Arhiva ‘Konkursi’

Bespovratna sredstava lokalnim samoupravama i neprofitnim institucijama/udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma

suvenir 2POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine i neprofitnim institucijama/udruženjima za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat), dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, aktivnost 06, ekonomska klasifikacija 4631 – tekući transferi ostalim nivoima vlasti u iznosu od 4.000.000,00 dinara i 4819 – Dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 9.500.000,00 dinara, radi realizacije projekata iz oblasti turizma.

I. Sredstva namenjena lokalnim samoupravama sa teritorije APV

Cilj finansiranja je podrška aktivnostima u vezi sa organizovanjem turističko-privrednih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu, koje kao rezultat imaju prodaju proizvoda i usluga tokom cele godine.

II. Sredstva namenjena neprofitnim institucijama/ udruženjima

Cilj finansiranja je podrška aktivnostima u vezi sa:

1. organizovanjem turističko-privrednih manifestacija od značaja za AP Vojvodinu, koje kao rezultat imaju prodaju proizvoda i usluga tokom cele godine;

2. unapređenjem kamping turizma u AP Vojvodini;

3. unapređenjem poslovanja kroz nabavku dobara za pružanje dodatnih sadržaja turistima u svrhu aktivnog odmora;

4. podrškom aktivnostima za sprovođenje stručnih usavršavanja zaposlenih u turizmu.

USLOVI
Podnosilac:
1. može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 2.000.000,00 dinara,

2. dužan je da obezbedi sopstveno učešće minimum 30% (lokalne samouprave), odnosno minimum 10% (udruženja),

3. u obavezi je da planirane aktivnosti sprovodi na teritoriji AP Vojvodine.
Prihvatljivi troškovi koji se mogu finansirati mogu se videti na internet stranici Sekretarijata.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 30. septembar 2013. godine.

Prijave na Konkurs podnose se na konkursnim obrascima, koji se mogu preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs i sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – prijava na Konkurs iz oblasti turizma – transferi i dotacije», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Prilikom donošenja odluke prednost će imati lokalne samouprave, odnosno udruženja koja obezbede veće sopstveno učešće za realizaciju projekta.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće se razmatrati, kao ni dokumentacija podnosioca koji nisu ispunili ranije ugovorenu obavezu prema Sekretarijatu.

Podnosilac je u obavezi da, pre zaključenja ugovora, otvori poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza za udruženja kojima je odobren iznos od 200.000,00 dinara i manje su dve istovetne blanko solo menice, sa meničnim ovlašćenjima, a za iznose preko 200.000,00 dinara su hipoteka ili garancija od banke u vrednosti iznosa subvencije.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/456 790, 487 4302, 487 4580, 487 4669.

Detaljnije

Podsticajna sredstva za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup

old farmer with fork - BORKO IVO - sloveniaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Javni oglas za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2013. godinu

Sredstva podsticaja za izdavanje obradivog poljoprivrednog zemljišta u zakup iznose do 30.000.000,00 dinara. Sredstva za realizaciju navedenih aktivnosti obezbeđena su u budžetu AP Vojvodine.

Korisnici sredstava su fizička lica (poljoprivrednici), nosioci i članovi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva upisanog u Registar poljoprivrednih gazdinstava, koji su vlasnici poljoprivrednog zemljišta i:

1.    nisu učestvovali na Javnom oglasu za odobravanje i korišćenje podsticajnih sredstava za obradivo poljoprivredno zemljište dato u zakup za 2013. godinu, objavljenim ranije ove godine,

2.    imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine,

3.    koji su stariji od 65 godina i nisu korisnici penzije po osnovu prava penzijskog i invalidskog osiguranja zaposlenih ili samostalnih delatnosti, osim korisnika penzije po osnovu prava poljoprivrednog osiguranika i korisnika invalidske penzije koji su to pravo stekli kao osiguranici poljoprivrednici (uslov u pogledu godina života ne odnosi se na korisnike invalidske penzije),

4.    da su Ugovor o dugoročnom zakupu zaključili u 2013. godini ako do sada nisu koristili ova sredstva (odnosno 2009, 2010, 2011. ili 2012. pod uslovom da su već korisnici ovih sredstava),

5.    daju u zakup obradivo zemljište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine od najmanje 0,5 do najviše 10 hektara na period od najmanje 5 godina, od dana zaključenja Ugovora,

6.    da Ugovor nije zaključen između članova istog registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Konkurs traje:
17.09.2013. do 01.11.2013.

Detaljnije

VIRTUS nagrada za kompaniju koja brine

virtusLOGO_310807TRAG FONDACIJA

VIRTUS nagrada za korporativnu filantropiju

Trag fondacija (bivši Balkanski fond za lokalne inicijative) uz finansijsku podršku Evropske komisije i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU) raspisuje sedmi konkurs za VIRTUS nagradu za korporativnu filantropiju 16. septembra 2013. godine. Konkurs je otvoren za sve domaće i strane kompanije, korporacije, javna i državna preduzeća, mala i srednja preduzeća, medijske kuće, kao i korporativne fondove i fondacije, sa izuzetkom neprofitnih organizacija, javnih ustanova i organa uprave.

VIRTUS nagrada, ustanovljena 2007. godine, prva je i najznačajnija nagrada za korporativnu filantropiju u Srbiji koja promoviše društveno odgovorno poslovanje kao sastavni deo održivog razvoja kompanija.

Namenjena je, kako velikim kompanijama, tako i  malim i srednjim preduzećima i pojedincima koji su tokom 2012/13. godine na najdelotvorniji način doprineli opštem dobru pružajući materijalnu ili drugu vrstu podrške neprofitnim akcijama ili organizacijama civilnog društva.

Kandidate za nagrade mogu da predlože svi zainteresovani građani, pojedinci, neprofitne organizacije, mediji, PR i marketinške agencije, a i same kompanije i preduzeća mogu da prijave svoje programe.

VIRTUS nagrada za 2013. godinu biće dodeljena u četiri glavne kategorije:
•    Glavna nagrada za doprinos na nacionalnom nivou
•    Nagrada za doprinos lokalnoj zajednici u kojoj kompanija posluje
•    Nagrada za malo i srednje preduzeće
•    Nagrada za dugoročno partnerstvo između poslovnog i neprofitnog sektora

Pored ovih nagrada, biće dodeljena i četiri posebna priznanja:
•    Nagrada za doprinos socijalnom uključivanju, koja se dodeljuje u partnerstvu sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije (SIPRU)
•    Nagrada za podršku najinovativnijem projektu godine
•    Nagrada za volontiranje
•    Specijalna nagrada za medijski doprinos

Ceremonija proglašenja dobitnika će biti održana u Beogradu, u drugoj polovini januara 2014. godine. O dobitnicima nagrada će odlučivati nezavisni žiri koji čine ugledni pojedinci i stručnjaci iz sveta privrede, civilnog sektora, medija i marketinga.

Dodatne informacije, detaljni uslovi konkursa i prijavni formulari dostupni su na zvaničnom internet sajtu VIRTUS nagrade, www.tragfondacija.org/virtus

Rok za prijem prijava je 25. oktobar 2013. godine.

Detaljnije

Konkurs za meliorаciju pаšnjаkа i livаdа

Pasture-FencePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju aktivnosti : Melioracija pašnjaka i livada na teritoriji AP Vojvodine u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 dinara.

Sredstva za realizaciju navedene aktivnosti obezbeđujuse iz budžeta AP Vojvodine maksimalno do 50% sredstava. Preostala sredstva obezbeđuje korisnik sredstava.

Krajnji rok za realizaciju aktivnosti je šest meseci od zaključenja ugovora.

Pravo i uslovi za učešće na konkursu:
Pravo da konkurišu imaju lokalne samouprave sa teritorije AP Vojvodine koja pristupaju melioraciji pašnjaka i livada na parcelama u državnom vlasništvu ili vlasništvu lokalne samouprave, a koriste se za ispašu stoke i proizvodnju sena u naseljima na teritoriji lokalne samouprave.

Potrebu melioracije pašnjaka i livada i potrebnu meru (primena azotnih đubriva , kalcizacija, gipsovanje, drljanje, vodosnabdevanje pojila i sl.) utrđuje lokalna samouprava na zahtev mesne zajednice.

Potrebna dokumentacija;
1. Prijava na konkurs
2. Fotokopija PIB obrazca
3. Fotokopija kartona deponovanih potpisa
4. Odluka (potpisana od strane predsednika opštine/gradonačelnika ili Opštinskog/gradskog veća) o programu melioracije pašnjaka sa iznosom sredstava koja će lokalna samouprava obezbediti za realizaciju ove aktivnosti u toku 2013 godine.
5. Elaborat melioracije pašnjaka na teritoriji lokalne samouprave (obavezno treba da sadrži; tehnički opis, površine i pozicioniranu lokaciju pašnjaka GPS uređajem, situacioni plan, utvrđene mere kontrole plodnosti svakog pašnjaka, plan sa vrstom potrebnih mera za melioraciju pašnjaka, vreme i rok Det er mange bonuser a velge mellom pa markedet. sprovođenja aktivnosti i predmer i predračun radova sa planiranim količinama utroška materijala za svaki pašnjak i celinu).

Nakon potpisanog ugovora sa korisnikom sredstava a pre prenosa sredstava po ugovoru korisnik je dužan da obezbedi:
1. kopije faktura materijala i izvršenih usluga,
2. kopija izvoda promene stanja na računu sa označenim iznosom koji se odnosi na pravdanu stavku,
3. GPS kordinate sa 4 fotografije na lokaciji koje će sačiniti zaposleni iz Poljoprivredne stručne službe sa datog regiona, pre i posle realizovane investicije na pašnjaku ili livadi,
4. Narativni izveštaj podnosioca zahteva (odgovornog lica lokalne samouprave) o utrošenom materijalu, izvršenim uslugama , koji u zbiru moraju da se slažu sa količinom nabavljenog materijala u računima i izvršenim uslugama u akciji melioracije pašnjaka i livada.

U slučaju potrebe, Sekretarijat zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

Razmatranje prispelih prijava vršiće komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Konačnu odluku o raspodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Kriterijumi za ocenu prijava utvrđeni su Pravilnikom o dodeli sredstava za melioraciju pašnjaka u 2013 godini.

Prava i obaveze između Sekretarijata, i korisnika sredstava regulisaće se ugovorom.

Učesnicima na konkursu sa kojima se zaključi ugovor o korišćenju sredstava, dokumentacija podneta na konkurs se ne vraća.

Način podnošenja prijave na konkurs:
Obrazac „Prijava na konkurs“, može se preuzeti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, I sprat kancelarija 42 ili sa sajta Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom podnosi se zaključno sa 04.10.2013. godine, na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bul. Mihajla Pupina 16, Novi Sad, sa naznakom „za konkurs – melioracije pašnjaka“.

Neblagovremene i nekompletne prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-4416.

Detaljnije

Javni poziv za učešće u programu povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji

vip logoFOND ZA PODRŠKU INVESTICIJA U VOJVODINI – VIP

Javni poziv za učešće u programu povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji Vojvodine

Fond za podršku investicija u Vojvodini – VIP objavljuje Javni poziv za učešće u Programu povećanja konkurentnosti proizvoda u prehrambenoj industriji Vojvodine, u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju – JICA.

Zadatak programa koji vodi VIP fond je da japanski konsultant pruži tehničko-konsultantsku pomoć odabranim privrednim društvima, u nekoj od sledećih oblasti:
•    Sistem kvaliteta i kontrole kvaliteta
•    Poboljšanje i uvođenje inovacija u radne procese
•    Povećanje kvaliteta proizvoda
•    Smanjenje troškova proizvodnje
•    Priprema i poboljšanje strategije izvoza

Pravo na učešće u programu imaju privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da imaju minimum 30 zaposlenih i angažovanih lica u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave
 2. Da su pozitivno poslovali u prethodne tri godine, u oblasti proizvodnje prehrambenih proizvoda (podrazumeva oblast 10. u Klasifikaciji delatnosti)
 3. Da imaju većinsko domaće vlasništvo i sedište registrovano na teritoriji AP Vojvodine
 4. Da nemaju neizmirenih obaveza prema Republici Srbiji
 5. Da imaju godišnji promet ne manji od 100.000.000 dinara
 6. Da ostvaruju izvoz veći od 100.000 evra na godišnjem nivou
 7. Da imaju jasnu strategiju izvoza i politiku kvaliteta, koje treba detaljno opisati u Prijavi

Rok za podnošenje prijave je 02. oktobar 2013. godine u 16 časova

Detaljnije

Konkurs – manifestacije

agricultural fairPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za prijavu manifestacija za dodelu finansijske podrške organizatorima manifestacija tipa sajmova i izložbi vezanih za poljoprivrednu proizvodnju i lokalno – tradicionalnih manifestacija iz nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine.

1. Predmet i cilj konkursa
je dodela finansijske podrške Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine za organizaciju manifestacija u 2013. godini, u cilju jačanja i podizanja kapaciteta ruralne sredine, povezivanje poljoprivrednika, ruralnog stanovništva, promocija ruralne sredine i poljoprivrednih prizvoda radi boljeg pozicioniranja na tržištu.

2. Vrsta manifestacija koje će se finansirati i vrsta korisnika.

 1. Manifestacije tipa sajmova i izložbi, koje su vezane za poljoprivredu, preradu poljoprivrednih proizvoda, ishranu i ruralni razvoj.  KORISNICI PODRŠKE – opštine sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana u čijem su delokrugu poljoprivrede aktivnosti i ruralni razvoj, osim udruženja građana koji se bave stočarskom proizvodnjom.
 2. Za lokalno – tradicionalne manifestacije – sa svrhom prezentacije kulturne baštine, očuvanja tradicionalnih zanata, očuvanje proizvodnje lokalnih proizvoda. KORISNICI PODRŠKE opštine sa teritorije AP Vojvodine, udruženja građana koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, udruženja građana koja neguju tradicinalne vrednosti i bave se očuvanjem starih zanata na selu i lokalne akcione grupe ( LAG-ovi).

3. Posebni uslovi za podršku
Posebni uslovi za podršku manifestacijama definisani su u “Pravilniku o  dodeli sredstava iz programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela“, koji su osnov za bodovanje i kvalifikovanosti prijave za finanisranje

Isplata sredstava
– Razmatranje prispelih Prijava vršiće Komisija koju obrazuje pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
– Dodela sredstava vršiće se po osnovu prispelih prijava, do utroška sredstava opredeljenih za ovu namenu
– Isplata sredstava vršiće se na osnovu Ugovora Sekretarijata i korisnika sredstava.

Iznos sredstava
Ukupan iznos sredstava namenjen za podršku organizatorima manifestacija iznosi 15.998.000,00 dinara

Nadzor nad korisnicima sredstava organizatorima manifestacija
– Korisnici su dužni da čuvaju duplikate Prijave kao i prateću dokumentaciju četiri godine od dana podnošenja Prijave,

– Organizator manifestacije kome su odobrena sredstva za održavanje manifestacije ima obavezu da tokom trajanja manifestacije na vidnom mestu istakne da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo AP Vojvodine obezbedio finansijsku podršku.

Trajanje konkursa, potrebni obrasci i slanje Prijave za održavanje manifestacije.

– Konkurs je otvoren zaključno sa 22.11. 2013. godine.

– Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

– Prijava se podnosi isključivo na:

a) Obrazcu: „ Prijava za dodelu finansijske podrške“,
b) Obrazcu „Finansijskog plana organizovanja manifestacije“ i
c) Obrazcu „ Lista članova udruženja“ za vrstu manifestacija za koju je ova
lista neophodna.

Obrazci kao i tekst konkursa su objavljeni na sajtu Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs

Organizator manifestacije podnosi Prijavu sa svom potrebnom dokumentacijom, isključivo poštom, na adresu
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ORGANIZATORIMA MANIFESTACIJE U 2013. GODINI “ i „NE OTVARATI“.
ili lično na pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Vlade APV.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 021/487-44-13.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Detaljnije

EU Exchange 4 – Konkurs za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama

Exchange 4STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA – SKGO

EU Exchange 4 – Konkurs za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa EU Exchange 4 raspisuje poziv za učešće na konkursu za podršku strateškom planiranju i upravljanju finansijama.

Poziv je otvoren u okviru Komponente 1 – Opštinsko planiranje i SLAP IS podrška i Komponenta 2: Podrška opštinskim finansijama programa EU Exchange 4.

Rok za dostavljanje prijava je 11. oktobar 2013. godine.

Dodatne informacije zainteresovanim podnosiocima biće dostupne svakog radnog dana od strane SKGO/ EU Exchange 4 tima, počev od druge nedelje septembra, zaključno sa 5. oktobrom 2013. godine putem telefona: 011 322 34 46 ili elektronskom poštom na: sanela.veljkovski@skgo.org i dunja.naic@skgo.org.

Više informacija o konkursu

Konkursna dokumentacija

INFO DANI
Info dani posvećeni prezentaciji komponenti 1 i 2 EU Exchange 4 programa biće održani tokom meseca septembra po sledećem rasporedu:

 • 12.9.2013. godine, Užice, sala Skupštine grada (ulica Dimitrija Tucovića 52)
 • 16.9.2013. godine, Jagodina, sala Pomoravskog okruga (ulica Knjeginje Milice 80/a)
 • 17.9.2013. godine, Niš, sala Skupštine grada (ulica Nikole Pašića 42)
 • 19.9.2013. godine, Novi Sad, sala Skupštine grada – Plava sala (ulica Žarka Zrenjanina 2)
 • 23.9.2013. godine, Beograd, sala Skupštine GO Stari Grad (ulica Makedonska 42)

Regionalne prezentacije biće prilika da se prisutni upoznaju sa predviđenim aktivnostima na komponentama 1 i 2, koje su usmerene na postizanje ciljeva koji se odnose na podršku opštinskom planiranju (sektorski i akcioni planovi) i lokalnim finansijama (programski/kapitalni budžeti i municipalne obveznice), odnosno na dostizanje specifičnih ciljeva u okviru komponenti.

Za sve dodatne informacije o Info danima možete se obratiti Željku Krnetiću, saradniku za komunikacije na programu EU Exchange 4 telefonom na 011/3221-446 ili elektronskim putem na zeljko.krnetic@skgo.org

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investicije i nabavke osnovnih sredstava

novac-dinariFOND ZA RAZVOJ PRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za investicije i nabavke osnovnih sredstava – razvoja preduzetništva višeg nivoa zapošljavanja

1.    Cilj dodele sredstava

Osnovni cilj dodele bespovratnih sredstava za mala i srednja preduzeća  i preduzetnike predstavlja podršku podsticanju i povećanju efikasnosti proizvodnih, uslužnih i ostalih delatnosti, unapređenju stepena konkurentnosti, povećanje obima prometa na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i razvoju netehnoloških i tehnoloških inovacija, poboljšanju nivoa tehničke opremljenosti, a sve u cilju novog zapošljavanja.

Ukupan iznos planiranih sredstava za raspodelu iznosi 2.500.000,00 dinara.

2.    Namena i merila dodele sredstava:

•    za povećanje ljudskih kapaciteta i postizanje većeg nivoa zaposlenosti;
•    za nabavku opreme, uređaja, postrojenja i softvera od značaja za unapređenje poslovne delatnosti privrednog subjekta, sticanje i usavršavanje znanja zaposlenih;
•    za pripremu preduzeća ili preduzetništva za povećanje energetske efikasnosti.

Osnov za finansiranje može predstavljati svaka nabavka ili investicija realizovana 2013. godini čija je isplata na osnovu fakture kompletno izvršena ili je nabavka u toku, što se dokazuje predračunom ili izvodom tekućeg računa.

Pravo učešća na konkursu imaju preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i društva sa ograničenom  odgovornošću koji su registrovani na području Opštine Kanjiža i koji u protekle tri godine nisu poslovali sa gubitkom.

Upravni odbor Fonda će vršiti dodelu bespovratnih sredstava u najmanjem iznosu od 150.000,00 dinara a najviše do 250.000,00 dinara koja će biti neposredno usmerena na račun korisnika.

Korisnici podsticajnih sredstava Fonda moraju obezbediti 50% od predračunske, računske ili ugovorne vrednosti investicije.

Merila i kriterijumi dodele sredstava prema Programu Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža za 2013. godinu čine:

 • finansijska stabilnost učesnika i ljudski resursi, uticaj projekta na zapošljavanje, (maksimalno 55 boda)
 • štednja energije, prerade sekundarnih sirovina i zaštita životne sredine (maksimalno 10 boda)
 • veće sopstveno učešće, veće učešće banke i drugih u odnosu na tražena sredstva (maksimalno 15 boda)
 • doprinos strategiji razvoja opštine Kanjiža (maksimalno 20 boda)

Finansirani projekti moraju biti realizovani na teritoriji opštine Kanjiža.

Može se nabaviti samo oprema povezana sa osnovnom delatnošću.

Svaki učesnik može konkurisati sa jednom prijavom za konkurs.

Isplata dodeljenih sredstava će se vršiti nakon potpisivanja ugovora između dobitnika konkursa i Fonda.

Obaveza poslodavca je da u radnom odnosu drži svakog novoprimljenog radnika najmanje 12 meseci.

Fond će pratiti namensko korišćenje sredstava. Ukoliko se utvrdi da odobrena sredstva nisu utrošena namenski i u skladu sa uslovima konkursa, korisnik sredstava se obavezuje da vrati sredstva u punom iznosu.

3.    Nemaju pravo učešća na konkursu

–    članovi Upravnog i Nadzornog odbora Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža, kao ni zaposleni u opštinskog upravi i lokalnoj samoupravi opštine Kanjiža;
–    preduzeća i preduzetnici pod stečajem i likvidacijom ili koji su nelikvidni odnosno posluju sa gubitkom protekle tri godine;
–    poslovna delatnost je registrovana posle 01.01.2010.;
–    imaju manje od 2 zaposlenog.

4.    Dokumenta koja se podnose uz zahtev za dodelu bespovratnih sredstava:

 • popunjena prijava i formular za plan realizacije projekta,
 • finansijski izveštaj za prethodne tri godine,
 • izvod o registraciji ne stariji od 6 meseci,
 • potvrda o izmirenju poreskih obaveza,
 • predračun/ugovor/račun,
 • izjavu o svim drugim “de minimis” državnim pomoćima, dobijenih u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu.

5.    Konkurs je otvoren do 11. oktobra 2013. godine.

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Kanjiža i oficijelnom sajtu opštine Kanjiža.

Kompletna konkursna dokumentacija se dostavlja na sledeću adresu: Opština Kanjiža, 24420 Kanjiža Glavni trg br. 1. ili se predaje lično u Uslužni centar (kancelarija br. 2) sa sledećom naznakom: “Prijava na konkurs Fonda za razvoj privrede opštine Kanjiža”

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće se uzimati u razmatranje.

Detaljnije informacije možete dobiti u kancelariji broj 2. kod Čabai Eržebet ili na broj telefona 024/874-689. Prijavu možete naći na oficijelnom sajtu opštine Kanjiža www.kanjiza.rs.
Odluku po prispelim prijavama će doneti Upravni odbor Fonda u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.

Detaljnije

Konkurs – unapređenje savetodavnih poslova u poljoprivredi

savetodavPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu

Ovim konkursom dodeljuju se finansijska sredstva za realizaciju projekata u okviru tačke IX ‐ Posebni programi GODIŠNjEG PROGRAMA UNAPREĐENjA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLjOPRIVREDI U AP VOJVODINI ZA 2013. GODINU („Službeni list APV“ broj 3/13 i 13/13) (u daljem tekstu: Godišnji program),

Aktivnosti koje će se finansirati putem ovog konkursa su:
1) Saradnja sa Prognozno izveštajnom službom AP Vojvodine u zajedničkim projektima opažanja i preduzimanja mera zaštite bilja i useva, kao i prenošenje i širenje informacija poljoprivrednicima o rezultatima opažanja i predlozima za preduzimanje mera,;

2) Edukacija poljoprivrednika u cilju podizanja opšteg nivoa znanja poljoprivrednih proizvođača, njihove informisanosti i konkuretnosti ;

3) Edukacija poljoprivrednika u cilju unapređenja kvaliteta i promocije poljoprivrednih proizvoda;

4) Edukacija poljoprivrednika u cilju unapređenja i iniciranja interesnog udruživanja poljoprivrednika, kao i poslovno‐interesnog udruživanja zemljoradničkih zadruga i poljoprivrednih preduzeća;

5) Istraživačke aktivnosti u cilju rešavanja određenih problema vezanih za savetodavstvo, unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja.

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU I RASPORED SREDSTAVA
Konkurs obuhvata projekte u okviru posebnih programa za koje su preostala sredstva u budžetu u ukupnom iznosu od 22.430.840,00 dinara.

Podnosioci projekata mogu biti: mala pravna lica i preduzetnici registrovani u Registru privrednih subjekata za obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi, tehnička ispitivanja i analize ili konsalting i menadžment poslove i koji imaju potrebnu opremu i zaposlenog poljoprivrednog savetodavca.

Maksimalan iznos finansijske podrške po korisniku je 1.500.000,00 dinara.

Korisnici podsticajnih sredstva su sa područja AP Vojvodine.

OPŠTI USLOVI ZA KORIŠĆENjE FINANSIJSKE PODRŠKE
Kao podnosioci prijava mogu se javiti mala pravna lica i preduzetnici ukoliko:
• nisu osnovani od strane Republike Srbije ili ostalih nivoa lokalne vlasti;

• su registrovani kod Agencije za privredne registre (u daljem tekstu APR) kao subjekat za: obavljanje ostalih usluga u poljoprivredi (sporedne aktivnosti definisane u Statutu zadruge), tehnička ispitivanja i analize ili konsalting poslove;

• imaju zaposleno lice za obavljanje savetodavnih i drugih poslova (savetodavca – lice sa visokom stručnom spremom koje može da pruža usluge saveta poljoprivrednicima iz različitih oblasti) (u daljem tekstu Savetodavac) i potrebnu opremu (kancelarijski prostor, automobil, računarsku opremu, video
bim i sl.);

• nisu osnovani kao proizvođači inputa ili trgovaca inputima;

• imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj godini;

• za zemljoradničke zadruge koja su razvrstane, kao mala pravna lica, pored ostalih uslova neophodno je da imaju najmanje deset zadrugara ‐ članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar u skladu sa Pravilnikom i da se nalaze u aktivnom statusu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA PRI KONKURISANjU
Neophodna dokumentacija pri konkurisanju:
1) Popunjena i overena pečatom prijava na konkurs,

2) Fotokopija izvoda iz APR‐a, ne starija od 60 dana,

3) Fotokopija PIB obrasca,

4) Potvrda nadležnih republičkih i lokalnih poreskih organa o izmirenju svih obaveza, ne starija od 60 dana od dana podnošenja prijave na konkurs,

5) Projekat sa jasno definisanom projektnom idejom, ciljevima i aktivnostima, planom rada, kalendarom aktivnosti na realizaciji projekta definisan po mesecima, rokovima, indikatorima za praćenje sprovođenja, indikatorima za evaluaciju uspešnosti kao i sa detaljnom razradom budžeta po stavkama,

6) Ukoliko se projekat odnosi na aktivnost broj 2., 3. ili 4. (edukacija) projekat treba da, pored ostalih elemenata, sadrži i imena stručnih predavača, spisak‐ saglasnost sa potpisima i osnovnim podacima iz lične karte za predavače da su saglasni da učestvuju u projektu i reference za svakog stručnog predavača, spisak‐ saglasnost učesnika, da se slažu da učestvuju u projektu sa potpisima i osnovnim
podacima iz lične karte i spisak poljoprivrednika koji će učestvovati u edukaciji‐usavršavanju poljoprivrednika kojom će se obuhvatiti minimalno 30 polaznika;

7) Ukoliko je projektom predviđena i saradnja sa partnerskim organizacijama potrebno je dostaviti i overene saglasnosti partnerskih organizacija o spremnosti za učešće u projektu,

8) Fotokopije bilansa stanja i uspeha iz prethodne godine,

9) Fotokopije ponuda i predugovora sa vlasnicima mesta i prostora za održavanje edukacija, prezentacija, demonstracionih ogleda i sl. predviđenih u planu projektnih aktivnosti,

10) Dokaz da ima zaposleno lice savetodavca (ugovor o radu, ugovor o privremenim i povremenim poslovima) i potrebnu opremu za rad,

11) Na osnovu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu koji je stupio na snagu 17.jula 2013.godine, pravna lica kojima se vrši prenos sredstava iz budžeta, otvaraju poseban namenski dinarski račun kod Uprave za trezor za ta sredstva.

Komisija zadržava pravo da pored navedenih, zatraži i druga dokumenta.

Mala pravna lica i preduzetnici za obezbeđivanje namenskog korišćenja sredstava čiji projekti budu odabrani biće dužni da, pre uplate sredstava od strane Sekretarijata, prilože menicu sa meničnom izjavom registrovanu kod NBS.

VRSTE PRIHVATLjIVIH I NEPRIHVATLjIVIH TROŠKOVA
Prihvatljivi troškovi za sprovođenje aktivnosti po ovom konkursu su:
1) Troškovi angažovanja stručnih predavača;

2) Troškovi zarade za maksimalno dva zaposlena savetodavca kod ponosioca prijave,

3) Troškovi zakupa prostora za održavanje edukacija (predavanja, prezentacija), demontracionih ogleda (demo dana) ‐ troškovi smeštaja, hrane i pića polaznika edukacija, povezani materijalni troškovi ‐ maksimalno 20% od ukupne vrednosti projekta;

4) Troškovi izrade informativnih materijala (brošura, lifleta, radnih svesaka, pozivnica i sl.) ‐ maksimalno 20% od ukupne vrednosti projekta;

5) Putni i troškovi smeštaja za predavače i koordinatore projekta (tokom sprovođenja aktivnosti predviđenih projektom)‐ maksimalno 15% od ukupne vrednosti projekta;

6) Troškovi kancelarijskog materijala i druge opreme neophodne za sprovođenje aktivnosti predviđenih projektom‐ maksimalno 5% od ukupne vrednosti projekta.

Neprihvatljivi troškovi po ovom konkursu su:
1) Nenamenski troškovi (koji nisu direktno vezani za sprovođenje aktivnosti navedenih u ovom konkursu);

2) Troškovi zarada i plata ostalih lica zaposlenih kod podnosioca prijave;

3) Takse, PDV, naknade i druge dažbine prema državnim preduzećima i institucijama.

POSTUPAK ZA SPROVOĐENjE KONKURSA
Ispunjenost uslova za dodelu finansijske podrške (kompletnost podnete dokumentacije kao i blagovremenost podnošenja prijave) utvrđuje Komisija za razmatranje prijava koju obrazuje Sekretarijat, a na osnovu priložene dokumentacije.

Neblagovremene prijave ili prijave podnete od lica koje nemaju pravo po konkursu da podnose prijave, kao i prijave poslate putem faksa ili elektronskom poštom, nepotpisane ili neoverene, neće se razmatrati.

Sekretarijat utvrđuje rang listu podnosioca zahteva za koje utvrdi da ispunjavaju uslove propisane ovim konkursom, u skladu sa kriterijumima odabira koji su utvrđeni Pravilnikom o dodeli bespovratnih sredstava za realizaciju projekata iz posebnih programa godišnjeg programa unapređenja savetodavnih poslova u poljoprivredi u AP Vojvodini za 2013. godinu (u daljem tekstu: Pravilnik).

Prilikom utvrđivanja rang liste prednost će imati projekti koji su usmereni na saradnju sa Prognozno izveštajnom službom AP Vojvodine u zajedničkim projektima u skladu sa predmetom i aktivnostima definisanih u ovom Konkursu, kao i podnosioci prijava koji su ranije podneli prijavu u slučaju da dva ili više podnosioca prijava imaju isti broj bodova.

Druga pitanja od značaja za sprovođenje konkursa i dodelu finansijskih sredstava regulisana su Pravilnikom (nalazi se na internet stranici Sekretarijata).

Konačnu odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

ISPLATA SREDSTAVA
Prava i obaveze u vezi sa korišćenjem finansijske podrške uređuju se ugovorom između Sekretarijata i korisnika finansijske podrške.

Finansijska podrška se dodeljuje bespovratno i isplaćuje se nakon potpisivanja ugovora.

ROKOVI
Rok za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške po ovom konkursu je zaključno do 27.09.2013. godine.

Podnosioci prijave imaju pravo učešća na konkursu isključivo sa jednim podnetim projektom.

Trajanje projekta je 6 meseci od potpisivanje ugovora.

PODNOŠENjE PRIJAVE NA KONKURS
Prijave na konkurs podnose se isključivo na konkursnim obrascima, uz koje se prilaže sva ostala neophodna dokumentacija. Konkursni obrazac (prijava) može se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 16, I sprat, kancelarija 44a), ili preuzeti sa zvanične internet stranice Sekretarijata www.psp.vojvodina.gov.rs.

Prijava na konkurs, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se isključivo putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
sa naznakom „KONKURS ZA UNAPREĐENjE SAVETODAVNIH POSLOVA“.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 021/487‐4379

Detalji

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova

filmPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2013. godini proizvodnju dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara, i to
Po klasifikaciji korisnika: 30.000.000,00 dinara 4541 – Tekuće subvencije privatnim preduzećima

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju samo privatna preduzeća registrovana isključivo za proizvodnju filmova;

2.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje proizvodnje dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova u 2013. godini, koji se može preuzeti na internet stranici Sekretarijata: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili na e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.

3.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavama.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

4.    Rok za podnošenje prijave na Konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“.

5.    Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(Konkurs za proizvodnju dugometražnih igranih i dokumentarno-igranih filmova u 2013. godini)
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

6.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

7.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8.    O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

9.    Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata, a Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

10.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  POSEBNI USLOVI KONKURSA
Pored prijave podnesene na obrascu Upitnika, potrebno je dostaviti i:
•    dva primerka scenarija;
•    dve recenzije;
•    listu autora sa kratkom biografijom;
•    detaljan finansijski plan pripreme i produkcije filma;
•    iznos ličnog učešća finansijskih sredstava;
•    podatke o obezbeđenim sredstvima iz budžeta i/ili na osnovu udruživanja sredstava sa domaćim ili stranim partnerima, donatorima, i slično (sa dokazima o njihovom učešću u finansiranju filma, sa punom odgovornošću).

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće proizvodnju dugometražnih igranih filmova na osnovu konkursnih prijava koje ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma:
– da su od posebnog društvenog značaja za kinematografiju i da doprinose razvoju kinematografije u AP Vojvodini;
– da u sadržinskom i umetničkom pogledu predstavljaju značajan doprinos u oblasti umetničkog stvaralaštva;
– da doprinose afirmaciji mladih stvaralaca;
– da svojim savremenim filmskim izrazom doprinose unapređivanju kulturnog života i stvaralaštva u oblasti kinematografije;
– da ostvaruju skladan razvoj filmske umetnosti u AP Vojvodini i podstiču interkulturalnost i multikulturalnost;
– da podstiču dečije stvaralaštvo i stvaralaštvo za decu i mlade u kulturi;
– podstiču kulturno i umetničko stvaralaštvo osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
– da afirmišu kinematografiju  AP Vojvodine u inostranstvu.

Sekretarijat će sufinansirati do 50% budžeta produkcije, osim kada su u pitanju  filmovi sa teškim i složenim sadržajem i niskobudžetni filmovi gde je moguće sufinansirati do 90% budžeta produkcije. Budžet niskobudžetnog filma ne sme preći iznos od 900.000 evra u dinarskoj protivrednosti.

Sredstva se dodeljuju za troškove koji su u vezi sa obavljanjem glavnih aktivnosti, odnosno sa razvojem i produkcijom filma, dok se za pojedinačne aktivnosti (npr. postprodukcija) i prethodne radnje (npr. obilazak terena za snimanje) sredstva ne mogu dodeliti.

Producentu je dozvoljeno da van teritorije Republike Srbije potroši najviše 20% dodeljenih sredstava.

Detalji