Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za lokalne kancelarije za mlade

young people jumpingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za lokalne kancelarije za mlade

U cilju obezbeđivanja održivosti programa namenjenih razvoju lokalne omladinske politike, kreiranih od strane Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) i Ministarstva omladine i sporta (MOS) , raspisuje se javni poziv za lokalne kancelarije za mlade  za program revizije lokalnih akcionih planova (LAP)  za mlade.

U 2013. godini programom je predviđen rad sa 30 lokalnih kancelarija za mlade (KZM), koje će putem javnog konkursa izabrati komisija sačinjena od predstavnika MOS-a i GIZ-a.

Program će biti realizovan u periodu april-decembar 2013. godine i obuhvatiće kako obuke za lokalne kooridnatore i članove opštinskih timova, tako i individualnu mentorsku podršku u ključnim fazama procesa revizije LAP-a za mlade.

Sprovođenje aktivnosti biće u celini finansirano iz projektnog budžeta, dok finansijsko učešće od strane izabranih lokalnih samouprava nije predviđeno, uz naznaku da jedinice lokalne samouprave u budućnosti treba da samostalno finansiraju proces revizije LAPa.

Lokalne kancelarije za mlade svoju prijavu dostavljaju popunjavanjem prijavnog obrasca koji je u prilogu ovog poziva.

Javni poziv otvoren je od 15. aprila do 03. maja 2013. godine, do 17.00 časova.

Link

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

turizam jezero,stolicaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude

1.    Predmet

Raspisuje se konkurs za dodelu kredita fizičkim licima, malim i srednjim privrednim društvima iz oblasti turizma za podsticanje kvaliteta turističke ponude, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije i Uredbom o uslovima i načinu dodele i korišćenja kreditnih sredstava za podsticanje kvaliteta turističke ponude («Službeni glasnik RS» broj 22/2013).

2.    Osnovni ciljevi

1.    Unapređenje kvaliteta turističke ponude i intenziviranje njenog korišćenja, što podrazumeva:
1.1.    izgradnju, uređenje i rekonstrukciju hotelskih i drugih smeštajnih
kapaciteta, restorana i objekata sportsko  rekreativnog i zabavnog sadržaja;
1.2.    restauraciju ruralnih objekata i njihovo pretvaranje u turističke
kapacitete;
1.3.    nabavku, rekonstrukciju i adaptaciju plutajućih objekata, kao i prevoznih i rekreativnih sredstava namenjenih posetiocima i turistima;
1.4.  unapređenje marketinga domaće ugostiteljske ponude;
1.5.  dizajn, pripremu proizvodnje i proizvodnju suvenira.
2.   Izgradnja turističke infrastrukture i suprastrukture;
3. Usklađivanje turističkih kapaciteta sa Zakonom o turizmu (“Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 99/11-dr. zakon i 93/12).

3.    Korišćenje kreditnih sredstava

Pravo na korišćenje kreditnih sredstava ima:

1.    Malo i srednje privredno društvo registrovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
2.    Preduzetnik koji je registrovan za obavljanje delatnosti u oblasti turizma;
3.    Poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09).

Podnošenje zahteva za korišćenje kreditnih sredstava

Zahtev za korišćenje kreditnih sredstava sa traženom dokumentacijom se dostavlja Ministarstvu finansija i privrede, Sektor za turizam, Kneza Miloša 20, Beograd, sa naznakom „Krediti za razvoj turizma”, isključivo putem pošte ili preko pisarnice Ministarstva.

Podnosilac zahteva može da ostvari pravo na korišćenje kreditnih sredstava samo po jednom zahtevu u toku budžetske godine. Za svaku budžetsku godinu podnosi se novi zahtev.

Zahtev i priložena dokumentacija ostaju trajno u arhivi Ministarstva i ne vraćaju se podnosiocu.

Konkurs je otvoren do 1. septembra tekuće godine.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.

Rok za podnošenje zahteva za reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita je 1.novembar tekuće godine. Po odobrenom kreditu može se samo jednom, u periodu otplate kredita, odobriti reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond.

Lica koja su ostvarila pravo na korišćenje kreditnih sredstava iz oblasti turizma po uredbama iz prethodnih godina, a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa tim uredbama, nemaju pravo na korišćenje sredstava po ovoj uredbi.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 011/2855271.

Link

Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti

solar panels on roofPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sufinansira jedinice lokalne samouprave u AP Vojvodini (u daljem tekstu: lokalne samouprave) u ukupnom iznosu od 30.200.000,00 dinara (slovima:tridesetmilionadvestahiljadadinara), planiranih za Aktivnost 5, ekonomska klasifikacija 4632-kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti za podsticanje privrednih aktivnosti kojima se uspostavlja energetska efikasnost na objektima ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, Pokrajina, i/ili Republika, radi stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta angažovanjem kapaciteta malih i srednjih preduzeća.

USLOVI KONKURSA:
1) pravo učešća imaju lokalne samouprave iz AP Vojvodine;
2) obezbeđen iznos sredstava lokalne samouprave za podsticanje privrednih aktivnosti;
3) lokalna samouprava može da konkuriše sa jednim projektom čija ukupna vrednost ne prelazi 4.000.000,00 dinara;
4) pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnpost polava će sufinansirati projekat do 50 % ukupne vrednosti projekta;

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1) prijava na konkurs sa predlogom projektnih aktivnosti koje će biti realizovane odobrenim sredstvima;
2) procena vrednosti radova na objektu sa specifikacijom troškova od strane nadležnog organa lokalne samouprave;
3) saglasnost ustanove za prihvatanje predloga projekta na objektu
4) opis aktivnosti na kojima će biti angažovano/a mala i srednja preduzeća za vreme trajanja projekta

NAČIN APLICIRANjA:
Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova isključivo na konkursnoj prijavi, koja se može se preuzeti na www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom: „Prijava na Konkurs za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave u AP Vojvodini za podsticanje privrednih aktivnosti.”

U razmatranje se neće uzeti neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefon 021/487 4248.

Konkurs je otvoren do 15. maja 2013. godine.

Link

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu

novac_250511POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA RASPISUJE

Javni konkurs za dodelu subvencije za refundaciju troškova ulaganja u materijalnu imovinu u 2013. godini

Javni konkurs za dodelu subvencija predstavlja osnov za dodelu regionalne investicione državne pomoći.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 46.000.000,00 dinara.

I Namena sredstava:
Sredstva se odobravaju namenski, po principu refundacije, za troškove ulaganja u materijalnu imovinu, umanjene za iskazan iznos poreza na dodatnu vrednost – do maksimalnog iznosa od 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po privrednom subjektu.

Subvencija se ne može odobriti privrednom društvu koje ima status povezanog lica u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Sredstva se odobravaju privrednim društvima prilikom započinjanja obavljanja nove ili prilikom proširenja postojeće poslovne delatnosti, a koja podrazumeva izgradnju novih proizvodnih objekata (greenfield) ili obavljanje delatnosti u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu, za koje je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja subvencije (namenski brownfield).
Iznos državne pomoći odrediće se na osnovu troškova jednogodišnjeg zakupa, odnosno troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije, a maksimalno do iznosa navedenog u stavu 1. poglavlja I .

II Uslovi:
Pravo na subvenciju može ostvariti privredno društvo pod uslovom da kumulativno ispunjava sledeće uslove:
1. Realizuje investicioni projekat u kome gradi nove proizvodne kapacitete ili realizuje investicioni projekat u novom, za korisnika sredstava namenski izgrađenom objektu za koji je ugovoren dugoročni zakup u trajanju od najmanje 6 godina od dana odobrenja subvencije na teritoriji AP Vojvodine;
2. Posluje u prerađivačkoj ili industriji informacionih tehnologija (prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti, Sl. glasnik 54/2010 – sve delatnosti iz sektora C, kao i delatnost 62.01 iz sektora J) sa minimalnim učešćem izvoza od 50% ukupnog prometa u prethodne 3 godine ;
3. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat kojim realizuje minimalnu vrednost ulaganja u naredne 3 godine od 3.000.000 evra počev od dana zaključenja ugovora ;
4. Da u prijavi za dodelu subvencije prikaže investicioni projekat kojim se u naredne 3 godine realizuje otvaranje najmanje 100 novih radnih mesta počev od dana zaključenja ugovora;
5. Da nad njim nije pokrenut stečajni, odnosno likvidacioni postupak;
6. Da preduzeće nije bilo u blokadi u prethodnih 12 meseci od dana podnošenja zahteva;
7. Da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene, za prethodnih 6 meseci koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za dodelu subvencija, osim ukoliko je podnosilac zahteva novoosnovani privredni subjekat, a na osnovu obrazloženog zahtev nadležnog organa lokalne samouprave;
8. Da ima registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

III Posebni slučajevi:
U slučaju privrednih subjekata koji će u periodu od naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora uložiti najmanje 5 miliona evra i otvoriti najmanje 300 novih radnih mesta, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane u poglavlju II, može se odobriti subvencija u maksimalnom iznosu do 200.000 evra u dinarskoj protivvrednosti .

Za privredna društva koja investiciju realizuju u jednoj od 3 lokalne samouprave u AP Vojvodini koje su prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu (Sl. glasnik RS br. 107/2012) svrstane u IV grupu kao izrazito nedovoljno nerazvijene (Žitište, Plandište i Čoka), neophodna visina ulaganja iz poglavlja II tačka 3. iznosi 1.5 miliona evra, a broj novih otvorenih radnih mesta, iz tačke 4 istog poglavlja, 50 počev od dana zaključenja ugovora, pod uslovom da ispunjavaju i sve druge uslove propisane u poglavlju II.

IV Od prava na dodelu subvencija izuzeti su:
– privredi subjekti u teškoćama u smislu člana 2. stav 1. tačke 5) Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći (sl. glasnik RS br. 13/10, 100/11 i 91/12);
– državni organi, organizacije i drugi korisnici javnih sredstava, društvene organizacije, udruženja građana i neprofitne organizacije;
– pravna lica kojima je u prethodnih 12 meseci iznos upisanog kapitala smanjen za više od 50% tog kapitala, ali ne ispod zakonom propisanog minimuma;
– pravna lica čiji je osnivač ili većinski vlasnik republika, pokrajina ili lokalna samouprava;
– pravna lica kojima su iz budžeta republike ili pokrajine već isplaćena sredstva za iste opravdane troškove;
– pravna lica koja nisu ispunila raniju ugovornu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a ugovorna obaveza je istekla, kao i pravna lica čija je ranija obaveza u toku, a ustanovi se da je redovno ne izvršavaju.

V Dokumentacija
1. Prijava za dodelu sredstava na propisanom obrascu;
2. Profaktura za izradu projektno-tehničke dokumentacije;
3. Predugovor o zakupu proizvodnog prostora sa iskazanom cenom mesečne zakupnine;
4. Projektovani bilansi i procena novčanih tokova za naredne 3 godine;
5. Finansijski izveštaj za prethodne 3 godine sa mišljenjem revizora (za obveznike revizije) ili Izveštaj o bonitetu od Narodne banke Srbije koji ne može biti stariji od 6 meseci (original ili overena kopija, a za strano lice uz obavezan overeni prevod) ;
6. Fotokopija rešenja o registraciji izdata od strane nadležnog organa;
7. Potvrda nadležnog poreskog organa – Poreska uprava Ministarstva finansija Republike Srbije i nadležni organ jedinice lokalne samouprave – Uprava javnih prihoda ili potvrda – uverenje strane države, kada ima sedište na njenoj teritoriji ;
8. Bruto bilans (Zaključni list) za prethodne tri godine, sa iskazanom pozicijom 203 – Kupci u inostranstvu ;
9. Za novoosnovane kompanije – odluka ovlašćenog organa kompanije (bord direktora, direktor, upravni odbor i sl.) o investiciji na teritoriji AP Vojvodine;
10. Pisana izjava podnosioca zahteva o tome da li mu je i po kom osnovu već dodeljena državna pomoć za iste opravdane troškove ili izjava podnosioca zahteva da nije koristio državnu pomoć;
11. Obrazložen zahtev nadležnog organa lokalne samouprave u slučaju navedenom u tački II.7
Komisija zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.
Prijave sa kompletnom dokumentacijom podnose se Fondu za podršku investicija u Vojvodini, na adresu Narodnog fronta 23d, 21000 Novi Sad, Republika Srbija.

VI Donošenje odluke
Predlog odluke o dodeli i visini subvencije privrednom društvu donosi Komisija koju čine dva predstavnika Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, od kojih je jedan diplomirani pravnik, jedan predstavnik Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i dva predstavnika Fonda za podršku investicija u Vojvodini.
Odluku o dodeli i visini subvencije privrednom društvu, na osnovu predloga Komisije, donosi Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, za svaki pojedinačni slučaj, u iznosu prikazanom na profakturi za izradu projektno-tehničke dokumentacije ili predugovoru o zakupu, bez poreza na dodatu vrednost, a maksimalno do 100.000 evra u dinarskoj protivvrednosti prema srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke .

Po sopstvenoj proceni, Komisija može tražiti nezavisnu procenu prikazanih rashoda od strane ovlašćene revizorske kuće, a o trošku podnosioca zahteva.

Po prijemu obaveštenja o dodeli subvencije, korisnik sredstava je dužan da Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova podnese zahtev za otvaranje namenskog računa u Upravi za trezor, u slučaju da takav račun već nema otvoren.

VII Zaključivanje ugovora
Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i podnosilac zahteva zaključuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu kojeg se vrši isplata subvencije.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora:
– Fotokopija kartona deponovanih potpisa za namenski račun u Upravi za trezor;
– Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – kopija ugovora o zakupu sa iskazanom mesečnom zakupninom, overenog u sudu i, u slučaju greenfield investicije, kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu
– Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – kopija ugovora o kupoprodaji/zakupu zemljišta, overenog u sudu
Sredstva obezbeđenja
– Bankarska garancija domaće banke u vrednosti iznosa subvencija sa klauzulama „neopoziva”, „bezuslovna” i „naplativa na prvi poziv bez prava prigovora” sa rokom važnosti od 39 meseci od dana zaključenja ugovora;
– Dve potpisane blanko solo menice sa potpisanim meničnim ovlašćenjem u cilju naplate zakonske zatezne kamate (u slučaju raskida ugovora zbog neispunjenja ugovornih obaveza da se naplati kamata za period od isplate poslednje tranše do dana sticanja uslova za raskid)

VIII Dinamika isplate
Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova izrade projektne dokumentacije – Po principu refundacije, jednokratno, u punom iznosu odobrene subvencije, po dobijanju građevinske dozvole, prema priloženoj fakturi, a najviše do iznosa odobrene subvencije, uz obavezan izvod poslovne banke da je izvršen promet usluga.

Za troškove materijalnih ulaganja kod kojih se iznos državne pomoći određuje u visini troškova zakupa – Po principu refundacije, kvartalno, po dobijanju građevinske dozvole, po prikazanim fakturama, a najviše do iznosa odobrene subvencije, uz obavezan izvod poslovne banke da je za taj period izvršen promet usluga.

IX Obaveze korisnika
– Da redovno isplaćuje zarade i uplaćuje porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
– Da obavlja delatnost na teritoriji opštine/grada na kojoj je ostvario pravo na subvenciju;
– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora investira minimum 3 miliona evra od dana odobrenja subvencije;
– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora zaposli minimum 100 radnika od dana odobrenja subvencije;
– Da u naredne tri godine počev od dana zaključenja ugovora pribavi upotrebnu dozvolu za novoizgrađeni objekat;
– Da dostavlja Fondu za podršku investicija u Vojvodini kvartalni izveštaj o realizaciji projekta (na propisanom obrascu) uz fotokopiju kompletne prateće dokumentacije;
– Da posluje u skladu sa planom realizacije investicionog projekta prikazanom u Prijavi za dodelu sredstava;
– Da prostor ili deo prostora proizvodnih kapaciteta na osnovu kojih mu je odobrena subvencija ne izdaje u zakup/podzakup u periodu trajanja ugovora o dodeli subvencije;
– Da u periodu trajanja ugovora omogući predstavniku Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i predstavniku Fonda za podršku investicija u Vojvodini nesmetan uvid u tok realizacije investicionog projekta (monitoring).
Sekretarijat može da raskine ugovor u svakoj fazi izvršenja ako utvrdi da korisnik sredstava ne ispunjava uslove utvrđene ovim javnim pozivom, biznis planom i ugovorom i da u tom slučaju aktivira položena sredstva obezbeđenja u punom iznosu odobrene subvencije.

X Ostale informacije
Obrazac prijave može se preuzeti na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (www.spriv.vojvodina.gov.rs), na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju o lokalnu samoupravu (www.region.vojvodina.gov.rs) kao i na sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini (www.vip.org.rs).
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Fondu za podršku investicija u Vojvodini (telefon 021/472-32-40).
Nepotpuna dokumentacija neće se uzeti u razmatranje.
Javni konkurs objavljen je u Službenom listu APV, dnevnom listu „Dnevnik”, na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju o lokalnu samoupravu i sajtu Fonda za podršku investicija u Vojvodini.

Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu.

Link

However, if you are applying to a job that varies from your

His father https://www.jewelryfyku.top/, here, died at age 42 of spinal cancer, primary site unknown. Her hunch was confirmed in 2004, when distant cousins tracked down the family to let them know genetic pathologists had identified the source of their curse: the RET proto oncogene. Knowing there was a 50 percent chance they had inherited the mutation, Jamie Condie and his siblings made the life altering decision to have their blood tested.

pandora bracelets As mentioned above, you may need to be logged in as the administrator to perform certain tasks within Windows. If you only have one account on your PC, there is a heavy chance that it is the administrator account. The exception to this is if you have somehow disabled the administrator account. pandora bracelets

pandora rings An Introduction: The introduction should be short no longer than one paragraph, and it must talk about the objective as well as the proposed solutions. The introduction should give a brief idea about what the objective is, what the plan proposes, and how the particular plan provides the best solution. Your executive summary is the sales pitch for your strategic plan that follows; the introduction should work as a sales pitch for the executive summary.. pandora rings

pandora earrings 3) When describing your duties, avoid using jargon if you are applying outside of your field. It is one thing to load your resume with acronyms and technical jargon if it relates directly to your prospective job duties. However, if you are applying to a job that varies from your previous job in scope, replace the jargon with clear, precise language that explains your duties in layman’s terms.. pandora earrings

pandora necklaces Pridgen and other African American officials.On the tape pandora bracelets, a copy of which has been obtained by The Buffalo News, Mascia repeatedly uses the N word when referring to African American leaders, and also says of black politicians: “Once they’re in power, forget about it, forget it. They want it all.”After listening to the recording with two Buffalo News reporters Wednesday afternoon, Mascia said he is disappointed in himself and very sorry. He said the remarks were “totally out of character for me.” Mascia said he will personally apologize to everyone mentioned on the tape, but he said he has no intention of leaving the race for the Fillmore District seat on the Council.On the recording, apparently made several months ago with a cellphone while Mascia, 70, was riding in a vehicle with a former employer, Mascia also made a crude remark about a man of Middle Eastern descent.Mascia is the Erie County Conservative Party’s endorsed candidate for the Fillmore District seat, and he also is entered in a three way Democratic Party primary for the post pandora necklaces.

Donacije za putovanje u zemlje Evropske Unije

Travelling backpackerEUROPEAN CULTURAL FOUNDATION

STEP Beyond Travel Grants

STEP Beyond Travel donacije za putovanje u zemlje Evropske Unije ili zemlje koje se sa njom graniče pružaju podršku mladim i perspektivnim umetnicima i radnicima u kulturi.

Prioritet imaju pojedinci do 35 godina i/ili su u prvih 10 godina karijere.

Rok za dostavljanje aplikacije: minimum mesec dana pre planiranog putovanja

Više informacija OVDE

Aplikacioni formular

Sredstva za umetničke i kulturne projekte

CultureEUROPEAN CULTURAL FOUNDATION


Balkan Incentive Fund for Culture

Ovaj fond radi na ojačavanju veza širom zapadnog Balkana i veza regiona sa Evropom.

Fond za podsticaj kulture na Balkanu (BIFC) obezbeđuje sredstva za umetničke i kulturne projekte u saradnji organizacija iz Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Time nastaje dugoročno partnerstvo u regionu i u ostatku Evrope.

Projekat može trajati od 18-24 meseci.

Prosek donacije iznosi 15.000€, a maksimum je 30.000€. Fond pokriva 80% donacije, tako da organizacija mora da obezbedi preostalih 20%.

Rok za dostavljanje aplikacije: minimum 4 meseca pre planirane implementacije.

Aplikacioni formular i budžet

Uputstva za aplikante

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

komasacijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje započinjanja novih postupaka komasacije

Za započinjanje novih postupaka komasacije raspisuje se konkurs za sredstva u
ukupnom iznosu do 10.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju
korisnicima u obimu do 40%. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Predmet sufinansiranja su troškovi: procene vrednosti zemljišta, izvođača
geodetsko tehničkih radova, nadzornog organa, radova na krčenju terena i uređenju zemljišta koji su nužni radi nesmetanog sprovođenja komasacije, nabavka belega, katastarsko klasiranje i bonitiranje zemljišta i sl. Ukupna vrednost navedenih troškova će se sufinansirati do iznosa 12.000 din./ha katastarske opštine.

Predmet sufinansiranja nisu troškovi: komisije za komasaciju, potkomisija,
komisije za javnu nabavku, kancelarijskog materijala i opreme, izrada programa
komasacije, telefona, struje, zakupa prostorija, reprezentacije i sl.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine uz uslov da u prethodnom periodu nisu zaključile ugovor o korišćenju sredstava za započinjanje postupka komasacije, a da sam postupak realizacije komasacije još nije započet.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs
2. Kopija PIB obrazca
3. Kopija kartona deponovanih potpisa
4. Program komasacije (na uvid)
5. Overena kopija Saglasnosti na Program komasacije, koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
6. Overena kopija akta kojim je skupština jedinice lokalne samouprave donela Program komasacije
7. Overena kopija Odluke Skupštine opštine o sprovođenju komasacije
8. Podaci o katastarskoj opštini za koju se planira započinjanje postupka komasacije i to: veličina građevinskog reona, veličina vangrađevinskog reona, broj parcela u građevinskom i vangrađevinskom reonu, obavezno navesti dali je u predmetnoj katastarskoj opštini u prethodnom periodu već realizovana komasacija (podatke preuzeti od službe za katastar nepokretnosti).

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su komasiranost katastarske opštine, usitnjenost poljoprivrednh parcela i razvijenost lokalne samouprave.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata I korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 40 % biće izvršena po dostavljanju
dokaza:
•    realizaciji ugovorene obaveze
•    da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja
i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela realizaciju komasacije.

Navedeni dokazi se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Način podnošenja prijave na konkurs:

Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta
Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs .

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 01.06.2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ” konkurs- komasacija”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

documentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za sufinansiranje izrade tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura

Za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura raspisuje se konkurs za sredstva u ukupnom iznosu do 24.000.000,00 dinara. Sredstva se kao bespovratna dodeljuju korisnicima u obimu do 50% za troškove na izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura u 2013. godini.

Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo na učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave (gradovi i opštine) sa teritorije AP Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
1. Prijava na konkurs,

2. Kopija PIB obrazca,

3. Kopija kartona deponovanih potpisa

4. Obrazloženje prirodnih potencijala i potreba za navodnjavanjem (dati kraći opis prirodnih potencijala za navodnjavanje, potreba za navodnjavanjem, moguće pravce rešenja problema, očekivani izvori finansiranja izgradnje sistema za navodnjavanje, veličina površine za navodnjavanje za koju se priprema tehnička dokumentacija, ostali argumenti od značaja za povećanje navodnjavanih površina)

5. Odluka nadležnog organa lokalne samouprave o pristupanju izradi tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje.

6. Ponuda za izradu tehničke dokumentacije za obezbeđenje dostupnosti vode za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Kriterijumi za ocenu prijava su kvalitet podnete konkursne dokumentacije, površina koja će se moći navodnjavati realizacijom tehničke dokumentacije i razvijenost opštine.

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Isplata odobrenih sredstava u visini do 50 % biće izvršena do kraja 2013. godine po dostavljanju dokaza:
•    realizaciji ugovorene obaveze
•    da je lokalna samouprava svojim godišnjim programom zaštite, uređenja
i korišćenja poljoprivrednog zemljišta predvidela realizaciju aktivnosti vezanih za navodnjavanje poljoprivrednih kultura.

Navedeni dokazi se dostavljaju Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu,
vodoprivredu i šumarstvo najkasnije do 15.11.2013. godine.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs . Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom
dokumentacijom podnosi se zaključno sa 15.05.2013. godine, na adresu: Pokrajinski
sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla
Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom ” konkurs-izrada tehničke dokumentacije
(navodnjavanje)”.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4405 .

Link

“Ja i drugi: Otkrivanje različitosti oko mene i u meni”

friendship-clip-art-1AKADEMIJA CENTRALNOEVROPSKIH ŠKOLA

“Ja i drugi: Otkrivanje različitosti oko mene i u meni”

Akademije centralnoevropskih škola. Škole iz 15 zemalja su pozvane da učestvuju u jednoj od najvećih međunarodnih školskih mreža.

Njen cilj je da omogući i pojača među-kulturni dijalog i saradnju između mladih ljudi i da stvori stalnu mrežu za deljenje znanja, uzajamnog učenja i inovacija.

Pozivaju se učenici starosti između 12 i 17 godina iz škola iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Kosova, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovačke i Slovenije da pronađu partnere i apliciraju.

Postoji i online nalazač partner na sajtu www.aces.or.at.

Jezik komunikacije je engleski.

Projekat može trajati maksimalno 7 meseci, a treba da se sprovede između septembra 2013. i sredine marta 2014.

Maksimalni iznos koji se može dobiti je 1800€ za školu vodećeg partnera, i po 1600€ za škole partnere.

Detaljnije informacije OVDE

Predlozi projekta se podnose do 30. aprila 2013 online na  www.aces.or.at/apply

Link