Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za treninge za pisanje biznis plana

Biznis mladih srbije biznis planBIZNIS MLADIH SRBIJE

Konkurs za treninge za pisanje biznis plana

Konkurs je namenjen mladima uzrasta od 18 do 35 godina, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije. Otvoren je do 24. novembra 2013. godine.

Biznis plan je opis budućnosti vašeg biznisa, dokument koji vam govori šta planirate da uradite i kako ćete to uraditi. Biznis plan je ključni strateški dokument za otpočinjanje posla i biće vam neophodan ukoliko vam je potrebno finansiranje – banke i investitori odobravaju sredstva na osnovu ovog dokumenta. Na našem petodnevnom treningu naučićete kako da napišete biznis plan, a nakon toga ćete dobiti i besplatnog konsultanta koji će vam pomoći da svoj biznis plan unapredite da biste imali više šansi prilikom konkurisanja za kredit.

Imajte u vidu da naš program omogućava pristup „Superstep“ kreditima Erste Banke, koji se izdaju pod povoljnim uslovima, u maksimalnom iznosu do 5.000 evra. Ukoliko imate biznis ideju koja zahteva veća finansijska ulaganja, naš program neće biti u mogućnosti da vam finansijski pomogne.

Ali ako vaša ideja bude dobro ocenjena, svakako ćete biti pozvani na trening.

Ove godine ćemo održati samo 2 treninga, za ukupno 40 kandidata. Selekcija će biti stroga, a u prijavnom formularu, koji možete da preuzmete na kraju ovog teksta, treba da nam pokažete da je vaša ideja dobra i izvodljiva i da zaista želite da se bavite biznisom koji ste osmislili.

Sve prijave će biti bodovane, na osnovu čega ćemo sastaviti rang-listu kandidata. Prvih 40 kandidata sa liste koji imaju najviše bodova biće pozvani na trening. U slučaju da neko od njih odustane, pozvaćemo narednog kandidata sa liste, i tako redom, do ispunjenja mesta na oba treninga.

Organizovaćemo 2 petodnevna treninga za izradu biznis plana, i to:
•    I trening u Nišu, od 11. do 15. decembra (uključujući i 15. decembar)
•    II trening u Novom Sadu, od 16. do 20. decembra (uključujući i 20. decembar)

Oba treninga će biti besplatna, a učesnicima će biti obezbeđeni smeštaj i hrana tokom trajanja treninga. Program nije u mogućnosti da učesnicima nadoknadi troškove prevoza, tako da ćete taj trošak morati da snosite sami.  Oba treninga će početi prvog dana oko 14 časova, kako biste imali vremena da doputujete (u slučaju da treba da putujete) do mesta održavanja treninga. Svih narednih dana, trening će trajati od 9 do 18 časova.

Konkurs je otvoren do 24. novembra 2013. godine. Naknadne prijave nećemo moći da prihvatimo. Rezultate selekcije objavićemo 3. decembra na BMS sajtu.

Popunjenu prijavu treba da pošaljete najkasnije do 24. novembra (uključujući i 24. novembar) na mail office@biznismladihsrbije.org.

Preuzmite formular za prijavljivanje:
Konkurs za trening_Formular za prijavljivanje

Link

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom

woman in wheelchair

MINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Prioritet Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom jeste unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji kroz

1.    Razvoj inovativnih servisa

2.    Podršku razvoju i realizaciji stimulativnih i inkluzivnih programa čiji je cilj socijalna integracija i inkluzija osoba sa invaliditetom

3.    Podizanje nivoa svesti zajednice o osobama sa invaliditetom i samih osoba sa invaliditetom o pravima, položaju i potrebama u cilju stvaranja uslova za socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja/organizacije koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:

•    da su registrovani Savezi udruženja;

•    da im je sedište u Republici Srbiji;

•    da deluju na republičkom ili pokrajinskom nivou;

•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta, a ne da deluju u svojstvu posrednika;

Način pisanja predloga projekta: Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Dokumentaciju čine:
–    Obrazac za pisanje predloga projekta (Aneks 1),
–    Obrazac budžeta projekta (Aneks 2) i
–    Obrazac – mesečni kalendar aktivnosti (Aneks 3)

Navedena dokumenta mogu se preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Rok i način dostavljanja projektnih predloga: Zainteresovane organizacije su dužne da predloge projekata dostave do 29.11.2013. godine.

Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom.

Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen (pečat i potpis odgovornog lica) i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA KONKURS – NE OTVARATI«.

Link

Javni poziv za učešće na sajmu „Hannover Messe 2014”

hannover-messe-2013

SIEPA

Javni poziv za učešće na sajmu „Hannover Messe 2014”

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza po treći put organizuje nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda na stručnom sajmu „Industrial Supply“ (izložba rešenja industrijskih dobavljača i lake gradnje) u okviru tehnološkog događaja „Hannover Messe 2014“, koji će se održati od 7. do 11. aprila 2014. godine u nemačkom gradu Hanoveru.

„Hannover Messe“ se održava više od 60 godina i predstavlja vodeći tehnološki sajam na tržištu Evrope, pod čijim krovom će ugostiti sedam međunarodnih stručnih sajmova. U 2013. godini na sajmu je učestvovalo više od 6.550 izlagača iz preko 65 zemalja, dok je sajam posetilo više od 225.000 stručnih posetilaca.

U okviru stručnog sajma „Industrial Supply“ nacionalni štand Srbije će se nalaziti u hali 4 koja će biti specijalizovana u oblasti: kovanja, obrade metala plastičnom deformacijom, mašinske obrade metala, kao i sistemima i podsklopovima. Na predstojećem sajmu Srbija će se predstaviti sa svojim proizvodima na ukupnoj površini od 110 m².

Rok za prijavu je petak 22. novembar 2013, a više informacija o uslovima učešća, kao i prijavu za učešće možete videti ovde.

Podrška ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća

Wild berries on green leavesMINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje proizvodnih zasada voća, i to: višnje, šljive, trešnje, jagode , maline, kupine i borovnice u 2013. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

PREDMET KONKURSA
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja kroz investicije u primarnoj proizvodnji za podizanje proizvodnih zasada višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice (u daljem tekstu: proizvodni zasadi), u 2013. godini (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.
Podsticaji se koriste za sledeće investicije:
1) naknadu troškova kupovine sadnica voćaka,
2) naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva proizvodni zasad.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo učešća na Konkursu ima:
1) fizička lica – nosioci komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava;
2) preduzetnici;
3) privredna društva
4) poljoprivredna odnosno zemljoradnička zadruga sa najmanje deset članova zadruge koji su u Registru poljoprivrednih gazdinstava upisani u statusu fizičkog lica – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 31. decembar, 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Podrška ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća

MINISTARSTVO POLjOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za korišćenje podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada voća i to: višnje, trešnje, šljive, jagode, maline, kupine i borovnice u 2013. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

PREDMET KONKURSA
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja merama ruralnog razvoja kroz investicije u proizvođačko prerađivačke kapacitete u vezi zasada višnje, trešnje, šljive, jagode, maline, kupine i borovnice u 2013. godini (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Podsticaji se odobravaju za investicije u nabavku prihvatljive nove:
1) mehanizacije za sadnju i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voća;
2) mehanizacije i opreme za zaštitu voća od bolesti, štetočina, korova, grada i hladnoće;
3) mašina i opreme za navodnjavanje voća;
4) mehanizacije i opreme za berbu voća;
5) opreme, odnosno materijala za voćarsku proizvodnju u zaštićenom prostoru;
6) traktora, motokultivatora i priključnih mašina i oruđa namenjenih upotrebi u voćarstvu;
7) opreme za pranje, prebir, kalibriranje, izbijanje, klasiranje, čuvanje, pakovanje, sortiranje, sušenje, poliranje i pakovanje voća; boks palete kao i ram palete za skladištenje voća u hladnjačama;
8) rashladne i pogonske opreme i delova opreme za hladnjače sa panelima;

Konkurs je otvoren do 31. decembra 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

konkursKANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem.

Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Prevencija i  pomoć u sprovođenju politika u oblasti azila i readmisije, sa posebnim naglaskom na unapređenje prevencije u navedenim oblastima u važećem zakonodavnom okviru i u skladu sa evropskim standardima, sa fokusom na romsku populaciju;
2.    Efikasnija implementacija postojećih strateških dokumenata koji se tiču položaja i statusa Roma u Srbiji, kroz izradu relavantnih izveštaja i istraživanja;
3.    Unapređenje kvaliteta života romske populacije kroz kreiranje i promovisanje integralnih lokalnih usluga/servisa/programa  (međusektorskih i međuopštinskih);
4.    Prevencija i suzbijanje trgovine ljudima kroz inovativne lokalne programe kao i kroz podizanje svesti o postojećim oblicima trgovine u Republici Srbiji, sa fokusom na romsku populaciju;
5.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema predstavnicima romske populacije, kao socijalno ugrožene populacije u domenu migracija – nacionalnih, regionalnih i ka EU.

OPŠTI USLOVI
Pravo učešća na konkursu imaju:

•    udruženja koje su registrovane u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
•    jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće još najmanje jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
•    jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru projekata udruženja radi unapređenja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji, dok se kao partner može pojaviti više puta;
•    udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca za pisanje predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
•    udruženje koje je nosilac projekta mora imati statutom predviđen cilj unapređenje položaja Roma.

PRIORITETI KONKURSA

Osnov za definisanje prioriteta konkursa su preporuke koje proističu iz nacionalnih strateških dokumenata koji definišu mere i aktivnosti za unapređenje položaja Roma kao i međunarodnih planskih dokumenata.

Konkurs je otvoren od  1.11.2013. do 18.11.2013. godine u 16:00 časova.

Detalji konkursa

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije – „IPA“

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-VojvodineRAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu kreditnih sredstava na ime predfinansiranja aktivnosti u realizaciji projekata instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije – „IPA“

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni cilj dodele sredstava je obezbeđenje finansijske podrške radi povećanja efikasnosti realizacije projekata odobrenih u okviru „IPA“ programa Evropske unije kod kojih se finansiranje realizacije projekta sprovodi uz primenu predfinansiranja.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI SREDSTAVA
Pravo učešća na konkursu imaju:
– nevladine organizacije i udruženja građana.

Pravo za dodelu sredstava u skladu sa ovim konkursom i propisima kojima se uređuje postupak javne nabavke imaju:
– jedinice lokalne samouprave – gradovi i opštine,
– javna preduzeća, institucije i ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, odnosno Autonomna Pokrajina Vojvodine.

Korisnici sredstava moraju imati registrovano sedište na teritoriji AP Vojvodine.

4. PODNOŠENjE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA

Zahtev za dodelu sredstava podnosi se na obrascu – Zahtev za odobravanje kredita (u daljem tekstu: Zahtev). Zahtev se može preuzeti elektronskim putem sa internet strane Fonda (www.rfapv.rs) ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar cara Lazara 7a Novi Sad.

Naknada za obradu kreditnog zahteva: iznosi 10.000,00 dinara.
Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa: 1.440,00 dinara za pravna lica (javna preduzeća), -492,00 dinara za dva člana udruženja, odnosno organizacije koji će kao sredstvo obezbeđenja dostaviti ličnu menicu.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-VojvodineRAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva  

1. CILjEVI I NAMENA DODELE SREDSTAVA

Osnovni cilj dodele kredita je obezbeđenje finansijskih sredstava namenjenih finansiranju trajnih obrtnih sredstava potrebnih za obezbeđenje kontinuiteta poslovnih procesa preduzeća.
Za realizaciju ove kreditne linije sredstva je obezbedila Autonomna pokrajina Vojvodina u iznosu od 400.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA

Pravo učešća na konkursu imaju mala i srednja preduzeća sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Po ovom konkursu zahtev može podneti samo jedno od pravnih lica koja se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. USLOVI KREDITIRANjA

 • iznos kredita: od 1.000.000,00 dinara do 20.000.000,00 dinara.
 • primena valutne klauzule
 • kamatna stopa:
 • 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom
 • 4% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
 • rok vraćanja kredita: 36 meseci, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period
 • grejs period: 6 meseci
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno

U grejs periodu kvartalno se obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope.

Obezbeđenje kredita:
– četiri menice sa meničnim ovlašćenjem u skladu sa Zakonom o platnom prometu
– dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem vlasnika, osnivača ili direktora
– garancija poslovne banke ili založno pravo prvog reda na nepokretnosti – hipoteka.

Ukoliko je predmet obezbeđenja hipoteka, ista može biti uspostavljena na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond), čija je vrednost prema proceni ovlašćenog procenitelja minimum 130% veća od traženog iznosa kredita.

Ukoliko je iznos kredita za koji se podnosi zahtev do 1.500.000,00 dinara, predmet obezbeđenja može biti i zaloga na građevinskim objektima u korist Fonda, čija je vrednost prema proceni ovlašćenog procenitelja minimum 300% veća od traženog iznosa kredita. Predmet obezbeđenja, čija vrednost prema proceni ovlašćenog procenitelja iznosi više od 600% od iznosa traženog kredita ne može biti prihvaćen.

Odobreni iznos kredita u odnosu na podneti zahtev zavisiće od raspoloživih sredstava koja su predviđena za finansiranje po ovom konkursu.

4. MINIMALNI USLOVI

Za sve podnosioce zahteva koji kao instrument obezbeđenja daju garanciju poslovne banke, važe sledeći minimalni uslovi:

 • Nema dospelih neizmirenih obaveza prema Fondu
 • Nema neizmirenih obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda

Za podnosioce zahteva koji kao instrument obezbeđenja daju hipoteku važe i ostali minimalni uslovi:

 • Kreditna istorija (nema dospele neizmirene obaveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama starije od 60 dana po bilo kom osnovu)
 • Broj dana blokade u poslednjih 12 meseci nije veći od 30 dana
 • Najmanje dva godišnja finansijska izveštaja
 • Poslovanje sa poslovnim i neto dobitkom
 • Iznos ukupne kratkoročne zaduženosti kod Fonda, banaka i drugih finansijskih institucija nije veći od 30% ostvarenih godišnjih prihoda.

5. PODNOŠENjE ZAHTEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Zahtev za dodelu sredstava podnosi se na obrascu – Zahtev za odobravanje kredita ( u daljem tekstu: Zahtev). Zahtev se može preuzeti elektronskim putem sa internet strane Fonda (www.rfapv.rs) ili u prostorijama Fonda, na adresi Bulevar cara Lazara 7a Novi Sad.

Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi: 10.000,00 dinara.

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi: 1.440,00 dinara.

Uplate naknada potrebno je izvršiti na račun Razvojnog Fonda APV broj 200-2626900101001-56; sa pozivom na broj 0363001101.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:
1. Popunjen obrazac Zahtev za odobravanje kredita sa dokazom o uplati navedenih troškova
2. Popunjen obrazac Izjava o povezanim licima
3. Popunjen obrazac Izjava o dodeli državne pomoći
4. Popunjen i potpisan obrazac Zahteva/saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa
5. Poslovni plan prema Sadržaju plana za TOS
6. Fotokopija osnivačkog akta i Statuta preduzeća odnosno drugog akta kojim je uređena nadležnost organa
7. Fotokopija OP obrasca
8. Potvrda poslovnih banaka o prosečnom stanju i prometu dinarskih i deviznih računa za prethodnu i tekuću godinu
9. Potvrda nadležnih organa o izmirenosti obaveza po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda, ne stariju od 30 dana
10. Kompletne godišnje zvanične finansijske izveštaja za prethodna dva obračunska perioda
11. Fotokopija overenih konsolidovanih finansijskih izveštaja ukoliko podnosilac Zahteva pripada grupi povezanih lica koja podleže zakonskoj obavezi sastavljanja istih,
12. Bruto bilans sa petocifrenim računima na dan podnošenja Zahteva i Specifikacija za poslednji godišnji račun i na dan podnošenja Zahteva sledećih računa: 202 (Kupci u zemlji), 203 (Kupci u inostranstvu), 433 (Dobavljači u zemlji), 434 (Dobavljači u inostranstvu)
13. Popunjen obrazac Projekcija bilansa stanja i uspeha za tekuću godinu
14. Dokumentacija za obezbeđenje kredita
Četiri menice sa meničnim ovlašćenjem u skladu sa Zakonom o platnom prometu
Dve lične menice sa meničnim ovlašćenjem (vlasnika, osnivača ili direktora).

Ukoliko je instrument obezbeđenja hipoteka na nepokretnosti:
– izvod iz zemljišnih knjiga ili katastra za nepokretnost koja je predmet hipoteke, ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahteva
– procena tržišne vrednosti nepokretnosti od strane ovlašćenog procenitelja odgovarajuće struke
– fotokopija ličnih karti svih vlasnika i supružnika vlasnika nepokretnosti
– odluka organa upravljanja o stavljanju hipoteke na nepokretnosti ukoliko je ista u vlasništvu pravnog lica

U slučaju odobravanja kredita od strane Fonda potrebno je dostaviti i:
– Polisu osiguranja nepokretnosti koja je predmet hipoteke vinkuliranu u korist Fonda (izuzev za zaloge na poljoprivrednom zemljištu).
Ukoliko je instrument obezbeđenja garancija poslovne banke:
– pismo o namerama poslovne banke o izdavanju garancije

*Pravna lica i preduzetnici koji kao instrument obezbeđenja po traženom kreditu predlažu garanciju poslovne banke, nisu u obavezi da dostave dokumentaciju pod podtačkom 8, 11, 12 i 13.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Kompletna potrebna dokumentacija dostavlja se prilikom predaje zahteva za kredit u Razvojnom Fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine doo u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.
Zahtevi koji se podnesu nakon zatvaranja konkursa, kao i zahtevi koji ne ispunjavaju minimalne uslove navedene u tački 5. Konkursa, neće biti uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702 ; 021/6351-022; 021/6351-014.

Detaljnije o konkursu

Javi poziv poslodavcima – program obuke mladih u privatnim preduzećima

usaidUSAID

Javi poziv poslodavcima – program obuke mladih u privatnim preduzećima

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja i 32 lokalne samouprave pozivaju privatne firme da se prijave za učešće u Programu obuke mladih u privatnim preduzećima. Program podrške razvoju radne snage otvoren je za sva privatna preduzeća zainteresovana za angažman novih zaposlenih i podrazumeva dvomesečnu obuku unutar privatnih preduzeća.

Poslodavci će:
• kroz ovaj Program moći da brzo i lako nađu i obuče zaposlene koji odgovaraju njihovim potrebama;
• uštedeti vreme i novac za odabir i angažovanje kadrova koji im trebaju za ostvarenje ciljeva poslovanja.

Program obuhvata besplatnu selekciju kadrova sa traženim kvalifikacijama, njihovo angažovanje i administriranje njihovog angažovanja. Za vreme trajanja obuke kandidati primaju nadoknadu od 60% minimalne bruto zarade koju obezbeđuje USAID Projekat održivog lokalnog razvoja, po osnovu Ugovora o stručnom usavršavanju. Obuka je namenjena mladima do 30 godina starosti za obavljanje poslova u proizvodnom i sektoru usluga.

Javni pozivje otvoren do 17. novembra 2013. godine.

Link

Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

kancelarija KANCELARIJA ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM

Javni konkurs za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije objavljuje Javni konkurs za sufinansiranje projekata udruženja i drugih organizacija civilnog društva kojima su dodeljena sredstva Evropske unije u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2011-2013“, iz Nacionalnog programa 2012.

Konkurs je otvoren od 23. oktobra 2013. godine  do 6. novembra 2013. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju udruženja, zadužbine i fondacije registrovane kod Agencije za privredne registre, koja deluju na teritoriji Republike Srbije, a koje su nosioci projekata koji su odobreni i ugovoreni u okviru programa „Podrška civilnom društvu 2011-2013“ – Nacionalni program za 2012. godinu.

Ovde možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju.