Arhiva ‘Konkursi’

“Ja i drugi: Otkrivanje različitosti oko mene i u meni”

friendship-clip-art-1AKADEMIJA CENTRALNOEVROPSKIH ŠKOLA

“Ja i drugi: Otkrivanje različitosti oko mene i u meni”

Akademije centralnoevropskih škola. Škole iz 15 zemalja su pozvane da učestvuju u jednoj od najvećih međunarodnih školskih mreža.

Njen cilj je da omogući i pojača među-kulturni dijalog i saradnju između mladih ljudi i da stvori stalnu mrežu za deljenje znanja, uzajamnog učenja i inovacija.

Pozivaju se učenici starosti između 12 i 17 godina iz škola iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Mađarske, Kosova, Makedonije, Moldavije, Crne Gore, Rumunije, Srbije, Slovačke i Slovenije da pronađu partnere i apliciraju.

Postoji i online nalazač partner na sajtu www.aces.or.at.

Jezik komunikacije je engleski.

Projekat može trajati maksimalno 7 meseci, a treba da se sprovede između septembra 2013. i sredine marta 2014.

Maksimalni iznos koji se može dobiti je 1800€ za školu vodećeg partnera, i po 1600€ za škole partnere.

Detaljnije informacije OVDE

Predlozi projekta se podnose do 30. aprila 2013 online na  www.aces.or.at/apply

Link

Donacije za praktične i inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje civilnog društva

Erste FoundationERSTE FOUNDATION

Donacije za praktične i inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje civilnog društva

ERSTE Fondacija nudi donacije za praktične i inovativne projekte koji imaju za cilj jačanje civilnog društva u jednoj ili više zemalja Centralne i Jugoistočne Evrope.

Kome dodeljujemo sredstva?
ERSTE Fondacija podržava samo neprofitne organizacije.

Za šta dodeljujemo sredstva?
•    Ideje koje se tiču trenutnih i budućih društvenih promena u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
•    Sadržaj koji se razvija iz lokalini potreba i ima potencijalne prekogranične implikacije
•    Inovativne doprinose koji se bave trenutnim lokalnim, nacionalnim i transnacionalnim pitanjima
•    Ideje koje zagovaraju susrete sa drugim kulturama
•    Identifikaciju transformativnih procesa u društvima i njihovi uticaji na različite generacije
•    Inicijative koje podržavaju održivi razvoj civilnih društava u u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi
•    Projekte koji daju podršku vizijama orijentisanim prema vizijama budućnosti mladih talenata u lokalnim i globalnim kontekstima

Kada aplicirati: Najmanje 4 meseca pre pocetka projekta.

Aplikacion formular je ovde

Erste Foundation

Balkanski trust za demokratiju dodeljuje sredstva lokalnim civilnim organizacijama

active-citizensBalkan Trust for Democracy

Balkanski trust za demokratiju dodeljuje sredstva lokalnim civilnim organizacijama, NVO, medijima,  think tank-ovima, vlastima i obrazovnim institucijama radi jačanja demokratskih struktura u Jugoistočnoj Evropi.

Tome služe dva glavna programske oblasti:
•    Povezivanje građana sa vlastima koji dodeljuje sredstva lokalnim i nacionalnim organizacijama koje rade na popravljanju odnosa građanstva sa vlastima; koje podstiču uključenje u donošenje odluka i rešavanje problema; i koje promovišu aktivno građanstvo, političke reforme, edukaciju građanstva, nadzor delovanja vlasti, i druge kreativne i efikasne projekte vezane za jačanje demokratskih odnosa.
•    Regionalna saradnja koja se odnosi na grantove koji odgovaraju gorenavedenim uslovima, i koji imaju za cilj negovanje prekograničnih i regionalnih napora da se podele najbolje prakse, bavljenje zajedničkim problemima razvoja demokratije i izgradnju mreža među vlastima, NVO, civilnim inicijativama i drugim institucijama koje rade na jačanju saradnje širom regiona.

Prednost će imati predlozi koji se bave jačanjem veze između građanstva i vlasti; koji utiču na javne interese; koji jačaju liderske veštine pojedinaca i organizacija; koji pomažu prekograničnu i/ili međusektorsku saradnju i  koji dozvoljavaju transfer iskustava i inovativnih ideja putem jasnog plana komunikacije i diseminacije.

Donacije se kreću između 5,000 i $50,000, a većina donacija seže između $15,000 and $25,000. BTD može da podrži višegodišnje projekte.

Nema rokova za predavanje predloga projekata, odluke o donacijama se donose mesečno.

Aplikanti moraju ispuniti sledeća dva formulara isključivo na engleskom jeziku:

Application Form

Budget Form

Konačne odluke se objavljuju 12 – 16 nedelja od podnošenja aplikacije.

Pitanja možete poslati na  balkantrust@gmfus.org

Kompletnu aplikaciju pošaljite balkantrust@gmfus.org. Tema treba da sadrži reč ‘PROPOSAL’, ime vaše organizacije i zemlju u kojoj se organizacija nalazi. Predlozi se primaju isključivo putem elektronske pošte.

Link

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti

welcomeNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta za zapošljavanje nezaposlenih lica romske nacionalnosti u 2013. godini

Rok: 31.05.2013. godine

Link

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje

roma studentsNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Javni poziv nezaposlenim licima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2013. godini

Rok: 31.05.2013. godine

Link

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma

roma children at schoolPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE, UPRAVU I NACIONALNE ZAJEDNICE

Konkurs za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2013. godini

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata usmerenih na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2013. godini.

I. RASPODELA SREDSTAVA
Konkurs se raspisuje na ukupan iznos od 2.000.000,00 dinara.

II. USLOVI KONKURSA

Rok za podnošenje prijava 19. april 2013. godine.

• Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije i udruženja romske nacionalne zajednice sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju i negovanju nacionalnog i kulturnog identiteta ili organizacije
čija je delatnost usmerena na realizaciju afirmativnih mera i procesa za integraciju Roma za nastavak „Dekade inkluzije Roma“ u 2013. godini.
• Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet Konkursa.
• Neće se uzimati u razmatranje prijave od strane aplikanata kojima su dodeljena sredstva po osnovu prethodnih konkursa Sekretarijata, a nisu izmirili preuzete obaveze po tim konkursima ili nisu blagovremeno, a do isteka roka za prijavu po ovom konkursu, zatražili od Sekretarijata
produženje roka za realizaciju sredstava dobijenih po osnovu ranijih konkursa Sekretarijata.
• Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice zadržava pravo da od podnosioca prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije ili izađe na lice mesta, odnosno da za dodelu sredstava odredi ispunjenje dodatnih uslova;
• Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke;
• Protiv ovih odluka Sekretarijata ne može se uložiti pravni lek;
• Prijave i priložena dokumentacija se podnosiocima ne vraćaju.

Link

Bespovratna sredstva inovativnim brzorastućim preduzećima

IncreaseMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima

Program podrške  inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo finansija i privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) i mrežom Akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA). Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 40.000.000,00 dinara.

Opšti cilj Programa jeste podrška jačanju inovativnosti brzorastućih malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga (u daljem tekstu MSPP) radi povećanja konkurentnosti, kroz učešće u sufinansiranju opravdanih troškova za sledeće aktivnosti:
1) razvoj novog proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda/usluga u tehničkom i tehnološkom smislu;
2) značajno poboljšanje postojećeg proizvoda ili usluge – aktivnost obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda/usluge;
3) izrada idustrijskog dizajna/redizajna proizvoda – aktivnost obuhvata deo razvoja novog proizvoda/usluge odnosno modifikaciju postojećeg koji se odnosi na njene estetske karakteristike;
4) izrada dizajna nove ambalaže proizvoda – aktivnost se odnosi na izradu dizajna novog pakovanja proizvoda/usluge;
5) marketing planiranje razvoja proizvoda/usluge – aktivnost obuhvata pripremu razvoja novog proizvoda/usluge koja ima za cilj da smanji neizvesnost uspeha novog proizvoda/usluge na tržištu kroz analizu tržišta, analizu konkurencije i grane, istraživanje proizvoda, istraživanje prodaje i dr.;
6) poboljšanje postojećeg i uvođenje novog procesa proizvodnje – aktivnost obuhvata pripremu proizvodnje na nov ili unapređen način;
7) usaglašavanje sa zahtevima industrijski specifičnih domaćih i evropskih tehničkih propisa i standarda u oblasti bezbednosti proizvoda, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti;
8) nabavka specijalizovanih softverskih paketa od značaja za unapređenje poslovne delatnosti preduzeća (ERP i dr.) (nabavka standardnih softverskih paketa (Microsoft Office i sl.) ne može se priznati kao aktivnost koja je predmet Programa);
9) specijalizovane obuke (strateško planiranje i upravljanje, finansijski menadžment i sl.);
10) poslovni konsalting (priprema srednjoročnog strateškog plana preduzeća,  brendiranje, process improvement points, uvođenje nove organizacione strukture i sl.);
11) izrada projektne dokumentacije za nove objekte – aktivnost obuhvata izradu tehničkih elaborata sa grafičkim prilozima i prikazima svih potrebnih osnova, prikaza, preseka, detalja i elemenata za nove poslovne objekte, postrojenja, hale i druga proširenja privrednog subjekta koja će biti predmet daljeg ulaganja.
Privredni subjekti mogu podneti samo jedan zahtev za dodelu bespovratnih sredstava i to samo za jednu od ponuđenih aktivnosti.

Korisnici bespovratnih sredstava – Pravo da se prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti, registrovani u Agenciji za privredne registre, i to:
1) privredna društva kategorisana kao mala i srednja pravna lica u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 111/09 i 99/11);
2) preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo i
3) zadruge.
Uslovi učešća u Programu – Pravo učešća imaju navedeni privredni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:
1) da su blagovremeno podneli popunjen prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji odnosno Nacionalnoj agenciji;
2) da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra 2009. godine;
3) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
4) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
5) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
6) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu (ovaj uslov se ne odnosi na zadruge);
7) da su nezavisni, odnosno nisu deo holdinga – drugi privredni subjekt ima vlasništvo do 49% osnovnog kapitala preduzeća;
8) da su u januaru 2013. godine zapošljavali najmanje 8 lica (broj zaposlenih u mesecu januaru 2013. godine će se proveravati na osnovu PPOD obrazca Poreske uprave);
9) da su ostvarili rast prihoda od prodaje u 2011. godini od najmanje 25% u odnosu na 2009. godinu;
10) da nisu poslovali sa gubitkom u 2009, 2010. i 2011. godini;
11) da za iste aktivnosti nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;
12) da nisu u teškoćama, a prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama koja se nalazi u Programu.

Finansijski okvir – Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na sufinansiranje do 50% opravdanih troškova aktivnosti, bez poreza na dodatu vrednost. Pod opravdanim troškovima aktivnosti podrazumevaju se troškovi koji su navedeni u tački 1.4. Preostali iznos sredstava privredni subjekti su obavezna da finansiraju iz sopstvenih izvora, iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta lokalne samouprave ili donatorskih organizacija. Iznos odobrene bespovratne pomoći ne može biti manji od 100.000,00 dinara, niti veći od 1.500.000,00 dinara.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava –  Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, u skladu sa Programom, predaju se lično ili preporučenom poštom najbližoj ARRA čiji se spisak nalazi na sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije.

Prijave se mogu predati i u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj Trg Oslobođenja bb, 19000 Zaječar, tel: 019/445-364  i Kancelarija u Beogradu, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11 000 Beograd, tel: 011/2060-856.
U navedenim agencijama se mogu dobiti sve informacije neophodne za učešće u Programu,  kao i stručna pomoć za pripremu zahteva.

Rok za podnošenje prijava je 7. maj 2013. godine.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursna dokumentacija neophodna za učešće u Programu, može se preuzeti na internet stranama Ministarstva na adresi: www.mfp.gov.rs i Nacionalne agencije na adresi:  www.narr.gov.rs. Na ovim adresama može se preuzeti i Uredba o utvrđivanju Programa podrške inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u Javnom pozivu.

Link

Podsticajna sredstva za refundaciju troškova uvođenja i sretifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane

HACCP ISO OHSASPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARTSVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sretifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini

Konkurs traje:
06.04.2013. do 15.11.2013.

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije  sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini u iznosu do 3.000.000,00 dinara.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se od procenjene vrednosti projekta i to za:
1.    Nadoknadu dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER;
2.    Nadoknadu dela troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla;
3.    Nadoknadu dela troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sa geografskim poreklom čija je kontrola i sertifikacija proizvodnje završena u 2013. godini od strane ovlašćenih organizacija;
4.    Nadoknadu dela troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2013. godini.
5.    Nadoknadu dela troškova za kontrolu i sertifikaciju proizvoda bez glutena;
Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imaju:
•    pravno lice i preduzetnik (u tačkama od 1 do 5)
•    fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva; zemljoradnička zadruga i udruženje (u tačkama od 1 do 4).

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju podnosioci prijave koji se bave proizvodnjom i prometom poljoprivredno prehrambenih proizvoda i hrane za životinje. Visina iznosa podsticajnih sredstava obračunava se na vrednost procenjenog projekta bez poreza na dodatu vrednost i ne može biti veća od 300.000,00 dinara, osim u tački 4 gde ne može biti veća od 30.000 dinara.

Link

„Dobra Vlada“ za 2013 godinu

evropski_300_250-1EVROPSKI POKRET

„Dobra Vlada“ za 2013 godinu

Nakon ustanovljavanja nagrada za najbolje lokalne administracije 2012 godine i izuzetnih rezultata u primeni 12 principa dobrog upravljanja, Evropski pokret otvorio je konkurs „Dobra Vlada” za 2013 godinu u cilju modernizacije lokalnih administracija u Srbiji po 12 principa „Dobre Vlade” na zadovoljstvo i građana i lokalnih administracija. Lokalne administracije su sve opštine i gradovi Republike Srbije koje se mogu nadmetati za ove dve nagrade.Nagrade se dodeljuju u kategorijama „Najtransparentnija opštinska administracija” i „Najbolja praksa partnerstva između opštinske administracije i struktura civilnog društva za postizanje transparentnosti u radu administracije”

Više informacija o takmičenju u 2013. godini možete naći ovde.

Propozicije i prijave za takmičenje možete preuzeti ovde.

Konkurs za sufinansiranje organizacije ili učešća na sportskim priredbama

sport1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje organizacije ili učešća na sportskim priredbama od interesa za AP Vojvodinu

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine, koje organizuju ili učestvuju na sportskim priredbma od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da je registrovana za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom;
2.    da podnosilac ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
3.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Kod valorizovanja projekta vodiće se posebno računa o ispunjenosti sledećih kriterijuma:
1.    da je sportska priredba od interesa za AP Vojvodinu ili od šireg regionalnog značaja;
2.    da sportska priredba ima tradiciju i značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini;
3.    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog granskog saveza u oblasti sporta.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara.

Rok podnošenja prijave je 8 DANA od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Link