Arhiva ‘Konkursi’

Nacionalni forum za zelene ideje

think green2BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE

Nacionalni forum za zelene ideje

U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, Balkanski fond za lokalne inicijative, po prvi put u Srbiji, organizuje Nacionalni forum za zelene ideje, sa ciljem da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje koje  zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj nam je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju  lokalnu zajednicu  uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Održivost podrazumeva usklađivanje ekonomskog rasta sa interesom životne sredine i društvenim razvojem „sa ljudskim likom“. U uslovima dominacije velikih tržišno-dominantnih korporativnih lanaca, izazov ekonomske stabilnosti predstavlja pronalaženje novih načina organizovanja uz obavezno uključivanje lokalnih zajednica u kreativno rešavanje ekonomskih, društvenih i problema životne sredine.  Održivi razvoj podrazumeva privredni razvoj zasnovan na optimalnom korišćenju lokalnih resursa, tradicionalnim procesima proizvodnje prilagođenim novom okruženju, negovanju zanata i na stalnom ekološkom unapređenju.

Kriterijumi za odabir ideja:

Projektna ideja koju prijavljujete na Nacionalni forum za “zelene ideje“ treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima podjednako značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Ideje će biti selektovane u skladu sa sledećim kriterijumima:

•    da je u početnoj fazi;
•    da je jedinstvena i inovativna;
•    da je u potpunosti zasnovana na korišćenju lokalnih resursa;
•    da uključuje detaljan plan zaštite i unapređenja životne sredine;
•    da zapošljava ljude iz lokalne sredine i koristi njihove tradicionalne veštine, kao i da uključuje brigu o zajednici i ulaganje u zajednicu;
•    da postoji nacrt poslovnog plana na koji način će ostvariti rast;
•    da je zasnovana na informacijama o lokalnom tržištu, poznavanju postojeće konkurencije tj. komparativne prednosti svoje ideje;
•    da podržava obnavljanje tradicionalne lokalne ekonomije i aktivniju povezanost ljudi sa svojom lokalnom zajednicom.

Ko može da konkuriše:

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, mala preduzeća i preduzetnici i pojedinci.

Rok za konkurisanje:
 
Konkurs je otvoren do 15. maja 2013. godine do 17 časova.
 
Procedura dodele donacija:

•    kancelarija BCIFa će od svih podnetih prijava, a na osnovu kriterijuma navedenih u Pozivu, odabrati do 10 podnosioca prijava koji će biti pozvani da predstave svoje projektne ideje na Nacionalnom forumu, jednodnevnom događaju koji će biti organizovan 27/28. maja u Beogradu.
•    Učesnici Foruma će svoje projekte ideje predstaviti pred Selekcionim odborom sastavljenim od stručnjaka iz oblasti ekonomije, ekologije, biznisa, a prezentacije mogu biti usmene, u formi power point -a ili kratkog filma sa ukupnim trajanjem ne dužim od 15 minuta. Selekcioni odbor će odabrati tri najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanom nagradom u iznosu od 8.000 dolara za realizaciju ideja u svojoj lokalnoj zajednici. Fond za nagrade obezbedili su BCIF (uz podršku RBF-a) i ERSTE Banka.

Link

Kreativni konkurs Mladi su zakon – Aktiviraj se i ti!

mladi su zakonMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Kreativni konkurs Mladi su zakon – Aktiviraj se i ti!

Ako si mlada osoba i imaš dobre ideje pozivamo te da učestvuješ u KREATIVNOM KONKURSU za redizajn logoa MLADI SU ZAKON i izradu audio-video džingla na temu „MLADI SU ZAKON – AkTIviraj se i TI!“

MLADI SU ZAKON je moto Ministarstva omladine i sporta u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih. Zato je važno da ideje budu motivišuće, pozitivne, inspirativne, inovativne, prilagođene mladima…

Ako si:
– mladi građanin/ka Republike Srbije od 15 do 30 godina
– pojedinac ili deo neformalne grupe
– kreativan/na
 
PRIJAVI SE!!!
Osnovne smernice: OVDE.

Konkurs je otvoren do 31. maja 2013. godine.

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

eu_flagKANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa Evropskom unijom (EU) i procesom pristupanja Republike Srbije EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o procesu evropske integracije Republike Srbije.

Na javni konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti organizacije civilnog društva koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa, 17. aprila do 07. maja 2013. godine.

Dokument „Smernice za podnosioce predloga projekta“ možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnocioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs

Želimo vam uspeh u prijavljivanju.

Link

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite

NIS logoNIS

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Niš, Čačak i opština Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran, do 31.12.2013. godine.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS a.d. Novi Sad pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim institucijama i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja, ulaganje u razvoj talentovanih učenika i studenata
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih servisa u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na Konkursu imaće projekti čije su ciljne grupe deca, mladi, osobe sa invaliditetom, starije osobe i druge osetljive kategorije stanovništva, kao i projekti koji su u vezi sa infrastrukturnim ulaganjima od opšteg značaja za zajednicu.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana i druge neprofitne ustanove (npr. škole, ustanove kulture, ustanove socijalne zaštite, zdravstvene ustanove itd.) sa sedištem na teritorijama opština i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Jedino organizacije i ustanove sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.

Neformalne grupe, pojedinci i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju biti realizovane na teritorijama opština i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Svaka organizacija ili ustanova može prijaviti najviše tri projekta za realizaciju u 2013. godini, ali samo jedan može biti finansiran.

Konkurs neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pojedinačne događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Rokovi i način prijavljivanja
Konkurs je otvoren od 16.04.2013. godine do 10.05.2013. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10.05.2013. godine do 16 časova.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju da se realizuju do 31.12.2013. godine.

Za učešće na Konkursu, potrebno je poslati:
•    popunjen Obrazac za prijavu
•    popunjen Obrazac budžeta
•    popunjenu Tabelu aktivnosti
•    potpisanu i overenu Izjavu o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad
•    skenirano Rešenje o registraciji
Obrazac za prijavu, Obrazac budžeta, Tabelu aktivnosti i Izjavu o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad možete preuzeti na sajtu NIS a.d. Novi Sad http://www.nis.rs/konkurs/prijava.

Projekti se mogu prijaviti na dva načina:
•    putem imejl adrese

Kompletnu dokumentaciju treba poslati na imejl adresu saradnjaradirazvoja@nis.eu, najkasnije do 10.05.2013. do 16 časova.
•    putem sajta

Obrazac za prijavu dostupan je za popunjavanje na veb sajtu www.nis.rs/konkurs. U slučaju podnošenja prijave onlajn, sva ostala dokumentacija (Obrazac budžeta, Tabela aktivnosti, Izjava o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad i Rešenje o registraciji) učitava se na sajt i nije potrebno slanje dokumenata imejlom.

Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena.

Napomena: Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično), na neadekvatnom obrascu, ili na drugu adresu, neće biti razmatrane. Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Način objavljivanja rezultata
Rezultati Konkursa će biti objavljeni na sajtu NIS a.d. www.nis.rs/konkurs i sajtovima lokalnih samouprava (Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta, Srbobrana, Niša i Čačka) za projekte koji se realizuju na njihovim teritorijama,u periodu od 01.06.2013. do 30.06.2013. godine.

Način dodele i korišćenja sredstava za odabrane projekte
NIS a.d. Novi Sad potpisaće anekse Sporazuma o saradnji sa lokalnim samoupravama koje će zatim usmeravati sredstva ka organizacijama/ustanovama čiji su projekti podržani na Konkursu.

Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog projekta i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između lokalne samouprave i nosioca projekta, a na osnovu Sporazuma o saradnji zaključenog između NIS a.d. Novi Sad i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak, kao i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran.

Organizator Konkursa ima pravo da zahteva modifikaciju projekta po otpočinjanju realizacije projekta ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da udruženje nije ostvarilo planirane rezultate u toku implementacije ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.

Tokom realizacije odobrenih projekata, organizator Konkursa će sprovoditi monitoring i evaluaciju realizacije prihvaćenih projekata, kako bi se osiguralo uspešno ostvarivanje ciljeva projekta.

Najkasnije 30 dana nakon završetka realizacije projekta, nosioci projekata su u obavezi da lokalnoj samoupravi grada/opštine na kojoj su registrovani podnesu izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti i utrošenim finansijskim sredstvima.

Dodatne informacije
Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu NIS a.d. www.nis.rs
Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na imejl adresu: saradnjaradirazvoja@nis.eu

Link

zp8497586rq

Javni oglas – staračka domaćinstva

farmer-couplePOKRAJINSKI SEKRETRAIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas – staračka domaćinstva

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2013. godinu

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 130.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:

  • imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
  • koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici (uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
  • da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2013. godini ako do sada nisu koristili ova sredstva (odnosno 2009, 2010, 2011. ili 2012. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),
  • daju u zakup obradivo zemljište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
  • da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs traje:  14.04.2013. do 15.08.2013.

Link

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica

3d people holding hands #1MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetnim oblastima finansiranja, realizuje Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).

Programom se pruža podrška u finansiranju projekata iniciranih od strane mesnih zajednica koje žele da se uključe u proces odlučivanja o pitanjima od zajedničkog i neposrednog interesa građana.

Imajući u vidu da su mesne zajednice važni činioci u približavanju lokalne samouprave građanima, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave nastoji da Programom mera podstakne građane da koriste svoje pravo na mesnu samoupravu, kao i da doprinese unapređenju odnosa i komunikacije između mesne i lokalne samouprave.

Opšti cilj  Programa je podrška jačanju mesne samouprave kao najneposrednijeg oblika učešća građana u upravljanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog uticaja na život građana.

Specifični ciljevi Programa su:
1.    jačanje kapaciteta koji se odnose na objekte komunalne i ostale infrastrukture, objekte iz oblasti saobraćaja, vodoprivrede, energetike, sporta i rekreacije, kulture i drugih objekata od posebnog značaja za život građana mesne zajednice;
2.    poboljšanje uslova i podsticanje za bavljenje kulturnim, umetničkim sportskim i drugim aktivnostima u  mesnoj zajednici;
3.    podsticanje ruralnog razvoja;
4.    smanjenje migracije stanovništva

Ukupna vrednost Programa mera je 200.000.000 dinara. Ova sredstva biće uložena u projekte kroz sledeće mere:
1.    Mera učešća u finansiranju pripreme i sprovođenja infrastrukturnih projekata i projekata koji se odnose na druge građevinske objekte i uređenje naselja, za čiju je realizaciju, inicijativu pokrenula mesna zajednica, a od posebnog su značaja za poboljšanje uslova života građana na području mesne zajednice;

2.    Mera učešća u finansiranju projekata koji doprinose poboljšanju uslova za bavljenje kulturnim, umetničkim, sportskim i drugim aktivnostima u mesnoj zajednici.

Ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to: do 95% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti; do 85% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti; do 75% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti; do 70% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti.

Projekte mogu podnositi lokalne samouprave na inicijativu mesnih zajednica koje imaju formirane organe upravljanja – savet mesnih zajednica.

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su kompletne i blagovremeno podnete.

Javni poziv je otvoren do 10.05.2013. godine.

Link

Javni poziv za lokalne kancelarije za mlade

young people jumpingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za lokalne kancelarije za mlade

U cilju obezbeđivanja održivosti programa namenjenih razvoju lokalne omladinske politike, kreiranih od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) i Ministarstva omladine i sporta (MOS) , raspisuje se javni poziv za lokalne kancelarije za mlade  za program revizije lokalnih akcionih planova (LAP)  za mlade.

U 2013. godini programom je predviđen rad sa 30 lokalnih kancelarija za mlade (KZM), koje će putem javnog konkursa izabrati komisija sačinjena od predstavnika MOS-a i GIZ-a.

Program će biti realizovan u periodu april-decembar 2013. godine i obuhvatiće kako obuke za lokalne kooridnatore i članove opštinskih timova, tako i individualnu mentorsku podršku u ključnim fazama procesa revizije LAP-a za mlade.

Sprovođenje aktivnosti biće u celini finansirano iz projektnog budžeta, dok finansijsko učešće od strane izabranih lokalnih samouprava nije predviđeno, uz naznaku da jedinice lokalne samouprave u budućnosti treba da samostalno finansiraju proces revizije LAPa.

Lokalne kancelarije za mlade svoju prijavu dostavljaju popunjavanjem prijavnog obrasca koji je u prilogu ovog poziva.

Javni poziv otvoren je od 15. aprila do 03. maja 2013. godine, do 17.00 časova.

Link

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

turizam jezero,stolicaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

1.    Predmet

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude («Službeni glasnik RS» broj 22/2013).

2.    Osnovni ciljevi

1.    Unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:
1.1.    izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih
kapaciteta, restorana i objekata sportsko  rekreativnog i zabavnog sadržaja;
1.2.    restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
kapacitete;
1.3.    nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
1.4.  unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
1.5.  dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.
2.   Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;
3. Usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 99/11-dr. zakon i 93/12).

3.    Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1.    Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2.    Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3.    Poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09).

Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za turizam, Kneza Miloša 20, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 1. septembra tekuće godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Rok za podnošenje zahteva za reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita je 1.novembar tekuće godine. Po odobrenom kreditu može se samo jednom, u periodu otplate kredita, odobriti reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855271.

Link

Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti

solar panels on roofPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sufinansira jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini (u daljem tekstu: lokalne samouprave) u ukupnom iznosu od 30.200.000,00 dinara (slovima:tridesetmilionadvestahiljadadinara), planiranih za Aktivnost 5, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti za podsticanje privrednih aktivnosti kojima se uspostavlja energetska efikasnost na objektima ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, Pokrajina, i/ili Republika, radi stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta angažovanjem kapaciteta malih i srednjih preduzeća.

USLOVI KONKURSA:
1) pravo učešća imaju lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
2) obezbeđen iznos sredstava lokalne samouprave za podsticanje privrednih aktivnosti;
3) lokalna samouprava može da konkuriše sa jednim projektom čija ukupna vrednost ne prelazi 4.000.000,00 dinara;
4) pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnpost polava će sufinansirati projekat do 50 % ukupne vrednosti projekta;

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1) prijava na konkurs sa predlogom projektnih aktivnosti koje će biti realizovane odobrenim sredstvima;
2) procena vrednosti radova na objektu sa specifikacijom troškova od strane nadležnog organa lokalne samouprave;
3) saglasnost ustanove za prihvatanje predloga projekta na objektu
4) opis aktivnosti na kojima će biti angažovano/a mala i srednja preduzeća za vreme trajanja projekta

NAČIN APLICIRANjA:
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova isključivo na konkursnoj prijavi, koja se može se preuzeti na www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti.”

U razmatranje se neće uzeti neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 4248.

Konkurs je otvoren do 15. maja 2013. godine.

Link

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

novac_250511POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA RASPISUJE

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2013. godini

Javni konkurs za dodelu subvencija predstavlja osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 46.000.000,00 dinara.

I Namena sredstava:
Sredstva se odobravaju namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.

Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield) ili obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja subvencije (namenski brownfield).
Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije, a maksimalno do iznosa navedenog u stavu 1. poglavlja I .

II Uslovi:
Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:
1. Realizuje investicioni projekat u kome gradi nove proizvodne kapacitete ili realizuje investicioni projekat u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja subvencije na teritoriji AP Vojvodine;
2. Posluje u prerađivačkoj ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Sl. glasnik 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J) sa minimalnim učešćem izvoza od 50% ukupnog prometa u prethodne 3 godine ;
3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat kojim realizuje minimalnu vrednost ulaganja u naredne 3 godine od 3.000.000 evra počev od dana zaključenja ugovora ;
4. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora;
5. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
6. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;
7. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahtev nadležnog organa lokalne samouprave;
8. Da ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

III Posebni slučajevi:
U slučaju privrednih subjekata koji će u periodu od naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora uložiti najmanje 5 miliona evra i otvoriti najmanje 300 novih radnih mesta, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane u poglavlju II, može se odobriti subvencija u maksimalnom iznosu do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti .

Za privredna društva koja investiciju realizuju u jednoj od 3 lokalne samouprave u AP Vojvodini koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu (Sl. glasnik RS br. 107/2012) svrstane u IV grupu kao izrazito nedovoljno nerazvijene (Žitište, Plandište i Čoka), neophodna visina ulaganja iz poglavlja II tačka 3. iznosi 1.5 miliona evra, a broj novih otvorenih radnih mesta, iz tačke 4 istog poglavlja, 50 počev od dana zaključenja ugovora, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane u poglavlju II.

IV Od prava na dodelu subvencija izuzeti su:
– privredi subjekti u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačke 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (sl. glasnik RS br. 13/10, 100/11 i 91/12);
– državni organi, organizacije i drugi korisnici javnih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;
– pravna lica kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;
– pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik republika, pokrajina ili lokalna samouprava;
– pravna lica kojima su iz budžeta republike ili pokrajine već isplaćena sredstva za iste opravdane troškove;
– pravna lica koja nisu ispunila raniju ugovornu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i pravna lica čija je ranija obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju.

V Dokumentacija
1. Prijava za dodelu sredstava na propisanom obrascu;
2. Profaktura za izradu projektno-tehničke dokumentacije;
3. Predugovor o zakupu proizvodnog prostora sa iskazanom cenom mesečne zakupnine;
4. Projektovani bilansi i procena novčanih tokova za naredne 3 godine;
5. Finansijski izveštaj za prethodne 3 godine sa mišljenjem revizora (za obveznike revizije) ili Izveštaj o bonitetu od Narodne banke Srbije koji ne može biti stariji od 6 meseci (original ili overena kopija, a za strano lice uz obavezan overeni prevod) ;
6. Fotokopija rešenja o registraciji izdata od strane nadležnog organa;
7. Potvrda nadležnog poreskog organa – Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije i nadležni organ jedinice lokalne samouprave – Uprava javnih prihoda ili potvrda – uverenje strane države, kada ima sedište na njenoj teritoriji ;
8. Bruto bilans (Zaključni list) za prethodne tri godine, sa iskazanom pozicijom 203 – Kupci u inostranstvu ;
9. Za novoosnovane kompanije – odluka ovlašćenog organa kompanije (bord direktora, direktor, upravni odbor i sl.) o investiciji na teritoriji AP Vojvodine;
10. Pisana izjava podnosioca zahteva o tome da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
11. Obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučaju navedenom u tački II.7
Komisija zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Fondu za podršku investicija u Vojvodini, na adresu Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Republika Srbija.

VI Donošenje odluke
Predlog odluke o dodeli i visini subvencije privrednom društvu donosi Komisija koju čine dva predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, od kojih je jedan diplomirani pravnik, jedan predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i dva predstavnika Fonda za podršku investicija u Vojvodini.
Odluku o dodeli i visini subvencije privrednom društvu, na osnovu predloga Komisije, donosi Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, za svaki pojedinačni slučaj, u iznosu prikazanom na profakturi za izradu projektno-tehničke dokumentacije ili predugovoru o zakupu, bez poreza na dodatu vrednost, a maksimalno do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke .

Po sopstvenoj proceni, Komisija može tražiti nezavisnu procenu prikazanih rashoda od strane ovlašćene revizorske kuće, a o trošku podnosioca zahteva.

Po prijemu obaveštenja o dodeli subvencije, korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova podnese zahtev za otvaranje namenskog računa u Upravi za trezor, u slučaju da takav račun već nema otvoren.

VII Zaključivanje ugovora
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i podnosilac zahteva zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– Fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun u Upravi za trezor;
– Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – kopija ugovora o zakupu sa iskazanom mesečnom zakupninom, overenog u sudu i, u slučaju greenfield investicije, kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu
– Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu
Sredstva obezbeđenja
– Bankarska garancija domaće banke u vrednosti iznosa subvencija sa klauzulama „neopoziva”, „bezuslovna” i „naplativa na prvi poziv bez prava prigovora” sa rokom važnosti od 39 meseci od dana zaključenja ugovora;
– Dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate (u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja ugovornih obaveza da se naplati kamata za period od isplate poslednje tranše do dana sticanja uslova za raskid)

VIII Dinamika isplate
Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – Po principu refundacije, jednokratno, u punom iznosu odobrene subvencije, po dobijanju građevinske dozvole, prema priloženoj fakturi, a najviše do iznosa odobrene subvencije, uz obavezan izvod poslovne banke da je izvršen promet usluga.

Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – Po principu refundacije, kvartalno, po dobijanju građevinske dozvole, po prikazanim fakturama, a najviše do iznosa odobrene subvencije, uz obavezan izvod poslovne banke da je za taj period izvršen promet usluga.

IX Obaveze korisnika
– Da redovno isplaćuje zarade i uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
– Da obavlja delatnost na teritoriji opštine/grada na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;
– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora investira minimum 3 miliona evra od dana odobrenja subvencije;
– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora zaposli minimum 100 radnika od dana odobrenja subvencije;
– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora pribavi upotrebnu dozvolu za novoizgrađeni objekat;
– Da dostavlja Fondu za podršku investicija u Vojvodini kvartalni izveštaj o realizaciji projekta (na propisanom obrascu) uz fotokopiju kompletne prateće dokumentacije;
– Da posluje u skladu sa planom realizacije investicionog projekta prikazanom u Prijavi za dodelu sredstava;
– Da prostor ili deo prostora proizvodnih kapaciteta na osnovu kojih mu je odobrena subvencija ne izdaje u zakup/podzakup u periodu trajanja ugovora o dodeli subvencije;
– Da u periodu trajanja ugovora omogući predstavniku Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i predstavniku Fonda za podršku investicija u Vojvodini nesmetan uvid u tok realizacije investicionog projekta (monitoring).
Sekretarijat može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene ovim javnim pozivom, biznis planom i ugovorom i da u tom slučaju aktivira položena sredstva obezbeđenja u punom iznosu odobrene subvencije.

X Ostale informacije
Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (www.spriv.vojvodina.gov.rs), na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju o lokalnu samoupravu (www.region.vojvodina.gov.rs) kao i na sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini (www.vip.org.rs).
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za podršku investicija u Vojvodini (telefon 021/472-32-40).
Nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.
Javni konkurs objavljen je u Službenom listu APV, dnevnom listu „Dnevnik”, na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju o lokalnu samoupravu i sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini.

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu.

Link