Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs  za regresiranje prevoza studenata u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini za 2013. godinu

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje priprema predloga aktivnosti međunarodne saradnje

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje radnih mesta istraživača-povratnika iz inostranstva

Konkurs je otvoren do popune mesta.

Detalji

Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje pogona za primenu novih tehnologija u AP Vojvodini

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje učešća na naučnim skupovima i usavršavanjima u inostranstvu naučno-istraživačkih radnika i studenata koji su pokazali posebne rezultate u 2013. godini

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupov

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za sufinansiranje organizovanja naučno-stručnih skupova u 2013. godini

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA NAUKU I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2013. godini

Rok: 31.12.2013. godine

Detalji

Podsticajna sredstva za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

folia2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU I VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

1.    Predmet konkursa
je dodela podsticajnih sredstava fizičkim licima – nosiocima registrovanog poljoprivrednog gazdinstva za kupovinu opreme neophodne za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije.

2.    Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 80.000.000,00 dinara

3.    Korisnici podsticaja

mogu biti fizička lica – nosioci registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, sa područja AP Vojvodine, koji se bave proizvodnjom: povrća, cveća i jagodičastog voća.

4. Uslovi za ostvarivanje podsticaja
–    da je registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gadinstva i da se nalazi u aktivnom statusu;
–    da nosilac gazdinstva ima manje od 65 godina;
–    da su izmirene sve poreske obaveze i druge javne dažbine za 2012. godinu;
–    da nema neizmirenih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo APV po osnovu ranije potpisanih ugovora;
–    da ima dokaz o vlasništvu, odnosno ukoliko nije vlasnik, ugovor o zakupu zemljišta na kome se planira realizacija investicije za period od najmanje 5 godina od dana kupovine opreme.

5. Namena i visina podsticaja  
Podsticaj je namenjen za nabavku opreme,   odnosno materijala za proizvodnju: povrća, cveća i jagodičastog voća i to za:
*    Konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog
plastikom (aluminijumska, podcinkovano čelična, čelična i plastična);
*    Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekta zaštićenog prostora;
*    Folije za senčenje i sprečavanje gubitka tolote;
*    Mreže za senčenje objekta;
*    Sisteme za navodnjavanje kap po kap;
*    Instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage.

–    Maksimalna vrednost podsticaja ne može biti veća od 500.000 dinara.
–    Podsticaj se dodeljuje u vidu bespovratnih sredstava nakon kupovine opreme.
–    Na kupljenu opremu staviće se ručna zaloga u trajanju od 5 godina.

6. Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije

Pored popunjene prijave čiji je obrazac dostupan na Web stranici Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs, učesnici konkursa dužni su da dostave i sledeću dokumentaciju:
•    Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda ca podacima o površinama i proizvodnjom);
•    Original ili overena fotokopija računa sa specifikacijom opreme i overena fotokopija otpremnice kao i fotokopija fiskalnog isečka o izvršenom plaćanju predmeta kupovine.
•    Fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima.
•    Fotokopija carinske deklaracije ako je predmet kupovine nabavljen uvozom.
•    Orginal vlasnički list ne stariji od 15 dana ili overen ugovor o zakupu zemljišta na najmanje 5 godina i orginal vlasnički list za zemljište koje je u uzeto u zakup ne stariji od 15 dana na kome se postavlja predmet kupovine.
•    Uverenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu.
•    Fotokopija lične karte podnosioca prijave.
•    Fotokopija diplome o završenom školskom obrazovanju – poljorivredni smer, koju dostavlja nosioc porodičnog poljoprivrednog gazdinstva – ukoliko je poseduje.
•    Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja, kao i da se u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženju (potvrdu izdaje udruženje).
•    Uverenje nacionalne službe za zapošljavanje o nezaposlenosti podnosioca zahteva i članova domaćinstava- ukoliko poseduje.

Korisnik podsticaja može podneti samo jednu prijavu.

Konkurs je otvoren od 14 marta do 17 maja 2013. god.

Nepotpune i neblagovremen prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti POŠTOM NA ADRESU:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA NABAVKU OPREME ZA BILjNU PROIZVODNjU U ZAŠTIĆENOM PROSTORU U 2013. GODINI “ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.
Sve dodatne informacije možete tražiti na telefon 021/487-44-13
Tekst konkursa i obrazac prijave možete se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljorivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Konkursna dokumentacija se ne vraća a pitanja od značaja za realizaciju konkursa regulisana su Pravilnikom o dodeli podsticajnih sredstava iz programa  zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini objavljenim na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za navodnjavanje

well2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti :

Navodnjavanje  poljoprivrednih kultura  investiranjem u sisteme za navodnjavanje u ukupnom iznosu do 175.000.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđuju se iz budžeta AP Vojvodine do 50% vrednosti realizovane investicije. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu namenjena su za:

1)    Izgradnju eksploatacionih bunara za povrtarsku proizvodnju na otvorenom prostoru, u plasteniku i stakleniku, kao i za plantažno gajenje voća:

 • bunar sa konstrukcijom profil 90mm  filtera  profil 135mm dužine 9m – maksimalan iznos podrške do 25.000 dinara.
 • bunar sa konstrukcijom profil 90 mm filtera profil 135mm dužine 12 m – maksimalan iznos  podrške do 30.000 dinara.
 • bunar sa konstrukcijom  profil 110mm filtera profil 160 mm  dužine 12 m – maksimalan iznos  podrške do 40.000 dinara.
 • bunar sa konstrukcijom profil 160mm filtera profil 160 dužine 15 m – maksimalan iznospodrške do 80.000 dinara.
 • bunar sa konstrukciojom profil 225mm filtera profil 225 dužine 12m – maksimalni iznos podrške do 110.000 dinara
 • bunar sa konstrukcijom prof 225mm filtera  profil 225 dužine 15m – maksimalni iznos  podrške do 120.000 dinara
 • bunar sa konstrukcijom profil 311-445 mm, dužine 50m – maksimalni iznos podrške 550.000,00 dinara.
 • bunar sa konstrucijom profil 311-445 mm, dužina 100m – maksimalni iznos podrške do 800.000,00 dinara.
 • bunar sa konstrukcijom profil 620 mm, dužine 100m – maksimalni iznos podrške do  1.000.000,00 dinara.
 • bunar sa konstrukcijom profil 311mm, dužine 150m – maksimalan iznos podrške do 2.100.000,00 dinara
 • bunar sa konstrukciojm profil 444mm, dužine 150m – maks. iznos podrške do 2.250.000,00 dinara,
 • bunar sa konstrukcijom profil 820mm, dužine 150m – maksimalan iznos podrške do3.000.000,00 dinara,
 • bunar konstrucije profil 150-311mm, dužine 200m – maksimalni iznos podrške do2.500.000,00 dinara,
 • bunar konstrukcije profil 444mm, dužine 200m – maksimalni iznos podrške do 2.700,000,00 dinara,
 • bunar konstrukcije prečnik bušenja 820mm , dužina 200m – maksimalni iznos podrške do 3.500.000,00 dinara,

2)    nabavku opreme za bunare, pumpe, agregati, cevne linije za orošavanje ili sistem „kap po kap“ za povrtarsku proizvodnju, uključujući i proizvodnju jagodičastog voća u plastenicima i staklenicima,
Podsticaji iznose najviše do 200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu.
3)    nabavku pumpe, agregati, cevne linije sa rasprskivačima ili sistem „kap po kap“ za povrtarsku proizvodnju na otvorenom prostoru,
Podsticaji za 1 hektar površine iznose najviše do 200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 10 hektara.
4)    nabavku agregata, pumpi i sistema „kap po kap“ plantaže voća uključujući i jagodičasto voće na otvorenom prostoru,
Podsticaji za 1hektar površine iznose najviše do 200.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu, a maksimalno do 10 hektara.
5)    nabavku mašina za zalivanje u tipu „Tifona“ sa ili bez kišnih krila, za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, pod uslovom da se navodnjava minimalno 10ha površine.
Po jednom zahtevu korisnik može da ostvari pravo na podsticaje za najviše 5 mašina u tipu „Tifona“sa ili bez kišnih krila.
Maksimalni iznos podsticaji po jednoj mašini iznosi do 500.000,00 dinara.
6)    nabavku linija za zalivanje – mašine u tipu „Rendžer“, „Centar pivot“ i “Linear“, za ratarsku i povrtarsku proizvodnju, pod uslovom da se zaliva najmanje 50 ha površine.
Podsticaji iznose najviše do 3.000.000,00 dinara po korisniku za navedenu opremu.
7)    Finansiranje troškova izrade Glavnog Projekta navodnjavanja i troškove naknade za geološko istraživanje ali ne više od 250.000,00 dinara.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na podsticajna sredstva za investice i opremu po jednom zahtevu i to za tačke 1, 2 i 7; 1, 3 i 7; 1, 4 i 7.

Prilikom razmatranja podnetih zahteva za ostvarivanje podsticaja, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre 1. januara 2013. godine

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju fizička lica – registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i zemljoradničke zadruge  sa teritorije AP Vojvodine koja pristupaju izgradnji sistema za navodnjavanje i nabavci opreme za navodnjavanje u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu, staklenicima i plastenicima.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs (odnosi se na sve podnosioce) :
1.    Prijava na konkurs;
2.    Original ili overena fotokopija računa sa specifikacijom opreme i overena fotokopija otpremnice kao i original ili fotokopija fiskalnog isečka o izvršenom plaćanju predmeta kupovine, ne stariji od 1.januara 2013. godine.
3.    Fotokopija garantnog lista za opremu za koju je to predviđeno važećim propisima.
4.    Fotokopija carinske deklaracije ako je predmet kupovine nabavljen uvozom.
5.    Originalni izvod lista nepokretnosti sa svim prilozima, iz koga se utvrđuje vlasništvo na poljoprivrednom zemljištu koji su predmet primene zalivnog sistema, ako podnosilac zahteva koristi državno poljoprivredno zemljište u zakup dužem od 3 godine, dostavlja se overena fotokopija ugovora sa Ministarstvom poljoprivrede RS.
6.    Potvrdu poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio poreske i druge javne dažbine za 2012. godinu.
7.    Idejni Projekat sa ugovorom za izradu Glavnog projekta kao i informacija o lokaciji
8.    Za eksploatacione bunare overen Ugovor sa preduzećem registrovanim kod Agencije za privredne registre, Beograd, koje ispunjava uslove iz čl. 22 Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (“Sl. glasnik RS” br. 88/11) čiji je predmet dobijanje Rešenja o odobrenju detaljnih hidrogeoloških istraživanja i Rešenja o utvrđivanju rezervi podzemnih voda kod nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, Novi Sad.

Potrebna dodatna dokumentacija za fizička lica (pored dokumentacije koja se odnosi na sve podnosioce):
1.    Izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda ca podacima o površinama i proizvodnjom);
2.    Fotokopija lične karte podnosioca zahteva.

Potrebna dodatna dokumentacija za privredna društva i zemljoradničke zadruge (pored dokumentacije koja se odnosi na sve podnosioce):
1.    Overeni izvod iz registra APR privrednih društava i zemljoradničkih zadruga;
2.    Fotokopija PIB obrazca;
3.    Fotokopija kartona deponovanih potpisa.

Prednost na konkursu će imati podnosioci prijave koji:
Za privredna društva:
–    zapošljavaju više od 10 lica;
–    imaju zaključen ugovor sa dobavljačima sirovine;
–    prerađuju poljoprivredne proizvode koji su u sistemu za navodnjavanje;
–    ukoliko imaju pozitivan bilans uspeha u poslednje dve godine;
Za zemljoradničke zadruge:
–    ukoliko imaju više od 10 zadrugara u zemljoradničkoj zadruzi;
–    zapošljavaju više od 5 lica;
–    imaju zaključen ugovor sa dobavljačima sirovine;
–    ukoliko imaju pozitivan bilans uspeha u poslednje dve godine;
Za fizička lica:
–    ukoliko nemaju sistem na navodnjavanje

U skladu sa tim potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju:
•    Potvrdu o broju zaposlenih ukoliko ima više od 10 zaposlenih lica,
•    Dokaz o postojanje dugoročnog ugovora sa dobavljačima sirovine,
•    Dokaz da privredno društvo obavlja preradu poljoprivrednih proizvoda koja su u sistemu navodnjavanja,
•    Bilans uspeha i stanja za poslednje dve godine,
•    Potvrda iz Registra da zemljoradnička zadruga ima više od 10 registrovanih zadrugara,
•    Izjava fizičkog lica da ne poseduje sistem za navodnjavanje.

Kriterijumi za ocenu projekta regulisani su Pravilnikom o dodeli sredstava za navodnjavanje poljoprivrednih kultura investiranjem u sisteme za navodnjavanje, koji je objavljen na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Obrazac „Prijava na konkurs“, može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se narednog dana od dana objavljivanja zaključno sa 30.09. 2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – navodnjavanje“.

Podsticajna sredstva će se dodeljivati po pristiglim prijavama do iznosa sredstava predviđenih za ove namene.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4418.

Link

Konkurs – Unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

3153-757055POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine

1.    Predmet konkursa

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža sa naslonom  na površini ne manjoj od 1ha i ne više od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini od 60% od ukupne vrednosti opreme.

2.    Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 160.000.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od  800.000,00 dinara po hektaru.

3.    Pravo prijave na konkurs

Pravo da konkurišu imaju:
–  fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
–  pravna lica – registrovana za obavljanje  delatnosti gajenja voća;
– zemljoradničke zadruge, koje su registrovane za obavljanje  delatnosti gajenja voća (najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu).

Sva lica koja konkurišu moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

4.    Potrebna dokumentacija

Obavezna dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

Fizičko lice (RPG):

1.    čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,
2.    fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,
3.    izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom)
4.    izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjih knjiga sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele zasada pod voćem koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);
5.    izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
6.    overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);
7.    investiciona saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podignuti višegodišnji zasad pod voćem na zakupljenom državnom zemljištu;
8.    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili  fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;
9.    uverenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu.

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:
1.    Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja;
2.    Izjava pod ličnom i materijalnom odgovornošću da je proizvodnja voća osnovna delatnost.

Pravna lica i zemljoradničke zadruge

1.    čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;
2.    fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;
3.    izvod iz Agencije za privredne registre;
4.    overena kopija kartona deponovanih potpisa;
5.    za zemljoradničke zadruge izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom) za najmanje 10 zadrugara;
6.    izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjim knjigama sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod zasadom voća koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);
7.    izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;
8.    overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);
9.    investiciona saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za podignuti višegodišnji zasad pod voćem na zakupljenom državnom zemljištu,
10.    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili  fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;
11.    uverenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za  2012. godinu,

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:

1.    Bilans uspeha za pravna lica i zemljoradničke zadruge u 2011. i 2012. godini,
2.    Ugovor sa primarnim poljoprivrednim proizvođačima sa ugovorenim količinama za snadbevanje sa sirovinama (ukoliko posedujete isti),
3.    Dokaz o broju zaposlenih lica u pravnom licu i u zemljoradničkoj zadruzi.
4.    Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

5.    Rok za podnošenje prijava

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa  17.05.2013.godine.

Vidite detalje konkursa OVDE