Arhiva ‘Konkursi’

Podrška Norveške Ambasade

Norway embassyNORWAY EMBASSY FUND

Projekti koji će imati prioritet sui z sledećih oblasti:
•         Vladavina zakona, dobro upravljanje i borba protiv korupcije
•         Reforma sektora odbrane i zaštite
•         Mir, pomirenje, ljudska prava i prava manjina, marginalizovane grupe i rodna ravnopravnost
•         Ekonomski razvoj i preduzetništvo
•         Energija, životna sredina i problemi uzrokovani klimom

Iako su ovo prioritetne oblasti i imaće prednost kod selekcije, nogu se podnositi i predlozi iz drugih oblasti. Fond ambasade je otvoren tokom cele godine za različite aplikante i inicijative koje traju do 1 godine i ne prevazilaze NOK 750 000 (oko  € 100.000).

Link: http://www.norveska.org.rs/Embassy/bilateral/The-Embassy-Fund–NOW-OPEN-FOR-PROPOSALS-/Embassy-Fund-2012—Call-for-application/

Molimo vas da konsultuje smernice da biste utvrdili ciljne grupe, kriterijume za dodeljivanje sredstava, rokove i zahteve. One se povremeno menjaju, stoga ih pročitajte pre podnošenja predloga projekta.

Ako se vaš projekat tiče jačanja kapaciteta civilnih organizacija, ambasada podržava poseban program “Strengthening Civil Society in Serbia”. Molimo, kliknite ovde za više informacija o ovom programu.

Konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja građana

mezogazdasagi_titkarsag_palyazataPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za finansiranje aktivnosti udruženja građana

Rok: 15. april 2013. godine

 

 

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima

zasticena podrucjaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za su/finansiranje projekata upravljača u zaštićenim područjima AP Vojvodine u toku 2013. godine

Projekti koji će se su/finansirati od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) su:

1. Zaštita i unapređenje stanja zaštićenih područja, a posebno biodiverziteta i retkih i ugroženih vrsta biljaka i životinja i njihovih staništa

2. Očuvanje, sanacija i revitalizacija osetljivih ekosistema (vlažna staništa, slatine, peščare, stepe, stare šume)

3. Promocija zaštićenih područja

Pravo učešća na konkursui obezbeđena sredstva:
1. Na konkurs se mogu prijaviti upravljači sledećih zaštićenih područja: Nacionalni park, specijalni rezervati prirode, predeli izuzetnih odlika, parkovi prirode i zaštićena staništa sa jednim projektom.

2. Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Dostavljanje prijava: kontinuirano od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 01.09.2013. godine.

Link

XIV Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za izvoznike

siepa_logoSIEPA

XIV Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za izvoznike

SIEPA je raspisala 14. javni poziv za dodelu 110 miliona dinara bespovratne finansijske pomoći malim i srednjim preduzećima za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza.

Rok za podnošenje prijava je 26. april.

Za program mogu da konkurišu domaća privredna društva, preduzetnici, zadruge i poslovna udruženja, a bave se proizvodnjom gotovih ili polugotovih proizvoda, kao i ona privredna društva koja se bave pružanjem usluga u oblasti energetike, građevinarstva, informacionih tehnologija, reciklaže, industrijskog i tekstilnog dizajna. Potrebno je, takođe, da su privredna društva poslednje dve godine pozitivno poslovala i u 2011. ili 2012. ostvarila izvoz preko 50.000 u sektoru proizvodnje ili 25.000 EUR u sektoru usluga, odnosno da su 20% od prihoda ostvarila na međunarodnom tržištu. Aktivnosti za koje mogu biti dodeljena sredstva su: samostalan nastup na međunarodnim sajmovima, otvaranje predstavništva na stranim tržištima, nastup kompanija u okviru organizovanih privrednih misija, izrada promotivnog materijala (dizajn brošura i web sajtova), sertifikacija proizvoda i sistema upravljanja kvailtetom. Refundiraće se 50% odobrenih troškova za sve aktivnosti osim sertifkacije proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom, za koje će se refundirati 75% troškova.

Od ove godine uvedene su i nove aktivnosti kao što su lokalizacija softverskih proizvoda i zaštita intelektualne svojine (zaštita žiga i industrijskog dizajna, zaštita topografije integrisanih kola, deponovanje softvera kao autorskog dela). Takođe, novina je da od ove godine za aktivnosti samostalnog nastupa na inostranim sajmovima i organizovane privredne misije mogu da se prijave i izvoznici početnici.

Državna pomoć se dodeljuje i poslovnim udruženjima koja imaju najmanje 5 članica, koja zapošljavaju ukupno bar 100 zaposlenih, ostvaruju ukupan promet od najmanje 5 miliona evra i 20% prihoda od prodaje na međunarodnom tržištu. Refundira se do 50% troškova za zajednički nastup na inostranim sajmovima, zajednički nastup u okviru organizovanih privrednih misija, otvaranje predstavništva u inostranstvu i za izradu zajedničkog promotivnog materijala i web sajta udruženja.

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) osmu godinu zaredom dodeljuje bespovratna sredstava za finansiranje aktivnosti koje doprinose povećanju izvoza iz Srbije. Do sada su sredstva odobrena za više od 1400 privrednih subjekata, odnosno dodeljeno je oko 544 miliona dinara. U poslednjem, trinaestom krugu odobrena su sredstva za 276 pojedinačnih privrednih subjekata i 5 udruženja privrednika.

Rok za podnošenje prijava je 26. april 2013. godine, a svu neophodnu dokumentaciju i više informacija naći ćete na našoj stranici namenjenoj SIEPA finansijskoj podršci za izvoznike.

Link

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata

stari zanatiMINISTARSTVO SPOLJNE I UNUTRAŠNJE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija na osnovu člana 3. Uredbe o dodeli podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini – „Službeni glasnik RS“ br. 25 od 15. marta 2013. poziva zainteresovane privredne subjekte da podnesu prijave na Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava privrednim subjektima za razvoj tradicionalnih zanata u Republici Srbiji u 2013. godini.
Svrha dodele podsticajnih sredstava je očuvanje i unapređenje zanata koji su tradicionalni u Republici Srbiji, jačanja konkurentnosti proizvoda i usluga tih zanata na domaćem i inostranom tržištu i jačanja ekonomskog položaja privrednih subjekata u toj oblasti u uslovima ekonomske krize (u daljem tekstu podsticajna sredstva).

Namena i iznos podsticaja
Podsticajna sredstva u skladu sa ovom uredbom su namenska i dodeljuju se kao bespovratna.

U skladu sa članom 5. Uredbe sredstva se dodeljuju za sledeće namene:
1) Unapređenje procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari zanat;
2) Unapređenje proizvoda i/ili ambalaže proizvoda;
3) Unapređenje internet, audio, video i štampanih komunikacija privrednih subjekata;
4) Učešće privrednih subjekata na specijalizovanim sajmovima i izložbama u zemlji i inostranstvu u 2013. godini, a radi promocije proizvoda i usluga tradicionalnih zanata;
5) Unapređenje prodaje, kanala distribucije i promociju proizvoda i usluga tradicionalnih zanata;
6) Edukaciju zaposlenih u privrednom subjektima u oblasti marketinga.

Privredni subjekti u svojim prijavama (isključivo na obrascu PKTZ – koji je sastavni deo Konkursne dokumentacije) mogu da konkurišu za dodelu podsticajnih sredstava za jednu ili dve namene od navedenih šest. Prijave u kojima nije navedena namena neće biti razmatrane.

Iznos podsticajnih sredstava, u skladu sa članom 6. Uredbe, može biti od 100.000,00 do 500.000,00 dinara po privrednom subjektu. Ukoliko vrednost namene iz čl. 5 prelazi maksimalni iznos podsticajnih sredstva po Uredbi (veća je od 500.000 dinara), privredni subjekat obezbeđuje sopstvena sredstva za iznos razlike.

Pravo učešća
U skladu sa članom 2. Uredbe tradicionalni zanat označava veštinu, naročito ručnog rada, kao i profesiju koja podrazumeva celokupan proces izrade unikatnih proizvoda i pružanja usluga, a koje su zasnovane na tradicionalnim znanjima i tehnologijama, upotrebom prirodnih materijala u procesu proizvodnje, uz korišćenje pretežno jednostavnih alata.

Tradicionalnim zanatom u smislu ove uredbe smatraju se stari zanati, umetnički zanati i domaća radinost, a prema klasifikaciji iz Pravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata („Službeni glasnik RS”, broj 56/2012). Privredni subjekat koji konkuriše za podsticajna sredstva prilaže odgovarajući pismeni dokaz o tome da je upisan u Evidenciju (Registar) sertifikovanih starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti koja se vodi u Ministarstvu finansija i privrede.

Prijave na konkurs koje ne sadrže ovaj dokaz, u skladu sa čl. 4 st. 1 Uredbe, neće biti razmatrane.

U skladu sa članom 4. Uredbe, pravo učešća na konkursu imaju privredna društva, zadruge i preduzetnici (u daljem tekstu: privredni subjekti), upisani u registar Agencije za privredne registre, sa aktivnim statusom.

Pravo učešća na konkursu nemaju privredni subjekti:
1) kod kojih je pokrenut stečajni postupak odnosno postupak likvidacije;
2) koji imaju dospele, a neizmirene poreske i druge finansijske obaveze prema Republici Srbiji;
3) ako je preduzetnik, odnosno odgovorno lice privrednog subjekta osuđivano ili se protiv njega vodi istraga ili krivični postupak.

Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Način podnošenja prijave na konkurs
U skladu sa članom 3. Uredbe, prijava na obrascu PKTZ sa prilozima se podnosi Ministarstvu, do 12. aprila 2013. godine.

Blagovremeno primljene prijave će se smatrati one koje budu predate na pisarnici ili dostavljene poštom, i to do navedenog roka, na adresu: Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije do 12. aprila 2013.

Zatvoreni koverat sa prijavom na obrascu PKTZ i prilozima mora biti čitko označen:
„KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA
ZA TRADICIONALNE ZANATE“
NE OTVARATI

Prijave koje su neblagovremene, u nezatvorenoj koverti i/ili nekompletne prijave, kao i prijave koje nisu u skladu sa odredbama Uredbe i ovog javnog poziva, neće biti razmatrane.

Prijava na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava obavezno sadrži popunjen obrazac PKTZ sa obaveznim prilozima koji su sastavni deo Konkursne dokumentacije, a kojima se dokazuje ispunjenost uslova u skladu sa Uredbom i ovim javnim pozivom.

Podnosilac prijave je obavezan da potpiše i pečatom overi obrazac PKTZ na mestima gde je to predviđeno na pojedinačnim obrascima koji čine sastavni deo obrasca PKTZ.

Privredni subjekti mogu podneti samo jednu prijavu na konkurs za dodelu podsticajnih sredstava.

Obaveštenje o dodeli podsticajnih sredstava se objavljuje na internet stranici ministarstva.

Dodatne informacije u vezi sa konkursom i konkursnom dokumentacijom se mogu dobiti preko telefona 011/36 20 385, radnim danom od 10 do 14 sati.

Takođe, ministarstvo će sve relevantne informacije i eventualna dodatna obaveštenja u vezi sa Konkursom objaviti na internet stranici Ministarstva (www.mtt.gov.rs).

Link

Receiving a pretty simple half linked understanding is a

Muschamp probably won’t complain publicly about this game when it arrives (he’s too fond of athletics director Ray Tanner for that), but he might privately. These type of non conference games have been moved to late in the season so that Power 5 teams can get a breather before their season ending rivalry game, but it doesn’t work that way when it’s Wofford on the schedule. In fact, because of the Terriers’ wishbone offense http://www.canadagoose7.com/, this game might actually hurt the Gamecocks’ readiness for the next week against, well, you know..

Canada Goose Outlet Chang said, however, that he hopes Pieology can return to Berkeley. UC Berkeley has brought in new eateries to multiple on campus locations including the Martin Luther King Jr. Student Union food court, Etcheverry Hall’s new V Caf and an incoming caf from the owner of Slanted Door at Wurster Hall and Chang said he hopes that Pieology can eventually join that list.. Canada Goose Outlet

Canada Goose Sale Groups like Five Finger Death Punch, Nickelback, Godsmack, Metallica, Ozzy Osbourne and much more. Join G. A. At the time of her disappearance on July 2, 1937, extensive searches revealed no wreckage cheap canada goose, leading several leading historians on the matter to conclude that Earhart had, indeed crashed into the ocean. The new search investigation has been privately funded and is supported by the US State Department. Secretary of State Hillary Clinton said “Amelia Earhart may have been an unlikely heroine for a nation down on its luck, but she embodies the spirit of an America coming of age. Canada Goose Sale

Canada Goose Online If you are a jewelry maker, then you will understand how much vital it is to have a variety of every supply. This brings diversity in your range of jewelry pieces and you have more scope of introducing new and unique things. If you decide to grab pandahall beads wholesale; then you will be saving a lot of money. Canada Goose Online

Cheap Canada Goose Isabel marant onlineThis really is in hot water each evident points: The particular not for s / s appraise be less expensive in which we isabel marant great deals include consistently tried it using this method. Receiving a pretty simple half linked understanding is a straightforward way to reduce the expenses, obtain flower arrangements on line occasionally are able to conserve people almost 50 %! Simply just delight them simply by enjoying all these implemented instrument amplifiers at your residence. Although going out as well as allow them to look along. Cheap Canada Goose

Canada Goose Vests The rear features HDMI and composite audio and video interfaces and an optical S/PDIF port. What the O!Play Mini lacks is an Ethernet port, which could support media streaming over the Internet or media servers on the local network. Also, an additional USB port would have been benefi cial for external 2.5 inch storage drives that require a Y cable for additional power Canada Goose Vests.

A Twitter account belonging to its CEO

Priyanka is the first artist from a non visual art field and she brought with her a different perspective of art, which was “all about finding different perspectives pandora charms,” adds Pruta. Priyanka adds that her designs are based on the concept of “Zero waste. The entire fabric is made from one single piece of cloth and is devoid of additional accessories like buttons.

pandora jewellery We understand this matter is being reviewed by Crown Counsel, and respecting this process we will not be commenting further on these serious allegations. Over social media have already started, imploring the Provincial Crown Corporation to drop their contracts with Centerplate. A Twitter account belonging to its CEO, Des Hague and a company Facebook page were both taken downon August 23. pandora jewellery

pandora bracelets Unless you’re working in the fashion industry, don’t be a slave to styles. I’m not saying to give up on style, just keep to timeless styles when creating your work wardrobe. A nice white shirt will stay timeless and it can be easily styled up with a scarf, jacket or sweater versus that hot pink polka dot number that had five minutes of fame before being delegated to the bottom of the closet.. pandora bracelets

pandora rings “People feel betrayed to think that Gov. Romney, who went out of his way to question the character and the intellect and the integrity of Donald Trump, now our president elect, would be given the most significant cabinet post of all https://www.jewelryzhfwp.top/,” said Kellyanne Conway, a senior Trump aide. She said Romney was “nothing but awful” to Trump for a year.. pandora rings

pandora earrings “I don’t think this one training in itself will do it. But it has to be part of a larger effort,” Davis said. “You bring awareness to the table and officers that want to the right thing, then he or she has the ability, the information, the education and knowledge to do the right things and not have negate outcomes.”. pandora earrings

pandora charms In view of this, the report19 recommends the separation of metal on metal total hip replacements from the remaining total hip replacements and the analysis of them as a different class to the cemented and uncemented groups. In keeping with that, we considered it appropriate to exclude all 13833 large diameter metal on metal procedures.The National Joint Registry data19 and the Australian Register24 show that the results of resurfacing are highly implant specific. Birmingham hip resurfacing predominates in worldwide use and is the only device with 10 year registry follow up24 and a 10A UK ODEP (Orthopaedic Data Evaluation Panel) rating).25 As our secondary analyses were to just compare Birmingham hip resurfacing with cemented and uncemented total hip replacements, we excluded all non Birmingham hip resurfacings.The dataset obtained from the National Joint Registry contained duplicate entries for patients who underwent hip replacement/resurfacing of both hips on the same date pandora charms.

My post was on exactly how far from the real world Alex’s

Saw both games thanks PaulWho and commented on another thread that Russ had played well. My post was on exactly how far from the real world Alex’s comments usually are. For positivity my old strawberry, I thought that Oliveira was brilliant in both games as was Wes against Derby.

wholesale nfl jerseys from china Despite all the catalysts and growth laid out for Under Armour, some still believe shares have run up too far over the last couple of years. I think that the Warriors not winning the NBA Finals would be a bit of a setback cheap jerseys, but investors should absolutely consider buying under $40 and holding through the next earnings report and possibly all the way to fall with the Curry 3 launch. Each earnings report has seen footwear get stronger and stronger since basketball shoes became a focus. wholesale nfl jerseys from china

wholesale nfl jerseys Your basic teen aimed romantic comedy filled with as much PG 13 sexual innuendo as director Betty Thomas (Private Parts, Doctor Dolittle, I Spy) could cram between the credits. Night Shyamalan (The Sixth Sense, Signs, The Village). In this dark, twist laden (of course) fantasy, the superintendent (Paul Giamatti) of a run down apartment complex discovers a mysterious woman (Bryce Dallas Howard) in the apartment pool. wholesale nfl jerseys

wholesale jerseys from china 487 490Atashbar M Z, Wlodarski W, 1997, ‘Modelling of A Conductivity Based Surface Acoustic WaveOxygen Sensor’, 14th Australian Microelectronics Conference, vol. 1, Reeves A (ed.), The IREE Society, Melbourne, pp. 134 139Atashbar M Z, Wlodarski W, 1997, ‘Design and Fabrication of Doped TiO2 Coated Surface Acoustic Wave Oxygen Sensor’, Smart Materials, Structures and MEMS Symposium, vol. wholesale jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping May sell, he may not sell, Bettman said. May sell all of it. He may sell some of it. Hold this position for 30 seconds. Turn around so that you’re lying on your right side and repeat.4 of 12I’m a huge fan of this classic exercise because it works the entire body, burning a significant amount of calories, as well as tightens my chest muscles to keep things perky in your bikini.How to do it: Get down on all fours and place your hands on the floor so that they’re slightly wider than and in line with your shoulders, feet close together. Lower your body until your chest nearly touches the floor and then push yourself back to the starting position. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys The Panthers were a good team last season that advanced to the second round of the playoffs before losing to Seattle in an NFC divisional game. Few expected them, however, to reach the midway point this season undefeated. They haven’t blown out anybody their most decisive win has been by 14 points, and five have been by a touchdown or less but they have found a way to win every time out.. wholesale jerseys

cheap jerseys The human body is not an efficient absorber of iron. On average, the body only absorbs 10% of the iron it consumes. But iron overload is possible and can bring debilitating symptoms. 2. Shared long term care benefits likely will cost you slightly more than standard long term care policies of an analogous term. The choice is that if two people are not sharing long term care insurance https://www.jersey4shop.com/, they’ll probably need to buy more in depth individual policies to get the same level of coverage. cheap jerseys

cheap nfl jerseys Clyde represented all that was good about his era and what being a pro athlete is all about. He makes the Hall of Fame better by being there. It is not a gift; he earned it. The Leos made the biggest change, going from traditional to modern with the snap of a finger. The traditional lion’s head on the helmet remains, as it should, but now it looks like it comes from the 21st century. They have added black shoulder panels and will have black numbers at home that will likely be difficult to make out from afar. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys china E It’s a big year for new sleeve emblems. With several older ballparks earmarked for the glue factory, the Astros, Brewers, Giants, and Tigers are wearing sleeve patches commemorating their outgoing stadia. (The Giants’ patch, interestingly, is dedicated to “The ‘Stick,” not to 3Com Park a rare repudiation of the corporate newspeak that now dominates stadium naming.) Other new sleeve insignia: a 30th anniversary patch for the Padres, a series of garish “Dodger Heroes” patches for Los Angeles, and a nifty All Star Game patch for this year’s hosts, the Red Sox Cheap Jerseys china.

Program za preduzetništvo i inovativnost (EIP) – MERCOSUR IPR SME POMOĆ – 2013

European-Commission-new-logoEVROPSA KOMISIJA

 “Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP)  Program za preduzetništvo i inovativnost (EIP) –
MERCOSUR IPR SME POMOĆ – 2013”

Datum objavljivanja: 27. Februar 2013.
Krajnji rok za podnošenje predloga projekata: 30. April 2013.

Ciljevi ovog poziva za predloge:

•    Opšti cilj:
–  pružanje usluge podrške EU pomoći malim i srednjim preduzećima (SME) radi zaštite i ostvarenja njihovih prava intelektualne svojine (IPR) vezano za MERCOSUR region (uključujući Čile)

•    Specifični ciljevi i aktivnosti:
–  pružanje prve linije usluga savetovanja o zaštiti i sprovođenju prava intelektualne svojine u obuhvaćenom regionu, kao i stručnih usluga i usluga signalizacije
–  razvoj i obezbeđenje materijala za pravnu pozadinu za EU mala i srednja preduzeća
–  obezbeđenje predavača i materijala za obuku o MARCOSUR sprovođenju prava intelektualne svojine i srodnim temama za radionice i ordinacije za mala i srednja preduzeća u EU i oko pokrivene regije
–  pravljenje višejezičnog web portal za zaštitu prava intelektualne svojine u MERCOSUR regionu (sa fokusom na to kako zaštititi prava intelektualne svojine u tipičnim poslovnim situacijama)
–  kreiranje mreže za informisanje malih i srednjih preduzeća o najnovijim kretanjima u oblasti prava intelektualne svojine i dostupnoj podršci za sprovođenje
–  praćenje izabranih predmeta iz oblasti prava intelektualne svojine i uticaja politike intelektualne svojine na mala i srednja preduzeća u MERCOSUR regionu u cilju da se Evropskoj komisiji, malim i srednjim preduzećima i drugim evropskim organizacijama pruže relevantne informacije
–  učestvovanje na sajmovima ili “partenariat” događajima
–  obezbeđenje osnovne podrške za početne kontakte sa lokalnim agencijama za sprovođenje zakona u MERCOSUR regionu

Maksimalni budžet dostupan u okviru ovog poziva za predloge projekta: 600 000 evra
–  maksimalna stopa EU kofinansiranja od prihvatljivih troškova: 90 %
–  samo ograničen dao projekta može biti podugovoren, do 20 % prihvatljivih troškova

Prihvatljivi aplikanti:
–  članice Evropske unije, Latinska Amerika (Argentina, Brazil, Paragvaj, Urugvaj, Venecuela, Čile), zemlje kandidati (Hrvatska, Makedonija, Turska), članice Evropskog ekonomskog područja (Island, Lihtenštajn, Norveška), Balkan (Srbija, Crna Gora, Albanija)
–  korporacije, unije federacija, komore, mala i srednja preduzeća

Više informacija na:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=58-G-ENT-CIP-12-B-NN05C05&specificProgram=EIP

Ambasada Finske u Srbiji dodeljuje sredstva nevladinim i nepolitičkim organizacijama

DemocracyFOND ZA LOKALNU SARADNJU AMBASADE FINSKE

Ambasada Finskeu Srbiji dodeljuje sredstva nevladinim i nepolitičkim organizacijama

Cilj Fonda je podrška Srbiji u održivom razvoju u oblasti jačanja demokratije, dobrog upravljanja, ljudskih prava i sektora vezanih  za zaštitu životne sredine, a sve u vezi sa procesom integracije Srbije u EU.

Prioriteti za 2013. godinu uključuju:
1.    Demokratiju, dobro upravljanje i jačanje vladavine zakona
2.    Ljudska prava i manjine
3.    Životna sredina, održiva upotreba prirodnih resursa , uključujući čiste tehnologije i obnovljivu energiju

Ukupan budžet Fonda za lokalnu saradnju za 2013 je 200.000 EUR, ali sredstva namenjeana pojedinačnim koknursima su procenjena na oko 40 000 evra. Trajanje prokjekta je maksimalno 2 godine.

Za sredstva se može aplicirati putem formulara koji se može preuzeti ovde:  Application form

Aplikacije se šalju na sledeću adresu:
Embassy of Finland/Fund for Local Cooperation
29, Birčaninova Street
11 001 Beograd

Samo sledeće informacija poslati na mail adresu sanomat.beo@formin.fi sa predmetom“Fund for Local Cooperation 2013”:

I  Informacije o aplikantu
II  Informacije o predlogu projekta (uključujući i budžet)

Rok za predaju aplikacija je 8. april 2013. Ambasada će obavestiti sve aplikant o odlukama o finansiranju.

Više informacija ćete naći ovde  FLC leaflet 2013

Link