Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za nevladine organizacije iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini, iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije.

Pravo za učešće na konkursu:

Registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine imaju pravo na dodelu sredstava za jedan projekat.
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu iznosi 2.800.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Obrazac možete preuzeti ovde.
Prilikom konkurisanja podneti i Rešenje o upisu udruženja u Registar APR.
Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv projekta; naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrsta, ciljevi i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; vremenski plan upotrebe sredstava; sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.
Prijave koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u  razmatranje.
Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 200.000,00 dinara.
Prilikom određivanja visine dotacije primenjuju se sledeći kriterijumi:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti arhitekture, urbanizma i  graditeljstva;
–   dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
–   broj učesnika nosioca projekta;
–   visina sopstvenog učešća;
–  procenat učešća ili sufinansiranja iz drugih izvora – ukoliko je za      izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);
– opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

–   dostavljanje prijava: do 15.03.2012. godine,
–  donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata   javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 02.04.2012. godine,
–   rok izvršenja ugovorene obaveze: 31.12.2012. godine,
–   rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.01.2013. godine,

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

1.   Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja  će biti obrazovana posebnim rešenjem.
2.  O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam,  graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke.
3.  Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; visina dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.
4.  Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.
5.  Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs nevladinih organizacija za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva.“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Đorđe Vidicki, telefon 021/487-4529, e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Konkurs za upravljače zaštićenih područja

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2012. godine

Projektne aktivnosti koje će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa

2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)

3. Edukativni programi i promocija zaštićenih područja

Pravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva:

1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.
2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 8.000.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs . Obrazac možete preuzeti ovde.
2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje projektnih aktivnosti.
3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekata.
4. Potrebno je pribaviti akt o uslovima i merama zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode (Novi Sad, Radnička 20a), u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS″ 36/09, 88/10, 91/10-ispr.).

Kriterijumi za dodelu sredstava:

1. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 1.000.000,00 dinara.
2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
3. Projekat mora biti u skladu sa aktom o uslovima i merama zaštite prirode.
4. Prilikom određivanja visine sredstava, posebno će se uzimati u obzir:
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projektne aktivnosti;
– primena aktivnih mera zaštite u cilju očuvanja i unapređenja biodiverziteta;
– nacionalni i međunarodni status zaštićenog područja;
– procena medijskog publiciteta projekta, posebno u lokalnoj sredini;
– opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.
5. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
– dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.11.2012. godine;
– donošenje odluke o dodeli sredstava: kontinuirano u roku od 30 dana  po pristizanju projekata;
– rok izvršenja ugovorene obaveze: 31.12.2012. godine;
– rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.01.2013. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

1. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
2. O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke.
3. Nakon realizacije projektnih aktivnosti potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.
4. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta, vrsta i obim projektnih aktivnosti; vreme realizacije projekta; obim dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projektnih aktivnosti i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za su/finansiranje projektnih aktivnosti upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2012. godine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Tamara Stojanović, telefoni: 021/487-4486; 021/557-283). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Konkurs za nevladine organizacije iz oblasti zaštite životne sredine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini za realizaciju projekata udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine kojima će se  promovisati zaštita i unapređenje stanja životne sredine i realizovati konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) i obezbeđena sredstva:

Na konkursu za su/finansiranje projekata mogu da učestvuju registrovana udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine sa jednim projektom.
Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu za projekte je 1.600.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1. Projekti se podnose na prijavnom obrascu koji se nalazi na web sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Obrazac možete preuzeti ovde.
Prilikom konkurisanja podneti i Rešenje o upisu udruženja u Registar APR.
2. Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; naziv projekta; kontakt osobu; telefon za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; vreme realizacije projekta; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; dinamiku trošenja sredstava; iznos sredstava za sufinansiranje projekta iz sopstvenih sredstava i iz drugih izvora.
3. Ukoliko je za izvođenje projekata potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora, uz prijavu na konkurs prilaže se i  potvrda (izjava) tih subjekata da prihvataju učešće u realizaciji projekta.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

1. Troškovi pojedinačnih projekata koje su/finansira Sekretarijat ne mogu prelaziti iznos od 100.000,00 dinara.
2. Sredstva se dodeljuju projektima dostavljenim na javni konkurs koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
3. Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.
4. Prilikom određivanja visine dotacije posebno će se uzimati u obzir:
–  nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, posebno biodiverziteta;
–   dugoročni uticaj i održivost nakon završetka projekta;
–   broj učesnika nosioca projekta;
–   visina sopstvenog učešća;
–   procenat učešća ili sufinansiranja iz drugih izvora
–   procena medijskog publiciteta projekta posebno u lokalnoj sredini
– opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane     Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:

–  dostavljanje prijava do 15.03.2012. godine,
–  donošenje odluke o dodeli sredstava: 30.03.2012. godine,
–  rok izvršenja ugovorene obaveze: 31.12.2012. godine,
–  rok dostavljanja izveštaja o utrošku sredstava: 15.01.2013. godine,
– objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata                     02.04.2012. godine.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:

1. Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
2. O podnetim zahtevima odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa koja razmatra pristigle prijave i utvrđuje predlog odluke.
3. Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan  izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.
4. Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta; vrsta i obim projekta; vreme realizacije projekta; obim dodeljenih sredstava; vremenski plan upotrebe sredstava; način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:

1.    Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba Olivia Tešić, telefon 021/487-4486). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Konkurs za opštine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini, za su/finansiranje izrade:
1.    planova generalne regulacije za naseljena mesta do 30.000  stanovnika,
2.    projektno-tehničke dokumentacije infrastrukturnih objekata u lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine,
3.    projektno-tehničke dokumentacije za objekte javne namene sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, kojima se planira unapređenje primene obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti, upotreba ekoloških građevinskih materijala i primena novih tehnologija u građenju u cilju stvaranja planskog osnova, a radi podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, sve u funkciji razvoja naseljenih mesta, a time i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva:

1.    Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.
2.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 25.100.000,00 dinara.

Potrebna dokumentacija:

1.    Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata www.ekourb.vojvodina.gov.rs. Obrazac za prijave možete preuzeti ovde.
2.    Prijava treba da sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv plana ili projekta; naziv i sedište podnosioca prijave; ime i prezime kontakt osobe; broj telefona za kontakt; broj žiro računa, matični broj i PIB; vrstu, ciljeve i obim poslova; period i faze realizacije; očekivane rezultate; iznos potrebnih sredstava; dinamiku upotrebe sredstava; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije posla; visinu iznosa sopstvenih sredstava ili sredstava trećih lica za su/finansiranje izrade plana ili projektno-tehničke dokumentacije.
3.    Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–      odluku o izradi planskog dokumenta koji je predmet konkursa, donetu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11), od strane Skupštine jedinice lokalne samouprave ili predlog odluke o izradi planskog dokumenta, koji je predmet konkursa, utvrđen od strane opštinskog/gradskog veća jedinice lokalne samouprave ukoliko do dana podnošenja prijave nije doneta odluka o izradi tog planskog dokumenta, odnosno izjavu predsednika opštine/grada o stepenu prioriteta investicije prema strategiji razvoja jedinice lokalne samouprave ili nekom drugom važećem dokumentu za izradu projektno-tehničke dokumentacije,
–      informaciju o lokaciji ili lokacijsku dozvolu za izradu projektno-tehničke dokumentacije, u skladu sa članom 53. ili 54. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US i 24/11),
–      fotokopiju PIB obrasca,
–      fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–      izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
–      izjavu da je ugovor o izradi planske ili projektno – tehničke dokumentacije potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planske ili projektno-tehničke dokumentacije).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–      broj naseljenih mesta i površina obuhvata plana, odnosno broj stanovnika u naseljenim mestima za koje se izrađuje projektno-tehnička dokumentacija za infrastrukturne objekte,
–      stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–      faza postupka izrade – usklađenosti planskog dokumenta po Zakonu o planiranju i izgradnji,
–      visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije,
–      opravdanost korišćenja prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa:
–      dostavljanje prijava: do 30.03.2012. godine,
–      donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  10.04.2012. godine,
–      rok izvršenja ugovorene obaveze:
•     za planska dokumenta 9 meseci od dana potpisivanja ugovora,
•     za projektno-tehničku dokumentaciju 6 meseci od dana potpisivanja ugovora,
–      rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinska sekretarka za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave na konkurs i utvrđuje predlog odluke.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje izrade planske ili projektno-tehničke dokumentacije podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2012. godinu.
6.    Nakon realizacije ugovorenih obaveza jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Za konkurs – su/finansiranje aktivnosti jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba za prijave je  Aurela Šimudvarac-Luči na telefon: 021/487-4246). Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Javni poziv ženama u poljoprivredi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv ženama u poljoprivredi – Program obuke žena u agrobiznisu

Konkursna dokumentacija

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv seoskim udruženjima žena sa teritorije AP Vojvodine

Rok za podnošenje zahteva je 15. mart 2012. godine.

Link

Konkurs za regresiranje dela tr.boravka u predškolskoj ustanovi/osnovnoj školi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Konkurs za regresiranje dela tr.boravka u predškolskoj ustanovi/osnovnoj školi

I
Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2012. godinu obezbeđena su sredstva za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi koja organizuje boravak dece predškolskog uzrasta, za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja (u daljem tekstu: regresiranje) u iznosu od 195.000.000,00 dinara (slovima: stotinu devedeset pet miliona dinara).

II
Sredstva po ovom konkursu raspoređivaće se mesečno predškolskim ustanovama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, koje se nalaze u mreži ustanova koju utvrđuje opština i onim osnovnim školama koje organizuju vaspitno obrazovni program za decu predškolskog uzrasta (u daljem tekstu: korisnik sredstava), a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja.2

Konkurs se ne odnosi na privatne vrtiće i privatne osnovne škole.

III
Prenos sredstava iz tačke I konkursa vrši se mesečno za prethodni mesec korisnicima sredstava preko računa budžeta opštine, odnosno grada.

IV
Prijave na ovaj konkurs podnose se na uredno popunjenim obrascima koji su propisani Pravilnikom iz tačke II konkursa,

Predškolska ustanova popunjava obrazac CB1 i PB2 o prisutnosti u celodnevnom i poludnevnom boravku za svako treće i četvrto dete za koje je doneto rešenje o priznavanju prava za regresiranje i nakon overe obrazaca od strane nadležnog opštinskog / gradskog organa uprave, u dva primerka dostavlja, početkom tekućeg meseca za prethodni mesec, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 16.

Za decu predškolskog uzrasta koja borave u vaspitnim grupama organizovanim pri osnovnim školama, nadležan opštinski / gradski organ uprave, na osnovu mesečnih izveštaja osnovnih škola na obrascima PB2 i CB1, o prisutnosti dece, popunjava propisan zbirni obrazac, koji overava i u dva primerka dostavlja, početkom tekućeg meseca za prethodni mesec, Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16.

V
Nakon razmatranja podnetih prijava, komisija dostavlja mesečni predlog za raspodelu sredstava za regresiranje pokrajinskom sekretaru. Pokrajinski sekretar za svaki mesec tokom 2012. godine odlučuje o dodeli sredstava korisnicima, svojim rešenjem.

VI
Konkurs je otvoren do 31.12.2012. godine.

VII
Konkurs se objavljuje u “Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine”, dnevnom listu “Dnevnik” i na internet stranici pokrajinskog sekretarijata: www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs

Link

Javni poziv lokalnim samoupravama

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Mere za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini

Meru za sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou u 2012. godini (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

Cilj mere je podrška jedinicama lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj poslovne infrastrukture i druge infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, unapređenje životne sredine, otvaranje i razvoj malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i zadruga, povećanje zapošljavanja, inovativnosti i konkurentnosti; razvoj usluga za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i zadruge; promociju regionalnog identiteta i brendiranje regiona, za sufinansiranje učešća u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

1.    Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava:
1.1.     Korisnici bespovratnih sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju jedinice lokalne samouprave, koje su neposredno odgovorne za pripremu i upravljanje projektima i ne nastupaju u svojstvu posrednika.

1.2.    Namena bespovratnih sredstava
Bespovratna sredstava su namenjena kao podrška jedinicama lokalne samouprave za:

a) Sufinansiranje pripreme aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu za dobijanje sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora sa projektima od značaja za regionalni razvoj;

b) Sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;

c) Sufinansiranje učešća u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:
1)    Razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);
2)    Projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranju malih i srednjih preduzeća, povećanju zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanju poslovne i investicione klime;
3)    Brendiranje regiona;
4)    Regeneracija brownfield lokacija;
5)    Razvoj geografskog informacionog sistema;
6)    Priprema strateških dokumenata jedinica lokalne samouprave;
7)    Uspostavljanje ili unapređenje teritorijalnih partnerstva i inicijativa vezanih za razvoj i zapošljavanje između javnog i privatnog sektora;
8)    Poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za mala i srednja preduzeća.

Pod projektima poslovne infrastrukture podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori i osnovna infrastruktura koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni putevi, komunalna infrastruktura itd).

1.3.     Uslovi za dobijanje sredstava
Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju podnosioci zahteva koji ispunjavaju sledeće uslove:

Osnovni uslovi:
1)    da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12- u daljem tekstu: Uredba) i Javnim pozivom;
2)    da za istu namenu nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, pokrajinskog budžeta, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija (za namenu pod a i b);
3)    da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;
4)    da račun podnosioca zahteva nije u blokadi.

Specifični uslovi:
5)    za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave;
6)    da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

Jedinice lokalne samouprave mogu podneti po jedan zahtev za svaku od tri namene.

2.    Finansijski okvir
Bespovratna sredstava se dodeljuju u skladu sa namenom sredstava na sledeći način:

a)    Sufinansiranje izrade aplikacione dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu aplikacione dokumentacije kojima jedinice lokalne samouprave konkurišu na izvore finansiranja do 50% od ukupnog iznosa neophodnog za izradu aplikacione dokumentacije, bez poreza na dodatu vrednost, gde će maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći zavisiti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:
1)    do 300.000,00 dinara za devastirane jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost;
2)    do 250.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
3)    do 200.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz III grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
4)    do 180.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz II grupe, bez poreza na dodatu vrednost i
5)  do 160.000,00 dinara za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

b) Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije
Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture do 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost, u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, prema sledećoj:
•    Devastirane jedinice lokalne samouprave – do 50% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
•    Jedinice lokalne samouprave iz IV grupe – do 45% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
•    Jedinice lokalne samouprave iz III grupe – do 40% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
•    Jedinice lokalne samouprave iz II grupe – do 30% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost
•    Jedinice lokalne samouprave iz I grupe – do  25% opravdanih troškova bez poreza na dodatu vrednost

c) Sufinansiranje troškova učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj koji su odobreni iz izvora finansiranja i to:

Za projekte jedinica lokalne samouprave vrednosti do 100.000.000,00 dinara Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to:
1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave, bez poreza na dodatu vrednost,
2) do 30% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
3) do 20% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe, bez poreza na dodatu vrednost;
4) do 10% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe, bez poreza na dodatu vrednost i
5) do 5% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći za jedinice lokalne samouprave iz I i II grupe ne može preći iznos od 3.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost.

Svi projekti čija je vrednost preko 100.000.000,00 dinara biće smatrani kao projekti vrednosti do 100.000.000,00 dinara i shodno tome će se vršiti sufinansiranje po gore navedenom principu.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranja ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

3.    Način formiranja Komisije, kriterijumi za ocenjivanje zahteva i način izbora
Ispunjenost uslova po Uredbi i Javnom pozivu za dodelu bespovratnih sredstava utvrđuje Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva, koju Rešenjem obrazuje ministar ekonomije i regionalnog razvoja.

Kriterijumi za ocenjivanje i selekciju zahteva su: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova .

U skladu sa definisanim kriterijumima, Komisija će izvršiti rangiranje zahteva za dodelu sredstava. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluke o izboru zahteva kojima će se dodeliti bespovratna sredstva.

Svaki zahtev se ocenjuje i potrebno je da ukupno ima najmanje 51 poen kako ne bi bio odbijen.

Komisija može izvršiti dodatnu proveru podnete dokumentacije i tražiti dodatne informacije za vreme ocenjivanja i selekcije zahteva, ali samo od podnosilaca  koji su ispunili formalne uslove iz Uredbe i  Javnog poziva.

4.    Spisak akreditovanih regionalnih razvojnih agencija
U skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga koji realizuju akreditovane regionalne razvojne agencije u 2012. godini („Službeni glasnik RSˮ, broj 8/12), sledeće akreditovane regionalne razvojne agencije će pružati usluge jedinicama lokalne samouprave u pripremi dokumentacije:
1.    Regionalna razvojna agencija za razvoj Istočne Srbije „Rarisˮ- Zaječar; Trg oslobođenja 1, Zaječar; Tel: 019/426-376 i 019/426-377; email: office@raris.org; www.raris.org;
2.    Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banatˮ- Zrenjanin; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; Tel: 023/510-567 i 023/561-064; email: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
3.    Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga-Leskovac, Vlajkova 199, Leskovac; Tel: 016/233-440; email: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
4.    Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga-Kraljevo, Cara Dušana 49, Kraljevo; Tel: 036/397-777; email: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
5.    Oblasna razvojna asocijacija „Jugˮ- Niš, Obrenovićeva 17/1, Niš; Tel: 018/515-447 i 018/522-659; email: info@ora-jug.rs; www.ora-jug.rs;
6.    Regionalna razvojna agencija „Zlatiborˮ- Užice, Petra Ćelovića bb, Užice; Tel: 031/523-065 i 031/510-098; email: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
7.    Regionalna razvojna agencija Bačka-Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; Tel: 021/557-781; email: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
8.    Regionalna razvojna agencija Srem-Ruma, Glavna 172, Ruma; Tel: 022/470-910; email: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs.

U pripremi dokumentacije usluge će pružati i regionalne razvojne agencije koje će biti akreditovane i  nakon objavljivanja Javnog poziva za ovu Meru, a čiji se ažurirani spisak može naći na internet strani Nacionalne agencije www.narr.gov.rs.

5.    Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa Javnim pozivom i Uredbom predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom na adresu: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv -sufinansiranje inicijativa jedinica lokalne samouprave za pripremu i sprovođenje projekata na lokalnom i regionalnom nivou sa naznakom „NE OTVARATIˮ, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Javni poziv, prijavni formular, Uredba i svi potrebni obrasci su dostupni na internet strani Ministarstva na adresi: www.merr.gov.rs

Javni poziv će biti otvoren dok se ne utroše sredstva opredeljena za ovu Meru, a najkasnije do 15. novembra 2012. godine.

Sve detaljnije informacije mogu se dobiti u Ministarstvu pozivom na sledeće brojeve telefona 011/285-5229, 011/285-5135 i 011/285-5323 ili slanjem pošte na elektronsku adresu: milica.adamovic@merr.gov.rs, jovanka.jovanovic@merr.gov.rs i zeljko.sokanovic@merr.gov.rs.

6.    Obaveštenje o izboru
Ministarstvo će pismeno obavestiti podnosioce zahteva o ishodu izbora i pozvati ih na potpisivanje ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom.

Link

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

U cilju unapredjenja privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansireće programe razvoja preduzetnika, malih i srednjih preduzeća u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini sa ukupnim iznosom od 14.800.000,00 dinara, obezbedjenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu na poziciji 95, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa

1. Pravo učešća na konkursu imaju registrovane nevladine organizacije i ostale neprofitne institucije sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća.

2. Na konkurs se mogu prijavljivati direktni i indirektni budžetski korisnici.

3. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

4. Rok za podnošenje prijava je 09. mart 2012. godine.

5. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja

  • Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 u Novom Sadu, na II spratu, soba broj 7 od 9-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www.spriv.vojvodina.gov.rs
  • Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Prijava za konkurs za dotacije nevladinim organizacijama za razvoj privrede“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa ponosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.
  • Uz prijavu se obavezno podnosi:
  1. Rešenje o registraciji podnosioca prijave
  2. Potvrda o izvršenoj registraciji
  3. Ugovor o otvorenom računu u banci

Odlučivanje po prijavama

  • Odluka o dodeli dotacija nevladinim organizacijama za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.
  • Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dotaciji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.
  • Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj njeb adresi Sekretarijata.
  • Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4892 ili 021/456-885, faks 021/557-084.

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta

MINISTARSTVO EKONOMIJE I REGIONALNOG RAZVOJA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele

Meru podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele (u daljem tekstu: Mera) sprovodi Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom akreditovanih regionalnih razvojnih agencija. Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju ove Mere iznose 30.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Mere jeste unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koji svojim poslovanjem ostvaruju uspeh na tržištu, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju – gazele kroz podršku razvoju malih i srednjih preduzeća i njihovom dinamičnijem rastu; povećanje vrednosti i obima prometa brzorastućih malih i srednjih preduzeća na domaćem i međunarodnom tržištu; povećanje internacionalizacije MSP;  povećanje učešća onih MSP koja rastu zahvaljujući izvozu; povećanje direktnih ulaganja u dinamična preduzeća.

Korisnici bespovratnih sredstava – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica registrovana u Agenciji za privredne registre i definisana kao brzorastuća preduzeća – gazele.

Gazela je, prema Meri 3,  malo ili srednje preduzeće (u daljem tekstu: MSP), koje:
1. je upisano u registar privrednih društava najkasnije 31. decembra 2007. godine;
2. je nezavisno, odnosno nije deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;
3. ima najmanje 10 zaposlenih (počev od 1. januara 2012. godine);
4. je ostvarilo rast prihoda od prodaje u 2010. godini od najmanje 30% u odnosu na 2008. godinu;
5. nije poslovalo sa gubitkom najmanje u 2008, 2009. i 2010. godini.

Namena bespovratnih sredstava – Gazele ostvaruju pravo na sufinansiranje dela opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:
 I grupa aktivnosti
1. Usklađivanje tehnoloških kapaciteta postrojenja s najbolje dostupnim tehnikama u oblasti ekološke zaštite – izrada analize stanja postrojenja i elaborata o načinu usklađivanja postojećeg postrojenja (u skladu su zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);
2. Usklađivanje sa zahtevima domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda o bezbednosti proizvoda (dokazivanje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima o bezbednosti koji su dati u tehničkim propisima i standardima i to evropskim, za različite sektore industrije, i domaćim kojima se transponuju evropski propisi);
3. Priprema za dobijanje prava na korišćenje eko-znaka – laboratorijska ispitivanja, tehnička specifikacija, merenja (u skladu sa zahtevima Zakona za zaštitu životne sredine i pratećim podzakonskim aktima);
4. Izrada tehničko-projektne dokumentacije ili studija o tehničkoj izvodljivosti za:
– planirane investicione projekte preduzeća (izgradnja  novih proizvodnih pogona i nabavka nove opreme sa ciljem unapređenja proizvodnje);
– pripremu preduzeća za povećanje energetske efikasnosti;
– uspostavljanje unutrašnjih sistema upravljanja otpadom i sistema za zaštitu životne sredine;
5. Dobijanje i potvrđivanje patenata i drugih prava industrijske svojine;
6. Uvođenje informacionih sistema za razvoj poslovanja (ERP).

II grupa aktivnosti
1. Priprema i realizacija razvojnih projekata predstavljanja i povezivanja preduzeća sa investitorima – investment readiness;
2. Uvođenje nove organizacione strukture u skladu sa rastućim potrebama preduzeća i procesa rada;
3. Priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća;
4. Specijalizovane obuke za menadžment – edukacija u vezi sa strateškim planiranjem i upravljanjem, finansijskim menadžmentom, upravljanjem intelektualnom svojinom preduzeća;
5. Nabavka specifičnih softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća.

Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju Mere se ne mogu koristiti za: podršku pravnim licima koja obavljaju delatnosti trgovine na veliko i malo; zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza; zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike; carinske i administrativne troškove; kupovinu i iznajmljivanje opreme i sredstava za rad; troškove angažovanja fizičkih lica i troškove zaposlenih u preduzeću; troškove izrade veb prezentacija; ostale troškove koji nisu obuhvaćeni u tački 3.2.2. Programa Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Uslovi za učešće u Meri – Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju pravna lica koja ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su kategorisana kao mala i srednja preduzeća u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji;
2) da su, u skladu sa ovim pozivom, klasifikovana kao mala i srednja preduzeća koja imaju tendenciju brzog rasta – gazele;
3) da su registrovani u Agenciji za privredne registre;
4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu, registrovana na teritoriji Republike Srbije;
5) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
6) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
8) da su podneli popunjen prijavni formular akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji sa potrebnom dokumentacijom;
9) da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
10) da nisu u teškoćama, a prema definiciji datoj u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012. godini.

Finansijski okvir  – Pravna lica koja su se prijavila da budu korisnici Mere mogu ostvariti pravo na refundaciju do 50% opravdanih troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 1.500.000,00 dinara za prvu grupu aktivnosti, odnosno ne može biti manji od 100.000,00 dinara niti veći od 800.000,00 za drugu grupu aktivnosti.

Na osnovu Kriterijuma za izbor predloženih aktivnosti, koji su objavljeni godini na internet sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije u Programu Mera o rasporedu i korišćenju sredstava za programiranje regionalnog razvoja i podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu u 2012., Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva će doneti odluku o izboru aktivnosti čiji troškovi  će biti refundirani.

Rok za podnošenje prijava je 29.03.2012.godine.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava
Konkursna dokumentacija