Arhiva ‘Konkursi’

ESMT Central and Eastern Europe Scholarship

ESMT_EMBA_GraduationESMT Central and Eastern Europe Scholarship

ESMT European School of Management and Technology nudi određeni broj stipendija za Executive MBA program koji počinje u oktobru 2013.
Stipendije se dodeljuju na osnovu intelektualne odličnosti, dokaza o ličnim i profesionalnim dostignućima i dokaza o jakom liderskom potencijalu.

Stipendije se odnose na samofinansirajuće kandidate i računaće se na osnovu programa za koji se aplicira.

Aplikanti moraju da odgovaraju opštim upisnim zahtevima ESMT-a.

Broj stipendija: jedna za Executive MBA
Vrednost: do 28,750€
runda 2: 1. juli 2013. godine,
runda 3: 1. septembar 2013. Godine.

On-lajn prijavljivanje predstavlja prvu fazu procesa i sastoji se od šest koraka:
• korak 1: lični podaci,
• korak 2: rezultati testova,
• korak 3: uspeh tokom školovanja,
• korak 4: profesionalni uspeh,
• korak 5: pitanja iz eseja,
• korak 6: dve preporuke .

Da biste zaokružili svoju prijavu, podnesite i zvanične prepise/overene kopije ocena sa studija i rezultata testova.

Link

Podrška neprofitnim organizacijama koje se bave radom sa decom

Global_Fund_for_Children-LOGOGLOBALNI FOND ZA DECU

Podrška neprofitnim organizacijama koje se bave radom sa decom

Pruža podršku lokalnim neprofitnim organizacijama koje sa bave radom sa decom koja su socijalno i materijalno ugrožena, uključujući decu ulice, decu radnike, AIDS siročiće, seksualne radike i druge ranjive i marginalizovane grupe. Projekti treba da budu inovativni, u smislu da se sa starim probelemima bore na nove načine, pokazujući kreativnost u programskikm strategijama i pristupu.

Konkursna procedura: najpre se šalje on-line koncept- nema vremenskog ograničenja (https://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/letter-of-inquiry/), pa ako je prihvaćen, šalje se kompletan projekat.

https://www.globalfundforchildren.org/

zp8497586rq

Konkurs – U potrazi za tragovima

rbs_logoFONDACIJA ROBERT BOSCH

U potrazi za tragovima – Pomirenje sa totalitarnim nasleđem Jugoistočne Evrope

Sredstva dodeljuje Fondacija Robert Bosch u saradnji sa Literaturhaus Berlin i Herta Müller

Mnoge zemlje Jugoistočne Evrope koje su bile komunističke do kraja 1980-ih još nisu posvetile dovoljno vremena pomirenju sa prošlošću i otvorenom razgovoru o tom periodu. Isto se odnosi i na nacionalne šovinističke režime koji su mu često prethodili. Kao posledicu imamo to da period od 60 godina ostaje u senci istorije – ili nacionalnih priča koje su ili nepotpune, netačne ili su potpuno obojene predrasudama.

Pruža se podrška za knjige, dokumentarne filmove ili radio priloge (u dužini od 60 minuta, ili za seriju primerene dužine). Dodeljuje se 4 granta svake godine.
Vrednost:  6000 do 12.000 evra

Rok za podnošenje aplikacije: 30.11.2013.

Kontakt fondacije: Dr. Maja Sibylle Pflüger
Phone: +49 (0)711 46084-43
maja.pflueger@bosch-stiftung.de

Link: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/38866.asp

zp8497586rq

Peti konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

UNDEFFOND ZA DEMOKRATIJU UJEDINJENIH NACIJA (UNDEF)

Peti konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

Cilj programa/projekta
Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (United Nations Democracy Fund – UNDEF) ima za cilj da podrži projekte koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u polju demokratije i ljudskih prava na terenu, i time prenose koncept “demokratije” u praktična rešenja koja doprinose tome da se građani uključe i da se njihov glas čuje.

Oblast podrške
Sledeće aktivnosti mogu biti finansirane:
(1) demokratski dijalog i podrška za konstitucionalne procese – uključuje aktivnosti koji povećavaju interakciju između ljudi (naročito marginalizovanih grupa) i njihovih vlada; koje podstiču nacionalni dijalog, demokratiju i pomirenje među različitim zajednicama i akterima

(2) osnaživanje civilnog društva, uključujući osnaživanje žena: Ovo uključuje aktivnosti koje jačaju kapacitete civilnog društva da učestvuju u demokratskim procesima, uključujući “kišobran” organizacije i institucionalne veze između civilnog društva i države.

(3) građansko obrazovanje i upis u glasačke spiskove: Ovo uključuje aktivnosti koje povećavaju učešće ljudi u demokratskim procesima, naročito na lokalnim i nacionalnim  izborima, sa posebnim akcentom na uključivanju marginalizovanih grupa.

(4) dostupnost informacija – uključuje aktivnosti kao što su jačanje zakonodavnog okvira za pristup informacijama; veću dostupnost informacija koju vlasti pružaju građanima; osnaživanje medija da preuzmu ulogu posrednika u pružanju demokratskih informacija; povećanje raznovrsnosti izvora javnih i privatnih informacija.

(5) pravo na učešće i vladavina prava kao podrška civilnom društvu: Ovo uključuje podršku za aktivnosti koje poboljšavaju participatorna prava, kao i aktivnosti koje promovišu pristup pravdi od strane marginalizovanih grupa.

(6) transparentnost i integritet: Ovo uključuje podršku javnim i privatnim posmatračkim (watchdog) grupama i institucijama, uključujući organizacije civilnog društva, nevladine organizacije i medije, sa ciljem da se poveća transparentnost, odgovornost i integritet u sprovođenju javnih politika.

Ko može da konkuriše?
Mogu konkurisati:
(1) organizacije civilnog društva  i nevladine organizacije, uključene u promociju demokratije, za koje će i izdvojiti najveći deo sredstava.

(2) nezavisni i konstitucionalni organi, uključujući izbornu komisiju, ombudsmana, nacionalne institucije koje se bave ljudskim pravima i druga nezavisna tela vlade, za projekte koji bi omogućili da se glas civilnog društva bolje čuje,

(3) globalna i regionalna međuvladina tela, organizacije i udruženja, ne uključujući UN, sa projektima koji za cilj imaju jačanje glasa civilnog društva..

Više informacija možete naći na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html.

Konkursna procedura i vremenski rok: 15. novembar- početak decembra 2013.
Prijave prima elektronski sistem za predloge projekata (On-line Project Proposal System – OPPS) isključivo tokom prijavnog perioda. Prijave moraju biti direktno poslate preko UNDEF-ove internet strane do 31. decembra 2013. godine. Fond ne prima aplikacije koje su poslate mejlom, običnom poštom, faksimilom, diplomatskom poštom, ličnom dostavom, dostavom preko kurira ili na bilo koji drugi način.

Prijave mogu biti napisane na engleskom ili francuskom jeziku, a potrebna dokumentacija za podnošenje projekata se može naći na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje: 50.000-500.000 $

Trajanje projekta: maksimum 2 godine

zp8497586rq

Bespovratna sredstva malim preduzećima za nabavku opreme

developMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Republika Srbija, Ministarstvo finansija i privrede poziva mala preduzeća, preduzetnile i zadruge da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini

Ministarstvo finansija i privrede će radi povećanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranja novih radnih mesta kroz investicije u opremu, sufinansirati nabavku sledeće opreme:
1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2) polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godine;
3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Program sprovodi Ministarstvo finansija i privrede u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i odabranim poslovnim bankama: Societe Generale, Raiffeisen bank i ProCredit bank.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 100 miliona dinara, a pravo na sufinansiranje iznosi do 25% od vrednosti investicije. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 250.000 dinara, niti veći od 2.500.000 dinara. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita izabranih poslovnih banaka.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit, predaju se u jednoj od banaka koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme, Uputstvo za sprovođenje Programa i kompletna propratna dokumentacija za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranicama:
• Ministarstva finansija i privrede: www.mfp.gov.rs
• Nacionalne agencije za regionalni razvoj:  www.narr.gov.rs
• Portala Preduzetnički servis: www.preduzetnickiservis.rs

Dokumenta preuzmite OVDE.

Link

Rok za prijavu: utorak, 31. decembar 2013.

Konkurs – salašarski turizam

salas137POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – salašarski turizam

Konkurs traje:
14.06.2013. do 31.07.2013.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisuje Konkurs za podršku nepoljoprivrednih i i pratećih poljoprivrednih aktivnosti na selu u AP Vojvodini u 2013. godini – Salašarski turizam. Putem konkursa će se sufinansirati radovi na adaptaciji i restauraciji, opremanje objekata na salašu, po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne kulture i arhitekture sa prostora Vojvodine, unapređenje ponude u salašarskom turizmu kroz poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i parternog uređenja dvorišta.

Link

For example, if you’re a New York Yankees fan, mimic the look

16 budget address, and he dodged the press after a brief appearance at a Newark school event Feb. 24. What questions didn’t he want to answer?. For example, if you’re a New York Yankees fan, mimic the look of their uniforms on the bar’s walls by painting navy pinstripes on white walls. You don’t necessarily have to use the team’s exact colors, though. For a more refined look, you can use muted shades from the same color family.

wholesale jerseys While this is a nice and secure level of safety, it is not going to be convenient for everyone but we can see that it is a great service for those patients already registered with this clinic. If you are already registered then they have allocated patients with a unique login and the service then works in a very similar way to Private Doctor Direct. You login, choose your treatment and the doctor then issues a prescription direct to the pharmacy for next day delivery. wholesale jerseys

wholesale nfl jerseys The team’s logo is a fleur de lis;this is a symbol of the City of New Orleans and of France’s Bourbon monarchy, the uniform design consists of gold helmets, gold pants, and either black or white jerseys. Sean Payton became the second consecutive Saints coach to win a division title in his first season.In 2007, the first game of the season was against the defending Super Bowl XLI champion Indianapolis Colts. The Saints lost this game, 41 and lost their next three games. wholesale nfl jerseys

Cheap Jerseys from china Is little regulation in this space, and some years ago a guy at University of Pennsylvania gave the analogy of voting machines compared to slot machines in the lack of regulation that exists in both machines. Think New York has a better idea and what New York is doing is setting up polling stations in which the state maintains responsibility to authenticate the voter. When you do it electronically, what you saying to the voter is you can self authenticate which is the tricky part because that bit is open to exploitation. Cheap Jerseys from china

cheap nfl jerseys 71 were from New York State, New Jersey, Pennsylvania and Connecticut. Mr. Dlaboha also noted that a substantial number of the voters were students from area universities. “I don’t think we grade them any different,” said Fuente regarding how he’ll approach evaluating Jackson, Bush and Hooker in the spring game compared to the other practices. “We’ll stay off them, in terms of there being contact, in the scrimmage. We’ve had two episodes of live quarterback play so far this spring. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys china So beware in this whacky greed fest. Know who your neighbors are, ask questions, and do not just take any quick sales pitch or accept any stories about how they are all going to clean that all up before you even move in. Never will happen with that or any other property. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys from china Needless waste of ”council” money, especially, when the city is meant to be cash strapped anyway. There are more pressing and deserving causes that could do with the money that will be wasted on this scheme. Majority of cyclists will and don’t use existing cycle lanes etc anyway, and are a law unto themselves.(Not ALL cyclist). wholesale nfl jerseys from china

wholesale jerseys from china Fergie and her son, Axl, spent the day at Knott’s Berry Farm in Buena Park, California, on July 22. $” singer held her son up as they hung out with the furry character, and both looked perfectly rock meets country for the occasion. Fergie donned an olive green leopard print zip up vest, black t shirt and matching shorts, which she paired with round sunglasses and a black bandana and boots, while Axl was layered up in an orange plaid shirt Cheap Jerseys, denim and plaid jacket, jeans and black buckle sneakers. wholesale jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping With Pat’s help I set about finding out what had happened to the team. Just as Colm Keane had discovered with his team, the boys of Holy Cross had been devastated by the eruption of sectarian violence in Belfast in 1969. They had gone from being star footballers, the toast of their neighbourhood, to victims of war in the space of a few months. Cheap Jerseys free shipping

cheap jerseys “Over the three years that (the NFHS licensing program has been in place), we’ve distributed over $4 million in checks to high schools,” said Dick Welsh, LRG’s general manager. “It’s been wildly successful, and it’s money that the schools sorely need.”The effort also is protecting the schools’ brands, Welsh said, adding that if unlicensed apparel is created and sold, LRG can take cease and desist action. Additionally, Welsh said the vendors and manufacturers have to comply with LRG’s code of conduct, which includes the requirement of Fair Labor Association membership cheap jerseys.

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

ROMANIAN_AGRICULTURE_field_top_view_97763866_03 (948 x 636) (313 x 210)GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za kupovinu  poljoprivrednog zemljišta

GARANTNI POTENCIJAL DO 200.000.000,00 dinara

Osnovni cilj izdavanja garancija Garancijskog fonda AP Vojvodine (u daljem tekstu: Fond) je stvaranje preduslova za lakši pristup kreditnim linijama banaka, namenjenoj kreditiranju kupovine poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poljoprivrednih poseda.

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava, koji ispunjavanju sledeće minimalne uslove:
•    prebivalište na teritoriji AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE,
•    manje od 70 godina života na dan otplate poslednjeg anuiteta,
•    manje od 50 hektara poljoprivrednog zemljišta u sopstvenom vlasništvu.

Učesnici konkursa svoju zainteresovanost za odobrenje kredita i izdavanje garancija Fonda izražavaju putem podnošenja Zahteva za odobrenje dugoročnog kredita za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa prijavom na Konkurs Fonda za odobravanje garancije (u daljem tekstu: Zahtev).

Zahtev po ovom Konkursu podnosi se banci kreditoru, u svim filijalama – ekspoziturama, koje se nalaze na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Zahtev se podnosi u slučaju:
•    kada postoji namera za kupovinu konkretnog poljoprivrednog zemljišta;
•    ako postoji izvesna mogućnost da dođe do kupovine poljoprivrednog zemljišta od strane podnosioca zahteva u periodu od maksimalno godinu dana od datuma potpisivanja ugovora o izdavanju garancije (u daljem tekstu: odobravanje kreditnog okvira).

Uz Zahtev neophodno je podneti sledeću dokumentaciju:
– Overen predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji poljoprivrednog zemljišta (naknadno se dostavlja u slučaju odobravanja kreditnog okvira);
– Fotokopiju potvrde da je izvršeno obavezno obnavljanje registracije gazdinstva;
– Dokaz o registrovanoj setvenoj strukturi kod Ministarstva finansija i privrede uprava za trezor;
– Rešenje o poreskom zaduženju u poslednjih 12 meseci – na katastarski prihod/stvarni prihod/imovinu;
– Potvrdu Poreske uprave da su izmirene sve poreske obaveze do dana podnošenja Zahteva;
– Fotokopije ličnih karata podnosioca Zahteva i članova domaćinstva (obe strane) ili čipovani izvodi lične karte;
– Potvrda o prihodima članova porodičnog domaćinstva;
– Izjava o povezanim licima (obrazac banke/Fonda);
– Dokaz o otvorenom računu i prijavi tog računa Upravi za agrarna plaćanja, kao namenskog računa registrovanog poljoprivrednog gazdinstva;
– Potvrde poslovnih banaka o iznosu prometa i proseka dinarskih i deviznih računa za prethodnu godinu i za tekuću godinu do dana podnošenja Zahteva;
– Osnov korišćenja zemljišta-izvod iz zemljišnjih knjiga ili prepis lista nepokretnosti;
– Dokaz o uplati troškova sprovođenja Konkursa.

Po ovom Konkursu garancije će se izdavati na iznos do 80 % ukupnog potraživanja banke po kreditu (glavni dug uvećan za redovnu kamatu i eventualnu zateznu kamatu), odobrenom pod sledećim uslovima:

  • Iznos kredita: u skladu sa kreditnom sposobnošću, od EUR 5.000,00 do maksimalnog iznosa od EUR 100.000,00 u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj;
  • Rok vraćanja kredita: do maksimalno 10 godina od dana puštanja kredita u tečaj;
  • Period raspoloživosti za povlačenje tranše: do maksimalno godinu dana u slučaju odobravanja kreditnog okvira;
  • Maksimalna kamatna stopa (kod kredita) do: NKS 6,75%+6M Euribor ili fiksno do 7,95%;
  • Puštanje kredita u korišćenje: vrši se uplatom na račun prodavca zemljišta na osnovu overenog kupoprodajnog ugovora/predugovora, po zvaničnom srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u korišćenje;
  • Otplata kredita: po isteku perioda mirovanja kredita u jednakim anuitetima ili u jednakim ratama u dinarskoj protivvrednosti EUR po srednjem kursu NBS na dan otplate;
  • Prevremena otplata kredita: 0%;
  • Maksimalna naknada za obradu kreditnog zahteva do: 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred ili do 1% fiksno od iznosa svake pojedinačne tranše.

Konkurs ostaje otvoren do iskorišćenja garantnog potencijala.

Sve informacije u vezi ovog Konkursa mogu se dobiti u kancelariji Fonda u Novom Sadu, Hajduk Veljkova br. 11, 6. sprat (Master centar Novosadskog sajma), radnim danom od 9 do 15 časova, na telefon: (021) 489-37-00, ili preuzeti sa sajta www.garfondapv.org.rs.

Informacije se mogu dobiti i u svim filijalama – ekspoziturama banaka kreditora.

Link

Konkurs – službena upotreba jezika

people-with-speech-bubblesPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za raspodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma manjinskih nacionalnih zajednica za 2013. godinu

Sredstva u iznosu od 9.500.000,00 (slovima: devetmilionapetstohiljada) dinara, će se koristiti za sufinansiranje projekata čiji je cilj unapređivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama manjinskih nacionalnih zajednica u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Pravo da učestvuju na konkursu imaju:
– organi opštine i grada na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, u kojima je
Statutom utvrđena službena upotreba jezika i pisama manjinskih nacionalnih
zajednica na celoj teritoriji opštine ili grada ili naseljenim mestima na
njihovoj teritoriji;
– mesne samouprave na teritoriji opština i gradova iz prethodne alineje;
– drugi organi, organizacije, službe i ustanove na teritoriji opština i gradova –
korisnici budžetskih sredstava, iz alineje jedan.

Sredstva se dodeljuju za finansiranje, odnosno učešće u finansiranju:
– osposobljavanja zaposlenih u organima i organizacijama gde se koriste jezikom
nacionalne manjine koji je utvrđen kao jezik u službenoj upotrebi, a naročito na
radnim mestima na kojima se ostvaruje kontakt sa strankama (učešćem na
kursevima, seminarima i drugim načinima organizovanim u tu svrhu) i za razvoj
sistema elektronske uprave za rad u uslovima višejezičnosti (unapređenje
internet portala i dr.).
– troškove izrade i postavljanja tabli sa nazivom organa i organizacija, nazivom
naseljenog mesta na putnim pravcima, nazivom ulica i trgova ispisanih i na
jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi u opštini, gradu i
naseljenom mestu i za štampanje dvojezičkih ili višejezičkih obrazaca kao i za
štampanje službenih glasila i drugih javnih publikacija.

Visina sredstava za raspodelu utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:
– broj jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi na celoj teritoriji opštine, grada i naseljenog mesta;
– procentualno učešće pripadnika nacionalnih manjina čiji su jezici i pisma u službenoj upotrebi u ukupnom broju stanovništva;
– ukupni materijalni troškovi potrebni za realizaciju Er zijn speciale blackjack en bonussen of meld je aan in de Adameve Casino VIP Club. projekata;
– postojanje drugih izvora finansiranja projekata;
– kontinuitet u finansiranju projekata od strane Sekretarijata, odnosno da li se sredstva traže prvi put.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je do 01. jula 2013. godine.
Prijave na konkurs se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata. Kompletna konkursna dokumentacija može se preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na internet adresi: www.ounz.vojvodina.gov.rs.

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu: Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad.

Prijave na konkurs se dostavljaju u dva primerka sa dve izjave overene I potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ukoliko se konkuriše po jednom osnovu, ukoliko se istovremeno konkuriše i po drugom osnovu, prijave se dostavljaju ukupno u četiri primerka, sa četiri overene izjave.

Neće se uzeti u razmatranje neblagovremene ili nepotpune prijave, a nedostatak nije po ukazivanju otklonjen, ili se ne odnose na konkursom predviđene namene ili su podnete od strane neovlašćenih lica.

Korisnik se obavezuje da odobrena srestva upotrebi samo za namene za koje su dodeljena, a neutrošena sredstva da virmanski vrati budžetu na odgovarajuću poziciju Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu I nacionalne zajednice. Korisnik se obavezuje da o utrošku dodeljenih sredstava podnese izveštaj odmah a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju odnosno ispunjenje dodatnih uslova ili izađe na lice mesta.

Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet adresi Sekretarijata. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke. Na odluku Sekretarijata ne može se uložiti žalba ili neki drugi pravni lek.

Link

Prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva

internet1MINISTARSTVO SPOLjNE I UNUTRAŠNjE TRGOVINE I TELEKOMUNIKACIJA

Javni poziv za podnošenje predloga programa za Prvi Javni konkurs za dodelu sredstava programa u oblasti razvoja informacionog društva 2013.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija upućuje javni poziv zainteresovanim udruženjima, zadužbinama i fondacijama da podnesu predloge programa za sufinansiranje iz sredstava opredeljenih iz budžeta Republike Srbije za 2013. godinu.

Jedan od prioriteta Ministarstva je unapređenje u oblasti informacionog društva u Republici Srbiji kroz pružanje podrške programskim aktivnostima u sledećim oblastima:
1. Takmičenja u oblasti informatike i matematike
2. Bezbednost dece na Internetu
3. Digitalizacija kulturne baštine
4. Nastava u digitalnim kabinetima
5. Unapređenje socijalne uključenosti osoba sa invaliditetom primenom informaciono-komunikacionih tehnologija

Podnosioci predloga programa mogu da budu:
– udruženja upisana u Registar udruženja u skladu sa zakonom,
– zadužbine i fondacije upisani u Registar zadužbina i fondacija u skladu sa zakonom.

Način pisanja predloga projekta:
Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja predloga programa

Zainteresovani podnosioci predloga programa su dužni da predloge programa dostave Ministarstvu do 08. 07. 2013. godine do 16 časova. Blagovremenim će se smatrati isključivo predlozi projekta koji pristignu na pisarnicu Ministarstva do navedenog datuma i vremena. Predlozi programa pristigli po isteku ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se uzeti u razmatranje.

Predlozi programa se dostavljaju Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija – Sektoru za elektronske komunikacije, informaciono društvo i poštanski saobraćaj na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, u zatvorenoj koverti, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom.
Propisani obrasci se dostavljaju u jednom originalnom primerku overenom od strane ovlašćenog lica, jednoj štamppanoj fotokopiji i elektronskoj verziji sa svim aneksima isključivo na CD-u ili DVD-u.

Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv predloga programa i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo kao i dodatne informacije za podnosioce prijava, nalaze se OVDE

zp8497586rq