Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za monitoring i evaluaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini

check documentsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za izbor organizacije koja će vršiti monitoring i evaluaciju projekata koji su odobreni konkursom za realizaciju akcionog plana politike za mlade u ap vojvodini tokom 2013. godine

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju udruženja (u daljem tekstu: organizacije), sa sedištem na području AP Vojvodine, za potrebe monitoringa i evaluacije realizacije projekata koji su odobreni Konkursom za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. godine. Organizacija podnosi predlog za devet oblasti obuhvaćenih Akcionim planom politike za mlade u AP Vojvodini.

Uslovi konkursa:
1.    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 700.000,00 dinara;

2.    Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs. Na istom sajtu, nalazi se tekst Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini za period 2011-2014;

3.    Prijave na Konkurs mogu podneti samo organizacije čije je sedište na području AP Vojvodine (nosioci projekta);

4.    Na Konkursu ne mogu učestvovati organizacije kojima su odobrena sredstva na ovogodišnjem Konkursu za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini tokom 2013. god.;

5.    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;

6.    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 15 % od ukupnih troškova projekta;

7.    Prijave na Konkurs se podnose preporučenom pošiljkom na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji – pisarnici Vlade AP Vojvodine, u vremenu od 9 – 13 časova u zapečaćenoj koverti sa naznakom: “NE OTVARATI – prijava za KONKURS ZA IZBOR ORGANIZACIJE KOJA ĆE VRŠITI MONITORING I EVALUACIJU PROJEKATA KOJI SU ODOBRENI KONKURSOM ZA AKCIONI PLAN TOKOM 2013. GOD.” Na poleđini koverte navesti podatke o podnosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;

8.    Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 27. juna 2013. godine);

9.    Rok za realizaciju projekta i za podnošenje kompletnog izveštaja o monitoringu i evaluaciji je januar mesec 2014. godine;

10.    U prilogu konkursne dokumenacije na sajtu Sekretarijata, nalazi se: Prilog 1 – Opis posla izabrane organizacije, Prilog 2 – tabela sa odobrenim projektima na Konkursu za realizaciju Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Link

Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije

stop-nasilju-1_thumbPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za  prevenciju nasilja i diskriminacije

Konkurs je namenjen finansiranju i sufinansiranju organizacija mladih i za mlade (u daljem tekstu: organizacije) i ustanova, sa sedištem u AP Vojvodini, sa ciljem podrške projektima koji se odnose na prevenciju nasilja i diskriminacije.

Konkursom će biti podržani projekti koji podrazumevaju senzibilizaciju mladih u odnosu na:

 • Smanjivanje predrasuda prema mladima iz osetljivih grupa – prema pripadnicima nacionalnih manjina, marginalizovanim grupama (LGBT, Romska populacija itd.), mladima sa invaliditetom;
 • prevenciju nasilja: elektronsko nasilje (društvene mreže na Internetu), vršnjačko nasilje (posebno nasilje u školi), rodno zasnovano nasilje.

Projekti treba da budu realizovani putem organizacije radionica, edukacijom i istraživanjima.

PRIORITET imaju projekti:

 • čija se ciljna grupa ne ograničava samo na mlade iz osetljivih grupa i žrtve nasilja, već podrazumeva što širi obuhvat populacije mladih, radi njihove senzibilizacije na probleme mladih iz osetljivih i diskriminisanih grupa;
 • inkluzivni projekti
 • koji podrazumevaju partnersku saradnju više udruženja ili ustanova koje se bave mladima (škole, Kancelarije za mlade, itd.)
 • koji se realizuju u skladu sa odobrenim programom

KONKURSNI ZADACI

 • Osposobljavanje mladih za organizovanje promotivnih akcija koje imaju za temu suživot mladih ljudi, bez obzira na nacionalnu, versku, rodnu i zavičajnu pripadnost, poreklo, odnosno socijalni standard, nivo obrazovanja itd.
 • Edukacija i vršnjačka edukacija na temu tolerancije, ljudskih i manjinskih prava i sloboda, zabrane diskriminacije, rodne ravnopravnosti (naročito obuhvatiti mušku populaciju)
 • Upoznavanje sa ustavnim i zakonskim okvirom na datu temu (Ustav RS – ljudska i manjinska prava u slobode, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti polova, Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom, Zakon o zabrani manifestacija neonacističkih ili fašističkih organizacija i udruženja i zabrani upotrebe neonacističkih ili fašističkih simbola i obeležja, Deklaracija o ljudskim i pravima pripadnika nacionalnih manjina)
 • Edukacija mladih o nenasilnoj komunikaciji i aservativnim oblicima ponašanja
 • Obuke, programi i kampanje za mlade navijače/čice za podsticanje nenasilne kulture

Uslovi konkursa:
1.    Ukupan iznos sredstava na ovom Konkursu je 5.000.000,00 dinara;
2.    Maksimalni iznos sredstava koji može biti odobren po projektu iznosi 300.000,00 dinara;
3.    Projekat ne može trajati kraće od 3 meseca;
4.    Jedna organizacija može da konkuriše samo sa jednim projektom;
5.    Predlozi projekta podnose se isključivo na formularu koji se može preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
6.    Projektima mogu biti obuhvaćeni mladi do punoletstva;
7.    Neophodna je biografija koordinatora, trenera, edukatora;
8.    Nepotpuno popunjeni prijavni formulari, nepotpuna dokumentacija i neblagovremene prijave, neće se razmatrati;
9.    Indirektni troškovi ne mogu premašiti 20 % od ukupnih troškova projekta;
10.     Prijave na konkurs podnose se preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi, na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad ili lično u prijemnoj kancelariji-pisarnici Vlade AP Vojvodine, u periodu od 9,00–14,00 sati. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za prevenciju nasilja i diskriminacije.”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu;
11.     Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja Konkursa (do 22. juna 2013. godine);
12.     Rok za realizaciju projekta je decembar 2013. godine.

Link

Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke

Research. wordsjpgMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Konkurs za sufinansiranje naučno-tehnološke saradnje između Republike Srbije i Republike Slovačke za period 2014. – 2015. godine

1. Predmet konkursa je sufinansiranje međusobnih poseta istraživača (troškovi putovanja i boravka) koje proističu iz realizacije programa bilateralne naučno-tehnološke saradnje i to u vidu kratkih poseta do 14 dana.

Troškovi vezani za razmenu istraživača biće pokriveni na sledeći način:
Strana koja prima istraživače snosi troškove smeštaja i dnevnica kao i troškove putovanja na svojoj teritoriji koji su neophodni za realizaciju programa i projekata.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije će nadoknaditi troškove naučno-istraživačkim organizacijama do 90€ dnevno u dinarskoj protivvrednosti po osnovu boravka gostujućeg istraživača.
Strana koja upućuje istraživače snosi troškove prevoza između sedišta institucija koje sarađuju.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije će nadoknaditi troškove naučno-istraživačkim organizacijama do visine cene ekonomske klase aviokarte za istraživače koji se upućuju u Slovačku.

U slučaju da istraživač/i putuju sopstvenim prevozom, nadoknada troškova će se izvršiti na osnovu Zakona o korišćenju služebnog vozila.

Planirani budžet projekta namenjen sufinansiranju međusobnih poseta istraživača iznosi 1950 evra po jednoj godini realizacije projektnih aktivnosti odnosno 3900 evra za dve godine.

Istraživačke aktivnosti na projektima biće finansirane prema internim pravilima u svakoj zemlji.

2. Uslovi konkursa:
Na konkurs se mogu prijaviti istraživači i grupe istraživača, zaposleni u naučno-istraživačkim organizacijama, koji ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti ili Zakonom o inovacionoj delatnosti.

Predloženi bilateralni projekti treba da se baziraju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije ili su finansirani iz međunarodnih izvora (npr. 7. Okvirni program EU).

Predlozi zajedničkih projekata moraju biti podneti blagovremeno u obe zemlje.

Izabrani projekti će biti zajednički finansirani.

Prijave predloga projekata se podnose na srpskom i engleskom jeziku.

3. Selekcija projekata:
Odluku o izboru i obimu finansiranja predloženih projekata donosi Mešovita komisija na osnovu rezultata evaluacije u svakoj zemlji, a na osnovu sledećih kriterijuma:
– kvalitet i orginalnost istraživačkog pristupa,
– kvalifikacije podnosilaca projekta,
– program osnovnog finansiranja učesnika projekta,
– perspektivnost u pogledu budućih zajedničkih projekata finansiranih iz međunarodnih fondova (npr. Framework Programme EC),
– multilateralno umrežavanje i regionalno povezivanje,
– učešće mladih istraživača,
– zajednički interes.

Prednost kod izbora će imati novi predlozi projekata (nove teme i novi projektni timovi) koji nisu bili finansirani u prethodnim ciklusima.

Nakon što je svaki partner u zajedničkom projektu podneo predlog svojoj nadležnoj instituciji, u svakoj zemlji će se sprovesti interna procedura evaluacije.

4.Vreme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je 2 godine.

Predlog projekta dostaviti u elektronskom i štampanom obliku do 29. jula 2013. godine.

Detalji konkursa

zp8497586rq

Coca-Cola slavi jubilej u Srbiji i deli radost sa vama!

coca cola 45 godina u srbijiCOCA-COLA COMPANY

Coca-Cola slavi jubilej u Srbiji i deli radost sa vama!

Savremeni životni tempo, nažalost, vrlo često dovodi do toga da većina nas ne uspeva da izdvoji dovoljno vremena, a ni novca, za redovnu rekreaciju. Zbog toga Coca-Cola sistem želi širom Srbije da izgradi teretane na otvorenom, čime će svako od nas dobiti priliku da vežba kad god može, na svežem vazduhu, u prirodi – i to besplatno.

U Coca-Cola sistemu smatramo da je fizička aktivnost neophodan preduslov za zdrav život i upravo zato želimo vežbanje da učinimo dostupnim što većem broju građana.

Učinite nešto za sebe i svoje sugrađane, priključite se i glasajte za opštinu u kojoj želite Coca-Cola aktivnu zonu!

Konkursom su obuhvaćene sve opštine u Srbiji, podeljene u tri kategorije prema broju stanovnika – male, srednje i velike. Spisak opština po kategorijama možete naći ovde.

Po završetku konkursa, u svakoj kategoriji biće izabrano po 15 opština sa najvećim brojem glasova, koje će dobiti svoje rekreativne zone.

Pravila glasanja

Link

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama

semaphorePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLjAVANjE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2013. godini za namene:

1. sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u neposrednoj blizini školskih i predškolskih ustanova, ili

2. sufinansiranje izmeštanja autobuskih stajališta sa saobraćajnih traka kolovoza

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), u okviru aktivnosti 07, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 40.000.000,00 dinara (Kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti).

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda u naseljenim mestima i razvoj saobraćajne infrastrukture u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave u AP Vojvodini. Lokalne samouprave mogu da konkurišu isključivo sa jednom prijavom za jednu od namena Konkursa. Uzimaće se u razmatranje isključivo glavni projekti, odnosno projekti tehničke regulacije saobraćaja. U slučaju da se prijava odnosi na više lokacija, za svaku je potrebno dostaviti odgovarajući projekat ili izvod projekta.

2. Najveći iznos traženih sredstava je ograničen po prijavi na 3.000.000,00 dinara.
Prednost pri odlučivanju za dodelu sredstava imaju lokalne samouprave, koje obezbede veće sopstveno učešće u odnosu na ukupnu investicionu vrednost prijave.

3. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se
mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za saobraćaj”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Rok za podnošenje prijave je 27.06.2013. godine.

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon:021 487 43 24 ili e-mail: endre.surjan@vojvodina.gov.rs

Link

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Business DevelopmentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za subvencionisanje troškova klaster organizacijama

Sekretarijat dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 dinara, obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, Aktivnost 09 – 4511 – tekuće subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta.

CILjEVI FINANSIRANjA:

– Podsticanje aktivnosti i programa na uspostavljanju, jačanju i upravljanju klaster organizacijama.
– Podrška razvoju informacionih sistema za komunikaciju među članovima, kao i uspostavljanje zajedničkih servisa koji će unaprediti konkurenstonst članica
– Podrška organizovanju “B2B” sastanaka i ostalih konferencija i radionica edukativnog, informativnog i promotivnog karaktera koji se odnose na jačanje kapacitata klastera
– Podrška za učešće klastera u projektima finansiranim iz EU fondova, a koji se odnose na unapređenje konkurentnosti privrede
– Unapređenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama.

USLOVI KONKURSA:

Pravo učešća na konkursu imaju:
1. Klasteri odnosno poslovna udruženja registrovana u APR-u i Fondovi, koji u osnivačkim aktima za cilj imaju unapređenje konkurentnosti privrede putem klasterskog umrežavanja malih i srednjih preduzeća sa potpornim institucijama. (u daljem tekstu: klasteri)
2. sa sedištem na teritoriji APV i kojima je većina članica sa sedištem na teritoriji APV.
3. Klasteri koje sačinjavaju minimum 9 malih i/ili srednjih preduzeća i tri potporne institucije (razvojne agencije, školske ili visokoškolske ustanove, instituta, itd)
4. Klasteri koji u toku 2013. godine nisu koristili sredstva drugih državnih organa za aktivnosti za koje traže podsticajna sredstva.
5. Klasteri koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla prema Sekretarijatu, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

6. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
– fotokopiju rešenja o registraciji podnosioca prijave
– fotokopiju rešenja o PIB-u
– popunjen konkursni obrazac uz opis projekta i aktivnosti kojima će biti unapređen rad klastera
– budžet projekta
– akt o osnivanju

Po ovom Konkursu, sufinansiraće se do 50% troškova od ukupnog iznosa projekta klaster organizacijama. Minimalan iznos subvencija od strane Sekretarijata je 200.000,00 dinara, a maksimalni 1.500.000,00 dinara.

Troškovi iz prethodnog stava nalaze se u konkursnoj dokumentaciji, a odnose se na:
– Sufinansiranje odobrenih EU projekata u 2012. godini, a čija se isplata vrši u 2013. godini
– Uvođenje i održavanje informacionih sistema u klasteru (softver, hardver)
– Rad kancelarije klastera (angažovanje lica po ugovoru,troškovi kancelarijskog materijala i režijski troškovi)
– Angažovanje eksperata za razvoj novih proizvoda i tehnologija, pisanje EU projekata
– “B2B” i “C2C” susreti
– Stručne studijske posete
– Organizovanje i učešće na stručnim skupovima članova klastera

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima koji se
mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, sa naznakom “Ne otvarati – prijava na Konkurs za KLASTERE” poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.
Prijave koje se dostave posle navedenog roka i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dokumentacija za zaključenje ugovora:
– Preda davaocu sredstava blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, po osnovu Ugovora o dodeli sredstava.

Konkurs je otvoren do 27. juna 2013. godine

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone 021/487 4302,456 790, 487 4580, 487 4669.

Link

She is the co founder of Metabolic Effect and the owner of

We didn know if we could find improvisers who could play to musical theater strengths and the improv skills payday loans, but we been overwhelmed by the talent available. Year festival will run three nights, with highlighting Florida based troupes, and then an assortment of new and returning favorite companies from around the country on Friday and Saturday. On Saturday, touching on everything from to Music Improv, to First 30 Seconds and that Matter.

payday loans online The controversy has been lighting up blogs and websites of gold hunters and Fenn loyalists for several weeks. Shetron said there is nothing in this for her, except providing information on what she has gained from her research and trips to Silverton as well as her personal visit with Fenn.”He could hand me the treasure chest tomorrow, and I’d hand it right back,” she said. “I don’t want to write a book, I don’t want the money. payday loans online

online payday loan “Think about how a cat would respond if you put it in a tub of water,” she says. “You want to act like that cat as difficult as possible to control.” Lowering your center of gravity has another big benefit: It makes you more stable and harder to lift, and it gives you a new angle from which you can knee strike, groin kick, or throw a punch or elbow to your attacker eyes, throat, neck, or ears, giving you more time to get away. (Got 10 minutes? Then you got time to lose the weight for good with Prevention new 10 minute workouts and 10 minute meals. online payday loan

cash advance online Buono paid both. But when his February bill arrived at $380, Buono, of Upper Mount Bethel Township, balked at paying it. He called Met Ed and said he was told the bills were high because the temperature had been low.. The stand by endurance has been improved, probably a courtesy of the iOS 7 and the slightly larger battery and that why the iPhone 5c overall score is a hair better than its predecessor. Unfortunately out iPhone 5c test unit (along with a couple of iPhone 5 units we have) had major issues with the stand by. On three different occasions its fully charged battery got drained completely overnight. cash advance online

online payday loans In one case we even shot an alternative ending, which ended up being the one in the film. (Sorry Jason!)shot for 6 months, but the incredible thing about stop motion is that you can cut it along the way. After we would complete a shot I would get it sent to my phone and that where I cut the film. online payday loans

payday loans While the old model was quite insufferable around town https://www.paydayloans16.com/, the new 595 optional AMG Ride Control adaptive dampers transform the way the car drives. It allows owners to switch between Comfort and Sport modes, and while you can still feel every contour in the road in the softer setting, it’s more cushioned than before. Even Sport mode isn’t unbearable.You can choose from a variety of drive set ups as well, including Race, which gives a sportier setting to the traction control.Elsewhere, the seven speed DCT gearbox is as impressive as ever. payday loans

payday advance 1. COOK the onion until golden and caramelized, 8 to 10 minutes, in a large skillet or Dutch oven over medium heat, sprinkling it lightly with salt as it cooks. Add the tomato and garlic and continue to cook until well combined.2. Finance companies are usually a good place to start when trying to obtain a high risk personal loan. Companies such as American General Finance or CitiFinancial will lend up to $9,999, unsecured, to someone with fair credit. If your credit is too poor, you can try a local finance company instead. payday advance

online loans I wish I had a more concise answer, but like everything in nutrition, it’s a process that requires you to be the diet detective. Learn more about finding your own carbohydrate tipping point here. She is the co founder of Metabolic Effect and the owner of JillFit Physiques, a health and wellness brand with a unique focus on mindset.. online loans

cash advance The plane’s filtered, ultra low humidity air can dry out your airways, stripping your nostrils of their protective mucous layer. Without that barrier, germs may have an easier time infecting your body’s cells. Your best defenses are keeping your fingers out of your eyes and nose, and washing your hands often while flying cash advance.

The wholesale value of the cigarettes was $300,000

I love designers who are non apologetic about the use of color. But if you look at my grays, for instance, these are not a true gray; there’s a scent of lilac there, or a green cast. I love pattern, but I do patterns in terms of the texture of the fabric..

wholesale jerseys from china It is been available through MLB but now that we are able to sell them and people can get their hands on them we anticipate those to go very, very quickly. Especially Alex Gordon. At the time the orders were placed his contract was still being negotiated so there is a limited quantity that were placed and so that one of the items that we are anticipating that will go first.”. wholesale jerseys from china

wholesale jerseys The training staff, on the other hand, has to be more serious. Being unprepared could make an injury worse. That’s why there’s plenty of ice and tape on hand. The cigarettes stolen from Wethersfield were likely sold on the black market in New York City, Wethersfield police said. The wholesale value of the cigarettes was $300,000. Despite the theft, state revenue officials charged New Britain Candy $245,167 for the lost tax revenue. wholesale jerseys

Cheap Jerseys free shipping Also out and about in the City of Angels was Justin Bieber, who hung out with two of his backup dancers at the Doheny Room for the second night in a row on July 21. Joints, The Nice Guy. The pair arrived in separate cars for their dinner date at the West Hollywood hot spot on July 24.. Cheap Jerseys free shipping

Cheap Jerseys china There are a number of sections to this story. They don’t quite fit smoothly together, presenting one solid picture, as with a jigsaw puzzle. Instead, when all the pieces are laid out, they imply and suggest a lot. As with the other animals at the fair, 4 H students started with a showmanship contest and then moved on to show dairy heifers of various ages, including last year’s Catch It projects. A modest crowd came to watch the show in the Indoor Arena at the fairgrounds. Joshua Docheff, a dairy coach and professor from Colorado State University Cheap Jerseys, judged all dairy cow classes, choosing the top three participants in each category. Cheap Jerseys china

cheap nfl jerseys Mark Slotkin, president of Jacks or Better, said he settled because it would have cost far more to fight the suit. He took a parting shot at the NFL by saying it was a case of the league “running over small businesses and piling on when they find one. Not much different from the game itself, is it?”. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys from china Then there is the Abortion Support Network, a tiny, brave little charity that offers women from Ireland and the Isle of Man access to safe and legal abortions. It is, to me, totally shocking that in these neighbouring lands women still don’t have the fundamental right to decide whether to carry on with a pregnancy. Some have died in hospital because doctors would not intervene when their lives were in danger; a number have committed suicide. Cheap Jerseys from china

cheap jerseys Dr. Pollack is one of the 535 Top Dentists in New Jersey, as chosen by fellow dental practitioners in a survey comprising of 6,582 local New Jersey dentists. Nominations are reviewed by a committee, and the Top New Jersey dentists are determined by a combination of experience, number of votes and credentials. cheap jerseys

wholesale nfl jerseys Either double strain or dump ingredients (according to preference) into an ice filled collins or pint glass and top with soda water (or sparkling water if you’re fancy). Garnish drink with a cucumber wheel and a jalapeno ring attached together with a tuft of mint (simply poke a small hole in the center of the cucumber wheel, place the open part of the jalapeno ring around that and stick the stem of the mint through the cucumber wheel so the tuft of the leaves stand up on the surface of the drink and it holds all three together.ginger syrup take 1 cup hot water, 1 cup sugar and 1 cup peeled ginger pieces in a blender and blend until mixture looks like a puree and sugar is dissolved. Let stand for 10 15 mints and strain clumps of ginger out of syrup and bottle for refrigeration.Al ingredients should be pretty common at most bars with mojitos, jalapeno margaritas and side salads hosting the muddled ingredients wholesale nfl jerseys.

Izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata u javnoj svojini

WaterPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini

1. Predmet i cilj javnog konkursa
Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva je 15% od iznosa podnetog zahteva.

Radovi i projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata i izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, crpnih stanica, elektromašinske opreme, rezervoara i glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po javnom konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 200.000.000,00 dinara

3. Iznos sredstava po zahtevu:
Maksimalan iznos koji se dodeljuje po zahtevu je do 8.000.000,00 dinara.

4. Ko ima pravo prijave na konkurs i uslovi prijave
Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorje Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (U daljem tekstu krajnji korisnici sredstava).

Za učešće na konkursu potrebno je da su ispunjeni sledeći uslovi:
•    Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra od strane krajnjih korisnika sredstava, a zaključno sa 31.12.2012. godine. Ukoliko krajnji korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu krajnjeg korisnika sredstava;
•    Dostavljen kompletan izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima iz oblasti vodosnabdevanja, koje je finansirao Sekretarijat, gde su istekli rokovi pravdanja sredstava (ukoliko je bio korisnik sredstava);
•    Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije (za izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata);
•    Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih organa (za izgradnju ili rekonstrukciju vodozahvatnih objekata).

5. Dokumentacija potrebna za podnošenje prijave
* Za izradu projektno-tehničke dokumentacije iz oblasti vodosnabdevanja podnosi se sledeća dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg projekta vodosnabdevanja za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka nadležnog organa o izradi glavnog projekta u kojoj je opredeljen iznos sopstvenog učešća;

3. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

4. Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izradu glavnog projekta.

* Za izgradnju ili rekonstrukciju objekata iz oblasti vodosnabdevanja podnosi se sledeća dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se građenje finansira udruženim sredstvima ili iz kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno kredita);

3. Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun ukupnih radova, prikaz objekta na situaciji pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za snabdevanje vodom, osnova i glavni presek objekta u pogodnoj razmeri (za glavne dovodnike uzdužni profil);

4. Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;

5. Nalog i/ili nalaz inspekcijskih organa ili nadležnih institucija;

6. Lokacijska dozvola;

7. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

8. Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

6. Postupak za dobijanje sredstava
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na osnovu kriterijuma I bodova propisanih Pravilnikom o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstva iz budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Konačnu odluku o dodeli, načinu i dinamici prenosa sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

7. Trajanje konkursa
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 28.06.2013. godine.

8. Adresa na koju se podnose prijave i informacije o konkursu
Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine. Pisarnica prima podneske radnim danom do 14 časova.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu putem telefona 021/487-4410.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs

Izgradnja i rekonstrukcija objekata fekalne kanalizacije

documents full handsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije objekata fekalne kanalizacije

1. Predmet i cilj javnog konkursa
Ovim konkursom dodeljuju se sredstva za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije objekata fekalne kanalizacije.
Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva je 15% od iznosa podnetog zahteva.

Radovi i projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata i za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje otpadnih-fekalnih voda: kolektorskih vodova, crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih-fekalnih voda.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po javnom konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 94.705.259,76 dinara

3. Iznos sredstava po zahtevu:
Maksimalan iznos koji se dodeljuje po zahtevu je do 5.000.000,00 dinara.

4. Ko ima pravo prijave na konkurs i uslovi prijave
Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (U daljem tekstu: krajnji korisnici sredstava).

•    Izmirena obaveza za vodnu naknadu za ispuštenu vodu od strane krajnjih
korisnika sredstava (mesne zajednice i gore pomenuta preduzeća), a zaključno sa 31.12.2012. godine. Ukoliko krajnji korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživano po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu krajnjeg korisnika sredstava;

•    Dostavljen kompletan izveštaj o utrošku sredstava po prethodnim konkursima iz
oblasti otpadnih voda, koje je finansirao Sekretarijat, gde su istekli rokovi pravdanja sredstava (ukoliko je bio korisnik sredstava).

•    Obezbeđena investiciono-tehnička dokumentacija na nivou glavnih izvođačkih
projekata i izveštaj ovlašćene organizacije o izvršenoj tehničkoj kontroli te dokumentacije (za izgradnju ili rekonstrukciju);

•    Pribavljeni prethodni uslovi i saglasnosti za izgradnju objekta od nadležnih
organa.

5. Dokumentacija potrebna za podnošenje prijave
Za izradu projektno-tehničke dokumentacije za odvođenje i prečišćavanje fekalnih otpadnih voda podnosi se sledeća dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg projekta fekalne kanalizacije za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka nadležnog organa o izradi glavnog projekta u kojoj je opredeljen iznos
sopstvenog učešća;

3. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

4. Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izradu glavnog projekta.

Za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za odvođenje i prečišćavanje
fekalnih otpadnih voda podnosi se sledeća dokumentacija:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka nadležnog organa investitora o građenju objekta i izvoru sredstava (ako se građenje finansira udruženim sredstvima ili iz kredita, priložiti odluku svakog udružioca o odobrenju sredstava odnosno kredita);

3. Izvod iz glavnog projekta objekta sa kojim se učestvuje na konkursu, koji mora da sadrži kratak opis i prikaz osnovnih karakteristika objekta (tehnološki deo, hidrotehnički deo, građevinski deo i deo o zaštiti izvođača), predračun ukupnih radova, prikaz objekta na situaciji pogodne razmere, tako da se jasno vidi njegov položaj u odnosu na ostale objekte u sistemu za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, osnova i glavni presek objekta u pogodnoj razmeri (za glavne kolektorske vodove uzdužni profil);

4. Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;

5. Nalog i/ili nalaz inspekcijskih organa ili nadležnih institucija;

6. Lokacijska dozvola;

7. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

8. Ponuda sa predmerom i predračunom troškova za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju opreme.
U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

6. Postupak za dobijanje sredstava
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na osnovu kriterijuma I bodova propisanih Pravilnikom o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstva iz budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Konačnu odluku o dodeli, načinu i dinamici prenosa sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

7. Trajanje konkursa
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 28.06.2013. godine.

8. Adresa na koju se podnose prijave i informacije o konkursu
Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine. Pisarnica prima podneske radnim danom do 14 časova.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon: 021/487-4410.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs