Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012. godini

Sredstva su namenjena za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, kroz podršku preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima iz ove oblasti u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011 i 3/2012-rebalans) na poziciji 88 , ekonomska klasifikacija 454 – subvencije privatnim preduzećima, 4541 – tekuće subvencije privatnim preduzećima, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta

Uslovi Konkursa

1.Pravo učešća na Konkursu imaju preduzetnici, mala i srednja preduzeća iz sektora poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, registrovani u Agenciji za privredne registre, za sufinansiranje projekata za razvoj poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2012.godini, ako se tim projektima obezbedjuje:
– konkurentnost navedenih poslova
– investiciona ulaganja u društva koja oživljavaju gotovo nestale veštine starih zanata
– unapredjenje i razvoj procesa poslovanja i obučavanja kadrova za vršenje starih zanata i obezbedjivanje potrebne literature i različitih nastavnih sretstava i učila za iste
– nabavka opreme.

2.Učesnici Konkursa mogu da učestvuju isključivo samo sa jednim projektom za navedenu namenu.

3.Privredni subjekti kojima će se dodeliti sredstva ne mogu biti privredni subjekti u teškoćama u smislu člana 95. stav 2. tačka 3., Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći ( ”Službeni glasnik RS”, broj 13/10 i 100/11).

4.Privredni subjekt korisnik državne pomoći treba da dostavi pisanu izjavu o svim primljenim državnim pomoćima u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu u smislu čl. 97 stav1.

5.Neće se uzimati u razmatranje ne blagovremene i ne kompletne prijave, kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom odgovornog lica i koje nisu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

6.Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoju odluku.

7.Protiv ove odluke Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek.

8.Konkurs se objavljuje u dnevnom listu ”Dnevnik”, Novi Sad.

9.Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu ”Dnevnik”, Novi Sad.

10.Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

Javni poziv „Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

Javni poziv „Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja”

1.    Za prijavu programa /projekata i skupova stručnih organizacija, saveta i udruženja.
2.    Za finansijsku podršku i pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja.

Programe/projekte mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije, saveti i udruženja radi ostvarivanja učešća u sredstvima iz Budžeta namenjenih aktivnostima na unapređenju zdravlja.

Udruženja, u skladu sa ovim javnim pozivom, mogu svoje prijave slati za programe/projekte koji donose nove ideje i nove modele razvoja i/ili nove načine rešavanja postojećih problema, ili dopunjuju i proširuju zadovoljavanje zdravstvenih potreba putem pružanja usluga, edukacije i obuke, organizovanja stručnih skupova, konferencija, sastanaka, radionica, a čije je vremensko trajanje ograničeno do jedne godine.

Takođe, zainteresovana organizacija, savet ili udruženje može konkurisati samo za pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja, ili samo za finansijsku podršku koja podrazumeva i pokroviteljstvo.

OPŠTI USLOVI PRIJAVE

Pravo da se prijavi na ovaj javni poziv ima svako udruženje čija je delatnost od javnog interesa u skladu sa aktima Ministarstva zdravlja.

Programi/projekti i skupovi uzimaće se u obzir ako udruženje ispunjava sledeće opšte uslove:
1.    Da je registrovano i deluje na području Republike Srbije,
2.    Da ima aktivno telo uprave (Skupštinu, Upravni odbor) koje vodi delotvornu razvojnu politiku radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni zakonom,
3.    Da je Statutom ili definisanim aktivnostima utvrđeno da se se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Pored opštih uslova, udruženje koje prijavljuje projekat/program ili skup treba da ispunjava i sledeće dodatne uslove:
•    Udruženje mora da bude odgovorno za sprovođenje programa i spremno da preuzme javnu odgovornost za obavljanje poslova  u toj oblasti;
•    Udruženje treba u programu skupa i svim pratećim publikacijama da navede Ministarstvo zdravlja  kao pokrovitelja ili finansijera skupa.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Plan razvoja zdravstvene zaštite 2010-2015. Godine ( „Službeni glasnik RS“ broj 88/10) .

Prioritetne oblasti su:
1.    Prevencija hroničnih nezaraznih bolesti
2.    Podrška pacijentima obolelim od malignih bolesti
3.    Reproduktivno zdravlje
4.    Zdravlje dece i mladih
5.    Bolesti zavisnosti
6.    Mentalno zdravlje
7.    Zdravlje invalida
8.    Zdravlje starih
9.    Zdralje Roma
10.    Sprečavanje nasilja u porodici
11.    Smanjenje svih oblika diskriminacije

Ovim konkursom nisu obuhvaćene:
•    Aktivnosti zdravstvenih ustanova koje su već finansirane iz sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje ili iz budžeta Ministarstva zdravlja
•    Štampanje autorskih monografija
•    Kulturne manifestacije

Način prijave:                     
Sva zainteresovana udruženja svoje programe/projekte ili skupove mogu da prijave na predloženom obrascu M-4 uz detaljan opis predloženih ativnosti.

Potrebna dokumenta:
1.    Overen Izvod o registraciji udruženja iz Agencije za privredne registre.
2.    Overenu fotokopiju izvoda Statuta ili plana aktivnosti udruženja kojima je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.
3.    Bilans stanja, odnosno finansijski izveštaj udruženja koji je overen pečatom udruženja i potpisom odgovornog lica.
4.    Preporuke, odluke ili pisma namere o sufinansiranju ovog programa/projekta/skupa.
5.    Bankarska garancija ili menica kao instrument obezbeđenja u slučaju nenamenskog trošenja sredstava obezbeđenih za realizaciju programa/projekta, odnosno u slučaju neizvršenja ugovorne obaveze-predmeta programa.
6.    Biografije predloženih edukatora.
7.    Ako su za ranije programe/projekte/skupove korišćena sredstva iz Budžeta Republike Srbije podneti overeni pisani dokaz da su ugovorne obaveze u programu/projektu, za koji su korišćenja navedena sredstva, ispunjene.

PREDVIĐENI BUDžET

Realizacija projekta vršiće se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Ministarstva zdravlja kojim će se definisati uslovi plaćanja. Svakom projektu će biti dodeljeno maksimalno do 300.000 dinara.

Ministarstvo zdravlja zadržava pravo da koriguje stavke budžeta prijavljenih projekata prema aktivnostima koje se sprovode.

OBAVEZE NAKON POTPISIVANjA UGOVORA
Po potpisivanju ugovora, sredstva će biti preneta nosiocu projekta. Udruženje je dužno da Ministarstvu zdravlja podnosi izveštaje, kvartalno i po okončanju programa/projekta, osim u slučaju kada program/projekat ne traje duže od šest meseci , kada se dostavlja nakon realizacije programa. Izveštaj obavezno sadrži podatke o stepenu realizacije programa i utrošenim sredstvima.

Ako se prilikom kontrole utvrdi nenamensko trošenje sredstava, nadležni organ je u obavezi da raskine ugovor i zatraži povraćaj prenetih sredstava, odnosno da aktivira instrument obezbeđenja, a udruženje je dužno da sredstva vrati sa zakonskom kamatom.

BODOVANjE PROGRAMA/PROJEKATA

1. Programi/projekti udruženja ocenjivaće se do najviše 100 bodova po sledećim kriterijumima:

Poštovanje prioriteta javnog poziva – od 0 do 15 bodova
Ciljna grupa (obuhvat) – od 0 do 15 bodova
Podrška Nacionalnim programima i strategijama – od 0 do 10 bodova
Nove ideje, modeli razvoja ili načini rešavanja postojećih problema – od 0 do 10 bodova
Saradnja sa zdravstvenim ustanovama, lokalnim samoupravama i drugim udruženjima – od 0 do 10 bodova
Održivost projekta – od 0 do 10 bodova
Budžet projekta – od 0 do 30 bodova

2. Za projekte održavanja stručnih skupova/simpozijuma/kongresa obavezno navesti visinu kotizacije za učesnike.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA
Rok za podnošenje prijava programa/projekta udruženja za finansijsku podršku u oviru raspoloživih sredstava u 2012.godini je 15 dana od dana objave Javnog poziva.Prijave za konkurs treba da stignu najkasnije do 18. aprila 2012.godine.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije spisak prihvaćenih projekata istaći će javno na svojoj web stranici u roku od petnaest dana po isteku roka za prijavu kandidata.

Sve neblagovremene i nepotpune prijave biće odbačene.

Popunjeni obrazac M-4 sa kompletnom dokumentacijom dostaviti putem pošte, kao preporučenu pošiljku, uz napomenu „KONKURS ZA UDRUŽENjA” i poslati na adresu:
Ministarstvo zdravlja,
Sektor za organizaciju zdravstvene službe,
Odsek za programsku zdravstvenu zaštitu i razvoj ljudskih resursa,
Nemanjina 22-26,
11000 Beograd

Kontakt osobe u Ministarstvu zdravlja su:
dr Vladimir Čakarević, Email: vladimir.cakarevic@zdravlje.gov.rs,
dr Jugoslav Kelečević, Email: jugoslav.kelecevic@zdravlje.gov.rs i
Tomić Sanja, Email: sanja.tomic@zdravlje.gov.rs

Link

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u periodu april – decembar 2012. godine u Republici Srbiji

Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 6.500.000,00 dinara, obezbedjenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na medjunarodnim sajmovima koji se održavaju u periodu april – decembar 2012. godine u Republici Srbiji.
Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji će u periodu april – decembar 2012. godine izlagati na medjunarodnim sajmovima u Republici Srbiji.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na odredjenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na medjunarodnim sajmovima u Republici Srbiji:
• troškovi zakupa, opremanja i vodjenja štanda i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu

Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
•    300.000,00 dinara za zakup, opremanje i vodjenje štanda po kompaniji,
•    150.000,00 dinara za pripremu i štampanje propagandnog materijala

3.Prijava na Konkurs za nastup kompanije na medjunarodnom sajmu u Republici Srbiji podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.
Rok za podnošenje prijava je 17. april 2012. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata za privredu www.spriv.vojvodina.gov.rs

4.Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5.Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Link

Subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanija na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2012. godine

U cilju unapredjenja konkurentnosti vojvodjanske privrede na evropskom tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu sa ukupnim iznosom od 4.000.000,00 dinara, obezbedjenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012. godinu (“Službeni list APV”, broj 23/2011) subvencionisaće troškove učešća kompanija sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi koji se održavaju u periodu septembar-decembar 2012. godine.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, (u daljem tekstu: korisnici sredstava) koji će u periodu septembar-decembar 2012. godine izlagati na sajmovima u Evropi.
Pravo učešća na Konkursu imaju privredni subjekti, koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na odredjenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu subvencionisaće se do 50% sledeći troškovi kompanija – izlagača na evropskim sajmovima:troškovi zakupa, opremanja i vodjenja štanda;
•    troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
Maksimalni iznosi subvencija za sajmove iznose:
•    do 50% cene zakupa, opremanja i vodjenja štanda po kompaniji, a najviše do 400.000,00 dinara
•    do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 200.000,00 dinara

3. Prijava na Konkurs podnosi se Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na obrascu Upitnika sa prilozima.
Rok za podnošenje prijava je 17. april 2012. godine.
Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad 2. sprat, soba broj 5, ili se preuzeti sa sajta Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se, u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte “Ne otvarati – prijava na Konkurs” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

5. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

6. Odluku o dodeli sredstava za subvencionisanje troškova učešća kompanije na sajmu doneće, u skladu sa utvrdjenim kriterijumima, na predlog Konkursne komisije, Pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

7. Korisnik sredstava zaključuje Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos podsticajnih sredstava, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o aktivnostima na sajmu i liste ostvarenih kontakata na sajmu, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu na telefon 021/487-4489.

Link

Javni poziv mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Kruševcu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru.

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 150 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2012. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.
Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA.

Sadržaj mentoring usluga
• Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
• Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
• Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
• Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
• Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
• Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
• Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
• Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

USLOVI  JAVNOG POZIVA
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
• većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
• izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
• ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

KATEGORIJE KANDIDATA
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:
• Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2011. godine;
• Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2011. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
• Za novoosnovane privredne subjekte:

1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta – deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);

2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);

• Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2011. godine:
1. Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);

2. Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);

3. Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);

4. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2011. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

DOSTAVLjANjE PRIJAVA
Prijave se dostavljaju na adrese:
• Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „Banat“, Čarnojevićeva 1, Zrenjanin, 023/510-567; 561-064, www.rcrbanat.rs
• Regionalni centar za razvoj MSPP, Topličin venac 11/4, Beograd, 011/2186-730; 2186-740; 2632-990, www.mspbg.rs
• Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja-Kragujevac, Kralja Petra I 22, 034/300 575; 302 704, www.redasp.rs
• Regionalni centar za razvoj MSPP doo za informacione, edukativne i konsalting usluge, Dragomira Gajića 1, Kruševac, 037/3543-018; 3508-160
• Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“, Petra Ćelovića bb, Užice, 031/523-065; 510-098, www.rrazlatibor.co.rs
• Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica, 024/554-107; 535-109, www.smer.biz
• Regionalna razvojna agencija Braničevo Podunavlje, Stari korzo 30/3, Požaverac, 012/510-824; 511-823, www.mspne-serbia.org
• Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga, Cara Dušana 49, Kraljevo, 036/397-777, www.kv-rda.org
• Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka „SEDA“, 7. jula bb, Novi Pazar, 020/332-700; 317-551, www.seda.org.rs
• Regionalni centar za održivi razvoj i razvoj preduzetništva „Timok“, Nikole Pašića 37/1, Zaječar, 019/426-516; 425-380, www.msp-timok.org
• Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga, Vlajkova 199, Leskovac, 016/233-440, www.centarzarazvoj.org
• Regionalna agencija za ekonomski razvoj i preduzetništvo Pčinjskog okruga „VEEDA“, 22. decembra bb, Vranja 017/412-207; 414-893; 404-629, www.veeda.rs
• Regionalna razvojna agencija Bačk, Bulevar Mihajla Pupina 20/2, Novi Sad, 021/557-781, www.rda-backa.rs
• Regionalna razvojna agencija Srema, Glavna br.172, Ruma, 022/470-910, www.rrasrem.rs
• Agencija za razvoj MSPP „ALMA MONS“, Svetosavska 3a, Novi Sad, 021/427-822; 427-574, www.almamons.co.rs
• Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“, Trg Oslobođenja 1, Zaječar, 019/426-376, 426-377, www.raris.org
• Oblasna razvojna asocijacija „JUG“, Obrenovićeva 17/1, Niš, 018/515-447; 522-659, www.ora-jug.rs

Na koverti mora biti jasno naznačeno „ZA JAVNI POZIV –  MENTORING 2012.“

Za dodatne informacije možete se obratiti pozivom na telefon 011/20-60-815 ili putem elektronske pošte na adresu milan.vujovic@narr.gov.rs.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 10.05.2012. GODINE

Konkursna dokumentacija

Poziv za prijave za finansiranje projekata iz sredstava Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

UNESCO

Poziv za prijave za finansiranje projekata iz sredstava Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

UNESCO je objavio poziv za prijave za finansiranje projekata iz sredstava Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu Fond), koji je formiran na osnovu člana 18. Konvencije o zaštiti i unapređenju raznolikosti kulturnih izraza (Unesko, 2005.)

Svrha Fonda je promovisanje održivog razvoja i smanjenje siromaštva u zemljama u razvoju. Fond podržava projekte koji imaju za cilj da podstaknu razvoj dinamičnog kulturnog sektora, pre svega tako što će omogućiti uvođenje novih kulturnih politika i kulturnih industrija, ili jačanje postojećih.

Fond će podržati programe i projekte koji su dizajnirani da:

  • Omoguće uvođenje kulturnih politika koje štite i promovišu raznolikosti kulturnih izraza i, po potrebi, jačaju odgovarajuću institucionalnu infrastrukturu (termin “Institucionalna infrastruktura” ne bi trebalo tumačiti kao objekte fizičke izgradnje ili obnove, već u kontekstu menadžmenta, ljudskih resursa, itd.)
  • Ojačaju postojeće kulturne industrije;
  • Podstiču stvaranje novih kulturnih industrija
  • U specifičnim slučajevima, Fond će podržati takve aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu kulturnih izraza od izumiranja, onih koji su ugroženi, ili kojima je potrebna hitna zaštita, kao i onih koji obezbeđuju mogućnosti za izgradnju kapaciteta.

Programi/projekti koji nisu prihvatljivi za apliciranje kod Fonda su:

  • oni čiji je cilj pokriće deficita, vraćanje duga ili plaćanje kamate
  • odnose se isključivo na produkciju kulturnih izraza
  • odnose se na aktivnosti fizičke izgradnje/obnove objekata.

Pozivamo sve zainteresovane institucije, vladine i nevladine organizacije, kao i predstavnike ranjivih i drugih društvenih grupa (žene i ostale različite društvene grupe, uključujući osobe koje pripadaju manjinama i autohtone narode) da do 10 juna 2012. prijave svoje projekte na priloženom obrascui pošalju na ivana.zecevic@kultura.gov.rs   i marijana.milankov@zaprokul.org.rs

Zahtevi se popunjavaju na engleskom ili francuskom jeziku u priloženom formularu u digitalnoj formi (.doc file).

Formular uključuje sledeće informacije:
•       kratak rezimeprograma / projekta,
•       nacrt projekta(naziv, ciljevi, aktivnosti i očekivani rezultati, uključujući kulturni i društveni uticaj, ciljne grupe)
•      ime i adresa lica ili zastupnika koji će imati finansijsku i administrativnu odgovornost za realizaciju programa/projekta,
•      program rada i vremenski okvir,
•      detaljan budžet, uključujući i iznos sredstava koji se traži od Fonda, kao i iz drugih izvora finansiranja.
•   informacije koje  se odnose na slične projekte koji su ranije bili podržani od srane Uneska

Obaveštenje o projektima/programima koji su uspešno prošli na konkursu uslediće u decembru 2012. Ugovori i prve isplate za odobrene programe/projekte obično slede tri meseca posle odluke Komiteta u decembru, odnosno u martu naredne godine.

Sve pristigle prijave biće dostavljene na evaluaciju Nacionalnoj komisiji za Unesco pri Ministarstvu spoljnih poslova RS. Nacionalne komisije su zadužene da urade pregled i ocenu pristiglih projekata, kako bi utvrdile da li su prijavljeni projekti relevantni, da li ispunjavaju predmetne prioritete, kao i da ispitaju njihovu održivost. Nacionalna komisija je u obavezi da napravi predselekciju pristiglih projekata tako što će predložiti Fondu na razmatranje maksimalno četiri projekta iz Srbije (maksimalno dve aplikacije popunjene od strane institucija i maksimalno dve aplikacije nevladinog sektora).

Nakon ove procedure, izabrani projekti će biti prosleđeni Sekretarijatu Uneska.

Detaljnije informacije mogu se dobiti i na internet adresi http://www.unesco.org/culture/en/diversity/convention.

Za sva specifična pitanja oko aplikacionog procesa, možete se direktno obratiti i Sekretarijatu Uneska na:  IFCD.Convention2005@unesco.org

PRILOZI i LINK

Sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini

 

Projektne oblasti koje će se sufinansirati su:

1. Unapređenje upravljanja otpadom (Nabavka kanti i kontejnera za odlaganje otpada, adekvatnih posuda i kontejnera za sakupljanje reciklabilnog otpada)

2. Monitoring kvaliteta životne sredine
-Kontrola kvaliteta ambijentalnog vazduha
-Izrada studije o stanju i uticaju polena alergenih biljaka u vazduhu na teritoriji AP Vojvodine
-Kontrola kvaliteta površinskih i podzemnih voda
-Monitoring nepoljoprivrednog tla u naseljima, industrijskim zonama, zonama deponija i zaštićenim područjima
-Monitoring buke u životnoj sredini

3. Uređenje/oplemenjivanje prostora, neadekvatnih odlagališta otpada i podizanje (sadnja) zaštitnih zelenih pojaseva;

4. Kontinuirana edukacija javnosti u oblasti zaštite životne sredine (Sprovođenje tematskih medijskih kampanja na regionalnom i lokalnom nivou u vidu promovisanja principa održivog upravljanja otpadom, značaja podizanja zaštitnog zelenila, zaštite biodiverziteta, principa održivog razvoja, unapređenja eko-etno turizma);

5.Unapređenje upravljanja i promocije prirodne baštine i zaštićenih područja (Aktivne mere zaštite, sanacija i revitalizacija; Jačanje kapaciteta čuvarske službe; Promocija zaštićenih područja);

6.Monitoring osetljivih ekosistema i strogo zaštićenih i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na području AP Vojvodine; Monitoring zdravstvenog stanja i aktivnosti na zbrinjavanju strogo zaštićenih i zaštićenih životinjskih vrsta;

7.Aktivnosti udruženja građana u oblasti zaštite životne sredine u AP Vojvodini;

8.Realizacija pilot projekata iz oblasti zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije;

Opšti uslovi Konkursa:
Na konkursu za sufinansiranje projekata mogu da učestvuju:
a) lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 1., 3.);
b) udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine registrovana za oblast zaštite životne sredine (za projektnu oblast 7.);
c) upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, zaštićeno stanište i parkovi prirode, sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 5., 6.);
d) registrovane stručne – specijalizovane organizacije i ustanove;
(za projektne oblasti 4., 6., 8. )
e) fakulteti i naučne institucije sa teritorije AP Vojvodine (za projektne oblasti 2., 8. )

Projekti se podnose na obrascu koji se može dobiti na web sajtu Koordinatora projekta: www.ekourb.vojvodina.gov.rs.

Obrazac možete preuzeti ovde.

Rok za podnošenje projekata je 17. april2012. godine.

Konkursna dokumentacija:
Uz prijavu učesnici obavezno dostavljaju:
– Rešenje, uverenje, potvrdu, izvod da je podnosioc prijave upisan u registar nadležnog organa;
– Za udruženja građana overenu fotokopiju izvoda iz statuta u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine;
– Projekat koji sadrži sve relevantne informacije, a posebno sledeće podatke: naziv i sedište nosioca projekta; kontakt osobu; broj žiro računa, matični i PIB broj; vrstu, ciljeve i obim poslova; projektne faze; plan upotrebe sredstava; očekivane rezultate; način na koji se planira nadzor nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta.

Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumiza dodelu sredstava:
– nova i kreativna rešenja problema iz oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine;
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
– broj učesnika nosioca projekta;
– ukoliko se projekat realizuje uz učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije);

Visina sredstava koja se dodeljuje po prijektu:
f) lokalnim samoupravama: do 2.500.000,00 dinara;
g) upravljačima zaštićenih područja: do 2.000.000,00 dinara;
h) udruženjima građana: do 500.000,00 dinara;
i) stručnim – specijalizovanim organizacijama, ustanovama, fakultetima i naučnim institucijama: do 1.500.000,00 dinara;

Objavljivanje rezultata i potpisivanje ugovora:
Rok za objavljivanje rezultata Konkursa je 27. april 2012. godine.
Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor koji pored nosioca projekta potpisuju Fond za zaštitu životne sredine i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Podnošenje prijava na Konkurs:
Prijave za Konkurs se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom „Sufinansiranje projekata u oblasti održivog upravljanja životnom sredinom na teritoriji AP Vojvodine u 2012. godini“Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine; adresa Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, (telefon 021/487-4456, kontakt osoba Tankosava Čanak).

Dostavljanje izveštaja:
Korisnik sredstava se obavezuje da u roku od 15 dana po završetku projekta dostavi Koordinatoru projekta:
– završni izveštaj o realizaciji projekta;
– finansijski izveštaj o utrošenim sredstvima, sa pratećom dokumentacijom (fotokopije računa overene od ovlašćenog lica), iz koje se precizno može utvrditi da su dobijena sredstva namenski utrošena, prema ugovoru i pozitivnim propisima;
– izveštaj o namenskom korišćenju sredstava;
– izjavu korisnika o sprovedenoj proceduri javne nabavke;
– Zapisnik/proceduru o odabiru izvođača za korisnike koji nisu obveznici Zakona o javnim nabavkama;

Link

Finansiranje unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANJA

Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije raspisuje Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini, u cilju uštede energije i očuvanja životne sredine.

I KANDIDOVANjE PROJEKATA
Projekte mogu da kandiduju gradovi, odnosno jedinice lokalne samouprave, kao i privredna društva, odnosno druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.
Projekat se prijavljuje u pisanoj formi, tako što se popunjava prijava projekta za finansiranje unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini (Prijavni obrazac 1).

II CILjEVI
Prilikom odabira projekata prioritet će imati projekti kojima se obezbeđuje:
1.    ostvarivanje uštede energije i njeno racionalno korišćenje primenom  proverenih  savremenih tehnologija čije je korišćenje ekonomski opravdano;
2.    osavremenjavanje tehnologije  upotrebe postojećih i uvođenje novih obnovljivih  energetskih izvora  u zgradarstvu;
3.    sprovođenje prvog akcionog plana energetske efikasnosti;
4.    uposlenosti  privrednih subjekata;
5.    zaštita životne sredine kroz smanjene emisije GHG gasova;
6.    povećanje javne svesti o značaju energetske efikasnosti.

III USLOVI KANDIDOVANjA PROJEKATA
Realizacija projekata predviđa obavezno finansiranje projekta, i to na sledeći način:
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja obezbeđuje finansiranje projekata preko Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije u ukupnom iznosu od 1.000.000.000,00 dinara i to za:
1.    nabavku i postavljanje izolacije i zamenu  spoljašnje stolarije;
2.    nabavku i ugradnju energetski efikasnijih peći, kotlova ili podstanica, odnosno revitalizaciju  postojećih, nabavku i ugradnju sistema za regulaciju potrošnje toplotne energije (pumpe sa promenljivim protokom, termostatski ventili, regulatori protoka, itd.), revitalizaciju ili zamenu sistema za razvod tople vode u  smislu eliminacije curenja vode i postavljanja izolacije;
3.    smanjenje korišćenja električne energije za grejanje korišćenjem grejne opreme veće energetske efikasnosti (toplotne pumpe), energetski efikasne opreme za  sagorevanje biomase, solarnih kolektora, povećanje efikasnosti termotehničkih sistema ugradnjom sistemima automatske  regulacije;
4.    nabavku  i ugradnju energetski efikasne opreme za sagorevanje biomase;
5.    modernizaciju sistema javne rasvete koja podrazumeva da se u okviru adaptacije, sanacije i rekonstrukcije, odnosno instaliranja nove javne rasvete u cilju poboljšanja kvaliteta javne rasvete i povećanja energetske efikasnosti koriste  svetiljke u skladu sa tehničkim zahtevima definisanim u okviru mere broj 2. za sektor javnih i komercijalnih usluga u Prvom akcionom planu za energetsku efikasnost;
6.    izvođenje drugih radova i nabavku opreme kojom se unapređuje energetska efikasnost.

Finansiranje projekata je na sledeći način:
– Fond sufinansira iznos do 90 odsto vrednosti projekta, a iznos od najmanje 10 odsto jedinica lokalne samouprave, privredno društvo, odnosno drugo pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, autonomna pokrajina, odnosno Republika Srbija.

Neophodna dokumentacija:
Podnosilac je dužan da uz prijavu projekta energetske sanacije objekta (Prijavni obrazac 1) dostavi sledeću dokumentaciju:
1.    Dokaz da je građevinsko zemljište, odnosno objekat u javnoj svojini;
2.    Investicioni  program  sanacije energetskih  gubitaka na objektu izrađen u skladu sa Uputstvom  za izradu investicionog programa  (Prilog 1) Javnog poziva.
Nepotpune kao i prijave projekta koje imaju druge formalne nedostatke  neće se razmatrati.

IV  KONTAKT
Ministarstvo životne sredine rudarstva i prostornog planiranja i Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije pozivaju ovlašćene podnosioce da prijave projekte popunjavanjem Prijavnog obrasca 1 i dostave dokumentaciju iz tačke III ovog javnog poziva na adresu:
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja
Omladinskih brigada br. 1
Poslovna zgrada SIV 3, 11070 Novi Beograd
uz naznaku – “za kandidovanje projekata radi finansiranja unapređenja energetske efikasnosti objekata javne namene u 2012. godini, u cilju uštede energije i očuvanja životne sredine”

Kontakt osobe: Dragana Pelević i Radmila Grubin
Telefon za informacije: 011/2601034
e-mail: dragana.pelevic@ekoplan.gov.rs   e-mail: radmila.grubin@ekoplan.gov.rs

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata na konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji 2012. godine

Ministarstvo rada i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima građana  da podnesu predloge projekata za finansiranje iz sredstava opredeljenih po osnovu Zakona o igrama na sreću, iz Budžetskog fonda za zaštitu i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Prioritet Ministarstva rada i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz pružanje podrške sledećim projektnim aktivnostima:

1.    Prevencija institucionalizacije i deinstitucionalizacija
–          Stanovanje uz podršku za osobe sa invaliditetom
–          Dnevni boravci za osobe sa invaliditetom
–          Stimulativni i inkluzivni programi namenjeni deci, odraslim osobama i starim osobama sa invaliditetom

2.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja
–          Uklanjanje arhitektonskih barijera

3.    Edukacije  
–          Edukacije u cilju podizanja svesti osoba sa invaliditetom  i šire javnosti o osobama sa invaliditetom a radi njihove uspešnije društvene integracije
–          Edukacije u cilju podizanja kapaciteta udruženja osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti: Udruženja osoba sa invaliditetom,  kao i druga udruženja građana koja realizuju programe čiji je cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom.

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovana udruženja su dužna da predloge projekata dostave do 12. 04. 2012. godine. Predlozi projekata dostavljaju se Ministarstvu rada i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta, budžet projekta, narativni budžet projekta i izvršni pregled projekta dostavljaju se u 2 (dva) odštampana primerka (1 originalni overeni primerak i 1  fotokopija) i u elektronskoj formi na CD-u, a kod prateće i ostale poželjne dokumentacije dostavlja se jedna  kopija (nije potrebno slati je u elektronskoj formi). Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se u okviru sledećih dokumenata:
1.    Smernice za podnosioce predloga projekta – dokument koji je za informaciju podnosiocima,
2.    Aneks 1. Obrazac za pisanje predloga projekta – obavezno popunit,
3.    Aneks 2. Obrazac budžeta projekta – obavezno popuniti,
4.    Aneks 3. Narativni budžet – obavezno popuniti,
5.    Aneks 4. Izvršni pregled projekta – obavezno popuniti,
6.    Aneks 5. Uputstvo za pisanje predloga projekta – za informaciju podnosiocima,
7.    Aneks 6. Uputstvo za sastavljanje budžeta projekta – za informaciju podnosiocima.

Navedena dokumenta mogu se preuzeti isključivo u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih sajamskih manifestacija

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU

Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih sajamskih manifestacija za sufinansiranje organizacije sajmova u AP Vojvodini

U cilju podrške sektoru malih i srednjih preduzeća, kroz poslovno povezivanje ovog dela privrede, kako sa domaćim, tako i sa stranim partnerima, Pokrajinski sekretarijat za privredu sufinansiraće organizaciju regionalnih medjunarodnih sajamskih manifestacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koje se održavaju tokom drugog, trećeg i četvrtog kvartala 2012. godine sa ukupnim iznosom od 6.200.000,00 dinara, obezbedjenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2012 godinu («Službeni list APV», broj 23/2011) na poziciji broj 0122, ekonomska klasifikacija 451, subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta, na poziciji broj 0124, ekonomska klasifikacija 463, transferi ostalim nivoima vlasti, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta i na poziciji broj 0125, ekonomska klasifikacija 481, dotacije nevladinim organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 prihodi iz budžeta.

Uslovi konkursa
1. Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore, opštine i javna preduzeća sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje organizovanja regionalnih medjunarodnih sajamskih manifestacija na teritoriji AP Vojvodine.

2. Iznos dodeljenih sredstava može biti do 50% ukupnih troškova organizovanja sajamske manifestacije.Pod troškovima organizovanja sajamske manifestacije podrazumevaju se: troškovi zakupa prostora u kome se organizuje sajamska priredba, toškovi izrade i tehničkog opremanja štandova, kao i marketinški troškovi vezani za organizaciju sajma.

3. Rok za podnošenje prijava je 5. april 2012. godine.

4. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

5. Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Način apliciranja
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletana konkursna dokumentacija može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, II sprat, soba 5.

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa obaveznom naznakom na licu koverte «Prijava na konkurs-regionalni sajmovi» poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa. Na poledjini koverte navesti naziv, adresu i broj telefona i faksa podnosioca prijave, kao i ime osobe za kontakt.

Odlučivanje po prijavama

Odluku o dodeli sredstava doneće, na predlog Konkursne komisije, pokrajinski sekretar za privredu, u roku od 10 dana od dana zaključenja Konkursa.

Korisnik sredstava zaključuje Ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu kojim se utvrdjuju medjusobna prava i obaveze, ukupan iznos dotacije, način i uslovi plaćanja, podnošenje izveštaja o namenskom utrošku sredstava, kao i druga pitanja vezana za korišćenje ovih sredstava.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu na telefon 021 456 881.

Link