Arhiva ‘Konkursi’

Informacioni program

internet1FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Informacioni program

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• afirmaciju koncepta informacionog i društva znanja kao sredstva ubrzanog i održivog razvoja i instrumenta za otvaranje društva;

• stvaranje stimulativnog političko-pravnog i društvenog okvira za ubrzani razvoj informacionog društva i društva znanja čije su bitne osobine poštovanje ljudskih prava i socijalna kohezija i to: kroz zalaganje za donošenje odgovarajućih politika i zakonodavstva; promociju društva znanja i objašnjavanje pretpostavki za njegov razvoj;
• učešće civilnog i biznis sektora u konsultativnom procesu definisanja i donošenja politika u oblasti razvoja informacionog i društva znanja kroz npr: osnivanje i permanentan rad nacionalnog ICT Foruma, posebnih ICT foruma sl. u okviru kojih se debatuje i preko kojih se zagovaraju politike razvoja ID i društva znanja u funkciji stvaranja uslova za održivi razvoj, konsolidaciju demokratije i dalje otvaranje društva;

• monitoring politika razvoja ID i društva znanja i akcije zagovaranja za njihovo unapređivanje;

• podsticanje upotrebe informacionih tehnologija kao sredstva slobode izražavanja i digitalizacije medija u cilju demokratizacije pristupa kulturnim i drugim sadržajima, ostvarivanju i zaštiti prava na slobodan izbor i izražavanje mišljenja;

• jačanje kapaciteta građana za:
• kritičku upotrebu ICT,
• etično učestvovanje u elektronskim komunikacijama, i za
• upotrebu ICT u svrhu učestvovanja u javnim poslovima: jačanje medijske i IC pismenosti, širenje građanskog novinarstva, jačanje e-Demokratije.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, univerziteti, fakulteti, škole i druge obrazovne institucije, mediji i medijske kuće i njihova udruženja, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Srđan Đurović

E-mail: sdjurovic@fosserbia.org

Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013. godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Link

Romski program i Program javnog zdravlja

Roma childrenFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Romski program i Program javnog zdravlja

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• monitoring sprovođenje Akcionih planova Vlade RS za Dekadu inkluzije Roma 2005-2011 i drugih javnih politika i zalaganje (advocacy) za unapređivanje njihovog sprovođenja ili za uključivanje romske dimenzije u nacionalne i sektorske politike;

• afirmacija ciljeva Dekade za inluziju Roma 2005-2015 i promocija korisnosti ostvarivanja ciljeva Dekade za društvo i građane Srbije u celini;

• razvijanje kapaciteta romskog civilnog sektora za učešće u procesima utvrđivanja javnih politika, planiranja budžeta na nacionalnom i lokalnom nivou i za kontrolu trošenja budžetskih sredstava namenjenih za sprovođenje romskih politika;

• uspostavljanje mehanizama koji doprinose povećanju dostupnosti kvalitetnog obrazovanja za Rome i efektivnom sprovođenju inkluzivnih upisnih politika u odnosu na romsku decu;

• unapređenje metoda rada sa romskom decom i odnosa prema romskim učenicima kojima se doprinosi njihovom zadržavanju u obrazovnom procesu, ostvarivanju dobrih obrazovnih ishoda, prevazilaženju predrasuda i eliminaciji diskriminacije prema romskoj deci i roditeljima u obrazovnim institucijama.

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, škole i druge obrazovne institucije, romske nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Koordinator programa
Jadranka Stojanović

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

STIPENDIJE ZA ROMSKE STUDENTE

Program stipendiranja romskih studenata „Roma Memorial University Scholarship Program“ Fond realizuje u saradnji sa Romskim obrazovnim fondom iz Budimpešte.

Konkurs za dobijanje stipendija se posebno raspisuje jedanput godišnje za svaku školsku godinu

Koordinator programa
Jelena Savic

E-mail: jsavic@fosserbia.org

JAVNO ZDRAVLJE

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• otklanjanje prepreka za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje kao preduslova dostupnosti zdravstvene zaštite;

• zdravstvena edukacijaromske zajednice, posebno dece i mladih, podizanje zdravstvene kulture, razvijanje zdravih stilova življenja i preventivno delovanju u cilju podizanja kvaliteta života i zdravlja romske zajednice;

• prevencija diskriminacije u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu putem senzibilizacije zdravstvenih radnika za specifičnosti kulture i uslova života Roma, kampanja u lokalnoj zajednici i informisanja Roma o načinima ostvarivanja i zaštite prava u oblasti zdravstvene zaštite;

• zaštita ženskog, posebno reproduktivnog zdravlja i edukacija o zdravstvenim problemima koji nastaju kao posledica nasilja nad ženama;

• stvaranje uslova za obezbeđivanje zdravog životnog okruženja u romskim naseljima kao preduslova za zdravlje;

• razvijanje i praćenje sprovođenja politika koje unapređuju zdravlje Roma;

• razvijanje modela saradnje civilnog sektora sa zdravstvenim institucijama;

• jačanje stručnih kompetencija Roma, studenata medicine, za bavljenje specifičnostima zdravlja pripadnika romske zajednice.

Koordinator programa
Jadranka Stojanović

E-mail: jstojanovic@fosserbia.org

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013. godine.

Link

Podrška projektima male vrednosti

americanembassyAMBASADA SAD

Podrška projektima male vrednosti

Iznos granta: Maximalno 24.000 dolara.

Krug aplikanata: Lokalne nevladine organizacije.

Očekuju se specijalni projekti koji podržavaju razvoj demokratičnih institucija u Srbiji. Oblast podrške: slobodna tržišna ekonomija, motivacija mladih, civilno društvo, transparentnost vlade, vladavina prava.
Predlozi projekata podnose se na engleskom jeziku; dodatna dokumentacija može biti na srpskom jeziku. Predlozi projekata treba da sadrže sve informacije koje se traže u prijavnom formularu; sume navedene u budžetu projekta izražavaju se u američkim dolarima.

Rok za dostavu konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013.

Link

Podrška obrazovanja i omladine

student2FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Podrška obrazovanja i omladine

Rok za predaju dokumentacije: 31. decembar 2013.

Krug aplikanata: Državni i pokrajinski organi i tela, organi lokalne (samo)uprave, škole i druge obrazovne institucije, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Prioriteti programa su:
• Aktuelizovanje pitanja reforme obrazovanja i njeno stavljanje na javnu i političku agendu;
• Evropeizacija visoko-obrazovnog prostora Srbije;
• Jačanje socijalne kohezije kroz sprovođenje politike i dobrih praksi inkluzivnog i multikulturnog obrazovanja;
• Promocija društva znanja i kulture celo-životnog učenja
• Intenzivno učestvovanje mladih u javnom životu;
• Promocija neformalnih i fleksibilnih formi učenja za mlade.

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo se primaju na razmatranje tokom cele godine.

Link

Inicijative civilnog društva i Program "Istok-Istok"

Handshake break the border.FOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Inicijative civilnog društva i Program “Istok-Istok”

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program, između ostalog, Fond podržava projekte čiji je cilj:

• podizanje kapaciteta organizacija civilnog društva i lokalnih (samo)uprava sa ciljem da se osigura njihovo informisano učestvovanje u procesima reformi, evropeizaciji, pridruživanja EU i dijalogu sa institucijama EU i u efikasnoj upotrebi sredstava iz IPA fondova koja su namenjena prekograničnoj i regionalnoj saradnji;

• jačanje kapaciteta loklanih vlasti, kroz razmenu, saradnju i prenošenje dobrih praksi, za ostvarivanje decentralizovanih nadležnosti, prekograničnu saradnju i horizontalnu evropeizaciju;

• stabilizacija regiona Zapadnog Balkana kroz npr. jačanje inter-etničkog dijaloga, unapređivanje zaštite ljudskih i manjinskih prava, razvoj modernih obrazovnih politika i uvođenje inkluzivnih praksi, smanjivanje siromaštva, suočavanje sa prošlošću i sl;

• otklanjanje prepreka za i intenziviranje preko-granične i regionalne saradnje, naročito onih od značaja za procese evro-atlanskih integracija: energetika i zaštita životne sredine, jačanje mera poverenja, saradnja usmerena na jačanje principa vladavine prava, unapređenje politika transparentnosti, odgovornosti i javnog integriteta, zagovaranje za uspostavljanje i pospešivanje društvenog dijaloga u cilju mirnog prevazilaženja post-konfliktnih problema i uspešnijeg suočavanja sa prošlošću, i sl;

• jačanje postojećih i uspostavljanje novih regionalnih tematskih koalicija organizacija civilnog društva i think-tankova u cilju zajedničkog zagovaranja pred vladama zemalja ZB vođenja harmonizovanih politika u oblastima od značaja za stabilan i održiv razvoj regiona i svake pojedinačne zemlje;

• zajedničko nastupanje regionalnih koalicija prema organima i telima EU i državama članicama u funkciji konsolidacije politike proširenja EU i politike vizne liberalizacije prema zemljama Zapadnog Balkana;

• zajedničko nastupanje civilnog društva ZB prema evropskim građanskim koalicijama i platformama radi uključivanja u njihov rad i radi promocije i afirmacije potreba i interesa društava i građana Zapadnog Balkana;

• jačanje postojećih i uspostavljanje novih regionalnih tematskih koalicija koje razmatraju, predlažu i zalažu se za zajedničke odgovore ZB na izazove globalizacije i mega-trendova: migracije, promene klime, energetska bezbednost i sl.

Program podržava dugoročne regionalne partnerske projekte.

Projekti se podnose na posebnom obrascu East East programa, na engleskom jeziku. Popunjeni obrasci se u elektronskoj formi dostavljaju koordinatoru programa Fonda za otvoreno društvo, i to najmanje osam nedelja pre planirane realizacije projekta.
Rok za predaju konkursne dokumentacije: 31. decembar 2013.

Koordinator programa
Radmila Maslovarić

E-mail: rmaslovaric@fosserbia.org

Dodatne informacije o regionalnom programu međunarodne mreže Instituta za otvoreno društvo “Istok-Istok” možete preuzeti ovde –

Detaljni opis programa

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekata za Inicijative civilnog društva

Link

Okvirni program – KULTURA

CultureEVROPSKA KOMISIJA

Okvirni program – KULTURA

Krug aplikanata: Organizacije i institucije koje se bave kulturom

U ciljeve programa spada podrška prekoganične mobilnosti zaposlenih u oblasti kulture, podrška međudržavnom kretanju umetničkih proizvoda i proizvoda kulture kao i podržavanje dijaloga među kulturama.

Konkurs se odnosi na sledeće oblasti:
•    podrška projektima iz oblasti kulture
•    višegodišnji projekti saradnje
•    projekti saradnje,
•    realizacija prevodilačkih projekata
•    programi projekata saradnje sa trećim zemljama
•    podrška kulturnim organizacijama evropskog nivoa (ranga).

Rok za predaju dokumentacije: 3. maj 2013. godine

Link

Mali grantovi

visegrad_fund_logo_definitionVIŠEGRAD FUND

Mali grantovi

Iznos granta: Maximum 6,000 evra.

Krug aplikanata: Nevladine i civilne organiacje, lokalne samouprave, skole druge javne inditucije.

Rezime: Bez prekonaičnih projekata entiteti od najmanje 3 zemalja (V4) (Česška, Slovačka, Mađarska, Poljska) moraju da budu uključeni kao oranizatori i najmanje 2 V4 partnera. Savetuje se da se uključe i partneri iz svih V4 zemalja. Bilo koja oranizacija ili fizičko lice u svetu koja ima Viseradska obeležja može da aplicira. (izuzev direktnih korisnika budžeta ovih pomenutih zemalja). Projekti koji su finansirani iz ovih malih grantova treba da pripadnu jedno od ovih šest kateorija: saradnja u kulturi, naučna razmena, obrazovanje, razmena mladih, prekoranična saradnja ili promocija turizma.

Godišnji rokovi: 1.mart, 1 jun, 1 septembar and 1 decembar.

Sve aplikacije moraju biti dostavljene on line do 12.00 (podne) na dat daum, a štampane verzije za pratećom dokumentacijom se mou lično predati do 16.30 isto dana ili postom poslati sa datumom koji je naveden.

Rok za predaju dokumentacije: 1. decembar 2013.

Link

Podrška projektima nevladinih organizacija

Charles Stuart mott FONDACIJA ČARLS STJUART MOT

Podrška projektima nevladinih organizacija

Ko može da konkuriše: Nevladine organizacije.

Cilj programa:

Podsticati društva u Centralno istočnoj Evropi i Rusiji gde ljudi i zajednice poštuju prava jedni drugih i uspešno se angažuju u došenju odluka koje utiču na politike i procese koji oblikuju njihove živote na lokalnom, nacionalnom i medjunarodnom nivou.

Oblasti: razvoj neprofitnog sektora i filantropije, građansko angažovanje i učešće javnosti, tranziciona pravda.

Predlozi se podnose Fondaciji najmanje četiri meseca pre početka predloženog perioda odobrenja granta.

Prijave se mogu podnositi tokom cele godine, ali one koje stignu u periodu 01. septembra – 31. decembra razmatraju se tek u svetlu implementacije naredne godine.

Rok za predaju dokumentacije: 31. avgust 2013.

Link

Evropske integracije

fosserbiaFOND ZA OTVORENO DRUŠTVO U SRBIJI

Evropske integracije

Radi ostvarivanja postavljenih prioriteta kroz ovaj program Fond podržava projekte čiji je cilj:
– monitoring procesa približavanja Srbije Evropskoj uniji, izvršavanja Evropskog partnerstva i drugih sporazuma sa EU na snazi, zalaganje (advocacy) kod državnih, pokrajinskih i loklanih vlasti za vođenje politika koje doprinose ubrzavanju procesa Evropskih integracija i komunikacija nalaza monitoringa Komisiji i drugim telima i organima EU;

– upoznavanje građana sa sadržajima i preporukama Godišnjih progresivnih izveštaja Komisije EU o ostvarivanju Evropskog partnerstva;

– razvijanje, zalaganje (advocacy) za donošenje i efektivno sprovođenje politika od kojih zavisi vizna liberalizacija sa zemljama članicama Šengenskog sporazuma;

– intenziviranje saradnje organizacija civilnog društva i država Zapadnog Balkana u oblastima od značaja za proces integracije u EU;

– zalaganje (advocacy) kod organa i tela EU da pored Vlade intenziviraju svoj dijalog i konsultacije sa širim spektrom organizacija civilnog društva, drugim organima i telima javne vlasti (npr. sa nezavisnim telima) i udruženjima biznisa (naročito udruženjima MSP);

– zalaganje (advocacy) kod institucija EU i država članica EU za vođenje dinamične, neprotivrečne i konsolidovane politike proširenja prema zemljama Zapadnog Balkana;

– jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za učestvovanje u procesu evropskih integracija i njegovom nadgledanju, kao i za vođenje aktivnih kampanja zagovaranja koje se odnose na ubrzavanje procesa evropskih integracija, uključujući i podizanje kapaciteta za kontrolu trošenja sredstava predpristupne pomoći (IPA).

Pravo podnošenja projekata imaju: državni i pokrajinski organi, organi lokalne (samo)uprave, nevladine organizacije, ekspertske organizacije (think-tank) strukovna i profesionalna udruženja i njihove koalicije.

Predlozi projekata za podršku Fondacije za otvoreno društvo se primaju tokom cele godine.

Ovde možete preuzeti obrazac za podnošenje projekta

Poziv za podnošenje predloga za male projekte

Swiss Agency for development and Cooperation - LogoŠVAJCARSKA KANCELARIJA ZA SARADNJU U SRBIJI

Mali projekti

Mali projekti Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji obezbeđuju brzu pomoć nevladinim organizacijama, udruženjima građana i državnim institucijama u ostvarenju projekata koji zahtevaju hitnu podršku sa održivom budućnošću.

Do danas je Švajcarska kancelarija za saradnju omogućila realizaciju više od 200 malih projekata u iznosu od oko 2,2 miliona švajcarskih franaka.

Tipični mali projekti:
•    imaju pojedinačnu vrednost od najviše 20.000 švajcarskih franaka,
•    pružaju jednokratnu finansijsku pomoć,
•    operativno se završavaju u periodu koji ne traje duže od kalendarske godine koja je u pitanju (najkasnije do 15. decembra).

Za puni opis kriterijuma koji se primenjuju na male projekte, pogledati stranicu Kriterijumi za male projekte. Za predloge u skladu sa ovim kriterijumima

Aplikacioni formular slati elektronskom poštom/ poštom/ lično, na engleskom ili srpskom, na adresu Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji.

Link