Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

Invalid, slep, gluv, nem, kolicaMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u RepubliciSsrbiji 2013. godine

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima građana  da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava opredeljenih iz Budžetskog fonda za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim projektnim aktivnostima:

1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
–    Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
–    Dnevni boravci za osobe sa invaliditetom
–    Stimulativni i inkluzivni programi namenjeni deci, odraslim i starim osobama sa invaliditetom, kao i njihovim porodicama u cilju  prevencije institucionalizacije

2.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

–    Uklanjanje arhitektonskih barijera

3.    Usluge podrške za samostalan život osoba sa invaliditetom

–    aktivnosti dopunske podrške koje svojim sadržajem spadaju u domen stimulacije, integracije i reintegracije, inkluzije, edukacije, radno okupacionih i psihosocijalnih programa u širem smislu
–    aktivnosti koje imaju za cilj poboljšanje kvaliteta života osoba sa invaliditetom  stvaranjem mogućnosti za slobodan izbor uslova i načina života u izabranom okruženju

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Udruženja osoba sa invaliditetom,  kao i druga udruženja građana koja realizuju programe čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga

Zainteresovana udruženja su dužna da predloge projekata dostave do 15. 03. 2013. godine. Predlozi projekata dostavljaju se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta i izvršni pregled projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1  fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u, a kod prateće i ostale poželjne dokumentacije dostavlja se jedna  kopija (nije potrebno slati je u elektronskoj formi). Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:
1.    Smernice za podnosioce predloga projekata – dokument koji je za informaciju podnosiocima,
2.    Aneks 1. Obrazac za pisanje predloga projekta – obavezno popuniti,
3.    Aneks 2. Obrazac budžeta projekta – obavezno popuniti,
4.    Aneks 3. Narativni budžet – obavezno popuniti,
5.    Aneks 4. Izvršni pregled projekta – obavezno popuniti,
6.    Aneks 5. Uputstvo za pisanje predloga projekta – za informaciju podnosiocima,
7.    Aneks 6. Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta – za informaciju podnosiocima.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Link

Press Photo Srbija 2013

photographerCENTAR ZA RAZVOJ FOTOGRAFIJE

Press Photo Srbija 2013

Nagrada za autora pobedničke fotografije je 1000 evra
Propozicije konkursa su priložene, važno je formulare pažljivo pročitati

Najvažnije napomene:

 • Na konkurs se mogu slati samo radovi u digitalnoj formi
 • Maksimalna veličina fajla je 2 MB
 • Sve fotografije moraju imati na određen način popunjen file info, jer će se fotografije razvrstavati automatski.
 • Priloženo je detaljno vizuelno i tekstualno uputsvo za popunjavavanje fajl infa
 • Svaki fajl mora imati naziv u obliku šifre, što je objašnjeno u uputstvu
 • Skraćenice za kategorije su i za pojedinačnu i za reportažu označene
 • sa po dva slova, što ćete naći u propozicijama.
 • Fotografije koje imaju nepravilno popunjen fajl info ili kojima naziv fajla nije šifriran, neće moći da budu razvrstane, stoga neće ići na žiriranje.

Radove za konkurs možete poslati na dva načina:

1. Slanjem na mail adresu pressphotosrbija@uns.org.rs

2. Na disku:
Centar za razvoj fotografije
Resavska 28, 1.sprat
11000 Beograd

Bez obzira na to da li fotografije šaljete na disku ili ih šaljete mailom, file info mora biti pravilno popunjen, a naziv fajla šifriran

Za sve dodatne informacije:
Zvezdan Mančić
063 399 449

Konkurs je otvoren do 01.marta 2013. godine.

Detaljne informacije

Poziv za dodeljivanje grantova mladim feministkinjama

feministFOND ZA MLADE FEMINISTKINJE

Poziv za dodeljivanje grantova mladim feministkinjama

Fond za mlade feministkinje (Young Feminist Fund) otvara drugi poziv za dostavljanje predloga projekata sa namerom da pruži podršku više od 16 grupa mladih feministkinja, vođenim od strane mladih žena ili transrodnih osoba mlađih od 30 godina.

Rok za dostavljanje  aplikacija je 26. mart, 2013. godine.

Pravo da se prijave iamju: grupe koje su osnovane izmedju 2009. i 2013. i koje vode žene ili transrodne osobe mlađe od 30 godina i koje su posvećene unapređenju odbrani i zastupanju ljudskih prava žena/transrodnih osoba; koje rade na poboljšanju prava žena/transrodnih osoba mladih na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou; i grupe koje se nalaze na Globalnom Jugu (Afrika, Pacifik, Bliski Istok, Latinska Amerika i Karibi, Južna i Istočna Evropa, Kavkaz i Centralna Azija).

Prioritet će imati organizacije koje su mlade, mreže ili kolektivi koji imaju mali ili uopšte nemaju pristup velikim donatorima i koje deluju u nerazvijenim područjima i koji rade sa marginalizovanim mladim ženama, posebno: izbeglicama, etničkim i nacionalnim manjinama, ženama u ruralnim pordučjima, siromašnima u urbanjim područjima, ženama sa HIV virusom ili sidom, seksualnim radnicama, ženama sa invaliditetom, ženama koje žive u konfliktnim i postkonfliktnim područjima, kao i grupama koje koriste inovativne pristupe za razvijanje svog aktivizma (uključujući umetnost, muziku, kulturu, poeziju, društvene mreže, itd).

Kliknite da pogledate poziv u celini, na engleskom jeziku.

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije

brend srbijaMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Javni poziv za učešće na Konkursu za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije  

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu  („Službeni glasnik RS“ br. 114/12), u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 401-1176/2013 od 12. februara 2013. (u daljem tekstu: Zaključak) kojim se usvaja Program dodele sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije poziva zainteresovane fakultete iz oblasti primenjenih umetnosti koji su akreditovani i poseduju dozvolu za rad (u daljem tekstu: korisnike sredstava) da podnesu prijave na Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije (u daljem tekstu: Konkurs).

Cilj Programa dodele sredstava je razvijen prepoznatljiv vizuelni identitet nacionalnog brenda Srbije. Saradnja sa fakultetom iz oblasti primenjenih umetnosti, kao relevantnom naučnom i stručnom institucijom predstavlja način da se obezbedi visok nivo kvaliteta u kreiranju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, omogući učešće stručne i šire javnosti u procesu definisanja vizuelnog i vrednosnog okvira za pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije i postigne širok društveni konsenzus oko održivog rešenja vizuelnog identiteta koje će odražavati način života, identitet, vrednosti, kapacitete i potencijale Republike Srbije i efektno ih komunicirati ciljnim javnostima. Svrha dodele sredstava je kreiranje prepoznatljivog vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, kao osnove za efikasan sistem brending komunikacija, što će se obezbediti kroz finansiranje i implementaciju projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije. Članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“ br. 114/12), na razdelu 31 – Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, funkcija 410, glavni program 1504 Promocija trgovine, program 1504-01 Izgradnja i pozicioniranje nacionalnog brenda Srbije, ekonomska klasifikacija 465-Ostale dotacije i transferi, opredeljena su sredstva za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Srbije, u iznosu od 2.500.000 dinara. Sredstva u iznosu do 2.500.000 dinara se dodeljuju bespovratno prijavi predloga projekta koja ostvari najviše bodova.

Pravo učešća na Konkursu imaju fakulteti iz oblasti primenjenih umetnosti akreditovani u Republici Srbiji, koji poseduju važeću: dozvolu za rad, uverenje o akreditaciji fakulteta kao visokoškolske ustanove, kao i uverenja o akreditaciji jednog ili više studijskih programa iz obrazovno-naučne oblasti: Primenjene umetnosti i dizajn.

Rok za dostavljanje prijava je 20 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva (do 13.03.2013. godine).

Blagovremenim će se smatrati prijave koje budu dostavljene na pisarnicu ili poštom na adresu: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije poslednjeg dana isteka roka u 12 časova. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradni (subota ili nedelja) ili dan državnog praznika, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi sledeći radni dan do 12 časova. Zatvoreni koverat sa prijavom i svim potrebnim prilozima mora imati oznaku:

“KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKTA RAZVOJA VIZUELNOG IDENTITETA NACIONALNOG BRENDA SRBIJE”

NE OTVARATI

Korisnik sredstava može podneti samo jednu prijavu na konkurs. Prijava na konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekta razvoja vizuelnog identiteta  nacionalnog brenda Srbije mora biti sačinjena i dostavljena na način definisan Konkursnom dokumentacijom (koja se može preuzeti sa www.mtt.gov.rs). Dodatne informacije u vezi sa konkursom se mogu dobiti svakog radnog dana   putem telefona 011/ 3061 567. Najvažnije informacije tokom trajanja Konkursa, kao i obaveštenje o dodeli sredstava se objavljuju na web stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).

Link

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

youthvoice-18MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1.Konkurs za podršku programima kojima se ostvaruje javni interes u oblasti omladinskog sektora na lokalnom nivou, a koji se realizuju u saradnji udruženja/saveza i kancelarija za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

2. Konkurs za podršku promociji evropskih mogućnosti za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 7. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

3. Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti za sprovođenje omladinske politike na lokalnom nivou i realizaciju Lokalnih akcionih planova za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 7. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Listu razvijenosti regija i jedinica lokalnih samouprava možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursima :

Pravo učešća na konkursima 1 i 2 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 3 imaju lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade u skladu sa članom 22. Zakona o mladima („Službeni glasnik RS“, broj 50/11) i pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 42a Zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Službeni glasnik RS” br. 47/11) i u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/12), i koje dostave Ministarstvu, u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.
Konkursna dokumentacija:

Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), kao i Uredba o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 107/12), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi: www.mos.gov.rs

kao i na adresi omladinskog internet portala: www.zamislizivot.org

a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu:

omladina@mos.gov.rs .

Link

NIS otvorio konkurs za zapošljavanje 300 radnika

NIS karijera1“Naftna industrija Srbije” (NIS) započela je danas program “NIS šansa 2013” kroz koji će 300 mladih bez radnog iskustva dobiti priliku da se zaposle u toj naftnoj kompaniji.

Kako se navodi u saopštenju, program se realizuje u saradnji sa lokalnim samoupravama, a priliku da radi u NIS-u će do kraja ove godine dobiti oko 300 mladih sa završenom srednjom stručnom školom ili završenim fakultetom. Najboljima od njih će kompanija nakon devet, odnosno dvanaest meseci ponuditi zaposlenje.

Konkurs za učešće u programu “NIS šansa 2013” biće otvoren do petka, 1. marta.

Diplomci prijave mogu da se podnesu na kompanijskom veb sajtu www.nis.rs ili preko nacionalnog portala za zapošljavanje “Infostud” (www.infostud.com), a kandidati sa srednjom stručnom spremom mogu se prijaviti i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

Svršeni diplomci će dobiti priliku da se zaposle u Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici.

Potrebno je i da imaju završen jedan od sledećih fakulteta u trajanju od četiri godine: Ekonomski, Filozofski, Tehnološki, Prirodno-matematički, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet organizacionih nauka, Rudarsko-geološki fakultet, Pravni fakultet, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Saobraćajni fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet za zaštitu životne sredine i zaštitu na radu ili Mašinski fakultet.

Prednost pri zapošljavanju će imati kandidati sa ostvarenim prosekom iznad 8,5 u toku studiranja.

Kandidati sa završenom srednjom stručnom školom obrazovnih profila: mašinski tehničar, mašinobravar, bravar, elektrozavarivač, tesar, zavarivač, metalostrugar, automehaničar, hemijski tehničar i električar će dobiti priliku da rade u Zrenjaninu, Subotici, Kikindi, Turiji i Trešnjevcu.

Prednost će imati kandidati sa boljim rezultatima u toku školovanja.

NIS četvrtu godinu za redom sprovodi program zapošljavanja mladih kroz saradnju sa lokalnim samoupravama i Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme zdravstvenih ustanova

ruined hospiatl with wheelchairPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih  tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme zdravstvenih ustanova u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Službeni glasnik RS”, broj 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12), Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu sufinansirati, odnosno finansirati u 2013. godini hitne tekuće popravke i održavanje zgrada, objekata i opreme neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova, u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina broj: 129-401-291/2013 od 18. februara 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje, odnosno finansiranje hitnih tekućih popravki i održavanja zgrada, objekata i opreme neophodne za obavljanje delatnosti zdravstvenih ustanova.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 44 (tel.487-4514).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

 Javni konkurs je otvoren od dana objavljivanja u ”Službenom listu APV”, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine, do kraja 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za dodelu po ovom javnom konkursu.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju. Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.

O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova i u pogledu predmeta konkursa i vrši procenu prema sledećim kriterijumima:

 • stepen hitnosti,
 • postojanje naloga inspekcije za postupanje,
 • uzrok nastanka (viša sila, elementarna nepogoda i druge nepredviđene okolnosti i dr.),
 • istek garantnog roka, odnosno da nije obuhvaćen ugovorom o servisiranju opreme,
 • nemogućnost organizacije procesa rada i obavljanja delatnosti,
 • nemogućnost obezbeđenja sredstava iz drugih izvora,
 • visina traženih sredstava.

Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Link

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova

HospitalPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa članom 13. stav 1. tačka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (”Službeni glasnik RS”, broj 107/05, 88/10, 99/10, 57/11 i 119/12), Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu sufinansirati, odnosno finansirati u 2013. godini izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, u ukupnom iznosu od 200.000.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za raspoređivanje budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u vršenju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač AP Vojvodina broj: 129-401-291/2013 od 18. februara 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

Predmet konkursa je sufinansiranje, odnosno finansiranje izgradnje, održavanja i opremanja zdravstvenih ustanova, odnosno investiciono ulaganje, investiciono-tekuće održavanje prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema.

Pravo učešća na konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs. i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 44 (tel.487-4514).

Uz prijavu na konkurs se podnosi sledeća obavezna dokumentacija: fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju i fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje).

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, a koji nisu u roku dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom ili tražili saglasnost za produženje roka za realizaciju projekta.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Prijava na javni konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u ”Službenom listu APV”, odnosno u javnom glasilu koje pokriva celu teritoriju Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Postupak konkursa za dodelu sredstava sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Komisija, nakon razmatranja i procene prijava prispelih na javni konkurs, sačinjava obrazloženi predlog za dodelu sredstava po javnom konkursu.

O dodeli sredstava odlučuje rešenjem, koje je konačno, pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta.

Prispele prijave na javni konkurs Komisija razmatra u pogledu ispunjenosti uslova i u pogledu predmeta konkursa i vrši procenu prema sledećim kriterijumima:
•    značaj planiranog investicionog ulaganja, investiciono-tekućeg održavanja prostorija, medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava i opreme u oblasti integrisanog informacionog sistema za obezbeđenje i unapređenje obavljanja delatnosti zdravstvene ustanove,
•    doprinos unapređenju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno skraćenju čekanja na zdravstvenu uslugu,
•    doprinost primeni i uvođenju novih zdravstvenih tehnologija,
•    visina traženih sredstava,
•    ekonomičnost budžeta i usklađenost predloženog budžeta sa planiranim aktivnostima,
•    stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora.
•    Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Link

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za regresiranje prevoza učenika srednjih škola za 2013. godinu

Konkurs se raspisuje na iznos sredstava obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, br. 39/12) na posebnom razdelu Sekretarijata za regresiranje prevoza učenika srednjih škola u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 130.000.000,00 dinara.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

USLOVI KONKURSA

1. Podnosioci zahteva

Korisnici koji imaju pravo da učestvuju u raspodeli sredstava su opštine i gradovi na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

2. Kriterijumi raspodele sredstava
•    broj učenika srednjih škola u školskoj 2012/2013. godini sa područja opštine (grada) koji svakodnevno putuju od mesta stanovanja do škole;
•    stepen razvijenosti opština (gradova) u AP Vojvodini na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu (“”Službeni glasnik RS””, br. 107/12).

NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA
Zahtevi za dodelu sredstava podnose se isključivo na jedinstvenom konkursnom obrascu (sa prilozima) Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti od 19. februara 2013. godine na web adresi  Sekretarijata www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice sa naznakom “”Za konkurs – regresiranje prevoza učenika””, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili se podnose lično, predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (u prizemlju zgrade Vlade AP Vojvodine).

Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 12. mart 2013. godine.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje potrebnih uslova.

Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487 4262.

Link

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

young people hear, see, talkMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkursi za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1. Konkurs za sprovođenje ciljeva Nacionalne strategije za mlade
Rok za dostavljanje predloga projekata je 15. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

2. Konkurs za podršku karijernom vođenju i savetovanju mladih
Rok za dostavljanje predloga projekata je 6. mart 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde

Pravo učešća na konkursu 1 imaju imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; kao i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/10), koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 2 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi:
www.mos.gov.rs
kao i na adresi omladinskog internet portala:
www.zamislizivot.org
a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 311.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 311 33 19 ili putem elektronske pošte na adresu:
omladina@mos.gov.rs .

Link