Arhiva ‘Konkursi’

Bespovratna sredstva za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

rodna-ravnopravnostPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 1.800.000,00 dinara (slovima:milionosamstohiljadadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu Aktivnost 12 – na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– Podrška programima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, a posebno ranjive kategorije žena (Romkinje, žene na selu, žene sa invaliditetom, izbegle i interno raseljene, žene starije od 50 godina, mlade žene do 30 godina i druge kategorije žena iz ranjivih grupa),
– Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje preduzetništva i unapređenja volonterskog rada i sl;
– Podrška programima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama, pružanjem neposrednih usluga podrške osobama koje preživljavaju nasilje, a posebno podrškom žena žrtava nasilja iz ranjivih grupa;
– Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama, kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (dvestohiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu
preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– rešenje o registraciji podnosioca prijave
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova”.

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili
nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi
Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

8. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac
projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.
Dokumentacija za zaključenje ugovora:
– Korisnici sredstava su u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.
– Predaju davaocu sredstava blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava .

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja (29. mart 2013. god.)

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09.

Link

Bespovratna sredstva za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala

stara razgednicaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 12 – na ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta radi realizacije projekata seoskih mesnih zajednica u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podsticanje aktivnosti i programa na uređenju seoskih sredina sa ciljem podizanja njihovog turističkog potencijala,
– podrška lokalnim aktivnostima koje za cilj imaju odabir i uređenje karakterističnog seoskog detalja ili predela ( seoski trg, znamenita građevina, tipična seoska ulica, prilaz selu, obala, etno kuća i sl) koji podižu turističku ponudu sela,
– podrška aktivnostima kojima se promoviše selo kao turistička destinacija,
– podizanje potencijala lokalne zajednice za pružanje usluga u oblasti ruralnog turizma kroz podsticanje saradnje lokalnih organa vlasti, mesnih zajednica i udruženja građana i seoskih udruženja žena

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju seoske mesne zajednice uz podršku svoje lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (slovima:dvestohiljadadinara).
Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju lokalne samouprave koje će obezbediti i sopstveno učešće u realizaciji projekta.

3. Gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine, koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– opis projekta uz foto dokumentaciju izabranog seoskog motiva u trenutnom stanju
– idejno rešenje za celokupan lokalni projekat „Selo sa razglednice”
– opis akcija uređenja i propagandne aktivnosti
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti
– budžet projekta
– odluku organa lokalne samouprave o sufinansiranju projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije ap vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu

women_sPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara), obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 12- na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal,
– organizacija edukacija u oblasti organske poljoprivrede,
– podrška programima kojima se podstiče udruživanje žena sa ciljem njihovog ekonomskog osnaživanja sa akcentom na oblast organske proizvodnje,
– podrška programima i aktivnostima kojima se podstiče razvoj ženskog zadrugarstva,
– podrška programima ekonomskog osnaživanja žena, podsticanje stvaralaštva i ovladavanja znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju ženske neprofitne
organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina
traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,00 (slovima: stopedesethiljadadinara).

3. Ženske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP
Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu
preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– rešenje o registraciji podnosioca prijave
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti i afirmisati stvaralaštvo žena na selu
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom:
„Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama”

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili
nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi
Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

8. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac
zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 7 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:
– Korisnici sredstava su u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.
– Predaju davaocu sredstava blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.

Konkurs je otvoren do 01. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava.
Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09

Link

They say the shortage is due to Schnuck decision to switch to

“I’m just trying to get the team going, really cheap nfl jerseys,” Williams said. “I just want to get the team going and start playing our ball and get the momentum on our side. Legged out an infield single on Lively second pitch of the game and hit a one out single up the middle in the sixth.

wholesale jerseys Was a carnival right before Diwali. For most of us, it was our first exposure to foreign clubs. Television was not an option and clubs from Iran (Taj Club lifted the trophy thrice in a row between 1969 and North Korea, Australia and Germany came and entertained us, said Novy Kapadia, football historian and commentator.. wholesale jerseys

wholesale jerseys Power Rankings: Packers move up despite loss?Despite their loss to the Atlanta Falcons last Sunday, the Green Bay Packers are holding serve or betterPackers17hours, 57minutes agoPackersLodge Kohler taking reservations for JulyChristian Ringo saves Packers fan from drowningGreen Bay Packers defensive lineman Christian Ringo talks about how he saved a Packers fan from drowning in a wave pool in Houston on Clubhouse Live. (Nov. Colts: 3 storylines to watch. wholesale jerseys

wholesale nfl jerseys Locations had signs warning customers about the shortage, but others did not. Shortage of items varies from store to store.Union workers were protesting outside the Schnucks at Butler Hill Centre. They say the shortage is due to Schnuck decision to switch to a new warehouse operated by non union workers.Schnucks says the problem with the produce over the fourth weekend of July was threefold: high customer traffic, a power outage at their IT building and the transition to the new warehouse.Family, friends, community to say final goodbye to fallen Chester police officerFamily, friends, community to say final goodbye to fallen Chester police officerUpdated: Thursday, November 3 2016 7:53 AM EDT2016 11 03 11:53:27 GMTA man wanted in connection with a car crash that killed a Chester, Illinois police officer is now in custody.A man wanted in connection with a car crash that killed a Chester, Illinois police officer is now in custody.St. wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys This visit,” the statement read in part. Chris Jackson, Getty ImagesVICTORIA, BC SEPTEMBER 26:. Catherine, Duchess of Cambridge attends a reception at Government House on Day 3 of a Royal Tour of Canada on September 27, 2016 in Victoria, Canada. In April of 2009 he went to the Millersburg Grange Hall to listen to music and possibly dance with the ladies. Well that was a lucky night for him, he meet Jayne Brown, who became his dance and life partner. She’s the one who helped him smile and laugh again wholesale jerseys.

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

school-sign-green-lgPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja  AP Vojvodini za 2013. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, br. 39/12), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2013. godini, sufinansirati  programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva predviđena za dodelu po ovom konkursu iznose 9.752.470,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA

A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja

1.    za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 2.650.000, 00 dinara,
2.    za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 2.244.650,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    naknade iz budžeta za obrazovanje, kao što su takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, edukativni kampovi i susreti učenika,  ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje, za ostvarivanje programa bezbednosti učenika, za uvođenje bilingvalne nastave, negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje njihove tradicije, osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada;
•    usluge informisanja, kao što su štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja jubileja;
•    materijal za obrazovanje i
•    usluge usavršavanja zaposlenih u vidu edukacije nastavnog kadra kroz učešće na seminarima, savetovanjima.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Nevladine organizacije

1.    za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.651.413,00 dinara,
2.    za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 2.206.407,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;
•    obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja;
•    dotiranje stručnih skupova i seminara iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
•    dotiranje takmičenja iz nastavnih predmeta čiji su inicijatori nevladine organizacije;
•    ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
•    dotiranje realizacije projekata u cilju osavremenjavanja nastavnih planova i programa, uvođenja inovacija u obaveznom, izbornom i fakultativnom nastavnom procesu i slobodnim aktivnostima, i
•    dotiranje projekata koji imaju za cilj negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje tradicije.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1.    značaj programa i projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini;
2.    troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2013. godine;
3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa i projekata;
4.    da je podnosilac prijave sa uspehom relizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;
5.    da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika;
6.    da program i projekat može pretežno da se realizuje u tekućoj budžetskoj godini;

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom    delatnosti za koju je ustanova (nevladina organizacija) registrovana;
2.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.
Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.
Sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2013. godine.

NAČIN APLICIRANjA

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 3. april 2013. godine.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnom obrascu Sekretarijata (Upitnik), koji treba da bude  overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Prijave sa  potrebnom dokumentacijom  se podnose na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice – „Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs .

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Link

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standard

students-bus-excursion-fun-2010POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za finansiranje  i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini za 2013. godinu

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, br. 39/12), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2013. godini, finansirati odnosno sufinansirati programe i projekte u oblasti učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine. Ukupna sredstva predviđena za dodelu po Konkursu iznose 3.000.000,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove učeničkog standarda – domovi učenika srednjih škola i škole sa domom učenika u AP Vojvodini.

Navedena sredstva namenjena su za:

•    organizovanje susreta domova učenika u AP Vojvodini,
•    programe i projekte iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, kulture, umetnosti, sporta,
•    razne manifestacije,
•    đačke ekskurzije,
•    uvođenje i održavanje HACCP i ISO standarda u domovima učenika,
•    druge programe i projekte u funkciji podizanja nivoa učeničkog standarda.

USLOVI KONKURSA:

I    Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:

1.    značaj programa i projekata za oblast učeničkog standarda u AP Vojvodini;

2.    troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2013 godine;

3.    postojanje drugih izvora za finansiranje programa i projekata;

4.    da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;

5.    da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika i

6.    da program i projekat može pretežno realizovati u tekućoj budžetskoj godini;

II    Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:

1.    fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom    delatnosti za koju je ustanova učeničkog standarda registrovana;

2.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.

Sredstva za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati tokom tekuće 2013. godine.

 NAČIN APLICIRANjA

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 3. april 2013. godine.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnom obrascu Sekretarijata (Upitnik), koji treba da bude overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Prijave sa  potrebnom dokumentacijom  se podnose na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice – „Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti učeničkog standarda u AP Vojvodini“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs .

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Link

Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću

agriculture handPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini

Dana 18. maja 2013. godine Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je produžio rok za dostavu dokumentacije za Konkurs za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u AP Vojvodini u 2013. godini. Pored produženja roka za dostavu dokumentacije, značajno je da je povećan procenat iznosa sredstava za podršku investicija sa 30 na 50%, kao i maksimalna visina podsticajnih sredstava.

1.    Predmet konkursa

Predmet konkursa je realizacija delatačke IV Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.
Podsticajnim sredstvima će se sufinansirati rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija objekata u kojima se vrši prerada mleka, mesa, voća i povrća,adaptacija objekata u kojima se vrši prerada meda i nabavka opremeza preradumleka, mesa, voća i povrća,uljanih kultura, lekovitog, začinskog, aromatičnog bilja i pčelinjih proizvoda.

2.    Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imajukorisnici registrovani na teritoriji AP Vojvodine:
1.    Fizičko lice – nosilac i članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava,
2.    Zemljoradnička zadruga,
3.    Preduzetnik – fizičko lice upisano u Registar privrednih subjekata.

Mesto realizacije odobrene investicije je napodručju AP Vojvodine.

3.    Namena podsticajnih sredstava

Podsticajna sredstva će se koristiti za sufinansiranje:

I.    Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacijeobjekataza preradu mleka i nabavke opremeza preradu mleka:

1.    rekonstrukciju, dogradnju i adaptacijuobjekatazapreradumleka, u skladu sa važećim propisom;

2.    nabavkuopremezamodernizacijupostojećihprerađivačkihpostrojenja i razvojnovihproizvodnihlinijazaproširenjeasortimanaproizvoda: Oprema za prijem mleka (laktofriz, kapaciteta do 1.000 l, pumpa za mleko, filter za mleko, sabirna cisternakapaciteta do 1.000 l, laktodenzimetar, radni sto); Oprema za fermentaciju i pakovanje (duplikator za jogurt kapaciteta do 1.000 l,duplikator za kiselo mlekokapaciteta do 500 l, duplikator za pavlakukapaciteta do 500 l, zavojna pumpa za transport jogurta ili kiselog mleka); Oprema za siranu(sirarska kadakapaciteta do 1.000 l, pumpa za surutku, predpresa za sir, presa za sir, sirarski sto, kalupi za sir, bazeni za solenje, regali za solenje, radni sto, alati za obradu sirnog gruša, kompresor, filter za vodu, elektronski termoregulator);Rashladni uređaji za čuvanje gotovih proizvoda (komore ili hladnjaci); Opremanje komore za zrenje sira (agregat, isparivač, termostat, higrometar), ručni pribor, linije za punjenje, linije za pakovanje i druga nenavedena pripadajuća oprema.

3.    nabavku laboratorijske opreme za unapređenje kontrole kvaliteta i higijene proizvoda.

II.    Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacijeobjekata za preradu mesa i nabavke opreme za preradumesa:
1.    rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata za preradu mesa, u skladu sa važećim propisom: prostorije za prijem mesa, prostorije za preradu mesa,prostorije za salamurenje, komore za sušenje i dimljenje mesa, komore za čuvanjemesa, komore za smrznuto meso;

2.    nabavku novih linija, opreme i mašina, za tradicionalnu proizvodnju prerađevina od mesa: sterilizator, stona vaga, postolje za vagu, vuk, kuter, mešalica za nadev 100 l, punilica 30 l, kazan za topljenje masti sa mešalicom 200 l, posuda za taloženje masti sa sitom 200l, radni sto, ručna pila, posuda za salamurenje, linije za punjenje, mašine za uvezivanje kobasica i druga nenavedena pripadajuća oprema.

III.    Rekonstrukcije, dogradnje, adaptacije objekata zapreradu voća i povrćai nabavke opreme za preraduvoća i povrća:
1.    rekonstrukciju, dogradnju i adaptacijuobjekata za preradu voća i povrća, u skladu sa važećim propisom;

2.    nabavku opreme zahladnjače (izolacioni zidni i krovni paneli, hidraulične rampe sa vratima na prijemu robe, rashladni sistemi za komore, prostori za prijem i sortiranje robe, oprema za podešavanje i održavanje kontrolisane atmosfere, elektrooprema i instalacije, rasveta, kontrolni sistemi u hladnjači, oprema za sortiranje, oprema za pakovanje, sredstva unutrašnjeg transporta);

3.    nabavku opreme za toplu i hladnu preradu voća i povrća: mašine za pranje, transporteri i elevatori, mašine za rezanje, blanšeri, kalibratori, pumpe, stolovi, vibracioni separatori, pasirke, sudovi, tuneli za brzo zamrzavanje, oprema zasortiranje, oprema za pakovanje proizvoda, sušare za voće i povrće kapaciteta do 1.000 tsa pogonom na električnu energiju, tečni, prirodni gasili obnovljive izvore energije i druga nenavedena pripadajuća oprema.

IV.    Nabavke opreme za preradu uljanih kultura (soja, uljana tikva, suncokret):
1.    nabavku mašina i opremezamodernizacijupostojećihprerađivačkihpostrojenja i razvojnovihproizvodnihlinijazaproširenje asortimanaproizvoda od uljanih kultura: prese za hladno ceđenje ulja, filteri, linije za punjenje i druga nenavedena pripadajuća oprema.

V.    Nabavke opreme za preradulekovitog, začinskog i aromatičnog bilja:
1.    Nabavkunovemehanizacijezažetvulekovitog, začinskog i aromatičnogbilja – berača i kosilica;

2.    Nabavkunoveopremezačuvanje, preradu i pakovanjelekovitog, začinskog i aromatičnogbilja: minisušarekapaciteta do 1.000 tsa pogonom na električnu energiju, tečni, prirodni gasili obnovljive izvore energije, vazdušni i vibracioni separatori, mašine za odvajanje stabljike od cveta, mašine za odvajanje lista od stabljike, mašina za usitnjavanje bilja, transporteri,linijezapakovanje i druga nenavedena pripadajuća oprema.

VI.    Adaptaciju objekata zapreradu pčelinjih proizvoda i nabavke opreme zapreradu pčelinjih proizvoda:
1.    adaptaciju objekata u kojima se vrši prerada meda, u skladu sa važećim propisom;

2.    nabavkuspecijalizovaneopremezapreradumeda: električna centrifuga,manuelna centrifuga,stresač pčela,električni otklapač saća, kada za otklapanje saća,sto za otklapanje saća,stalak za otklapanje saća,električna pumpa za pretakanje meda,pneumatska punilica za med,ručna dozerica za med,mešalica za kristalizirani med,automatski sto za pakovanje meda,sakupljač polena (ugrađen u podnjaču),kanta za med (inoksa i plastične mase-PP ili PET), cisterna za čuvanje meda,topionik voska sa presom,topionik voska za cele ramove,električni dekristalizator meda,duplikator-homogenizator sa mešalicom i reduktorom,matične rešetke,pčelarska vaga (150kg), linija za punjenje i pakovanje meda,linija za proizvodnju pčelinje hrane/pogača,mlin čekićar za mlevenje šećera,pčelarska SMS vaga,motorni izduvač za pčele,sušara za pol i druga nenavedena pripadajuća oprema.

4.    Visinapodsticajnih sredstava

Za realizaciju Konkursa za podršku aktivnostimausmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošćuu AP Vojvodini u 2013. godini predviđen je ukupan iznos od 120.000.000,00 dinara.
Sredstva za podršku investicija po ovomKonkursu utvrđuju se u iznosu do 30% od plaćenog iznosa cene realizovane investicije, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.

Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom Konkursu ne može biti veći od 5.000.000,00 dinara.

Korisnik podsticajnih sredstava može podneti samo jednu prijavu po jednoj tački konkursa, osim kod tačaka I, II, III i VI, gde može podneti dve prijave po jednoj tački, s tim da se jedna prijava odnosi na rekonstrukciju, dogradnju ili adaptaciju objekata, a druga na nabavku opreme, i to:
•    zarekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju objekata u kojima se vrši prerada mleka, mesa, voća i povrćai pčelinjih proizvoda do1.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu mleka do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu mesa do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za hladnjače i preradu voća i povrća do 5.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu uljanih kultura (soja, uljana tikva, suncokret) do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku mehanizacije za žetvu i opreme za preradulekovitog, začinskog i aromatičnog bilja do 2.000.000,00 dinara,
•    za nabavku opreme za preradu pčelinjih proizvoda do 2.000.000,00 dinara.

5.    Opšti uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava

•    Fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i članovi registrovanih poljoprivrednih gazdinstava(u daljem tekstu: fizičko lice) ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1.    je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstva do kraja 2012. godinei nalazi se u aktivnom statusu;

2.    dokaže da je izmirio poreske obaveze, propisane zakonom, za 2012. godinu;

3.    ima manje od 65 godina u trenutku podnošenja zahteva;

4.    biznis planom za sve investicije vezane za rekonstrukciju, dogradnju, adaptaciju i ostale investicije, koje su u vrednosti od 500.000,00 RSD i više, dokaže ekonomsku održivost poljoprivrednog gazdinstva nakon realizacije investicije;

5.    ima prebivalište u opštini u kojoj se investicija sprovodi ili u susednoj opštini;

6.    ima dokaz o vlasništvu objekata, kao i da na datom objektu nema upisanog tereta, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih koji obuhvata period od minimalno 10 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

7.    objekat na kojem će se vršiti dogradnja ima izdatu Lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno dokaz da je podnet Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole i Informaciju o lokaciji;

8.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

9.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 3. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2011. i 2012. godini;
10.    se protiv podnosioca zahteva za ostvarivanje podsticaja ne vodi parnični odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

•    Zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstva ako:
1.    je registrovana kod Agencije za privredne registre i bavi se delatnošću za koju konkuriše;

2.    ima najmanje deset zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalaze se u aktivnom statusu;

3.    dokaže da su izmireneporeske obaveze za 2012. godinu;

4.    biznis planom za sve investicije vezane za rekonstrukciju i ostale ivesticije, koje su u vrednosti od 500.000,00 RSD i više, dokaže ekonomsku održivost podnosioca zahteva nakon realizacije investicije;

5.    ima sedište u opštini u kojoj se investicija sprovodi ili u susednoj opštini;

6.    ima dokaz o vlasništvu objekata, kao i da na datom objektu nema upisanog tereta, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih koji obuhvata period od minimalno 10 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

7.    objekat na kojem će se vršiti dogradnja ima izdatu Lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno dokaz da je podnet Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole i Informaciju o lokaciji;

8.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

9.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 3. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2011. i 2012. godini;

10.    se protiv podnosioca zahteva za ostvarivanje podsticaja ne vodi parnični odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

•    Preduzetnik ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1.    je registrovan kod Agencije za privredne registre pre 2012. godine i nalazi se u aktivnom statusu,i bavi se delatnošću za koju konkuriše;

2.    dokaže da jeizmirioporeske obaveze za 2012. godinu;

3.    biznis planom za sve investicije vezane za rekonstrukciju i ostale ivesticije, koje su u vrednosti od 500.000,00 RSD i više, dokaže ekonomsku održivost podnosioca zahteva nakon realizacije investicije;

4.    ima sedište u opštini u kojoj se investicija sprovodi ili u susednoj opštini;

5.    ima dokaz o vlasništvu objekata, kao i da na datom objektu nema upisanog tereta, odnosno ukoliko nije vlasnik objekata, mora imati ugovor o zakupu istih koji obuhvata period od minimalno 10 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

6.    objekat na kojem će se vršiti dogradnja ima izdatu Lokacijsku dozvolu u skladu sa zakonskim propisima, odnosno dokaz da je podnet Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole i Informaciju o lokaciji;

7.    nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

8.    nije realizovalo investicije za namene iz tačke 3. ovog Konkursa na osnovu mera podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u 2011. i 2012. godini;

9.    se protiv podnosioca zahteva za ostvarivanje podsticaja ne vodi parnični odnosno krivični postupak po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

6.    Posebni uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava

Fizičkolice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, ostvaruju pravo na korišćenjepodsticajnihsredstavazarekonstrukciju, dogradnju,adaptacijuobjekata i nabavkunoveopremezapreradumleka, mesa,voća i povrća,uljanihkultura,lekovitog, začinskog,aromatičnogbilja ipčelinjihproizvodaako:
1.    ima minimum 4 umatičene mlečne krave, 20 ovaca ili koza za proizvodnju mleka, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu mleka;

2.    ima u tovu minimum 10 svinja ili 5 junadi,u slučaju investicije koja se odnosi na preradu mesa,

3.    ima zasnovanu proizvodnju na minimum 0,5 ha voća, povrća ili uljane tikve, odnosno 0,2ha u zaštićenom prostoru na sopstvenom poljoprivrednom gazdinstvu, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu voća, povrća ili uljanih kultura;

4.    ima minimum 0,2 ha zasada lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu ovog bilja.

5.    ima minimum 10 košnica, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu i prodaju pčelinjih proizvoda.

U slučaju da korisnici podsticajnih sredstava iz tačke 2. Konkursa nemaju dovoljne količine primarnih poljoprivrednih proizvoda iz sopstvene proizvodnje, pravo na korišćenje podsticajnih sredstava mogu ostvariti ako imaju zaključene ugovore sa drugim proizvođačima tih primarnih poljoprivrednih proizvoda.
Zemljoradnička zadruga i preduzetnik koji ostvare podsticajna sredstva za namene iz tačke 3. Konkursa,u visini od 2.000.000,00 dinara i više, imaju obavezu da do 31. oktobra 2013. godine prime u stalni radni odnos najmanje jedno lice.

7.    Postupak odlučivanja o dodelisredstava

•    Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
•    Podsticajna sredstva isplaćuju se nakon realizacije investicije i izvršene kontrole od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo,
•    Podsticajna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno,
•    Rok za realizaciju investicije je do 31. oktobra 2013. godine,
•    Kriterijumi, sistem bodovanja i druga pitanja od značaja ze realizaciju Konkursa regulisana su Pravilnikom o dodeli sredstava iz Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.

8.    Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije

Konkurs je otvoren od 10.marta do 30. septembra 2013. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijavu na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavljati ISKLjUČIVO POŠTOM NA ADRESU:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina broj 16
sa naznakom:
„KONKURS ZA PODRŠKU AKTIVNOSTIMA USMERENIM NA STVARANjE PROIZVODA SA VEĆOM DODATOM VREDNOŠĆU U AP VOJVODINI U 2013. GODINI“

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4379.
Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti na veb sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Gemaakt van top of the range materiaal

The key to the resort’s success will be Amble’s passionate dedication to sustainability, a passion shared by the property’s former owners, Long Caye Belize. Blake Ross, director of Long Caye Belize, would not have sold this rare parcel to just anyone. “We are excited about our partnership with Amble Resorts sustainability is at the heart of our shared mission,” says Ross.

Canada Goose Online Deze nieuwe heren wintersportkleding collectie bevat alleen topkwaliteit O’Neill winter producten, zoals je dat van O’Neill mag verwachten! Finish jouw perfecte wintersport look met een beanie, sjaal en handschoenen! Let op, het seizoen van wintersportvakantie komt eraan, steek jezelf in het nieuw en kies nu jouw ideale wintersport gear!De nieuwe Jeremy Jones skikleding collectie is ook daadwerkelijk bedacht en ontworpen door onze top team rider Jeremy Jones himself! Als je een echte backcountry guy bent is de 3 Layer Shell ski jas precies wat je zoekt. De 3 Layer Shell voor heren heeft het hoogste level wat betreft waterdichtheid, duurzaamheid en ademend vermogen. Gemaakt van top of the range materiaal, wat ervoor zorgt dat deze ski jassen zich aan kunnen passen aan de buitentemperatuur en jouw lichaamstemperatuur, om zo de optimale temperatuur te kunnen behouden aan de binnenkant van de ski jas. Canada Goose Online

Canada Goose Outlet Senator and state attorney general.almost twenty years, Phil has led the charge to train Colorado lawyers of the future cheap canada goose, to advocate for them, and to be a champion of inclusiveness, Salazar said in a statement issued through the campaign.Related ArticlesAugust 25, 2017Michael Bennet on Donald Trump Twitter habit: is not helping the United States race also creates a down ballot proxy battle between warring factions in the Democratic Party.State Rep. Joe Salazar, D Thornton, announced his bid for attorney general in March http://www.canadagoose7.com/, hoping to draft from the energy of Vermont Sen. Bernie Sanders, who he supported in the presidential race.Weiser other initial endorsements include top Obama administration officials connections from his time as a senior White House adviser on technology and innovation and deputy attorney general for the antitrust division at the Department of Justice.. Canada Goose Outlet

Canada Goose Parkas Don want to see any kind of burden that going to unnecessarily create hardship for individuals or businesses, she said. Going to do everything we can to avoid that. NDP plan is based in part on the work of University of British Columbia economist Steve Morgan and his colleagues. Canada Goose Parkas

Canada Goose Benji’s Own personal Yuletide Report personalities 14 in addition to his or her ordeals with celebrating the holiday. The item indicates his or her vacation together with his people partners over the breaks. Sad to say, Kris Kringle seemed to be damaged which often required his or her elves to result in this treats rather then them Canada Goose.

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2013.godini

sportsscholarshipOPŠTINA KANJIŽA

Javni oglas za dodelu stipendija sportistima u 2013.godini

Javni oglas se raspisuje za dodelu  stipendija sportistima u 2013. godini iz budžeta opštine Kanjiža u iznosu od 800.000,00 dinara.

USLOVI

Pravo na sportsku stipendiju imaju članovi sportskih organizacija u opštini Kanjiža, po svim kategorijama sportskih grana, koji steknu status talentovanog – perspektivnog sportiste.
Kandidate za status talentovanog–perspektivnog sportiste predlažu sportske organizacije, po osnovu kategorizacije sportista Sportskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta Srbije i rezultata rada, diplome i zahvalnica ostvarenih u protekloj godini.

Uslovi za ostvarivanje prava na stipendiju:
• da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza opštine Kanjiža, i da tamo i trenira
• da uredno i redovno obavlja sve obaveze sportiste pri sportskoj organizaciji, školskom timu, reprezentaciji itd.
• da svojim ponašanjem podstiče i promoviše etičke vrednosti sporta i sportskog života i stvaralaštva,
• da nije mlađi od 12 godina niti stariji od 24 godina,
• da ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ iz vladanja u školi koju pohađa,
• da ima stalno prebivalište na Learn more about the essential health benefits your free healthcare plan must provide (all plans sold on the SHOP exchange will meet the requirements, however if you want to keep the current plan you offer it must meet guidelines. teritoriji opštine Kanjiža,
• da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Konkursna dokumentacija sadrži:

– obrazac prijave (Obrazac SP-1);
– potvrdu da je kandidat član sportske organizacije, koja je član Sportskog saveza opštine Kanjiža, i da tamo i trenira;
– fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;
– potvrdu škole koju pohađa da iz vladanja ima ocenu najmanje „vrlo dobar“ ili fotokopiju svedočanstva kao dokaz;
– fotokopiju lične karte punoletnog kandidata ili izjavu roditelja o prebivalištu maloletnog kandidata (Obrazac I-3)
– izjavu punoletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija,ustanova i institucija (Obrazac I-1),
– odnosno izjavu roditelja maloletnog kandidata da nije korisnik sportske stipendije kod drugih organizacija, ustanova i institucija (Obrazac I-2).

Po raspisanom konkursu za sportske stipendije, sportski klubovi članovi Sportskog saveza opštine Kanjiža, podnose predloge u utvrđenom roku, najviše za dva kandidata.

Sem propisanih obrazaca, sportski klubovi dostavljaju dokaze u pisanoj formi u vidu biltena, diploma, zahvalnica, spiskova saveza ili dokumenta kojim potvrđuju status sportiste.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji na obrascu prijave koja čini sastavni deo ove Odluke i konkursne dokumentacije.
Neblagovremene prijave neće se razmatrati, a nepotpune prijave će se smatrati neispravnim.

ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa na  zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kanjiža.
Obrasci su dostupni OVDE

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kovertama u navedenom roku, Komisiji za dodelu stipendija sportistima,  sa naznakom „Za sportske stipendije – ne otvaraj“, a preko Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Kanjiža,  Glavni trg br. 1.

Link

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za dotacije organizacijama etničkih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje redovne delatnosti, projekata i organizovanje manifestacija, kao i nabavke opreme i investiciona ulaganja organizacija etničkih zajednica sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini.

USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava je 22. mart 2013. godine.
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja pripadnika etničkih zajednica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju
nacionalnog i kulturnog identiteta ili čija se delatnost zasniva na očuvanju i unapređenju međunacionalne tolerancije.
• Na Konkurs se ne mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.
• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, do isteka roka za prijavu po
ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
• Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

 NAČIN APLICIRANjA
• Prijave se podnose u dva primerka, sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija sa uputstvima i pravilima može se preuzeti od 27. februara 2013. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.ounz.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi :
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije;
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju;
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci.
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice
21000 Novi Sad
Bulevar Mihaila Pupina 16.
ZA KONKURS

Link