Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za projekte udruženja za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma

romi_simbol0MINISTARSTVO ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma

Iznos granta: 1.700.000,00 dinara.

Krug aplikanata: Udruženja, fondacije i zadužbine (u daljem tekstu udruženja), registovana kod Agencije za privredne registre.

KONKURS Za prijavu predloga projekata za realizaciju Akcionog plana za sprovođenje Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji (Akcioni plan odnosi se na period do 1.01.2015)  1, kao i lokalnih akcionih planova usvojenih od strane lokalnih samouprava. Ovaj  konkurs se realizuje u okviru programa „Tehnička podrška Kancelariji za ljudska i manjinska  prava za realizaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“ koji  implementira Misija OEBS-a uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodnu  razvojnu saradnju–SIDA.
Na ovom konkurs u se u potpunosti primenjuju opšte procedure i pravila za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava koje primenjuje Misija OEBS u Srbiji.

CILj KONKURSA
Opšti cilj konkursa je da se doprinese poboljšanju položaja romske zajednice kroz razvoj i realizaciju politike inkluzije Roma na lokalnom nivou.

Specifični cilj konkursa je unapređivanje primene lokalnih politika inkluzije Roma i kapaciteta udruženja da ih razviju i sprovode. Bespovratna finansijska sredstva će biti dodeljena udruženjima za:
– sprovođenje projekata za unapređivanje položaja Roma u skladu sa Strategijom za unapređivanje
položaja Roma i lokalnim akcionim planovima (ukoliko postoje).

Za realizaciju ovog konkursa izdvojeno je 17.000.000,00 dinara (slovima: sedamnaest milionadinara).

Poželjno je da se udruženja prijavljuju u partnerstvu sa lokalnom samoupravom.
Predlog projekta podnosi se na datom Obrascu za pisanje predloga projekta koji je u skladu sa ciljevima konkursa i dostavlja se Kancelariji za ljudska i manjinska prava.

PRIORITETI KONKURSA
Osnov za definisanje prioriteta konkursa je Strategija za unapređivanje položaja Roma (Sl.glasnik RS 27/09) kao i Akcioni plan za primenu Strategije do 2015. godine.
Realizacija predloženih projekata bi trebalo da direktno utiče na poboljšanu saradnju udruženja i lokalnih samouprava u kreiranju i realizaciji lokalnih akcionih planova za unapređivanje položaja Roma/Romkinja.

Rok za predaju dokumentacije: 30. septembar 2013.

Detalji

Sponzorstva i donacije

erste banka logoERSTE BANK A.D. NOVI SAD

Sponzorstva i donacije

Erste Bank a.d. Novi Sad posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstava i donacija. Pored toga što želimo da budemo pouzdan partner privredi i stanovništvu, budući da smo dugoročno posvećeni tržištu Srbije, vidimo svoju ulogu u aktivnom i konstantnom doprinosu razvoju društva i kulture. Trudimo se da budemo čvrsto povezani sa lokalnim zajednicama u kojima delujemo, doprinoseći njihovom daljem razvoju i stabilnosti.

Želimo da zajednice u kojima poslujemo posmatraju našu kompaniju ne samo kao banku, već i kao suseda. Naš cilj je da svojim akcijama i podrškom pomognemo povećanju kvaliteta života u sledećim oblastima:

  • unapređenje i promocija obrazovanja, kulture i umetnosti
  • unapređenje socijalne inkluzije, kroz osnaživanje i povećanje vidljivosti socijalno osetljivih grupa
  • smanjenje zagađenja koje proizvodimo našim poslovanjem
  • jačanje internih kapaciteta za rad sa zajednicom – program volontiranja zaposlenih

Vaše predloge za saradnju možete nam slati popunjavanjem Prijavnih formulara u skladu sa Uputstvima za prijavljivanje koje možete naći na linkovima u nastavku.
Za dodatne informacije možete nam pisati na sponzorstva.donacije@erstebank.rs ili nas pozvati na 011 201 50 11

Rok za predaju dokumentacije: 01. novembar 2013. godine.

Detalji

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga omladinskih organizacija

schuler helfen leben logoOMLADINSKA FONDACIJA SCHÜLER HELFEN LEBEN

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga omladinskih organizacija iz BiH i Srbije na program Movements across borders (MAB)

Omladinska Fondacija Schüler Helfen Leben Sarajevo otvorila je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga na program Movements across borders „MAB“ za 2013. godinu, koji je fokusiran na osnaživanje, povezivanje i zajednički angažman mladih osoba iz Bosne i Hercegovine i Srbije.

Omladinska Fondacija SHL – Učenici pomažu život, osnovana je od strane njemačkih učenika početkom 90-ih godina s ciljem pružanja pomoći mladima u zemljama bivše Jugoslavije koje su bile pogođene ratom. SHL i danas svoje programe realizira s ciljem razvijanja kapaciteta mladih, koji de im omogućiti pozitivan društveni angažman, i motivirati ih na aktivno uključenje u donošenje odluka u zajednici.

Informacije o Programu Movements across borders (MAB)
„MAB“ ima za cilj ojačati suradnju i međusobno povjerenje između mladih iz Bosne i Hercegovine i Srbije, kroz pripremu i realizaciju zajedničkih aktivnosti i manifestacija iz oblasti omladinskog angažmana, koje sadrže komponentu grassroots pristupa.

Ciljna skupina Programa su mladi u starosnoj dobi od 14 do 28 godina, koji su aktivni u nekoj neformalnoj grupi ili omladinskoj organizaciji.

Generalni ciljevi Programa su:
•    Uspostavljanje, ili daljnji razvoj zajedničkog socijalnog (društvenog) angažmana između mladih iz BiH i Srbije;
•    Promoviranje aktivizma mladih kroz zajedničke grassroots aktivnosti koje doprinose solidarnosti, multikulturalnosti i toleranciji mladih;
•    Uspostavljanje društvene kohezije i kulturne razmjene mladih koja omogućava mladim osobama da pokažu svoju kreativnost i inovativnost;
•    Kreiranje prostora za mlade u kojem de moći realizirati svoje aktivnosti;
•    Aktivizam i volonterizam mladih;
•    Razvoj lokalne zajednice kroz grassroots pristup;

Na osnovu sljededih kriterija SHL komisija de vršiti odabir pristiglih projektnih prijedloga:
•    Prijavljeni projektni prijedlog sadrži grassroots komponentu u svojim aktivnostima;
•    Ciljevi projekta su usklađeni s prioritetima i ciljevima “MAB” programa;
•    Organizacije / aplikanti će koristiti model “lokalni domaćin” – grupa iz BiH prilikom realizacije aktivnosti u Srbiji odsjeda u kućama svojih vršnjaka u Srbiji, i obrnuto.
•    Projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se realiziraju u BiH i Srbiji, a sve aktivnosti se realiziraju na volonterskoj osnovi.
•    Odgovorne osobe (koordinatori/ice) projekta su u starosnoj dobi od 14 do 28 godina;
•    Maksimalan budžet projektnog prijedloga je 5000 KM;
•    Realizacija projekta maksimalno traje 8 mjeseci;
•    Projektni prijedlog dostavljen u prijavnom formatu programa MAB.

Što su grassroots aktivnosti?
Grassroots aktivnosti imaju za cilj razvoj zajednice, kroz stvaranje skupina istomišljenika koje se formiraju oko zajedničkog interesa, ili rješavanja zajedničkog problema. Grassroots skupine se najčešće formiraju na lokalnoj razini i obično nisu pod kontrolom bilo koje političke stranke. Pokret čine građani – volonteri, koji izdvajaju svoje vrijeme i resurse za rješavanje problema oko kojeg su se okupili.

Grassroots aktivnosti mogu biti:
Uređenje napuštenog objekta u lokalnoj zajednici, čijim uređenjem mladi dobivaju prostor za provođenje svog slobodnog vremena kroz održavanje radionica, priredbi ili sličnih kulturnih dešavanja.

Uspostavljanje pokreta koji de se baviti organizacijom festivala mladih za neafirmirane umjetnike, a koji de kroz realizaciju festivala široj javnosti predstaviti svoj rad i time doprinijeti unapređenju kulturnog života u zajednici.

Pokret koji okuplja progresivne aktiviste koji de kroz demonstracije, performanse, razne ulične aktivnosti, flash mob akcije, kampanje, lobirati za rješavanje različitih problema s kojima se susredu mladi.

Jačanje volonterizma kroz različite socijalne aktivnosti, primjerice, programe poticanja pomoći osobama s posebnim potrebama, ugroženih i marginaliziranih skupina u društvu.

Tko može učestvovati u Programu
Program MAB je kreiran za omladinske organizacije iz Bosne i Hercegovine i Srbije i neformalne grupe (koje mogu prijaviti svoje projektne prijedloge preko registriranih udruženja građana), koje apliciraju u partnerstvu. Projektni prijedlog se mora sastojati iz dvije komponente, odnosno aktivnosti, koje će se realizirati u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Prednost u Programu će imati oni koji će koristiti model„lokalni domaćin“ – što znači da grupa iz BiH prilikom realizacije aktivnosti u Srbiji odsjeda u kućama svojih vršnjaka u Srbiji, i obrnuto.

Način prijave
Prijavnu aplikaciju za MAB program možete preuzeti ovde, te istu dostaviti putem e-maila: mab@shl.ba .

Prva faza Programa otvorena je do 31. oktobra 2013. godine.

Svi aplikanti će biti informisani o statusu svoje prijave. Maksimalan budžet po projektnom prijedlogu je 5.000 KM (Konvertibilnih Maraka).

Konkurs za nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda

hail net protectionPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža sa naslonom na površini ne manjoj od 1ha i ne više od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini od 60% od ukupne vrednosti
opreme.

2. Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 100.000.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

3. Pravo prijave na konkurs
Pravo da konkurišu imaju:
‐ fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
‐ pravna lica – registrovana za obavljanje delatnosti gajenja voća;
‐ zemljoradničke zadruge, koje su registrovane za obavljanje delatnosti gajenja voća (najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu).
Sva lica koja konkurišu moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

4. Potrebna dokumentacija
Obavezna dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

Fizičko lice (RPG):
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa obaveznim potpisom podnosioca zahteva,

2. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta,

3. izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom)

4. izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjih knjiga sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele zasada pod voćem koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);

5. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;

6. overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);

7. menica sa meničnom izjavom (koja se dostavlja prilikom potpisivanja Ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo);

8. originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i predračun ili račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca(tumača). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;

9. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu.

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:
1.Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja proizvođača voća kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja;
2.Overena izjava pod ličnom i materijalnom odgovornošću da je proizvodnja voća osnovna delatnost. (dokaz Prva strana RPG Izvoda)

Pravna lica i zemljoradničke zadruge
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

3. izvod iz Agencije za privredne registre;

4. overena kopija kartona deponovanih potpisa;

5. za zemljoradničke zadruge izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom) za najmanje 10 zadrugara;

6. izvod iz katastra nepokretnosti ili zemljišnjim knjigama sa podacima o vlasništvu i ograničenjima za sve katastarske parcele pod zasadom voća koje su predmet prijave (ne stariji od 15 dana);

7. izjava podnosioca prijave da po nekom drugom osnovu ne koristi bespovratna podsticajna sredstva za istu namenu;

8. overen ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta na kome je podignut zasad pod voćem najmanje do 2030. godine (ako je zemljište na kome se postavlja oprema koja je predmet ovog konkursa uzeto u zakup);

9. registrovana menica sa meničnom izjavom (dostavlja se prilikom potpisivanja Ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo);

10. originalni predračun sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i predračun ili račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca (tumača). Specifikacija opreme treba da sadrži osnovne karakteristike opreme prikazane u tabeli (podaci iskazani u prijavi o površini na kojoj će biti postavljena oprema koja je predmet ovog konkursa moraju biti isti kao u predračunu, odnosno računu). Podnosilac prijave ne može dostaviti ponudu;

11. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu,

12. za pravna lica koja su registrovana kao poljoprivredna gazdinstva izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor (prva strana izvoda RPG sa osnovnim podacima (tri kopije) i druga strana izvoda sa podacima o površinama i proizvodnjom);

13. Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je stupio na snagu 17.jula 2013.godine, pravna lica kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta,otvaraju poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva .

Dokumentacija koja se podnosi pri podnošenju zahteva, ukoliko je podnosilac zahteva poseduje:
1. Bilans uspeha za pravna lica i zemljoradničke zadruge u 2011. i 2012. godini,
2. Ugovor sa primarnim poljoprivrednim proizvođačima sa ugovorenim količinama za snadbevanje sa sirovinama (ukoliko posedujete isti),
3. Dokaz o broju zaposlenih lica u pravnom licu i u zemljoradničkoj zadruzi.
4. Potvrda podnosioca prijave da je član udruženja proizvođača voća kao i da su u potvrdi navede kada je overena izjava o pristupanju udruženja.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih zatraži i druga dokumenta.

Postupak za dobijanje sredstava
Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

U postupku razmatranja zahteva komisija proverava dokumentaciju, utvrđuje ispunjenost uslova i vrši procenu zahteva.

Odluka se donosi na osnovu kriterijuma utvrđenih Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za unapređenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta kroz nabavku sistema za zaštitu od vremenskih nepogoda na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna sredstva isplaćuju se nakon izvršene nabavke opreme koja je predmet ovog konkursa i postavljanja sistema protivgradne mreže sa naslonom pri čemu je potrebno dostaviti:
1. narativni(kratak, pisani) izveštaj o izvršenom poslu;
2. original ili fotokopija računa;
3. original ili fotokopija otpremnice;
4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

Neblagovremene i nekompletne prijave kao i prijave koje nisu overene pečatom i potpisom ovlašćenog lica, neće se razmatrati.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Rok za podnošenje prijava
Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 27.09.2013.godine.

Rok za završetak investicije
Rok za završetak investicije (postavljanje kupljenog sistema protivgradne mreže sa naslonom) je do 15.11.2013. godine.

Način podnošenja prijave
Prijava na konkurs se podnosi na obrascu koji se može preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 44 ili preuzeti sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijave se moraju dostaviti u zapečaćenoj koverti i to: poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade Autonomne Pokrajine Vojvodine (radnim danom do 14,00 časova).

Koverat na prednjoj strani mora da sadrži naznaku „Konkurs ‐ Nabavka protivgradnih mreža‐ ne otvarati”, a na poleđini koverte ime, prezime i adresu podnosioca prijave.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/456‐267.

Kontakt osoba: Nikola Vranjković

Detalji

SIEPA – AGENCIJA ZA STRANA ULAGANJA I PROMOCIJU IZVOZA

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava podrške za obuku i umrežavanje

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava imaju organizatori obuke i umrežavanja (pravno lice, preduzetnik, poslovno udruženje ili udruženje građana), koјi organizuјu obuku i umrežavanje iz oblasti IT preduzetništva, a koјi, na dan podnošenja priјave, duže od godinu dana obavljaјu registrovanu delatnost i sposobni su da dokumentuјu istoriјat uspešno organizovanih obuka i umrežavanja u oblasti IT preduzetništva.

Priјavu podnose ovlašćena lica lično ili poštom u zapečaćenoј koverti sa naznakom: ”Ne otvaraј – priјava za dodelu sredstava podrške za tehnološke startape”.

Adresa: Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Vlajkovićeva 3/5, 11000 Beograd
Predlažemo vam da prijavu pošaljete i na: info@startapsrbija.rs

Komisiјa, formirana u skladu sa Programom, razmatraće podnete prijave prema redosledu dospeća.

Јavni poziv biće otvoren do raspoloživosti budžetskih sredstava, a naјkasniјe do 15. novembra 2013. godine (u slučaјu utroška budžetskih sredstava za ove namene pre navedenog datuma, SIEPA će obјaviti obaveštenje o zatvaranju јavnog poziva).

VAŽNA NAPOMENA: Iako je POSLEDNJI ROK ZA PRIJAVU 15. novembar 2013.godine, pozivamo vas da se prijavite što pre, jer će komisija prijave pregledati odmah po prispeću, a ne po okončanju poslednjeg roka za prijavu. To praktično znači da, ukoliko zadovoljavate sve kriterijume, možete da sklopite ugovor o finansijskoj podršci značajno pre poslednjeg roka za prijave.

Kriteriјumi za dodelu sredstava su:

reference podnosioca priјave, istoriјa poslovanja, odnosno aktivnosti, adekvatno iskustvo u organizaciјi obuka i umrežavanja u oblasti IT preduzetništva;
predloženi proјekat, vrsta speciјalizovane obuke, namena, efekat na učesnike, dinamika realizaciјe proјekta;
opravdanost proјekta, finansiјska isplativost.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, Novi Sad

КОНКУРС
за суфинансирање производње дугометражних играних и документарно-играних филмова у 2013. години

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање (у даљем тексту: Секретаријат) суфинансираће у 2013. години производњу дугометражних играних и документарно-играних филмова у укупном износу од 30.000.000,00 динара, и то
По класификацији корисника:
30.000.000,00 динара 4541 – Текуће субвенције приватним предузећима

1. На Конкурсу могу да учествују само приватна предузећа регистрована искључиво за производњу филмова;
2. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријава – Конкурс за суфинансирање производње дугометражних играних и документарно-играних филмова у 2013. години, који се може преузети на интернет страници Секретаријата: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Додатне информације могу се добити у Секретаријату, на телефон 021/487-4714 или на е-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.
3. Уз пријаву се обавезно подноси:
– потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица Подносиоца пријаве
– фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног органа и
– сви прилози који су наведени у пријавама.
За тачност података унетих у пријаву одговара Подносилац пријаве.
4. Рок за подношење пријаве на Конкурс је 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Дневник“.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

Konkurs – protivgradne mreže

Konkurs traje:
04.09.2013. do 27.09.2013.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za nabavku protivgradnih mreža sa naslonom na površini ne manjoj od 1ha i ne više od 10 ha na teritoriji AP Vojvodine u visini od 60% od ukupne vrednosti opreme.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je 100.000.000,00 dinara.
Iznos sredstava za podršku investicija po sprovedenom konkursu ne može biti veći od 800.000,00 dinara po hektaru.

Pravo da konkurišu imaju:
– fizička lica – nosioci registrovanih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
– pravna lica – registrovana za obavljanje delatnosti gajenja voća;
– zemljoradničke zadruge, koje su registrovane za obavljanje delatnosti gajenja voća (najmanje deset zadrugara koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo i nalaze se u aktivnom statusu).

Sva lica koja konkurišu moraju biti sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.

L’entente survenue la semaine dernire entre le gouvernement

ati radeon hd 3450 and radeon hd 3650 video cards

payday loans You can apply for a Personal Loan online. Once you have an estimated monthly expenditure, you can easily compare it with your income. Customers, when possible, can elect to repay the full loan prior to the maturity date. L’entente survenue la semaine dernire entre le gouvernement canadien et Omar Khadr, et surtout le ddommagement de 10,5 M$ qui l’accompagne online payday loan, a beaucoup fait jaser. Le chef de l’opposition officielle, Andrew Scheer, s’est d’ailleurs insurg dans une vido publie sur son compte Twitter officiel samedi dernier. Les Canadiens sont choqus par la dcision [du premier ministre canadien,] Justin Trudeau, de donner un paiement secret de 10,5 M$ au terroriste qui a tu le sergent de l’arme amricaine, Christopher Speer, en Afghanistan, a t il dclar.. payday loans

cash advance online Somehow Imelda Marcos came to mind she said only people pay taxes I get the feeling this government feels health and safety is for people too. But I won use the wordThis is one the silliest parts of the new regs. Under ’07 the CDMC was supposed to be appointed early in the project so as to have an input into the design and programming. cash advance online

payday loans online How are the company shares doing? Remember, while downsizing may be a bad word for workers, investors like it as it shows the management is cutting costs. Also keep up with possible mergers involving your company. Look for when a merger is going to happen. payday loans online

online payday loan One way to boost your line of credit is to put all of your purchases you would normally make in a month (up to your limit on the card of course) on your card, and then paying that off ON TIME. You can usually pay things like car insurance on your card too. Pay everything you can think of.. online payday loan

payday advance Program, a California based bariatric and metabolic weight loss center. It help you keep a healthy relationship with your body. And by focusing on how being healthy feels awesome, you be less likely to fall into old bad for you habits.. Harry Beckwith (Selling the Invisible) It worse than the three faces of Eve. The many faces some companies present to their market and their customers. While decentralized divisions and distinct business operating units have done wonders for the agility of corporate America, we are starting to see at least one bad side effect:. payday advance

The one time i ran into this problem, it was on a new pc build. When we went to boot up the pc for the first time, the psu gave out a very high piched, almost inaudable squeel. We then tried multiple psu’s with that pc set up. There some bad credit ratings which consist of defaults, bankruptcy, arrears, late payments, skipped of payments, individual voluntary agreements, country court judgments or other poor credit factors. They all are acceptable to take advantages of these loans without going through the credit check. The most amazing fact is that the lender favours both bad credit and good credit equally.

online loans Quebbemann.”High protein foods are extremely filling and satisfying, so they actually help you eat fewer calories.” For this reason, newly meat free eaters end up eating many more calories than they would if they included some dairy or fish in their diets, he adds. Plus, it can be hard to get vitamin B12 from an animal product free diet. So if you do go vegan, be sure to make plant based proteins like beans, nuts, and soy 30% of your total calorie intake https://www.paydayloans16.com/paydayloans/, and look for vitamin B12 fortified foods.. online loans

cash advance Financial services have a huge impact on people lives, and if companies aren responsible in selling these services, it can lead to global disaster, as it did in 2008, said Linda Sherry of the nonprofit Consumer Action. Think it pretty amazing what short term memories people have up in Congress. Particular, tinkering with the bureau funding could do a lot of damage, Sherry said. cash advance

online payday loans There could be somebody who is very important to me and at a level of consent education where I feel really comfortable. If they really like having sex and I interested enough in them to want know what that like, I can see that happening. It like I putting a label on my own sexuality but including an asterisk, so I not preventing myself from growing and changing online payday loans.

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja

class-raising-handsPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za drugu polovinu 2013. godine

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice (u daljem tekstu: Sekretarijat) će, u skladu sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu („Službeni list APV“, br. 39/12 i 26/13), Finansijskim planom i finansijskim mogućnostima u budžetskoj 2013. godini, sufinansirati programe i projekte u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja na
teritoriji AP Vojvodine.

Ukupna sredstva predviđena za dodelu po ovom konkursu iznose 9.832.501,00 dinara.

Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

RASPODELA SREDSTAVA
A) Ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja
1. za programe i projekte osnovnog obrazovanja – 2.700.034,00 dinara,
2. za programe i projekte srednjeg obrazovanja – 2.274.649,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
• naknade iz budžeta za obrazovanje, kao što su takmičenja učenika iz nastavnih predmeta, edukativni kampovi i susreti učenika, ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje,
za ostvarivanje programa bezbednosti učenika, za uvođenje bilingvalne nastave, negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje njihove tradicije, osavremenjavanje obaveznog, izbornog i fakultativnog nastavnog rada;
• usluge informisanja, kao što su štampanje biltena, časopisa, publikacija, kao i štampanje monografija povodom obeležavanja jubileja;
• materijal za obrazovanje i
• usluge usavršavanja zaposlenih u vidu edukacije nastavnog kadra kroz učešće na seminarima, savetovanjima.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina.

B) Nevladine organizacije
1. za programe i projekte na nivou osnovnog obrazovanja – 2.651.412,00 dinara,
2. za programe i projekte na nivou srednjeg obrazovanja – 2.206.406,00 dinara.

Navedena sredstva namenjena su za:
• unapređivanje nivoa osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u AP Vojvodini;
• obezbeđivanje uslova za podizanje kvaliteta obrazovanja;
• dotiranje stručnih skupova i seminara iz oblasti obrazovanja I vaspitanja;
• dotiranje takmičenja iz nastavnih predmeta čiji su inicijatori nevladine organizacije;
• ostvarivanje i uspostavljanje međuregionalne i međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja i vaspitanja,
• dotiranje realizacije projekata u cilju osavremenjavanja nastavnih planova i programa, uvođenja inovacija u obaveznom, izbornom i fakultativnom nastavnom procesu i slobodnim aktivnostima, i
• dotiranje projekata koji imaju za cilj negovanje maternjeg jezika pripadnika nacionalnih zajednica i očuvanje tradicije.

Pravo učestvovanja na Konkursu imaju nevladine organizacije sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.

ZAJEDNIČKI USLOVI KONKURSA:
I Raspodela sredstava vrši se na osnovu sledećih kriterijuma:
1. značaj programa i projekta za razvoj osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini;
2. troškovi, koji su potrebni za programe i projekte koji se realizuju tokom tekuće 2013. godine;
3. postojanje drugih izvora za finansiranje programa i projekata;
4. da je podnosilac prijave sa uspehom realizovao programe i projekte iz prethodnih godina za finansiranje i sufinansiranje iz budžeta AP Vojvodine i da je podneo programski i finansijski izveštaj o njihovoj realizaciji sa dokazima o namenskom i zakonitom korišćenju odobrenih sredstava;
5. da je program i projekat usmeren prema većem broju krajnjih korisnika;
6. da program i projekat može pretežno da se realizuje do kraja tekuće budžetske godine;

II Podnosilac prijave, uz Upitnik, treba da priloži:
1. fotokopiju registracije ustanove kod nadležnog organa sa opisom delatnosti za koju je ustanova (nevladina organizacija) registrovana;
2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju.

Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca zahteva, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju ili informacije.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica i prijave koje nisu predmet Konkursa.

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja će se dodeljivati za one programe i projekte koji će se pretežno realizovati do kraja 2013. godine.

Učesnici konkursa koji ne pripadaju javnom sektoru, a kojima budu odobrena sredstva na Konkursu, pre prenosa sredstava iz budžeta, moraju otvoriti poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva, koji se uključuje u sistem konsolidovanog računa trezora, u roku koji će im biti određen prilikom obaveštavanja o rezultatima konkursa. Učesnicima konkursa kojima budu odobrena sredstva, a koji ne budu otvorili poseban namenski dinarski račun u navedenom roku, neće biti preneta sredstva, odnosno smatraće se da im sredstva na Konkursu nisu ni dodeljena.

NAČIN APLICIRANjA
Rok za podnošenje prijava na Konkurs je 20. septembar 2013. godine.

Zahtevi se podnose u pismenoj formi isključivo na konkursnom obrascu Sekretarijata (Upitnik), koji treba da bude overen i potpisan od strane ovlašćenog lica podnosioca zahteva.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice – „Konkurs za sufinansiranje programa i projekata u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u AP Vojvodini za drugu polovinu 2013. godine“
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

Obrazac upitnika se može preuzeti na zvaničnoj Web prezentaciji Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice: www.ounz.vojvodina.gov.rs

Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce zahteva.

Konkurs za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima

Fair and people graphicPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova učešća privrednih subjekata na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2013. godine

U cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru aktivnosti 10, ekonomska klasifikacija 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 5.000.000,00 dinara, refundiraće troškove učešća privrednih subjekata sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji, koji se održavaju u periodu septembar – decembar 2013. godine.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju mali i srednji privredni subjekti i preduzetnici, koji se bave proizvodnom i turističkom delatnošću, izvoznici ili potencijalni izvoznici, koji će u periodu septembar – decembar 2013. godine, izlagati na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji ( u daljem tekstu: izlagači)
Pravo učešća na Konkursu imaju izlagači koji nisu u teškoćama i to samo za prvo učešće na određenom sajmu.

2. Po ovom Konkursu refundiraće se do 50% sledeći troškovi izlagača na sajmovima:

  • troškovi zakupa, opremanja i vođenja štanda;
  • troškovi pripreme i štampanja propagandnog materijala za nastup na navedenom sajmu
  • Maksimalni iznosi refundacije za sajmove iznose:
  • do 50% cene zakupa, opremanja i vođenja štanda po izlagaču, a najviše do 500.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 400.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji
  • do 50% cene pripreme i štampanja propagandnog materijala, a najviše do 50.000,00 dinara za sajmove u Evropi i 30.000,00 dinara za međunarodne sajmove u Republici Srbiji

3. Prijave na Konkurs podnose se na obrascu Upitnika, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: ”Ne otvarati – prijava na Konkurs za sajmove”, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

4. Rok za podnošenje prijave je 09. 09. 2013. godine.

5. Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni prijave izlagača koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu a ugovorena obaveza je istekla, prema Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova.

6. Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega su Korisnici sredstava u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefon 021/487-4489.

Link