Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu sredstava organizatorima regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova sa ukupnim iznosom od 4.250.000,00 dinara, obezbeđenih Odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu (“Službeni list APV”, broj 39/2012) aktivnost 10, ekonomska klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 1.500.000,00 dinara, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama u iznosu od 2.300.000,00 dinara, 463- transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 450.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, sufinansiraće organizaciju regionalnih međunarodnih sajamskih manifestacija i izložbi u AP Vojvodini.

Uslovi Konkursa

1. Pravo učešća na Konkursu imaju regionalne privredne komore, opštine i javna preduzeća sa teritorije AP Vojvodine i organizator „Tesla festa 2013″

2. Po ovom Konkursu sufinansiraće se do 50% ukupnih troškova organizovanja sajamske manifestacije i to:
• troškovi zakupa prostora u kome se organizuje sajamska manifestacija,
• troškovi izrade i tehničkog opremanja štandova i
• troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za organizaciju sajma

3. Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na obrascu Upitnika sa prilozima, najkasnije do 31.05.2013. godine.

Navedeni Upitnik može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, 2. sprat, soba broj 5, ili preuzeti sa sajta Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs

4. Prijave koje se dostave posle navedenog roka i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće biti razmatrane.

5. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Pokrajinskog sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, na telefone 021/487-4489 i 021/487-4481.

Link

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 51. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni

agra_logo_neu_7402POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 51. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni (Republika Slovenija) od 24. do 29. avgusta 2013. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 51. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu- AGRA u Gornjoj Radgoni predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.
 
Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:

– Kompanije čiji su proizvodi nosioci znaka „Najbolje iz Vojvodine”
koje su zainteresovane za dobijanje znaka
– Kompanije kojima je dodeljeno rešenje o geografskom poreklu
proizvoda
– Klasteri iz poljoprivredno-prehrambenog sektora
– Izvoznici i potencijalni izvoznici iz poljoprivredno- prehrambenog sektora
– Udruženja čiji su proizvodi nagrađivani na sajmovima

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje i izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Prijave se podnose na obrascu Upitnika, sa potrebnim prilozima i dostavljaju poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 07. 06. 2013.

Za sve informacije možete se obratiti u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefone 021/487-4489 i 021/487-4481.

Link

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 46. Sajmu privrede u Celju

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni poziv privrednim subjektima za zajednički nastup na 46. Sajmu privrede u Celju (Republika Slovenija) od 11. do 17. septembra 2013. godine

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na 46. Sajmu privrede u Celju predstavlja i promoviše privredu Autonomne Pokrajine Vojvodine na svom štandu.

Pravo nastupa na objedinjenom štandu sekretarijata imaju:

– privredni subjekti koji se bave proizvodnom delatnošću
– privredni subjekti koji ostvaruju izvoz roba
– privredni subjekti koji nisu u teškoćama i imaju poslovni interes za nastup na Sajmu u Celju

Izlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje, izlagačko mesto, odnosno pult i prostor za poslovne razgovore, kao i troškovi organizovanog prevoza sajamskih eksponata.

Izlagači koji budu učestvovali na štandu Pokrajinskog sekretarijata dužni su da obezbede troškove puta i smeštaja, kao i promotivni materijal za nastup na sajmu.

Prijave se podnose na obrascu Upitnika, sa potrebnim prilozima i dostavljaju poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 07. 06. 2013.
 
Za sve informacije obratite se u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na telefone 021/487-4489 i 021/487-4481.

Link

Javni poziv za CIP-EIP eko-inovacije 2013.

cip eko inovacijeJavni poziv za CIP-EIP eko-inovacije 2013.

Rok za prijavu: četvrtak, 05. septembar 2013.

POZIV ZA PREDLOGE PROJEKATA 2013
CIP EKO-INOVACIJE PROJEKTI UVOĐENjA I ŠIRENjA TRŽIŠTA EKO-INOVATIVNIH PROIZVODA

Najvažnije informacije o pozivu:
•    poziv je objavljen 14. maja 2013. godine
•    rok za prijavu je 5. septembar 2013. godine
•    projektni predlozi se dostavljaju elektronskim putem (EPSS)
•    očekivani rok za evaluaciju projektnih predloga: mart 2014. godine
•    očekivani rok za potpisivanje ugovora i početak realizacije projekata: početak maja 2014. godine
•    procenat sufinansiranja od strane Evropske Komisije: do 50% opravdanih troškova
•    projektne aktivnosti mogu maksimalno da traju 36 meseci
•    ukupan budžet ~ 31.585 miliona evra

Više informacija o pozivu je dostupno na:
http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/apply-funds/application-pack/index_en.htm

Ko može prijaviti projekat?
Poziv je otvoren za sva pravna lica, iz privatnog i javnog sektora, koja su registrovana na teritoriji zemalja članica EU, zemalja članicama EFTA-e (Norveška, Island i Lihtenštajn), u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima (Hrvatska, Makedonija, Turska, Albanija, Crna Gora, Srbija) i Izraelu.

Prioritet imaju mala i srednja preduzeća.

CIP eko-inovacije:
•    predstavljaju prvu ili široku primenu eko-inovativnih tehnika, proizvoda, procesa ili praksi
•    imaju jasan ekološki uticaj
•    imaju dugoročnu tržišu strategiju
•    imaju mogućnost ponavljanja rešenja
•    odnose se na komercijalizaciju i dugoročnu profitabilnost

Ciljevi poziva:
•    podsticanje novih i integrisanih pristupa eko-inovacijama u oblastima kao što su upravljanje zaštitom životne sredine i stvaranje ekoloških proizvoda, procesa i usluga,
•    uklanjanje prepreka za šire korišćenje eko-inovacija,
•    kreiranje većeg tržišta za eko-inovativne proizvode i usluge,
•    povećanje inovativnih kapaciteta malih i srednjih preduzeća.

Prioritetne oblasti i aktivnosti:
Prednost imaju sektori koji mogu da pruže značajno poboljšanje u načinu na koji njihovo poslovanje, proizvodi ili usluge utiču na životnu sredinu.

1) Reciklaža
•    Unapređenje procesa i metoda sortiranja otpadnih materijala, građevinski otpad (šut), komercijani i industrijski otpad, mogućnosti primene i recikliranja otpada iz elektro opreme i elektronskih komponenti i vozila na kraju životnog ciklusa.
•    Inovativni proizvodi nastali korišćenjem recikliranih materijala, novim metodama reciklažnih procesa, primenom međunarodnih proizvodnih i drugih standarda, koji zadovoljavaju potrebe naprednog dizajna i projektovanja i potrebe potrošača za visokom kvalitetom.
•    Poslovne inovacije u cilju povećanja konkurentnosti industrije reciklaže, kao što su nove tržišne strukture za reciklirane proizvode, lanci nabavke ili usklađeni procesi proizvodnje i recikliranja.

2) Građevinarstvo
•    Proizvodi u građevinskoj industriji i procesi sa tim u vezi, koji omogućavaju smanjenu potrošnju resursa, zadržavanje/vezivanje ugljenika i smanjenje otpada iz proizvodnje. Ovo pokriva upotrebu materijala koji pogoduju zaštiti životne sredine, smanjenu upotrebu sirovina i inovativne proizvodne procese, koji u velikoj meri smanjuju uticaj građevinarstva na životnu sredinu.

3) Industrija hrane i pića (prioritetni sektori: mesni i mlečni proizvodi, maslinarstvo)
•    Čistiji i inovativniji proizvodi, uključujući metode i materijale za pakovanje, procese i usluge koje teže većoj efikasnosti upotrebe resursa. Potpunija upotreba sirovina u sektoru proizvodnje hrane, koja povećava efikasnost upotrebe resursa i produktivnost, smanjuje količine bio-razgradivog otpada i koja podržava tranziciju prema ‘’organskoj’’ ekonomiji.
•    čistiji i inovativniji proizvodi, procesi i usluge koji imaju za cilj smanjenje otpada i emisije gasova i/ili povećanje reciklaže.
•    povećanje efikasnosti u potrošnji vode i povećana eko-efikasnost upravljanja vodama.
•    obeležavanje proizvoda ili logističke usluge koje se odnose na pakovanje, distribuciju i uticaj na odluke potrošača u cilju smanjenja negativnog uticaja potrošnje hrane i pića na životnu sredinu

4) Voda
•    Procesi, proizvodi i tehnologije koji štede vodu, posebno procesi bez upotrebe vode,
•    tretman voda i otpadnih voda: rešenja koja nude veću efiksnost i smanjenje uticaja na životnu sredinu, na primer smanjenje upotrebe hemijskih sredstava ili ponovno upotrebljavanje resursa (hranljivih sastojaka) iz otpadnih voda,
•    pametna distribucija u cilju uštede vode, hemikalija, energije i materijala: inovativni sistemi za merenje i podešavanje doziranja hemikalija, nivoe protoka i pumpanja, otkrivanje curenja i reparacija, i slično.

5) „Zelenije” poslovanje/pametna nabavka
•    kreiranje i izlazak inovativnih proizvoda na tržište, usmerenih na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i upotrebe resursa. Projekti treba da slede principe Politike Integrisane proizvodnje (Communication from the Commission “Integrated Product Policy”, COM (2003) 302 final, of 18 June 2003) i treba da budu u skladu sa dokumentima iz Akcionog plana za održivu potrošnju i  proizvodnju i Politike održive Industrije (Sustainable Consumption and Production and Sustainable Industrial Policy Action Plan). Projekti se mogu odnositi na primenu Direktive o ekodizajnu. Performanse novih proizvoda u smislu zaštite životne sredine, mogu se bazirati na Evropskim eko-oznakama ili na drugim priznatim i akreditovanim šemama obeležavanja i sertifikacije proizvoda.
•    Usluge koje omogućavaju bolje usklađivanje ponude i tražnje eko-inovativnih rešenja i koje podržavaju tržišnu primenu eko-inovacija.
•    Supstitucija materijala koji se koriste u proizvodnji sa onima koji imaju manji uticaj na životnu sredinu i kod kojih se podrazumeva efikasnija upotreba resursa (npr. bioloških, obnovljivih i organiskih), kao i supstituciju retkih i oskudnih materijala i unapređenje korišćenja sekundarnih sirovina.
•    Zelena proizvodnja i čistiji inovativni i ekološki proizvodni procesi, sa visokim stepenom multiplikacije. Aktivnosti se mogu odnositi ujedinjavanje industrijskih procesa, npr. korišćenje nusproizvoda ili otpada kao sirovine za  novu proizvodnju.
•    Inovacije u uvođenju metoda pre-fabrikacije, popravke i sličnih usluga sa višim stepenom multiplikacije.

Kriterijumi za izbor projekata:
•    relevantnost projekta: projekat mora biti u skladu sa politikama i prioritetima EU, mora imati značajan stepen inovativnosti i pozitivnog uticaja na životnu sredinu.
•    kvalitet projekta: ispravnost i doslednost projekta sa tehničkog aspekta i aspekta  upravljanja projektom.
•    efekti na ciljnu grupu: mogućnosti ponovnog uvođenja na tržište ponuđenog rešenja (mogućnost korišćenja u drugim preduzećima ili u drugim zemljama), mogućnost stvaranja novog ili proširenja postojećeg tržišta.
•    budžet projekta i troškovi.
•    dodatna vrednost na evropskom nivou, tj. značaj učešća EU na realizaciju projekta ili na ukidanje barijera za širenje tržišta.

Aktivnosti predloženog projekta treba da budu u skladu sa ciljevima objavljenog poziva. Indikatori kojima se meri uticaj i rezultati projekta treba da budu konkretni, merljivi, dostupni, realistični i pravovremeni (SMART indikatori).

Projekti koji se finanisiraju iz drugih EU programa:
Projekti koji se odnose na upravljanje i planiranje upotrebe zemljišta, upravljanje prirodnim staništima, na urbane politike i projekte sa javnom dimenzijom trebaju da se prijave za LIFE+ ili FP7 program (Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj).

Projekti koji se fokusiraju na povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije i energetsku efikasnost trebaju da se prijave za program Inteligentna energije Evrope (IEE).

Projekti vezani za istraživanje i tehnološki razvoj trebaju biti prijavljeni za FP7 program.

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja

young enterpreneurNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini

U okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava

Program podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj Programa je povećanje stepena održivosti i jačanje konkurentnosti malih preduzeća i preduzetnika  koji se nalaze u početnoj fazi poslovanja i posluju na području koje zaostaje u razvoju ovog sektora u odnosu na druge delove Srbije, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
1.  istraživanje tržišta;
2.  izradu vizuelnog identiteta proizvoda i usluga (veb sajt, dizajn logotipa);
3.  novi dizajn proizvoda i ambalaže;
4.  izradu poslovnih planova i projekata;
5.  uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
6.  edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
7.  usluge mentoringa;
8.  troškove priključka privrednih subjekata na infrastrukturne sisteme (priključak za vodu, priključak za struju, priključak za gas);
9.  troškove adaptacije prostora u funkciji obezbeđenja dozvole za obavljanje delatnosti.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da su upisani u registar Agencije za privredne registre u periodu od 01. januara 2010. godine do 31. decembra 2012. godine;
•    da su u decembru 2012. godine imali najmanje dva zaposlena na neodređeno vreme;
•    da uspešno posluju vremenski period do objavljivanja javnog poziva, ne uzimajući u obzir prvu godinu poslovanja;
•    da nisu u postupku likvidacije ili stečaja;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da imaju sedište na području koje zaostaje u razvoju sektora malih preduzeća i preduzetnika u odnosu na druge delove Srbije, odnosno na području gradova i opština: Jablaničkog okruga (Leskovac, Bojnik, Lebane, Medveđa, Vlasotince, Crna Trava), Pirotskog okruga (Pirot, Bela Palanka, Babušnica, Dimitrovgrad), Pčinjskog okruga (Vranje, Vladičin Han, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Bujanovac, Preševo), Borskog okruga (Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin), Zaječarskog okruga (Zaječar, Boljevac, Knjaževac, Sokobanja), Topličkog okruga (Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa), Raškog okruga (Kraljevo, Novi Pazar, Tutin, Raška, Vrnjačka Banja), Rasinskog okruga (Kruševac, Varvarin, Trstenik, Ćićevac, Aleksandrovac, Brus), Srednjebanatskog okruga (Zrenjanin, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj), Severnobanatskog okruga (Kanjiža, Senta, Ada, Čoka, Novi Kneževac i Kikinda);
•    da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencije i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 350.000,00 dinara.

Agencija će na osnovu ugovora sa preduzećem/preduzetnikom refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose  12.150.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun 2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-364; 019/445-311, 019/445-312, 011/2060-810; 011/2060-807 i 011/2060-827.

Link

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

womenNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu

Rok za prijavu: ponedeljak, 24. jun 2013.
Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opšti cilj programa je razvoj ženskog preduzetništva kroz usklađivanje poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Bespovratna sredstva će se odobravati za:
•    uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
•    poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
•    poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
•    testiranje novih proizvoda;
•    izradu i implementaciju specijalizovanog softvera;
•    novi dizajn proizvoda i ambalaže;
•    elektronsku prezentaciju preduzeća i
•    edukaciju menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke.

Pravo na dodelu sredstava imaju mala i srednja preduzeća u vlasništvu i upravi žena, kao i preduzetnici čiji je osnivač žena, a koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:
•    da se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga;
•    da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    da učešće žene u vlasništvu iznosi preko 25% i da žena istovremeno upravlja poslovanjem privrednog društva, odnosno da je žena osnivač preduzetničke radnje;
•    da su osnovani najkasnije u maju 2011. godine;
•    da uspešno posluju prethodne dve godine;
•    da su u decembru 2012. godine zapošljavali minimum 2 lica na neodređeno vreme;
•    da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva Nacionalne agencija i drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  jednu od navedenih aktivnosti.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 75% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.
Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 6.900.000,00 dinara.

Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10, 100/11 i 91/12).

Rok za podnošenje prijava je 24. jun2013. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresi www.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za Beogradski region.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-312, 019/445-311, 011/2060-827, 011/2060-826 i 019/445-364.

Link

Objavljena tri konkursa u okviru drugog kruga konkursa za programe i projekte u oblastima omladinskog sektora

MINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurse za programe i projekte od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora

1. Konkurs za podizanje kapaciteta mladih za aktivnije uključivanje u programe Evropske unije i evropske integracije
Rok za dostavljanje predloga projekata je 3. jun 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

2. Konkurs za realizaciju i afirmisanje međunarodne saradnje u oblastima omladinskog sektora i sufinansiranje programa i projekata koji se sufinansiraju iz sredstava IPA fondova i sredstava drugih međunarodnih donatora – drugi poziv
Rok za dostavljanje predloga projekata je 3. jun 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

3. Konkurs za administrativno-tehničku podršku u realizaciji i praćenju programa i projekata u oblastima omladinskog sektora
Rok za dostavljanje predloga projekata je 3. jun 2013. godine.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti OVDE.

Pravo učešća na konkursima :

Pravo učešća na konkursima 1 i 3 imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Pravo učešća na konkursu 2 imaju imaju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Republike Srbije; koji su upisani u Jedinstvenu evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza, u skladu sa Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, br. 1/12) koju vodi Ministarstvo omladine i sporta; kao i zadužbine i fondacije, osnovane u smislu Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, br. 88/10), koje u svom statutu, pored ostalog, imaju prepoznat kao opštekorisni cilj i aktivnosti vezane za brigu o mladima, i koji dostave Ministarstvu u propisanom roku, predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa.

Konkursna dokumentacija:
Konkursna dokumentacija sa Smernicama za podnosioce projekata, kao i Pravilnik o finansiranju i sufinansiranju programa i projekata od javnog interesa u oblastima omladinskog sektora („Službeni glasnik RS”, br. 8/12 i 11/13), može se preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Ministarstva omladine i sporta, na adresi:
www.mos.gov.rs

kao i na adresi omladinskog internet portala:

www.zamislizivot.org

a može se preuzeti i lično u Ministarstvu omladine i sporta, Bulevar Mihajla Pupina 2, treći sprat, kancelarija broj 307.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: + 381 11 313 09 23 ili putem elektronske pošte na adresu: omladina@mos.gov.rs

Link

Exchange 4 – Poziv za podnošenje predloga projekata

Exchange 4DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U SRBIJI

Exchange 4 – Poziv za podnošenje predloga projekata

Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata koji će doprineti postizanju strateških nacionalnih prioriteta u oblasti zaštite životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja i socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji uz finansijsku pomoć iz Nacionalnog programa IPA 2012.

Smernice za aplikante se mogu preuzeti na sledećim internet adresama:
•    Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji: www.europa.rs
•    EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
•    Stalna konferencija gradova i opština: www.skgo.org
•    Program Exchange: www.exchange.org.rs

Smernice za aplikante su dostupne i na sledećoj adresi:
Delegacija Evropske unije u Srbiji
Odeljenje za ugovore i finansije
Vladimira Popovića 40/V
11070 Beograd, Srbija

Rok za dostavu predloga projekata je 04. jul 2013. godine (u slučaju lične dostave, rok za ponošenje predloga projekata je istog dana, do 15:00 časova po lokalnom vremenu).

Planirana je i organizacija regionalnih info dana čiji će plan biti objavljen na sledećim internet adresama:
– Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji: www.europa.rs
– EuropeAid: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
– Stalna Konferencija gradova i opština: www.skgo.org
– Program Exchange: www.exchange.org.rs

Link

Javni konkurs za udruženja građana

social carePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU POLITIKU I DEMOGRAFIJU

Javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u 2013. godini

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju će u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu i Finansijskim planom Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju za 2013. godinu finansirati, odnosno sufinansirati programe od javnog interesa koje realizuju udruženja građana u oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite lica sa invaliditetom, boračko-invalidske zaštite i demografije u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara.

Dodela sredstava po ovom javnom konkursu vršiće se u skladu sa Pravilnikom o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju udruženjima građana za oblast zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom i demografije broj:129-401-1729/2013 od 14. maja 2013. godine, koji je dostupan u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, objavljen na Oglasnoj tabli istog i na Internet stranici www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.
Korisnici sredstava dužni su da dodeljena sredstva utroše do 31. 12. 2013. godine.

PREDMET KONKURSA
Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju dodeljuje sredstva po ovom konkursu za finansiranje, podsticanje realizacije programa, odnosno sufinansiranje obezbeđenjem nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa i programskih aktivnosti i neophodnih funkcionalnih rashoda, udruženja građana u 2013. godini u ukupnom iznosu od 18.400.000,00 dinara od čega:

  • u oblasti zdravstvene zaštite u iznosu od 2.400.000,00 dinara,
  • u oblasti socijalne zaštite lica sa invaliditetom u iznosu od 10.000.000,00 dinara,
  • u oblasti boračko-invalidske zaštite u iznosu od 5.000.000,00 dinara,
  • u oblasti demografije u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Pravo učešća na konkursu imaju udruženja građana upisana u registar kod nadležnog organa za programe koji se realizuju na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Na konkursu ne mogu učestvovati:fizička lica, indirektni korisnici budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, privredni subjekti i drugi korisnici čije je finansiranje uređeno aktima koje donosi ili na njih daje saglasnost Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine ili Vlada Autonomne Pokrajine Vojvodine.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA
Prijava na javni konkurs podnosi se u jednom primerku isključivo na obrascu prijave koja se može preuzeti na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs i u Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, II sprat, kancelarija 47 (tel. 487-4400).

Uz prijavu se podnosi sledeća obavezna dokumentacija:fotokopija potvrde o registraciji kod nadležnog organa, fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju, fotokopija OP obrasca (overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje) i fotokopija izvoda iz Statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje.

Prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, poštom ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, 21108 Novi Sad, sa naznakom:”Za konkurs”.

Neblagovremene i nepotpune prijave, prijave koje nisu podnete od ovlašćenih lica, prijave koje nisu podnete na propisanom obrascu i prijave koje nisu predmet javnog konkursa neće se razmatrati.

Neće se razmatrati prijave podnosilaca kojima su dodeljivana sredstva Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koji nisu u roku utvrđenim ugovorom dostavili izveštaj o namenskom utrošku sredstava sa dokumentacijom.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS
Prijava na konkurs podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u ”Službenom listu APV”, odnosno u dnevnom listu ”Dnevnik”.

POSTUPAK I KRITERIJUMI ZA OCENU PRIJAVA
Postupak javnog konkursa sprovodi Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju koja vrši procenu i vrednovanje programa udruženja građana primenom sledećih bližih merila i kriterijuma dodelom odgovarajućeg broja bodova:

1. Prema referencama programa za oblast u kojoj se realizuje program (od 0-30 bodova):
– postojanje sadržaja koji odgovara prema predmetu javnog konkursa i relevantnost za oblast u kojoj se realizuje javni konkurs,
– postojanje jasno formulisanih ciljeva i ciljne grupe i povezanosti ciljeva i aktivnosti, dužina trajanja programa,
-broj lica koja se uključuju u program,
– postojanje kapaciteta i iskustva podnosioca prijave za realizaciju aktivnosti predviđenih programom,
– mogućnost razvijanja programa i njegova održivost.

2. Prema ciljevima koji se postižu realizacijom programa-doprinos stepenu unapređenja stanja u oblasti u kojoj se program sprovodi (od 0-30 bodova):
– za oblast zdravstvene zaštite:doprinos razvoju zdravstvene zaštite i zaštiti zdravlja, prevenciji, lečenju i rehabilitaciji, podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite, promociji i popularizaciji zdravih stilova života,

– za oblast socijalne zaštite lica sa invaliditetom: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji, socijalizaciji i prevenciji isključenosti lica sa invaliditetom.
– za oblast boračko-invalidske zaštite: doprinos zaštiti i unapređenju socijalno-ekonomskog i društvenog položaja, rehabilitaciji i socijalizaciji članova udruženja boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida rata,
– za oblast demografije:doprinos zaštiti dece, unapređenju dečijeg stvaralaštva, poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece i brigu o porodici, podsticanju rađanja dece i unapređenju demografskog razvoja i populacione politike.

3. Prema ekonomičnosti budžeta, usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima i postojanju sufinansiranja programa iz drugih izvora (od 0-30 bodova):
– procena ekonomičnosti budžeta programa i usklađenosti budžeta sa planiranim aktivnostima,
– visina traženih sredstava za realizaciju programa,
-stepen obezbeđenosti sopstvenih sredstava ili sredstava iz drugih izvora.

4. Prema zakonitosti i efikasnosti korišćenja sredstava i održivosti ranijih programa finansiranih ili sufinansiranih iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine (10 bodova).

Primenom navedenih merila i kriterijuma Komisija sačinjava Listu vrednovanja i rangiranja prijava udruženja građana na javni konkurs u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Lista vrednovanja i rangiranja prijava objavljuje se na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i učesnici javnog konkursa imaju pravo prigovora, uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri dana od dana objavljivanja iste. O prigovoru učesnika javnog konkursa odluku donosi Komisija u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

O dodeli sredstava i visini sredstava odlučuje rešenjem koje je konačno pokrajinski sekretar za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u roku od 30 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja prijava.
Rezultati konkursa će biti objavljeni na Internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs.

Kontakt osobe za dodatne informacije: Gorica Maksimović, telefon 021/487-4319, e-mail:gorica.maksimović@vojvodina.gov.rs i Andreja Stajšić, telefon 021/487-4400, e-mail:andreja.stajsic@vojvodina.gov.rs

Link

In age giant screen TV’s, it’s more essential than ever before

one night only at the paramount theatre

Cheap Canada Goose Televisions falling on children happens a lot more than you want to imagine it will. In age giant screen TV’s, it’s more essential than ever before to secure your tv sets. A good option for any television is mounted towards the wall, but when this isn’t a choice, bolt it lower towards the entertainment center. Cheap Canada Goose

Canada Goose Sale With its play on words, Vice Verses, the title of Switchfoot’s new album, coherently suggests the album’s theme: everything has two sides. “Every blessing comes with a set of curses,” singer guitarist Jon Foreman sings on the title track, all the while wondering if “there’s a meaning to it all.” That theme runs through the album’s 12 songs and is even reflected in the album’s black and tan cover. “The whole thing is about polarity,” says Foreman. Canada Goose Sale

Canada Goose Outlet Each hula halau has a different volcano practice, visiting on different days. Some head up the mountain the minute they arrive on Hawaii island, others bring their lei to gift Pele on Sunday or Monday. Others come early to pick lei greens, but only with permission from the property owner and Pele.. Canada Goose Outlet

Canada Goose Vests The Philadelphia Beekeepers Guild announces the return of the Philadelphia Honey Festival onSeptember 7, 9 and 10, 2017 at Glen Foerd on the Delaware, Wyck Historic House and. All three historic sites will be buzzing with three days of activities that include open hive demonstrations, honey extractions, open hive talks, children’s activities, honey tastings, mead tastings, sales from local beekeepers, presentations and a bee bearding demonstration. Parks on Tap Jr. Canada Goose Vests

Canada Goose The follow up to 2010’s Glow, Start Livin’ is a nine track selection of folk infused songs that sweetly reflect the simplicity of their recording. With its smooth showcasing of Frankenreiter’s rich, honey thick vocals and masterful guitar work Canada Goose Jackets, Start Livin’ bears all the intimacy of an impromptu back porch performance and the tenderness of a treasured love letter. “Start Livin’ is basically a love album,” says Frankenreiter, who co produced the record alongside Matt Grundy and Adam Ableman. Canada Goose

Canada Goose Coats On Sale It is intended for general informational purposes only and does not address individual circumstances. It is not a substitute for professional veterinary advice, diagnosis or treatment and should not be relied on to make decisions about your pet’s health. Never ignore professional veterinary advice in seeking treatment because of something you have read on the WebMD Site.. Canada Goose Coats On Sale

Canada Goose Parkas DO understand that this experience may affect your student idea of self. Studying abroad exposes students to new cultures and ideas that may influence your student overall perception. Additionally, when your student returns home, they may have some difficulty readjusting to American life Canada Goose Parkas.