Arhiva ‘Konkursi’

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-VojvodineRAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške realizaciji sinergijskih projekata u oblasti poljoprivredne proizvodnje i prehrambeno-prerađivačke industrije kroz udruživanje većeg broja proizvođača – učesnika u poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji radi povećanja proizvodno-prerađivačkih potencijala i skladišnih kapaciteta, unapređenja konkurentnosti i poboljšanja izvoznih pozicija AP Vojvodine.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 150.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju:
1. pravna lica kategorisana kao mikro,mala ili srednja preduzeća (u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu), registrovana za obavljanje poljoprivredne delatnosti i/ili delatnosti prehrambeno-prerađivačke proizvodnje
2. zemljoradničke zadruge koje poseduju zadružnu svojinu (saglasno članu 49. Zakona o zadrugama)

Pravo učešća imaju i pravna lica – mikro, mala i srednja preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne delatnosti, odnosno delatnosti prehrambeno-prerađivačke proizvodnje sa registrovanim ogrankom na teritoriji AP Vojvodine, koja su u obavezi da investiciju finansiranu sredstvima Razvojnog fonda AP Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond) realizuju na teritoriji AP Vojvodine.
Po ovom Konkursu zahtev može podneti samo jedno od potencijalnih korisnika kredita koji se, prema pozitivnim zakonskim propisima, smatraju povezanim pravnim licima.

3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti će se dodeljivati za realizaciju kapitalnih investicija u oblasti proizvodnje hrane, odnosno prehrambeno-prerađivačke proizvodnje, a sve u cilju uspostavljanja kooperantskih odnosa u pojedinim segmentima i proizvodnim procesima radi uspostavljanja visokih standarda u tehnologiji proizvodnje, skladištenja i prerade.

4. USLOVI KREDITIRANjA
– minimalna vrednost investicije koja se finansira po ovom Konkursu je 30.000.000,00 dinara
– maksimalan iznos kredita je 50.000.000,00 dinara
– primena valutne klauzule
– kamatna stopa:
– 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom poslovne banke
– 4% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom
– sopstveno učešće: najmanje 20% predračunske vrednosti predmeta kreditiranja (bez obrtnih sredstava)
– rok vraćanja kredita: 5 godina u okviru kojih je obuhvaćen grejs period u trajanju od 24 meseca
– anuiteti se obračunavaju i plaćaju kvartalno

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije o konkursu

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu

Razvojni-fond-autonomne-pokrajine-Vojvodine

RAZVOJNI FOND AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE

Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za poljoprivredu

1. CILjEVI DODELE SREDSTAVA
Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine kao i podsticanje udruženog učešća više nosilaca individualnih poljoprivrednih gazdinstava u realizaciji zajedničke investicije u poljoprivredi radi poboljšanja tržišne pozicije individualnih gazdinstava.
Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.

2. KORISNICI KREDITA
Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i otvoren namenski račun u poslovnoj banci prijavljen u Upravi za agrarna plaćanja.

3. NAMENA SREDSTAVA
Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje:
– nabavke poljoprivredne mehanizacije za poljoprivrednu proizvodnju (traktora, kombajna i priključnih mašina)
– nabavka opreme za poljoprivrednu proizvodnju
– nabavke kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu i matičnog jata
– nabavke višegodišnjih zasada voća, vinove loze i ostalih višegodišnjih zasada sa opremanjem površina pod zasadima
– nabavke protivgradnih mreža sa naslonom
– nabavke opreme za zaštićeni prostor
– izgradnje bunara i nabavke opreme i sistema za navodnjavanje
– nabavke opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu primarnih poljoprivrednih proizvoda
– izgradnje, adaptacije i opremanja skladišnih kapaciteta – hladnjača i podnih skladišta
– izgradnje i adaptacije građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju u cilju zaštite životne sredine i ispunjenja standarda u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

4. USLOVI KREDITIRANjA
– iznos kredita: od 200.000,00 do 10.000.000,00 dinara
– primena valutne klauzule
– kamatna stopa:
– 3% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene garancijom
– 4% na godišnjem nivou za kredite obezbeđene hipotekom

Kamatna stopa se umanjuje za 0,5% ukoliko se iz sredstava kredita finansira nabavka poljoprivredne mehanizacije (traktora, kombajna i priključnih mašina) od domaćih proizvođača koji imaju zaključen Ugovor o poslovnoj saradnji sa Razvojnim fondom Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u daljem tekstu: Fond).

7. Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju.

Detaljnije o konkursu

Fond za deomkratiju Ujedinjenih Nacija

UNDEF logo

FOND UJEDINJENIH NACIJA

Fond za deomkratiju Ujedinjenih Nacija

Prioriteti programa
Fond Ujedinjenih nacija za demokratiju poziva organizacije civilnog društva da se prijave zafinansiranje projekata koji podržavaju unapređenje demokratije.Projekti koji će biti podržani moraju biti iz navedenih oblasti :
1.    Razvoj zajednice
2.    Vladavina prava i ljudska prava
3.    Alati za demokratizaciju
4.    Medij
5.    Žene
6.    Mladi

Aplikanti

UNDEF finansira projekte sprovedene od strane organizacija civilnog društva , kao i nezavisnih ustavnih tela, regionalnih imeđunarodnnih organizacija.

Finansiranje

100.000-400.000 dolara

Rok za prijavu: 31.decembar 2013.

Link

Konkurs – Uvođenje novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina

mining 101 imagePOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE     

Javni konkurs o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina

I Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva), privrednih društava i preduzetnika, sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koja svoju delatnost u svemu obavljaju u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima i redovno izmiruju svoje obaveze u pogledu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa odredbama čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilnima za dodelu državne pomoći i ne mogu se koristiti za finansiranje:

1.    vađenje uglja,
2.    za nabavku drumskih teretnih vozila u privrednim subjektima koji obavljaju usluge prevoza tereta,
3.    privrednim subjektima u teškoćama,
4.    za podsticanje izvoza, odnosno za uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za druge tekuće rashode povezane sa izvoznom delatnošću,

niti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Sredstva za navedenu namenu su obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2013. godinu, na poziciji 543, ekonomska klasifikacija 454-subvencije privatnim preduzećima, 4542- Kapitalne subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta.

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu konkursa. Celokupni tekst konkursa se objavljuje u ”Službenom listu Autonomne Pokrajine Vojvodine” i na internet stranici Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine (dalje: Sekretarijat) http://www.psemr.vojvodina.gov.rs/

II Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju (de minimis državna pomoć) mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata uvođenja novih tehnologija u oblasti eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva) sa ciljem:

1.    uvođenja novih tehnologija i opreme u proces eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina;
2.    smanjenja količine sirovine po jedinici gotovog proizvoda;
3.    korišćenja sekundarnih sirovina i otpada (posebno građevinskog);
4.    smanjenja potrošnje energije po jedinici gotovog proizvoda;
5.    uvođenja obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje;
6.    podsticanja smanjenja potrošnje energije i energenata i sigurnijeg snabdevanja energijom;
7.    korišćenja novih ekološko prihvatljivih tehnologija i uređaja/opreme za korišćenje energije uz primenu načela zaštite životne sredine smanjenjem emisije štetnih gasova u okolinu;
8.    poboljšanje energetske efikasnosti u proizvodnji distribuciji i korišćenju energije kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga krajnjih korisnika, sa ciljem značajnog poboljšanja života građana;
9.    povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga kroz smanjenje troškova proizvodnje odnosno pruženih usluga nastalih smanjenjem potrošnje energije po jedinici proizvoda, odnosno usluga sprovođenjem mera energetske efikasnosti;
10.    stvaranje uslova za investiranje u energetiku.

III Uslovi konkursa

1.    Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionamilionadinara);
2.    Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
3.    Rok za podnošenje prijave je 18. decembar 2013. godine.

Konkurs – podrška ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća

malina, jagoda, visnja, borovnica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u primarnoj prozvodnji za podizanje matičnih zasada voća, i to: višnje, šljive, trešnje, jagode , maline, kupine i borovnice u 2013. godini na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski

Predmet konursa
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja strukturnih podsticaja kroz investicije u primarnoj proizvodnji za nabavku reprodukcionog materijala i proizvodnju sadnog materijala, odnosno za podizanje matičnih zasada višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice (u daljem tekstu: matični zasadi), za 2013. godinu (u daljem tekstu: podsticaji), na teritoriji pet okruga u južnoj Srbiji – Nišavski, Toplički, Pirotski, Jablanički i Pčinjski.

Podsticaji za proizvodnju sadnog materijala su plaćanja za podizanje matičnih zasada osnovne kategorije voćaka za gore navedene voćne vrste (u daljem tekstu: matični zasadi) kroz refundaciju troškova u visini od 100 % bez obračunatog PDV-a, za kupljene sadnice i podloge osnovne kategorije (u daljem tekstu: reprodukcioni materijal).

Podsticaji se koriste za sledeće investicije:
1) naknadu troškova kupovine reprodukcionog materijala,
2) naknadu troškova vezanih za specifičnost uslova u kojima se zasniva matični zasad.

PODNOSIOCI PRIJAVA
Pravo učešća na Konkursu ima:
1) preduzetnici;
2) pravna lica.

Rok za podnošenje prijave po ovom konkursu je 31. decembar, 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Link

Sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

hydrothermalPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA ENERGETIKU I MINERALNE SIROVINE               

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa

Pravo učešća na konkursu i namene za koje se mogu koristiti sredstva

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa zemljoradničkih zadruga, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, privrednih društava i preduzetnika sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, za sledeće namene:

A) izradu projektno – tehničke dokumentacije
B) izradu novih bušotina – realizaciju projekata

Bespovratna podsticajna sredstva se dodeljuju kao državna pomoć male vrednosti (de minimis državna pomoć) u skladu sa odredbama čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilnima za dodelu državne pomoći i ne mogu se koristiti za finansiranje:
1.    vađenje uglja,
2.    za nabavku drumskih teretnih vozila u privrednim subjektima koji obavljaju usluge prevoza tereta,
3.    privrednim subjektima u teškoćama,
4.    za podsticanje izvoza, odnosno za uspostavljanje i funkcionisanje distributivne mreže ili za druge tekuće rashode povezane sa izvoznom delatnošću,
niti za:
1.    poreze i carinu
2.    PDV
3.    nabavku polovne opreme

Ciljevi projekta

Bespovratna podsticajna sredstva koja se dodeljuju (de minimis državna pomoć) mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata efektivnijeg korišćenja raspoloživih hidrotermalnih resursa koja koriste ili će koristiti hidrotermalne resurse u poljopriredi, turizmu, medicinske i sportsko-rekreativne svrhe i to:

•    za potrebe lečenja i rekreacije
•    za potrebe grejanja i tople vode
•    za proizvodnju električne energije
•    za potrebe poljoprivrede (za zagrevanje staklenika, ribnjaka, zemljišta i sl)
•    za potrebe industrije
•    a sve u cilju:

 1. podsticanja smanjenja potrošnje energije i energenata i sigurnijeg snabdevanja energijom;
 2. stvaranja ekonomskih, privrednih i finansijskih uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovanu proizvodnju električne energije i raspoloživih hidrotermalnih resursa u energetske svrhe;
 3. podsticanja korisnika za afirmaciju korišćenja obnovljivih izvora energije ugradnjom energetski efikasnije opreme za korišćenje raspoloživih hidrotermalnih resursa u energetske svrhe;
 4. obezbeđivanje kontinuiteta tehnološke modernizacije postojećih  energetskih objekata/sistema/izvora i bolje primene raspoloživih tehnologija kroz revitalizaciju postojećih sistema;
 5. korišćenja novih obnovljivih izvora energije i novih energetski efikasnijih i ekološko prihvatljivih energetskih tehnologija i uređaja/opreme za korišćenje energije uz primenu načela zaštite životne sredine smanjenjem emisije štetnih gasova u okolinu;
 6. preduzimanja mera i aktivnosti koje dovode do proverljivog i merljivog ili procenjivog povećanja energetske efikasnosti i unapređenja pružanja usluga;
 7. poboljšanje energetske efikasnosti u proizvodnji distribuciji i korišćenju energije kroz smanjenje potrošnje energije za isti obim i kvalitet pruženih usluga ili povećanje obima i kvaliteta pruženih usluga krajnjih korisnika, sa ciljem značajnog poboljšanja života građana;
 8. povećanje konkurentnosti proizvoda i usluga kroz smanjenje troškova proizvodnje odnosno pruženih usluga nastalih smanjenjem potrošnje energije po jedinici proizvoda, odnosno usluga sprovođenjem mera energetske efikasnosti;
 9. stvaranje uslova za investiranje u energetiku.

Uslovi konkursa

 1. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 38.000.000,00 dinara (slovima: tridesetosammilionadinara, od čega 19.000.000,00 dinara (slovima: devetnaestmilionadinara) za izradu projektno – tehničke dokumentacije i 19.000.000,00 dinara (slovima: devetnaestmilionadinara) za izradu novih bušotina – realizaciju projekata;
 2. Jedan podnosilac zahteva može da konkuriše samo sa jednim projektom;
 3. Rok za podnošenje prijave je 16. decembar 2013. godine.

Pravo učešća na konkursu imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici privatna preduzeća, registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, koja koriste ili će koristiti hidrotermalne resurse u poljopriredi, turizmu medicinske i sportsko-rekreativne svrhe, koji ispunjavaju obaveze propisane Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima.

Sve dodatne informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku i mineralne sirovine pozivom na telefon: 021/487-43 37, svakog radnog dana od 09:00-11:00 sati ili putem elektronske pošte psemr@vojvodina.gov.rs

Opširnije o konkursu

Konkurs – unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima

seoski-turizam

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima
 
Ovim Konkursom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticaja za unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima (u daljem tekstu: podsticaji), uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku i vrsti podsticaja.

Podsticaji obuhvataju podršku programima koji se odnose na unapređenje ruralne ekonomije za investicije koje se sprovode s ciljem unapređenja kvaliteta života u ruralnim područjima, i to:

 1. programu za podršku investicijama za izgradnju, dogradnju i adaptaciju objekata i nabavku opreme, a radi pružanja ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;
 2. programu za podršku investicijama za nabavku opreme za bavljenje tradicionalnim zanatima koji su sertifikovani u skladu sa podzakonskim aktom kojim se uređuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovi domaće radinosti (u daljem tekstu: posebni propis).

Konkursom se utvrđuju: korisnici podsticaja, vrste prihvatljivih i neprihvatljivih troškova, opšti i posebni uslovi za korišćenje podsticaja, potrebna dokumentacija, kriterijumi selekcije, rokovi kao i ostale informacije vezane za podnošenje prijave na Konkurs.

KORISNICI PODSTICAJA
Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovim Konkursom imaju:
1. fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
2. preduzetnik i,
3. pravno lice.

OPŠTI USLOVI ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJA
Uslovi za ostvarivanje prava na podsticaje od strane fizičkog lica – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnika i pravnog lica, pored uslova propisanih zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju (poljoprivredna gazdinstva i porodična poljoprivredna gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom koji se uređuje poljoprivreda (u daljem tekstu: Registar), kao i druga lica i organizacije, su:

 1. da je realizovalo investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za prethodnu godinu;
 2. da je prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje (poljoprivredni krediti);
 3. da po nekom drugom osnovu ne koristi podsticaje za predmetnu investiciju.

POSEBNI USLOVI ZA KORIŠĆENjE PODSTICAJA
Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove:
1. da ima zaključen ugovor sa lokalnom turističkom organizacijom, turističkom agencijom, privrednim subjektom ili drugim pravnim licem registrovanim za obavljanje privredne delatnosti;

2. da je evidentirano kod nadležnog organa jedinice lokalne samouprave kao pružalac ugostiteljskih usluga;

3. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; kao i da nema upisanog tereta na zemljištu odnosno objektu koji su predmet investicije;

4. da je dostavljen biznis plan koji, između ostalog, sadrži pokazatelje o ekonomskoj održivosti poljoprivrednog gazdinstva posle realizacije investicije iz Tabele.

Preduzetnik ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; kao i da nema upisanog tereta na zemljištu odnosno objektu koji su predmet investicije;

2. da je dostavljen biznis plan koji, između ostalog, sadrži pokazatelje o ekonomskoj održivosti poljoprivrednog gazdinstva posle realizacije investicije iz Tabele.

3. da je osnovano radi obavljanja delatnosti u oblasti očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno da pružaju ugostiteljske usluge u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

4. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre;

5. da je evidentiran u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu.

Pravno lice ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da je osnovano radi obavljanja delatnosti u oblasti očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno da pružaju ugostiteljske usluge u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

2. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre;

3. da je evidentirano u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za pružanje ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

4. za privredno društvo da je razvrstano u mikro, malo ili srednje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo;

5. za zemljoradničku zadrugu da ima osnivački akt;

6. za srednju školu da se nalazi u aktu o mreži srednjih škola u skladu sa zakonom kojim se uređuju osnove sistema obrazovanja i vaspitanja;

7. za manastir da je upisan u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa zakonom kojim se uređuju crkve i verske zajednice.

Udruženje ostvaruje pravo na podsticaje naznačene u Tabeli 1. ovog Konkursa, ako pored ako pored gore spomenutih opštih uslova za korišćenje podsticaja ovog Konkursa, ispunjava i sledeće uslove, i to:
1. da ima ugovor o zakupu zemljišta, odnosno objekta u slučaju da nije vlasnik zemljišta, odnosno objekta, na period od najmanje sedam godina od dana podnošenja Konkursne prijave za korišćenje podsticaja i da je ugovor o zakupu upisan u katastar nepokretnosti; i da nema upisanog tereta na zemljištu

2. da je osnovano s ciljem promocije razvoja i očuvanja starih, tradicionalnih zanata, veština pravljenja tradicionalnih prerađevina od proizvoda sa sela, odnosno ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu;

3. da je registrovano u odgovarajući registar kod Agencije za privredne registre u skladu sa zakonom kojim se uređuju udruženja;

4. da je evidentirano u Registru turizma u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam za aktivnosti pružanja ugostiteljskih usluga u poslovima domaće radinosti ili seoskom turističkom domaćinstvu..

Rok za podnošenje Konkursne prijave po ovom konkursu je od dana objavljivanja Konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije do 01.12.2013.

INFORMACIJE
Konkurs se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije i u skraćenoj verziji u jednim dnevnim novinama koje pokrivaju teritoriju Republike Srbije.

Potpuni tekst Konkursa biće objavljen i na zvaničnim internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede http://www.mpt.gov.rs i Uprave za agrarna plaćanja http://www.uap.gov.rs

Informacije u vezi raspisanog Konkursa su dostupne na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, svakog radnog dana od 8:30 do 16:30 časova, kao i na telefon Uprave za agrarna plaćanja: 015/357-500.

Opširnije

Dodela podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru

foliasator

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLjOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku opreme za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u 2013. godini

Predmet konkursa
je dodela podsticajnih sredstava za kupovinu opreme i sistema za zagrevanje za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru u visini do 50% od ukupne vrednosti investicije.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuju po konkursu
Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje je do 44.081.270,00 dinara.

Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju korisnici:
– fizička lica nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ne stariji od 65 godina;
– mala pravna lica,preduzetnici
– zemljoradničke zadruge – upisana u registar privrednih subjekata i u registar poljoprivrednih gazdinstava,registrovani podnosioci prijava moraju biti na teritoriji AP Vojvodine.

Namena i visina podsticaja
Podsticaj je namenjen za nabavku opreme i to za:
1. Konstrukciju za objekte zaštićenog prostora pokrivenog  plastikom (aluminijumska, pocinkovano čelična, čelična i plastična);

2. Višegodišnje, višeslojne folije za pokrivanje objekata zaštićenog prostora;

3. Folije za senčenje i sprečavanje gubitka toplote;

4. Mreže za senčenje objekta;

5. Sisteme za navodnjavanje kap po kap;

6. Instrumente za merenje nivoa CO2, temperature supstrata i vazduha, kao i vlage i

7. Sisteme za zagrevanje;

Maksimalna vrednost podsticaja za nabavku opreme, odnosno materijala za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru navedenih pod tačkama 1-6 ne može biti veća od 700.000,00 dinara.

Maksimalna vrednost podsticaja za sisteme za zagrevanje navedeni pod tačkom 7 ne može biti veća od 600.000,00 dinara.

Ukupan iznos podsticaja po jednoj prijavi može maksimalno iznositi 1.300.000,00 dinara.

Konkurs je otvoren zaključno sa 2.12.2013 godine.

Sve dodatne informacije možete tražiti na telefon 021/487-44-24

Tekst konkursa i obrazac prijave možete preuzeti OVDE

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

by bus

OPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za ostvarivanje prava na regresiranje putnih troškova studenata – putnika

Pravo na regresiranje putnih troškova ostvaruje se od oktobra do decembra 2013. godine, koje se nastavlja do kraja školske 2013/2014. (jan.- jun) godine u slučaju ostvarivanja sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

Pravo na regresiranje putnih troškova imaju studenti koji:
1. imaju prebivalište na teritoriji opštine Kanjiža
2. svakodnevno putuju na međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do ustanove
visokog ili višeg obrazovanja
3. školuju se na teret budžeta
4. prvi put upisuju godinu studija
5. nisu korisnici usluge smeštaja u studentskim centrimai
6. nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od Ministarstva prosvete,  APVojvodine, lokalnih samouprava, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih fondova i fondacija

Konkurs je otvoren od 25. 11. 2013. do 02. 12. 2013. godine.

Detaljnije o konkursu

Konkurs – nabavka uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice

meter

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice na teritoriji AP Vojvodine

1. Predmet konkursa je
Sufinansiranje nabavke mernih uređaja radi brzog određivanja relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice, razvrstavanja i skladištenja po sadržaju proteina, a radi realizacije tačke III Programa mera za sprovođenje poljoprivredne politike za razvoj sela na teritoriji AP Vojvodine u 2013. godini.

Sufinansiraće se merni uređaji sledećih karakteristika:
1. Merenje relevantnih parametara pšenice u NIT transmitansi, prolaskom svetlosnog zraka kroz celu zapreminu uzorka,
2. Opremljenost uređaja „ANN“ (Artificial Neuron network) nelinearnim kalibracijama za žitarice,
3. Mogućnost merenja sadržaja proteina i vlage u pšenici,
4. Uređaj mora imati mogućnost povezivanja sa centralnim serverom, mogućnost praćenja rezultata merenja na daljinu i mogućnost statističke obrade rezultata putem softvera na serveru.

2. Korisnici podsticajnih sredstava
Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju skladištari registrovani na teritoriji AP Vojvodine, sa kapacitetom skladištenja ne manjim od 10.000 tona, i to:
1. Zemljoradnička zadruga koja se bavi skladištenjem pšenice
2. Preduzetnik – fizičko lice upisano u Registar privrednih subjekata koji se bavi skladištenjem pšenice
3. Privredni subjekt koji se bavi skladištenjem pšenice

Mesto realizacije odobrene investicije mora biti na području AP Vojvodine.

3. Visina podsticajnih sredstava
Za realizaciju Konkursa za dodelu bezpovratnih sredstava za nabavku uređaja za brzo određivanje relevantnih pokazatelja tehnološkog kvaliteta pšenice, u AP Vojvodini u 2013. godini predviđen je ukupan iznos od 16.100.000,00 dinara.

Sredstva za podršku investicija po ovom Konkursu utvrđuju se u iznosu do 50% od plaćenog iznosa cene opreme, umanjenog za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost.
Iznos sredstava za podršku pojedinačnoj investiciji po sprovedenom Konkursu ne može biti veći od 1.600.000,00 dinara.

Korisnik sredstava sa svojim povezanim licima može podneti samo jednu prijavu za uređaj kupljen i plaćen u 2013.godini.

4. Uslovi za dobijanje podsticajnih sredstava
Podnosilac prijave ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:
1. dokaže da je izmirio poreske obaveze, propisane zakonom, za 2012. godinu, odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga);

2. ima dokaz o vlasništvu skladišta, odnosno ukoliko nije vlasnik skladišta, da ima ugovor o zakupu istog koji obuhvata period od minimalno 5 godina od momenta podnošenja zahteva za korišćenje podsticaja;

3. je skladište, u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana od dana raspisivanja ovog konkursa.

4. nema neizmirenih dospelih obaveza prema Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, po osnovu ranije potpisanih ugovora;

5. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti..

6. je upisan u registar ponjoprivrednih gazdinstava i ima aktivan status

7. je registrovan kod Agencije za privredne registre i bavi se skladištenjem pšenice;

5. Dokumentacija koja se podnosi na konkurs
Zemljoradičke zadruge
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom,

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju,

3. originalni račun ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza carinska deklaracija kao i račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca.

4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

5. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga),

6. izvod iz Agencije za privredne registre,

7. prva strana izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava za trezor

8. dokaz o vlasništvu skladišta ili overen ugovor o zakupu skladišta najmanje do 2018.godine

9. izjavu da je skladište u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana

10. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti.

Preduzetnik i privredni subjekt
1. čitko popunjen Obrazac prijave na konkurs sa potpisom odgovornog lica i overen pečatom;

2. fotokopija potvrde o poreskom identifikacionom broju;

3. originalni račun ili fotokopija računa sa specifikacijom opreme iskazan u dinarskom iznosu ne stariji od 01.01.2013.godine. Ako je oprema iz uvoza potrebno je dostaviti carinsku deklaraciju kao i račun preveden na srpski jezik od strane ovlašćenog prevodioca;

4. original ili fotokopija izvoda banke o plaćanju računa;

5. izvod iz Agencije za privredne registre;

6. prva strana izvoda iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koje izdaje Uprava
za trezor

7. uverenje poreske uprave o izmirenim svim poreskim obavezama i drugim javnim dažbinama za 2012. godinu, odnosno da su na drugi način regulisane obaveze (npr. reprogram duga);

8. dokaz o vlasništvu skladišta ili overen ugovor o zakupu skladišta najmanje do 2018. godine;

9. izjavu da je skladište u funkciji (aktivno) najmanje godinu dana;

10. uverenje da podnosilac zahteva nije osuđivan za privredni prestup kao i da mu nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti a za ovlašćeno lice da nije osuđivano za krivično delo protiv privrede kao i da mu nije izrečena mera bezbednosti zabrane obavljanja delatnosti;

6. Postupak podnošenja prijave i konkursne dokumentacije
Konkurs je otvoren zaključno sa 02. decembrom 2013. godine.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona broj: 021/487-4416.

Tekst konkursa i obrazac prijave može se preuzeti OVDE.