Arhiva ‘Konkursi’

Podsticajna sredstva za refundaciju troškova uvođenja i sretifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane

HACCP ISO OHSASPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARTSVO

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sretifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini

Konkurs traje:
06.04.2013. do 15.11.2013.

Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini
Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za refundaciju troškova uvođenja i sertifikacije  sistema kvaliteta i bezbednosti hrane u 2013. godini u iznosu do 3.000.000,00 dinara.

Iznos podsticajnih sredstava utvrđuje se od procenjene vrednosti projekta i to za:
1.    Nadoknadu dela troškova za uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane: ISO 22000, GLOBALGAP, BRC, IFS, FSSC 22000, GOST-R, HALAL, KOSHER;
2.    Nadoknadu dela troškova izrade elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla i laboratorijskih analiza koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla;
3.    Nadoknadu dela troškova kontrole i sertifikacije poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, sa geografskim poreklom čija je kontrola i sertifikacija proizvodnje završena u 2013. godini od strane ovlašćenih organizacija;
4.    Nadoknadu dela troškova kontrole i sertifikacije proizvoda dobijenih po metodama organske proizvodnje od strane ovlašćenih organizacija koje izdaju sertifikat, za organske proizvode u 2013. godini.
5.    Nadoknadu dela troškova za kontrolu i sertifikaciju proizvoda bez glutena;
Korisnici podsticajnih sredstava

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovim konkursom imaju:
•    pravno lice i preduzetnik (u tačkama od 1 do 5)
•    fizičko lice – nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva; zemljoradnička zadruga i udruženje (u tačkama od 1 do 4).

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju podnosioci prijave koji se bave proizvodnjom i prometom poljoprivredno prehrambenih proizvoda i hrane za životinje. Visina iznosa podsticajnih sredstava obračunava se na vrednost procenjenog projekta bez poreza na dodatu vrednost i ne može biti veća od 300.000,00 dinara, osim u tački 4 gde ne može biti veća od 30.000 dinara.

Link

„Dobra Vlada“ za 2013 godinu

evropski_300_250-1EVROPSKI POKRET

„Dobra Vlada“ za 2013 godinu

Nakon ustanovljavanja nagrada za najbolje lokalne administracije 2012 godine i izuzetnih rezultata u primeni 12 principa dobrog upravljanja, Evropski pokret otvorio je konkurs „Dobra Vlada” za 2013 godinu u cilju modernizacije lokalnih administracija u Srbiji po 12 principa „Dobre Vlade” na zadovoljstvo i građana i lokalnih administracija. Lokalne administracije su sve opštine i gradovi Republike Srbije koje se mogu nadmetati za ove dve nagrade.Nagrade se dodeljuju u kategorijama „Najtransparentnija opštinska administracija” i „Najbolja praksa partnerstva između opštinske administracije i struktura civilnog društva za postizanje transparentnosti u radu administracije”

Više informacija o takmičenju u 2013. godini možete naći ovde.

Propozicije i prijave za takmičenje možete preuzeti ovde.

Konkurs za sufinansiranje organizacije ili učešća na sportskim priredbama

sport1POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA SPORT I OMLADINU

Konkurs za sufinansiranje organizacije ili učešća na sportskim priredbama od interesa za AP Vojvodinu

Konkurs je namenjen sportskim organizacijama sa teritorije AP Vojvodine, koje organizuju ili učestvuju na sportskim priredbma od interesa za Autonomnu Pokrajinu Vojvodinu i ispunjavaju sledeće uslove:
1.    da je registrovana za obavljanje sportskih aktivnosti u skladu sa Zakonom;
2.    da podnosilac ima sedište na teritoriji AP Vojvodine;
3.    da se sportska priredba za čiju se organizaciju traže sredstva, održava na teritoriji AP Vojvodine.

Kod valorizovanja projekta vodiće se posebno računa o ispunjenosti sledećih kriterijuma:
1.    da je sportska priredba od interesa za AP Vojvodinu ili od šireg regionalnog značaja;
2.    da sportska priredba ima tradiciju i značajan uticaj na razvoj sporta u AP Vojvodini;
3.    da je u skladu sa zakonom, opštim aktima organizacije i sportskim pravilima nadležnog granskog saveza u oblasti sporta.

Ukupan iznos sredstava na konkursu iznosi 15.000.000,00 (petnaestmiliona) dinara.

Rok podnošenja prijave je 8 DANA od dana objavljivanja Konkursa.

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet sajtu Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Zahtevi se taksiraju prema taksenoj tarifi koja važi na dan podnošenja zahteva.

Link

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima

contest_winnerMINISTARSTVO OMLADINE I SPORTA

Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima

Fond za mlade talente, koji radi pod okriljem Ministarstva omladine i sporta, sa zadovoljstvom saopštava da je danas, 3. aprila 2013. godine, raspisao Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za postignute uspehe na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2012. godine.

Konkurs će trajati do 10. maja 2013. godine, a priliku da dobiju nagradu Fonda imaće svi učenici srednjih škola koji su u toku kalendarske 2012. godine osvojili jednu od prve tri nagrade/mesta u pojedinačnoj konkurenciji na republičkim ili međunarodnim takmičenjima koja se nalaze u Kalendaru takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2011/2012. i 2012/2013. godinu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Standardima za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti koje je usvojio Fond, osim za oblast fizičkog vaspitanja i sporta gde se nagrađuju najbolji postignuti rezultati na takmičenjima i u ekipnoj konkurenciji u skladu sa Kriterijumima za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja i sporta koje je usvojio Fond.

Fond za mlade talente je od 2008. godine do kraja 2012. godine nagradio više od 3500 učenika srednjih škola koji su postigli izuzetne uspehe na republičkim i međunarodnim takmičenjima.

Ovogodišnji konkurs za nagrađivanje učenika srednjih škola objavljen je u dnevnom listu „Politika“ kao i na internet stranicama Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente – www.dositeja.rs, na omladinskom portalu „Zamisli život“ –www.zamislizivot.org i „Facebook” stranici Fonda za mlade talente.

Tekst konkursa, obavezan obrazac za prijavu na konkurs, Kriterijume za nagrađivanje učenika srednjih škola u oblasti fizičkog vaspitanja, Standarde za rangiranje takmičenja u zemlji i inostranstvu u oblasti muzičke i baletske umetnosti i Kalendar takmičenja i smotri učenika srednjih škola za školsku 2011/2012. i 2012/2013. godinu Ministarstva prosvete i nauke možete preuzeti ovde.

Link

Konkurs za dodelu sredstava subvencija u oblasti šumarstva za 2013. godinu za pošumljavanje goleti

planting treeMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava subvencija u oblasti šumarstva za 2013. godinu za pošumljavanje goleti u državnoj svojini u jesen 2012. godine

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja (16. april 2013. godine)

Konkurs pogledati OVDE

zp8497586rq

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume

forestMINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Konkurs za dodelu sredstava po godišnjem programu korišćenja sredstava budžetskog fonda za šume Republike Srbije za 2013. godinu

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja (16. april 2013. godine)

Konkurs pogledati ovde

zp8497586rq

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja

InfrastructureMINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE

Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetnim oblastima finansiranja, realizuje Program mera o rasporedu i korišćenju sredstava za podsticanje regionalnog razvoja u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).
Programom se obezbeđuje sprovođenje politike regionalnog razvoja.

Opšti cilj Programa je ravnomerniji regionalni razvoj, podizanje regionalne konkurentnosti i podrška razvoju jedinica lokalnih samouprava.

Specifični ciljevi koji se ostvaruju realizacijom mera su:
1.    Unapređenje standarda i kvaliteta života građana, unapređenje sistema zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama, unapređenje kulturnog i istorijskog nasleđa Republike Srbije u međunarodnim okvirima i jačanje kapaciteta za realizaciju regionalnih infrastrukturnih projekata;

2.    Jačanje kapaciteta jedinica lokalnih samouprava i mesnih samouprava, posebno iz treće i četvrte grupe razvijenosti, kroz izgradnju komunalne, saobraćajne, vodoprivredne i energetske infrastrukture, kao i poboljšanje uslova za bavljenje kulturnim i drugim aktivnostima;

3.    Podizanje regionalne konkurentnosti i podsticanje privrednog razvoja kroz poboljšanje poslovnog ambijenta.

Ukupna vrednost Programa mera je 1.709.223.000 dinara, od čega je 799.000.000 dinara obezbeđeno iz budžeta Republike Srbije, a 910.223.000 dinara iz kredita Evropske investicione banke (EIB). Ova sredstva biće uložena u infrastrukturne projekte od regionalnog i lokalnog značaja kroz sledeće mere:
1.    Mera podrške razvoju regionalne infrastrukture
2.    Mera podrške razvoju infrastrukture u mesnim zajednicama
3.    Mera podrške investicijama kroz realizaciju infrastrukturnih projekata
4.    Mera unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture – Gradimo zajedno

Ovlašćeni podnosioci predloga projekata u okviru Programa su, u zavisnosti od mere podrške, nadležna ministarstva i jedinice lokalne samouprave, ili samo jedinice lokalne samouprave.

Ispunjenost uslova po Programu i Javnom pozivu utvrđuje Komisija za ocenjivanje i odabir projekata. Komisija će razmatrati samo prijave projekata koje su kompletne i blagovremeno podnete.

Rok za podnošenje prijava je 12. april 2013. godine

Link

zp8497586rq

Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi „DRUGAČIJE OD DRUGIH"

ReportersSKGO

Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi „DRUGAČIJE OD DRUGIH”
•    Ukoliko ste novinar lokalnog, regionalnog ili nacionalnog medija
•    Ukoliko ste u periodu od 1. aprila do 15. oktobra 2013. godine izveštavali o jednoj od sledećih tema: evro integracije, zaštita životne sredine, rodna ravnopravnost i unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou
•    I ukoliko ste o ovim temama izveštavali drugačije od drugih
Prijavite se na naš konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi.

Šta želimo da postignemo ovim konkursom?
Naš cilj je da istaknemo važnost i ulogu koju lokalne vlasti imaju u pomenutim oblastima, a u cilju daljeg poboljšanja rada lokalnih administracija i unapređenja kvaliteta usluga koje pružaju građanima.
Koje su teme konkursa?
•    Evropske integracije na lokalnom nivou
•    Zaštita životne sredine na lokalnom nivou
•    Rodna ravnopravnost na lokalnom nivou
•    Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou

U kojim kategorijama dodeljujemo nagrade?
U okviru konkursa „Drugačije od drugih” dodeljujemo ukupno osam nagrada. Četiri nagrade – po jedna za svaku od navedenih tema biće dodeljene medijima sa  nacionalnom/regionalnom pokrivenošću, a četiri nagrade – lokalnim medijima.

Na koji način se možete prijaviti na konkurs?
Pošaljite nam objavljene tekstove ili emitovane priloge na sledeći način:
•    štampani prilozi – u štampanoj ili elektronskoj formi (kopija teksta sa podacima o autoru, datumu objave i novinskoj redakciji, uključujući kontakt informacije autora)
•    elektronski – radio i televizijski prilozi (kopija priloga na dvd disku, uključujući podatke o autoru, datumu emitovanja i televizijskoj/radio stanici na kojoj je prilog emitovan, kao i kontakt informacije autora)
•    onlajn – print screen i link ka objavljenom prilogu (uključujući podatke o autoru, datumu objave i medijskom veb portalu na kojem je tekst objavljen, kao i kontakt informacije autora)

ADRESA na koju treba dostaviti materijal:
STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA – Služba za informisanje
Makedonska 22/VIII,  11 OOO Beograd
sa naznakom – IZBOR ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE
ili
elektronskim putem na: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Kako ćemo oceniti ko je najbolji?
Ocenu o najboljim medijskim prilozima na tražene teme prepustićemo nezavisnom žiriju koji čine iskusni urednici i novinari vodećih redakcija.

A nagrade su?
Autore najboljih priloga nagradićemo tablet računarima.
Nagrađeni prilozi biće predstavljeni na finalnom skupu u novembru 2013. godine.

Kraj konkursa: 15.10.2013. godine.

Za dodatna pitanja…
Služba za informisanje SKGO, 011/3223-446, e-mail: katarina.arambasic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Link

zp8497586rq

Studijsko putovanje – Preduzetništvo u Evropskoj uniji i politika malih i srednjih preduzeća na lokalnom nivou

study-tour-medSKGO

Studijsko putovanje – Preduzetništvo u Evropskoj uniji i politika malih i srednjih preduzeća na lokalnom nivou

Kraj: 15.04.2013.

U sklopu programa Local Administration Facility (LAF) otvoren je poziv za iskazivanje interesovanja za učestvovanje predstavnika i predstavnica lokalnih samouprava u studijskom putovanju pod nazivom „Preduzetništvo u Evropskoj uniji i politika malih i srednjih preduzeća  na lokalnom nivou ” koje će se održati od 22. do 24. maja 2013. godine u Briselu.

Cilj studijskog putovanja je upoznavanje sa zakonodavstvom EU u oblasti preduzetništva i sa politikom  malih i srednjih preduzeća  na lokalnom nivou u Evropskoj uniji. Predstavnici lokalnih samouprava će takođe imati priliku da razmene znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije.

Od strane EU Delegacije u Srbiji biće odabrano do šest predstavnika lokalnih samouprava iz Srbije za učešće u ovom studijskom putovanju. Pri odabiru će se voditi računa da budu zastupljeni učesnici iz različitih delova Srbije, a prednost će imati zaposleni koji se bave predmetnom temom, a imaju ograničena iskustva saradnje sa EU, pa bi im ovakvo putovanje moglo najviše koristiti. Aplikanti treba da posebno obrate pažnju na to da je za učestvovanje neophodno radno poznavanje engleskog jezika, pošto će se program poseta održavati na engleskom jeziku.

Učesnici svake zemlje će održati prezentaciju na temu „Politika malih i srednjih preduzeća  na lokalnom nivou”  u trajanju od 5 do 7 minuta.

Zainteresovane molimo da najkasnije do ponedeljka, 15. aprila 2013. godine u 17:00 pošalju, na engleskom jeziku
•    motivaciono pismo (slobodnog formata, sa predlogom vezano za to kako planirate da prenesete dalje stečena znanja drugim organizacijama. Prilažemo primer motivacionog pisma, ali slobodno možete koristiti drugačiji format ukoliko želite),
•    prijavni obrazac za učesnike,
•    CV u EU formatu
•    pismo potvrde koje potpisuje gradonačelnik / predsednik (model u prilogu)

Preporuke (nisu obavezne, ali će biti smatrane kao prednost)
isključivo putem elektronske pošte na adresu sanela.veljkovski@skgo.org

Prijave poslate na druge adrese elektronske pošte i nakon roka za prijavu neće se razmatrati.

Link

zp8497586rq

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini i osnovne informacije

javni radNACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE

Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova u 2013. godini i osnovne informacije

Javni radovi su mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba) i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima poslodavac – izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa (npr. prevencija i pomoć starima, sanacija divljih deponija, uređenje i izgradnja puteva i dr).

Javni radovi se organizuju u cilju zapošljavanja prvenstveno teže zapošljivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe, očuvanja I unapređenja radnih sposobnosti nezaposlenih.

Javne radove sprovodi poslodavac – izvođač javnog rada, koga određuje Nacionalna služba na osnovu javnog konkursa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 6 meseci.

Poslodavac – izvođač javnog rada podnosi prijavu za sprovođenje javnog rada koja sadrži opis aktivnosti javnog rada (termin plan) i broj lica koja se zapošljavaju.

NAMENA I VISINA SREDSTAVA
Za sprovođenje javnog rada Nacionalna služba isplaćuje poslodavcu – izvođaču javnog rada sredstva za:
– zaradu nezaposlenim licima
– troškove dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica
– troškove sprovođenja javnih radova i
– troškove obuke.

Sredstva namenjena za sprovođenje javnih radova koriste se za:
1. isplatu neto zarade nezaposlenim licima uključenim u javne radove, u visini od:
– 23.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa I i II stepenom stručne spreme;
– 24.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa III i IV stepenom stručne spreme;
– 25.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa V i VI stepenom stručne spreme;
– 26.000,00 dinara uvećane za iznos pripadajućih poreza i doprinosa, za lica sa VII stepenom stručne spreme;

2. naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada nezaposlenih lica uključenih u javne radove, u visini do 1.500,00 dinara po licu za svaki mesec angažovanja;

3. naknadu troškova sprovođenja javnih radova po licu u visini od:
– 1.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti;
– 3.500,00 dinara za sprovođenje javnih radova u oblasti održavanja I obnavljanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine I prirode.

4. Naknada troškova organizovanja obuke
U zavisnosti od vrste i složenosti poslova koje obuhvata javni rad, za sprovođenje određenih javnih radova može se organizovati obuka u toku trajanja javnog rada, po internom programu poslodavca ili programu obrazovne ustanove.

Poslodavac – izvođač javnog rada može ostvariti naknadu za organizovanje obuke, u jednokratnom iznosu od 50.000,00 dinara po javnom radu.
Poslodavac – izvođač javnog rada u obavezi je da obezbedi isplatu svih obaveza u skladu sa zakonom, a koje ne snosi Nacionalna služba, i to: troškove dolaska i odlaska sa rada u preostalom iznosu do visine cene prevozne karte u javnom prevozu, troškove minulog rada, naknadu zarade u periodu korišćenja godišnjeg odmora, eventualnu razliku između minimalne cene rada i visine neto zarade utvrđene ovim javnim konkursom i plaćanje razlike doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na utvrđenu razliku zarade.

PODNOŠENjE PRIJAVE
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
– organi teritorijalne autonomije i organi jedinice lokalne samouprave
– javne ustanove i javna preduzeća
– privredna društva
– preduzetnici
– zadruge
– udruženja građana.

OSTALE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, tel. 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave za javne radove je 26.04.2013. godine.

Link

zp8497586rq