Arhiva ‘Konkursi’

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija

friendship-1024x769OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu

Ukupan iznos sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu iznosi: 16.400.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 12/2008) za realizaciju projekata iz sledećih oblasti:

1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora
2. podsticanja i razvoja privrednih delatnosti (turizam, zanatstvo, stari i retki zanati, zadrugarstvo i dr)
3. razvoj lokalne zajednice
4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana
5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava
6. programa za obrazovanje
7. programa za omladinu
8. programa za stara lica
9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine
10. razvoja civilnog društva
11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.)
12. kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina
13. volonterstva
14. zaštite boraca ratnih vojnih i civilnih invalida
15. zaštite i pomoći licima lečenih od bolesti zavisnosti
16. aktivnosti penzionerskih organizacija
17. neformalnog obrazovanja
18. afirmisanja ženskih prava
19. za razvoj javnog informisanja
20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Kanjiža i afirmaciji građanskog aktivizma

Odlukom predsednika opštine br. 02-402/2012-I/A od dana 26. decembar 2012. godine kao prioritetne oblasti za projekte nevladinih organizacija koji se finansiraju iz budžeta opštine Kanjiža po javnom konkursu u 2013. godini utvrđene su oblasti pod rednim brojevima: 2., 4., 5., 6., 7., 8., 11 i 13.
Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije. Pravo učešća imaju samo one organizacije čiji delokrug se ne realizuje  prvenstveno u oblasti kulture ili poljoprivrede i to potvrđuju rešenjem o upisu organizacije u Registar.

Nevladina organizacija može učestvovati sa najviše 2 projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.
Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža. Projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2013. godine.

Nevladina organizacija je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10 % vrednosti projekta iz drugih izvora za realizaciju projekta.
Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije. Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 do 15,00 časova, u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža, Glavni trg br. 1., u kancelariji br. 26., odnosno preuzeti sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs/konkursi)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1.    obrazac prijave
2.    biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3.    fotokopiju rešenja o upisu organizacije u Registar
4.    fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO, na adresu Glavni trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 873–249 kod Jenei Ervina.

Rok za podnošenje prijava je 7. februar 2013. godine, do 15,00 časova.

Link

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja

Radio tvOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja u 2013. godini

I
Sredstva u visini od 5.000.000,00 dinara iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata javnih glasila od lokalnog značaja, na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Kanjiža.

II
Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u oblasti javnog informisanja imaju osnivači javnih glasila (novina, radio programa, televizijskih programa i dr.) – ustanove, privredna društva, fondovi, fondacije udruženja građana i ostale organizacije iz oblasti javnog informisanja – koji vrše delatnost javnog informisanja na jezicima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Opštine.
III
Uslov za podnošenje prijave na konkurs je da osnivač javnog glasila:

1. ima registrovano sedište na teritoriji Opštine,
2. a slučaju da nema registrovano sedište na teritoriji Opštine da vrši dnevno informisanje o aktuelnim temama od interesa za građane Opštine, odnosno da program/projekat doprinosi raznolikosti medijskih sadržaja, pluralizmu ideja i vrednosti i u skladu je sa visokim etičkim standardima i standardima kvaliteta.

Osnivač televizijskog programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje televizijskog signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opština (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje, u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom.
Osnivač radio programa treba da ispunjava i sledeće uslove:
– da obezbedi kvalitetno emitovanje radio signala za najmanje 60% stanovništva na teritoriji Opštine (željena zona servisa – opsluživanja);
– da raspolaže odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima za pokrivanje željene zone servisa (opsluživanja);
– da raspolaže važećom dozvolom za emitovanje u skladu sa zakonom.

IV
Merila i kriterijumi za izbor programa i projekata u oblasti javnog informisanja koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Opštine su:
– programi, projekti i članci koji se bave radom i aktivnošću lokalne samouprave – naročito manifestacije, kulturni i drugi programi lokalne samouprave od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji se bave svakodnevnim pitanjima od opšteg interesa za građane Opštine;
– programi, projekti i članci koji doprinose afirmaciji vrednosti zajedničkog života, multikulturalnosti i multikonfesionalnosti na teritoriji Opštine.

V
Prijava na konkurs podnosi se Komisiji na obrascu „Prijava na Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja” (Obrazac broj 1) koji je dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs), a može se preuzeti i lično, radnim danima od 7-15 časova u kancelariji br. 21. Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Prijave se podnose u štampanom obliku, predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom, na adresu: Opštinska uprava opštine Kanjiža, 24420 Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „ Komisiji za dodelu sredstava u oblasti javnog informisanja“.

Za svaki program (programsku šemu) odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Uz prijavu podnosilac prijave dužan je da obavezno priloži:
– dokaz o podnosiocu prijave – izvod iz registra u kojem je podnosilac prijave registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.), sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u oblasti javnog informisanja za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
Osim navedenih dokaza osnivač televizijskog programa dužan je da priloži i:
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom ili ugovorom zaključenim sa KDS distributerom i
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja).
Osnivač radio programa dužan je da priloži i:
– izjavu o raspolaganju odgovarajućim tehničkim i kadrovskim kapacitetima i pokrivanju željene zone servisa (opsluživanja);
– dokaz o raspolaganju važeće dozvole za emitovanje u skladu sa zakonom.

VI
Rok za predaju prijava je 7. februar 2013. godine.

Link

Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede

farmersOPŠTINA KANJIŽA

Javni poziv za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu

Ukupan iznos neraspoređenih sredstava namenjenih finansiranju projekata nevladinih organizacija u oblasti poljoprivrede iz budžeta opštine Kanjiža za 2013. godinu iznosi 2.000.000,00 dinara.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se nevladinim organizacijama (udruženjima građana) čiji je delatnost poljoprivreda sa teritorije opštine Kanjiža u skladu sa Odlukom o načinu finansiranja projekata nevladinih organizacija iz budžeta opštine Kanjiža („Sl. list opštine Kanjiža“, br. 12/2008) za ostvarenje projekata kao što su: organizovanje manifestacija, izdavanje informacionih biltena, seoski turizam, zaštita interesa, edukacija i stručno savetovanje, marketing, učešće na sajmovima, podsticanje samoorganizovanja (zadrugarstvo, preduzetništvo, stari zanati, porodični farmovi), prekogranična saradnja.

Pravo učešća na konkursu imaju nevladine organizacije (udruženja građana) koje su registrovane na teritoriji opštine Kanjiža, odnosno imaju sedište ili ogranak i deluju na području opštine Kanjiža kao opštinske, međuopštinske ili republičke organizacije (u daljem tekstu: nevladine organizacije).

Nevladina organizacija može učestvovati sa najviše dva projekta, a sredstva iz budžeta opštine Kanjiža dodeljuju se za finansiranje samo jednog projekta.

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Kanjiža.
Projekat mora biti završen do 31.12.2013. godine i u okviru navedenog roka takođe mora da se preda i detaljni obračun projekta.

Ukoliko se izveštaji iz prethodnog stava ne dostave, nevladinim organizacijama koje ih ne dostave neće biti dodeljena sredstva u naredne tri godine, odnosno neće biti razmatrano njihovo učešće na konkursu.

Ukoliko su odobrena sredstva nenamenski utrošena, korisnici sredstava su dužni da vrate uplaćena sredstva.

Nevladina organizacija je dužna da obezbedi sopstveno učešće u novcu u visini od 10 % vrednosti projekta.

Prijave na konkurs podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7,00 do 15,00 časova, u uslužnom centru Opštinske uprave Kanjiža (soba br. 2. – šalter br. 7) ili sa zvanične web-prezentacije opštine Kanjiža (www.kanjiza.rs)

Konkursna dokumentacija sadrži:
1.    obrazac prijave
2.    biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika
3.    fotokopiju rešenja o upisu organizacije u Registar
4.    fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANjE PROJEKATA NVO (Poljoprivreda), na adresu Glavni Trg br. 1., 24420 Kanjiža, poštom ili predajom uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža.

Dodatne informacije u vezi javnog konkursa mogu se dobiti na telefon: 875 – 166 lok. 303 kod Bimbo Mihalja ml.

Rok za podnošenje prijava je 07. februar 2013. godine, do 15,00 časova.

Link

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi

festivalOPŠTINA KANJIŽA

Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi u 2013. godini,  u vrednosti od 2.500.000 dinara

Pod programima i projektima ukulturi koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Opštine podrazumevaju se programi i projekti u kulturi i projekti umet-ničkih, odnosno stručnih i naučnih istraživanja u kulturi, koji se odnose na:

– organizovanje kulturnih događanja (programa, koncerata, festivala, takmičenja, savetovanja, susreta i izložbi) značajnih za očuvanje kulturnog identiteta i razvoja kulturnog života Opštine
– očuvanje i negovanje narodnih običaja
– učešće na takmičenjima i festivalima
– podsticanje amaterskog kulturno-umetničkog rada
– izdavanje knjiga i časopisa
– prevod knjiga
– izdavanje CD-a i audio vizuelnih izdanja.

Pravo podnošenja prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekata u kulturi imaju sledeći subjekti u kulturi:

– ustanove kulture,
– amaterska kulturno-umetnička društva i
– drugi subjekti u kulturi kao što su: zadužbine i fondacije u kulturi, privredna društva i preduzetnici registrovani za obavljanje delatnosti u kulturi i druga pravna lica i subjekti u kulturi.

Subjekti u kulturi imaju pravo da podnesu prijavu za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u kulturi pod uslovom da im je registrovano sedište na teritoriji Opštine.

Prijave na konkurs se podnose Komisiji za dodelu sredstava u oblasti kulture na obrascu „PRIJAVA na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” (obrazac br. 1).

Za svaki program odnosno projekat podnosi se posebna prijava.

Podnosilac prijave uz obrazac br. 1. prilaže:
– dokaz o podnosiocu prijave: izvod iz registra u kojem je subjekat u kulturi registrovan;
– pregled osnovnih podataka o podnosiocu prijave (istorijat, opis delatnosti, dosadašnji projekti i sl.),
sačinjen od strane podnosioca prijave i
– detaljan opis programa odnosno projekta u kulturi za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava.
„PRIJAVA na konkurs zafinansiranje ili sufinansiranje programa odnosno projekta u kulturi” je dostupna na zvaničnoj internet stranici opštine.

Prijave se podnose u štampanom obliku predajom u Uslužnom centru Opštinske uprave opštine Kanjiža ili poštom na adresu: Kanjiža, Glavni trg 1, sa naznakom da se u pošiljci nalazi konkursna dokumentacija za kulturu.

Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

Rok za dostavu prijava: 7. februar 2013. godine.

Link

Podrška zaštiti životne sredine

SENSE logoREGIONALNI CENTAR ZA ŽIVOTNU SREDINU – REC

Podrška zaštiti životne sredine

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) Kancelarija u Srbiji, je uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), upravo otpočeo realizaciju novog trogodišnjeg  programa podrške organizacijama civilnog društva u Republici Srbiji – „SENSE“.

Program ima za cilj jačanje organizacija civilnog društva i promovisanje njihovog većeg učešća u procesima donošenja odluka po pitanjima životne sredine. Ovime REC i SIDA žele da doprinesu boljem upravljanju u oblasti životne sredine i donošenju odluka baziranih na  konsenzusu. S obzirom na intenzivno donošenje novih zakona i politika u oblasti životne sredine, transparentnost i uključivanje javnosti i civilnog sektora u ovaj proces je ključan uslov za adekvatnu primenu pomenutih zakona i politika.  Uloga organizacija civilnog društva je, u tom pogledu, presudna.

SENSE program ohrabruje organizacije civilnog društva da se aktiviraju u pogleda učešća u donošenju odluka, promovišu rešenja za probleme u životnoj sredini i intenzivnije lobiraju kod donosilaca odluka za održive razvojne programe i integrisanje održivih aspekata u razvojne planove u oblastima gde rade i žive.

Program je vredan 2.2 miliona evra i sadrži četiri komponente:
• dodeljivanje finansijske podrške (grantova) organizacijama civilnog društva u Srbiji. Uslov je da minimalno dve organizacije sarađuju na svakom projektu. U SENSE programu za direktnu podršku projektima organizacija (grantove) obezbeđen je budžet od 960.000 evra  podeljen u dva poziva od po 480.000 evra: prvi poziv je u 2013. i drugi poziv u 2014. godini. Grantovi se kreću između 40.000 do 80.000 evra.
• podizanje kapaciteta organizacija kroz obuke kojima će unaprediti veštine i znanja u oblasti: pravnih pouka/zastupanja; lobiranja; ulozi „budnog oka“; učešća javnsti; efikasne  komunikacije i dopiranja do javnosti; rodne ravnopravnosti, pristupa EU fondovima itd.  Dobitnici grantova će imati i mogućnost da nauče više o načinu funkcionisanja organizacija u EU kroz studijsko putovanje;
• dijalog sa donosiocima odluka, umrežavanje i javne diskusije o temama iz oblasti zaštite životne sredine (dobitnici granta će biti zaduženi za organizaciju konsultantivnih sastanaka sa predstavnicima nacionalnih vlasti); i
• podrška medijima koji se bave temom životne sredine u Srbiji kroz trening za predstavnike medija i organizacija civilnog društva. U oba grant ciklusa biće raspisan konkurs za najbolje objavljene članke/reportaže/emisije na kome će autori tri najbolja medijska izveštaja biti nagrađeni.

Organizacije su pozvane da podnesu prijavu REC-u za ovu ekstenzivnu podršku polovinom januara 2013. godine.

Rok za slanje prijava je 14. februar 2013. godine, a odabir projekata će biti obavljen u februaru i martu 2013.  Predloge će ocenjivati Lokalni savetodavni odbor REC Kancelarije za Srbiju, a rezultati izbora će biti podneti agenciji SIDA na konačno odobrenje u martu. Realizacija projekata je planirana za period od 10 meseci, između aprila 2013. i januara 2014. godine.

Nadamo se da ćemo ovim programom doprineti boljem upravljanju u oblasti životne sredine.
– Poziv za dostavljanje predloga projekata (kompletnu konkursnu dokumentaciju) možete preuzeti ovde.
– Dopunske informacije o SENSE programu možete preuzeti ovde.
– Prezentacije o SENSE programu možete preuzeti ovde.

Važna napomena: Rok za slanje predloga projekata je 14. februar 2013. Godine.

Link

Konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Invalid, slep, gluv, nem, kolicaMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Poziv za podnošenje predloga projekata otvorenog konkursa za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike raspisuje javni poziv zainteresovanim socijalno – humanitarnim organizacijama da podnesu predloge projekta koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sredstva za navedeni konkurs obezbeđena su u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike  će u cilju unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji pružiti podršku sledećim grupama projektnih aktivnosti:

1.    Poboljšanje pristupačnosti fizičkog okruženja

2.    Unapređenje prostorno tehničkih uslova rada organizacija osoba sa invaliditetom

3.    Humanitarni i drugi programi koji imaju za cilj unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa.

Podnosioci predloga projekta mogu biti udruženja koje treba da ispunjavaju sledeće kriterijume:
•    da su registrovana udruženja građana;

•    da im je sedište u Republici Srbiji;

•    da su direktno odgovorni za pripremu i realizaciju projekta.

Način pisanja predloga projekta

Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom, napisan obavezno na personalnom računaru i na propisanim obrascima. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Rok i način dostavljanja projektnih predloga:
Predlozi projekata dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike – Sektoru za zaštitu osoba sa invaliditetom na adresu: Beograd, Nemanjina 22-26, isključivo poštom preporučeno, ili kurirskim putem, odnosno ličnom dostavom. Predlog projekta i budžet projekta dostavljaju se u jednom  odštampanom primerku  koji mora biti overen i u elektronskoj formi na CD-u. Na koverti obavezno treba naznačiti puno ime i adresu pošiljaoca i sledeći tekst: «ZA OTVORENI KONKURS – NE OTVARATI«.

Predlozi projekata mogu se dostavljati u periodu od 21.01.2013. godine do 10.12.2013. godine.

Ostala pravila konkursa, kompletno uputstvo, kao i dodatne informacije za podnosioce prijava zainteresovane organizacije mogu preuzeti u elektronskoj formi sa internet prezentacije Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike http://www.minrzs.gov.rs

Bespovratna sredstva privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom tekstila, prediva, kože i obuće

yarn machineMINISTARSTVO RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Glavni cilj projekta je da doprinese poboljšanju bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji. Kao krajnji rezultat, projektne aktivnosti će pozitivno doprineti smanjenju rizika po život zaposlenih i smanjenju broja povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

U okviru projekta, International Management Group i Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike objavljuju

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava (grantova) za poboljšanje uslova rada u privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom tekstila, prediva, kože i obuće

Biće dodeljeno do 10 grantova u iznosu do 25,000 evra po grantu.shoe-repair-general

Privredni subjekti koji su zainteresovani za prijavljivanje za dodelu bespovratnih sredstava (grantova), treba da preuzmu kompletan set dokumenata koji su potrebni za postupak prijavljivanja na konkurs.

Dokumenta su dostupna na engleskom i srpskom jeziku, a u slučaju bilo kakvog neslaganja, engleske verzije dokumenata će se smatrati važećim.

Potrebna dokumenta:

  • Smernice za podnosioce prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava
  • Rezime projekta, “Dokument 1”
  • Formular za prijavu, “Dokument 2”
  • Izjava, “Dokument 3”
  • Obrazac narativnog budžeta, “Dokument 4” sa uputstvima za popunjavanje tabelarnog i narativnog budžeta
  • Tabelarni budžet, “Dokument 5”
  • Upitnik o stanju bezbednosti i zdravlja na radu, “Dokument 6”

Link za preuzimanje odgovarajućih dokumenata.

Navedena dokumentacija sadrži uputstvo za pripremu i podnošenje prijava na konkurs, informacije o pravilima konkursa, postupku odabira i sprovođenja konkursa kao i odgovarajuće obrasce koje podnosilac treba da podnese kao deo prijave.

Podnosioci treba da uzmu u obzir, kao što je navedeno u Smernicama za podnosioce prijave na konkurs za dodelu bespovratnih sredstava, da pored popunjenih obrazaca i upitnika, postoje i druga dokumenta koja moraju biti dostavljena. Troškove pripreme i podnošenja prijava snosi podnosilac.

Rok za prijem prijava na konkurs u prostorijama IMG-a ističe u 17 časova, 11. februara 2013. godine.

Lična pitanja nisu dozvoljena.

Podnosiocima prijava se preporučuje da redovno prate ovaj sajt zbog eventualnih pojašnjenja ili dopuna u toku konkursnog postupka.

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

sportPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine

Pokrajinskom Skupštinskom odlukom o budžetu APV za 2013. godinu (“Službeni list AP Vojvodine”, broj 39/12) planirana su sredstva za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta i omladine od interesa za AP Vojvodinu u ukupnom iznosu od 281.162.000,00 dinara.

1.    PODNOSIOCI ZAHTEVA

a.) Za projekte iz oblasti SPORTA

U skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju projekata iz oblasti sporta od inetersa za AP Vojvodinu, podnosioci projekata za koje se traže sredstva iz Budžeta APV mogu biti isključivo pravna lica i to:
1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;
3.    Ustanove – Ustanove za sport, škole, fakulteti, itd.;
4.    Organi lokalne samouprave iz APV – gradovi i opštine, mesne zajednice;

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    da su registrovani u Agenciji za privredne registre o čemu prilažu dokaz o registraciji;
    da učestvuju u nekom sistemu takmičenja najmanje pokrajinskog nivoa;
    da imaju iskustvo u realizaciji projekta za koji podnose zahtev;
    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine.

Izuzetno za sredstava mogu konkurisati i nacionalni granski sportski savezi i Olimpijski komitet Srbije.

b.) Za projekte iz oblasti OMLADINE

U skladu sa Pravilnikom o postupku dodele sredstava u sektoru omladine, podnosioci projekata za koje se traže sredstva mogu biti isključivo pravna lica sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine i to:
1.    Udruženja mladih, udruženja za mlade, omladinske i studentske organizacije i savezi;
2.    Organi lokalne samouprave – gradovi i opštine, mesne zajednice;
3.    Kancelarije za mlade, vaspitno-obrazovne, kulturne i druge ustanove za mlade;

Pravna lica iz tačke 1. posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:
    delatnost organizacije mora da bude usmerena na stvaranje uslova za unapređenje kvaliteta života mladih;
    da imaju iskustvo u realizaciji istih ili sličnih projekata;

2.    PROJEKTI KOJI SE SUFINANSIRAJU

a.) Projekti iz oblasti SPORTA u ukupnom iznosu 263.162.000,00 dinara

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:
    Izgradnju sportskih objekata i terena;
    Sanaciju, adaptaciju i opremanje postojećih sportskih objekata;
    Godišnje i posebne programe pokrajinskih granskih saveza i Sportskog saveza Vojvodine;
    Programe podrške vrhunskim sportistima i trenerima, kao i perspektivnim sportistima mlađih uzrasnih kategorija iz AP Vojvodine;
    Programe afirmacije školskog sporta na nivou AP Vojvodine;
    Organizovanje ili učešće na sportskim takmičenjima i manifestacijama;
    Programe kojima se doprinosi razvoju sporta u oblastima sporta za sve, dečjeg i omladinskog, ženskog i sporta osoba sa invaliditetom;
    Obeležavanje jubilarnih godišnjica sportskih organizacija od posebnog značaja za AP Vojvodinu;
    Druge programe kojima se doprinosi razvoju sporta u AP Vojvodini;

b.) Projekti iz oblasti OMLADINE u ukupnom iznosu od 18.000.000,00 dinara

U obzir za sufinansiranje uzimaće se projekti koji se po svojoj sadržini odnose na:
    projekte koji su usklađeni sa merama Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini (oblasti: obrazovanje mladih, zapošljavanje, zdravlje mladih, kultura i slobodno vreme mladih, aktivno uključivanje mladih u društvo, izgradnja civilnog društva, volonterizam, bezbednost, mobilnosti i informisanje mladih, ekologija i održivi razvoj i socijalna politika prema mladima);
    podrška funkcionisanju omladinskih centara, privođenje nameni prostora za mlade;
    aktivnosti koje imaju za cilj povećanje svesti o značaju reproduktivnog zdravlja kod srednjoškolske populacije u Vojvodini;
    podrška najuspešnijim darovitim studentima i učenicima – pomoć talentima (priprema i učešće na takmičenjima, studijska usavršavanja, poboljšanje uslova za rad talenata…).

3.    NAČIN PODNOŠENjA ZAHTEVA

Zahtevi za dodelu sredstava dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na Internet sajtu Sekretarijata.
Zahtevi se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.
Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Konkurs je otvoren do 2. decembra 2013. godine, odn. do utroška sredstava obezbeđenih za ovu namenu u 2013. godini i objavljuje se „Službenom listu APV“, dnevnim novinama „Dnevnik“, kao i na Internet sajtu Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu  www.sio.vojvodina.gov.rs .

Zainteresovana lica dodatne informacije u vezi sa realizacijom Konkursa mogu dobiti u Pokrajinskom sekretarijatu za sport i omladinu na telefon 021/487-4871.

Link

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti

book publisherPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje izdavačke delatnosti u AP Vojvodini u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini izdavačku delatnost u AP Vojvodini u ukupnom iznosu od 27.000.000,00 dinara (po ekonomskim klasifikacijama: 11.600.000,00 dinara – 4541 Tekuće subvencije privatnim preduzećima, 1.300.000,00 dinara – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti, 10.600.000,00 dinara – 4651 Ostale tekuće dotacije i transferi i 3.500.000,00 dinara – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama) i to u sledećim oblastima:

1.    OBJAVLjIVANjE PRVIH IZDANjA KNjIGA OD ZNAČAJA ZA KULTURU I UMETNOST U AP VOJVODINI (na srpskom jeziku, jezicima nacionalnih manjina, prevoda značajnih knjiga sa stranih jezika na srpski i jezike nacionalnih manjina, prevoda značajnih dela sa srpskog jezika ili jezika nacionalnih manjina na svetske jezike, sa srpskog jezika na jezike nacionalnih manjina, sa jezika nacionalnih manjina na srpski jezik, sa nekog od jezika nacionalnih manjina na neki drugi jezik nacionalnih manjina – iz sledećih oblasti: roman, pripovedačka i putopisna proza, poezija, drama, književnost za decu (izuzev slikovnica i udžbenika) esejistika, umetnička kritika i teorija, umetničke monografije, dela iz istorije umetnosti i dela iz humanističkih i društvenih nauka.

2.    OBJAVLjIVANjE ČASOPISA KOJI SU OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA RAZVOJ KULTURE I UMETNOSTI U AP VOJVODINI – časopisa za kulturu, književnost i umetnost, časopisa za omladinu i časopisa za decu koji izlaze u štampanoj i elektronskoj formi na srpskom jeziku i/ili jezicima nacionalnih manjina.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1. Pravo učešća na konkursu za objavljivanje prvih izdanja knjiga imaju isključivo pravna lica čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine koja su registrovana za bavljenje izdavačkom delatnošću, a na konkursu za  objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti mogu da učestvuju izdavači i druga pravna lica čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura, a koja svojom delatnošću značajno doprinose razvoju i promociji kulture, književnosti i umetnosti u AP Vojvodini (u daljem testu: Podnosilac prijave).

2. Za sufinansiranje objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na srpskom jeziku Podnosilac prijave može podneti najviše pet (5) prijava, a za sufinansiranje objavljivanje časopisa koji su od posebnog značaja za razvoj kulture i umetnosti u AP Vojvodini, Podnosilac prijave može podneti najviše tri (3) prijave. Za sufinansiranje objavljivanje prvih izdanja knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini na jezicima nacionalnih manjina nije ograničen broj konkursnih prijava.

3. Prijava na Konkurs podnosi se isključivo na obrascu Upitnika za sufinansiranje objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i Upitnika za sufinansiranje objavljivanje časopisa od značaja za kulturu i umetnost u AP Vojvodini i može se preuzeti u prostorijama Pokrajinskog sekretarija za kulturu i javno informisanje, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, ili na internet stranici www.kultura.vojvodina.gov.rs

Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    overena i potpisana izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave;
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa;
–    fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju;
–    svi prilozi koji su navedeni u Upitniku.

Za tačnost podataka unetih u Upitnik odgovara Podnosilac prijave.

4. Rok za podnošenje Prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

5. Prijave se podnose u 1 (jednom) potpisanom i overenom primerku lično, predajom pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
21000 Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 16.
ZA KONKURS ZA  SUFINANSIRANjE izdavačke delatnosti u 2013. godini

Rezultati konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Sekretarijata.

6. Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave korisnika kojima je Pokrajinski sekretarijat za  kulturu i javno informisanje tokom 2012. godine dodelio sredstva na ime sufinansiranja programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

7. Sekretarijat zadržava pravo da od Podnosioca prijave koji su blagovremeno podneli prijave po potrebi zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

8. Sekretarijat će o rezultatima konkursa pismeno obavestiti Podnosioca prijave.

9. O izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

10. Sekretarijat nije obavezan da obrazloži svoje odluke.

11. Prijave i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocima.

III KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje knjiga od značaja za kulturu i umetnost u APV uzevši u obzir sledeće kriterijume:

1.    da prijava na Konkurs sadržinski odgovara napred navedenim oblastima i da ispunjava sve opšte uslove Konkursa;
2.    književni, umetnički ili naučni kvalitet knjige;
3.    kulturni i javni interes objavljivanja knjige;
4.    da knjiga doprinosi promociji kulture AP Vojvodine i njenom kulturnom nasleđu;
5.    otvorenost prema drugim kulturama i unapređenje međusobnog upoznavanja i razumevanja.

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće objavljivanje časopisa uzevši u obzir sledeće:

1.    da je časopis iz oblasti kulture, književnosti i umetnosti;
2.    uticaj časopisa na teritoriji AP Vojvodine;
3.    značaj časopisa za razvoj kulture, književnosti i umetnosti za narod, nacionalnu manjinu i etničku zajednicu;
4.    da časopis po svom sadržaju ispunjava vrednosne i estetske kriterijume;
5.    kontinuitet izlaženja časopisa;
6.    da časopis ispunjava sve uslove Konkursa.

IV POSEBNI USLOVI KONKURSA
Uz konkursnu prijavu, Podnosilac  prijave za sufinansiranje objavljivanja knjiga dužan je da dostavi potpisanu stručnu recenziju dela i dokaz o regulisanim autorskim pravima, a Podnosilac prijave za sufinansiranje objavljivanja časopisa dužan je da dostavi poslednji objavljeni broj časopisa ili adresu internet stranice, ako je časopis u elektronskoj formi, ili rukopis, ukoliko je reč o prvom broju časopisa, kao i kritičke priloge o časopisu koji su objavljeni u sredstvima javnog informisanja.

Link

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina

I love VojvodinaPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA KULTURU I JAVNO INFORMISANJE

Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini

I RASPODELA SREDSTAVA
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje (u daljem tekstu: Sekretarijat) sufinansiraće u 2013. godini programe i projekte očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti
nacionalnih manjina u AP Vojvodini, u ukupnom iznosu od 14.820.000,00 dinara, i to:
po klasifikaciji korisnika:
13.200.000,00 dinara    – 4819 Dotacije ostalim neprofitnim organizacijama
1.620.000,00 dinara    – 4631 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti

Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje sufinansiraće u 2013. godini:

•    programe i projekte u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini koji se odnose na:
– književno stvaralaštvo;
– amatersko pozorišno stvaralaštvo i interpretaciju, repertoarni program amaterskih pozorišta na jezicima nacionalnih manjina;
– muzičko i muzičko-scensko stvaralaštvo i ples;
– likovno, primenjeno i multimedijalno stvaralaštvo;
– programi gostovanja u zemlji i inostranstvu;
– nagrade za značajna ostvarenja u oblasti umetnosti;

kao i

•    programe i projekte u oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva i nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina u AP Vojvodini, i to:
–    festivale koji predstavljaju tradicionalno narodno stvaralaštvo i nematerijalno kulturno nasleđe nacionalnih manjina,
–    programe/projekte od značaja za očuvanje, razvoj i podsticanje tradicionalne kulture nacionalne manjine;
–    programe/projekte od značaja za razvoj amaterizma;
–    programe/projekte koji se odvijaju u kontinuitetu;
–    programe/projekte koji su u prethodnoj godini potvrdili vrednost proverenim kriterijumima o kulturnoj i društvenoj prihvaćenosti za nacionalnu manjinu i šire;
–    programe/projekte koji su doživeli priznanje na nacionalnoj ili međunarodnoj sceni;
–    programe/projekte u nerazvijenim sredinama;
–    programe/projekte udruženja građana i nevladinih organizacija čija je delatnost osnova kulturnog života i kulturnih aktivnosti određene lokalne zajednice;
–    programe/projekte istraživanja, sakupljanja, obrade, očuvanja i prezentacije kulturne baštine nacionalne manjine koji se realizuju u saradnji sa stručnim udruženjima i institucijama.

II OPŠTI USLOVI KONKURSA
1.    Na Konkursu mogu da učestvuju isključivo pravna lica (u daljem tekstu: podnosilac prijave) čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine i čija je pretežna delatnost kultura: registrovane profesionalne i amaterske ustanove, ustanove kulture čiji osnivač nije AP Vojvodina, nevladine organizacije i udruženja koja svojim stvaralaštvom značajno doprinose razvoju i promociji savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini, Republici Srbiji i inostranstvu ili svojim naučnim, istraživačkim i kulturno-umetničkim radom doprinose istraživanju, čuvanju, negovanju, prezentovanju i razvoju tradicionalnog narodnog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini i time doprinose očuvanju njihvog nacionalnog identiteta.

Privatna preduzeća nemaju pravo učešća na ovom Konkursu.

2.    Podnosilac prijave može da učestvuje na Konkursu sa najviše 3 projekta.

3.    Prijava na Konkurs podnosi se na obrascu Prijava – Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini, koji se može preuzeti na internet stranici Sekretarijata: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Dodatne informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu, na telefon 021/487-4714 ili e-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs

4.    Prijava se podnosi u 2 (dva) potpisana i overena primerka.

5.    Uz prijavu se obavezno podnosi:
–    potpisana i overena izjava od strane ovlašćenog lica Podnosioca prijave
–    fotokopija Potvrde o registraciji podnosioca prijave kod nadležnog organa i
–    svi prilozi koji su navedeni u prijavama.
Za tačnost podataka unetih u prijavu odgovara Podnosilac prijave.

6.    Rok za podnošenje prijave na Konkurs je od 17. januara do 6. februara 2013. godine.

7.    Prijave se podnose lično – predajom Pisarnici pokrajinskih organa uprave u Novom Sadu (zgrada Vlade AP Vojvodine) ili se upućuju poštom na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
(Konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja, unapređenja i razvoja kulture i umetnosti nacionalnih manjina u AP Vojvodini u 2013. godini)
Bulevar Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad

8.    Prijave koje se dostave nakon navedenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane i neoverene prijave, kao i prijave podnosilaca kojima je Sekretarijat tokom prethodnih godina dodelio sredstva za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulture, a koji nisu podneli izveštaj o njihovoj realizaciji, neće se uzimati u razmatranje.

9.    Sekretarijat zadržava pravo da od podnosilaca koji su blagovremeno podneli prijave, po potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.
10.    Na osnovu člana 74. stav 1. tačka 5) Zakona o utvrđivanju nadležnosti autonomne pokrajine Vojvodine (”Službeni glasnik RS”, br.: 99/09 i 67/12 –odluka US) Sekretarijat će prijavljene projekte proslediti nacionalnim savetima nacionalnih manjina, radi pribavljanja mišljenja, s obzirom da se nacionalni saveti staraju o sprovođenju kulturne politike nacionalnih manjina i, u skladu sa zakonom, učestvuju u procesu odlučivanja o pojedinim pitanjima u vezi sa svojom kulturom.

Projekte podnosilaca pripadnika nacionalnih manjina koje nemaju formiran nacionalni savet razmatraće komisija formirana od strane Sekretarijata.

11.    Nakon pribavljanja mišljenja nacionalnih saveta, o izboru projekata po raspisanom javnom konkursu odlučuje komisija koju obrazuje Sekretarijat, na osnovu čega pokrajinski sekretar za kulturu i javno informisanje donosi rešenje koje je konačno.

12.    Rezultati Konkursa će biti objavljeni na internet stranici Sekretarijata, a Sekretarijat će o rezultatima Konkursa pismeno obavestiti podnosioce prijava.

13.    Prijave i priložena dokumentacija se ne vraćaju podnosiocima.

III  KRITERIJUMI ZA DODELU NOVČANIH SREDSTAVA

Pravo učešća na Konkursu imaju projekti koji sadržinski odgovaraju navedenim oblastima, ispunjavaju sve navedene formalne zahteve i uslove Konkursa i zadovoljavaju jedan ili više kriterijuma, i to:

u oblasti savremenog umetničkog stvaralaštva nacionalnih manjina u AP Vojvodini:
•    visok umetnički kvalitet programa/projekta;
•    značaj programa/projekta za razvoj kulture nacionalne manjine;
•    programi/projekti koji imaju kontinuitet i koji svojim dugogodišnjim održavanjem predstavljaju kulturni identitet nacionalne manjine ili određene sredine;
•    očuvanje kulturnog identiteta nacionalnih manjina AP Vojvodine;
•    podsticanje dečijeg stvaralaštva i stvaralaštva za decu i mlade u kulturi;
•    podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
•    promocija i podsticanje interkulturalnosti i multikulturalnosti;
•    doprinos decentralizaciji kulture;
•    podrška projektima mlađih umetnika i novim inicijativama i novoj umetničkoj produkciji;
•    manifestacije, festivali, koncerti, izložbe, pozorišne predstave, radionice i sl. kojima se podstiče i obogaćuje savremeno stvaralaštvo nacionalne manjine;
•    saradnja sa lokalnim organizatorima, odnosno ustanovama kulture.

u oblasti tradicionalnog narodnog stvaralaštva i nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalnih manjina u AP Vojvodini
•    doprinos zaštiti, čuvanju, prezentaciji, popularizaciji i korišćenju nematerijalnog kulturnog nasleđa nacionalne manjine;
•    doprinos podsticanju negovanja tradicionalne kulture lokalne sredine, kao i doprinos nastojanjima u očuvanju autohtone kulturne baštine nacionalne manjine;
•    doprinos razvoju amaterizma u oblasti kulture i kulturnim aktivnostima lokalne zajednice i šire;
•    kvalitet i uloga folklorne grupe ili udruženja, koje predstavlja zavičajnu kulturnu baštinu u svim tradicijskim oblicima izražavanja, u kulturnom životu sredine;
•    unapređenje kvaliteta prezentacije tradicionalnog narodnog stvaralaštva;
•    doprinos stvaranju, prezentaciji i promovisanju novih sadržaja zasnovanih na zaštiti kulturnog nasleđa;
•    podsticanje kulturnog i umetničkog stvaralaštva osoba sa invaliditetom i dostupnost kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom;
•    promocija i podsticanje interkulturalnosti;
•    doprinos popularizaciji sadržaja vezanih za zaštitu kulturnog nasleđa kod dece i mladih, edukaciji ovih grupa o vrednosti i značaju čuvanja i proučavanju kulturnog nasleđa i njihovom uključivanju u projekte u ovoj oblasti.

Link