Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini

Konkurs se raspisuje radi prikupljanja predloga za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini.

Pod pojmom „kapitalno delo” podrazumeva se izdavački projekat (edicija, enciklopedijsko izdanje, leksikografsko izdanje, monografija, antologija), koji značajno doprinosi unapređenju i razvoju kulture i nauke i predstavlja vrhunske umetničke vrednosti,  iz sledećih oblasti:
•         književnost
•         umetnost (istorija i teorija umetnosti, umetničke monografije, studije, istraživanja, pregledi svih umetničkih disciplina)
•         humanističke i društvene nauke u oblasti kulture

Pod pojmom „vredno delo” podrazumeva se svako ostvarenje iz oblasti umetničke književnosti i humanističkih nauka (proza, poezija, drama, esej, rasprava), nastalo na srpskom jeziku ili objavljeno u prevodu, koje je od izuzetnog značaja za domaću i(li) svetsku književnu baštinu i humanističku misao. Reč mora biti o delu od velikog značaja za istorijske ili savremene tokove umetničkog stvaranja, teorijskog i kritičkog mišljenja, od vrhunskog kulturnog interesa sa, u zavisnosti od vrste dela, odgovarajućim pratećim kritičkim ili naučnim aparatom (predgovor, pogovor, stručne napomene, pojmovnik imena, beleška prevodioca, spisak relevantne literature….), ili priređeno od strane stručnjaka u odgovarajućoj oblasti sa kompletnim kritičko-metodološkim aparatom čiji je zadatak da delo učini dostupnim široj javnosti a da istovremeno ne devalvira njegovu vrednost, kompleksnost i unutrašnju strukturu.

Projekti prijavljeni na Konkurs biće vrednovani u skladu sa kriterijumima i merilima utvrđenim u čl. 5. i 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i merilima za izbor projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije(„Službeni glasnik RS”, br. 57/10 i 90/11), koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva: www.kultura.gov.rs.

Pravo učešća na Konkursu imaju pravna lica sa sedištem na teritoriji Republike Srbije koja su registrovana za obavljanje izdavačke delatnosti (u daljem tekstu: izdavač). Izdavač može podneti najviše tri prijave na ovajkonkurs.

Način prijavljivanja na Konkurs:
Izdavač mora dostaviti uredno popunjeni konkursni obrazac (Obrazac br. 1 i Obrazac br. 2) u 4 primerka; kompletnu kopiju gotovog rukopisa dela (ako je reč o delu na srpskom jeziku) ili najmanje dva štamparska tabaka prevoda dela i kompletnu kopiju originala dela na izvornom jeziku (ako je reč o prevodu na srpski jezik), ili detaljni opis izdavačkog projekta sa dinamikom rada i finansijskim predračunom po fazama realizacije projekta (ako je reč o obimnom izdavačkom projektu čija realizacija podrazumeva višegodišnji rad na izdavanju jednog naslova). Rukopisi i prevedeni tekstovi se dostavljaju u 4 primeraka u elektronskoj(na CD-u)i jedan primerak u papirnojformi. Potrebno je dostaviti i bio-bibliografiju autora (i prevodioca); dokaze o regulisanim autorskim pravima; potpisanu stručnu recenziju dela; dokument o pravnom statusu izdavača.

Konkursna dokumentacija neće se vraćati podnosiocima konkursnih prijava.

Prijave na Konkurs podnose se od 29. decembra 2012. godinedo  29. marta     2013. godine na obrascu za Konkurs za sufinansiranje izdavanja prvih izdanja kapitalnih dela koja se objavljuju na srpskom jeziku u oblasti kulture i vrednih dela iz oblasti domaće i prevodne književnosti u 2013. godini. Obrazac je sastavni deo Konkursa i može se preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija, koju obrazuje Ministarstvo.

Na Konkursu se neće razmatrati katalozi izložbi, slikovnice i publikacije za decu predškolskog uzrasta, atlasi geografskih karata, udžbenici, kao ni seminarski, diplomski, magistarski i doktorski radovi. Takođe, u obzir se neće uzimati publikacije čiji je planirani tiraž manji od 1000 primeraka.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Svi projekti koji budu realizovani pre odluke komisije o izboru projekata po ovom konkursu neće dobiti finansijsku podršku Ministarstva.
Rezultati Konkursa bićeobjavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva.

Izdavač koji dobije sredstva na Konkursu obavezan je da, srazmerno učešću Ministarstva u sufinansiranju izdavačkog projekta, dostavi određeni broj primeraka objavljenog dela Ministarstvu i javnim bibliotekama na teritoriji Republike Srbije, što će biti precizirano ugovorom o sufinansiranju zaključenim sa Ministarstvom.

Dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu na telefon: 011/33 98 652 ili na e-mail: t.bojovic@kultura.gov.rs.

Link

Konkurs za Projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2013. godini

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA

Konkurs za Projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2013. godini

Cilj ovog konkursa jeste obezbeđivanje finansijske podrške prevodima na strane jezike u inostranstvu, dela srpske književnosti i dela književnosti na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Republiici Srbiji, koje su objavile domaće profesionalne izdavačke kuće.

UČEŠĆE NA KONKURSU
Učesnik na konkursu za finansijsku podršku prevodima na strane jezike u inostranstvu, dela srpske književnosti i dela književnosti na jezicima nacionalnih manjina koje žive u Republiici Srbiji, koje su objavile domaće profesionalne izdavačke kuće, može biti samo profesionalni strani izdavač registrovan isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost van teritorije Republike Srbije.

Profesionalni  izdavač, u smislu ovog Konkursa,  izdavač je registrovan samo ili pretežno za izdavačku delatnost u zemlji u kojoj ima sedište, odnosno onaj izdavač kome je izdavaštvo primarna, a ne sporedna ili povremena delatnost. Ovo se dokazuje izvodom iz odgovarajućeg registra zemlje sedišta učesnika na konkursu.

Književne oblasti za koje se može konkurisati su: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Konkursnu dokumentaciju slati na adresu:
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije
Sektor za umetničko stvaralaštvo, kulturne industrije i kulturne odnose
Vlajkovićeva 3
11000 Beograd
S R B I J A

Prijava mora biti poslata na adresu Ministarstva kulture i informisanja u zatvorenoj koverti sa nalepljenim obrascem O3.
Prijava mora biti poslata pre štampanja prevoda dela za koje se konkuriše.
Napomena: dokumenta poslata na konkurs se ne vraćaju.

FORMALNI USLOVI
Učesnik na konkursu mora dostaviti sledeća dokumenta:
1. Izvod iz odgovarajućeg registra ili potvrdu o registraciji pravnog lica iz koje se vidi da je učesnik konkursa registrovan isključivo ili pretežno za izdavčku delatnost.
2. Izvod iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje da stranom izdavaču nije u roku od dve godine od objavljivanja Konkursa izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja izdavačke delatnosti.
3. Potpisan ili parafiran ugovor o autorskim pravima sa piscem iz Srbije (naslednikom autora) ili ovlašćenim izdavačem čije delo ima nameru da prevodi.
4. Potpisan ili parafiran ugovor sa prevodiocem predmetnog dela.
5. Aktuelni  katalog u kojem se nalaze najmanje četiri književnoumetnička dela. (Aktuelni katalog podrazumeva katalog za 2012/13. godinu.)
6.  Prevodiočev CVili referentna lista prevoda prevodioca.
7. Knjiga koja će biti prevedena (fizički primerak knjige iz koje se vidi naslov, autor, izdavač, i dr.) Ovaj uslov može ispuniti dostavljanjem i domaći izdavač u roku od 10 dana od isteka roka za dostavljanje konkursne dokumentacije.
8. Izjavu učesnika na konkursu u kojoj se izjašljnjava o razlozima odabira određenog naslova kao i plan za promociju prevedenog naslova na teritorijama van Republike Srbije.
9. Popunjen obrazac: Podaci o učesniku na konkursu (PRILOG: O2).
10. Popunjen konkursni obrazac (PRILOG: O1).
11. Parafiran i pečatiran Ugovor.

Uslov 1. i 2. treba dokazati dokumentima koja izdaju zvanične institucije zemlje u kojoj učesnik ima registrovano sedište i to original ili overenu fotokopiju, sa prevodom na srpski ili engleski jezik ovlašćenog tumača. Ova dokumenta ne mogu biti starija od 6 meseci od dana objavljivanja Konkursa.
Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije neće razmatrati nekompletene prijave, odnosno prijave poslate faksom ili elektronskim putem.

ROK
Rok za podnošenje prijave sa  konkursnom dokumentacijom jeod 29. decembra 2012. godine do 29. marta 2013. godine. Prijave sa konkursnom dokumentacijom pristigle nakon isteka ovog roka  neće se uzeti u razmatranje.

JEZIK NA KOME SE PODNOSI PRIJAVA
Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku ili engleskom jeziku.

VISINA I NAČIN PODRŠKE
Iznos finansijske podrške koja se traži treba da bude baziran na standardnim prevodilačkim honorarima koji važe u državi izdavača-podnosioca molbe.
Finansijska podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije pokriva najviše do 50 procenata cene koštanja prevoda dela za koje se konkuriše.

Finansijska podrška se daje isključivo za prevođenje dela, a ne za troškove štampe, distribucije ili pripreme knjige za štampu.

UPUTSTVO UČESNICIMA KAKO KONKURISATI
Učesnik na konkursu mora poslati popunjene i potpisane obrazace O1 i O2 sa  traženim dokumentima iz ovog Konkursa koja su naznačena u naslovu Formalni uslovi. Obrasci se nalaze na sajtu Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs) .

POTVRDA PRIJEMA
Ministarstvo kulture i informisanja će podnosiocu molbe po prispeću konkursne prijave poslati elektronskim putem obaveštenje da su dokumenta primljena.

PROCENA PODNETIH PRIJAVA
Davalac finansijske podrške za prevod dela srpske književnosti na strane jezike je Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije na osnovu sredstava obezbeđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu.
Odluku o dodeli podrške će doneti ministar kulture na osnovu mišljenja i preporuke Stručne komisije koju će imenovati rešenjem.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat delima srpske književnosti  koja su osvojila ili su bila u najužem izboru za relevantne domaće književne nagrade (kao na primer: NIN-ova, nagrade «Ivo Andrić», «Miloš Crnjanski», «Meša Selimović», «Isidora Sekulić» i dr).

U 2013. posebna pažnja biće posvećena podršci prevodima dela Miloša Crnjanskog (120 godina od rođenja), Petra IIPetrovića NJegoša (200 godina od rođenja) i Jovana Dučića (70 godina od smrti).

OBAVEŠTENJE O REZULTATIMA
Odluka o rezultatima Konkursa biće objavljena na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

Izdavači-podnosioci prijeve za učešće na konkursu biće posebno pismeno obavešteni o rezultatima konkursa odmah po zvršetku rada stručne komisije, odnosno potpisivanja odluke od strane ministra kulture, na engleskom jeziku.
Obaveštenje o rezultatima konkursa ne može se prenositi telefonom, faksom ili elektronskim putem.

USLOVI ZA ISPLATU FINANSIJSKE POMOĆI
Uslovi isplate finansijke podrške biće uređeni ugovorom između Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja i izabranog stranog izdavača po objavljivanju odluke o rezultatima Konkursa i po pozivu izabranom stranom izdavaču da potpiše ugovor.

Da bi finansijska pomoć bila isplaćena stranom izdavaču on Ministarstvu kulture prethodno mora dostaviti šest (6) primeraka prevedene knjige.
Novac se uplaćuje direktno na bankovni račun izdavača koji je dužan da ga isplati prevodiocu.

Prevedena knjiga mora biti štampana u roku od godinu dana od datuma potpisivanja ugovora između Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i stranog izdavača. U slučaju produženja roka za objavljivanje, izdavač je dužan da o tome obavesti Ministarstvo ili će ugovor o finansijskoj pomoći biti poništen.

Izdavač mora dokazati da se knjiga nalazi u redovnoj knjižarskoj mreži, da je dostupna širokoj čitalačkoj publici i da je štampana u skladu da svim profesionalnim standardima zemlje u kojoj je izdata, kao i da ima odgovarajući ISBN broj.

NAPOMENA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI
Podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije mora biti jasno naznačena na svim primercima knjige čiji je prevod finansijski podržan. Logotip Ministarstva i tekst biće poslati mejlom na adresu izdavača.

INFORMACIJE
Za dodatne informacije u vezi sa konkursom za finansijsku podršku prevodima srpske književnosti  u inostarnstvu možete kontaktirati Mladena Veskovića, Sektor za umetničko stvaralaštvo, kulturne industrije i kulturne odnose na telefon +381 11 3398-026, Faks: +381 11 3398-880; E-mail: mladen.veskovic@kultura.gov.rs ;
Website: www.kultura.gov.rs .

Link

Poziv za registraciju konsultantskih kuća u Republici Srbiji

NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Poziv za registraciju konsultantskih kuća u Republici Srbiji

Inicijativa EU projekta „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti MSPP“ (ICIP), Ministarstva finansija i privrede, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza i Evropske banke za obnovu i razvoj

Poziv je otvoren za sve konsultantske kuće koje žele da se registruju u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj kao kvalifikovani pružaoci poslovnih usluga za relevantne programe podrške malim i srednjim preduzećima koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a koje sprovode, između ostalih, Ministarstvo finansija i privrede, Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza počevši od 2013. godine.

Ko može da se prijavi?
Sve konsultantske kuće koje pružaju usluge podrške malim i srednjim preduzećima, a koje žele da se jave kao realizatori aktivnosti u okviru programa podrške malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koje sprovode gore pomenute institucije i koji zadovoljavaju određene uslove:
• da su registrovane u Agenciji za privredne registre;
• da posluju u jednoj ili više oblasti konsultantske delatnosti;
• da su solventne i ostvaruju najmanje dva miliona dinara prihoda godišnje od pružanja konsultantskih usluga;
• da poseduju najmanje tri preporuke klijenata sa kojima su radili u prethodne dve godine;
• da imaju najmanje jednog stalno zaposlenog koji poseduje relevantni sertifikat za pružanje konsultantskih usluga, kao što je sertifikat Nacionalne agencije za regionalni razvoj, CMC ili drugi međunarodno priznati sertifikat;
• u slučaju specifičnog sektorskog fokusa, odnosno kada pružaju usluge namenjene specifičnom sektoru, da poseduju još najmanje tri dodatne preporuke klijenata za taj određeni sektor.

Pod terminom „konsultantska kuća“ podrazumeva se privredno društvo ili preduzetnik koji se profesionalno bavi pružanjem poslovnih usluga.

Potrebna dokumentacija:
Sve konsultantske kuće koje žele da se prijave za registraciju treba da dostave sledeća dokumenta:
• Pismo prijave
• Izvod iz registra Agencije za privredne registre;
• Kratku istoriju kompanije i biografije zaposlenih konsultanata koji su sarađivali sa malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima;
• Poslednje dostupne finansijske podatke i to:
a) Privredna društva i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo poslednji dostupan godišnji finansijski izveštaj i to: bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks, overeni od strane odgovornog lica zaposlenog u privrednom subjektu ovlašćenog za izradu finansijskog izveštaja ili knjigovođe i zakonskog zastupnika pravnog lica;
b) Preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo Obrazac BU, Obrazac PB – 2 i obrazac PPDG – 1, overeni od strane odgovornog lica zaposlenog u privrednom subjektu ovlašćenog za izradu finansijskog izveštaja ili knjigovođe i zakonskog zastupnika pravnog lica;
• Relevantni sertifikati i kvalifikacije koji mogu da posluže kao dokaz  kompetentnosti za pružanje stručne pomoći malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima;
• Dokaz o članstvu u profesionalnim organizacijama i udruženjima u slučaju da je konsultantska kuća članica takve organizacije/udruženja;
• Najmanje tri preporuke klijenata (malih ili srednjih preduzeća) za protekle dve godine;
• U slučaju da kompanija želi da se registruje i kao realizator aktivnosti u specifičnim oblastima ili sektorima, još najmanje tri dodatne preporuke klijenata u kojima je jasno navedeno ovo iskustvo i biografije konsultanata koji su bili angažovani na ovim poslovima;
• Spisak zaposlenih konsultanata, uključujući i konsultanta/e koji poseduju sertifikat Nacionalne agencije za regionalni razvoj, CMC ili drugi međunarodno priznati sertifikat (fotokopija istog);
• Spisak konsultanata/eksperata koje kompanija angažuje po potrebi, na ugovor, sa detaljima na kojim poslovima su bili angažovani;
• Promotivna literatura i cenovnik usluga

O prijavama će odlučivati panel komisija koju će činiti predstavnici Ministarstva finansija i privrede, Nacionalne agencije za regionalni razvoj, Agencije za strana ulaganja i promociju izvoza, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i EU projekta „Unapređenje konkurentnosti i inovativnosti MSP“, a koja će se sastajati jednom mesečno.

U slučaju potrebe, biće organizovane posete prijavljenim kompanijama kako bi se prikupile dodatne informacije i procenili kapaciteti i resursi za pružanje konsultantskih usluga malim i srednjim preduzećima.

Konsultantska kuća, čiju prijavu panel komisija odobri, biće registrovana na period od dve godine, nakon čega će morati da obnovi svoju registraciju podnošenjem dokumentacije kojim se dokazuje da i dalje pruža usluge malim i srednjim preduzećima.

Prijavu i svu prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti elektronskom poštom na ICIP@narr.gov.rs ili lično na adresu: Nacionalana agencija za regionalni razvoj, Kancelarija Beograd, Trg Nikole Pašića 5/6, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni poziv za registraciju konsultantskih kuća“.

Ovaj poziv je trajno otvoren za prijavu, s tim što će se prvi krug ocene prijava izvršiti 20 dana nakon objavljivanja ovog javnog poziva.

Za sve dodatne informacije, možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj, kontakt osobe: Mirjana Isailović, 011/2060-847 i Jovana Janković, 011/2060 827.

Rok za prijavu: utorak, 31. decembar 2013.

Link

Studijsko putovanje – Procedure javnih nabavki

SKGO

Studijsko putovanje – Procedure javnih nabavki

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Procedure  javnih nabavki ” koje će se održati od 20. do 22. februara 2013. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti javnih nabavki. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Učesnici svake zemlje će održati prezentaciju na temu „Procedure javnih nabavki u Srbiji” u trajanju od 5 do 7 minuta.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 14. januara 2013. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)
•    Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Link

Objavljen poziv za učešće u programu “Think and Link”

EVROPSKI FOND ZA BALKAN

Objavljen poziv za učešće u programu “Think and Link”

Evropski fond za Balkan (EFB) objavio je poziv za učešće u programu regionalnih politika “Think and Link”, koji podstiče kreiranje inkluzivnih politika zasnovanih na podacima u području Zapadnog Balkana, putem iniciranja istraživačkih projekata relevantnih sa stanovišta kopenhagenskih kriterijuma, a koji su posvećeni izgradnji kapaciteta na regionalnom nivou.

Program je namenjen “think-tank” grupama, nevladinim organizacijama i nezavisnim institucijama orijentisanim na donošenje politika, kao i istraživačkim timovima relevatnog tematskog usmerenja. Programom “Think and Link” predviđeni su: finansiranje istraživačkog projekta, pomoć kroz izgradnju kapaciteta i program umrežavanja, kao i mentorska podrška.

Rok za prijavljivanje ističe 20. februara 2013. godine.

Više informacija potražite na adresi: http://balkanfund.org/2012/12/call-for-applications-think-and-link-regional-policy-programme/

Konkurs za pomoć lokalnim vlastima u isplati dugovanja

MINISTARSTVO  FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv – Pozivaju se zainteresovane jedinice lokalne samouprave i Autonomna pokrajina Vojvodina (u daljem tekstu: jedinice lokalne vlasti) za učešće u realizaciji Programa za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru (u daljem tekstu: Program), koji je Vlada donela Zaključkom 05 Broj: 401-9526/2012-1 od 29. decembra 2012. godine.

I. USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENjE

– Učešće u realizaciji Programa mogu da prijave jedinice lokalne vlasti koje imaju dospele, a neizmirene obaveze prema privatnom sektoru, preuzete radi finansiranja kapitalnih investicionih izdataka, sa stanjem na dan 31. oktobra 2012. godine;

– Obaveze jedinice lokalne vlasti koje se izmiruju u skladu sa Programom, ne mogu biti veće od razlike između 50% tekućih prihoda budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno Autonomne pokrajine Vojvodina u prethodnoj godini i stanja duga na kraju prethodnog meseca u odnosu na mesec kada se vrši regulisanje obaveza lokalne vlasti po ovom programu, niti mogu biti veće od 50% visine ukupnog nenamenskog transfera koji se raspoređuje toj jedinici lokalne vlasti, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tu godinu;

– Jedinice lokalne vlasti dostavljaju Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor i Upravi za javni dug izjavu o zainteresovanosti, zajedno sa zapisnicima o usaglašenom stanju duga, potpisanim sa poveriocima – privrednim društvima privatnog sektora, kojima je utvrđena visina dospelih a neizmirenih dugova jedinice lokalne vlasti na dan 31. oktobra 2012. godine;

Zapisnik o usaglašenom stanju duga sadrži naročito sledeće:
– broj i datum zaključenja ugovora ili drugog pravnog akta kojim je preuzeta obaveza,
– ukupan iznos duga, zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine,
– izjavu jedinice lokalne vlasti da je dug nastao po osnovu finansiranja kapitalnih izdataka;
– izjavu poverioca da pristaje da, umesto jedinice lokalne vlasti, potraživanje namiri naplatom državnih hartija od vrednosti koje će Republika Srbija izdati na ime tog poverioca, pod uslovima navedenim u Programu za izmirivanje obaveza lokalnih vlasti po osnovu kapitalnih investicionih izdataka prema privatnom sektoru, koji je sastavni deo Zaključka Vlade 05 Broj: 401-9526/2012-1 od 29. decembra 2012. godine.

– Na osnovu izjave o zainteresovanosti i zapisnika o usaglašenom stanju duga, Republika Srbija sa privrednim društvom privatnog sektora – poveriocem zaključuje ugovor o preuzimanju potraživanja i, na ime naknade za ustupljeno potraživanje, emituje državnu hartiju od vrednosti u formi inflaciono indeksirane amortizacione obveznice, sa rokom dospeća od tri godine uključujući period počeka od jedne godine. Amortizacija obveznica se vrši u 24 mesečne rate nakon isteka perioda počeka. Kupon emitovanih obveznica iznosi 2%. Indeks potrošačkih cena je osnova za inflaciono indeksiranje plaćanja po osnovu emitovanih obveznica;

– Republika Srbija, u svojstvu novog poverioca sa jedinicom lokalne vlasti zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze po osnovu preuzetih potraživanja, i ugovaraju novi uslovi izmirivanja obaveze jedinice lokalne vlasti prema Republici Srbiji, iz svih dužničko-poverilačkih odnosa sa poveriocima sa kojima jedinica lokalne vlasti ima potpisane zapisnike o usaglašenom stanju duga. Reprogramiranje obaveza predstavlja ugovaranje roka dospeća od tri godine od dana zaključenja ugovora, uključujući period počeka od jedne godine, uz obavezu vraćanja duga uvećanog za indeks potrošačkih cena i kamatu po stopi od 2%;

– Republika Srbija naplatu potraživanja, na osnovu saglasnosti jedinice lokalne vlasti, sadržane u zaključenom ugovoru o načinu izmirivanja duga prema Republici Srbiji, vrši obustavom pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća, kao i odgovarajućeg dela nenamenskog transfera koji joj se iz sredstava budžeta Republike Srbije raspoređuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžet Republike Srbije za tu godinu.

II. OSTALE INFORMACIJE

– Izjava o zainteresovanosti i zapisnici o usaglašenom stanju duga dostavljaju se Ministarstvu finansija i privrede – Upravi za trezor, Beograd, Pop Lukina 7-9 i Upravi za javni dug, Beograd, Pop Lukina 7-9. Obrazac izjave o zainteresovanosti može se preuzeti sa internet strane Uprave za trezor;

– Javni poziv objavljen je u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i dnevnim listovima „Politika“ i „Večernje novosti“, kao i na internet strani Ministarstva finansija i privrede – Uprave za trezor i Uprave za javni dug;

– Javni poziv otvoren je do 30. aprila 2013. godine.

Link

Konkurs za uključivanje mladih u program radnih praksi

„BIZNIS MLADIH SRBIJE“

Konkurs za uključivanje mladih u program radnih praksi

U okviru programa „Biznis mladih Srbije“ danas je raspisan treći Javni poziv za mlade i poslodavce da se uključe u program radnih praksi. Poziv je namenjen nezaposlenim mladima uzrasta do 30 godina i kompanijama na teritoriji gradova i opština: Niš, Merošina, Doljevac, Gadžin Han, Leskovac, Novi Sad, Beočin, Sremski Karlovci, Temerin, Gornji Milanovac, Čačak, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Subotica, Sombor i Kanjiža.

Potencijalni praktikanti će, nakon preliminarne selekcije, pohađati obuku za prilagođavanje na radno okruženje (profesionalna komunikacija i pravila ponašanja u radnoj sredini). Programom je predviđeno da radne prakse traju dva meseca. Za vreme trajanja prakse, „Biznis mladih Srbije“ će praktikantima obezbeđivati mesečnu novčanu nadoknadu (fiksni iznos) koja je namenjena refundaciji osnovnih troškova radne prakse (npr. lokalni transport i troškovi ishrane).

Konkurs za poslodavce otvoren je do 31. januara, dok je konkurs za mlade otvoren do 10. februara.

Preuzmite odgovarajuća konkursna dokumenta:

Javni poziv za mlade_Radne prakse

Javni poziv za poslodavce za prijem mladih na radne prakse

Formular za prijavljivanje mladih

Formular za prijavljivanje poslodavaca

Link

If you are experiencing roughness during shifting of gears

The photos, taken with a digital camera, were then transferred to iPhoto. You can do this by inserting the memory card from the camera into your computer and save the images. Next, open iPhoto, select Import, and choose all the player photos on your desktop.

wholesale jerseys from china Dogs can never have tea, chocolate, coffee, grapes, raisins and onions. These types of foods may cause vomiting or diarrhea when ingested by your dogs. They may cause nutritional issues as well.. Riley was recruited by Michigan assistant and former Cleveland State coach Mike Boyd for Wolverines head coach Bill Frieder. However, before the 1989 NCAA tournament began, Frieder left Michigan to take the Arizona State job, and assistant Steve Fisher took over. Fisher won his first six games in March Madness and led the Wolverines to a national title.. wholesale jerseys from china

Cheap Jerseys from china I read more Europeans than anything. I read no Asian literature. I read no African literature. Rough Shifting: The transmission of your car should ideally be so smooth that it should happen without you being aware of it. If you are experiencing roughness during shifting of gears, it is most likely because of too much fluid pressure in the hydraulics. This could be because of a malfunctioning transmission solenoid.. Cheap Jerseys from china

wholesale jerseys Bill Gates bought the manuscript at auction for $30,802,500. Produced for Badminton House in Gloucestershire, this rare antique was produced in Florence between 1695 and 1732. It is one of the most expensive antiques for good reason, being inlaid with ebony, amethyst and lapis lazuli.The final price: 19,045,250. wholesale jerseys

wholesale nfl jerseys Yet this wasn’t time for recriminations.Securing a draw at the home of the section’s top seeds represented a good night’s work and you didn’t need gallons of Red Bull to keep you awake during this one because you couldn’t take your eyes off it.Even beforehand, there was a sense of carnival at the stadium.In pictures: Europa League, Red Bull Salzburg v CelticBut given the main sponsors of the home team, it was more akin to Silverstone on race day than a football game. Huge marquees and motorhomes carrying the Red Bull logo made it look like a pit lane.Such sights have, of course, driven many supporters away from the club.Following his purchase of SV Austria Salzburg eight years ago, Red Bull chief Dietrich Mateschitz made it his company’s toy. “There is no tradition, no history, no archive,” stated officials of the renamed club as they ditched the purple and white colours the team had played in since 1933 and replaced it with the red and blue of the energy drink’s tin cans.It was far too much for local traditionalists who walked out during the first game of Mateschitz’s regime and never returned.Judging by the crowd last night, they haven’t been replaced.The fans who did turn up were greeted by Red Bull cans dressed in kilts and playing bagpipes.Clearly, they were aware of the goings on in Scotland yesterday because as well as the pipes, they played a rock version of Auld Lang Syne before the game. wholesale nfl jerseys

Cheap Jerseys china FC Barcelona unveiled the kit at the Museo de Arte Contemporneo de Barcelona (MACBA) and club president Sandro Rosell is convinced the new colours will be the selling in club history. Have been designing and improving for 15 years, considering the environment, our values and Catalonia. I hope the union persists for many more years.. Cheap Jerseys china

wholesale nfl jerseys from china A great number of nice guys are to use the polite term hollow balled shitbirds. Too timid to grab what we want cheap jerseys, we rely on coy tactics. A nice guy will ask you out via cutesy note, call your dates “hangouts” and say he just wants you to be happy when you leave him for a jerk (which is sensible of you). wholesale nfl jerseys from china

Cheap Jerseys free shipping And the shoes have a strong grip which helps the players to manoeuvre all over the court. Baseball uniform consists of long pants and t shirt and a glove is a must. The shoes they wear help them to run faster and have better grip. Long after Hurricane Katrina that hit and surrounding communities, investment property is still vast. In 2010, unit sales rose to almost 8% in Baton Rouge and in New Orleans, sales were up by almost 5%. Homes in that once sold for over $200,000 in 2007 are now being sold for as low as $160,000, mostly in the metro areas such as New Orleans and Shreveport Cheap Jerseys free shipping.

Dugoročni krediti za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije

GARANCIJSKI FOND AP VOJVODINE

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita namenjenih finansiranju kupovine nove poljoprivredne mehanizacije i opreme

Tekst Konkursa, detaljan spisak opreme, formular prijave, formular izjave saduznika, formular izjave o povezanim licima

XVII Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

SIEPA

 XVII Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije

Na osnovu člana 16. stav 2. Uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija („Službeni glasnik RS” broj 20/2012), Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije (SIEPA) raspisala je 17. po redu Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije privrednim društvima koja realizuju investicione projekte u proizvodnom sektoru, sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili strateške projekte iz oblasti turizma.

Sredstva se ne mogu dodeliti za investicione projekte u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, trgovine, ugostiteljstva, proizvodnje uglja i sintetičkih vlakana.

Rok za slanje prijava za dodelu sredstava po ovom javnom pozivu je do 15. februara 2013. godine. Dokumentacija dostavljena nakon isteka ovog roka neće se uzimati u obzir.

Svu neophodnu dokumentaciju i više informacija možete naći OVDE