Arhiva ‘Konkursi’

Raspisan konkurs za nagradu „Izvoznik godine 2013“

siepa_logoSIEPA

Raspisan konkurs za nagradu „Izvoznik godine 2013“

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije raspisala je konkurs za nagradu „Izvoznik godine“, a rok za dostavu prijava je 18. novembar.

Ovo je jubilarni deseti put zaredom kako se dodeljuje ova nagrada, i to u pet kategorija: za najboljeg izvoznika godine, za najbolji novi izvozni proizvod, za osvajanje novog tržišta, i prvi put odvojeno za najboljeg izvoznika u kategoriji srednjih preduzeća i za najboljeg izvoznika u kategoriji malih i mikro preduzeća.

O dobitnicima će odlučivati mešovita stručna komisija koju čine predstavnici državnih institucija i nezavisni eksperti.

Tradicionalna SIEPA-ina nagrada dodeljuje se od 2004. godine u cilju stimulisanja novih izvoznih poduhvata domaćih preduzeća, a dobitnici, osim vrednih nagrada, dobijaju i ekskluzivno pravo da koriste logo „Izvoznika godine“.

Svečana ceremonija dodele Nagrade zakazana je za 4. decembar 2013. godine.

Dodatne informacije o uslovima učešća, kao i formular za prijavu možete naći ovde.

Rok za prijavljivanje 18. novembar

Detalji

zp8497586rq

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini

no-drugsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za realizaciju akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini

Konkurs je namenjen za finansiranje i sufinansiranje projekata oraganizacija mladih i za mlade, čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine, radi realizacije Akcionog plana za borbu protiv droge u AP Vojvodini.

PRIORITET će imati projekti koji podrazumevaju:
•    ravnomernu i što veću pokrivenost teritorije AP Vojvodine (Banat, Bačka, Srem)
•    partnersku saradnju između više udruženja sa obrazovnim i zdravstvenim ustanovama, kao i Kancelarijama za mlade

PROJEKTNI ZADACI:
1.    Edukacija roditelja i zaposlenih u vaspitno obrazovnim ustanovama o metodama prevencije
2.    Sprovodjenje programa promocije zdravih stilova života
3.    Kontinuirana saradnja sa javnim glasilima i drugim sredstvima javnog informisanja i njihovo uključivanje u preventivne aktivnosti (uslov: potpisan sporazum o saradnji sa medijskom kućom ili pisanim medijem)

USLOVI KONKURSA:
•    Predlozi projekata se podnose na formularima koji se mogu preuzeti na sajtu www.sio.vojvodina.gov.rs
•    Udruženja moraju da budu registrovana u Agenciji za privredne registre te da prilože rešenja o registraciji.
•    Konkursna dokumentacija se podnosi preporučenom pošiljkom u tri primerka i u elektronskoj formi (formular i budžet na CD-u), na adresu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine, Bul. Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili lično u pisarnici Vlade AP Vojvodine. Prijave se podnose u zapečaćenoj koverti sa naznakom ”ne otvarati – prijava za Konkurs za realizaciju Akcionog plana za borbu protiv droga u APV”. Na poleđini koverte navesti podatke o nosiocu: naziv, adresu, telefon, kontakt osobu.
•    Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 2.000.000,00 dinara. Ciljevi Akcionog plana za borbu protiv droga u APV, obuhvaceni ovim konkursom su sadržani u tačkama 4.3., 4.5., 4.9., 7.3.
•    Iznos honorara članova projektnog tima ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom
•    Rok podnošenja prijave je 8 dana od dana objavljivanja Konkursa (31.10.2013.)
•    Realizacija projekta ne može trajati kraće od 90 dana i duže od septembra meseca 2014. godine
•    Jedna organizacija ne može da konkuriše sa više projekata

Dokument Akcionog plana politike za borbu protiv droge u AP Vojvodini do 2014. godine možete naći na sajtu www.vojvodina.gov.rs  i   www.omladina.info

Kriterijumi za dodelu sredstava su formulisani u Pravilniku o dodeli sredstava za realizaciju Akcionog plana za AP Vojvodinu do 2014. godine.

Sve dodatne informacije, u vezi sa Konkursom, možete dobiti pozivom na telefon 021/ 487-4871 svakog radnog dana od 9,00-14,00 sati ili putem elektronske pošte na mladi@vojvodina.gov.rs

Detaljnije o konkursu

Pokreni se za posao

pokreni se za posaoENECA NIŠ

Pokreni se za posao       

Prоgrаm „Pоkrеni sе zа pоsао!“ оbеzbеđuје:

 • bespovratna sredstva u iznosu do 200.000 dinara u vidu opreme neophodne zа pokretanje ili unаprеđеnjе preduzetničke delatnosti
 • poslovne i stručne obuke
 • stalnu savetodavnu pomoć od strane ekonomskih stručnjaka

Kоmе је prоgrаm nаmеnjеn?

„Pоkrеni sе zа pоsао!“ je program namenjen osobama sa dobrom poslovnom idejom iz cele Srbije. Namenjen je osobama kоје krаsi prеduzеtnički duh, аli im zbоg sоciјаlnоg stаtusа nisu dоstupni krеditi kоmеrciјаlnih bаnаkа.

Uslovi konkursa:

 • Prebivalište ili boravište na teritoriji Republike Srbije
 • Dobra i održiva poslovna ideju za započinjanje ili unapređenje sopstvenog biznisa
 • Popunjen prijavni obrazac

Rok za prijavu : 31. decembar 2013.

Odabir kandidata

Kandidati koji zadovolje socijalne i ekonomske kriterijume biće kontaktirani nakon prvog kruga konkursa u cilju odabira finalnih korisnika sredstava.

Možete nas kontaktirati telefonom na 018/240-306 i 018/528-228 od ponedeljka do petka od 08 do 16 časova ili mejlom na pokrenisezaposao@eneca.org.rs

Detaljnije o konkursu

zp8497586rq

Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013. godini

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za finansije za učešće u sufinansiranju projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije u 2013. godini

Konkurs je otvoren do 30. novembra 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

zp8497586rq

Fond Ambasade Kraljevine Norveške u Srbiji

Norveska kraljevina u Srbiji logoAMABASADA KRALJEVINE NORVEŠKE U SRBIJI

Fond ambasade

Program je otvoren, a predlozi projekata primljeni nakon 1. avgusta  2013. će biti procenjeni u februaru 2014. godine.

Norveška ambasada u Beogradu nudi grant šeme ya razvoj civilnog društva i lokalnih zajednica u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.

Fond ambasade je dostupan tokom cele godine za različite aplikante i inicijative koje obično traju do godinu dana u iznosu do 750.000 NOK (oko 100.000 evra).

Molimo vas da konsultujete smernice za informacije o prioritetnim oblastima, ciljnim grupama, kriterijumima alokacije donacija, rokovima i zahtevima i korišćenju odgovarajućih formulara. Smernice se menjaju s vremena na vreme, stoga vas molimo da pročitate poslednju verziju pre apliciranja.

Ukoliko se vaš projekat odnosi na širi razvoj i izgradnju kapaciteta civilnih društava u Srbiji, ambasada nudi poseban program podrške koji se zove „Jačanje vivilnih društava u Srbiji“. Kliknite ovde za više informacija o ovom programu.

Detaljnije

zp8497586rq

Javni poziv za učešće u programu Čistije i zelenije škole u Vojvodini

Kids clip artPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Javni poziv za učešće u programu Čistije i zelenije škole u Vojvodini

Javni poziv za učešće u programu Čistije i zelenije škole u Vojvodini svim predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

Rok za prijavu je 01.11.2013. godine.

Javni poziv

Plan aktivnosti

Link

zp8497586rq

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji

ESMT_EMBA_GraduationFOND ZA MLADE TALENTE

Konkurs za stipendiranje studija u Republici Srbiji

Fond za mlade talente Vlade Republike Srbije raspisao je danas konkurs za stipendiranje 1200 studenata završnih godina osnovnih akademskih i master akademskih studija.

Konkurs je otvoren za stipendiranje do 800 najboljih studenata završnih godina osnovnih akademskih studija i do 400 studenata završnih godina master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2013/14 godinu.

Konkurs će trajati mesec dana, do 15. novembra.

Tekst konkursa, koji je danas objavljen u dnevnom listu „Politika“, možete preuzeti OVDE, a obavezan obrazac za konkurisanje možete preuzeti OVDE.

Konkurs – lovstvo

huntingPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs – lovstvo

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodeliće u 2013. godini putem ovog konkursa sredstva u iznosu do 31.000.000,00 dinara za realizaciju sledećih aktivnosti:

1. Izrada i realizacija programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divljači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine u iznosu do 23.900.000,00 dinara, i to za:
a)  Izgradnju lovno – tehničkih objekata:
•        prihvatilišta za fazanske piliće,
•        bunara i pojilišta za divljač i
•        uređenje poligona za fazane.

b) Rekonstrukcija lovno tehničkih objekata u lovištima posebne namene-rekonstrukcija ograde lovišta posebne namene u iznosu do 2.000.000,00 dinara..

2. Naučno-istraživački i stručni rad u ukupnom iznosu do 1.100.000,00 dinara, i to za:
a) istraživanje realnog prirasta zeca u AP Vojvodini za lovnu sezonu 2014/2015 godinu;

b) naučno-istraživački rad u delatnosti lovstva;

3. Druge namene u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu – nabavka opreme za korisnike lovišta u AP Vojvodini u iznosu do 4.000.000,00 dinara , i to za:
•        računare,
•        lovočuvarska odela,
•        dvoglede i
•        drugu opremu – moped.

Konkurs traje:  do 31.10.2013.

Detaljnije

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga socijalne zaštite

help-one-another hand circleMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLjAVANjA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje projekata za razvoj usluga  socijalne zaštite

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije-Sektor za brigu o prodici i socijalnu zaštitu, raspisuje konkurs za uspostavljanje, razvoj i unapređenje usluga socijalne zaštite u zajednici.

Cilj konkursa:

Cilj konkursa je podsticanje i razvoj usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta i poboljšanje položaja najugroženijih grupa građana.

Opšti uslovi konkursa:

 • Pravo učešća na konkursu imaju registrovana udruženja građana na teritoriji Republike Srbije;
 • Predlozi projekata se podnose na propisanim obrascima koji se nalaze u prilogu;
 • Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013.godinu u ukupnom iznosu od 77.033.139,00 (slovima:sedamdesetsedammilionatridesettrihiljadestotridesetdevet) dinara;
 • Trajanje projekta ne može biti duže od šest meseci;
 • Maksimalan iznos sredstava po projektu je 1.500.000,00 (slovima: milionpetstotinahiljada) dinara;
 • Podnosilac prijave na konkurs može da podnese samo jedan predlog projekta;
 • Rok za prijavljivanje odnosno za dostavu projektnih predloga je 25.oktobar 2013. godine.

SMERNICE ZA PODNOSIOCE PROJEKTA
Podnosioci prijave moraju da ispunjavaju sledeće kriterijume:
1)    da su registrovana udruženja u skladu sa Zakonom o udruženjima;
2)    da im je sedište na teritoriji Republike Srbije;
3)    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika.

Ukoliko se ustanovi da podnosilac predloga projekta odnosno lice angažovano na realizaciji projekta, podleže sukobu interesa neće mu biti dodeljena sredstva na ovom konkursu.

Kriterijumi za sadržaj projekata za koji se mogu dodeliti sredstva

 • Trajanje: trajanje projekta ne može biti duže od 6 meseci
 • Lokacija: sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na teritoriji Republike Srbije.

Teme konkursa su:

1.Usluge socijalne zaštite

 • uspostavljanje novih  i unapređenje postojećih dnevnih usluga u zajednici: dnevni boravak, pomoć u kući, svratište i druge usluge koje podržavaju boravak korisnika u porodici i neposrednom okruženju;
 • usluge podrške za samostalni život-stanovanje uz podršku, personalna asistencija, obuka za samostalni život i druge vrste podrške neophodne za aktivno učešće korisnika u društvu;

2.Unapređenje kvaliteta života posebno osetljivih grupa

 • povećanje kompetencija profesionalaca u sistemu socijalne zaštite;
 • informisanje šire javnosti o uslugama i načinu ostvarivanja prava u sistemu socijalne zaštite.

Broj predloga i odobrenih projekata po podnosiocu prijave:
Podnosilac prijave može da podnese samo jedan predlog projekta.
Prijavu može podneti sam ili u partnerstvu sa drugim udruženjima, jedinicom lokalne samouprave u kojoj se sprovodi projekat, Republičkom ustanovom socijalne zaštite ili drugom javnom ustanovom, privrednim subjektom idr.

Vrsta troškova koja se može uvrstiti u budžet projekta
Kao projektna sredstva u obzir se mogu uzeti samo prihvatljivi troškovi. Prihvatljivi troškovi, prema ovom konkursu moraju da:

 • budu neophodni za izvođenje projekta i da su usaglašeni sa principima poštenog finansijskog upravljanja, što se naročito odnosi na vrednost uloženog novca i delotvornost troškova (dobijanja pravih vrednosti za uloženi novac);
 • tokom realizacije projekta budu evidentirani u obračunima ili poreskim dokumentima realizatora projekta, prepoznatljivi, proverljivi i podržani originalnom dokumentacijom na osnovu čijih kopija se pravdaju Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije – Sektoru za brigu o porodici i socijalnoj zaštiti.

U interesu je svakog podnosioca prijave da obezbedi realan budžet sa što povoljnijim cenama.

Detaljnije

Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

konkursKANCELARIJA ZA LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA

Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji

Kancelarija za ljudska i manjinska prava poziva mlade – pripadnike albanske, bošnjačke i romske nacionalne manjine da se prijave na konkurs za „Program stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“.

Šestomesečni Program stažiranja će se realizovati od novembra 2013. do kraja aprila 2014. godine  u Beogradu u šest državnih institucija, uz podršku ambasada Velike Britanije i Holandije, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA).

Rok za prijavu na konkurs i podnošenje neophodne dokumentacije je 23. oktobar 2013. godine.

Prijavni formular i tekst oglasa sa svim neophodnim informacijama zainteresovani kandidati mogu pronaći na veb stranicama Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs i Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa www.kt.gov.rs (formular će biti dostupan i u odeljenju Kancelarije za ljudska i manjinska prava u Bujanovcu, kao i u kancelarijama Koordinacionog tela za jug Srbije u Preševu i Bujanovcu).

Izabrani kandidati će potpisati ugovore sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava u kojima će biti naznačena njihova prava i obaveze. Svi izabrani stažisti će dobijati mesečnu nadoknadu za svoj rad.

Detaljnije