Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za jačanje uloge civilnog društva

civil societyPOKRAJINSKI SEKRETAR ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU

Javni konkurs za jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, dodeljuje bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 dinara (slovima:četirimilionadinara), obezbeđenih Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, u razdelu 10, na ekonomskoj klasifikaciji 481 – dotacije nevladinim organizacijama, 4819 – dotacije ostalim neprofitnim institucijama, iz izvora finansiranja 01 00 Prihodi iz budžeta

CILj KONKURSA:
Jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou

Mere i aktivnosti koje se sprovode u okviru projekta bi trebale da doprinesu:
•    informisanju i edukaciji javnosti
•    konsultovanju javnosti
•    uspostavljanju dijaloga između različitih zainteresovanih
strana i/ili sa lokalnom samoupravom
•    uspostavljanju partnerstva.

USLOVI KONKURSA:
1. Pravo učešća na Konkursu imaju udruženja registrovana u Republici Srbiji sa sedištem na sa teritoriji AP Vojvodine.

2. Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 200.000,00 (slovima: dvestotinehiljadadinara).

3. Udruženja koja nisu ispunila ranije ugovorenu obavezu prema Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, izuzeti su od prava na dodelu sredstava.

4. Prijave na Konkurs podnose se , u skladu sa Smernicama za podnošenje projekta, na konkursnim obrascima koji se mogu preuzeti u sa sajta www.region.vojvodina.gov.rs

5. Podnosilac prijave dostavlja sledeću dokumentaciju:
a) Osnovna konkursna dokumentacija:
1.    prateće pismo
2.    predlog projekta
3.    budžet projekta – prilog 1
4.    narativni prikaz budžeta projekta – prilog 2
5.    specifikacija troškova – prilog 3
6.    izjava podnosioca projekta – prilog 4
7.    izjave partnera na projektu – prilog 5
8.    biografija koordinatora projekta – prilog 6

Osnovna dokumentacija mora biti popunjena, potpisana i pečatom udruženja overena. Popunjenu konkursnu dokumentaciju potrebno je dostaviti i u  elektronskoj formi (CD).

b) Obavezna prateća dokumentacija:
1.    rešenje o registraciji podnosioca projektnog predloga (overen pečatom organizacije)

2.    fotokopiju izvoda iz statuta udruženja ili osnovački akt (u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti koja je predviđena konkursom)

3.    fotokopiju rešenja o poreskom identifikacionom broju

4.    dokaz o registraciji partnera

5.    bilans stanja i bilans uspeha podnosioca predloga projekta za 2012. godinu (za udruženja osnovana do   2013. godine), sa dokazom da je izveštaj podnet Agenciji za privredne registre.

Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa, sa naznakom: „Ne otvarati – Konkurs za dodelu sredstava projektima za jačanje  uloge civilnog društva u pripremi, sprovođenju i praćenju efikasnih javnih politika i usluga na lokalnom i regionalnom nivou”

6. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa.

7. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi  Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na predlog Komisije i ista će biti objavljena na sajtu www.region.vojvodina.gov.rs

8. Nakon donetog rešenja  o odobrenim projektima, podnosioci odobrenih projekta  će potpisati ugovor sa Pokrajinskim sekretarijatom za međuregionalnu saradnju i lokalnu  samoupravu.
– Korisnici sredstava su u obavezi da pre zaključenja Ugovora, otvore poseban namenski račun kod Uprave za trezor.

Konkurs je otvoren do  05. septembra 2013. godine.

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu na telefon 021/487 4863 ili 4542 ili putem elektronske pošte region©vojvodina.gov.rs.

Preuzmite konkursnu dokumentaciju

Link

zp8497586rq

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

shopping bagMINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava

1. Predmet konkursa
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa – tregerica za višekratnu upotrebu za 2013. godinu.
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine dodeljuje podsticajna sredstva u skladu sa Uredbom o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 88/09, 67/10,101/10, 86/11, 35/12, 48/12 i 41/13), i Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada („Službeni glasnik RS“, br. 41/2013), (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Dodeljena podsticajna sredstva su po svojoj svrsi namenska sredstva i ne mogu se zalagati bez prethodne saglasnosti Ministarstva.

2. Korisnici  sredstava

Na javni kokurs mogu se prijaviti:
–    operateri postrojenja  za  ponovno iskorišćenje, odnosno  tretman  otpada  koji imaju dozvolu u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10),
–    proizvođači plastičnih kesa – tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona.

3. Konkursna dokumentacija

3.1 Konkursna dokumentacija za pojedinačne operatere:

1)    prijava za dodelu podsticajnih sredstava (www.merz.gov.rs),

2)    dozvolu za rad koju je operateru postrojenja izdao nadležni organ u skladu sa zakonom,

3)    zaključen ugovor sa licima koja imaju dozvolu za sakupljanje, transport i skladištenje otpada,

4)    kvartalni izveštaj o količini otpada koji je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao,

5)    nalaz nadležnog inspekcijskog organa kojim se potvrđuje da je operater postrojenja ponovno iskoristio, reciklirao, odnosno tretirao otpadu periodu za koji je operaterpodneo zahtev, a u skladu sa članom 4. stav 3. tačka 3). Uredbe.

3.2 Na javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za proizvodnju kesa–tregerica za višekratnu upotrebu mogu se prijaviti samo proizvođači plastičnih kesa debljine preko 20 mikrona.

Konkursna dokumentacija za proizvođače kesa – tregerica:

1)    kvartalna prijava za dodelu podsticajnih sredstava,

2)    isprava o usaglašenosti proizvoda sa tehničkim zahtevima kojom se potvrđuje biorazgradljivost plastične kese.

4.    Iznos podsticajnih sredstava

Podsticajna sredstva dodeljuju se u sledećim iznosima:
–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadne gume kao sekundarne sirovine – 18.390,00 dinara po toni,

–    za tretman otpadnih guma radi dobijanja energije – 3.606,00 dinara po toni,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih ulja kao sekundarne sirovine – 10,00 dinara po kilogramu,

–    za tretman otpadnih ulja radi dobijanja energije – 5,00 dinara po kilogramu,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih startera, akumulatora, industrijskih baterija i akumulatora – 14,50 dinara po kilogramu,

–    za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje otpadnih prenosivih akumulatora ili startera – 145,50 dinara po kilogramu,

–    za proizvodnju kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona-6.010,00 dinara po toni,

–    za proizvodnju kesa- tregerica za višekratnu upotrebu debljine preko 20 mikrona koje sadrže biorazgradive aditive – 8.414,00 dinara po toni,

Prijave na konkurs primaju se do 31.01.2014. godine.

Kontakt osoba: Gordana Ristović, tel. 011/26-96-910.

Detaljnije

zp8497586rq

Kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture

road_buildingMINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

Javni poziv za kandidovanje projekata radi finansiranja i sufinansiranja uređenja i poboljšanja komunalne infrastrukture

Cilj konkursa: Podrška jedinicama lokalnih samouprava za sprovođenje projekata koji se odnose na razvoj komunalne infrastrukture koja doprinosi stvaranju povoljnih uslova života stanovništva kao i razvoj lokalne samouprave.

Pravo učešća na konkursu imaju (pravni status): gradovi, jedinice lokalne samouprave, privredna društva, druga pravna lica čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Rok za podnošenje prijava: 23.08.2013. godine.

Link sajta: www.mgu.gov.rs

Link Javnog poziva

zp8497586rq

However, Forte has been in a slump, makingjust 16 of 56 from

Placek knew the case was going to be tough. But for her, there was an inverse relationship between the difficulty of a case and how much she wanted to try it. That Oliver confessed didn’t matter. A stock trader will need a stock broker to operate as an intermediate. Internet Banking evolved during the past years and this lead to Internet connections being used in trading and in managing a portfolio while selling or buying orders and setting stop prices and the amounts that will be considered for business. The decision that is to be taken is done through technical and fundamental analysis.

Cheap Jerseys china GOLDMAN: He did, in August. And, you know, he said he was tired of fighting this. It was too much of a strain on his family. Another tactical error followed. A commander in the field decided to roll out smoke canistersto create a buffer zone between officers and the crowd. But no one made a public announcement about that decision, and the officer did not announce it over the radio. Cheap Jerseys china

cheap nfl jerseys As you decide what presents to get for your friends, have a little fun with your choices. When our nephew got married, his groomsmen were his surfing buddies, and he had a beach wedding. Although the groomsmen wore tuxedoes, they also sported new white flip flops on their feet, joking that could get them into monkey suits, but you couldn make them wear shoes. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping Again it just me n geisha at the moment. And she is up to teach anyone the basics of krump if u wanna learn. Just don come drunk or fucked on drugs. Straightline takes ownership of all phases of the transaction, from the sourcing of steel through order fulfillment. It does this by partnering with a growing network of strategically located steel processors that hold inventory and perform custom processing. Straightline purchases the steel it sells from multiple suppliers, with finished goods shipped from processor partners to customers by carriers coordinated through Straightline’s logistics partner.. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys Oklahoma State’s three guard crew can be dynamic, led by long range marksman Phil Forte (15.1), who finished fourth in the league in scoring. However, Forte has been in a slump, makingjust 16 of 56 from the field in his past seven games. Senior transfer Anthony Hickey averages 9.6 points and 3.5 assists, and is a more than capable 3 point shooter (55 of 140, .393).. wholesale jerseys

cheap jerseys Scott White President: Scott White will serve as the president of the Company, responsible for the day to day operations and overall strategy. Mr. White joined the Mainstreet team in 2013 and was previously an executive vice president with HLP. Previously, David worked at London and Oxford Capital Markets establishing and running a Japan focused multi strategy fund. Prior to that he was Head of Japanese Equity Product at Sanwa International Securities. David began his professional career in 1987 at Barings Far East Securities where he was employed as a Japanese convertible and warrant trader. cheap jerseys

Cheap Jerseys from china Not many of the 18,369 fans, the largest crowd in four years to see a Browns game, expected to see a great doubleheader between the Browns and Detroit Tigers. They came for the 50th anniversary of the American League and Falstaff Brewery day. They received free beer and cake, and were entertained by a band led by Satchel Paige, whom Veeck had signed to play for the Browns earlier that season.. Cheap Jerseys from china

wholesale nfl jerseys from china Wolitarsky, reading from a statement, said after many hours of team discussion and speaking with Kaler, became clear that our original request of having the 10 suspensions overturned was not going to happen. And many of the players who made the initial stand Thursday had not read the university 82 page report detailing the woman specific allegations. The university kept the details private under federal law http://www.cheapjerseyschinese.com/ Cheap Jerseys from china, but players saw it after KSTP TV published it Friday. wholesale nfl jerseys from china

wholesale jerseys from china It was Major League Baseball player and Kansas City Royals pitcher Yordano Ventura. However, the one detail that really made the whole experience for me was when Coach Bartolletti stepped in the box with a baseball bat to stand in for the first pitch. Nothing will beat that wholesale jerseys from china.

Bespovratna sredstva lokalnim samoupravama u oblasti informatičke obuke – SA KONTAKTIMA

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za finansiraje projekata u oblasti informatičke obuke

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/6615-133 i 021/6615-177 i na imejl adrese: zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine (u daljem tekstu: Lokalna samouprava) u ukupnom iznosu 1.300.000,00 dinara (slovima: miliontristahiljadadinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu, Aktivnost 2.2 – Informatička obuka žena na selu.

Sredstva se dodeljuju lokalnim samoupravama na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za projekte Informatičke obuke koje su namenjene seoskim ženama u APV.

CILJEVI FINANSIRANJA:

– podsticanje unapređenja položaja žena na selu

– podrška seoskim ženama da, putem informatičkog opismenjavanja, unaprede sopstvene preduzetničke osobine za aktivno učestvovanje na tržištu rada

– podrška lokalnih samouprava seoskim ženama da stečeno znanje i veštine primene za razvojne politike i revitalizaciju sela

– podizanje kapaciteta lokalne samouprave za unapređenje politike jednakih mogućnosti

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo na učešće imaju lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine

2. Lokalna samouprava može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 130.000,00 dinara (slovima:stotridesethiljadadinara);

3. Lokalne samouprave na teritoriji APV mogu aplicirati sa projektom „Informatička obuka za žene na selu “

4. Konkursna dokumentacija se može preuzeti na sajtu Zavoda za ravnopravnost polova – www.ravnopravnost.gov.rs

Prijave na konkurs sa pripadajućom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad, Bul. Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom ”Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti informatičke obuke”

5. Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet konkursa

6. Odluku o dodeli sredstava za finansiranje projekata donosi direktorka Pokrajinskog zavoda za ravnopravnost polova na predlog Komisije.

Prednost pri odlučivanju imaju lokalne samouprave koje:

– obezbede najadekvatnije uslove za informatičke obuke seoskih žena u informatičkim kabinetima seoskih škola

– obezbede sopstveno učešće u realizaciji projekta

7. Nakon donete odluke o finansiranju određenog projekta podnosilac projekta se poziva da potpiše ugovor sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova. Ukoliko se podnosilac projekta ne odazove pozivu za potpisivanje ugovora u roku od 15 dana od dana obaveštenja da mu je projekat odobren, smatraće se da je odustao od realizacije projekta.

Konkurs je otvoren do 15. septembra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava predviđenih za ovu namenu.

OBRAZAC ZA PREUZIMANJE – KLIKNITE OVDE (.DOC)

Sve dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu se dobiti u Pokrajinskom zavodu za ravnopravnost polova na brojeve telefona: 021/6615-133 i 021/6615-177 i na imejl adrese: zavod.ravnopravnost@gmail.com i zavod.ravnopravnost@vojvodina.gov.rs

Link

zp8497586rq

Usavršavanje stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača

farmers 2MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za raspodelu podsticaja za posebne programe usavršavanja stručnog znanja poljoprivrednih proizvođača u 2013. godini

Konkurs pogledajte – OVDE

Konkurs traje do 08.08.2013. godine.

Aprs quelques checs pour se faire lire la Chambre des

When you play high school football your goal is to earn a scholarship and a starting position and win the national championship. You do not think about individual honors such as this. It is really unbelievable. L’anne suivante, il s’est engag dans les forces armes amricaines pour combattre au Vietnam et il a t dcor de la mdaille Silver Star pour ses exploits hroques. Se positionnant au dbut des annes 1970 contre les actions guerrires, Kerry est pass du militantisme la politique. Aprs quelques checs pour se faire lire la Chambre des reprsentants dmocratiques cheap nfl jerseys, John Kerry est retourn l’universit pour poursuivre ses tudes en droit et passer son barreau.

cheap nfl jerseys There are times where you brush off things when a mistake is made. There are other times where you want to kill someone when a mistake is made. Take the family of Jerry Moon, a 72 year old man who passed away after suffering from bladder and colon cancer, two horribly nasty ailments. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping Frame team photos or jerseys in simple picture frames and create a wall of fame gallery. Proudly display trophies, baseball bats, footballs or other sport paraphernalia on shelves or table tops. Add a scoreboard as artwork for your room. Covington, a D League success story, saw his three point rate drop to 33.3 percent, but then, he endured an early season slump while he adjusted to his new role as a lockdown defender. He averaged more than 36 percent of his threes in his first two full seasons in the NBA. He should return to that level.. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys That is of course a description of the peculiar charm of Jarmusch own movies, which Stranger Than Paradise to his 2013 gem Only Lovers Left Alive projected a superbly crafted shagginess. Paterson joins this list, and is one of the most pleasurable movies in recent memory. But that shouldn disguise how deeply felt it is, or how something crucial is at stake in the writing of a poem. wholesale jerseys

wholesale nfl jerseys He said he had been watching them and they were very good boys. He told us to follow him and he took us on a tour of the stadium where most people don’t get to see. He took us in the locker rooms and had the boys try on helmets and jerseys of their favorite players. wholesale nfl jerseys

wholesale nfl jerseys from china Washington Elementary School. He had that job until 1969, when he returned to Huntington to be its principal. In 1971 be became the first black principal of Ferguson High School and then in 1975 became the first black assistant superintendent in Newport News. wholesale nfl jerseys from china

cheap jerseys These days, GuideStar, which provides information on nonprofits, gives SPLC a gold rating. In its 2015 fiscal year, which runs from Nov. 1 to Oct. But back to the age thing, its very easy to forget that these are some very young men in a high pressure industry, living in the full glare of the public eye. The money on offer in football now is obscene and some of these guys are advised by people who do not always have their best interests at heart. It just, at times, seems to me to be a pretty mad life to be living at that age. cheap jerseys

Cheap Jerseys from china We are just beginning to learn the cause of this crash, it appears that once again an accident was not prevented because the trains our commuters were riding lacked positive train control, said Rep. Longer we fail to prioritize investing in rail safety technology, the more innocent lives we put in jeopardy. Cuomo and Christie said that it is too soon to say whether such technology would have made a difference in the Hoboken crash.. Cheap Jerseys from china

wholesale jerseys from china NEW YORK, NY NOVEMBER 09: Former Secretary of State Hillary Clinton concedes the presidential election as (L R) Chelsea Clinton, Bill Clinton, Tim Kaine and Anne Holton listen at the New Yorker Hotel on November 9, 2016 in New York City. Republican candidate Donald Trump won the 2016 presidential election in the early hours of the morning in a widely unforeseen upset. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images). wholesale jerseys from china

Cheap Jerseys china From Indian software engineers in California to Turkish construction hands in Germany to Vietnamese maids in Taiwan, workers who send part of their first world salaries to their third world homes have become an increasingly powerful force in the world economy. Alone, making America the world largest source of remittances. Global migration and the wide gulf between the world rich and poor economies help fuel the remittance business Cheap Jerseys china.

Grantovi ženskim grupama

Global fund for womenGLOBALNI FOND ZA ŽENE

Globalni fond za žene ulaže u ženske grupe koje unapređuju ljudska prava devojaka i žena. Ojačavamo organizacije van Sjedinjenih Država koje vode žene obezbeđivanjem grantova u visini od  500 do 30,000$ za funkcionisanje.

Koga podržava Globalni fond:
•    Grupe žena koje rade zajedno.
•    Organizacije koje prikazuju jasnu posvećenost jednakosti žena i ljudskih prava žena.
•    Organizacije kojima upravljaju žene.
•    Organizacije van Sjedinjenih Država.

Prijem predloga projekata: od 15. septembra do 31. decembra.

Inovativni grantovi
Tiču se agendi za ženska prava u ruralnim i isključenim zajednicama/oblastima koje sadrže nove pristupe i podržavaju mlade feministkinje koje se uključuju u izgradnju ženskog pokreta. Ovi grantovi podržavaju i kreativne pristupe problematičnim situacijama i pilot projekte koji zahtevaju nešto proračunatog rizika.

Grant ovi za osnaživanje
Ovi grantovi srednje veličine služe za podršku profesionalizma ženskih grupa. Oni nude pouzdanu podršku grupama koje imaju zabeležen uspeh u stvaranju kumulativnih promena.

Grantovi  za podršku
Grantovi  za podršku su veći, finansiraju jake nacionalne, regionalne i globalne organizacije koje se bore za ženska prava, a služe da izgrade kolektivnu snagu, za koordinisane akcije, da se ojača feminističko vođstvo i da se održi trajna i sistematska promena u cilju polne jednakosti..

Online aplikacija na www.globalfundforwomen.org/apply-for-a-grant/types-of-grant

Link

zp8497586rq

Program sufinansiranja inovacija – Javni poziv

innovation drawn bulbFOND ZA INOVACIONU DELATNOST

Nastavak Javnog poziva za Program ranog razvoja (MINI GRANTS Program) i Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program)

Cilj Programa ranog razvoja je podsticanje stvaranja inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, kroz privatna start-up ili spin-off preduzeća, tako što će obezbediti finansiranje inovativnih tržišno orijentisanih tehnologija, proizvoda i usluga sa visokim potencijalom komercijalizacije.

Cilj Programa sufinansiranja inovacija je podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja, kao i dalji razvoj postojećih inovativnih kompanija zasnovanih na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnje/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/organizacijama i povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione mogućnosti.

Rok za podnošenje prijava je 28. oktobar 2013. godine do 17 časova

Portal za prijavljivanje kao i sve relevantne informacije se mogu naći na: www.inovacionifond.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Program menadžerima
Fonda za inovacionu delatnost na: minigrants@inovacionifond.rs i matchinggrants@inovacionifond.rs

Sredstva za Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA), i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

Link

Javni poziv jedinicama lokalne samouprave – Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica

helping-handKOMESARIJAT ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE REPUBLIKE SRBIJE
 
Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji za dodelu sredstava namenjenih za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji, kroz dohodovne aktivnosti.

Maksimalni iznos sredstava za pomoć jedinici lokalne samouprave za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti po jedinici lokalne samouprave, zajedno sa učešćem jedinice lokalne samouprave, iznosi 3.400.000 dinara.

Vrednost sredstava za ekonomsko osnaživanje iznosi 170.000 dinara, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Uslovi za učešće:

 • spremnost jedinice lokalne samouprave da angažuje stručne službe u cilju procene ugroženosti porodica i ispunjenosti tehničkih uslova za dobijanje pomoći;
 • spremnost jedinice lokalne samouprave da učestvuje sopstvenim sredstvima i to u iznosu od najmanje 5% od traženih sredstava za nedovoljno razvijene i izrazito nedovoljno razvijene jedinice lokalne samouprave shodno Zakonu o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS“ br.  51/90, 30/10, 69/11 i 107/12), odnosno od najmanje 10% od traženih sredstava za ostale jedinice lokalne samouprave;
 • da su jedinice lokalne samouprave dostavile dokumentaciju za pravdanje sredstva dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osnaživanje zaključno sa sredstvima realizovanim po javnom pozivu  Komesarijata u  decembru 2011. godine

Obavezna dokumentacija:

 • Zahtev za dodelu sredstava za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica kroz dohodovne aktivnosti.
 • Fotokopije potvrda izdatih od strane Komesarijata  o namenskom utrošku sredstava dodeljenih za stvaranje i poboljšanje uslova života i stanovanja i ekonomsko osnaživanje izbeglica i interno raseljenih lica za pojedinačne projekte u periodu od 2009. godine, zaključno sa decembrom 2011. godine
 • Izjava jedinice lokalne samouprave o spremnosti da učestvuje sopstvenim sredstvima
 • Izjava jedinice lokalne samouprave o spremnosti da angažuje stručne službe u cilju uspešne realizacije ekonomskog osnaživanja.

Prioritet pri izboru jedinica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstva za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma, i to:

 • broja potencijalnih korisnika;
 • opravdanosti i izvodljivosti predloženih aktivnosti;
 • prethodnog iskustva u sprovođenju sličnih aktivnosti;
 • opravdanih ranije dodeljenih sredstava za ove ili slične namene;
 • postojanja strateških i planskih dokumenata.
 • nivoa ekonomskog razvoja jedinice lokalne samouprave

Zahtev koji se može naći na internet stranici Komesarijata (www.kirs.gov.rs) i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti na adresu: Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, ul. Narodnih heroja br. 4, Novi Beograd, najkasnije do 5. avgusta 2013. godine sa naznakom : „JAVNI POZIV – dohodovne aktivnosti za interno raseljena lica.“

Pristigle zahteve razmatra Komisija za izbor jedninica lokalne samouprave kojima se dodeljuju sredstva za ekonomsko osnaživanje porodica interno raseljenih lica na njihovoj teritoriji (u daljem tekstu: Komisija), u skladu sa navedenim kriterijumima i utvrđuje listu jedinica lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove i kriterijume za dodelu sredstava.

Odluku o izboru jedinica lokalne samuprave kojima se dodeljuju sredstva donosi komesar, na predlog Komisije.

Nepotpuni zahtevi i zahtevi koji nisu dostavljeni u navedenom roku biće izuzeti iz razmatranja.

Link