Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo

beehivePOKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku pčelinjih  rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2013. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu novih pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0 % na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
– maksimalan iznos  kredita  10.000 evra,
– minimalan iznos kredita 1.000 evra
– krediti za nabavku pčelinjih rojeva i košnica odobravaju se sa grejs periodom od 24 meseca (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata)
-krediti za nabavku opreme za pčelarstvo i kamiona sa prikolicom registrovanom za pčelarenje odobravaju se sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata)
– rok otplate kredita 18 meseci,
– otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;

Korisnik kredita je u obavezi da nakon odobrenja kredita dostavi Fondu atest vozila od strane ovlašćene ustanove, u roku od 90 dana, od dana puštenja kredita u tečaj.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču pčelinjih rojeva, košnica i opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.

Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za pčelarstvo.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu,  opštinskim kancelarijama , kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda, u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita, (napomena;podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava- podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
–    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika nekretnine i za svakog suvlasnika na nekretini)
–    procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.
– kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima

Konkurs je otvoren od 03. februara 2013 do 04. marta 2013. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Link

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje

Irrigation ManagementPOKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih  sistema i opreme  za navodnjavanje u 2013. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za kupovinu sistema i opreme za navodnjavanje.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Kreditna sredstva se dodeljuju za kupovinu novih sistema i opreme za navodnjavanje.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

–     za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi do 5.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 9 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 24 meseca, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima;
–     za nabavku opreme za navodnjavanje čija vrednost iznosi od 5.001 evra do 15.000 evra, odobravaće se krediti sa grejs periodom od 12 meseci (za vreme grejs perioda ne obračunava se kamata) i rokom otplate 30 meseci, otplata se vrši u šestomesečnim anuitetima.

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača opreme za navodnjavanje i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom, kao i učesnici konkursa koji do sada nisu koristili kredite Fonda.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu,  opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti po hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava–podaci o poljoprivrednom gazdinstvu
–    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 03. februara 2013. do iskorišćenja planiranih sredstava.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.
Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

agriculture machine 2POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne)   u poljoprivredi u 2013. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita namenjenih za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne).

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim i pravnim licima sa područja AP Vojvodine, upisanim u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:

o    Kreditiraće se nabavka pogonske i priključne mehanizacije
o    Maksimalan iznos kredita 20.000 evra
o    Fond neće odobravati kredit u iznosu manjem od 1.000 evra,
o    Za pogonske mašine grejs period u trajanju od 6 meseci uz učešće od 20%, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    Za priključne mašine grejs period u trajanju od od 6 meseci, bez učešća, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    rok otplate kredita 48 meseci,
o    otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 9 rata).
Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču mehanizacije koju bude odabrao učesnik konkursa.
Prioritet u dodeli kredita imaće učesnici konkursa sa predračunima  proizvođača mehanizacije i zastupnika stranih firmi  sa ovlašćenim servisom.

Prijave se mogu preuzeti u  Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu, opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs
Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
–    originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu kao i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);
–    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana,na koji se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita; (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku) ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije;
–    kao instrument obezbeđenja kod pogonskih mašina može biti i sama mašina koja je predmet kupovine
–    izvod iz regitstra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
–      uverenje poreske uprave o izmirensoti naknade za odvodnjavanje, na starije od 30                                                                                                                 dana (za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    fotokopija lične karte ( za podnosioca prijave,za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini)
–    procena vrednosti kuće izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni objekat).
–    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 03. februara 2013. godine do 04. marta 2013. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti isključivo poštom na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom ” Za konkurs”
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze i opreme u vinogradarstvu

GrapesPOKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada  vinove loze i opreme u vinogradarstvu u 2013. godini

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavljuje dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze, nabavku loznih kalemova, stubova, žice i opreme u vinogradarstvu.

Sredstva će se dodeljivati poljoprivrednim gazdinstvima – fizičkim licima sa područja AP Vojvodine.

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2,0% na godišnjem nivou, uz primenu valutne klauzule, i to na sledeći način:
o    maksimalan iznos odobrenog kredita 10.000,00 evra
o    Fond neće odobravati iznos manji od 1.000,00 evra,
o    krediti za podizanje višegodišnjih zasada vinove loze odobravaju se sa grejs periodom u trajanju od 36 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata,
o    krediti za kupovinu opreme u vinogradarstvu odobravaju se sa grejs periodom u trajanju od 12 meseci, za vreme grejs perioda obračunavaće se interkalarna kamata
o    rok otplate kredita 24 meseci,
o    otplata će se vršiti u šestomesečnim anuitetima, prva rata se uplaćuje po isteku grejs perioda (ukupno 5 rata).

Kreditiraće se:
1. Fond će kreditirati  deklarisane i sertifikovane lozne kalemova i ožiljene standardne reznice.
2.Bagremovi, betonski i metalni stubovi,
3.Pocinkovana žica
4.Opremu u vinogradarstvu –(sudovi, prese, burad itd.)

Kredit će biti realizovan tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču.

Prijave se mogu preuzeti u Pokrajinskom fondu za razvoj poljoprivrede u Novom Sadu,  opštinskim kancelarijama, kao i na sajtu: www. fondpolj. vojvodina. gov.rs.

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju:
•    originalni predračun sa specifikacijom za nabavku loznih kalemova koji će izdavati  dobavljači registrovani za proizvodnju i prodaju loznih kalemova;
•    originalni predračun sa specifikacijom za  nabavku stubova, žice i opreme u vinogradarstvu
*napomena: Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa;
•    original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti hipoteka u korist Fonda u jedan i po puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita (napomena: podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod hipoteku);ili u slučaju bankarske garancije pismo o namerama izdavanja garancije
•    izvod iz registra poljoprivrednih gazdinstava – podaci o poljoprivrednom gazdinstvu;
•    uverenje poreske uprave o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    fotokopija lične karte (za podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na nekretnini);
•    procena vrednosti nepokretnosti izdata od strane ovlašćenog procenitelja sa fotografijama, ukoliko je predmet hipoteke građevinski objekat.
•    Kredit će se realizovati u skladu sa planiranim sredstvima.

Konkurs je otvoren od 03. februara 2013.  do 4. marta 2013. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

Prijavu sa traženom dokumentacijom podneti na adresu:
Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 6
sa naznakom «Za konkurs»
Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/557-451
Tekst konkursa i prijavu možete preuzeti na sajtu Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede:
www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

The waste stream can be sorted into various constituent

Personne ne m’adressait la parole. J’tais ailleurs, dans ma bulle. La pte modeler m’a certainement sauve de la folie!. If poor credit has you lost in a maze of debt or unable to raise the money to do the things you have always wanted to, bad credit loans can help you end your financial troubles. Though conservative high street lenders and banks hesitate to give loans to people with bad credit, there are now many alternative lenders who specialize in extending bad credit loans. A bad credit loan can bring within your reach the house of your dreams or the car you have long been dying to possess.

online payday loans Depending on the nature of the source material, there are a plethora of sorting and processing activities utilised that range from labour intensive hand picking operations through to highly mechanised or technically complex processes. The chosen method of sorting will depend on many factors such as the nature of the waste, the ease of segregation and the yield and quality of the resultant recyclates.These pre sorted materials are forward to transfer stations for bulking up and compacting prior to transportation onto processing facilities, or in some cases export.The process can involve manual picking lines for removal of erroneous materials and the use of compacting machinery.Municipal (household) and commercial mixed recyclable wasteIf not sorted at the kerbside, municipal recyclates may be taken to centralised premises, such as transfer stations or materials recycling facilities (MRFs) for sorting and or processing. The waste stream can be sorted into various constituent components (eg paper, plastics, glass, metals, WEEE etc and the residual material) depending on the set up at each particular MRF. online payday loans

payday loans online Outside of the competition, if I was sitting at home watching this, I would say payday loans online, in the world is that person doing? Use real butter. Use a food mill. These are all things I know, but for some reason the pressure of competing here at Chopped just takes all that culinary education https://www.paydayloans16.com/paydayloans/, throws it out the window. payday loans online

cash advance Any cutting phase involves a caloric intake of up to 400 calories a day. Putting your body through a constant calorie deficit can trigger a plateau, which is the last thing you need before spring break. A plateau brings a decrease in thyroid hormones and metabolism; this instigates hunger and testosterone levels will start to drop. cash advance

cash advance online Fixed rate loan provides a fixed amount of money at a fixed rate of interest, repayable in equal payments over the life of the loan. Fixed rate financing costs more in set up fees and comes at higher interest than adjustable rate loans. But if homeowners stay put and interest rates go up, they will save money over a comparable adjustable rate loan.. cash advance online

online payday loan The number of threads an OS can create per process. The time it takes to switch between worker threads (context switching). Different versions of UNIX have different limitations to the number of threads that can be created. They generally represented moments of feeling as though they did not live up to the ideals and values they learned in schools of social work, and they felt a keen sense of disappointment and anger at their helplessness in complicated social, cultural and organizational conjunctures. My students came to class as failed heroes.I was at once horrified by the level of individual self recrimination in the cases, and inspired by the deep levels of commitment, thought and reflection evidenced by these students. It was clear to me that the emotions described in these cases could only be exacerbated by introducing newer and improved practice theories, as if the proper application of such theories could have achieved different outcomes, thus alleviating individual failure. online payday loan

online loans Enter no bake energy balls. You can whip up a batch (or two) of these Sunday night to take with you to work all week long. Because they provide a dose of healthy fats and natural sweetness, they’re delicious and nutritious. Some conservatives might take comfort in the prospect wish, really of a President Mike Pence assuming office before the current occupant’s term is up. The Indiana Republican is as dull and serviceable a politician as Trump is bizarre and broken. Pence can recite the social conservative catechism by heart and, until he signed on to the Trump carnival, held conventional conservative views on trade and taxes and decency online loans.

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima

studentsMINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA REPUBLIKE SRBIJE, na osnovu člana 5. stav 1. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik RS“, broj 8/12), člana 87. stav 1. Zakona o učeničkom i studentskom standardu („Službeni glasnik RS“, broj 18/10) i Rešenja ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj: 451-02-61/2013-05 od 10. januara 2013. godine, raspisalo je javni konkurs za dodelu dotacija studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od opšteg interesa za studente u 2013. godini, koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 7 od 23.01.2013.godine.

Predmet konkursa jeste dodela dotacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja studentskim udruženjima za realizaciju programa, odnosno delova programa od javnog, odnosno opšteg interesa za studente u 2013. godini, i to za oblasti: informisanje studenata, ostvarivanje kulturno-umetničkih, kulturno-obrazovnih-zabavnih, sportsko-rekreativnih aktivnosti studenata i organizovanje odmora i oporavka studenata

Učesnici konkursa mogu biti samo neprofitabilna studentska udruženja koja se bave pitanjima studentskog standarda u interesu studentske populacije i koja ostvaruju svoje aktivnosti od opšteg interesa na teritoriji Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijave sa konkursnom dokumentacijom jeste petnaest dana od dana objavljivanja konkursa u listu „Službeni glasnik Republike Srbije“ (do 07.02.2013.).

Konkursna dokumentacija se može preuzeti ovde.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektoru za visoko obrazovanje, investicije, učenički i studentski standard i javne nabavke, Beograd, Zahumska 14, ili na telefon: 011/2403-036.

Link

Studijsko putovanje – Održivi i konkurentni turizam na lokalnom nivou

bus-windowSKGO

Studijsko putovanje – Održivi i konkurentni turizam na lokalnom nivou

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Održivi i konkurentni turizam na lokalnom nivou “ koje će se održati od 18. do 20. marta 2013. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti održivog i konkurentnog turizma na lokalnom nivou. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Učesnici svake zemlje će održati prezentaciju na temu Održivog i konkurentnog turizma na lokalnom nivou u trajanju od 5 do 7 minuta.

Zainteresovane molimo da najkasnije do utorka, 12. februara 2013. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku

  •     motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
  •     prijavni obrazac za učesnike,
  •     CV u EU formatu
  •     pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
  •     Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)

isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za započinjanje ili proširenje poslovne aktivnosti

jobPOKRENI SE ZA POSAO

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za započinjanje ili proširenje poslovne aktivnosti

Program „Pokreni se za posao“ pomaže ljudima koji žele da pokrenu ili unaprede sopstveni biznis. Svi građani sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije mogu da postanu korisnici ovog programa. Putem ovog programa, koji sporovodi udruženje građana ENECA iz Niša, kompanija Philip Morris dodeljuje bespovratna sredstva do 200.000 dinara za kupovinu neophodne opreme za pokretanje malih i porodičnih preduzeća. Osim sredstava za kupovinu opreme, budućim preduzetnicima su  obezbeđene poslovne i stručne obuke, kao i stalna savetodavna pomoć od strane ekonomskih stručnjaka.

Ukoliko imaš preduzetnički duh i dobru poslovnu ideju koju želiš da ostvariš, prijavi se za program „Pokreni se za posao!“. Možda baš ti postaneš jedan od 100 preduzetnika širom Srbije koji će ove godine osnovati ili unaprediti sopstveni posao.

U poslednje tri godine, u okviru programa je osnovano ili unapređeno 160 malih porodičnih preduzeća koja uspešno posluju, a ukupan broj upošljenih u ovim preduzećima je preko 600 ljudi.

Uradi nešto za sebe! Pokreni se za posao!

Štа Prоgrаm оbеzbеđuје?
Prоgrаm „Pоkrеni sе zа pоsао!“ оbеzbеđuје:
•    bespovratna sredstva u iznosu do 200.000 dinara u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti
•    poslovne i stručne obuke
•    stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka

Kоmе је prоgrаm nаmеnjеn?
„Pоkrеni sе zа pоsао!“ je program namenjen osobama sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije. Namenjen je osobama kоје krаsi prеduzеtnički duh, аli im zbоg sоciјаlnоg stаtusа nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаkа.

Uslovi konkursa:
•    Prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije
•    Dobra i održiva poslovna ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa
•    Popunjen prijavni obrazac

PREUZMI PRIJAVNI OBRAZAC

Rok za prijavljivanje:
Do 28. februara 2013. Godine

Odabir kandidata
Kandidati koji zadovolje socijalne i ekonomske kriterijume biće kontaktirani nakon prvog kruga  konkursa u cilju odabira finalnih korisnika sredstava.
Možete nas kontaktirati telefonom na 018/240-306 i 018/528-228 od ponedeljka do petka od 08 do 16 časova ili mejlom na pokrenisezaposao@eneca.org.rs

Link

In this time he had two allies: Sheldon

Muiden lainanottajien voi olla menojen ongelma ja on saanut herteostoja tapana. Virheviestiss, aiemmin ollutta on nyt aika ksitell niit ja anna historian toistaa itsen. Viesti konkurssi laina, jonka saat voi auttaa sinua kohti uudelleenrakentaminen luotto, mutta jos muuta tapaa ksitell kytettviss oleva luotto, tytnne ollut turhaa..

Canada Goose Online As she posed for a photo with Johnson and assistant chief Kris Arneson, the chief quipped that the moment served as poster for women in leadership, it a recruitment poster. Sgt. Deanna Rivard said after the ceremony that the promotions were symbolic of the gains that women had made in law enforcement, but that she sees herself as a first. Canada Goose Online

Canada Goose Parkas Making the shift from a reactionary to a proactive, precautionary approach, Epstein and other experts say, goes beyond the purview of public health officials and medical doctors. It requires the work of veterinarians, ecologists, economists, sociologists and politicians canada goose, among others. And such holistic efforts don’t happen naturally. Canada Goose Parkas

Cheap Canada Goose Businesses all over the world are confronted with different challenges. There exists the already established ones, and we have the new businesses. Sometimes the business environment is like a jungle, where the big businesses operate like predators, while the smaller businesses operate like preys. Cheap Canada Goose

Canada Goose JOYCE COHEN plays Margaret Lord, Tracy’s mother. Cohen has appeared on Broadway in Once a Catholic and off Broadway with the Mint Theater Co. And Playwrights Horizons. It gets worse. While probing that lapse, the giant federal department tripped over a whopper: It had also lost a computer hard drive containing more than 580,000 student loan files, including loan balances. By one early estimate, taxpayers could be on the hook for $700 million to buy six years worth of credit and identity theft protection for the affected students.. Canada Goose

Canada Goose Outlet Jamie Ford’s debut novel, Hotel on the Corner of Bitter and Sweet begins in the 1980s outside a boarded up Seattle hotel when protagonist Henry Lee spots a parasol among the newly discovered belongings left by the Japanese Americans who had been exiled into internment camps. Recognizing this parasol launches a flood of memories, and he is swept 40 years back to a time when his world was dominated by a nationalistic father, school bullies, and a country in turmoil. In this time he had two allies: Sheldon, a local jazz saxophonist, and Keiko, the owner of the parasol who becomes his one true friend. Canada Goose Outlet

Canada Goose Vests ‘[‘In the Air Tonight’ has] got a life of its own. That will outlive me I think, that song’, Phil Collins mused in an interview with Jimmy Fallon ahead of the performance. Jimmy did his best vocal impression of the drum sound as Phil joked, ‘By the time the end of the program comes, you’ll be good at this.’ Canada Goose Vests.

Poziv za podnošenje predloga projekata Udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicija

vojni-invalidiMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata Udruženja u oblasti boračko-invalidske zaštite i negovanja tradicija

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektor za boračko-invalidsku zaštitu, upućuje javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama osnovanim radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,  da  podnesu predloge projekata koji će biti finansirani iz budžeta Republike Srbije za 2013. godinu.

Prioritet u ovom pozivu jeste unapređenje položaja boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca u Republici Srbiji kao i negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije, kroz pružanje podrške projektima u oblasti:
1.    psihosocijalne rehabilitacije boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i porodica palih boraca;
2.    negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

PODNOSIOCI PREDLOGA PROJEKATA MOGU BITI NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE:
–   deluju na području Republike Srbije
– su osnovane radi ostvarivanja ciljeva u oblasti negovanja tradicija oslobodilačkih ratova Srbije i poboljšanja položaja boraca, veterana, invalida i porodica palih boraca,
– upisane su u Registar udruženja kod nadležnog organa;
– imaju materijalne i ljudske resurse za sprovođenje projekta, a za predloge projekata koji se odnose na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/zavodi nastupaju u partnerstvu sa njima;
– vode uredno finansijsko poslovanje;

PRIJAVA PROJEKATA
Svaka organizacija može prijaviti najviše tri projekta koje će realizovati u 2013. godini.

Maksimalna vrednost pojedinačnog projekta je do 1.000.000,00 dinara.

Dokumentacija:
– projekat se prijavljuje svaki zasebno, na za to predviđenom obrascu (Obrazac 1);
– predlog budžeta se dostavlja za svaki projekat zasebno, na za to predviđenom obrascu (Obrazac 2);
– ukoliko se predlog projekta odnosi na oblast koju u okviru svoje redovne nadležnosti obavljaju određene institucije/ustanove/organizacije, prednost će imati programi/projekti koji se sprovode u partnerstvu sa tom institucijom/ustanovom/organizacijom (Obrazac 3 – model ugovora o partnerstvu);
– izveštaj o urednom finansijskom poslovanju u 2011. godini (završni račun);
– detaljno razrađen elaborat za svaki od projekata;
– original ili overena kopija  rešenja o registraciji;
– popunjen upitnik (Obrazac 4).

Prijavu za učešće na javnom pozivu po konkursu podnosi ovlašćeno lice nevladine organizacije i ono je odgovorno  za sve podatke iz prijave. Ukoliko se utvrdi netačnost podataka sadržanih u prijavi, ista će biti odbačena.

Kriterijumi za ocenu predloženih projekata su:
• Aktuelnost i održivost projekta;
• Doprinos koji projekat ima u ostvarenju ciljeva
• Doprinos unapređenju i razvoju Republike Srbije;
• Učešće partnerskih institucija/ustanova/zavoda;
• Iznos finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje projekta;
• Kompetetnost podnosioca projekta;
• Opremljenost podnosioca projekta;
• Kvalitet dosadašnjeg rada na projektima koje je finansiralo Ministarstvo;

KORIŠĆENjE ODOBRENIH SREDSTAVA
Odobrena sredstva organizacija može koristiti isključivo za sprovođenje prihvaćenog projekta.
Indirektni odnosno režijski troškovi (tekući, redovni troškovi vezani za rad same organizacije), iz Obrasca 2 – Budžet projekta, ne mogu preći 25 % od predloženog budžeta  projekta.
Organizacija ne može koristiti odobrena sredstva za :
•    promociju političkih stranaka ili stavova, niti za obavljanje delatnosti u cilju sticanja profita.
•    pokrivanje dugovanja;
•    namirivanju pristiglih obaveza po osnovu lizinga i pasivne kamate;
•    stavki koje se već finansiraju iz drugih izvora;
•    kupovinu zemlje i izgradnja objekata;
•    kupovina opreme koja ne služi za sprovođenje projektnih aktivnosti i nije u vezi sa projektnim aktivnostima.
•    individualno sponzorstvo za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, stipendije za studiranje i obuku zaposlenih u udruženjima;
•    kupovinu vozila;
•    retroaktivno finasiranje projekata koji se trenutno sprovode ili čija je realizacija okončana;
Tokom realizacije odobrenih projekata finansijer će vršiti kontrolu i procenjivanje (monitoring i evaluaciju) sprovođenja prihvaćenih projekata. Negativni izveštaj uticaće na dalje finansiranje odobrenih projekata.

Finansijer ima pravo da zahteva modifikaciju projekta kao i zaključenog Ugovora, odnosno po otpočinjanju realizacije Ugovora, u odnosu na eventualnu redukciju budžeta Ministarstva, sa jedne strane, ali i ukoliko se pokaže da pojedine budžetske stavke projekata ne odgovaraju realnim potrebama i/ili troškovima za realizaciju projekata, kao i ukoliko se na osnovu izveštaja ustanovi da Udruženje u toku implementacije nije ostvarilo planirane rezultate ili nije sprovelo sva planirane aktivnosti.

Finansiranje projekata se vrši na godišnjem nivou, mesečnim isplatama u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima.

Ministarstvo će na osnovu ovog poziva doneti odluku o privremenom finansiranju projekata zaključno sa 30.06.2013. godine, na osnovu koje će biti zaključen ugovor o privremenom finansiranju, uz mogućnost da se nastavi finansiranje odobrenih projekata po ovom pozivu i posle navednog datuma, odnosno zaključno sa 31.12.2013. godine.

ROK I NAČIN ZA PODNOŠENjE PRIJAVA PROGRAMA/PROJEKATA
Zainteresovane organizacije, dužne su da predloge programa/projekata dostave najkasnije do 14.februara 2013. godine u 12 časova.

Predlog projekta dostavlja se  na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni koji su dostavljeni bez CD -a ili mimo propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Predlog projekata dostavlja se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u, u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, Sektoru za boračko-invalidsku zaštitu, na adresu: Makedonska 4a, Beograd, isključivo preporučenom poštom ili kurirskim putem odnosno ličnom dostavom. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca, naziv projekta i sledeći tekst: ”NE OTVARATI PRE ZAVRŠETKA KONKURSA”.

Obrasci za prijavu dostupni su na web adresi www.minrzs.gov.rs  Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.

Zakasnele prijave, kao i nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uslove iz ovog Poziva neće se razmatrati.

Komisija će  doneti predlog odluke o izboru projekata koji će biti finansirani tokom 2013. godine, a nakon toga, Ministarstvo će sa podnosiocima istih zaključiti ugovore o finansiranju realizacije projekata.

Link