Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije

tolerance-textPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 13.435.000,00 dinara.

I RASPODELA SREDSTAVA
Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti organizacija, udruženja i asocijacija, koje imaju za cilj afirmaciju vrednosti multikulturnog društva I očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2013. godini, namenjenih naročito za:
– unapređenje produkcije i produkciju televizijskog i radijskog programa, internet prezentacija, drugih oblika elektronskih prezentacija, štampanih propagandnih aktivnosti, aktivnosti u štampanim medijima i drugih oblika medijskih aktivnosti;
– izdavanje knjiga, brošura, časopisa ili drugih publikacija neprofitnog karaktera;
– organizovanje seminara, konferencija i drugih oblika naučnih i edukativnih skupova;
– organizovanje kulturnih, obrazovnih, sportskih i drugih manifestacija.

II USLOVI KONKURSA
• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti
ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ostvariti;
• Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih;
• Sredstva po konkursu se neće dodeljivati za finansiranje tekućih troškova ili investicionih troškova podnosioca prijave.

III POSEBNI USLOVI
Zakon o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 i 93/12), u korisnike javnih sredstava ubraja i udruženja i društva u kojima javna sredstva (sredstva dobijena od budžetskog korisnika) čine više od 50% ukupnih prihoda u prethodnoj godini.

• Ukoliko podnosioc prijave ne spada i kategoriju korisnika javnih sredstava, potrebno je da uz prijavu i prateću dokumentaciju, dostavi overenu Izjavu u kojoj je naveden procenat javnih sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini.

• Ukoliko podnosioc prijave spada u kategoriju korisnika javnih sredstava potrebno je da u prijavi navede broj posebnog namenskog računa u Upravi za trezor (račun na partiji 840-), kao i da uz prijavu i prateću dokumentaciju, dostavi overenu Izjavu u kojoj je naveden procenat javnih sredstava od ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini.

• Podnosilac prijave koji spada u kategoriju korisnika javnih sredstava i kome budu dodeljena sredstva po Konkursu, a ne poseduje račun kod Uprave za trezor, imaće obavezu da u određenom roku isti otvori. Procedura podrazumeva obraćanje nadležnom organu (organu od koga je ostvario naveći deo sredstava u prethodnoj
godini), sa zahtevom za otvaranje pomenutog računa. Ukoliko je podnosilac najveći deo sredstava u prethodnoj godini ostvario od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice obraća se pomenutom sekretarijatu sa Zahtevom za otvaranje računa kod Uprave za trezor.
Potrebna dokumentacija u vezi sa posebnim uslovima se može preuzeti u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs.

IV NAČIN APLICIRANjA
• Prijave se podnose isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata;
• Konkursna dokumentacija se može preuzeti od 04. jula 2013. godine u prostorijama Sekretarijata ili na web adresi www.puma.vojvodina.gov.rs
• Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs;
• Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:
1. Zvaničan dokaz o registraciji organizacije (rešenje APR-a);
2. Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
3. Zvaničan dokaz o otvorenom računu u banci (ugovor sa bankom) ili kod Uprave za
trezor;
4. Izjavu o udelu javnih sredstava u ukupnim ostvarenim sredstvima u prethodnoj
godini (original).
• Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice
koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini;
• Prijave se podnose lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade APV) ili se upućuju poštom na adresu:
Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu.

V OCENjIVANjE PROJEKATA I ODLUČIVANjE O DODELI SREDSTAVA
• Podnete prijave razmatra komisija koju imenuje pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice;
• Komisija neće uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa;
• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave podnsilaca kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima;
• Komisija neće uzimati u razmatranje prijave direktnih budžetskih korisnika;
• Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Rešenje o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar, na osnovu predloga konkursne komisije;
• Sekretarijat će podnete prijave razmatrati i o njima odlučivati sukcesivno, do zaključenja Konkursa;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Rešenje pokrajinskog sekretara je konačno i protiv rešenja se ne može uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju;
• Sa podnosiocima prijava kojima su odobrena sredstva, Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice će zaključiti ugovor o sufinasiranju aktivnosti po osnovu koga će sredstva biti isplaćena.

Link

Bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama – finansiranje projekata u oblasti ravnopravnost polova

gender_equalityPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, dodeljuje bespovratna sredstva u iznosu od 2.500.000,00 dinara (slovima: dvamilionapetstohiljada dinara) obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 12 – na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta, neprofitnim organizacijama/udruženjima građana radi realizacije projekata iz oblasti ravnopravnosti polova.

CILjEVI FINANSIRANjA:
– Podrška aktivnostima u vezi sa obukama radi lakšeg pronalaženja posla, sticanje novih znanja i veština, promovisanje ženskog preduzetništva ;
– Podrška programima i aktivnostima kojima se unapređuje politička participacija žena;
– Podrška programima kojima se promoviše rodna ravnopravnost, naročito javnim akcijama i kampanjama za podizanje svesti o temi rodne ravnopravnosti

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 150.000,00 dinara (stopedesethiljadadinara).

3. Neprofitne organizacije/ udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine, koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti ravnopravnosti polova”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju: rešenje o registraciji podnosioca prijave, fotokopiju rešenja o PIB-u, popunjen konkursni obrazac sa opisom projekta i budžetom projekta. Ukoliko podnosilac ima otvoren račun kod Uprave za trezor neophodno je dostaviti kopiju kartona deponovanih potpisa.

5. Rok za podnošenje prijave je 01. OKTOBAR 2013.

6. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

7. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor a po osnovu Ugovora o dodeli sredstava, predaju Sekretarijatu blanko solo menicu, sa meničnim ovlašćenjem, registrovanu u svojoj poslovnoj banci, na ime garancije urednog izvršavanja obaveza.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4609.

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

hotspotPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinansiranje projekata iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara obezbeđenim Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 07- Podrška razvoju saobraćaja i telekomunikacija u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, za unapređenje i razvoj elektronskih komunikacija i informacionog društva na teritoriji AP Vojvodine.

PREDMET KONKURSA JE SUFINANSIRANjE USPOSTAVLjANjA:

1. Hotspot lokacija u opštinama i gradovima u AP Vojvodini koje će građanima omogućiti slobodan pristup internetu (VOJVODINA HOTSPOT)
Opštine/gradovi mogu konkurisati za najviše 5 hotspot lokacija. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 100.000,00 dinara po hotspot lokaciji. Sredstva su opredeljena sa ciljem da omoguće građanima korišćenje jedne ili više hotspot lokacija za javni besplatan pristup internetu. Opština/grad je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, kao i da obezbedi sve neophodne uslove i saglasnosti za uspostavljanje hotspot lokacija. Bespovratna sredstva se mogu koristiti isključivo za uspostavljanje hotspot lokacija. Opština/grad je dužna da uspostavljene lokacije održava u funkcionalnom stanju.
Hotpost lokacija u smislu ovog konkrusa je: glavni trg, šetalište, park, otvoreni prostor autobuske i železničke stanice, javni prostor ispred opštinske uprave, javna plaža, javna turistička lokacija, javna mesta od istorijskog i kulturnog značaja i druge značajne lokacije.

2. Sistema video nadzora na raskrsnicama radi poboljšanja bezbednosti saobraćaja i građana – gradska videonadzorna mreža (SIGURAN GRAD)
Sredstva su namenjena za uspostavljanje sistema video nadzora na raskrsnicama sa nadzornim centrom. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 1.700.000,00 dinara. Opština/grad je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, obezbedi sve neophodne uslove i saglasnosti za uspostavljanje gradske videonadzorne mreže, omogući uspostavljanje nadzornog centra i vezu sa nadležnom policijskom upravom. Opština/grad su dužni da uspostavljeni sistem videonadzora održava u funkcionalnom stanju.

3. Sistema video nadzora u obrazovnim ustanovama radi povećanja bezbednosti učenika (BEZBEDNA ŠKOLA)
Sistem videonadzora po ovoj tački konkursa je moguće implementirati u osnovne i srednje škole. Opština/grad je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi idejni ili glavni projekat, saglasnost obrazovne ustanove za realizaciju projekta kao i da omogući uspostavljanje nadzornog centra u obrazovnoj ustanovi. Za ovu tačku konkursa visina traženih sredstava ne može biti veća od 500.000,00 dinara po obrazovnoj ustanovi.

Rok za realizaciju aktivnosti po svim tačakama konkursa je 6 meseci.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sufinasiranje po svim tačakama konkursa;

2. Opština/grad je dužna da uz prijavu na konkurs dostavi Odluku organa lokalne samouprave o realizaciji i sufinansiranju projekta;

3. Prijave na konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta (www.spriv.vojvodina.gov.rs), i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti
na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom : ”Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva ”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Konkurs je otvoren do 30.10.2013. godine

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori

7. U cilju poboljšanja funkcionalnosti hotspot lokacija i sistema videonadzora Sekretarijat će na
svojoj stranici (www.spriv.vojvodina.gov.rs) objaviti tehničke preporuke.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti pozivom na brojeve 021/4874316, 487 4324.

Link

This shows there is a market waiting to be tapped for branded

my collection of bootleg pokemon games

wholesale nfl jerseys from china Says Saloni Nangia, President, Technopak Advisors: Cup cricket and T 20 merchandise have done well in India. This shows there is a market waiting to be tapped for branded sport merchandise in the country. Football today is seen as a game among 8 12 year olds. wholesale nfl jerseys from china

cheap nfl jerseys It probably the coaches fault here, the Phantoms I sure were told to crash the net as they haven been scoring up to their potential. Likewise, the Rats were told to protect their goalie, as in the past the (especially Philly) Phantoms have abused the Rats netminder. Boyd Kane on Mike Leighton comes to mind It is disappointing all the media rushes to point their finger at Blanchard cheap jerseys, without doing their homework https://www.chinajerseysshop.com/, because he was the one penalized.. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping People packed the church Tuesday evening for Jacob visitation, many of them wearing superhero costumes and T shirts. At the front, large posters showed Jacob as Superman and being held by Jesus. Teenage Mutant Ninja Turtles stickers decorated his blue casket, and “God Super Hero” was written inside. Cheap Jerseys free shipping

cheap nfl jerseys When you asked me about the marketing of aesthetics, design is everywhere everything from the way your faucet is designed in a bathroom to the shower to a furniture piece or to packaging design. I look at marketing aesthetics very broadly. If you think about the history of aesthetics, philosophers have been talking about aesthetics since Plato. cheap nfl jerseys

I was pretty mad that my husband did that (he thinks I paranoid), so when the guy returned a day later to speak to me about it, I basically listened and told him I would speak to ADT about this. He got very pushy at this point that if ADT did not already tell us about this product/protection, they were not a good company, blahblah. I guess he felt like he clued us in on something and we were now going with another company.

Cheap Jerseys china Being a financial mortgage broker I am used to working theother hand are hydrolysed to corresponding acids with water.6. Raspberry is an edible calcium for strong teeth and bones. You can read below and discover about it just to be sure that you are only getting the right kind. Cheap Jerseys china

The white Desert Ice helmet will be outfitted with a copper chrome facemask and a black chinstrap. The helmet also features a flat bumper with a black base and copper script that reads PT42 in honor of Pat Tillman. The Adidas logo near the player left shoulder is copper, the Pac 12 patch near the right shoulder is a black base with copper script, and the black and white PT42 shield is at the base of the collar.

Konkurs za grantove u okviru MATRA programa

government-of-the-netherlands-enVLADA HOLANDIJE

Konkurs za grantove u okviru MATRA programa

U cilju jačanja kapaciteta vladinih institucija u zemljama jugoistočne Evrope u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Vlada Holandije objavila konkurs za grantove u okviru MATRA programa (jačanje demokratije – vladavina prava).

Organizacije civilnog društva mogu da konkurišu za sredstva do 18. oktobra 2013. godine.

Vlada Holandije uspostavila je MATRA program kako bi pružila podršku naporima zemalja jugoistočne Evrope da u procesu pristupanja EU ispune postavljene standarde i zahteve (Kriterijumi iz Kopenhagena), kako one koji se tiču institucija sistema, tako i onih koje se odnose na civilno društvo.

Kroz MATRA program finansira se saradnja vladinih institucija u Holandiji da zemljama koje su obuhvaćene ovim programom, u cilju jačanja kapaciteta tih institucija.  Saradnja je komplementarna sa aktivnostima Evropske komisije u tim državama.

Republika Srbija jedna je od država koje su obuhvaćene MATRA programom.
Organizacije civilnog društva mogu da konkurišu za sredstva do 18. oktobra 2013. godine. Detaljnije informacije nalaze se na Grants Policy Framework Matra CoPROL (Second Phase).

Izvor: http://www.inkluzija.gov.rs/?p=20399

zp8497586rq

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

Japanese flagAMBASADA JAPANA U SRBIJI

Program donacija za osnovne potrebe stanovništva (POPOS)

OSNOVNA UPUTSTVA ZA POPOS PROGRAM

POPOS donacije su osmišljene da zadovolje osnovne i urgentne potrebe stanovništva.

KO?
Neki primeri potencijalnih korisnika pay for someone to write your essay su: zdravstvene ustanove, osnovne škole i vrtići, javna komunalna preduzeća, ustanove socijalne zaštite, udruženja, međunarodne ili lokalne NVO (ostale neprofitne organizacije) ali i lokalni organi vlasti i drugi subjekti. Samo direktni korisnici mogu aplicirati (posredovanje nije moguće). Fizička lica ne mogu konkurisati za POPOS donacije.

ŠTA?
POPOS projekti su predviđeni kao jednokratna, nepovratna pomoć. Sem prihvatanja opštih načela POPOS programa, ambasada Japana ne postavlja posebne uslove i/ili zahteve. Najčešći primeri realizovanih donacija su: rekonstrukcija zgrada škola i vrtića (najčešće je to zamena prozora i vrata ili rekonstrukcija mokrog čvora, krova i podova), medicinska oprema i vozila hitne pomoći, vozila za odnošenje smeća i kontejneri, cisterne i čistilice, specijalna vozila za prevoz lica sa posebnim potrebama, oprema za institucije socijalne zaštite i drugo. Naravno, POPOS donacije nisu ograničene samo na ove stavke, za više informacija obratite se osoblju ambasade (tel: 381 11 301-2800). Ukoliko aplicirate za nabavku novog vozila, molimo vas da imate u vidu da sredstva dobijena POPOS donacijom obuhvataju samo nabavku specijalnih vozila (standardna putnička ili teretna vozila nisu obuhvaćena programom). Ovaj program ne predviđa nabavku kancelarijskog materijala (računajući i osnovnu IT opremu) a ni potrošne ili jednokratne robe. POPOS donacije takođe nisu namenjene plaćanju operativnih i drugih troškova funkcionisanja institucija.

KOLIKO?
Maksimalan budžet za pojedinačan projekat je 10 miliona japanskih jena. Zbog kursnih razlika taj iznos u evrima varira iz godine u godinu. Molimo konsultujte osoblje ambasade za detaljnije informacije.

KADA?
Ambasada Japana prima prijave za POPOS donacije tokom cele godine ali preporučujemo da ih što pre pošaljete. Fiskalna godina traje od aprila do marta naredne godine. Molimo vas da imate u vidu da ambasada Japana dobija veliki broj molbi tokom čitave godine ali da nije u mogućnosti da na sve njih pozitivno odgovori. Ipak, ambasada će poslati pismeni odgovor na molbu svim aplikantima. Usled različitosti i složenosti svakog pojedinačnog projekta, proces odabira može trajati malo duže, stoga vas najljubaznije molimo za strpljenje.

KAKO APLICIRATI ZA DONACIJU VLADE JAPANA
Prvi korak ka apliciranju za donaciju vlade Japana je slanje regularnom poštom uredno popunjene dokumentacije ambasadi Japana u Beogradu.

Neophodna dokumentacija:

1. Aplikacioni formular popunjen na engleskom jeziku (dostupan i u dnu stranice)
2. Tri ponude od različitih ponuđivača za konkretnu opremu ili izvođenje radova za koje želite da aplicirate. Ponude moraju biti u evrima, bez PDV-a i (ako je u pitanju roba od direktnog uvoznika) bez carine. Ambasada preporučuje da na ponudama jasno bude istaknuta napomena da je cena bez PDV-a (i carine ako je to moguće), da opcija važenja ponude bude 12 meseci i da svi identifikacioni podaci o kompaniji (matični broj, PIB i sl.) budu navedeni.
3. NVO, udruženja građana, asocijacije, društva i ustanove koje nije osnovala Republika Srbija (i koje nisu potpuno finansirane iz budžeta Republike) tj. ustanove čijim radom ne upravlja resorno ministarstvo moraju poslati i kopiju potvrde da su registrovana u Agenciji za privredne registre (APR).
4. Ne postoji obaveza ali ambasada Japana preporučuje da pošaljete i slike aktuelnog problema (najpoželjnije su razvijene fotografije u odabranom formatu).

FAZE U REALIZACIJI PROJEKTA

1. Prijem aplikacionog formulara i neophodne dokumentacije
2. Interna procena projekta
3. Poseta odabranim institucijama
4. Konačan odabir kandidata i dobijanje saglasnosti od Ministarstva spoljnih poslova Japana
5. Potpisivanje ugovora o donaciji
6. Isplata novčanih sredstava u svrhu donacije
7. Izveštaji o završetku projekta i nadzor nad donacijom

Aplikacioni formular koji treba popuniti na engleskom jeziku: Application Form

Link

zp8497586rq

Javni konkurs – vodni objekti i fekalna kanalizacija

water system reconstructionPOKRAJINSKI SEKRETAR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije

1. Predmet i cilj javnog konkursa
Sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije i izgradnja i rekonstrukcija vodnih objekata u javnoj svojini i odvođenje otpadnih – fekalnih voda na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine. Minimalan iznos učešća sopstvenim sredstvima podnosioca zahteva je 15% od vrednosti projekta sa PDV-om.

Radovi i projekti, u smislu ovog konkursa, se odnose na izradu glavnih projekata i izgradnju ili rekonstrukciju objekata vodosnabdevanja, kao što je bušenje i opremanje bunara, objekata i opreme za poboljšanje kvaliteta vode-fabrika vode, crpnih stanica, elektromašinske opreme, rezervoara, glavnih magistralnih dovodnika vode do naselja ili industrije i javnih česmi; a za odvođenje otpadnih – fekalnih voda: kolektorskih vodova, crpnih stanica, nabavku elektromašinske opreme i uređaja za prečišćavanje otpadnih – fekalnih voda.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po javnom konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 277.811.589,33 dinara, i to:
• Za vodne objekte do 187.606.329,57 dinara
• Za objekte fekalne kanalizacije do 90.205.259,76 dinara

3. Ko ima pravo prijave na konkurs i uslovi prijave
Pravo učešća na konkursu imaju gradovi i opštine sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, a za potrebe svojih mesnih zajednica, javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne – vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači gradovi i opštine (U daljem tekstu krajnji korisnici sredstava).

Maksimalan broj prijava koji se može podneti po ovom konkursu od strane
gradova je 5 (pet), dok je za opštine 3 (tri).

Uslov za učešće na konkursu:
Izmirena obaveza za vodnu naknadu za korišćenje vodnog dobra i naknada za ispuštenu vodu od strane krajnjih korisnika sredstava, a zaključno sa 31.12.2012. godine, ili reprogram duga. Ukoliko krajnji korisnik sredstava nije obveznik naknade, dostaviti overenu izjavu da nije zaduživan po tom osnovu. Izjava se može preuzeti sa veb stranice: www.psp.vojvodina.gov.rs i prilagoditi nazivu krajnjeg korisnika sredstava.

4. Dokumentacija potrebna za podnošenje prijave
Za izradu projektno-tehničke dokumentacije:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv budućeg
projekta za koji se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od
strane gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka Opštinskog / Gradskog veća o izradi glavnog projekta u kojoj je

opredeljen iznos sopstvenog učešća. Izvod iz opštinskog/ gradskog budžeta kojim
se potvrđuje iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 30 dana od dana
potpisivanja ugovora. Forma odluke može se preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs;

3. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

4. Procenjena vrednost izrade projektne dokumentacije;

5. Informacija o lokaciji.

Za izgradnju ili rekonstrukciju objekata:
1. Prijava na konkurs, koja se može preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs, u kojoj će jasno biti naznačen naziv objekta za koji
se traži učešće Sekretarijata u sufinansiranju, potpisana od strane
gradonačelnika ili predsednika opštine;

2. Odluka Opštinskog / Gradskog veća o građenju objekata u kojoj je opredeljen iznos
sopstvenog učešća. Izvod iz opštinskog / gradskog budžeta kojim se potvrđuje
iznos sopstvenog učešća – dostaviti najkasnije 30 dana od dana potpisivanja
ugovora. Forma odluke može se preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs;

3. Lokacijska dozvola;

4. Izvod iz glavnog projekta izrađenog po važećem Zakonu o planiranju i izgradnji;

5. Izveštaj organizacije koja je izvršila tehničku kontrolu projekta;

6. Fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

7. Predmer i predračun troškova za izvođenje radova i/ili nabavku i ugradnju
opreme.

• Za objekte koji se grade u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji
za tačke 3. i 4. priložiti dokumentaciju u skladu sa pomenutim zakonom.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži
dodatnu dokumentaciju.

5. Postupak za dobijanje sredstava
Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju imenuje Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a na osnovu kriterijuma i bodova propisanih Pravilnikom o dodeli sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstva iz budžetskog fonda za vode Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu.

Konačnu odluku o dodeli, načinu i dinamici prenosa sredstava donosi Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Prava i obaveze između Sekretarijata i korisnika sredstava biće regulisana ugovorom.

6. Trajanje konkursa
Prijave na konkurs podnose se zaključno sa 28.08.2013. godine.

7. Adresa na koju se podnose prijave i informacije o konkursu
Prijave na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16 ili lično putem pisarnice pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade AP Vojvodine. Pisarnica prima podneske radnim danom do
14 časova.

Informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu putem
telefona 021/487-4415.

Obrasce: Prijave na konkurs i Izjave se mogu preuzeti sa veb stranice:
www.psp.vojvodina.gov.rs

Link

zp8497586rq

Stipendije za strane umetnike u Štajerskoj

artistVLADA POKRAJINE ŠTAJERSKE

Stipendije za strane umetnike u Štajerskoj

Ovaj program se odnosi na slobodne umetnike/kustose/teoretičare savremene umetnosti iz evropskih i neevropskih zemalja, koji su zainteresovani za saradnju sa štajerskim umetnicima. Korisnicima stipendije će biti odobreno 850 evra mesečno za produžena istraživanja i troškove života, uključujući i stanovanje. Umetnicima će biti naplaćen doprinos za administrativne troškove. Trajanje stipendija će biti određeno u odnosu na obim kulturnog projekta.

Odštampane prijave (u četiri primerka , maksimalno 20 strana) treba da sadrže kratku biografiju (curriculum vitae), kao i dužinu boravka, objašnjenje ili opis odgovarajućeg projekta i primere prethodnih radova (ne originale). Aplikacije treba da budu poslate poštom. Ukoliko je neophodno upotpuniti dokumentaciju prenosnim medijima  (film, audio, performans), molimo koristite jpg. ili wmv.

Nakon donošenja odluke o početku stipendije,  uzeće se u obzir i pojedinačni rasporedi, ukoliko to bude moguće.

Stipendija je samo za usavršavanje i projekte. Želimo da istaknemo da ove stipendije NISU namenjene obrazovanju i univerzitetima.

Rok za podnošenje prijava

Odštampane prijave za stipendiju treba poslati na adresu: Abteilung 9 Kultur, Europa, Außenbeziehungen, Amt der Steiermärkischen Landesregierung „RONDO – Artist in Residence“, Trauttmansdorffgasse 2, A-8010 Graz,  najkasnije do 30. avgusta 2013. (datum poštanskog pečata).

Bićete pismeno obavešteni  da li je vaša prijava prihvaćena ili ne.

Povratak primljene dokumenatacije  samo sa preporucenim pismima koje placa posiljalac.
Odeljenje za kulturu ne odgovara  za dostavljenu dokumentaciju.

Prijave mogu biti poslate na engleskom i nemačkom jeziku.

Englesku verziju formulara možete preuzeti ovde.

Formular na nemačkom jeziku možete preuzeti ovde.

Link

zp8497586rq

Konkurs za sufinansiranje izrade urbanističkih planova

making-linesMINISTARSTVO GRAĐEVINASRTVA I URBANIZMA

Predmet konkursa: Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2013. godini za sufinansiranje izrade urbanističkih planova i to:
1. plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave,
2. plana generalne regulacije za druga naseljena mesta na teritoriji opštine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, čija je izrada predviđena prostornim planom jedinice lokalne samouprave.

Cilj konkursa: Stvaranje planskog osnova, podsticanje planskog uređenja prostora i definisanje pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranje kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije.

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): jedinica lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije koja je u budžetu za 2013. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu urbanističkog plana za koji konkuriše i koja je opravdala ranije dodeljena sredstva za izradu urbanističkih planova.
Jedinice lokalne samouprave koje su 2013. godini po bilo kom osnovu iz budžeta RS već dobile sredstva za izradu urbanističkog plana koji je predmet ovog konkursa, nemaju pravo učešća na konkursu.

Maksimalni iznos po učesniku (u dinarima): Sredstva koja dodeljuje Ministarstvo na ime sufinansiranja pojedinačnog urbanističkog plana ne mogu preći iznos od 2.000.000,00 dinara, odnosno 50% od cene izrade plana.

Rok za podnošenje prijava: 30.08.2013. godine.

Broj telefona za dodatne informacije: Dragana Žurić, telefon: 011/3640-341, e-mail: dragana.zuric@mgu.gov.rs

Link

zp8497586rq

Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama”

advocacy_footerTRAG FONDACIJA (TRAG)  

Konkurs „Javno zastupanje u lokalnim zajednicama” do 9. septembra 2013. godine

Trag fondacija (Trag)  otvara konkurs pod nazivom Javno zastupanje u lokalnim zajednicama. Na ovaj način Trag u partnerstvu sa Institutom za održive zajednice (ISC), a uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), želi da podstakne i podrži udruženja građana u Srbiji u razvijanju uspešnih modela javnog zastupanja u lokalnoj zajednici.

Podrška inicijativama za javno zastupanje pružaće se u nekoliko faza:

• Na osnovu pristiglih prijava na konkurs biće izabrano do 12 organizacija. Po dva predstavnika/ce iz 12 izabranih organizacija proći će trening iz oblasti javnog zastupanja. Predviđena su tri trodnevna seminara koji će biti organizovani u oktobru, novembru i decembru 2013. godine.

• Posle završenog treninga, najbolje razrađeni i najrealističniji projekti dobiće finansijsku podršku za sprovođenje, u iznosu do 15.000 dolara (u dinarskoj protivvrednosti).

Ovde možete preuzeti Poziv za prijavljivanje sa detaljnim objašnjenjem programa i kriterijuma, kao i Formular za nacrt projekta koji popunjen treba poslati na adresu zajednice@tragfondacija.org , najkasnije do 9.septembra 2013. godine (do 17h). Za sve dodatne informacije i pitanja možete se obratiti kancelariji.

Detaljnije