Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine

DeponijaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO  I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine (rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada, sanacija, rekultivacija postojećih deponija i degradiranih površina i podizanje zaštitnih zelenih pojaseva) kao i nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera.

Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 1.520.000,00 dinara budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) i to 800.000,00 kao pomoć u sufinansiranju Projekata i Studija iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja, kao i aktivnosti u cilju rešavanja problema deponija i 720.000,00 za nabavku opreme za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera. Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 300.000,00 dinara.

Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac se preuzima na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine www.ekourb.vojvodina.gov.rs)

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
–      potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom, odnosno tačan naziv opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera i namenu
–      fotokopiju PIB obrasca,
–      fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
–      izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.,
–      izjavu da je ugovor za nabavku opreme ili uređaja potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave  zatraži dodatnu dokumentaciju.

Kriterijumi za dodelu sredstava:  
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
–      stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
–      stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,
–      visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju,
–      opravdanost prethodno namenski dodeljenih sredstava od strane Sekretarijata do dana zatvaranja konkursa
–      dugoročni efekat projekta na životnu sredinu.

Rokovi za sprovođenje konkursa:  
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
–      objavljivanje javnog konkursa: 08.05.2013. godine,
–      dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 31.05.2013. godine,
–      donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 07.06.2013. godine,
–      rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2013. godine,
–      rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 16.12.2013. godine.

Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
O podnetim prijavama na konkurs odlučuje Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koje razmatraju pristigle prijave na konkurs i utvrđuju predlog odluke.

Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za su/finansiranje projekata iz oblasti zaštite životne sredine, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.

Nakon realizacije ugovorenih obaveza, a najkasnije do 16.12.2013. godine jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.

Način podnošenja prijave na konkurs:   
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).

Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (a kontakt osoba je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Link

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom

PROFESIONALNA-REHABILITACIJAMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini

1.    Predmet oglašavanja

Preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom (u daljem tekstu: preduzeća) se, u skladu sa Zakonom, mogu obezbediti sredstva za poboljšanje uslova rada, unapređenje proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge svrhe.

Sredstva po ovom javnom pozivu koriste se za sledeće namene:

I.    podršku razvoju konkurentnosti preduzeća nabavkom repromaterijala i sirovina radi ulaganja u dalju proizvodnju u toku kalendarske godine;
II.    finansiranje nabavke nove opreme u cilju održanja i proširenja postojećih kapaciteta ili uvođenja novih proizvodnih programa primerenih za zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

Sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su u Budžetskom fondu za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 470.000.000,00 dinara.

Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom može podneti najviše po jednu prijavu za svaku od utvrđenihnamena.

Maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti preduzeću po ovom javnom pozivu iznosi 15.000.000,00 dinara.

Rok za realizaciju sredstava dodeljenih po ovom javnom pozivu je šest meseci od dana prenosa.

2.    Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu preduzeća podnose prijavu na propisanom obrascu koji se može preuzeti na sajtu: www.minrzs.gov.rs ili u prostorijama Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne, Beograd, Nemanjina 22-26.

Uz prijavu se dostavlja i sledeća dokumentacija:

1.    obrazloženje namene i visine potrebnih sredstava;
2.    profakture po predračunskoj vrednosti prijave;
3.    finansijski izveštaji za 2011. i 2012. godinu godinu (bilans stanja, bilans uspeha).

Pravo na podnošenje prijave imaju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom koja su opravdala namensku upotrebu sredstava dodeljenih po prethodnim javnim pozivima za dodelu sredstava preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u prethodnom periodu.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike može da zahteva dodatne informacije, dokumenta i dokaze od značaja za dodelu sredstava.

3.    Kriterijumi za dodelu sredstava i rokovi

Kriterijumi za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu su:

    ukupan broj zaposlenih osoba sa invaliditetom u preduzeću;
    broj novozaposlenih osoba sa invaliditetom u prethodne dve godine;
    finansijski rezultat poslovanja u prethodne dve poslovne godine.

Prijava sa kompletnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zapošljavanje najkasnije do 31. maja 2013. godine

Procenu prijave i ispunjenost uslova za korišćenje sredstava po ovom javnom pozivu vrši komisija koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove zapošljavanja.

U razmatranje se neće uzeti nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave podnete od strane neovlašćenih lica.

Odluku o dodeli sredstava po ovom javnom pozivu donosi ministar nadležan za poslove zapošljavanja na osnovu predloga koji komisija sačinjava.

Na osnovu odluke o dodeli sredstava, a radi regulisanja međusobnih prava i obaveza zaključuje se ugovor kojim se uređuje predmet, odnosno namena sredstava, tačan iznos sredstava po namenama, instrumenti obezbeđenja za slučaj nenamenskog trošenja sredstava, obaveze ugovornih strana, rokovi za realizaciju ugovora i druga pitanja.

4.    Podnošenje prijave

Prijave sa naznakom „Javni poziv za dodelu sredstava za poboljšanje uslova rada u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2013. godini” (sa naznakom odgovarajuće namene) dostaviti na sledeću adresu:

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike
Sektor za zapošljavanje
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd

Link

2 left back this season (Photo: Clive Brunskill) Get football

I first met some of the current Munster players in 2000, when the team came to see Alone It Stands the night before they flew out to France for a semi final against Toulouse. They were good natured and many of them stayed afterwards to have their photos taken with the cast and to sign autographs. I was struck by how young many of them looked Ronan O’Gara and Peter Stringer in particular.

cheap nfl jerseys Your self will be capable in direction of identify a piece for on your own that fits your persona and enhances your elegance. However if they are not able to, they will talk to yourself in direction of fax or deliver a scan of a bona fide visualize Identity. Downloading and performing other malware or basic safety dangers is the major focus of Sality. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys from china In fact, the average human has more than 2.5 million sweat glands on his or her body. People with overactive sweat glands are often embarrassed when sweat stains appear near the armpit area or when sweat soaks through the back of a shirt or pants. The good news is that some new fabrics can actually help conceal excessive perspiration.. Cheap Jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping “This disease has touched a lot of our lives,” said team member Alyssa Costancio, 17, who along with teammate Stephanie Cegarra, 17, brought the idea before the entire team. Everyone was on board. “Some of the team have had relatives with cancer, so it was a good cause for us to get behind,” Costancio said. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys from china A specified level of training at an approved school is required when applying to become either a broker or a salesperson. Salespeople must complete a 75 hour pre licensure course at a licensed school, a list of which is posted on the State of New Jersey Department of Banking Insurance’s website. This training teaches about real estate practices, principles and laws within the state of New Jersey.. wholesale jerseys from china

Cheap Jerseys china The Sports Xchange Love remains weeks away from being cleared to play Minnesota Timberwolves forward Kevin Love had his surgically repaired right hand examined on Wednesday and was given the green light to increase his conditioning program. But the two time All Star was not cleared to begin full contact drills, according to the Pioneer Press. Love will be re evaluated in two to three weeks. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys “The message is that we have a lot of issues in this country that we need to deal with,” he said. “We have a lot of people that are oppressed. We have a lot of people that aren’t treated equally, that aren’t given equal opportunities. “I am delighted to be part of this. I think a special tribute should go to the Rebel Riders as well who are always very good for raising funds for charity as well. In true Cork spirit, people did not leave us down. wholesale nfl jerseys

cheap jerseys Swansea’s Neil Taylor eyes transfer away from the Liberty in search of more regular footballDefender Fulham tried to buy in January is behind youngster Ben Davies in the pecking order and has two years left to run on his contract20:29, 11 MAR 2014Updated20:44, 11 MAR 2014Given the elbow: Taylor has been Swansea’s No.2 left back this season (Photo: Clive Brunskill) Get football updates directly to your inbox+ SubscribeThank you for subscribing!Could not subscribe, try again laterInvalid EmailNeil Taylor admits he may have to leave Swansea as he targets regular first team football.The 25 year old Wales international has had to play second fiddle to Ben Davies for club and country since breaking his ankle in September 2012.The full back, who played for Team GB at the 2012 Olympic Games, attracted interest from Fulham in January, with the Swans rejecting a offer from the Cottagers.Taylor, whose contract runs until 2016, was content to remain in south Wales, but a lack of game time may alter his view come the summer.”There was a bid for me from Fulham cheap nfl jerseys, it was rejected by the club and that is how football works and that’s it,” he said. “It was the club’s decision. If they had a price they would have sold me for then at least then I would have known I was not wanted or not needed. cheap jerseys

wholesale nfl jerseys from china Opponent’s attack. The same factors apply with boxing and martial arts, but an attack in wrestling is nonviolent. Wrestling does not permit opponents to strike one another, and imposes strict penalties or disqualification for violent behavior. Three other survivors, Chief Radioman Robert Copeland, Boatswain Mate Richard Deal and Aviation Metalsmith Moody Erwin, were pulled from the sea. Resuscitation efforts failed and Copeland soon died. The Phoebus combed the waters for over five hours but found no other survivors wholesale nfl jerseys from china.

Konkursi za finansiranje omladinskih projekata

helping-each-otherMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkursi za finansiranje omladinskih projekata

U skladu sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, Ministarstvo omladine i sporta, u partnerstvu sa 26 Resurs centara, četvrtu godinu za redom pruža podršku udruženjima mladih i neformalnim omladinskim grupama širom Srbije za podsticanje aktivizma i volonterizma u lokalnim zajednicama kroz obuku i realizaciju omladinskih projekata. U tom cilju, u 26 okruga Srbije raspisani su konkursi za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih.

Smernice za podnošenje projektnih ideja i prijavni formular možete preuzeti sa sajta Resurs centra za svoj okrug i sa omladinskog portala Zamisli Život.

Konkurs je namenjen mladim i kreativnim ljudima koji kroz aktivno učešće i volontersko angažovanje:
• motivišu i druge mlade, stvaraju uslove i aktivnosti za aktivno i kreativno provođenje slobodnog vremena
• učestvuju u uređenju javnih prostora u kojima mladi provode slobodno vreme i/ili organizujete aktivnosti za mlade u tim prostorima
• promovišu solidarnost i humanost
• promovišu razumevanje, toleranciju i jednake šanse za sve mlade
• promovišu zdrave i bezbedne stilove života
• učestvuju u akcijama zaštite životne sredine
• podstiču preduzetnički duh kod mladih
• promovišu osnovne vrednosti EU među mladima.

Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje pet članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, razne omladinske sekcije i druge grupe mladih.

Neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu, a udruženja mladih moraju biti upisana u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, do trenutka podnošenja konačnog predloga projekta nakon realizovane obuke. Neformalne omladinske grupe ne treba da budu evidentirane.

Konkurs je otvoren od 29. aprila do 15. juna 2013. godine.

Da bi se stvorili uslovi da se podrže aktivni mladi ljudi koji žele da doprinesu boljem životu u mestu u kome žive, Ministarstvo omladine i sporta je 2010. godine pokrenulo program „MLADI SU ZAKON“ i u saradnji sa Resurs centrima širom Srbije finansiralo 402 omladinska volonterska projekta realizovana u 125 opština i gradova u Srbiji. Tokom ovog programa, mladi su aktivno bili uključeni u proces izrade i promocije Zakona o mladima, a program je omogućio i da više od 600 različitih udruženja mladih i neformalnih udruženja mladih prođe obuku za pisanje projekata i upravljanje projektnim ciklusom.

Link

Nacionalni forum za zelene ideje

think green2BALKANSKI FOND ZA LOKALNE INICIJATIVE

Nacionalni forum za zelene ideje

U partnerstvu sa Fondom braće Rokfeler i ERSTE Bankom, Balkanski fond za lokalne inicijative, po prvi put u Srbiji, organizuje Nacionalni forum za zelene ideje, sa ciljem da podstakne pojedince, udruženja i mala preduzeća da razviju inovativne preduzetničke ideje koje  zasnovane na principima održivog razvoja. Cilj nam je da se prepoznaju i podrže ideje sa najvećim potencijalom održivosti tj. ostvarivanja socio-ekonomskog razvojnog uticaja na svoju  lokalnu zajednicu  uz očuvanje prirodnih resursa i životne sredine.

Održivost podrazumeva usklađivanje ekonomskog rasta sa interesom životne sredine i društvenim razvojem „sa ljudskim likom“. U uslovima dominacije velikih tržišno-dominantnih korporativnih lanaca, izazov ekonomske stabilnosti predstavlja pronalaženje novih načina organizovanja uz obavezno uključivanje lokalnih zajednica u kreativno rešavanje ekonomskih, društvenih i problema životne sredine.  Održivi razvoj podrazumeva privredni razvoj zasnovan na optimalnom korišćenju lokalnih resursa, tradicionalnim procesima proizvodnje prilagođenim novom okruženju, negovanju zanata i na stalnom ekološkom unapređenju.

Kriterijumi za odabir ideja:

Projektna ideja koju prijavljujete na Nacionalni forum za “zelene ideje“ treba da ravnomerno obuhvati sve elemente održivog razvoja, odnosno da pored finansijske održivosti, ima podjednako značajan društveni, ekološki i ekonomski uticaj u zajednici. Ideje će biti selektovane u skladu sa sledećim kriterijumima:

•    da je u početnoj fazi;
•    da je jedinstvena i inovativna;
•    da je u potpunosti zasnovana na korišćenju lokalnih resursa;
•    da uključuje detaljan plan zaštite i unapređenja životne sredine;
•    da zapošljava ljude iz lokalne sredine i koristi njihove tradicionalne veštine, kao i da uključuje brigu o zajednici i ulaganje u zajednicu;
•    da postoji nacrt poslovnog plana na koji način će ostvariti rast;
•    da je zasnovana na informacijama o lokalnom tržištu, poznavanju postojeće konkurencije tj. komparativne prednosti svoje ideje;
•    da podržava obnavljanje tradicionalne lokalne ekonomije i aktivniju povezanost ljudi sa svojom lokalnom zajednicom.

Ko može da konkuriše:

Na konkurs se mogu prijaviti registrovana udruženja prema Zakonu o udruženjima, mala preduzeća i preduzetnici i pojedinci.

Rok za konkurisanje:
 
Konkurs je otvoren do 15. maja 2013. godine do 17 časova.
 
Procedura dodele donacija:

•    kancelarija BCIFa će od svih podnetih prijava, a na osnovu kriterijuma navedenih u Pozivu, odabrati do 10 podnosioca prijava koji će biti pozvani da predstave svoje projektne ideje na Nacionalnom forumu, jednodnevnom događaju koji će biti organizovan 27/28. maja u Beogradu.
•    Učesnici Foruma će svoje projekte ideje predstaviti pred Selekcionim odborom sastavljenim od stručnjaka iz oblasti ekonomije, ekologije, biznisa, a prezentacije mogu biti usmene, u formi power point -a ili kratkog filma sa ukupnim trajanjem ne dužim od 15 minuta. Selekcioni odbor će odabrati tri najbolje ideje koje će biti nagrađene novčanom nagradom u iznosu od 8.000 dolara za realizaciju ideja u svojoj lokalnoj zajednici. Fond za nagrade obezbedili su BCIF (uz podršku RBF-a) i ERSTE Banka.

Link

Kreativni konkurs Mladi su zakon – Aktiviraj se i ti!

mladi su zakonMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Kreativni konkurs Mladi su zakon – Aktiviraj se i ti!

Ako si mlada osoba i imaš dobre ideje pozivamo te da učestvuješ u KREATIVNOM KONKURSU za redizajn logoa MLADI SU ZAKON i izradu audio-video džingla na temu „MLADI SU ZAKON – AkTIviraj se i TI!“

MLADI SU ZAKON je moto Ministarstva omladine i sporta u cilju podsticanja aktivizma i volonterizma mladih. Zato je važno da ideje budu motivišuće, pozitivne, inspirativne, inovativne, prilagođene mladima…

Ako si:
– mladi građanin/ka Republike Srbije od 15 do 30 godina
– pojedinac ili deo neformalne grupe
– kreativan/na
 
PRIJAVI SE!!!
Osnovne smernice: OVDE.

Konkurs je otvoren do 31. maja 2013. godine.

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

eu_flagKANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa Evropskom unijom (EU) i procesom pristupanja Republike Srbije EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o procesu evropske integracije Republike Srbije.

Na javni konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti organizacije civilnog društva koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa, 17. aprila do 07. maja 2013. godine.

Dokument „Smernice za podnosioce predloga projekta“ možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnocioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs

Želimo vam uspeh u prijavljivanju.

Link

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite

NIS logoNIS

Javni konkurs za dodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, koji će se realizovati na teritorijama gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Niš, Čačak i opština Novi Bečej, Kanjiža, Žitište i Srbobran, do 31.12.2013. godine.

Pozivamo vas da učestvujete na Konkursu koji će vam pružiti priliku da ostvarite svoje ciljeve i doprinesete razvoju svoje lokalne zajednice.

Predmet Konkursa
Sa ciljem da se unapredi kvalitet života u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, a u duhu korporativne društvene odgovornosti i prepoznavanja potrebe za povezivanjem lokalne zajednice i značajnih privrednih subjekata, NIS a.d. Novi Sad pruža podršku realizaciji projekata iz sledećih oblasti, definisanih našom strategijom društvene odgovornosti:
•    Energija sporta: promocija sporta i zdravog načina života, dostupnost sportskih sadržaja, uključivanje dece, mladih i drugih osetljivih grupa u sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama
•    Kultura bez granica: razvoj i obogaćivanje kulturnih sadržaja u lokalnim zajednicama, podrška kulturnim institucijama i manifestacijama, aktivnosti usmerene ka edukaciji i podizanju svesti
•    Energija znanja: podrška razvoju nauke, uključujući promociju i popularizaciju nauke, istraživanja, ulaganje u razvoj talentovanih učenika i studenata
•    Pomoć socijalno ugroženim grupama: podrška projektima usmerenim ka smanjenju siromaštva, uključivanju marginalizovanih grupa, razvoju socijalnih servisa u zajednici
•    Zaštita životne sredine: edukacija i podizanje svesti, aktivnosti sa ciljem rešavanja konkretnih problema u lokalnim zajednicama.

Prednost na Konkursu imaće projekti čije su ciljne grupe deca, mladi, osobe sa invaliditetom, starije osobe i druge osetljive kategorije stanovništva, kao i projekti koji su u vezi sa infrastrukturnim ulaganjima od opšteg značaja za zajednicu.

Opšti uslovi za učešće na Konkursu
Pravo učešća na Konkursu imaju registrovana udruženja građana i druge neprofitne ustanove (npr. škole, ustanove kulture, ustanove socijalne zaštite, zdravstvene ustanove itd.) sa sedištem na teritorijama opština i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Jedino organizacije i ustanove sa teritorija navedenih opština i gradova mogu biti nosioci projekta, ali one za partnere mogu imati organizacije i ustanove sa teritorija drugih opština i gradova u Srbiji.

Neformalne grupe, pojedinci i profitne organizacije nemaju pravo prijavljivanja na Konkurs.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju biti realizovane na teritorijama opština i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran, Niš i Čačak.

Svaka organizacija ili ustanova može prijaviti najviše tri projekta za realizaciju u 2013. godini, ali samo jedan može biti finansiran.

Konkurs neće podržavati:
•    aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
•    aktivnosti usmerene ka sticanju profita
•    individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje ili obuku zaposlenih u udruženjima
•    aktivnosti verskih i religijskih grupacija
•    pojedinačne molbe koje se odnose na putovanja u zemlji ili inostranstvu
•    pokrivanje troškova smeštaja i ishrane pojedinaca ili grupa
•    pojedinačne događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, brošura, časopisa i slično
•    aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora
•    pokrivanje dugovanja
•    namirivanje pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate
•    kupovinu zemlje i izgradnju objekata
•    kupovinu opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
•    kupovinu vozila čija upotreba nema opšti značaj za zajednicu
•    retroaktivno finansiranje projekata čija je realizacija okončana
•    operativne troškove koji prelaze 30% ukupnog budžeta.

Rokovi i način prijavljivanja
Konkurs je otvoren od 16.04.2013. godine do 10.05.2013. godine.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 10.05.2013. godine do 16 časova.

Sve aktivnosti predložene projektom moraju da se realizuju do 31.12.2013. godine.

Za učešće na Konkursu, potrebno je poslati:
•    popunjen Obrazac za prijavu
•    popunjen Obrazac budžeta
•    popunjenu Tabelu aktivnosti
•    potpisanu i overenu Izjavu o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad
•    skenirano Rešenje o registraciji
Obrazac za prijavu, Obrazac budžeta, Tabelu aktivnosti i Izjavu o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad možete preuzeti na sajtu NIS a.d. Novi Sad http://www.nis.rs/konkurs/prijava.

Projekti se mogu prijaviti na dva načina:
•    putem imejl adrese

Kompletnu dokumentaciju treba poslati na imejl adresu saradnjaradirazvoja@nis.eu, najkasnije do 10.05.2013. do 16 časova.
•    putem sajta

Obrazac za prijavu dostupan je za popunjavanje na veb sajtu www.nis.rs/konkurs. U slučaju podnošenja prijave onlajn, sva ostala dokumentacija (Obrazac budžeta, Tabela aktivnosti, Izjava o prihvatanju obaveze potpisnika/korisnika sredstava NIS a.d. Novi Sad i Rešenje o registraciji) učitava se na sajt i nije potrebno slanje dokumenata imejlom.

Prijavu za učešće na Konkursu podnosi ovlašćeno lice i ono je odgovorno za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena.

Napomena: Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem (npr. faksom, poštom, lično), na neadekvatnom obrascu, ili na drugu adresu, neće biti razmatrane. Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.

Način objavljivanja rezultata
Rezultati Konkursa će biti objavljeni na sajtu NIS a.d. www.nis.rs/konkurs i sajtovima lokalnih samouprava (Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Kikinde, Novog Bečeja, Kanjiže, Žitišta, Srbobrana, Niša i Čačka) za projekte koji se realizuju na njihovim teritorijama,u periodu od 01.06.2013. do 30.06.2013. godine.

Način dodele i korišćenja sredstava za odabrane projekte
NIS a.d. Novi Sad potpisaće anekse Sporazuma o saradnji sa lokalnim samoupravama koje će zatim usmeravati sredstva ka organizacijama/ustanovama čiji su projekti podržani na Konkursu.

Sredstva koja se odobre za realizaciju projekta jesu namenska sredstva i mogu da se koriste isključivo za realizaciju konkretnog projekta i u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između lokalne samouprave i nosioca projekta, a na osnovu Sporazuma o saradnji zaključenog između NIS a.d. Novi Sad i gradova Novi Sad, Pančevo, Zrenjanin, Niš i Čačak, kao i opština Kikinda, Novi Bečej, Kanjiža, Žitište, Srbobran.

Organizator Konkursa ima pravo da zahteva modifikaciju projekta po otpočinjanju realizacije projekta ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da udruženje nije ostvarilo planirane rezultate u toku implementacije ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.

Tokom realizacije odobrenih projekata, organizator Konkursa će sprovoditi monitoring i evaluaciju realizacije prihvaćenih projekata, kako bi se osiguralo uspešno ostvarivanje ciljeva projekta.

Najkasnije 30 dana nakon završetka realizacije projekta, nosioci projekata su u obavezi da lokalnoj samoupravi grada/opštine na kojoj su registrovani podnesu izveštaj o realizaciji projektnih aktivnosti i utrošenim finansijskim sredstvima.

Dodatne informacije
Dodatne informacije u vezi sa ovim konkursom potražite na sajtu NIS a.d. www.nis.rs
Ukoliko imate dodatna pitanja, molimo vas da ih pošaljete na imejl adresu: saradnjaradirazvoja@nis.eu

Link

zp8497586rq

Javni oglas – staračka domaćinstva

farmer-couplePOKRAJINSKI SEKRETRAIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas – staračka domaćinstva

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2013. godinu

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 130.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:

  • imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,
  • koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici (uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),
  • da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2013. godini ako do sada nisu koristili ova sredstva (odnosno 2009, 2010, 2011. ili 2012. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),
  • daju u zakup obradivo zemljište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,
  • da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs traje:  14.04.2013. do 15.08.2013.

Link

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica

3d people holding hands #1MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetnim oblastima finansiranja, realizuje Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podršku razvoja mesnih zajednica u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).

Programom se pruža podrška u finansiranju projekata iniciranih od strane mesnih zajednica koje žele da se uključe u proces odlučivanja o pitanjima od zajedničkog i neposrednog interesa građana.

Imajući u vidu da su mesne zajednice važni činioci u približavanju lokalne samouprave građanima, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave nastoji da Programom mera podstakne građane da koriste svoje pravo na mesnu samoupravu, kao i da doprinese unapređenju odnosa i komunikacije između mesne i lokalne samouprave.

Opšti cilj  Programa je podrška jačanju mesne samouprave kao najneposrednijeg oblika učešća građana u upravljanju lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog uticaja na život građana.

Specifični ciljevi Programa su:
1.    jačanje kapaciteta koji se odnose na objekte komunalne i ostale infrastrukture, objekte iz oblasti saobraćaja, vodoprivrede, energetike, sporta i rekreacije, kulture i drugih objekata od posebnog značaja za život građana mesne zajednice;
2.    poboljšanje uslova i podsticanje za bavljenje kulturnim, umetničkim sportskim i drugim aktivnostima u  mesnoj zajednici;
3.    podsticanje ruralnog razvoja;
4.    smanjenje migracije stanovništva

Ukupna vrednost Programa mera je 200.000.000 dinara. Ova sredstva biće uložena u projekte kroz sledeće mere:
1.    Mera učešća u finansiranju pripreme i sprovođenja infrastrukturnih projekata i projekata koji se odnose na druge građevinske objekte i uređenje naselja, za čiju je realizaciju, inicijativu pokrenula mesna zajednica, a od posebnog su značaja za poboljšanje uslova života građana na području mesne zajednice;

2.    Mera učešća u finansiranju projekata koji doprinose poboljšanju uslova za bavljenje kulturnim, umetničkim, sportskim i drugim aktivnostima u mesnoj zajednici.

Ministarstvo učestvuje u finansiranju projekta u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave i to: do 95% za jedinice lokalne samouprave iz IV grupe razvijenosti; do 85% za jedinice lokalne samouprave iz III grupe razvijenosti; do 75% za jedinice lokalne samouprave iz II grupe razvijenosti; do 70% za jedinice lokalne samouprave iz I grupe razvijenosti.

Projekte mogu podnositi lokalne samouprave na inicijativu mesnih zajednica koje imaju formirane organe upravljanja – savet mesnih zajednica.

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su kompletne i blagovremeno podnete.

Javni poziv je otvoren do 10.05.2013. godine.

Link