Arhiva ‘Konkursi’

Stručna praksa – opština Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA u saradnji sa
NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE r a s p i s u j u  
JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA

STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanje za koje su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, a radi sticanja uslova za polaganje pripravničkog/stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, a najduže 24 meseca, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

–    do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem;
–    do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem;
–    do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Tokom trajanja programa stručne prakse opština Kanjiža:

1.    angažovanim licima isplaćuje novčanu pomoć u mesečnom iznosu od:
–    12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem
–    16.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i
–    20.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

2.    vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom i

3.    snosi troškove polaganja stručnog/pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti poslodavac sa sedištem u opštini Kanjiža koji ispunjavaju uslove konkursa.

Zahtev za učešće u programu podnosi se Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, u tri primerka, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda – ispostava Kanjiža ili preuzeti na sajtu opštine Kanjiža www.kanjiza.rs.
Rok za podnošenje prijave je 31.05.2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža u kancelariji br. 24 ili na broj telefona: 024/875-166 lokal br. 244.

Detalji konkursa

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji opštine Kanjiža

OPŠTINA KANjIŽA i POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA
u saradnji sa NACIONALNOM SLUŽBOM ZA ZAPOŠLjAVANjE

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE KANjIŽA U 2013. GODINI

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, i dr.).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Za sprovođenje javnog rada opština Kanjiža isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za:
–    zaradu nezaposlenim licima,
–    troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica i
–    troškove sprovođenja javnih radova.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:

1.    isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:
–    23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
–    24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
–    25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
–    26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme.

2.    naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja.

3.    naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu za svaki mesec angažovanja u visini od:
–    1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih i drugih delatnosti;
–    3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima:
–    socijalnih, humanitarnih  i drugih delatnosti:
zdravstveno vaspitne aktivnosti – prevencija i pomoć starima, socijalno ugroženim licima, osobama sa invaliditetom, poslovi ažuriranja baza podataka i drugi poslovi;
–    održavanja i zaštite životne sredine i prirode:
sanacija divljih deponija, čišćenje i održavanje obala reka, jezera, kanala, odvoda, javnih površina, pošumljavanje, razvoj ekoloških poseda, čuvanje i zaštita šuma, reka i jezera, razvoj seoskog područja, montaža i održavanje opreme u parkovima i javnim dečijim igralištima, pomoć za uspostavljanje novih deponija – lokacija za sakupljanje i odvođenje otpada, uređenje romskih naselja i drugi poslovi.

Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
–    organi jedinica lokalne samouprave
–    javne ustanove i javna preduzeća i
–    udruženja građana
sa sedištem u opštini Kanjiža.

Prijava za sprovođenje javnog rada podnosi se u tri primerka Nacionalnoj službi za zapošljavanje Filijala Kikinda, Dositejeva 24, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u Filijali Kikinda –

Ispostava Kanjiža ili preuzeti na sajtu opštine www.kanjiza.rs.

Rok za podnošenje prijave je 31.05.2013. godine.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža u kancelariji br. 24 ili na broj telefona: 024/875-166 lokal br. 244.

Detalji konkursa

Knows there are challenges with finding a buyer for Bradian

For some reason I can step on cracks and lines in the sidewalk or on tile. I don know why, I just can It feels unsafe and scary. I am terrified of elevators. We’re real fortunate. Missing free throws and not finishing baskets was hard to watch. Hopefully the win will get us to play better.”.

pandora rings Respiratory physiotherapists and nurses supervised the exercise component, as did health centre based fitness instructors. Physiotherapists, respiratory nurses, an occupational therapist, a dietician, a respiratory doctor, a smoking cessation adviser, a social worker, a pharmacist https://www.pandora4saleuk.com/, and a lay member of a patients’ group supervised education activities on a rolling rota. also received individualised home exercise programmes, which encouraged at least 20 minutes of exercise per day.Data analysis and statistical methodsWe analysed data on an intention to treat basis. pandora rings

pandora earrings Were beating on it with skid hooks and their bare fists They said it just looked at them like don care, get away from me and it kept attacking me. Said he was able to throw the 80 pound cougar to the ground and they all ran into their truck. The cougar, he said, waited under their trailer.. pandora earrings

pandora charms Didn take it totally seriously at the time. Looking back it a little disturbing, well it a lot disturbing cheap pandora, and he stayed parked outside the house for about 20 minutes and then the phone calls started. Said the driver called her three or four times over the next couple of hours, but she didn pick up. pandora charms

pandora necklaces I am a quiet person, I’m not one to make waves. I don’t like confrontation and feel completely out of my depth in an argument. I’ve never had the confidence to stand up to her and tell her she’s crazy. Think I looked and walked and talked on more Ghost Towns than any other person in Canada, and I done this for years and years and years, and I can say that it the closest to a major city than any other area, says Lovelace. This one in the summertime, it takes just 3 or 4 hours to get to. Knows there are challenges with finding a buyer for Bradian. pandora necklaces

pandora essence In season 2, Ball wisely made the show a true ensemble drama, gave the colorful supporting characters terrific material and amped up the plot to a dizzying, if not careening, pace. Sookie still has her part to play, but she was never the most interesting part of the show and she’s no longer the main focus. (However she’s a bit more interesting now that Eric has become obsessed with her, a soapy development that has caused the rather prim Bill to show his fangs more.) pandora essence.

Javni poziv za Programa podrške razvoju inovativnih klastera

innovation drawn bulbNACIONALNA AGENCIJA Z AREGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za Programa podrške razvoju inovativnih klastera u 2013. godini

Rok za prijavu: ponedeljak, 17. jun 2013.

Program podrške razvoju inovativnih klastera (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama. Opšti cilj Programa jeste povećanje produktivnosti i konkurentnosti domaćih preduzeća i preduzetnika povezivanjem u klastere, kao i jačanje njihove saradnje sa naučno-istraživačkim organizacijama.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju inovativni klasteri, odnosno pravna lica koja upravljaju ovim klasterima i koja su odgovorna za upravljanje poslovnim prostorom, objektima i aktivnostima inovativnih klastera u pogledu njihovog korišćenja i pristupa, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su upisani u Registar udruženja u skladu sa važećim Zakonom;

2) da imaju najmanje 12 aktivnih članova (najmanje devet privrednih društava i preduzetnika i tri institucije za podršku: nosioce inovacione delatnosti prema Zakonu o inovacionoj delatnosti, obrazovne ili druge institucije);

3) da imaju za članove minimum 60% malih i srednjih preduzeća i preduzetnika i bar jednu naučno-istraživačku organizaciju;

U slučaju da je korisnik državne pomoći veliki privredni subjekat, taj subjekat mora da dokaže podsticajne efekte u skladu sa sledećim kriterijumima: povećanje obima projekta, proširenje oblasti delovanja, brža realizacija projekta i povećanje ukupnog iznosa za istraživanje, razvoj i inovacije.

4) da nisu u stečajnom postupku ili postupku likvidacije;

5) da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

6) da im za iste aktivnosti nisu odobrena podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine i budžeta lokalne samouprave za 2013. godinu;

7) da su preduzeća, članovi klastera, registrovana na teritoriji Republike Srbije;

8) da su preduzeća, učesnici na projektu, u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

9) da preduzeća, članovi klastera, nisu u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz člana 2. stav 5. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;

10) da su podneli zahtev sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa namenom sredstava.

Sredstva se dodeljuju:
1) novoosnovanim inovativnim klasterima – u početnoj fazi rada, koji su registrovani posle 01. juna 2011. godine;

2) postojećim inovativnim klasterima – u razvojnoj fazi rada.

Projektne aktivnosti koje su predmet finansiranja su:
Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada:
1) operativni troškovi rada kancelarije klastera (troškovi rada zaposlenih u klasteru, troškovi zakupa prostora i režijski troškovi rada kancelarije);
2) aktivnosti povezivanja članica (interno povezivanje članica, eksterno povezivanje, privlačenje novih članova);
3) organizacija programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU relevantnim za oblast poslovanja klastera;
4) organizacija seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada:
1) razvoj zajedničkih usluga klastera;
2) izrada studija izvodljivosti i druge projektno tehničke dokumentacije za zajedničke infrastrukturne projekte;
3) izrada i/ili realizacija zajedničkih inovativnih projekata koji se odnose na razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda, procesa ili usluga;
4) izrada i ispitivanje prototipa i novog dizajna proizvoda i ambalaže, uvođenje i testiranje novog procesa proizvodnje;
5) zaštita intelektualne svojine, otkup prava na patent i patentnu dokumentaciju;
6) organizacija programa usavršavanja, specijalizovanih obuka, radionica za upoznavanje sa tehničkim propisima koji se primenjuju na tržištu EU relevantnim za oblast poslovanja klastera;
7) organizacija seminara i konferencija kojima se podstiče razmena znanja, povezivanje članova klastera i promocija klastera.

Inovativni klasteri mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za početnu fazu rada ili za razvojnu fazu rada. U realizaciji projektnih aktivnosti moraju da učestvuju minimum tri člana klastera.

Sredstva raspoloživa u okviru ovog Programa dodeljuju se inovativnim klasterima i namenjena su za učešće u finansiranju do 50% opravdanih troškova projektnih aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava klasteri su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta autonomne pokrajine, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Sredstvima iz Programa će se sufinansirati sve projektne aktivnosti koje su započete nakon 01.01.2013.godine.

Za novoosnovane inovativne klastere – u početnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 200.000 dinara, a maksimalni 1.000.000 dinara.

Za postojeće inovativne klastere – u razvojnoj fazi rada minimalni iznos koji se dodeljuje po zahtevu je 800.000 dinara, a maksimalni 4.000.000 dinara.
Rok za podnošenje prijava je 17.06.2013. godine.

Program, uputstvo, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji na brojeve telefona: 019/445-311 i 011/2060-829.

Link

Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava

queue (1)POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini

I
Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće u 2013. godini unapređenje institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini, koji će doprineti poboljšanju usluga koje jedinice lokalnih samouprava pružaju građanima i poslovnom sektoru, povećanom učešću građana u upravljanju javnim poslovima, jačanju institucionalnih okvira za postizanje zadovoljavajućeg nivoa  koordinacije i delotvornosti javnih politika s ciljem:

–    unapređenja radnih i upravljačkih procesa u lokalnoj samoupravi koje će se ostvariti sufinansiranjem:
1.    osnivanja i unapređenja uslužnih centara u jedinicama lokalnih samouprava
2.    uspostavljanja sistema za efikasno upravljanje u oblasti komunalnih delatnosti

–    unapređenja izrade i sprovođenja efikasnih lokalnih i regionalnih politika koja će se ostvariti sufinansiranjem:
1.    usvajanja novih ili revizije postojećih strateških razvojnih planova
2.    izrade projektno tehničke dokumentacije za projekte regionalnog karaktera ili  međuopštinske saradnje.
3.    formiranja kancelarija za lokalni ekonomski razvoj.

II
Sredstva za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava obezbeđena su Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu („Sl. list APV“, broj 39/2012) u ukupnom iznosu od 54.000.000,00 dinara u okviru funkcije 180, ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu sufinansiraće do 85% od ukupne vrednosti projekta.

Najviši iznos sredstava koja mogu biti odobrena od strane Sekretarijata po pojedinačnom projektu je 1.500.000,00 dinara.

Preostali iznos sredstava mora obezbediti podnosilac projekta iz sopstvenih izvora, sredstava partnera ili iz drugih izvora.

Odabir projekata za sufinansiranje vršiće se u skladu sa postavljenim ciljevima i ustanovljenim kriterijumima.

III
USLOVI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU
1)  Pravo učešća na konkursu kao podnosioci projekta imaju jedinice lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koje su izvršile svoje obaveze u pogledu pravdanja sredstava, finansijskog i narativnog izveštavanja po ugovorima koje su ranije potpisani sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, ili sa Pokrajinskim sekretarijatom za lokalnu      samoupravu i međuopštinsku saradnju tj. Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju.

2) Jedinice lokalne samouprave koje su podnosioci projekta mogu da konkurišu u partnerstvu sa jednom ili više jedinica lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine.

3) Jedinica lokalne samouprave za sredstva iz ovog Konkursa može aplicirati sa najviše jednim projektom kao nosilac predloga projekta, odnosno  još jednim projektom kao partner.

IV
4)   Prijave na Konkurs moraju biti predate na prijavnim konkursnim obrazcima popunjenim u skladu sa Smernicama za podnosioce projekta.
Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i            lokalnu samoupravu: www.region.vojvodina.gov.rs.

5)  Prijavni konkursni obrasci dostavljaju se u štampanom obliku: jedan original overen pečatom i potpisan od strane predsednika opštine/gradonačelnika, dve kopije i u elektronskom obliku (CD).
Na koverti mora da stoji naziv, “Konkurs za sufinansiranje unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini“, adresa podnosioca  prijave i tekst: “Ne otvarati pre sastanka određenog za otvaranje prijava“.
Prijave se dostavljaju na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, ili  lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine.

6)  Rok za podnošenje prijave na konkurs je 31. maj 2013. godine.

7)  Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica neće se razmatrati.   Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneće Rešenje o odabiru projekata za sufinansiranje. Na Rešenje Sekretarijata ne može se uložiti žalba ni druga pravna sredstva.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Korisnik sredstava će zaključiti Ugovor o korišćenju bespovratnih sredstava za sufinansiranje  unapređenja institucionalnih i upravljačkih kapaciteta u jedinicama lokalnih samouprava u AP Vojvodini.

Za sva pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e-mail: region@vojvodina.gov.rs ili putem telefona 021-487-48-93, radnim danom od 09 do 15 časova.

Link

Javni poziv za realizaciju programa “Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP”

mentoring1NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za realizaciju programa “Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP”

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru i Lajkovcu

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2013. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.

Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Uporedo sa početkom realizacije programa mentoringa u 2013. godini, počinje i sprovođenje novog projekta podrške i promocije mentoringa u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana, budući da su u sprovođenje pored Srbije, uključene i Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Sadržaj mentoring usluga
•    Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
•    Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
•    Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
•    Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
•    Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
•    Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
•    Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
•    Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

Uslovi javnog poziva
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
•    većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
•    izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Kategorije kandidata
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:
•    Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2012. godine;
•    Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2012. godine.

Potrebna dokumentacije
•    Za novoosnovane privredne subjekte:  
1.      Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta – deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2.    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);

•    Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2012. godine:
1.     Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2.    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
3.    Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
4.    Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2012. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

Rok za prijavu: ponedeljak, 17. jun 2013.

Link

Pokrivanje troškova organizovane posete poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama

montgomery-county-fairFONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Javni poziv za podnošenje zahteva od strane organizacija poljoprivrednih proizvođača za pokrivanje troškova organizovane posete poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama u zemlji i u inostranstvu

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Kanjiža poziva udruženja i zadruge poljoprivrednih proizvođača da podnesu zahteve za pokrivanje troškova putovanja organizovanih poseta poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama u zemlji i u inostranstvu. Fond obezbeđuje sredstva u skladu sa finansijskim mogućnostima Fonda do utroška sredstava predviđenih za tu namenu u 2013. godini u ukupnom iznosu od 400. 000,00 dinara.

Uz popunjenu prijavu potrebno je priložiti:
– predračun troškova prevoza izdat od strane firme koja vrši prevoz poljoprivrednika,
– poziv, obaveštenje ili plakat o sajmu, izložbi ili manifestaciji koja želi da se poseti.
– izjava organizatora sa popisanim imenima učesnika koji žele da organizovano putuju na naznačenu manifestaciju.

Nakon posete o roku od 5 dana treba predati Upravnom oboru Fonda:
– listu učesnika sa svojeručnim potpisima na obrascu koji se daje od strane Fonda,
– fotografije sa učesnicima prevoza i o manifestaciji na dan posete.

Način podnošenja prijava:
– obrazac „Prijava za posete poljoprivrednim manifestacijama“ može se preuzeti u Opštinskoj upravi Kanjiža u kancelariji broj 21.
– popunjen obrazac prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, najkasnije 5 dana pre putovanja putem pošte na adresu:
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE OPŠTINE KANjIŽA, Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „JAVNI POZIV – POSETA SAJMOVIMA“ i „NE OTVARATI“
ili lično u Uslužnom centru na šalteru br. 7. ili u kancelariji broj 21. na I spratu Gradske kuće.

Konkurs i kompletna dokumentacija se objavljuje na veb-stranici: www.kanjiza.rs. Prijava i izjava o putovanju je sastavni deo javnog poziva.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene, neće se razmatrati.

U Prijavi zatraženi iznos za pokrivanje troškova odobrava Upravni odbor Fonda u formi zaključka, a koji dostavlja podnosiocu zahteva u roku od dva dana od dana podnošenja zahteva. Odobreni iznos prenosi se na žiro račun firme za prevoz u roku od 5 dana od dana podnošenja računa firme za prevoz, liste učesnika sa svojeručnim potpisima na obrascu koji se daje od strane Fonda i fotografija sa učesnicima prevoza i o manifestaciji na dan posete.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 303.

Link

Bespovratna sredstva za izradu planskih dokumenata

documentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata  i to:
1.    prostornog plana jedinice lokalne samouprave
2.    generalnog urbanističkog plana
3.    plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave
4.    plana detaljne regulacije radnih zona

u cilju stvaranja planskog osnova, podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 26.000.000,00 dinara.
2.    Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansuranja pojedinačnog planskog dokumenta ne može preći iznos od 2.000.000,00 dinara.
3.    Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine koja je u budžetu za 2013. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu planskog dokumenta za koji konkuriše i koja je opravdala ranije dodeljena sredstva za izradu planskih dokumenata.
4.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje samo 1 (jednog) planskog dokumenta.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu planske dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Sofija Šumaruna i Branislav Vukajlov na telefon: 021/487-4674 i 021/487-4577, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs i branislav.vukajlov@vojvodina.gov.rs ).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.
 
Potrebna dokumentacija

1.    Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs)
2.    U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.
3.    Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

Obrazac – možete preuzeti ovde

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
•    odluku jedinice lokalne samouprave o izradi/usklađivanju planskog dokumenta koji je predmet konkursa, donetu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11 i 121/2012), objavljenu u službenom glasilu,
•    overenu fotokopiju PIB obrasca,
•    overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
•    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
•    izjavu da je ugovor o izradi planskog dokumenta potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planskog dokumenta),
•    overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2013. godinu, iz koje se vidi da su planirana sredstva za izradu planskog dokumenta.

Kriterijumi za dodelu sredstava
Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1.    prioritetnost planskog dokumenta;
2.    površina obuhvata planskog dokumenta,
3.    broj stanovnika jedinice lokalne samouprave;
4.    značaj planskog dokumenta za razvoj jedinice lokalne samouprave, šireg okruženja i razvoj AP Vojvodine;
5.    faza postupka izrade  planskog dokumenta;
6.    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 107/2012);
7.    raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planskog dokumenta;
8.    ranije dodeljena sredstva za izradu istog planskog dokumenta od Pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa
–      dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 14.06.2013. godine,
–      donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  28.06.2013. godine,
–      rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je 12 (dvanaest) meseci od dana potpisivanja ugovora,
–      nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
–      rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izrade planskog dokumenta, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

Link

Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa

usaidUSAID

Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa (APS)

Rok: 3. jun 2013.
Datum objavljivanja: 03. April 2013.
Datum zatvaranja: 03. Jun 2013.
Tip instrumenta finansiranja: grant
Iznos koji se dodeljuje: 300.000-500.000 $

Prihvatljivi aplikanti: neprofitne ili volonterske organizacije, “for-profit” privatne kompanije i organizacije, poslovne i trgovinske asocijacije, fondacije, kvalifikovane lokalno-registrovane organizacije civilnog društva, akademske institucije, konsultantske firme (aplikanti moraju biti zakonski priznate organizacione jedinice u skladu sa važećim zakonom; pojedinac ne može biti aplikant)

Kao savetodavno preduzeće osnovano za rešavanje problema siromaštva, ekonomskog razvoja i pitanjima upravljanja, USAID teži da poveća razvojni uticaj svih svojih programa. Trenutno, postoji nesklad između potreba privatnog sektora i kapaciteta postojeće radne snage, koji nastavlja da doprinosti visokoj stopi nezaposlenosti, posebno među mladima. U cilju rešavanja problema u vezi sa privrednim rastom u Srbiji, USAID/Srbija nastoji da angažuje partnere iz privatnog sektora u zajedničkim aktivnostima sa namerom da se ubrza proces tranzicije srpske privrede i podrži proces evropskih integracija. USAID/Srbija je identifikovala razvoj radne snage kao sredstvo za rešavanje šireg problema nezaposlenosti. Ona podstiče sveobuhvatan pristup izazovima ekonomskog rasta, ne samo kroz razvoj ljudskog kapitala, već i razvoj institucionalnih kapaciteta.

USAID/Srbija traži predloge koji opisuju i razvijaju pristupe koji podstiču inovativna, suštinska i održiva unapređenja u kvalitetu i relevantnosti veština kod radne snage. Predlozi se mogu odnositi na širok spektar veština potrebnih privatnom sektoru, uključujući tehničke veštine u sektorima sa izvoznim potencijalom. Predlozi treba da predlože intervencije koje unapređuju institucije i sisteme, koji unapređuju kvalitet radne snage u Srbiji. Od potencijalnih savezničkih partnera, očekuje se da donesu značajne nove resurse, ideje, tehnologije i/ili partnere za razvojne aktivnosti. Ilustrativne vrste rezultata su: poboljšane tehničke veštine u sektorima sa izvoznim potencijalom, povećan broj radnih mesta i/ili kreirana radna mesta sa punim radnim vremenom, poboljšane radne prakse, unapređena proizvodnja kroz usvajanje najboljih EU i međunarodnih praksi, uvedene nove tehnologije proizvodnje i nastavne tehnologije, uvedeni međunarodno priznati standardi kvaliteta itd.

Više informacija:

http://serbia.usaid.gov/opportunities/grant-opportunities.1074.html

http://serbia.usaid.gov/upload/documents/Grants/IDEAS%20GDA%20SRB%20ADD%20SOL-169-13-000002.pdf

http://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/opportunities-funding/global-development-alliance-annual-program

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1880/2013_GDA_APS.pdf

Krediti i garancije

Fond za razvoj RS logoFOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti i garancije

Fond za razvoj Republike Srbije obavlja poslove koji se odnose na odobravanje kredita, izdavanje garancija, kupovinu hartija od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja. Krediti se odobravaju za podsticanje razvoja privrednih subjekata, i to pravnim subjektima koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnim preduzećima.

Vrsta podrške:
•    Krediti za privredna društva
•    Krediti za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja u 2012. godini
•    Program Vlade za kreditnu podršku privredi i građanima
•    Krediti za preduzetnike
•    Dinarske garancije
•    Krediti za početnike
•    Krediti za stare zanate
•    Krediti za žensko preduzetništvo

Kontakt
Adresa: Bulevar Nemanjića 14a, 18 000 Niš, Srbija
Telefon: 018 41 50 199, 018 41 50 200
E-mail: office@fondzarazvoj.rs
Web: www.fondzarazvoj.gov.rs