Arhiva ‘Konkursi’

Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja

OEBS

Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja

Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji, pruža podršku realizaciji Nacionalne strategije za unapređivanje položaja Roma u Srbiji u sledećim oblastima: stanovanje, obrazovanje, zapošljavanje, pristup pravima, učešće građana i unapređenje inkluzije Roma kroz uspostavljanje mobilnih timova.
Aktivnosti projekta su usmerene na 20 pilot opština širom Srbije i sprovode se u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, resornim ministarstvima i nadležnim institucijama.

Projekat Tehnička podrška za inkluziju Roma kreirao je Program podrške zapošljavanju Roma i Romkinja u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku i Nacionalnom službom za zapošljavanje i u koordinaciji sa Savetom za unapređivanje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma i Timom za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Program se realizuje u partnerstvu sa Grupom za razvojnu inicijativu – Sekons koja će mapirati dosadašnje uspešne ekonomske inicijative za zapošljavanje Roma i Romkinja, uspešne Rome/kinje preduzetnike/ce i samozaposlene Rome i Romkinje. Mapiranje će trajati do 17. februara 2014. godine, a sve mapirane inicijative/preduzeća zainteresovana za proširenje i unapređenje svoga poslovanja koje će voditi otvaranju novih radnih mesta ući će u konkurenciju za program podrške novom zapošljavanju Roma i Romkinja.

Program podrške novom zapošljavanju podrazumeva pomoć u:

 • opremi, nepotrošnim dobrima, mašinama, aparatima, alatima i sl. u iznosu do 25.000 eura u zavisnosti od broja novozaposlenih, ekonomskih karakteristika i perspektive za održivost pojedinačne inicijative/preduzeća; očekuje se i učešće korisnika programa u kupovini opreme; oprema će biti u vlasništvu Misije OEBS-a u Srbiji do kraja realizacije projekta nakon čega se očekuje prenos vlasništva;
 • stručnoj podršci za unapređivanje daljeg poslovanja putem eksperata iz oblasti koja je najpotrebnija inicijativi/preduzeću kako bi se obezbedio njihov održivi rast i razvoj; ovi stručnjaci će kao konsultanti pomagati razvoj inicijative/preduzeća;
 • obuci za novozaposlene Rome/kinje u vidu profesionalnih obuka, obuka za zanimanje i drugih kurseva, treninga koji će omogućiti da se novozaposleni uklope u inicijativu/preduzeće što će obezbediti održivost njihovih radnih mesta; obuke/treninge je moguće organizovati i u inicijativi/preduzeću kako bi se kolektiv pripremio na novo zapošljavanje.

Nakon procesa mapiranja, inicijative/preduzeća će biti telefonski anketirane, a zatim će biti organizovane i posete inicijativama/preduzećima. Kriterijume za odabir onih koji će biti podržani, kao i sam izbor, će vršiti Selekcioni odbor koji će se sastojati od predstavnika državnih institucija, predstavnika institucija romske zajednice i stručnjaka iz oblasti biznis menadžmenta, socijalnog preduzetništva i drugih. Konačan izbor i potpisivanje prvih ugovora sa korisnicima programa se očekuju u junu 2014. godine.

Program podrške namenjen je prevashodno Romima/kinjama, ali je otvoren za zapošljavanje i drugih pripadnika ranjivih grupa u okviru iste ekonomske inicijative.

Rok za prijavu je : 17. februar 20104. godine.

Detaljnije o programu

Konkurs za dodelu grantova lokalnim organizacijama za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Rodna-ravnopravnost-300x176UPRAVA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST MINISTARSTVA RADA, ZAPOŠLJAVANJA I SOCIJALNE POLITIKE

Konkurs za dodelu grantova lokalnim organizacijama za aktivnosti iz oblasti rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou

Opšte informacije

Uprava za rodnu ravnopravnost Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u saradnji sa International Management Group prikuplja predloge projekata za unapređenje rodne ravnopravnosti u tri prioritetne oblasti Akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije za unapređivanje položaja žena i promociju rodne ravnopravnosti (odlučivanje, ekonomsko osnaživanje i mediji).

Ovaj Poziv za dostavljanje predloga projekata se objavljuje u okviru Programa «Prioritetne aktivnosti Nacionalnog akcionog plana za implementaciju Nacionalne strategije za unapređivanje položaja žena i promociju rodne ravnopravnosti» koje finansira Švedska.

Grantovi će biti dodeljeni projektima koji podržavaju implementaciju opštinskih akcionih planova za unapređenje rodne ravnopravnosti kroz realizaciju aktivnosti koje za cilj imaju:

LOT 1: povećano učešće žena u javnom i političkom životu ili
LOT 2: ekonomsko osnaživanje žena ili
LOT 3: poboljšana pozicija žena u medijima.

Grantovi mogu da budu dodeljeni i projektima gde je prva aktivnost razvoj lokalnog akcionog plana pod uslovom da uključe realizaciju makar jedne aktivnosti iz plana.

Projekti finansirani iz sredstava granta biće implementirani na teritoriji Srbije.

Ispunjenje uslova od strane aplikanata: ko može da se prijavi za grant?

Kako bi ispunili uslove za dobijanje granta, aplikanti moraju:

a) da budu registrovani u Agenciji za privredne registre Republike Srbije, s tim što datum registracije mora biti bar tri godine pre datuma objavljivanja ovog Poziva za dostavljanje predloga projekata. Registracija mora biti takva da predložene aktivnosti potpadaju pod redovni-glavni delokrug rada-aktivnosti aplikanta. Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata je otvoren za organizacije civilnog društva u širem smislu, uključujući nevladine organizacije, lokalna udruženja, profesionalna udruženja, udruženja i klubove u oblasti kulture, umetnosti i medija, organizacije i udruženja koja predstavljaju društvene i ekonomske činioce (kao što su na primer udruženja potrošača, studenata, strukovna udruženja, itd.), socijalne partnere (sindikati i udruženja poslodavaca) i obrazovne i institucije kulture. Ovaj poziv za dostavljanje predloga projekata nije otvoren za političke stranke-partije.

b) da u prethodne tri godine imaju bar jedan sličan uspešno implementiran projekat po godini;

c) da, u slučaju profitabilnih pravnih lica, imaju pozitivan finansijski rezultat u prethodne tri godine;

d) da budu direktno odgovorni za pripremu i upravljanje aktivnostima, to jest da ne delaju kao posrednik;

e) da ne angažuju službenike javnih službi kao eksterne eksperte koji bi bili plaćeni iz sredstava granta. 6

(2) Potencijalni aplikanti ne mogu učestvovati u Pozivu za dostavljanje predloga projekata i ne može im biti dodeljen grant ukoliko su u bilo kojoj od situacija koje su navedene u Odeljku 2.3.2 IMG-jevih Procedura za nabavke i ugovornih procedura;

Potpuna dokumentacija za dodelu grantova, uključujući uputstva za aplikante, može se preuzeti sa sajta Uprave za rodnu ravnopravnost u odeljku Konkursi/Aktivni, sa sajta Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike u odeljku Konkursi, kao i sa sajta International Management Group u odeljku Tenders.

Zvanična dokumentacija za dodelu grantova je izrađena na engleskom jeziku. Određena dokumenta su raspoloživa i na srpskom jeziku kako bi mogla biti konsultovana. U slučaju bilo kakvog neslaganja između verzije na engleskom i verzije na srpskom jeziku istog dokumenta, biće važeća verzija na engleskom jeziku.

Krajnji rok za dostavljanje konceptnog dokumenta je 04.03.2014. godine.

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava

tolerance-2KANCELARIJA ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa“.

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstava udruženjima registrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa , kao što supripadnici/e nacionalnih  manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije, kao i prema višestruko diskriminisanim osobama.

2.    Borba protiv diskriminacije i podizanje svesti javnosti o značaju tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja različitosti.

3.    Promocija i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja, odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva, koje su često suočene sa diskriminacijom (pripadnici nacionalnih  manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije),kao i višestruko diskriminisanih osoba, putem sprovođenja niza aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih i manjinskih prava, u skladu sa programom „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa“.

Pravo učešća na konkursu imaju:

 • Udruženja koja su registrovanau registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
 • jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženjasa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
 • jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru programa „Promocija tolerancije i ravnopravnosti u cilju unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa”, dok se kao partner može pojaviti više puta;
 • udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca za pisanje predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
 • udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa ili osnovne principe ljudskih prava.

Prioriteti konkursa

Osnov za definisanje prioriteta konkursa će biti i preporuke Ugovornih tela UN i rezolucije Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, preporuke iz Izveštaja o napretku EK, Saveta Evrope kao i drugih relevantnih međunarodnih i regionalnih organizacija.

Način finansiranja

Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključuje ugovor o međusobnim pravima sa udruženjima koja su nosioci projekta. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju nosiocu projekta na poseban podračun otvoren samo za sprovođenje odobrenog projekta. Sa tog podračuna, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve aktivnosti, kao i honorari.

Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju  iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se  Kancelariji za ljudska i manjinska pravaprilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja na formularima koje predviđa Kancelarija za ljudska i manjinska prava, koji su dostupni na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte iznose 16.697.000,00 din. (slovima:šesnaestmilionašeststotinadevedesetsedamhiljadadinara), odnosno maksimalno do 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara), za izabrani projekat.

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije  za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu uslovi plaćanja.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani se mogu obratiti isključivo elektronskom poštom na adresu: nvo.konkursi@ljudskaprava.gov.rs.

KONKURS JE OTVOREN DO 17.02.2014. GODINE U 16:00 ČASOVA.

Detalji konkursa

Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije

energy-efficiency-rating-graphMINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti radi finansiranja projekata u oblasti efikasnog korišćenja energije u 2014. godini u jedinicama lokalne samouprave

PREDMET

Predmet Javnog poziva je finansiranje projekata za unapređenje energetske efikasnosti koji su određeni članom 4. Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije i kriterijumima o izuzimanju od obaveze vršenja energetskog pregleda („Službeni glasnik RS”, broj    8/14) (u daljem tekstu: Pravilnik).

PRAVNA LICA KOJA  IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijave imaju jedinice lokalne samouprave.

USLOVI I KRITERIJUMI ZA DODELU SREDSTAVA

Ukupno raspoloživa sredstva koja se dodeljuju po Javnom pozivu iznose 180.000.000 dinara.
Prilikom dodele sredstava prioritet će imati projekti jedinica lokalnih samouprava iz devastiranih područja u smislu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“ broj 62/13).

Projekti modernizacije sistema javnog osvetljenja finansiraju se najviše do 30%  od ukupno raspoloživih sredstava.

Maksimalni iznos sredstava po projektu unapređenja energetske efikasnosti koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda iznosi:
1) do 100%, a najviše do 18.000.000,00 dinara za projekte u jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u devastiranim područjima;
2) do 70%, a najviše do 15.000.000, 00 dinara za projekte u ostalim jedinicama lokalne samouprave.

Maksimalni iznos sredstava koji se isplaćuje iz sredstava Budžetskog fonda  po projektu unapređenja javnog osvetljenja iznosi do 20% od vrednosti projekta, odnosno do 2.000.000,00 dinara.

Jedinica lokalne samouprave može konkurisati samo sa jednim projektom koji se može odnositi samo na jednu od predloženih kategorija iz tačke 4 Pravilnika.Ako jedinica lokalne samouprave dostavi više projekata, dostavljeni projekti neće biti razmatrani.
Uslovi za pojedine kategorije projekata definisani su članom 4. Pravilnika.

Podnosilac prijave za dodelu sredstava radi finansiranja projekta koji obuhvata mere unapređenja termotehničkih sistema u objektima mora da ispunjava uslova iz člana 6. stav 6. Pravilnika.

Uslovi u pogledu minimalne uštede energije prema kategoriji projekta su:
1) unapređenje termičkog omotača – minimalno 20% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grejanje;
2) zamena sistema  ili dela sistema grejanja efikasnijim sistemom – minimalno 10% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grejanje;
3) unapređenje, odnosno modernizacija sistema unutrašnjeg osvetljenja – minimalno 10% u odnosu na godišnju potrošnju električne energije;
4) unapređenje termičkog omotača i energetskih sistema putem kombinovanja mera –  minimalno 30% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grejanje;
5)  modernizacija sistema javnog osvetljenja u gradovima i opštinama- minimalno 20% u odnosu na godišnju potrošnju električne energije;
6) instalacije solarnih kolektora za grejanje potrošne tople vode – minimalno 20% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grejanje potrošne tople vode.
Minimalni uslovi energetske efikasnosti ne odnose se na projekte instaliranja kotlova na biomasu.
Uslov za finansiranje projekata je da je prost period povraćaja investicije kraći ili jednak periodu od 15 godina.

Kriterijumi za izbor projekta jesu:
1) očekivana ušteda energije na godišnjem nivou po ukupnoj vrednosti investicije kWh/RSD za projekte energetske efikasnosti;
2) udeo sopstvenog učešća jedinice lokalne samouprave u ukupnoj investiciji;
3) prost period povraćaja investicije;
4) vrsta objekata od javnog značaja;
5) projekti modernizacije javnog osvetljenja;
6) oprema proizvedena u Republici Srbiji, odnosno izvođači radova registrovani u Republici Srbiji;
7)  razvijenost jedinice lokalne samouprave.
Kriterijum pod tačkom 2) ovog člana ne odnosi se na ocenjivanje projekata u devastiranim područjima koji se odvojeno i nezavisno ocenjuju u odnosu na ocenjivanje projekata u ostalim jedinicama lokalne samouprave.
Projekti energetske efikasnosti u objektima od javnog značaja odvojeno i nezavisno se ocenjuju od projekata za javno osvetljenje.
Za projekte koji se odnose na instaliranje kotlova na biomasu kao kriterijum očekivane uštede u energiji uzima se očekivana ušteda primarne energije fosilnih goriva po ukupnoj vrednosti investicije.

Detaljni kriterijumi za izbor i ocenu projekata su dati u prilogu 7.

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI UZ PRIJAVU
Uz Prijavni obrazac (Prilog 1), podnosi se sledeća dokumentacija:
1) potvrda podnosioca prijave o postojanju projektne dokumentacije u skladu sa zakonom i propisima kojim se uređuje izgradnja objekata, a na osnovu koje je izrađena tehničko-ekonomska analiza(Prilog 2);

2) tehničko-ekonomska analiza potpisana (overena) od strane odgovornog projektanta u skladu sa zakonom koja sadrži sledeće elemente:

 • tehnički opis projekta koji obavezno sadrži popis i opis radova;
 • popunjen odgovarajući obrazac očekivane godišnje uštede energije (OPG) (Prilog 3), gde je primenljivo;
 • predmer i predračun radova sa ukupnom cenom investicije izraženo u RSD sa obračunatim PDV;
 • obračun perioda povraćaja sredstava;
 • planiranu dinamiku projekta koja obavezno sadrži: očekivan datum objavljivanja poziva u postupku javne nabavke za odabir izvođače radova, očekivani datum početka radova, kao i očekivani datum završetka radova;
 • izjava odgovornog projektanta da je tehničko-ekonomska analiza urađena u skladu sa projektnom dokumentacijom (Prilog 4)

3) izjava o načinu finansiranja projekta (Prilog 5) potpisanu od strane predstavnika opštine koja sadrži:

 • visinu sredstava koji se traže iz sredstava Budžetskog fonda;
 • način na koji će se obezbediti sredstva i visina iznosa za finansiranje projekta.

 

4)    dokaz o vlasništvu nad objektom koji je predmet projekta ili drugi dokaz o rešenim imovinsko-pravnim odnosima, odnosno pravosnažnu upotrebnu dozvolu;

5)    izjava da će u procesu javne nabavke biti primenjeni kriterijumi zakonom predviđene maksimalne prednosti za domaće proizvođače opreme i izbođače radova (Prilog 6).
Projekat se prijavljuje u pisanoj formi. Svi popunjeni obrasci se dostavljaju i u elektronskom izvornom formatu na kompakt disku.

ROK DOSTAVLJANJA
Do 20. februara 2014. godine.

Telefon za informacije: 011/3346-755 lokali 139, 223, 227
e-mail: fondee@merz.gov.rs

Detalji konkursa

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža

OPŠTINA KANJIŽA

Javni konkurs za finansiranje programa u oblasti sporta iz budžeta opštine Kanjiža u 2014. godini

Konkurs je otvoren do 21.02.2014. godine

Detaljnije o konkursu

Sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje troškova objavljivanja radova Stipendiste Ministarstva u referentnim međunarodnim časopisima citiranim u WoS-u

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje učešća studenata poslediplomskih studija i Stipendista na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje učešća mladih istraživača na olimpijadama znanja i drugim oblicima takmičenja

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje završne obrade doktorskih disertacija istraživača i Stipendista Ministarstva angažovanih na projektu Ministarstva

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link

Sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima

MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Sufinansiranje učešća istraživača na naučnim skupovima i sastancima radnih tela naučnog skupa u inostranstvu

Konkurs je otvoren tokom cele godine.

Link