Arhiva ‘Konkursi’

Novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za direktne investicije

siepa_logoSIEPA

Novi konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za direktne investicije

Ministarstvo finansija i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) objavili su danas javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije.

Kako je navedeno, sredstva se dodeljuju preduzećima za investicije u proizvodnju, izvoznicima ili za strateške turističke projekte.

Sredstva se dodeljuju u zavisnosti od mesta ulaganja i ispunjenosti kriterijuma, a iznose od 4.000 do 10.000 EUR po novom radnom mestu.

Za investicije u proizvodnju uslov je da se u osnovna sredstva uloži najmanje 500.000 EUR, odnosno milion evra u zavisnosti od razvijenosti opštine, uz otvaranje najmanje 50 novih radnih mesta.

Za izvoznike u sektoru usluga uslov je vrednost ulaganja najmanje 500.000 EUR i otvaranje najmanje 10 novih radnih mesta. Ukoliko je projekat u turizmu, uslov je ulaganje od pet miliona vera i otvaranje 50 novih radnih mesta.

Za investicije veće od 30 mil EUR, kojim se otvara najmanje 150 novih radnih mesta dobija se 17% vrednosti invisticije, za ulaganja preko 50 mil EUR i 300 ranih mesta – 20% investicije, a za investciije preko 100 mil EUR i 300 radnih mesta – 17% vrednosti investicije.

Rok za slanje prijava je 19. jul 2013. godine, a otvaranje prijava je 26. jula

Link

Javni poziv za godišnje programe-projekte u oblasti sporta

sport bulidingMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Javni poziv za godišnje programe-projekte u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata na području Republike Srbije

Godišnji programi-projekti moraju biti iz oblasti opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenih članom 114. stav 1. tač. 3) Zakona o sportu: Izgradnja, opremanje i održavanje sportskih objekata koji su od posebnog značaja za razvoj sporta na području Republike Srbije, vodeći računa o regionalnoj pokrivenosti.
Sredstva za finansiranje programa-projekata planirana su u budžetu Ministarstva omladine i sporta za 2014. godinu, na poziciji 463 – Transferi ostalim nivoima vlasti, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara. Ova sredstva, na osnovu Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/06, 47/11 i 93/12), namenjena su za finansiranje programa-projekata jedinica lokalnih samouprava iz četvrte grupe razvijenosti.

KRITERIJUMI KOJE PODNOSILAC PROGRAMA-PROJEKTA TREBA DA ISPUNI:

Predlog programa-projekta, na osnovu člana 117. stav 6. Zakona o sportu, podnosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta ili sportskog objekta uz saglasnost vlasnika zemljišta, odnosno sportskog objekta.

Opremanje sportskog objekta podrazumeva opremu koja se ugrađuje u sportski objekat i sa njim čini funkcionalnu tehničko – tehnološku celinu.
Održavanje sportskog objekta, podrazumeva kapitalno održavanje u smislu izvođenja radova na rekonstrukciji, dogradnji, adaptaciji i sanaciji sportskih objekata.

KRITERIJUMI U POGLEDU ODABIRA PROGRAMA-PROJEKATA

Predlog programa-projekta mora da zadovoljava kriterijume utvrđene u članu 8. stav 1.  Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta, i to:
–    da doprinosi ostvarivanju opšteg interesa u oblasti sporta utvrđenog čl. 114. st. 1 tač. 3) Zakona o sportu;
–    da je u skladu sa Zakonom i Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji;
–    da je u skladu sa sportskim prvilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza;
–    da se realizuje u Republici Srbiji;
–    da je u skladu sa principima utvrđenim u dokumentima međunarodnih organizacija čija je članica Republika Srbija;
–    da ima značajan i dugotrajan uticaj na razvoj sporta u Republici Srbiji;
–    da će se realizovati u tekućoj 2014. godini;
–    da je obezbeđeno najmanje 10% od ukupnih troškova programa iz sopstvenih sredstava ili nekog drugog izvora.

U postupku odobravanja programa-projekta pored navedenih kriterijuma ceni se ispunjenost kriterijuma utvrđenih u članu 41. Pravilnika, i to:
–    da za planirane aktivnosti postoji potrebna dokumentacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja sportskih objekata;
–    da je obezbeđena lokacija za izgradnju sportskog objekta;
–    da sportski objekat ispunjava uslove propisane aktom kojim su uređeni uslovi za obavljanje sportskih delatnosti, u skladu sa Zakonom;
–    da je u pitanju sportski objekat koji je od posebnog značaja za razvoj sporta na širem području Republike Srbije, naročito s obzirom na regionalnu pokrivenost, multifunkcionalnost, mogućnost organizovanja velikih sportskih takmičenja, obim korišćenja i broj korisnika, kao i razvijenost jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi;
–    da je u pitanju kapitalno održavanje sportskog objekta (rekonstrukcija, dogradnja, adaptacija i sanacija);
–    da su radovi na izgradnji i kapitalnom održavanju sportskog objekta predviđeni odgovarajućom urbanističko-planskom dokumentacijom;
–    da je predmer i predračun radova na izgradnji, odnosno održavanju sportskog objekta urađen i overen od strane stručnog lica;
–    da je zemljište na kojem se planira izgradnja novog sportskog objekta u javnoj svojini;
–    da je sportski objekat u javnoj svojini;
–    da nosilac programa iz sopstvenih sredstava snosi troškove pripremnih radova, izrade tehničke dokumentacije, angažovanja stručnog nadzora, tehničkog prijema, uknjižbe.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA KOJU TREBA DOSTAVITI

Podnosilac predloga programa-projekta je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:
Osnovna dokumentacija:
1.    Propratno pismo u kome su navedene najosnovnije informacije o podnosiocu i predloženom programu-projektu, sa obrazloženjem (naziv, vremensko trajanje, finansijski iznos traženih sredstava), i koje je potpisalo ovlašćeno lice;
2.    Obrazac predloga programa-projekta (aplikacioni formular – Obrazac 3 – Predlog godišnjeg programa kojim se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta kroz izgradnju, opremanje i održavanje sportskih objekata), čitko popunjenom (otkucanom ili odštampanom), jezikom i pismom u službenoj upotrebi.

Obrazac predloga programa-projekta i dokumentacija koja se dostavlja uz predlog moraju biti popunjeni i dostavljeni u dva primerka.

Prateća dokumentacija:
Uz predlog programa-projekta izgradnje i održavanja sportskog objekta mora biti priložena dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa, i to:
–    predračun radova;
–    izvod iz posedovnog lista za zemljište i objekat;
–    lokacijska dozvola, građevinska dozvola ili rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na adaptaciji ili sanaciji sportskog objekta;
–    glavni projekat prema zakonu kojim se uređuje oblast planiranja i izgradnje;
–    okončana ili poslednja privremena situacija za izvršene radove i izveštaj nadzornog organa – u slučaju nadovezivanja na prethodno izvedene radove;
–    druga dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost propisanih uslova i kriterijuma prema zakonu kojim se uređeuje oblast planiranja i izgradnje, kao i dokumentacija o sprovođenju programa (upotrebna dozvola i sl.).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA PROGRAMA-PROJEKTA

Sva obavezna i prateća dokumentacija moraju biti dostavljeni Ministarstvu omladine i sporta (u daljem tekstu: Ministarstvo) u zapečaćenoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, preporučenom poštom, kurirom, ili lično, na adresu Ministarstva.

Predlog programa-projekta čija je prijava poslata u više koverata, tj. paketa neće bite uzeta u obzir.

Prednja strana koverte sa predlogom programa-projekta mora sadržati najmanje sledeće podatke:
1) naziv godišnjeg programa-projekta kojim se ostvaruje opšti interesu oblasti sporta;
2) naziv podnosioca predloga;
3) adresa podnosioca predloga.

Obrazac za prijavljivanje predloga programa-projekata dostupan je u Ministartsvu ili na internet sajtu Ministarstva na adresi: www.mos.gov.rs .

Krajnji rok za dostavu prijava je do 01. avgusta 2013. godine.

Link

Konkurs MLADI I SELO

young farmerMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs MLADI I SELO za finansiranje mini projekata koji podstiču omladinski aktivizam u ruralnim sredinama

TEME KONKURSA
Cilj konkursa MLADI I SELO je razvijanje novih omladinskih inicijativa koje će uključiti mlade iz ruralnih sredina, kao i popularizacija ruralnog turizma Srbije.
Omladinski projekti treba da pokriju neku od sleećih tema:

1. MLADI I POLjOPRIVREDA:
• „Moja farma“
• „Moja bašta“
• „Moj špajz“

2. MLADI I TRADICIJA:
• Promocija starih muških i ženskih zanata
• Savremeni način odevanja sa motivima srpske (nacionalne i lokalne) narodne nošnje
• Promocija tradicionalnih srpskih (nacionalnih i lokalnih) jela i receptura
• Promocija srpskih (nacionalnih i lokalnih) muzičkih elemenata (instrumenata, igara, pesama i sl.)

3. MLADI I RURALNI TURIZAM:
• Uređivanje i promocija etno objekata (stare vodenice, vetrenjače, mlinovi, etno kuće i sl.)
• Organizovanje i promocija lokalnih događaja i akcija (vašari, kosidbe, seoske slave, dani kojima se slave i promovišu proizvodi po kojim je kraj poznat i sl.)
• Organizacija takmičenja/nadmetanja.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI
Na konkurs mogu da se prijave udruženja mladih i neformalne omladinske grupe sastavljene od najmanje tri člana uzrasta između 15 i 30 godine iz ruralnih područja sa teritorije Republike Srbije, pri čemu neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu.

OSNOVNI KRITERIJUMI ZA VREDNOVANjE PREDLOŽENIH IDEJA
• Cilj omladinskog projekta (tačka 1 prijavnog formulara)
• Broj mladih uključenih u omladinski projekat (tačka 2 prijavnog formulara)
• Ostvarivost omladinskog volonterskog projekta (tačka 3 prijavnog formulara)
• Očekivani rezultati, uticaj na ciljnu grupu, inovativnost i održivost omladinskog projekta (tačka 4 prijavnog formulara)
• Mogućnost finansiranja (tačka 5 prijavnog formulara)

IZNOS SREDSTAVA, VREME PRIMENE I FINANSIRANjA PROJEKATA
Predloženi omladinski projekti bi trebalo da budu sprovedeni u periodu od 15. avgusta do 15. oktobra 2013. godine.

Vrednost jednog omladinskog projekta može iznositi između 50.000,00 i 100.000,00 dinara.

Još nekoliko važnih napomena za vas:

• Organizator konkursa zadržava pravo da novčani iznos sredstava potrebnih za realizaciju projekata kroz pregovore sa podnosiocem prijave, umanji ukoliko proceni da je predloženi iznos sredstava nepotreban za njihovu realizaciju.
• Prihvatljivi troškovi su svi oni troškovi koji su neophodni za primenu omladinskih projekata i direktno doprinose ostvarivanju planiranih rezultata.
• Troškovi koji neće biti finansirani iz budžeta projekta su: honorari učesnika, kupovina tehničke opreme, štampanje materijala i troškovi prevoza.
 
PROCENA I ODABIR PROJEKATA
Po zatvaranju konkursa, petočlana Komisija koju formira Centar za unapređenje preduzetništva mladih će odabrati između 10 i 15 omladinskih projekata kojima se podstiče omladinski aktivizam u ruralnim sredinama i koji će biti finansirani u okviru kampanje MLADI I SELO u ukupnom iznosu od 1 milion dinara.

Prilikom selekcije vodiće se računa o ravnomernoj regionalnoj zastupljenosti, kao i ravnomernoj zastupljenosti zadatih tema konkursa.

Konkurs je otvoren od 20.juna do 31. jula 2013. godine!

Rezultati konkursa biće objavljeni 12. avgusta, na Međunarodni dan mladih, nakon odluke Komisije.

Link

There are a number of websites that have a huge selection of

So it was really bad and I know signatures aren supposed to look like that. They are supposed to look unique. So I had to change it. Ninja Affiliate is WordPress plugin developed to transform your WordPress blog to instantly increase your affiliate marketing commissions with almost no effort on your part. Using Ninja Affiliate, you can automatically convert any keyword in your blog to an affiliate link instantly. You can also cloak your affiliate links, guarding against commission theft, track them and manage them right from your WordPress dashboard..

Cheap Jerseys china The question is whether Montreal would have made a move if Julien had not become available. However, he fits the team needs in bringing experience, a history of playoff success and an ability to communicate with fans and media in French, which is all but compulsory for a Canadiens coach. Subban to Nashville, anchoring the defence.. Cheap Jerseys china

wholesale jerseys from china Reddit requires a 10:1 ratio when posting your own content, but here we only require a 5:1 ratio. Meaning 20% or less of your posting and conversation should link to your own content. If you have $200+ to blow by all means get an authentic one which obviously looks amazing and there no guilt on your end because you cheating the Red Wings.. wholesale jerseys from china

wholesale nfl jerseys The San Francisco 49ers play host to the New Orleans Saints in Week 9 of the 2016 NFL season. The 49ers haven’t won a game since Week 1 and not many of those losses have been close. The team is coming off a bye week https://www.cheapjerseys1.com/ Cheap Jerseys free shipping, which could not have come fast enough for most 49ers fans. wholesale nfl jerseys

Let me start spending just a couple of minutes on digital in North America. On digital, it is a great opportunity to up our game. Digital is changing our lives and businesses in almost all kinds of ways; how consumers shop, how we communicate with them, how we design, develop, and manufacture a product, and of course also how we communicate internally.

Cheap Jerseys from china Blattner has helped guide the commission through its recent budget crisis to solid solutions, including substantial belt tightening and a voter endorsed labor reform that has put the city on much firmer financial footing. He understands the toll the financial crisis has taken on employee morale and the ability of the city to retain and attract qualified personnel. His main priority is to raise compensation for city workers.. Cheap Jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping I want to thank my fans for sticking with me during this difficult time. I love you all. District Court in New Jersey on Monday, Walmart said Morgan’s injuries and those sustained by others in the car were “caused, in whole or in part, by plaintiffs’ failure to properly wear an appropriate available seat belt restraint device.”. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys Her statement also suggests someone called radio station New Jersey 101.5 pledging to kill Pedals but the station has no record of receiving a call like that. Talked to our producers and our hosts, and we haven had anyone on the air saying they were responsible for the death. Said she called the radio station as well.. wholesale jerseys

wholesale nfl jerseys from china Players are allowed to choose their own shoe but it must be of the color chosen by the team at the start of the season. Kickers and punters are allowed to wear a special kicking shoe of a different color. Any tape on a shoe must be opaque or the same color as the shoe. wholesale nfl jerseys from china

cheap nfl jerseys Want to forgo the hassle of finding the exact jersey you want in a store? Then start shopping online. There are a number of websites that have a huge selection of cheap baseball jerseys, many more than you be able to find in a store. Here are a few of the most popular ones. cheap nfl jerseys

cheap jerseys Been coached well, and he got a good basketball IQ, McDonald said. Got good quickness and athleticism, he kind of a small forward, and we need some help on the rebounding front. Once he gets some rhythm, he do some really good things. Clark This year, we’ll have nine “home” games, because we’re going to England [Oct. 26] to play Detroit. A lot of people don’t realize how much time it takes; we have tryouts anywhere from March to April, and this year, it was late April and early May cheap jerseys.

ESMT Central and Eastern Europe Scholarship

ESMT_EMBA_GraduationESMT Central and Eastern Europe Scholarship

ESMT European School of Management and Technology nudi određeni broj stipendija za Executive MBA program koji počinje u oktobru 2013.
Stipendije se dodeljuju na osnovu intelektualne odličnosti, dokaza o ličnim i profesionalnim dostignućima i dokaza o jakom liderskom potencijalu.

Stipendije se odnose na samofinansirajuće kandidate i računaće se na osnovu programa za koji se aplicira.

Aplikanti moraju da odgovaraju opštim upisnim zahtevima ESMT-a.

Broj stipendija: jedna za Executive MBA
Vrednost: do 28,750€
runda 2: 1. juli 2013. godine,
runda 3: 1. septembar 2013. Godine.

On-lajn prijavljivanje predstavlja prvu fazu procesa i sastoji se od šest koraka:
• korak 1: lični podaci,
• korak 2: rezultati testova,
• korak 3: uspeh tokom školovanja,
• korak 4: profesionalni uspeh,
• korak 5: pitanja iz eseja,
• korak 6: dve preporuke .

Da biste zaokružili svoju prijavu, podnesite i zvanične prepise/overene kopije ocena sa studija i rezultata testova.

Link

Podrška neprofitnim organizacijama koje se bave radom sa decom

Global_Fund_for_Children-LOGOGLOBALNI FOND ZA DECU

Podrška neprofitnim organizacijama koje se bave radom sa decom

Pruža podršku lokalnim neprofitnim organizacijama koje sa bave radom sa decom koja su socijalno i materijalno ugrožena, uključujući decu ulice, decu radnike, AIDS siročiće, seksualne radike i druge ranjive i marginalizovane grupe. Projekti treba da budu inovativni, u smislu da se sa starim probelemima bore na nove načine, pokazujući kreativnost u programskikm strategijama i pristupu.

Konkursna procedura: najpre se šalje on-line koncept- nema vremenskog ograničenja (https://www.globalfundforchildren.org/apply-for-a-grant/letter-of-inquiry/), pa ako je prihvaćen, šalje se kompletan projekat.

https://www.globalfundforchildren.org/

zp8497586rq

Konkurs – U potrazi za tragovima

rbs_logoFONDACIJA ROBERT BOSCH

U potrazi za tragovima – Pomirenje sa totalitarnim nasleđem Jugoistočne Evrope

Sredstva dodeljuje Fondacija Robert Bosch u saradnji sa Literaturhaus Berlin i Herta Müller

Mnoge zemlje Jugoistočne Evrope koje su bile komunističke do kraja 1980-ih još nisu posvetile dovoljno vremena pomirenju sa prošlošću i otvorenom razgovoru o tom periodu. Isto se odnosi i na nacionalne šovinističke režime koji su mu često prethodili. Kao posledicu imamo to da period od 60 godina ostaje u senci istorije – ili nacionalnih priča koje su ili nepotpune, netačne ili su potpuno obojene predrasudama.

Pruža se podrška za knjige, dokumentarne filmove ili radio priloge (u dužini od 60 minuta, ili za seriju primerene dužine). Dodeljuje se 4 granta svake godine.
Vrednost:  6000 do 12.000 evra

Rok za podnošenje aplikacije: 30.11.2013.

Kontakt fondacije: Dr. Maja Sibylle Pflüger
Phone: +49 (0)711 46084-43
maja.pflueger@bosch-stiftung.de

Link: http://www.bosch-stiftung.de/content/language2/html/38866.asp

zp8497586rq

Peti konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

UNDEFFOND ZA DEMOKRATIJU UJEDINJENIH NACIJA (UNDEF)

Peti konkurs za projekte koje finansira Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija

Cilj programa/projekta
Fond za demokratiju Ujedinjenih nacija (United Nations Democracy Fund – UNDEF) ima za cilj da podrži projekte koji doprinose merljivim i konkretnim poboljšanjima u polju demokratije i ljudskih prava na terenu, i time prenose koncept “demokratije” u praktična rešenja koja doprinose tome da se građani uključe i da se njihov glas čuje.

Oblast podrške
Sledeće aktivnosti mogu biti finansirane:
(1) demokratski dijalog i podrška za konstitucionalne procese – uključuje aktivnosti koji povećavaju interakciju između ljudi (naročito marginalizovanih grupa) i njihovih vlada; koje podstiču nacionalni dijalog, demokratiju i pomirenje među različitim zajednicama i akterima

(2) osnaživanje civilnog društva, uključujući osnaživanje žena: Ovo uključuje aktivnosti koje jačaju kapacitete civilnog društva da učestvuju u demokratskim procesima, uključujući “kišobran” organizacije i institucionalne veze između civilnog društva i države.

(3) građansko obrazovanje i upis u glasačke spiskove: Ovo uključuje aktivnosti koje povećavaju učešće ljudi u demokratskim procesima, naročito na lokalnim i nacionalnim  izborima, sa posebnim akcentom na uključivanju marginalizovanih grupa.

(4) dostupnost informacija – uključuje aktivnosti kao što su jačanje zakonodavnog okvira za pristup informacijama; veću dostupnost informacija koju vlasti pružaju građanima; osnaživanje medija da preuzmu ulogu posrednika u pružanju demokratskih informacija; povećanje raznovrsnosti izvora javnih i privatnih informacija.

(5) pravo na učešće i vladavina prava kao podrška civilnom društvu: Ovo uključuje podršku za aktivnosti koje poboljšavaju participatorna prava, kao i aktivnosti koje promovišu pristup pravdi od strane marginalizovanih grupa.

(6) transparentnost i integritet: Ovo uključuje podršku javnim i privatnim posmatračkim (watchdog) grupama i institucijama, uključujući organizacije civilnog društva, nevladine organizacije i medije, sa ciljem da se poveća transparentnost, odgovornost i integritet u sprovođenju javnih politika.

Ko može da konkuriše?
Mogu konkurisati:
(1) organizacije civilnog društva  i nevladine organizacije, uključene u promociju demokratije, za koje će i izdvojiti najveći deo sredstava.

(2) nezavisni i konstitucionalni organi, uključujući izbornu komisiju, ombudsmana, nacionalne institucije koje se bave ljudskim pravima i druga nezavisna tela vlade, za projekte koji bi omogućili da se glas civilnog društva bolje čuje,

(3) globalna i regionalna međuvladina tela, organizacije i udruženja, ne uključujući UN, sa projektima koji za cilj imaju jačanje glasa civilnog društva..

Više informacija možete naći na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html.

Konkursna procedura i vremenski rok: 15. novembar- početak decembra 2013.
Prijave prima elektronski sistem za predloge projekata (On-line Project Proposal System – OPPS) isključivo tokom prijavnog perioda. Prijave moraju biti direktno poslate preko UNDEF-ove internet strane do 31. decembra 2013. godine. Fond ne prima aplikacije koje su poslate mejlom, običnom poštom, faksimilom, diplomatskom poštom, ličnom dostavom, dostavom preko kurira ili na bilo koji drugi način.

Prijave mogu biti napisane na engleskom ili francuskom jeziku, a potrebna dokumentacija za podnošenje projekata se može naći na: http://www.un.org/democracyfund/Applicants/applicants_index.html

Minimalni/maksimalni iznos koji se dodeljuje: 50.000-500.000 $

Trajanje projekta: maksimum 2 godine

zp8497586rq

Bespovratna sredstva malim preduzećima za nabavku opreme

developMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme

Republika Srbija, Ministarstvo finansija i privrede poziva mala preduzeća, preduzetnile i zadruge da se prijave za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini

Ministarstvo finansija i privrede će radi povećanja konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenja njihovog poslovanja i internacionalizacije, kao i kreiranja novih radnih mesta kroz investicije u opremu, sufinansirati nabavku sledeće opreme:
1) nove proizvodne opreme i/ili mašina;
2) polovne proizvodne opreme i/ili mašina, ne starije od pet godine;
3) novih delova, specijalizovanih alata za mašine ili drugih kapitalnih dobra koja će se iskoristiti kako bi se stavile u pogon neiskorišćene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra.

Program sprovodi Ministarstvo finansija i privrede u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i odabranim poslovnim bankama: Societe Generale, Raiffeisen bank i ProCredit bank.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 100 miliona dinara, a pravo na sufinansiranje iznosi do 25% od vrednosti investicije. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 250.000 dinara, niti veći od 2.500.000 dinara. Učešće privrednih subjekata iznosi 5% od ukupne vrednosti opreme, dok se ostatak obezbeđuje iz kredita izabranih poslovnih banaka.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše.

Prijave za dodelu bespovratnih sredstava, zajedno sa ostalom dokumentacijom i zahtevom za kredit, predaju se u jednoj od banaka koje učestvuju u realizaciji ovog programa.

Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme, Uputstvo za sprovođenje Programa i kompletna propratna dokumentacija za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti na internet stranicama:
• Ministarstva finansija i privrede: www.mfp.gov.rs
• Nacionalne agencije za regionalni razvoj:  www.narr.gov.rs
• Portala Preduzetnički servis: www.preduzetnickiservis.rs

Dokumenta preuzmite OVDE.

Link

Rok za prijavu: utorak, 31. decembar 2013.

Konkurs – salašarski turizam

salas137POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU,VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – salašarski turizam

Konkurs traje:
14.06.2013. do 31.07.2013.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisuje Konkurs za podršku nepoljoprivrednih i i pratećih poljoprivrednih aktivnosti na selu u AP Vojvodini u 2013. godini – Salašarski turizam. Putem konkursa će se sufinansirati radovi na adaptaciji i restauraciji, opremanje objekata na salašu, po ugledu na autentične salaše uz očuvanje tradicionalne kulture i arhitekture sa prostora Vojvodine, unapređenje ponude u salašarskom turizmu kroz poboljšanje pratećih sadržaja u oblasti rekreacije i parternog uređenja dvorišta.

Link