

2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.09.2013. godine.

Link

XIV Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za izvoznike

siepa_logoSIEPA

XIV Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za izvoznike

SIEPA je raspisala 14. javni poziv za dodelu 110 miliona dinara bespovratne finansijske pomoći malim i srednjim preduzećima za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza.

Rok za podnošenje prijava je 26. april.

Za program mogu da konkurišu domaća privredna društva, preduzetnici, zadruge i poslovna udruženja, a bave se proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda, kao i ona privredna društva koja se bave pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže, industrijskog i tekstilnog dizajna. Potrebno je, takođe, da su privredna društva poslednje dve godine pozitivno poslovala i u 2011. ili 2012. ostvarila izvoz preko 50.000 u sektoru proizvodnje ili 25.000 EUR u sektoru usluga, odnosno da su 20% od prihoda ostvarila na međunarodnom tržištu. Aktivnosti za koje mogu biti dodeljena sredstva su: samostalan nastup na međunarodnim sajmovima, otvaranje predstavništva na stranim tržištima, nastup kompanija u okviru organizovanih privrednih misija, izrada promotivnog materijala (dizajn brošura i web sajtova), sertifikacija proizvoda i sistema upravljanja kvailtetom. Refundiraće se 50% odobrenih troškova za sve aktivnosti osim sertifkacije proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom, za koje će se refundirati 75% troškova.

Od ove godine uvedene su i nove aktivnosti kao što su lokalizacija softverskih proizvoda i zaštita intelektualne svojine (zaštita žiga i industrijskog dizajna, zaštita topografije integrisanih kola, deponovanje softvera kao autorskog dela). Takođe, novina je da od ove godine za aktivnosti samostalnog nastupa na inostranim sajmovima i organizovane privredne misije mogu da se prijave i izvoznici početnici.

Državna pomoć se dodeljuje i poslovnim udruženjima koja imaju najmanje 5 članica, koja zapošljavaju ukupno bar 100 zaposlenih, ostvaruju ukupan promet od najmanje 5 miliona evra i 20% prihoda od prodaje na međunarodnom tržištu. Refundira se do 50% troškova za zajednički nastup na inostranim sajmovima, zajednički nastup u okviru organizovanih privrednih misija, otvaranje predstavništva u inostranstvu i za izradu zajedničkog promotivnog materijala i web sajta udruženja.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) osmu godinu zaredom dodeljuje bespovratna sredstava za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Srbije. Do sada su sredstva odobrena za više od 1400 privrednih subjekata, odnosno dodeljeno je oko 544 miliona dinara. U poslednjem, trinaestom krugu odobrena su sredstva za 276 pojedinačnih privrednih subjekata i 5 udruženja privrednika.

Rok za podnošenje prijava je 26. april 2013. godine, a svu neophodnu dokumentaciju i više informacija naći ćete na našoj stranici namenjenoj SIEPA finansijskoj podršci za izvoznike.

Link

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata

stari zanatiMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu člana 3. Uredbe o dodeli podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini – „Službeni glasnik RS“ br. 25 od 15. marta 2013. poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini.
Svrha dodele podsticajnih sredstava je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, jačanja konkurentnosti proizvoda i usluga tih zanata na domaćem i inostranom tržištu i jačanja ekonomskog položaja privrednih subjekata u toj oblasti u uslovima ekonomske krize (u daljem tekstu podsticajna sredstva).

Namena i iznos podsticaja
Podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom su namenska i dodeljuju se kao bespovratna.

U skladu sa članom 5. Uredbe sredstva se dodeljuju za sledeće namene:
1) Unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat;
2) Unapređenje proizvoda i/ili ambalaže proizvoda;
3) Unapređenje internet, audio, video i štampanih komunikacija privrednih subjekata;
4) Učešće privrednih subjekata na specijalizovanim sajmovima i izložbama u zemlji i inostranstvu u 2013. godini, a radi promocije proizvoda i usluga tradicionalnih zanata;
5) Unapređenje prodaje, kanala distribucije i promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata;
6) Edukaciju zaposlenih u privrednom subjektima u oblasti marketinga.

Privredni subjekti u svojim prijavama (isključivo na obrascu PKTZ – koji je sastavni deo Konkursne dokumentacije) mogu da konkurišu za dodelu podsticajnih sredstava za jednu ili dve namene od navedenih šest. Prijave u kojima nije navedena namena neće biti razmatrane.

Iznos podsticajnih sredstava, u skladu sa članom 6. Uredbe, može biti od 100.000,00 do 500.000,00 dinara po privrednom subjektu. Ukoliko vrednost namene iz čl. 5 prelazi maksimalni iznos podsticajnih sredstva po Uredbi (veća je od 500.000 dinara), privredni subjekat obezbeđuje sopstvena sredstva za iznos razlike.

Pravo učešća
U skladu sa članom 2. Uredbe tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Tradicionalnim zanatom u smislu ove uredbe smatraju se stari zanati, umetnički zanati i domaća radinost, a prema klasifikaciji iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/2012). Privredni subjekat koji konkuriše za podsticajna sredstva prilaže odgovarajući pismeni dokaz o tome da je upisan u Evidenciju (Registar) sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koja se vodi u Ministarstvu finansija i privrede.

Prijave na konkurs koje ne sadrže ovaj dokaz, u skladu sa čl. 4 st. 1 Uredbe, neće biti razmatrane.

U skladu sa članom 4. Uredbe, pravo učešća na konkursu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici (u daljem tekstu: privredni subjekti), upisani u registar Agencije za privredne registre, sa aktivnim statusom.

Pravo učešća na konkursu nemaju privredni subjekti:
1) kod kojih je pokrenut stečajni postupak odnosno postupak likvidacije;
2) koji imaju dospele, a neizmirene poreske i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji;
3) ako je preduzetnik, odnosno odgovorno lice privrednog subjekta osuđivano ili se protiv njega vodi istraga ili krivični postupak.

Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Način podnošenja prijave na konkurs
U skladu sa članom 3. Uredbe, prijava na obrascu PKTZ sa prilozima se podnosi Ministarstvu, do 12. aprila 2013. godine.

Blagovremeno primljene prijave će se smatrati one koje budu predate na pisarnici ili dostavljene poštom, i to do navedenog roka, na adresu: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije do 12. aprila 2013.

Zatvoreni koverat sa prijavom na obrascu PKTZ i prilozima mora biti čitko označen:
„KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
ZA TRADICIONALNE ZANATE“
NE OTVARATI

Prijave koje su neblagovremene, u nezatvorenoj koverti i/ili nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa odredbama Uredbe i ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.

Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava obavezno sadrži popunjen obrazac PKTZ sa obaveznim prilozima koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije, a kojima se dokazuje ispunjenost uslova u skladu sa Uredbom i ovim javnim pozivom.

Podnosilac prijave je obavezan da potpiše i pečatom overi obrazac PKTZ na mestima gde je to predviđeno na pojedinačnim obrascima koji čine sastavni deo obrasca PKTZ.

Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava.

Obaveštenje o dodeli podsticajnih sredstava se objavljuje na internet stranici ministarstva.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom i konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti preko telefona 011/36 20 385, radnim danom od 10 do 14 sati.

Takođe, ministarstvo će sve relevantne informacije i eventualna dodatna obaveštenja u vezi sa Konkursom objaviti na internet stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).

Link

Receiving a pretty simple half linked understanding is a

Muschamp probably won’t complain publicly about this game when it arrives (he’s too fond of athletics director Ray Tanner for that), but he might privately. These type of non conference games have been moved to late in the season so that Power 5 teams can get a breather before their season ending rivalry game, but it doesn’t work that way when it’s Wofford on the schedule. In fact, because of the Terriers’ wishbone offense http://www.canadagoose7.com/, this game might actually hurt the Gamecocks’ readiness for the next week against, well, you know..

Canada Goose Outlet Chang said, however, that he hopes Pieology can return to Berkeley. UC Berkeley has brought in new eateries to multiple on campus locations including the Martin Luther King Jr. Student Union food court, Etcheverry Hall’s new V Caf and an incoming caf from the owner of Slanted Door at Wurster Hall and Chang said he hopes that Pieology can eventually join that list.. Canada Goose Outlet

Canada Goose Sale Groups like Five Finger Death Punch, Nickelback, Godsmack, Metallica, Ozzy Osbourne and much more. Join G. A. At the time of her disappearance on July 2, 1937, extensive searches revealed no wreckage cheap canada goose, leading several leading historians on the matter to conclude that Earhart had, indeed crashed into the ocean. The new search investigation has been privately funded and is supported by the US State Department. Secretary of State Hillary Clinton said “Amelia Earhart may have been an unlikely heroine for a nation down on its luck, but she embodies the spirit of an America coming of age. Canada Goose Sale

Canada Goose Online If you are a jewelry maker, then you will understand how much vital it is to have a variety of every supply. This brings diversity in your range of jewelry pieces and you have more scope of introducing new and unique things. If you decide to grab pandahall beads wholesale; then you will be saving a lot of money. Canada Goose Online

Cheap Canada Goose Isabel marant onlineThis really is in hot water each evident points: The particular not for s / s appraise be less expensive in which we isabel marant great deals include consistently tried it using this method. Receiving a pretty simple half linked understanding is a straightforward way to reduce the expenses, obtain flower arrangements on line occasionally are able to conserve people almost 50 %! Simply just delight them simply by enjoying all these implemented instrument amplifiers at your residence. Although going out as well as allow them to look along. Cheap Canada Goose

Canada Goose Vests The rear features HDMI and composite audio and video interfaces and an optical S/PDIF port. What the O!Play Mini lacks is an Ethernet port, which could support media streaming over the Internet or media servers on the local network. Also, an additional USB port would have been benefi cial for external 2.5 inch storage drives that require a Y cable for additional power Canada Goose Vests.