Arhiva ‘Konkursi’

Javni poziv za realizaciju programa “Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP”

mentoring1NACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za realizaciju programa “Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP”

Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj u saradnji sa partnerskim organizacijama i centrima u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru i Lajkovcu

Cilj projekta
Besplatna usluga mentoringa za odabranih 100 preduzetnika/privrednih društava u trajanju od 50 sati po klijentu, a do kraja novembra 2013. godine.

Šta je mentoring?
Mentoring je sveobuhvatan i relativno dug proces podrške preduzećima (privrednim društvima) i preduzetnicima koji se nalaze u presudnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak uopšte. Proces mentoringa predstavlja određeni broj sati koji stručno lice-mentor provodi u direktnom kontaktu/radu sa vlasnikom radnje ili preduzeća. Rad mentora počinje od dijagnoze. Preduzeće i mentor zajedno proučavaju razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj.

Na osnovu dijagnoze mentor i preduzetnik/preduzeće pripremaju plan/projekat razvoja. Tokom ovog procesa mentor radi kao pomoćnik, ali i kao koordinator i savetnik.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj je standardizovala mentoring kao uslugu u okviru realizacije projekta „Institucionalizacija mentoringa kao usluge za MSPP“, finansiranog od strane Vlade Japana kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju – JICA. Uporedo sa početkom realizacije programa mentoringa u 2013. godini, počinje i sprovođenje novog projekta podrške i promocije mentoringa u saradnji sa Vladom Japana preko Japanske agencije za međunarodnu saradnju – JICA. Predmetni Projekat je prvi regionalnog karaktera koji finansira Vlada Japana, budući da su u sprovođenje pored Srbije, uključene i Bosna i Hercegovina i Crna Gora.

Sadržaj mentoring usluga
•    Dijagnostikovanje – analiza trenutne situacije u preduzeću, odnosno kod preduzetnika;
•    Pomoć u pripremi razvojnih aktivnosti/planova/projekata, kako bi se dostigli što bolji poslovni rezultati;
•    Savetovanje i koordinacija aktivnosti usmerenih na pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama itd.;
•    Pomoć u pripremi dokumentacije koja se podnosi poslovnim bankama i prilikom konkurisanja za programe podrške MSPP;
•    Pomoć  pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
•    Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, kroz republičku mrežu i u mreži EU;
•    Pomoć u pronalaženju potrebnih informacija i konsalting;
•    Obuka.

Implementacija mentoringa
Mentori koji će sprovoditi program obučeni su u okviru šestomodularne obuke za mentore i zaposleni su u regionalnim agencijama i centrima za podršku MSPP, odnosno regionalnim razvojnim agencijama. Obuka mentora predstavlja jedan od rezultata Projekta Nacionalne agencije za regionalni razvoj i Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

Uslovi javnog poziva
Pravo da učestvuju u javnom pozivu imaju mala i srednja privredna društva i preduzetnici koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koja ispunjavaju sledeće uslove:
•    većinsko domaće privatno vlasništvo, registrovani na teritoriji Republike Srbije;
•    pozitivan poslovni rezultat u prethodnoj godini (za tzv. postojeće MSPP);
•    izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
•    ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Kategorije kandidata
Zainteresovani kandidati mogu podneti prijavu u dve kategorije:
•    Novoosnovani privredni subjekti (privredna društva i preduzetnici) – registrovani posle 1. marta 2012. godine;
•    Postojeći privredni subjekti – registrovani pre 1. marta 2012. godine.

Potrebna dokumentacije
•    Za novoosnovane privredne subjekte:  
1.      Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta – deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2.    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (original ili overena kopija);

•    Za privredne subjekte koji su registrovani pre 1. marta 2012. godine:
1.     Popunjen obrazac (može se preuzeti sa internet prezentacije www.narr.gov.rs ili u prostorijama regionalnih agencija i centara, sa spiska u nastavku teksta-deo pod nazivom „Dostavljanje prijava“);
2.    Izvod o registraciji preduzeća/radnje (ne stariji od 6 meseci, original ili overena kopija);
3.    Potvrda nadležne Poreske uprave da je preduzeće/radnja – podnosilac zahteva izmirio sve poreske obaveze u prethodnoj godini, kao i do datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili overena kopija);
4.    Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2012. godinu, za koje ovlašćeno lice iz preduzeća/radnje mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen Agenciji za privredne registre na konačnu obradu – izjavu potpisati i overiti pečatom privrednog subjekta.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj zadržava pravo da proveri verodostojnost podnete dokumentacije.

Rok za prijavu: ponedeljak, 17. jun 2013.

Link

Pokrivanje troškova organizovane posete poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama

montgomery-county-fairFONDA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE OPŠTINE KANJIŽA

Javni poziv za podnošenje zahteva od strane organizacija poljoprivrednih proizvođača za pokrivanje troškova organizovane posete poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama u zemlji i u inostranstvu

Fond za razvoj poljoprivrede opštine Kanjiža poziva udruženja i zadruge poljoprivrednih proizvođača da podnesu zahteve za pokrivanje troškova putovanja organizovanih poseta poljoprivrednim sajmovima, izložbama i manifestacijama u zemlji i u inostranstvu. Fond obezbeđuje sredstva u skladu sa finansijskim mogućnostima Fonda do utroška sredstava predviđenih za tu namenu u 2013. godini u ukupnom iznosu od 400. 000,00 dinara.

Uz popunjenu prijavu potrebno je priložiti:
– predračun troškova prevoza izdat od strane firme koja vrši prevoz poljoprivrednika,
– poziv, obaveštenje ili plakat o sajmu, izložbi ili manifestaciji koja želi da se poseti.
– izjava organizatora sa popisanim imenima učesnika koji žele da organizovano putuju na naznačenu manifestaciju.

Nakon posete o roku od 5 dana treba predati Upravnom oboru Fonda:
– listu učesnika sa svojeručnim potpisima na obrascu koji se daje od strane Fonda,
– fotografije sa učesnicima prevoza i o manifestaciji na dan posete.

Način podnošenja prijava:
– obrazac „Prijava za posete poljoprivrednim manifestacijama“ može se preuzeti u Opštinskoj upravi Kanjiža u kancelariji broj 21.
– popunjen obrazac prijave sa svom potrebnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, najkasnije 5 dana pre putovanja putem pošte na adresu:
FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE OPŠTINE KANjIŽA, Kanjiža, Glavni trg br. 1. sa naznakom „JAVNI POZIV – POSETA SAJMOVIMA“ i „NE OTVARATI“
ili lično u Uslužnom centru na šalteru br. 7. ili u kancelariji broj 21. na I spratu Gradske kuće.

Konkurs i kompletna dokumentacija se objavljuje na veb-stranici: www.kanjiza.rs. Prijava i izjava o putovanju je sastavni deo javnog poziva.

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene, neće se razmatrati.

U Prijavi zatraženi iznos za pokrivanje troškova odobrava Upravni odbor Fonda u formi zaključka, a koji dostavlja podnosiocu zahteva u roku od dva dana od dana podnošenja zahteva. Odobreni iznos prenosi se na žiro račun firme za prevoz u roku od 5 dana od dana podnošenja računa firme za prevoz, liste učesnika sa svojeručnim potpisima na obrascu koji se daje od strane Fonda i fotografija sa učesnicima prevoza i o manifestaciji na dan posete.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 024/875-166 lokal 303.

Link

Bespovratna sredstva za izradu planskih dokumenata

documentPOKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM, GRADITELjSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2013. godini, za sufinansiranje izrade planskih dokumenata  i to:
1.    prostornog plana jedinice lokalne samouprave
2.    generalnog urbanističkog plana
3.    plana generalne regulacije za sedište jedinice lokalne samouprave
4.    plana detaljne regulacije radnih zona

u cilju stvaranja planskog osnova, podsticanja planskog uređenja prostora i definisanja pravila uređenja, pravila građenja i korišćenja prostora na principima održivog razvoja, radi razvoja naseljenih mesta, i stvaranja kvalitetnog preduslova za realizaciju investicija u oblasti građevinarstva, infrastrukture, poljoprivrede, industrije i drugih privrednih grana jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine.

Pravo učešća na konkursu i obezbeđena sredstva
1.    Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 26.000.000,00 dinara.
2.    Iznos sredstava koje dodeljuje Sekretarijat na ime sufinansuranja pojedinačnog planskog dokumenta ne može preći iznos od 2.000.000,00 dinara.
3.    Pravo na dodelu sredstava ima jedinica lokalne samouprave sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine koja je u budžetu za 2013. godinu obezbedila deo sopstvenih sredstava za izradu planskog dokumenta za koji konkuriše i koja je opravdala ranije dodeljena sredstva za izradu planskih dokumenata.
4.    Jedinica lokalne samouprave može konkurisati za sufinansiranje samo 1 (jednog) planskog dokumenta.

Način podnošenja prijave na konkurs
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu:
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad sa naznakom „Prijava na konkurs za dodelu sredstava jedinicama lokalne samouprave za izradu planske dokumentacije“ ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osobe za prijave su Sofija Šumaruna i Branislav Vukajlov na telefon: 021/487-4674 i 021/487-4577, e-mail: sofija.sumaruna@vojvodina.gov.rs i branislav.vukajlov@vojvodina.gov.rs ).

Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.
 
Potrebna dokumentacija

1.    Prijava na konkurs dostavlja se Sekretarijatu na obrascu koji je objavljen na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs)
2.    U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.
3.    Prijavu na javni konkurs podnosi jedinica lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu.

Obrazac – možete preuzeti ovde

Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
•    odluku jedinice lokalne samouprave o izradi/usklađivanju planskog dokumenta koji je predmet konkursa, donetu u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11 i 121/2012), objavljenu u službenom glasilu,
•    overenu fotokopiju PIB obrasca,
•    overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
•    izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni,
•    izjavu da je ugovor o izradi planskog dokumenta potpisan nakon sprovedenog postupka propisanog Zakonom o javnim nabavkama (ukoliko je već ugovorena izrada planskog dokumenta),
•    overeni izvod iz Odluke o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2013. godinu, iz koje se vidi da su planirana sredstva za izradu planskog dokumenta.

Kriterijumi za dodelu sredstava
Kriterijumi za dodelu sredstava su:
1.    prioritetnost planskog dokumenta;
2.    površina obuhvata planskog dokumenta,
3.    broj stanovnika jedinice lokalne samouprave;
4.    značaj planskog dokumenta za razvoj jedinice lokalne samouprave, šireg okruženja i razvoj AP Vojvodine;
5.    faza postupka izrade  planskog dokumenta;
6.    stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu („Sl. glasnik RS“ broj 107/2012);
7.    raspoloživa budžetska sredstva koja je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju izrade planskog dokumenta;
8.    ranije dodeljena sredstva za izradu istog planskog dokumenta od Pokrajinskog sekretarijata nadležnog za poslove prostornog planiranja i urbanizma.

Bodovanje kriterijuma će se izvršiti u skladu sa Odlukom pokrajinskog sekretara za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine o sprovođenju postupka za dodelu sredstava putem javnog konkursa.

Rokovi za sprovođenje konkursa
–      dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 14.06.2013. godine,
–      donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata:  28.06.2013. godine,
–      rok izvršenja ugovorene obaveze jedinice lokalne samouprave je 12 (dvanaest) meseci od dana potpisivanja ugovora,
–      nakon realizacije ugovorene obaveze jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
–      rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15 dana od dana izvršenja ugovorene obaveze, a najkasnije 15 dana od dana isteka roka za izvršenje ugovorene obaveze.

Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
1.    Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa za dodelu sredstava koji objavljuje Sekretarijat u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
2.    Javni konkurs će sprovesti Komisija za sprovođenje javnog konkursa, koja će biti obrazovana posebnim rešenjem.
3.    O podnetim prijavama na konkurs odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na osnovu rang liste sačinjene od strane Komisije za sprovođenje javnog konkursa.
4.    Nakon donete odluke kojom se odobravaju sredstva za sufinansiranje izrade planskog dokumenta, podnosilac prijave se poziva da potpiše ugovor sa Sekretarijatom, kojim će biti regulisana prava i obaveze ugovornih strana.
5.    Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2013. godinu.

Link

Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa

usaidUSAID

Poziv za predloge javno-privatnog partnerstva u Srbiji u okviru Godišnjeg izveštaja programa (APS)

Rok: 3. jun 2013.
Datum objavljivanja: 03. April 2013.
Datum zatvaranja: 03. Jun 2013.
Tip instrumenta finansiranja: grant
Iznos koji se dodeljuje: 300.000-500.000 $

Prihvatljivi aplikanti: neprofitne ili volonterske organizacije, “for-profit” privatne kompanije i organizacije, poslovne i trgovinske asocijacije, fondacije, kvalifikovane lokalno-registrovane organizacije civilnog društva, akademske institucije, konsultantske firme (aplikanti moraju biti zakonski priznate organizacione jedinice u skladu sa važećim zakonom; pojedinac ne može biti aplikant)

Kao savetodavno preduzeće osnovano za rešavanje problema siromaštva, ekonomskog razvoja i pitanjima upravljanja, USAID teži da poveća razvojni uticaj svih svojih programa. Trenutno, postoji nesklad između potreba privatnog sektora i kapaciteta postojeće radne snage, koji nastavlja da doprinosti visokoj stopi nezaposlenosti, posebno među mladima. U cilju rešavanja problema u vezi sa privrednim rastom u Srbiji, USAID/Srbija nastoji da angažuje partnere iz privatnog sektora u zajedničkim aktivnostima sa namerom da se ubrza proces tranzicije srpske privrede i podrži proces evropskih integracija. USAID/Srbija je identifikovala razvoj radne snage kao sredstvo za rešavanje šireg problema nezaposlenosti. Ona podstiče sveobuhvatan pristup izazovima ekonomskog rasta, ne samo kroz razvoj ljudskog kapitala, već i razvoj institucionalnih kapaciteta.

USAID/Srbija traži predloge koji opisuju i razvijaju pristupe koji podstiču inovativna, suštinska i održiva unapređenja u kvalitetu i relevantnosti veština kod radne snage. Predlozi se mogu odnositi na širok spektar veština potrebnih privatnom sektoru, uključujući tehničke veštine u sektorima sa izvoznim potencijalom. Predlozi treba da predlože intervencije koje unapređuju institucije i sisteme, koji unapređuju kvalitet radne snage u Srbiji. Od potencijalnih savezničkih partnera, očekuje se da donesu značajne nove resurse, ideje, tehnologije i/ili partnere za razvojne aktivnosti. Ilustrativne vrste rezultata su: poboljšane tehničke veštine u sektorima sa izvoznim potencijalom, povećan broj radnih mesta i/ili kreirana radna mesta sa punim radnim vremenom, poboljšane radne prakse, unapređena proizvodnja kroz usvajanje najboljih EU i međunarodnih praksi, uvedene nove tehnologije proizvodnje i nastavne tehnologije, uvedeni međunarodno priznati standardi kvaliteta itd.

Više informacija:

http://serbia.usaid.gov/opportunities/grant-opportunities.1074.html

http://serbia.usaid.gov/upload/documents/Grants/IDEAS%20GDA%20SRB%20ADD%20SOL-169-13-000002.pdf

http://www.usaid.gov/work-usaid/get-grant-or-contract/opportunities-funding/global-development-alliance-annual-program

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1880/2013_GDA_APS.pdf

Krediti i garancije

Fond za razvoj RS logoFOND ZA RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Krediti i garancije

Fond za razvoj Republike Srbije obavlja poslove koji se odnose na odobravanje kredita, izdavanje garancija, kupovinu hartija od vrednosti, sticanje akcija i udela na osnovu pravnih poslova, uključujući i konverziju potraživanja. Krediti se odobravaju za podsticanje razvoja privrednih subjekata, i to pravnim subjektima koji su u većinskom privatnom ili državnom vlasništvu, osim javnim preduzećima.

Vrsta podrške:
•    Krediti za privredna društva
•    Krediti za podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja u 2012. godini
•    Program Vlade za kreditnu podršku privredi i građanima
•    Krediti za preduzetnike
•    Dinarske garancije
•    Krediti za početnike
•    Krediti za stare zanate
•    Krediti za žensko preduzetništvo

Kontakt
Adresa: Bulevar Nemanjića 14a, 18 000 Niš, Srbija
Telefon: 018 41 50 199, 018 41 50 200
E-mail: office@fondzarazvoj.rs
Web: www.fondzarazvoj.gov.rs

II Konkurs NLB banke za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

NLB organicNLB BANKA

II Konkurs NLB banke za najbolje projekte iz oblasti organske proizvodnje i prerade hrane

Organska poljoprivreda i proizvodnja hrane bezbedne po zdravlje ljudi budućnost je poljoprivrede, kako u Evropi, tako i u celom svetu. Ona je zakonski regulisan sistem kontrolisane i sertifikovane proizvodnje hrane koji priprada održivoj poljoprivredi, objedinjujući tradiciju i nova naučna i tehnološka znanja uz poštovanje prirodnih principa. Međusobno povezane metode omogućuju da se ispune zahtevi potrošača za kvalitetom i zdravstvenom bezbednošću hrane i istovremeno doprinese zaštiti biodiverziteta i zaštiti životne sredine.

Organska hrana je zdravstveno bezbedna jer ne sadrži pesticide, teške metale, antibiotike, hormone, GMO i additive. Sadrži više suve materije, mineralnih materija, posebno kalijuma, gvožđa i magnezijuma, vitamina, posebno vitamina C, beta karotena, flavonida (do 70%), kao i drugih biološki aktivnih materija – antioksidanasa. U povrću je oko 90% manje nitrita; u mesu je veći sadržaj nezasićenih masnih kiselina, posebno omega 3; mleko ne sadrži po zdravlje štetne materije (mikotoksini i dr). Hrana ima prirodan ukus, miris i boju karakterističnu za vrstu i sortu. Sve to daje organski proizvedenoj hrani višu nutritivnu vrednost u odnosu na konvencionalno proizvedenu hranu.

Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biorazgradivim potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmersku proizvodnju, sa uravnoteženom biljnom i stočarskom proizvodnjom.

Organska proizvodnja obezbeđuje podršku međunarodnih organizacija za očuvanje životnog ambijenta i životne sredine i time doprinosi i globalnoj popularizaciji jedne zemlje i njene privrede. Republika Srbija je u pogledu izvoza prehrambenih proizvoda u velikoj meri orijentisana na tržište evropskih zemalja. Povećanjem organske (sertifikovane) proizvodnje i prerade hrane omogućuje se ne samo zadovoljenje potreba domaćeg tržišta, već i njen izvoz na tržište Evrope, ali i drugih delova sveta.

NLB Banka Beograd kao društveno odgovorna kompanija, po drugi put raspisuje konkurs za izbor najboljeg projekta za organsku proizvodnju i preradu hrane. Cilj ovog konkursa je višesutruk: da podrži i pomogne organsku proizvodnju i preradu hrane u Srbiji; da podstakne nove i postojeće poljoprivredne proizvođače i prerađivače da prošire znanja i povećaju svoju mogućnost da prošire organsku proizvodnje i prerade hrane.

Konkurs je zamišljen sa idejom da podstakne razvoj organske proizvodnje i prerade hrane u Srbiji, dajući mogućnost da poljoprivredni proizvođači i prerađivači koji se najviše angažuju i naprave najbolji projekat uz pomoć nagrade taj projekat lakše započnu i uspešnije realizuju. Najbolji projekat, po mišljenju stručnog žirija, biće nagrađena na sledeći način:
1.000.000 dinara (200.000 dinara se isplaćuje odmah na tekući račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, a ostatak od 800.000 dinara banka će platiti po priloženim fakturama za realizaciju projekta uz dokumentovanje započetog procesa sertifikacije za organsku proizvodnju i preradu)

Stručni žiri – sastavljen je od stručnjaka iz oblasti organske proizvodnje hrane kao i predstavnika banke:
•    Dr Milan Adamović, naučni savetnik, ITNMS – Centar za razvoj novih materijala za poljoprivrednu i ekologiju, Beograd
•    Predstavnici NLB banke a.d. Beograd:
– Jelena Veselinović, izvršni direktor Centra poslovne mreže (fizička lica i MSP)
– Milan Radojević, zamenik izvršnog direktora Centra poslovne mreže (fizička lica i MSP)

Propozicije konkursa:
Na konkursu mogu učestvovati svi poljoprivredni proizvođači koji imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo, osim dobitnika iz prethodnog konkursa.

Konkrus se otvara 20. maja 2013. i trajaće do 20. avgusta 2013.

Projekti koji konkurišu za nagradu moraju biti u skladu sa svim načelima sertifikovane organske proizvodnje i prerade hrane, u suprotnom neće biti uzeti u razmatranje za nagrade.

Rezultati konkursa biće objavljeni na press konferenciji u NLB banci a.d. Beograd u septembru 2013.

Link

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća

trainingNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti

Rok za prijavu: petak, 28. jun 2013.

Program integrisane podrške inovacijama, koji finansira Evropska unija i realizuje se u saradnji sa Ministarstvom finansija i privrede, Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, raspisuje

Javni poziv za obuku i trening malih i srednjih preduzeća u okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti

Program za unapređenje investicione spremnosti, koji se realizuje u okviru EU Programa integrisane podrške inovacijama (IISP), je razvijen sa cijem da unapredi sposobnosti malih i srednjih preduzeća da:
– Prepoznaju potencijalne prilike za ulaganje i izaberu pravi poslovni model;
– Razumeju i odgovore na očekivanja potencijalnih investitora;
– Predstave svoje poslovanje tako da ono bude privlačno za investitore;
– Formulišu ideje koje će privući odgovarajućeg investitora (vlasnički kapital i/ili kredit);
– Predstave svoj poslovni plan ili poslovnu ideju na način koji bi omogućio uspešno privlačenje investicija;
– Unaprede pregovaračke sposobnosti u cilju što uspešnijeg sklapanja investicionih aranžmana.

Ova vrsta programa je razvijena sa ciljem da pomogne preduzećima, a naročito inovativnim preduzećima sa visokim potencijalom rasta, da privuku investicioni kapital i da razumeju zahteve i potrebe investitora. U okviru Programa za unapređenje investicione spremnosti biće organizovana obuka, pružena savetodavna podrška, obezbeđen mentoring i tehnička podrška kako bi preduzeća u Srbiji unapredila one segmente poslovanja od kojih zavisi njihova investiciona spremnost.

Program obuke
1. Finansiranje razvoja poslovanja – besplatna dvodnevna obuka za 100 malih i srednjih preduzeća, koja će biti organizovana u četiri regionalna centra u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac.
2. Unapređenje procesa pristupa investicijama – dodatna besplatna dvodnevna obuka i trening za 20 malih i srednjih preduzeća sa visokim potencijalom rasta, koja su uspešno završila obuku u okviru trening radionice ’’Finansiranje razvoja poslovanja’’ i koja imaju visok potencijal za privlačenje investicija.

Kriterijumi za učešće u programu:
Za podršku Programa za unapređenje investicione spremnosti mogu da se prijave preduzeća koja ispunjavaju sledeće uslove:
– Da spadaju u kategoriju mikro, malo ili srednje preduzeća (imaju manje od 250 zaposlenih);
– Da su registrovana na teritoriji Srbije u Agenciji za privredne registre;
– Da imaju visok potencijal rasta i da su sposobna da prikažu taj potencijal;
– Da imaju potrebu za investicionim ulaganjem, sada ili u budućnosti, za finansiranje razvoja poslovanja.

U okviru IISP Programa za unapređenje investicione spremnosti biće organizovane besplatne dvodnevne trening radionice za predstavnike MSP u četiri regionalna centra u

Srbiji u sledećim terminima:
Prvi krug:
Beograd: 28 – 29. maj 2013.
Novi Sad: 30 – 31. maj 2013.
Niš: 11 – 12. jun 2013.
Kragujevac: 13 – 14. jun 2013.

Drugi krug:
Beograd: 25 – 26. jun 2013.
Novi Sad: 27 – 28. jun 2013.
Niš: 2 – 3. jul 2013.
Kragujevac: 4 – 5. jul 2013.

Način prijavljivanja i obaveštenje o izboru
Za učešće u programu unapređenja investicione spremnosti neophodno je popuniti sledeći upitnik za prijavu: https://www.surveymonkey.com/s/IISP_investment_readiness.

Za dodatne informacije možete se obratiti na telefon 011/3620-923.

Usled ogrančenog broja mesta IISP program zadržava pravo da izvrši proces selekcije u skladu sa kriterijumima za učešće u programu razvijenim za potrebe ovog javnog poziva.

Preduzeća koja podnesu zahtev za učešće u Programu za unapređenje investicione spremnosti će biti blagovremeno obaveštena o rezultatima selekcije.

Rok za dostavljanje prijave je sedam dana pre datuma održavanja radionice!

Link

Javni poziv za dodelu paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu

leaderNACIONALNA AGENCIJA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Javni poziv za dodelu paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu

Nacionalna agencija za regionalni razvoj i Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja u okviru implementacije projekta „Program podrške početnicima u biznisu koji su povratnici u svoja rodna mesta“ pozivaju potencijalne mlade preduzetnike sa teritorije Republike Srbije da se prijave za dobijanje paketa podrške za započinjanje biznisa u svom rodnom mestu.

Paket podrške sadrži besplatnu obuku za započinjanje samostalnog biznisa, bespovratna finansijska sredstva za započinjanje samostalnog biznisa i besplatnu uslugu mentoringa.

Uslovi za konkurisanje
Kandidati koji ispunjavaju uslove za učešće su potencijalni preduzetnici od 18 do 40 godina starosti, iz izrazito nedovoljno razvijenih područja*, koji su srednju školu ili fakultet završili van rodnog mesta, i to oni:
• koji imaju poslovnu ideju i žele da je realizuju u svom rodnom gradu,
• koji nikada nisu obavljali samostalnu delatnost,
• koji nisu koristili državnu pomoć, otpremnine ili sl.,
• koji nisu u radnom odnosu i
• koji nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede i krivična dela protiv imovine.

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:
• popunjena prijava,
• opis poslovne ideje,
• izvod iz Matične knjige rođenih (original ili overena kopija),
• overena kopija lične karte,
• overena kopija prijave prebivališta,
• overena kopija diplome,
• potpisana Izjava,
• potvrda o neosuđivanosti.

Bespovratna finansijska sredstva se ne mogu koristiti za:
• delatnost organizovanja igara na sreću i lutrije,
• delatnost trgovine robom široke potrošnje,
• kupovinu putničkih vozila i
• pozajmice drugim licima.

Nacionalna agencija za regionalni razvoj obezbeđuje besplatnu obuku za započinjanje samostalnog biznisa i mentoring, a Kancelarija za održivi razvoj  nedovoljno razvijenih područja opredeljuje za ovu namenu maksimalno do 20.000.000 dinara, a ukupan iznos dodeljenih sredstava zavisiće od broja prijavljenih kandidata i dodeljenih poena. Pojedinačni iznos sredstava je od 200.000 do 1.000.000 dinara i zavisi od broja dodeljenih poena. Kriterijumi za dodelu poena su: stepen formalnog obrazovanja, vrsta delatnosti i ocena poslovne ideje potencijalnih korisnika.

Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti i preuzeti formulare sa veb sajta Nacionalne agencije za regionalni razvoj (www.narr.gov.rs) i Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja (www.kornrp.gov.rs).

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti do 14. juna 2013. godine poštom, lično ili putem elektronske pošte:
Nacionalna agencija za regionalni razvoj
Nacionalni centar Zaječar, Trg oslobođenja bb, 19000 Zaječar ili
Kancelarija Beograd, Trg Nikole Pašića 5/VI, 11000 Beograd
e-mail: povratnici@narr.gov.rs

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj:
Jelena Radoman Ilić 011/2060-814 ili jelena.radoman.ilic@narr.gov.rs
Milan Vujović 011/2060-815 ili milan.vujovic@narr.gov.rs
Srđan Rubežić 019/445-359 ili srdjan.rubezic@narr.gov.rs.

*Babušnica, Bela Palanka, Blace, Bojnik, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Varvarin, Vladičin Han, Vlasotince, Gadžin Han, Golubac, Doljevac, Žagubica, Žitište, Žitorađa, Ivanjica, Knjaževac, Krupanj, Kuršumlija, Kučevo, Lebane, Ljig, Ljubovija, Mali Zvornik, Malo Crniće, Medveđa, Merošina, Mionica, Nova Varoš, Petrovac na Mlavi, Plandište, Preševo, Priboj, Prijepolje, Ražanj, Rača, Raška, Rekovac, Svrljig, Sjenica, Surdulica, Trgovište, Tutin, Crna Trava, Čoka (prema Uredbi o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2012. godinu)

Link

Podrška aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva

megaphoneMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru
PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENjA ZA PODSTICANjE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013. GODINI

Ministarstvo finansija i privrede će, u cilju podsticanja razvoja malih i srednjih preduzeća, kroz promovisanje pozitivnih stavova prema preduzetništvu, kod mladih ljudi, žena i osetljivih grupa, finansirati projekte, koje realizuju udruženja u partnerstvu sa neprofitnim organizacijama a koja ispunjavaju uslove iz Programa.

Ukupno raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 20.000.000,00 dinara a pravo na sufinansiranje iznosi 50 % ukupnih opravdanih troškova projekta. Razliku mora finansirati podnosilac prijave ili partner (jedan ili više) iz vlastitih izvora, ili iz drugih izvora koji ne potiču direktno iz budžeta Republike Srbije.

Iznos, odobrenih bespovratnih sredstava po projektu, ne može biti manji od 500.000,00 RSD niti veći od 3.000.000,00 RSD.

Bespovratna sredstva se mogu dodeliti samo za projekte čiji je cilj nekomercijalan.

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA JE 07. jun 2013. GODINE.

Kompletan tekst „Javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške aktivnostima udruženja za podsticanje razvoja preduzetništva u 2013. godini“ sa propratnom dokumentacijom i svim bitnim elementima i pravilima za učešće u Javnom pozivu može se preuzeti OVDE

Nothing yet from the Post office, not even an apology

Hosea Williams was the SCLC leader who led the first Selma march over the Edmund Pettus Bridge on Bloody Sunday. The violence he and other demonstrators met on the other side wouldn’t have been shocking. He was a WWII veteran who survived a horrific Nazi bomb attack while stationed in France cheap jerseys, and almost as soon as he arrived back in the United States he was beaten very nearly to death for drinking from a whites only water fountain.

wholesale nfl jerseys from china For the team Manchester United, jerseys of Tevez and Ronald are the most popular. Gerrard and Torres soccer jerseys of Liver Pool Away are also top choices. Other top selling shirts are the classic or retro ones of the Brazilian team in Pele’s era.. wholesale nfl jerseys from china

Cheap Jerseys from china Live 95.5 FOX 12 Vacation to the Disneyland Resort SweepstakesLive 95.5 FOX 12 Vacation to the Disneyland Resort SweepstakesThe LaRog Brothers Diamond Earrings Giveaway Official RulesThe LaRog Brothers Diamond Earrings Giveaway Official RulesUpdated: Wednesday, March 30 2016 7:14 PM EDT2016 03 30 23:14:41 GMTOFFICIAL RULES NO PURCHASE NECESSARY TO ENTER OR WIN. A PURCHASE WILL NOT INCREASE YOUR CHANCES OF WINNING. Pacific Time ( on March 30, 2016, and ends April 10, 2016. Cheap Jerseys from china

wholesale nfl jerseys UPDATE 12/3/2010 Tried publishing an article about this in a major paper, not interested. Nothing yet from the Post office, not even an apology. Yes and get this, I called the PO and spoke to a “Supervisor” on another issue, of course, and she stated she wanted to send her moms cremains to another local, but get this, didn’t know how. wholesale nfl jerseys

cheap nfl jerseys We are not going to sit, you know, we are not it doesn’t matter, our love of the game; we’re willing to put that aside. Breaking our contract we’ll put that aside. We are going to sit until action is taken, and we no longer have to play for this man who has, since 2003, you know, I mean, that first lawsuit in 2003 we have known publicly for 11 years that Donald Sterling is an absolute racist nincompoop.. cheap nfl jerseys

Cheap Jerseys free shipping When looking for authentic Tom Brady jerseys, locate the one with the boldest blue and red colors. The richer colors are probably the ones that will end up considered authentic. Since his draft in 2000, Tom Brady and the Patriots have won three Super Bowl titles, with Brady earning two Super Bowl MVP titles. Cheap Jerseys free shipping

wholesale jerseys from china Facing the wind in the second quarter, he had Baldwin wide open behind the safeties at the goal line, but the ball hung in the air and was easily batted down. Headed the same direction toward the open end of the stadium in the third quarter, Wilson overthrew Chase Coffman, and Trae Waynes intercepted the deflected pass to set the Vikings up for another field goal. Cliff Avril roughing the passer penalty gifted Minnesota 15 yards on that drive.. wholesale jerseys from china

wholesale jerseys The fullback is the primary blocker for the running back. When they preform there position properly the running back gets more yards and touchdowns. It is up to the full back to see openings and lead the running back through the field. Price, which is one of the most persuasive decision factors, is not as easily generalized to motorhomes vs. Travel trailers. An average motorhome is generally going to cost more than an average travel trailer but there are many exceptions. wholesale jerseys

cheap jerseys And then there are Noah’s roots. As much as Noah likes to claim that he is a citizen of the world, he identifies himself as a New Yorker. Before Saturday’s game, he relayed a special request to the Garden’s public address announcer. Well the bus finally came but it was too full for me and Maiko to get on so we were left waiting. By this point my bladder has started to complain, but I decided to hold it. After another hour of waiting in the cold I finally said it was enough and headed to the konbini to go to the bathroom and OF COURSE that when the bus came. cheap jerseys

Cheap Jerseys china “He was able to adapt to many types of flying, from light to heavy airplanes, from the dark, frozen high Arctic to the heat of a raging forest fire in the southern part of Canada and everything in between. From spray planes to jets to heavy turbo props, he was very good on all of them. His aptitude for it was remarkable.” Cheap Jerseys china.