Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave – Sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja

nacionalna sluzba za zaposljavanjePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA  

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,   za podnošenje zahteva za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini 

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom za zapošljavanje za  2013. godinu, sufinansira gradove i opštine na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalne samouprave)   u ukupnom  iznosu od 162.000.000,00 dinara (slovima:stošezdesetdvamilionadinara) za programe ili mere aktivne politike zapošljavanja, u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja,  i to za:

•    zapošljavanje pripravnika;
•    stručnu praksu;
•    javne radove;
•    obuke u profesionalnim i radnim veštinama.

CILjEVI FINANSIRANjA

•    podizanje kapaciteta Lokalnih samouprava kroz učešće u obazbeđivanju dela sredstava za finasiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u Lokalnoj samoupravi;
•    povećanje zaposlenosti,
•    socijalna inkluzija,
•    uključivanje nezaposlenih lica u programe obuka u profesionalnim i radnim veštinama,
•    podrška smanjenju neformalnog rada,
•    unapređenje socijalnog dijaloga i jačanje uloge socijalnih partnera,
•    podrška ravnopravnosti polova u pogledu zapošljavanja i zarada,
•    podsticanje zapošljavanja teže zapošljivih kategorija i dr.

USLOVI JAVNOG POZIVA

•    formiran Lokalni savet za zapošljavanje;
•    donet Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za 2013. godinu sa programima ili merama aktivne politike zapošljavanja i prioritetima i ciljevima lokalnog ekonomskog razvoja lokalnog tržišta rada;
•    obezbeđen iznos sredstava za programe ili  mere aktivne politike zapošljavanja (pripravnici, stručna praksa; javni radovi; obuke u profesionalnim i radnim veštinama).

KRITERIJUMI

•    predviđeni efekti programa ili mera Lokalnog akcionog plana zapošljavanja i njihova ekonomska opravdanost;
•    indikatori na lokalnom tržištu rada;
•    opravddanost namenskog utroška sredstava po prethodnom Javnom pozivu;

PRIORITETI

•    zapošljavanje i radno angažovanje većeg broja nezaposlenih lica;
•    podizanje kapaciteta znanja i veština nezaposlenih lica;
•    javni radovi, naročito humanitarnog i socijalnog  karaktera (negovateljstvo i gerontodomaćice).

DOKUMENTACIJA

  • Zahtev za finansiranje programa ili  mera aktivne politike zapošljavanja u 2013. godini;
  • Usvojen Lokalni akcioni plan zapošljavanja;
  • Odluka nadležnog organa o formiranju lokalnog saveta za zapošljavanje;
  • Izjava o realizaciji sufinansiranih programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u 2012. godini.

Lokalne samouprave dokumentacijau sa zahtevom za finansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja  u 2013. godini dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova,  Novi Sad,  Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom „Javni poziv jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine,   za podnošenje zahteva za sufinansiranje programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u  2013. godini“.

Obrazac zahteva može se preuzeti na sajtu www.spriv.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Konkurs je otvoren do 22.03.2013. godine.

ODLUČIVANjE I POTPISIVANjE SPORAZUMA

1.    Odluku o dodeli sufinansiranih  sredstava izabranim Lokalnim samoupravama, donosi  Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na predlog Pokrajinskog saveta za zapošljavanje, u roku od 10 dana, počev od dana isteka roka za podnošenje zahteva.

2.    Nakon prijema  odluke iz tačke 1. ovog  odeljka, izabrana Lokalna samouprava će, u roku od 8 dana, potpisati sporazum sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, kojim će se regulisati međusobna prava i  obaveze, način doznačavanja sredstava Lokalnim samoupravama, rok za raspisivanja konkursa/javnih poziva i druga prava i obaveze u realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja Lokalne samouprave.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Javnog poziva  mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 43 13.

Link

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta

welcomePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u AP Vojvodini u 2013. godini

I OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA

Javni poziv za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta, u jednokratnom iznosu, odobrava se poslodavcima koji otvaraju radna mesta, radi zapošljavanja nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Visina subvencije iznosi 130.000,00 dinara po novootvorenom radnom mestu.
Dodatak na  subvenciju  u visini od 20.000,00 dinara, odnosno ukupan iznos subvencije od 150.000,00 dinara dodeljuje se poslodavcu koji zapošljava lice starije od  50 godina.

Subvencija se uplaćuje na posebno otvoren namenski račun kod Uprave za trezor.

Po Javnom pozivu poslodavac može podneti jedan zahtev za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta.

Izuzetno, poslodavcu se može omogućiti ponovno podnošenje zahteva i dodela subvencije po istom Javnom pozivu, pod uslovom da za svaki zahtev obezbedi sredstvo obezbeđenja koje odgovara ukupnom iznosu dodeljenih subvencija (Odeljak V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA – Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza).

II USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE ZAHTEVA

Uslovi za podnošenje zahteva
Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta može ostvariti poslodavac pod uslovom:
–    da nije smanjivao broj zaposlenih, u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim u slučaju normalne fluktuacije zaposlenih;
–    da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
–    da uredno izmiruje obaveze po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt  registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja, a na osnovu obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je podnosilac zahteva nad kojim je vođen stečajni postupak i kod koga je usvojen i u celosti izvršen plan reorganizacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je podnosilac zahteva koji je kupio privredni subjekt nad kojim je okončan postupak stečaja ili likvidacije, uspešno poslovao najmanje 12 meseci od dana kupovine, osim u slučaju obrazloženog zahteva nadležnog organa lokalne samouprave;
–    da je nezaposlenom, za koga se traži subvencija, radni odnos na neodređeno vreme kod poslodavca–podnosioca zahteva ili povezanog lica  sa podnosiocem zahteva, prestao najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva;
–    da dostavi izjavu da li postoji zaključen kolektivni ugovor kod poslodavca.

Pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta ne mogu ostvariti:
–    državni organi, organizacije i drugi direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i udruženja;
–    podnosioci zahteva koji obavljaju delatnosti u oblasti eksploatacije uglja, taksi prevoza, menjačnica, kockanja i klađenja, šumarstva – šifre 02.0, 05.1, 05.2, 35.14, 35.23, 49.32, 92.0 i 96.9);
–    korisnici sredstava koji nisu ispunili raniju ugovornu obavezu prema Nacionalnoj službi ili Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i korisnici sredstava čija je ranija ugovorna obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju;
–    privredni subjekti u teškoćama, u smislu člana 2. stav 1. tačka 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 13/2010, 100/2011 i 91/2012);
–    podnosioci zahteva koji zapošljavaju nezaposlena lica kojima je prethodni radni odnos na neodređeno vreme prestao u periodu kraćem od 12 meseci do dana podnošenja zahteva, kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa podnosiocem zahteva.

Dokumentacija za podnošenje zahteva
–    zahtev sa biznis planom;
–    pisana izjava podnosioca zahteva o svim drugim de minimis državnim pomoćima koje je dobio u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu i da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
–    fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;
–    potvrda banke o prometu na tekućem računu poslodavca za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;
–    poreska prijava o obračunatim i uplaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na zarade/naknade, za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, overena od strane Poreske uprave;
–    završni račun za godinu koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za programe kojima se zapošljava 5 i više lica, odnosno za privredne subjekte čiji je period poslovanja duži od tri godine, bez obzira na broj lica koja se zapošljavaju, overen od strane Narodne banke Srbije (ovo ograničenje se ne odnosi na podnosioce zahteva koji u trenutku zaključenja ugovora dostave bankarsku garanciju), osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekt  registrovan po osnovu domaćih ili stranih ulaganja na teritoriji AP Vojvodine;
–    obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučajevima navedenim u alinejama 3, 4. i 5. Uslova za podnošenje zahteva.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

III PRIORITETI ZA DODELU SUBVENCIJA

Nadležna filijala Nacionalne službe proverava ispunjenost opštih uslova Javnog poziva i vrši rangiranje primljenih zahteva na osnovu unapred definisanih kriterijuma (ocena biznis plana, zapošljavanje teže zapošljivih kategorija lica – stariji od 50 godina, mlađi od 30 godina, osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, Romi, izbegla i raseljena lica).
U slučaju da više poslodavaca ispunjava iste kriterijume, prednost u dodeli subvencije imaće onaj poslodavac kod kog postoji potpisan kolektivni ugovor.

IV DONOŠENjE ODLUKE

Predlog odluke o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta donosi direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje.
Saglasnost na predlog odluke daje direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje.
Konačnu odluku o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica, na osnovu Predloga i Saglasnosti, donosi Pokrajinski sekretar  za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

V ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, direktor filijale Nacionalne službe i podnosilac zahteva, u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o odobravanju subvencije zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
–    dokaz o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za lice koje se  zapošljava (ugovor o radu i prijava na obavezno socijalno osiguranje);
–    dve fotokopije kartona deponovanih potpisa za poseban namenski račun otvoren kod Uprave za trezor;
–    odgovarajuća sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza;
–    pisani pristanak korisnika sredstava i žiranta za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti.

Sredstva obezbeđenja ugovornih obaveza su:

1.    ZA PREDUZETNIKA:
–    za odobrena sredstva u iznosu do 300.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa jednim žirantom, sa meničnim ovlašćenjima,
–    za odobrena sredstva u iznosu od 300.001,00 do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima (ukoliko korisnik sredstava nije u mogućnosti da obezbedi menice kao sredstvo obezbeđenja za iznose do 650.000,00 dinara, može priložiti bilo koje od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja).
–    za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko lične menice korisnika sredstava sa dva žiranta, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

  • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije, ili
  • ugovorno jemstvo.

2.    ZA PRAVNO LICE:
–    za odobrena sredstva u iznosu do 650.000,00 dinara – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima ili jedno od navedenih dodatnih sredstava obezbeđenja;
–    za odobrena sredstva u iznosu od 650.001,00 dinara i više – dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima i dodatno sredstvo obezbeđenja po izboru:

  • hipoteku prvog reda na nepokretnosti dvostruko veće vrednosti od iznosa subvencije ili
  • garanciju banke u vrednosti iznosa subvencije, ili
  • ugovorno jemstvo.

Posebnim odobrenjem Pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, poslodavcima koji zapošljavaju više od 10 lica može se, kao dodatno sredstvo obezbeđenja, odobriti založno pravo na pokretnim stvarima trostruko veće vrednosti od iznosa subvencije. Predmet založnog prava na pokretnoj imovini ne mogu biti vozila, a pokretna imovina koja je predmet ručne zaloge mora biti osigurana najkraće u periodu trajanja ugovorne obaveze i polisa osiguranja vinkulirana (preneto pravo korišćenja) u korist Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Žirant može biti svako poslovno sposobno fizičko lice, ne starije od 65 godina, koje ima redovna mesečna primanja na ime zarade ili penzije, nezavisno od visine primanja, kao i fizičko lice koje samostalno obavlja delatnost (preduzetnik).
Menice, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu („Službeni glsanik RS“, broj 31/2011) i Odlukom o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja („Službeni glasnik RS“, broj 56/2011), podnosilac zahteva mora izvršiti upis menica u Registar menica i ovlašćenja.

VI OBAVEZE KORISNIKA SREDSTAVA

Korisnik sredstava subvencije za otvaranje novih radnih mesta dužan je da:
–    zasnuje radni odnos, odnosno zaključi ugovor o radu sa nezaposlenim licem u skladu sa zakonom, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, s tim da radni odnos traje najmanje 24 meseca od dana zasnivanja radnog odnosa;
–    redovno isplaćuje zarade i uplaćuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje i dostavlja dokaze o uplati doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica iz ugovora;
–    obavesti organizacionu jedinicu Nacionalne službe o svakoj promeni koja je od uticaja na realizaciju ugovora.

Korisnik sredstava dužan je da obavlja delatnost na teritoriji opštine na kojoj je ostvario pravo na subvenciju.

U slučaju da korisnik sredstava ne realizuje obaveze definisane ugovorom, dužan je da vrati iznos subvencije za nerealizovani deo ugovorne obaveze, uvećan za iznos zakonske zatezne kamate od dana uplate sredstava.

VII OSTALE INFORMACIJE

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema sedištu poslodavca ili organizacione jedinice u kojoj se realizuje program, lično ili putem pošte, na tipskom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu www.spriv.vojvodina.gov.rs ili www.nsz.gov.rs

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe.
Nepotpuna dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u „Dnevniku“ do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 01. oktobra 2013. godine.

Link

Studijsko putovanje – Zaštita i upravljanje vodnim resursima

save-waterSKGO

Studijsko putovanje – Zaštita i upravljanje vodnim resursima

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Zaštita i upravljanje vodnim resursima ” koje će se održati od 24. do 26. aprila 2013. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti zaštite i upravljanja vodnim resursima. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Učesnici svake zemlje će održati prezentaciju na temu „Zaštita i upravljanje vodnim resursima” u trajanju od 5 do 7 minuta.

Zainteresovane molimo da najkasnije do srede, 13. marta 2013. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Preuzimanje dokumenata

He also is the prime candidate to return kickoffs this year

Contact Us,First of all, I have never been a UM booster. I have never given a dime to the school. I have and always will support the players and the program out of civic pride, but I never violated any NCAA rules when I was the team’s biggest fan in the ’80s.

wholesale jerseys from china The fundamental flaw with both Paul and my own email is that the overwhelmingly majority of football fans are one sided and biased, defending their team to the hill whilst screaming blue murder at opposition. Whether it;s Suarez, Cantona, Terry, Costa, Giggs, (now there a real scum bag or if they racists, spitters, biters, the outcome is always the same. If said player is an integral part of the team the fans will find a way to ignore his actions and continue to support him. wholesale jerseys from china

wholesale jerseys Each morning https://www.bestjerseyssale.com/, he greets the sink and wardrobe as though they friends. Every day, he reads aloud to Ma before they sprint around Room for track practice. On Jack fifth birthday, they even bake a cake in their tiny toaster oven.. Will do everything in the months to come to get the maximum out of this season. I owe that to the fans and to my team mates. Interest in Matip has been known since January and the move will see him follow Serbian midfielder Marko Grujic Jurgen Klopp first signing as Reds manager in joining the Merseyside outfit.. wholesale jerseys

wholesale nfl jerseys Only after leaving my home state did I realize how much I truly adored that particular brand of cuisine. Eventually, I settled on Dupont Italian Kitchen for my pasta cravings, succumbing regularly to its impeccably creamy fettuccine Alfredo. Then I saw the menu. wholesale nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china A bruise appears on his left abdomen. He placed on the couch with others around him. A member appears to administer a sternum rub, but Piazza does not respond. While initial Department of Homeland Security plans called for enough new wall to effectively seal the entire border, in recent days administration officials have scaled back wall plans, especially in Texas, where the natural border of the Rio Grande greatly complicates wall building.put the wall where it makes sense, he said. And in a clarification sure to warm the hearts of vendors in the exhibition hall, added: physical barrier will have to be augmented by technology. Your opportunity.Envisioning a market among what expected to be a sharp increase in detained immigrants, David Chadwick, director of business development with New Hampshire based Endur ID, was hoping his system of wristband IDs would appeal to Border Patrol officials seeking to keep better track of detainees. wholesale nfl jerseys from china

cheap nfl jerseys As stated above, the Acme Packing Co. Sponsored the Packers in 1921, their first season in what became the NFL. In fact, the official minutes from the Aug. Caribou Coffee cheap jerseys, 6975 W. Central, inspected Dec. 7. Thank you for the exercise while going to games. It takes more than 30 steps to get inside the arena, and with seats in the upper level, there were at least 20 more steps some people would to go up to get to their seats. And let me tell you, those are some tough, small, steep steps to climb with no railing.. cheap nfl jerseys

cheap jerseys The rising sophomore was a backup cornerback last year, but he has practiced extensively at wide receiver this spring. He spent the past week wearing an offensive jersey at practice and worked exclusively as a wide receiver in Saturday first spring scrimmage. He also is the prime candidate to return kickoffs this year.. cheap jerseys

Cheap Jerseys china The relaunch by Raleigh of the Chopper bike, which had its heyday in the Seventies, received much coverage last week. The original Choppers were ridden by tough kids. They used the “ape hanger” handlebars, the stick shift and the generally preposterous riding posture to suggest that, for them, effete cycling would soon give way to something more motorised.. Cheap Jerseys china

Cheap Jerseys free shipping At the AA level the Seycove Seyhawks, last year’s provincial runners up, continued their quest to return to the championship game. At the Lower Mainland championships, hosted by Seycove, the Seyhawks blasted Notre Dame 96 34 in the quarterfinals and then beat Little Flower Academy 82 58 in the semis. In the final against Britannia the Seyhawks soared to a 14 point lead at halftime but in the second half the Vancouver school battled back, tying the game midway through the fourth Cheap Jerseys free shipping.

Given how Apple is doing, it is quite possible that Apple’s

It was Matthews, Mitch Marner, William Nylander and the emergence of a historic rookie class that truly catapulted the Leafs from last season’s dull misery into the post season. The mostly steady goaltending of Frederik Andersen who was injured against Pittsburgh helped, as did career years from Nazem Kadri http://www.cheapjerseyschinese.com/ Cheap Jerseys free shipping, Jake Gardiner and Tyler Bozak. But it was the instantaneous contributions of the rookies that made the biggest difference from one year to the other along with Babcock behind the bench..

cheap nfl jerseys Recalled C Jeff Clement and OF Wladimir Balentien from Tacoma (PCL). National League COLORADO ROCKIES Placed RHP Kip Wells on the 15 day DL, retroactive to April 28. Recalled INF Jonathan Herrera and INF Omar Quintanilla from Colorado Springs (PCL). cheap nfl jerseys

wholesale jerseys from china Good morning. [indiscernible] business, unlike some of you may think, it’s not an homage to the BTO and another one hit wonder Canadian rock band that Guy would like to us to pay homage to. It really is the theme of this conference because what we know is that while we’ve had some success in the last few years, this business in this environment, you got to wake up every day and be focused on taking care of business. wholesale jerseys from china

Cheap Jerseys china Over the years, I experimented with a lot of different subject matter, but over the past few years, as my husband and I have been spending more time up there, I find myself being drawn back to those rocks. Said she had an artist friend of hers remind her that there are rocks in New Jersey that she could paint. But, to her, they not the same.. Cheap Jerseys china

Cheap Jerseys free shipping Most of my job as a drummer has been to listen to others and execute their music as they hear it. It’s also been my experience that when someone pulls shit like this there’s usually an ulterior motive. This was hisfirst of many moves to play drums on our recordings. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys De La Salle head coach Bob Ladouceur recieves the CIF Open Division Championship trophy after defeating Crenshaw, 28 14, during the 2009 CIF Open Division State Bowl Game between De La Salle High School and Crenshaw High School at the Home Depot Center in Carson, Calif., on Saturday, Dec. 19, 2009. Less. wholesale jerseys

cheap jerseys “I never plan for those kind of things. It’s just the way the game evolves and I see the gap. That stuff is just a bonus,” Coles said. Chris Christie said a woman standing on the platform was killed by debris. A total of 108 others were injured, mostly on the train, Christie said; 74 were hospitalized.”The train came in at much too high rate of speed, and the question is: ‘Why is that?'” Christie said. New York Gov. cheap jerseys

wholesale nfl jerseys from china Retired GDC Judge Robert Giamattorio heard Redskins owner Dan Snyder’s suit against Shelly Goodwife, who failed to pay for her season tickets after her husband died. Snyder (Martin Yeagger), rabidly cheered on by his second, Vinny Cerrato (Barry Diamond), explained that although there was a 323 year waiting list for season tickets, suing deadbeats would give him a double recovery when he collected contract damages and resold the tickets. But the court drafted its own counterclaim and found Snyder guilty of negligent management of a beloved local sports franchise. wholesale nfl jerseys from china

wholesale nfl jerseys “They are at 28 (wins) right now. That’s almost two seasons’ worth since the rebuild. Seeing how it’s come, not full circle, but the pendulum is swinging to the other side. Given how Apple is doing, it is quite possible that Apple’s cash and investments pile is in the range of $102 to $105 billion currently. However, for this argument, let’s just assume it is $100 billion. How big is that financial hoard? Let’s look at what Apple could, but won’t, do with that money.. wholesale nfl jerseys

Cheap Jerseys from china Matter if you in Canada, Saudi Arabia, Turkey, Bond Street in London We were surprised about that, honestly. Company is also careful to stick to the things it does best, according to Turney. She described how Victoria Secret had developed a streetwear apparel business through its catalog division jeans, coats, jackets and the like but noted that she and her team had recently the hard decision to walk away from [the] business We said, never going to go into the stores [and it] does not really help us sell more bras Cheap Jerseys from china.

Konkurs – Promocija lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

women_embroidering2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima:miliondinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 12- na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta,radi realizacije projekata namenjenih unapređenju aktivnosti udruženja žena i razvoju lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal,
– unapređenje rada ženskih seoskih neprofitnih organizacija i udruženja građana,
– podizanje kapaciteta seoskih ženskih organizacija za unapređenje kulturne i turističke ponude u njihovim lokalnim sredinama, kao i mogućnosti    njihovog međusobnog povezivanja i saradnje;
– podrška udruženjima žena na selu u organizovanju lokalnih manifestacija kao dela turističke ponude lokalne zajednice.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije I udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 70.000,00 (slovima: sedam desethiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije i udruženja žena sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– rešenje o registraciji podnosioca prijave
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti i afirmisati stvaralaštvo žena na selu
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom:
„Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama”

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili
nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi
Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

8. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac
zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:
– Korisnici sredstava su u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.
– Predaju davaocu sredstava blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.

Konkurs je otvoren do 01. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09.

Link

Bespovratna sredstva za unapređenje rodne ravnopravnosti i eliminisanje diskriminacije žena

stop-discrimination_25iF5_19369POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim mehanizmima za ravnopravnost polova za aktivnosti i programe namenjene unapređenju oblasti rodne ravnopravnosti i eliminisanju svakog oblika diskriminacije žena u lokalnoj zajednici

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 dinara (slovima:miliondinara) gradovima i opštinama, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 12 – na ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata iz oblasti rodne ravnopravnosti.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– Unapređenje i afirmacija rada radnih tela koja imaju za cilj unapređenje položaja žena, njihovog ekonomskog i socijalnog statusa, kao i ženskih ljudskih prava i koji svojim delovanjem promovišu koncept rodne ravnopravnosti,
– Podrška programima i aktivnostima lokalnih mehanizama kojima se povećava njihov kapacitet i vidljivost u lokalnoj zajednici,
– Podrška projektima u kojima učestvuju lokalni mehanizmi za unapređenje rodne ravnopravnosti.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine koje imaju konstituisane lokalne mehanizme za ravnopravnost polova.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina
traženih sredstava ne može biti veća od 100.000,00 dinara (slovima:stohiljadadinara).

3. Gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine, koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.
Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs.

4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta
– podatke o podnosiocu projekta
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom:
„Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim mehanizmima za ravnopravnost polova za aktivnosti i programe namenjene unapređenju oblasti rodne ravnopravnosti i eliminisanju svakog oblika diskriminacije žena u lokalnoj zajednici „

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili
nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi
Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta,
podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09.

Link

Bespovratna sredstva za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

rodna-ravnopravnostPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 1.800.000,00 dinara (slovima:milionosamstohiljadadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu Aktivnost 12 – na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– Podrška programima kojima se podstiče ekonomsko osnaživanje i edukacija žena, a posebno ranjive kategorije žena (Romkinje, žene na selu, žene sa invaliditetom, izbegle i interno raseljene, žene starije od 50 godina, mlade žene do 30 godina i druge kategorije žena iz ranjivih grupa),
– Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje preduzetništva i unapređenja volonterskog rada i sl;
– Podrška programima koji se bave prevencijom i suzbijanjem nasilja nad ženama, pružanjem neposrednih usluga podrške osobama koje preživljavaju nasilje, a posebno podrškom žena žrtava nasilja iz ranjivih grupa;
– Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama, kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (dvestohiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu
preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– rešenje o registraciji podnosioca prijave
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova”.

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili
nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi
Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

8. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac
projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.
Dokumentacija za zaključenje ugovora:
– Korisnici sredstava su u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.
– Predaju davaocu sredstava blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava .

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja (29. mart 2013. god.)

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09.

Link

Bespovratna sredstva za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala

stara razgednicaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 12 – na ekonomskoj klasifikaciji 463 – transferi ostalim nivoima vlasti, 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta radi realizacije projekata seoskih mesnih zajednica u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podsticanje aktivnosti i programa na uređenju seoskih sredina sa ciljem podizanja njihovog turističkog potencijala,
– podrška lokalnim aktivnostima koje za cilj imaju odabir i uređenje karakterističnog seoskog detalja ili predela ( seoski trg, znamenita građevina, tipična seoska ulica, prilaz selu, obala, etno kuća i sl) koji podižu turističku ponudu sela,
– podrška aktivnostima kojima se promoviše selo kao turistička destinacija,
– podizanje potencijala lokalne zajednice za pružanje usluga u oblasti ruralnog turizma kroz podsticanje saradnje lokalnih organa vlasti, mesnih zajednica i udruženja građana i seoskih udruženja žena

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju seoske mesne zajednice uz podršku svoje lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 dinara (slovima:dvestohiljadadinara).
Prednost pri odlučivanju o dodeli sredstava imaju lokalne samouprave koje će obezbediti i sopstveno učešće u realizaciji projekta.

3. Gradovi i opštine sa teritorije AP Vojvodine, koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– opis projekta uz foto dokumentaciju izabranog seoskog motiva u trenutnom stanju
– idejno rešenje za celokupan lokalni projekat „Selo sa razglednice”
– opis akcija uređenja i propagandne aktivnosti
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti
– budžet projekta
– odluku organa lokalne samouprave o sufinansiranju projekta

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa sa naznakom: „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava gradovima i opštinama sa teritorije ap vojvodine za finansiranje projekata u oblasti afirmacije seoskih sredina kao turističkog potencijala – „Selo sa razglednice”

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi Sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu

women_sPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara (slovima:trimilionadinara), obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 12- na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, radi realizacije projekata namenjenih unapređenju položaja žena u AP Vojvodini.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– podsticanje aktivnosti i programa kojima se afirmiše ženski stvaralački potencijal,
– organizacija edukacija u oblasti organske poljoprivrede,
– podrška programima kojima se podstiče udruživanje žena sa ciljem njihovog ekonomskog osnaživanja sa akcentom na oblast organske proizvodnje,
– podrška programima i aktivnostima kojima se podstiče razvoj ženskog zadrugarstva,
– podrška programima ekonomskog osnaživanja žena, podsticanje stvaralaštva i ovladavanja znanjima i veštinama u oblasti pružanja usluga u etno i agro turizmu.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju ženske neprofitne
organizacije i udruženja sa teritorije AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina
traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,00 (slovima: stopedesethiljadadinara).

3. Ženske neprofitne organizacije i udruženja sa teritorije AP
Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se mogu
preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sprat II, kancelarija 19 ili sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– rešenje o registraciji podnosioca prijave
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će se unaprediti i afirmisati stvaralaštvo žena na selu
– budžet projekta
Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom:
„Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama”

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili
nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi
Pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na predlog Komisije.

8. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta, podnosilac
zahteva se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 7 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:
– Korisnici sredstava su u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.
– Predaju davaocu sredstava blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.

Konkurs je otvoren do 01. novembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava.
Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 46 09

Link