Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora

CILj KONKURSA
Vlada Republike Srbije donela je Nacionalnu strategiju za mlade 09. maja 2008. godine, Akcioni plan za njeno sprovođenje 22. januara 2009. godine i Strategiju karijernog vođenja i savetovanja u Republici Srbiji u martu 2010. godine. Pored toga, Narodna skupština Republike Srbije donela je prvi srpski Zakon o mladima 5. jula 2011. godine, u toku Međunarodne godine mladih. Ovim zakonom uređene su mere i aktivnosti koje preduzimaju Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, a koje imaju za cilj unapređivanje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima koje su od interesa za mlade.
Sva ova dokumenta doneta su uz aktivno učešće mladih i institucija i organa nadležnih za mlade. U izradi Nacionalne strategije za mlade, na različite načine, uzelo je učešća oko 16.000 mladih, a u izradi Zakona, preko 2.500 mladih.
Uvažavajući značaj konsultativnog procesa u Zakonu o mladima predviđeno je aktivno učešće mladih kako u pripremi Strategije, tako i u njenoj realizaciji i definisano je da Ministarstvo omladine i sporta (u daljem tesktu: Ministarstvo) usmerava i prati sprovođenje Strategije na lokalnom nivou.
U cilju obezbeđenja administrativno-tehničke i stručne podrške u realizaciji i praćenju programa i projekata udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza u oblastima omladinskog sektora, a na osnovu Zakona o mladima („Službeni glasnik RS”, broj 50/11) i Pravilnika o finansiranju I sufinansiranju programa ili projekata od javnog interesa u oblastima
omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, broj 8/12), Ministarstvo objavljuje Konkurs za administrativno-tehničku i stručnu podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora.
Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) u okviru razdela 24 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, aproprijacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom izvršenja Ministarstva omladine i sporta za 2012. godinu.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta udruženja mladih, udruženja za mlade i savezi (u daljem tekstu: udruženja i savezi) koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije i koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12), koju vodi Ministarstvo.

KRITERIJUMI KOJI SE ODNOSE NA BUDžET PROJEKTA
Odobrena sredstva se mogu koristiti isključivo za realizaciju projekta, u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između Ministarstva omladine i sporta i nosioca projekta. Nosilac projekta otvara namenski račun za realizaciju projekta ili Ministarstvu dostavlja izjavu da će za realizaciju projekta koristiti postojeći namenski račun na kome nema sredstava i koji će koristiti samo za realizaciju ovog projekta, kada ga Ministarstvo obavesti da je projekat odobren, radi potpisivanja ugovora sa Ministarstvom. Sa namenskog računa se pokrivaju svi troškovi projektnih aktivnosti.

KRITERIJUMI ZA TROŠKOVE KOJI SE MOGU UKLjUČITI U BUDžET PROJEKTA
U obrascu budžeta projeka, formule su podešene. Ukoliko unosite nove budžetske
linije, insertujte kompletne linije između već postojećih linija u okviru budžetskog poglavlja da ne biste promenili ili oštetili funkcije postojećih formula, ili podesite formulu u skladu sa postojećim obrascem. Ukoliko dostavite obrazac budžeta projekta sa izmenjenim formulama, Predlog projekta
neće biti uzet u razmatranje.
Prihvatljivi troškovi – da bi bili prihvatljivi, prema ovom Konkursu, troškovi moraju da:
– budu neophodni za izvođenje projekta;
– budu stvarni troškovi nosioca projekta tokom perioda realizacije projekta;

ROK ZA KONKURISANjE
Krajnji rok za podnošenje prijava je 02. april 2012. godine.

Konkursna dokumentacija

Subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2012. godini

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 10.04.2012. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

شات

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini

Rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 10.04.2012. godine.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju.

Važno saopštenje – preduzetnici

Preduzetnici – Vazno saopstenje

Konkurs za subvencionisanje klaster organizacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju, poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenja konkurentnosti MSP u toku 2012. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 6.000.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za  2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) subvencionisaće troškove klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju, poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenja konkurentnosti sektora MSP.

Uslovi Konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju:

•    Klaster organizacije odnosno poslovna udruženja registrovana u APR-u i Fondovi, koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama. (u daljem tekstu: klasteri)

•    Klasteri sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine i kojima je većina članica sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

•    Klasteri koje sačinjavaju minimum 9 malih i/ili srednjih preduzeća i tri potporne institucije (razvojne agencije, školske ili visokoškolske ustanove, instituta, itd)

•    Klasteri koji u toku 2012. godine nisu koristili sredstva drugih državnih organa za aktivnosti za koje traže podsticajna sredstva.

Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi klaster organizacija, a maksimalno do 1.500.000,00, dinara bez PDV-a, po klasteru

•    Troškovi operativnog rada kancelarije, a odnose se na uspostavljanje organizacione strukture, upravljanje klaster organizacijom, zajedničke sastanke i pripremu ostalih zajedničkih aktivnosti i uspostavljanje info kontakt tačke za sve članice
•    Troškovi razvoja informacionog sistema za komunikaciju među članovima, kao i uspostavljanje zajedničkih servisa koji će unaprediti konkurenstonst članica
•    Troškovi organizovanja “B2B” sastanaka i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera
•    Troškovi angažovanja stručnih lica, odnosno specijalizovanih organizacija za pripremu i pisanje projekata za konkurse Evropske unije (IPA, FP7,…), kao i za ostale zajedničke razvojne projekte
•    Troškovi organizovanja studijskih poseta klaster organizacijama u regionu i inostranstvu za predstavnike članica klastera
•    Troškovi sopstvenog učešća klastera u projektima po osnovu opredeljenih ili dobijenih sredstava  putem EU fondova u 2012. godini, a koji se odnose na unapređenje konkurentnosti privrede

Prijava na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenju konkurentnosti MSP, podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima najkasnije do 23. marta 2012. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba  broj 4, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs za KLASTERE” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.
Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

Odluku o dodeli podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova klaster organizacijama odnosno poslovnim udruženjima u cilju poslovnog umrežavanja malih i srednjih preduzeća (MSP) sa razvojnim institucijama i unapređenju konkurentnosti MSP doneće, u skladu sa utvrđenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.
Korisnik sredstava (klaster) zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu  kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja,  podnošenje izveštaja o realizovanim aktivnostima, kao i druga pitanja koja su u vezi sa korišćenjem ovih sredstava.
Odobrena sredstva će korisnicima biti preneta na račune u skladu sa prilivom sredstava u Budžet AP Vojvodine u 2012. godini.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4302.

Link

Konkurs za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i privatnim preduzećima od interesa za privredni razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i privatnim preduzećima od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

I. Za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine,

Sredstva su namanjena za subvencionisanje javnih nefinansijskih preduzeća i organizacija od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine, u 2012. godini u ukupnom iznosu od 400.000,00 dinara. Sredstva su obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu na poziciji 92 , ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, 4511 – tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

II. Za subvencije privatnim preduzećima od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine

Sredstva su namenjena za subvencionisanje privatnih preduzeća u cilju razvoja privrede, unapredjenja konkurentnosti, unapredjenja i razvoja procesa poslovanja, medijskog praćenja privrednih aktivnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara. Sredstva su obezbedjena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu na poziciji 93 , ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 30.000.000,00 dinara, ekonomska klasifikacija 4542- kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 10.000.000,00 dinara , iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.
Konkurs za dodelu sredstava iz tačke I i II predstavlja osnov za dobijanje de minimis državne pomoći.

Uslovi konkursa
1. Pravo učešća na konkursu imaju registrovana javna nefinansijska preduzeća i organizacije, preduzetnici, mala i srednja preduzeća sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za sufinansiranje projekata za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća, unapredjenja konkurentnosti, unapredjenja i razvoja procesa poslovanja, medijskog praćenja privrednih aktivnosti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

2. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

3. De minimis državna pomoć ne može da se dodeli: za vadjenje uglja, za nabavku drumskih teretnih vozila u privrednim subjektima koji obavljaju usluge prevoza tereta, privrednim subjektima u teškoćama, za podsticanje izvoza, odnosno za uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za druge tekuće rashode povezane sa izvoznom delatnošću, za davanje prednosti domaćim proizvodima u odnosu na uvozne proizvode.

4. De minimis državna pomoć može da se dodeli pojedinačnom privrednom subjektu u visini do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, a u sektoru drumskog saobraćaja u visini do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, u bilo kom periodu u toku tri uzastopne godine.

5. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

6. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja

– Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16 u Novom Sadu, na II spratu, soba broj 7 od 9-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www.spriv.vojvodina.gov.rs
– Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte „Prijava za konkurs za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i subvencije privatnim preduzećima za razvoj privrede“ poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa ponosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

– Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Rešenje o registraciji podnosioca prijave
2. Potvrda o izvršenoj registraciji
3. Ugovor o otvorenom računu u banci

Odlučivanje po prijavama

– Odluka o dodeli subvencija javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i subvencija za preduzetnike, mala i srednja preduzeća za razvoj privrede u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini doneće, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa, koju će u pismenoj formi dostaviti korisniku sredstava, čime ga obaveštava da je dobio de minimis državnu pomoć, kao i o iznosu te pomoći. Ujedno će Pokrajinski sekretarijat za privredu zatražiti od korisnika srestava da ga, u pisanoj formi, obavesti o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u predhodnom periodu.
– Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dodeli sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.
– Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4892 ili 021/456-885, faks 021/557-084.

Link

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini

Sredstva su namenjena za razvoj receptivnog turizma, kroz podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima iz sektora turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini u ukupnom iznosu od 20.300.000,00 dinara, planiranim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012 godinu («Službeni list APV», broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) na poziciji broj 104, ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 15.300.000,00 dinara i 4542 – kapitalne subvencije privatnim preduzećima u iznosu od 5.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1.    Pravo učešća na Konkursu imaju preduzetnici, mala i srednja preduzeća iz sektora turizma sa sedištem u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, registorvani u Agenciji za privredne registre, za sufinansiranje projekata razvoja receptivnog turizma na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini, ako se tim projektima obezbeđuje:
-unapređenje konkurentnosti sektora turizma,
-unapređenje receptivne turističko-ugostiteljske ponude,
-investiciona ulaganja u turističku infrastrukturu,
-unapređenje i razvoj procesa poslovanja,
-nabavka opreme

2.    Učesnici Konkursa mogu da konkurišu isključivo sa jednim projektom za navedenu namenu.

3.    Sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti /de minimis državna pomoć/ u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći /»Službeni glasnik RS», br. 13/2010, 100/2011/

4.    Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

5.    Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoju odluku.

6.    Protiv ove odluke Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek

7.    Konkurs se objavljuje u dnevnom listu «Dnevnik», Novi Sad.

8.    Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu «Dnevnik», Novi Sad.

9.    Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

Kriterijumi za dodelu subvencija
Dodela subvencija za sufinansiranje projekta razvoja receptivnog turizma na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini vršiće se u skladu sa sledećim kriterijumima:
1. stepen usklađenosti projekta sa Strategijom razvoja turizma Vojvodine – Marketing strategijom turizma Vojvodine;
2. razvoj prioritetnih turističkih proizvoda;
3. razvoj turističkih prostora;
4. poboljšanje kvaliteta turističko-ugostiteljskih objekata i usluga kroz primenu novih tehnologija – e-turizam, propisa o standardizaciji i kategorizaciji idr.

Način apliciranja
Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnom obrascu: Prijava na Konkurs, uz koju se prilaže i ostala neophodna dokumentacija. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, Novi Sad, III sprat, soba 59 od 10-13 časova svakog radnog dana, ili na web adresi www. spriv.vojvodina.gov.rs

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina br.16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava na Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu se obavezno podnosi:
1. Fotokopija Rešenja o registraciji u Agenciji za privredne registre podnosioca prijave;
2. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju/ PIB/;
3. Fotokopija Ugovora o otvorenom računu u banci;
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. Bilans stanja i Bilans uspeha za prethodni period
6. Potvrda o izmirenim porezima i doprinosima /ne starija od 3 meseca/
7. Izjava podnosioca prijave da su dati podaci u Prijavi tačni

Odlučivanje po prijavama

Razmatranje prispelih prijava vršiće Konkursna komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za privredu.

Odluku o dodeli subvencija privatnim preduzećima za projekte razvoja receptivnog turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj web adresi Pokrajinskog sekretarijata za privredu www. spriv.vojvodina.gov.rs

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o dodeli sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021/457-276, faks: 021/557-084.

Link

شات

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja raspisalo je „Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2012. godini čiji su nosioci nevladine organizacije”, u iznosu od 15,5 miliona dinara. Realizacija odabranih projekata biće sufinansirana najviše do 500 hiljada dinara po projektu.

Ministarstvo će sufinansirati projekte od javnog interesa, koji mogu doprineti unapređenju stanja u oblasti zaštite životne sredine.

Projekti se mogu odnositi na:
•    popularizaciju, podsticanje i jačanje svesti o značaju zaštite životne sredine (informisanje, promotivne aktivnosti, izdavaštvo, festivali, kampanje, ekološke izložbe);
•    unapređenje znanja o određenoj temi kroz organizovanje neformalnih vidova obrazovnih aktivnosti (seminari, stručni skupovi);
•    realizaciju projekata usmerenih ka rešavanju pojedinačnog problema ili teme  u oblasti očuvanja prirodnih resursa i zaštite životne sredine (zaštita i održivi razvoj prirodnih resursa; zaštita prirode; biodiverzitet,  zaštita ozonskog omotača; klimatske promene; upravljanje otpadom (izuzev projekata koji se odnose na akcije čišćenja i uređenja prostora) i druge oblasti iz delokruga Ministarstva;
•    druge aktivnosti od javnog interesa kojima se doprinosi zaštiti životne sredine

Krajnji rok za podnošenje prijava je 27. mart 2012. godine.

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon: 011/3132-936

Tekst konkursa, obrazac prijave za sufinansiranje projekta i uputstvo sa detaljnijim informacijama mogu se preuzeti OVDE.

 

Konkurs – službena upotreba jezika

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2012. godinu

Sredstva u iznosu od 6.650.000,00 (slovima: šestmilionašestopedesethiljadadinara) dinara će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:

* organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na njihovoj teritoriji;
* mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
* drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština I gradova – korisnici budžetskih sredstava, iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:

* osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti;
* troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

* broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;
* procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;
* ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju projekata;
* postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
* kontinuitet u finansiranju projekata od strane

Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 15. aprila 2012. godine.

Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.ounz.vojvodina.gov.rs.

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave na konkurs se dostavljaju u dva primerka sa dve izjave overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ukoliko se konkuriše po jednom osnovu, ukoliko se istovremeno konkuriše i po drugom osnovu, prijave se dostavljaju ukupno u četiri primerka, sa četiri overene izjave.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave, a nedostatak nije po ukazivanju otklonjen, ili se ne odnose na konkursom predviđene namene ili su podnete od strane neovlašćenih lica.

Korisnik se obavezuje da odobrena srestva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a neutrošena sredstva da virmanski vrati budžetu na odgovarajuću poziciju Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice. Korisnik se obavezuje da o utrošku dodeljenih sredstava podnese izveštaj odmah a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

1. Kontakt podaci Sekretarijata:
Republika Srbija – Autonomna Pokrajina Vojvodina
POKRAJINSKI SEKRETARIJAT
ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE
21000 NOVI SAD
Bulevar Mihajla Pupina 16
Tel.: +381 21 487 4213, 421 444
Faks:+381 21 557 074

 2. Osoba zadužena za prijem prijava:
Danica Lučić
Tel: 021 487 4451;
Faks: 021 557 074
Web adresa:
www.ounz.vojvodina.gov.rs

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

NVO konkurs za dodelu sredstava

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE

Konkurs za dodelu sredstava nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama za unapređenje oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine

U cilju unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine sufinansiranje programe unapređenja saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine.
Sredstva za dotacije nevladinim organizacijama i neprofitnim institucijama   u oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije i racionalnoj upotrebi energije na području AP Vojvodine planirana su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011) u ukupnim iznosom od 789.040,00 dinara

Uslovi Konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju nevladine organizacije i udruženja građana i ostale neprofitne institucije u oblasti primene saznanja o obnovljivim izvorima energije, promocije pronalazača, istraživača i mladih talenata i edukacije u vezi novih izvora energije i racionalne upotrebe energije na području AP Vojvodine i čiji su ciljevi, aktivnosti, programi i projekti usmeren na sektor energetike.

2. Svaki učesnik konkursa može podneti jednu prijavu.
Maksimalni iznos  dotacije iznosi: 150.000,00 dinara

3. Rok za podnošenje prijava na konkrus je  27.mart 2012.godine

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs-dotacije nevladinim organizacijama” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Uz prijavu na konkurs (obrazac je sastavni deo dokumentacije i može se preuzeti sa sajta www.psemr.vojvodina.gov.rs ili u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine kancelarija broj 59/II) se obavezno podnosi:
-Izvod iz APR
-Statut učesnika konkursa

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava na predlog Konkursne komisije, donosi Pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine.

7.Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za energetiku i mineralne sirovine kojim se utvrđuju međusobna prava i obaveze, ukupan iznos sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine na telefon 021/487-4492.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju